11.12.2017 Views

Dějiny věd a techniky 2016, 4

DVT 2016, 4 - Obsah, Contents + Recenze, Zprávy z literatury (plné znění vybraných rubrik)

DVT 2016, 4 - Obsah, Contents + Recenze, Zprávy z literatury (plné znění vybraných rubrik)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dějiny</strong> <strong>věd</strong> a <strong>techniky</strong><br />

ročník XLIX – <strong>2016</strong> / číslo 4<br />

History of Sciences and Technology<br />

volume XLIX – <strong>2016</strong> / number 4<br />

contents<br />

INTRODUCTION<br />

225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek<br />

PAPERS<br />

227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved<br />

the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers<br />

249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz<br />

265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ●<br />

Michal Plavec<br />

REVIEWS<br />

276 Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné topologie<br />

a jejích dějin do roku 1960 // Introduction to general topology<br />

and its history till 1960. Praha – Plzeň, 2015 ● Jan Zeman<br />

278 Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě v Praze<br />

v letech 1882–1945 // Mathematics at the German University in<br />

Prague between 1882–1945. Praha, <strong>2016</strong> ● Jiří Veselý<br />

280 Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche<br />

Kunsthandwerk // Theophilus Presbyter and medieval art<br />

handicraft ● Ivan Hlaváček


CHRONICLE<br />

282 Winter school of the history of mathematics <strong>2016</strong> ● Jana<br />

REPORTS<br />

Pokorná – Jan Kotůlek<br />

283 Light and Shadow. Ernst Mach | Ludwig Mach ● Wilhelm<br />

Füssl – Johannes-Geert Hagmann<br />

287 Reports from literature<br />

288 Review procedure in <strong>2016</strong><br />

COVER<br />

OBÁLKA<br />

150th anniversary of the presentation Gregor Johann Mendel’s research<br />

150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela


eviews<br />

Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné<br />

topologie a jejích dějin do roku 1960. Praha – Plzeň, Vyšehrad<br />

2015, 290 s.; Červený Kostelec, Pavel Mervart 2015, 290 s.<br />

Kniha se skládá ze dvou oddělených částí: záznamu přednášek z topologie od<br />

Petra Vopěnky z šedesátých let a popisu dějin topologie od Marie Větrovcové.<br />

Petr Vopěnka během dokončování prací na této knize zemřel.<br />

Padesát let po vzniku matematické části textu píší autoři v předmluvě, že cílem<br />

obecné (nebo též množinové) topologie je vyjasňování pojmů jako spojitost,<br />

kompaktnost, souvislost, otevřenost či metrizovatelnost. Dále obor zasazují v dějinách<br />

matematiky přesně mezi Cantorovu klasickou teorii množin a matematiku<br />

velkých nekonečen (s. 10). Záběr knihy je ohraničen šedesátými léty, neboť po<br />

Cohenovu důkazu nezávislosti hypotézy kontinua na Zermelo-Fraenkelově teorii<br />

se obecná topologie vzdaluje názornosti, přestává se vyvíjet a stává se pouze<br />

stavebním prvkem pro jiné obory matematiky (s. 125). V oblasti nekonečen<br />

bylo poté možné dokázat zcela cokoliv, podobně jako bylo v devatenáctém století<br />

mezi matematiky módou navrhovat vlastní geometrie. Pro současnou matematiku<br />

tak tato situace ústí v nutnost jejího zjednodušení. 1<br />

Petr Vopěnka buduje topologii ve shodě s jejím historickým vývojem na základě<br />

jím vybraných článků. Komentuje přitom vliv jednotlivých matematických<br />

tvrzení a důkazů i na obory s topologií související. V úvodní kapitole klade počátek<br />

topologie do roku 1906, kdy Maurice Fréchet zavedl metriku na abstraktní<br />

množině ve smyslu Cantorovy teorie množin. Od další kapitoly už převažuje nad<br />

komentáři matematika. Je definován nekonečný m-rozměrný eukleidovský prostor<br />

a jeho zobecnění dle Erlangenského programu v topologické geometrii (s. 20).<br />

