28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zavři oči 36<br />

Ještě včera 37<br />

Je tma 38<br />

Křehký 39<br />

Jen lehce 39<br />

Tvá ruka je stín 40<br />

Polední poušť 42<br />

Ledové hvězdy 43<br />

Obnažený 44<br />

Obruče kolem tebe 45<br />

Oblékl jsem si... 47<br />

Tichý průvodce 49<br />

Zloděj bez viny 50<br />

Nahým <strong>mě</strong>stem 51<br />

Majáky 53<br />

Studna bez vody 54<br />

Západy srdce 57<br />

Nakrm svého vlka 57<br />

Brány tvého <strong>mě</strong>sta 60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!