28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Obsah<br />

Konec jednoho dne 5<br />

Nebyl jsem 6<br />

Sem patřím 8<br />

Už nežije 8<br />

Udělám krok... 10<br />

Vlna 10<br />

Najednou stála ve dvěřích 12<br />

Pátek třináctýho 13<br />

Ospalá neděle 14<br />

Odevzdávám 15<br />

Vesmíry bez víry 16<br />

Druhá kosmická rychlost 18<br />

Nekonečno 19<br />

V půli <strong>noc</strong>i 19<br />

Přísliby 20<br />

Plakala 22<br />

Plakal 23<br />

Slunce bez těla 25<br />

Ve smír 25<br />

Protnu noční tmu 27<br />

Kamsi 28<br />

Nahý 29<br />

Jsi i nejsi 30<br />

Stále se usmíváš 33<br />

A vyšel Měsíc 34<br />

Vyšel jsem ven 34<br />

<strong>Zrazuji</strong> Slunce? 34<br />

Horkej noční vítr 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!