28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sem patřím<br />

Dnes jsem chtěl jen říct...<br />

oslepilo <strong>mě</strong> slunce<br />

jeho ostrý paprsek<br />

bodl <strong>mě</strong> do oka<br />

a spustil vodopád slz<br />

a tak jsem čekal na večer<br />

na stmívání<br />

rozdělal jsem oheň<br />

a pozval k němu všechny duchy lesa<br />

.........................<br />

seděli jsme v kruhu<br />

obestíralo nás posvátné ticho<br />

a já poznal<br />

že patřím sem<br />

ne už jinam<br />

ale sem.<br />

Už nežije<br />

Utržený roh obálky<br />

z ní trčí minulost<br />

dávno zašlá<br />

ošoupaná<br />

stokrát zpřehýbaná<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!