Je zdůrazněno, jak lze díky takové abstraktní definici tento obecný eukleidovský<br />

prostor naplnit i jinými objekty než očekávanými (s. 25). Po Hausdorffově axiomatizaci<br />

abstraktní množinové topologie připojuje autor první delší komentář,<br />

ve kterém obor srovnává s geometrií: topologické prostory jsou analogií geometrických<br />

objektů a sensorium Dei, ve kterém tyto topologické prostory vznikají,<br />

je analogií třírozměrného eukleidovského prostoru v klasické geometrii. S časem<br />

nastává v oboru obrat od zkoumání topologické geometrie k možnostem, jaké<br />

topologické prostory lze uskutečnit (s. 38). 2<br />

1<br />

Petr VOPĚNKA. Neexistence množiny všech přirozených čísel. Vesmír, 94, 2015,<br />

s. 344–346.<br />

2<br />

Podobný obrat nastal v minulosti právě u geometrie. V antice byla pozornost upřena<br />

ke geometrickým objektům a až v novověku k vlastnostem eukleidovského prostoru,<br />

viz též: EUKLEIDES. Základy. Knihy I-IV (komentované Petrem VOPĚNKOU).<br />

276


REVIEWS<br />

Dále již autor pokračuje přes definici Hausdorffova prostoru k ruské matematice.<br />

Předkládá definice metrizovatelnosti, souvislosti a představuje i dlouhou<br />

historii utváření pojmu kompaktnost prostoru mezi roky 1903–1923 (s. 55). Potom<br />

zavádí pojmy souvislý prostor a kontinuum a představuje s nimi související<br />

Zorettiho větu, která byla klíčová pro odvozování dalších, dosud nepředstavitelných<br />

prostorů. Uvádí, že jsou to takové, které „leží na samém dnu eukleidovského<br />

prostoru“ (s. 76). Od této chvíle je nám v dalším budování topologie nápomocnou<br />

představa Cantorovy věže nekonečných kardinálních a ordinálních čísel<br />

a pomyslné stoupání do vyšších pater (s. 82, 90). Petr Vopěnka dále definuje<br />

Hausdorffovy axiomy spočetnosti a užívá je v konstruktivních Tichonovových<br />

součinech. V důkazech úmyslně nevyužívá všechny možnosti, které matematika<br />

má, zde např. nepoužije axiom výběru. Slouží mu to pro kýžené zjednodušení<br />

současné matematiky (viz výše), k čemuž na jiném místě poznamenává: „…<br />

topologická geometrie … nepochybně přežije obecnou topologii provozovanou<br />

v Cantorově teorii množin. V neposlední řadě též proto, že se bez Cantorovy<br />

teorie obejde.“ (s. 38). V knize dále definuje beta-obal prostoru, což je<br />

Čech-Stoneova kompaktifikace z roku 1937 (s. 100). V poválečném období připomíná<br />

rozvoj topologie v USA čím dál větší abstrakce nekonečen bez opory<br />

v názoru.<br />

I druhá část dává pravý smysl teprve při sekvenčním čtení. Marie Větrovcová<br />

zde dává do kontextu časopisy, ve kterých vycházely články zmíněné v první části.<br />

Je přiložena časová osa s časopisy a roky vydání těchto článků. V nejvýznamnějších<br />

časopisech je jich více, většinou jsou ale nejvýše po dvou. Následuje popis<br />

jednotlivých časopisů, přičemž v každém je opět tučně vyznačen rok a název<br />

stěžejního článku. Nezvykle mnoho prostoru je věnováno tomu, jakou zkratkou<br />

byl časopis v různých dobách označován. Časopisy jsou rozděleny dle roku<br />

vydání oné významné práce do tří období, pro jejichž označení i následný popis<br />

používá autorka metaforicky topologické pojmy: počátky do Hausdorffovy axiomatizace<br />

topologie z roku 1914, poté období kompaktnosti topologie až do Čechovy<br />

práce z roku 1937 a poslední období separability a souvislosti topologie.<br />

V prvním období jsou objevy publikovány v rozdílných časopisech napříč<br />

Evropou. To se změnilo v období mezi válkami, ve kterém významné odborné časopisy<br />

tvořily společný, kompaktní středoevropský prostor. Šlo především o časopisy<br />

