28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

černočerná tma<br />

nakrm svého vlka<br />

rozbij jeho klec<br />

jednou<br />

dobře mířenou ranou<br />

zavři oči<br />

nenávist pustoší svět<br />

a bude hůř<br />

a bude hůř<br />

nakrm svého vlka<br />

nenech ho zdechnout<br />

před nebeskými<br />

branami<br />

nakrm svého vlka<br />

ať dál nehladoví...<br />

58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!