28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ten zažloutlý cár papíru<br />

dávno ztratil svou hodnotu<br />

už nežije<br />

nedýchá<br />

kousek mrtvého dřeva<br />

potrava pro oheň...<br />

a kdysi žil<br />

dýchal<br />

hřál<br />

pálil<br />

smrt přišla náhle<br />

ani jsem se nestačil nadechnout<br />

..................<br />

ten <strong>den</strong><br />

jsme zemřeli všichni<br />

ty ve mně<br />

já v tobě<br />

a náš sen.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!