Mathematische Annalen a Fundamenta Mathematica. V posledním období je po válce<br />

ustavena sovětská a americká sféra vlivu. Středoevropští matematici mohli<br />

Plzeň, Západočeská univerzita, 2010, s. 47, 144. Petr VOPĚNKA. Příležitostné rozpravy<br />

s matematikou. Kanina, OPS, 2014, s. 104–105. Petr VOPĚNKA. Das Quälende<br />

Gehemnis. Praha, Práh, 2010, s. 118–119.<br />

277


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

jen s velkými obtížemi číst práce kolegů za železnou oponou. Z tohoto posledního<br />

období do šedesátých let byla ovšem většina objevů provedena na západě.<br />

Tematizováno bylo, jak lze popsat nekonečna pomocí původně konečných topologických<br />

pojmů.<br />

Po představení jednotlivých časopisů uvádí autorka životopisy jednotlivých<br />

matematiků. Řadí je přitom podle místa působení. Formální chybou je, že jednotlivé<br />

školy jsou na téže úrovni nadpisu jako zmíněná období vývoje topologie<br />

při představení časopisů. Pomohla by ještě jedna nadřazená úroveň. Dále je chybou<br />

zařazení Ernsta Lindelöfa pod italskou školu; v jeho případě mělo jít o společnou<br />

skupinu periferních škol (s. 175). V odstavci o Eduardu Čechovi je překlep,<br />

že Bedřicha Pospíšila zatklo gestapo v roce 1944, ačkoliv na téže straně v představení<br />

Pospíšila je správný rok 1941 (s. 225).<br />

Následuje soupis použité literatury, který je cenný především tím, že podává<br />

přehled všech podstatných článků a monografií vůbec, které se vztahují k oboru<br />

topologie. Za tímto oddílem je umístěn přehled matematických symbolů a rejstřík,<br />

který je bohužel poškozen – uvedené stránky nevedou na hledaná místa.<br />

Knihu lze doporučit jak matematikům, tak zájemcům o dějiny matematiky.<br />

Jan Zeman<br />

Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě<br />

v Praze v letech 1882–1945. Praha, Karolinum, <strong>2016</strong>, 403 s.<br />

+ 40 s. příloh a poznámek. ISBN 978-80-246-3182-0<br />

Obsáhlá publikace předkládá detailní studii historie matematiky na Německé<br />

univerzitě (NU) v období její existence v letech 1882–1945 (byla zrušena r. 1945<br />

dekretem Eduarda Beneše se zpětnou platností od 17. listopadu 1939). Členy<br />

matematického ústavu NU byla řada význačných matematických osobností, na<br />

sklonku existence NU to byli jak Židé, tak i nacisté.<br />

Autorka dělí období existence NU na tři přirozené etapy: od rozdělení Karlo-Ferdinandovy<br />

univerzity roku 1882 do roku 1920, další období do roku 1939<br />

a období druhé světové války. Úvodní kapitola popisuje historii univerzity jako<br />

celku, další jsou již věnovány pouze její matematické části v uvedených etapách.<br />

V nich si všímá detailně obsazení přednášek i problematiky jejich zavedení a personálního<br />

obsazování a dalších relevantních fakt. Je třeba zdůraznit, že autorka<br />

se touto problematikou zabývá řadu let a že se spoluautory vydala již dvě knihy<br />

pojednávající o H. Löwigovi a K. Löwnerovi, kteří působili na NU, recenzovaná<br />

práce je však první ucelenou studií této problematiky jako celku – shrnuje<br />

výsledky několikaleté mravenčí práce sbírání informací v archivech (téměř 50<br />

