28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Západy srdce<br />

Hadí stopy v poušti<br />

žár hladový<br />

nejistota<br />

v pobláznění<br />

horečkou halucinogenní<br />

střechy zelené<br />

padám padám<br />

nahoru dolů<br />

zlámané ruce<br />

padá padá<br />

západy srdce.<br />

Nakrm svého vlka<br />

Nakrm svého vlka<br />

nakrm ho<br />

čerstvým masem<br />

teplou panenskou krví<br />

nakrm svého vlka<br />

dej mu povolení zabít<br />

zavři oči<br />

padá Měsíc<br />

a všude je tma<br />

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!