28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nebyl jsem<br />

Nebyl jsem<br />

jen jsem si tak plul<br />

a toužil<br />

snad po zítřku<br />

sám nevím...<br />

byl jsem tu<br />

byl jsem sám<br />

tak sám<br />

jsem byl-nebyl<br />

a přišlo jaro<br />

z ničeho nic<br />

a strašně bolelo<br />

jak vše žilo<br />

a jak já umíral<br />

přišlo léto<br />

lásky zrály<br />

já usychal<br />

na podzim<br />

roznesl <strong>mě</strong> vítr<br />

ztratil jsem se<br />

v té spoustě barev<br />

a zima<br />

uzamkla své ledové vězení.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!