278


REVIEWS<br />

obsáhlých archivních souborů) a studia velikého množství dokumentů (jen v přílohách<br />

je jich reprodukováno přes 60), které v mnoha případech vedlo k odhalení<br />

dosud neznámých souvislostí a k vysvětlení příčin fakt již známých. Autorka<br />

prošla a zpracovala např. materiály z let 1939–1945, které jsou uloženy v Berlíně<br />

a které byly po dlouhou dobu nepřístupné či nezvěstné; u nás jsou publikovány<br />

poprvé.<br />

Kniha má velmi bohatý poznámkový aparát, obsahuje přes 1200 poznámek.<br />

Shromážděný faktografický materiál může být dobrým odrazovým můstkem<br />

k dalším specializovaným studiím. Komplexní pohled na NU získaný pečlivým<br />

prozkoumáním téměř všech dnes dostupných archivních materiálů umožnil autorce<br />

výjimečnou hloubku pohledu. K těmto materiálům musíme připočíst 102<br />

a 109 položek citované literatury, často velmi obsáhlých monografií (seznamy<br />

se částečně překrývají).<br />

V knize nalezneme mj. životopisy všech důležitých vyučujících matematiky,<br />

často s překvapivými poznatky, seznamy profesorů, přednášek, habilitací, doktorských<br />

a profesorských řízení, zkoušek učitelské způsobilosti a množství statistických<br />

údajů. Přináší i kapitolu věnovanou relevantním vzpomínkám na NU<br />

a Prahu té doby (Brdička, Brod, Frank, Kowalewski, Pinl). Orientaci usnadňuje<br />

podrobný dvanáctistránkový jmenný rejstřík. Mně osobně prezentovaný svazek<br />

zaujal zejména poznatky o matematicích, kteří mi byli odborně bližší, a pak<br />

zmapováním období druhé světové války.<br />

Práci doplňuje i dvanáctistránkové anglické resumé, ve kterém autorka přibližuje<br />

obsah; vzhledem k potenciálnímu zájmu řady zahraničních historiků by<br />

si zasloužila celá vyjít v podobě, která by byla pro ně srozumitelnější.<br />

I když historie NU a některých jejích částí byla již mapována (Míšková, Seibt,<br />

Svobodný a další), tato kniha představuje první ucelený a detailní pohled na<br />

německou matematiku spojenou s Prahou. V oblasti matematiky či přírodních<br />

<strong>věd</strong> – možná na rozdíl od jiných oborů – lze vystopovat vcelku dobrý poměr<br />

mezi Čechy a Němci, který zničila teprve okupace a druhá světová válka; citovaný<br />

postřeh Wienerův (s. 368) považuji spíše za potvrzení tohoto názoru.<br />

Nebudu podrobněji popisovat, co všechno je zde obsaženo, pro obrovské<br />

množství shromážděných fakt by to bylo i zkreslující; základní informace je ostatně<br />

snadno dostupná v Google books spolu s dalšími rozsáhlými partiemi knihy.<br />

Za aktuální cenu 400 Kč (se slevou) či dokonce za 281 Kč (ebook) je její koupě<br />

v Karolinu dobrou investicí jak pro knihovny, tak i pro historiky našich moderních<br />

dějin.<br />

Jiří Veselý<br />

279


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche<br />

Kunsthandwerk. Gesamtausgabe der Schrift De diversis<br />

artibus in einem Band. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2013,<br />

2. Aufl., 511 s., ilustrace (fotografie). ISBN 978-3-412-20995-7<br />

Protože se zdá, že výše uvedenému dílu (resp. jeho edicím) nebyla v české literatuře<br />

věnována referentská pozornost, a ani „suma našich <strong>věd</strong>omostí“, totiž<br />

Ottův slovník naučný příslušné heslo nemá a dokonce při zběžné obhlídce jsem<br />

toto vydání nenašel v našich velkých knihovnách, rád bych upozornil na druhé<br />

vydání knihy Erharda Brepohla, v níž se vydává výše zmíněný traktát z počátku<br />

12. století v přetisku starší latinské edice společně s jeho německým překladem.<br />

A není to traktát ledajaký. V roce 2010 mu bylo v Kolíně n. R. věnováno třídenní<br />

mezinárodní sympozium (v roce 2013 vyšel jeho protokol v rámci řady Miscellanea<br />

mediaevalia jako její 37. sv.) a Lexikon des Mittelalters (VIII, sl. 666) dokonce<br />

konstatuje, že jeho význam pro dějiny umění, kultury a <strong>techniky</strong> nemůže být<br />

přeceněn.<br />

O co jde? Ve stručnosti lze konstatovat, že autorem traktátu byl, poté co prošel<br />

kláštery ve Stablo a kolínském sv. Pantaleonu, někdy kolem let 1122 a 1123<br />

mnich severohesenského kláštera v Helmarshausenu Theofil/Roger. Ten na základě<br />

vlastních zkušeností i přejímaje některé starší praktiky, vytvořil třídílné<br />

kompendium praktických technických postupů pro nejrůznější práce umělec kého<br />

řemesla. Dílo bylo autoritou až do počátků novověku, i když podle Brepohla<br />

jsou dochovány jen tři, nicméně staré, ještě z 12. století pocházející relativně<br />

úplné rukopisy, k nimž je ovšem třeba zatím připočítat zhruba dvě desítky větších<br />

či menších fragmentů, které zřejmě vybíraly jen to, co bylo pro uživatele<br />

bezprostředně užitečné. 1<br />

Na základě wolfenbüttelského rukopisu uvedl dílo do literatury G. E. Lessing,<br />

který byl na sklonku 18. století knihovníkem tamního vévody. Uvedené tři základní<br />

rukopisy mají odlišnou strukturu a různé vynechávky i různočtení, takže<br />

nelze předpokládat jejich společný původ. Dílo bylo už od 18. století porůznu<br />

předmětem zájmu a edičně opakovaně vydáváno, dokonce i v překladech do<br />

moderních jazyků (mj. i maďarsky!). Poslední latinské vydání s anglickým překladem<br />

z roku 1979 je pak prací americké dvojice. Brepohl pro svou práci použil<br />

ale vydání z roku 1961. Jako technik nevěnoval pozornost edičním problémům<br />

a soustředil se na německý překlad se zevrubným výkladem. Po dílčích publikacích<br />

bylo v roce 1999 výsledkem jeho práce kompletní dvousvazkové vydání.<br />

1<br />

Sborník kolínského sympozia jsem neměl v rukou, ale z názvů některých příspěvků je zřejmé,<br />

že došlo k novým objevům.<br />

280


REVIEWS<br />

Pokud jde o originální text, sleduje anglickou edici z roku 1961 a zaměřuje svůj<br />

německý překlad s podrobným výkladem na vystižení ducha překládaného díla.<br />

Pro velký úspěch pak došlo v roce 2013 k reprintu, tentokrát v jednom svazku,<br />

v jednotlivostech různě doplněném. Editorem a překladatelem díla je odborník-<br />

-praktik (Erhard Brepohl, ročník 1930 je totiž jak dle úvodu, tak podle internetu<br />

praktik, mistr zlatnický a pedagog, jehož učebnice zlatnictví vyšla v 16 vydáních<br />

německy a byla přeložena do několika jazyků).<br />

Brepohl se překladatelské práce podjal zejména proto, že ostře kritizuje zavádějící<br />

německý překlad Alberta Ilga z roku 1874. Zdůrazňuje, že Ilg překládal<br />

mechanicky a že tak, nemaje příslušné technické znalosti, na řadě míst nepochopil<br />

a zkomolil smysl latinského textu. Konstatuje oprávněně, že formální<br />

znalost Theofilova textu je jen jedním předpokladem, a to ne vždy hlavním,<br />

k pochopení toho, co Theofil říká. Brepohl sám v řadě případů Theofilovy postupy<br />

přímo v praxi vyzkoušel a u<strong>věd</strong>omil si, že někdy je cesta mezi latinským<br />

termínem a nalezením jeho ekvivalentu v dnešním jazyku komplikovaná. Synopticky<br />

k latinskému textu položený německý překlad doprovází detailním technologickým<br />

komentářem, v němž pro názornost používá i různých nákresů a tabulek.<br />

Theofilův traktát se rozpadá do tří samostatných částí, které do značné míry<br />

pokrývají <strong>techniky</strong> užívané v uměleckém řemesle. Každá z nich je opatřena prologem.<br />

Ten se obrací na imaginárního Theofilova žáka – pomocníka. První z nich<br />

je nejdůležitější a konkrétně zmiňuje šest zemí s jejich specifickým přínosem<br />

pro Theofilovy <strong>techniky</strong>: Řecko, Rusko (není v rejstříku), Arábie, Itálie, Francie<br />

a Německo (Germania). Prvním souborem je problematika malířství a malířských<br />

barev a příbuzných postupů, druhým výroba skla a skleněných oken a posléze<br />

třetím popis postupů prací ve vlastním středověkém zlatnictví a práce s kovy.<br />

Nicméně Theofil chápe svou práci komplexně, takže podává informace i o širším<br />

technickém zázemí jednotlivých postupů. Každá z oněch tří částí se rozpadá do<br />

řady desítek samostatných odstavců věnovaných jednomu úkonu či fázi té které<br />

konkrétní činnosti. Tak oddíl první, pojednávající o malbě, široce popisuje zejména<br />

přípravu na knižní iluminace včetně úpravy plátkového zlata a tvorby<br />

barev, k jejichž úpravám používá mj. i piva. V druhém se mj. zevrubně rozepisuje<br />

i o výstavbě sklářské pece atd. Je třeba podtrhnout, že traktát není nějakým<br />

pouhým teoretickým pojednáním, nýbrž zažitým dílem praktika, z jehož rukou<br />

je, pokud identifikace Theofil – Roger je správná, dochováno několik prací.<br />

Rozsáhlý a instruktivní Brepohlův komentář doslova tlačí kvalifikovaného<br />

čtenáře k tomu, aby ten či onen postup vyzkoušel, tak jako on sám tak v různých<br />

případech s úspěchem učinil. Nemůže tu jít o to, podrobněji Theofilovy<br />

postupy a Brepohlovy komentáře glosovat, potřebné informace si specialista<br />

nalezne sám. Na tomto místě musí stačit konstatovat, že autor dal ve svém komentáři<br />

čtenáři mimořádnou pomůcku k tomu, aby se mohl v předmětném<br />

281


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

traktátu a v jeho až zahlcujícím množství informací poměrně snadno orientovat.<br />

Jde totiž o věcné rejstříky k německému textu podle jeho tří oddílů.<br />

Skutečnost, že mnich – kněz si opatřil takovou širokou a praktickou znalost<br />

technických dovedností je udivující skutečností. Jistě nebyl sám, ale byl asi jediný,<br />

který jim dal písemnou formu, která dovoluje nahlédnout do doslova udivujících<br />

znalostí 12. století v prostředí, které jsme zpravidla schopni chápat toliko<br />

jako duchovní.<br />

Množství barevných vyobrazení špičkových produktů středověkého uměleckého<br />

řemesla činí už jen z listování knihou estetický zážitek.<br />

Ivan Hlaváček<br />

chronicle<br />

Zimní škola historie matematiky<br />

<strong>2016</strong><br />

Již pošesté se uskutečnilo na počátku roku<br />

setkání zaměřené na podporu interdisciplinárních<br />

přístupů k historii matematiky<br />

a také na rozvoj mezinárodní spolupráce.<br />

Zimní škola je již tradiční platformou<br />

mezioborové diskuze a prozkoumání různých<br />

přístupů k historii matematiky. Ve<br />

snaze ukázat tento obor jako nezbytnou<br />

součást kultury se letošním leitmotivem<br />

stalo téma matematiky jako nástroje ke<br />

zlepšení každodenního života lidí. Postavilo<br />

vedle sebe dvě protichůdná tvrzení,<br />

a to „matematika je všude kolem nás“<br />

a „skutečná matematika je téměř zcela<br />

k ničemu“ (G. H. Hardy). Cílem bylo<br />

prodiskutovat také další přímé i nepřímé<br />

vlivy matematiky na lidské životy.<br />

K tématu vztahu matematiky a kvality<br />

života přispěly v první řadě vyzvané<br />

přednášky Dannyho Beckerse z FU<br />

Amsterdam – věnuje se mj. historii matematických<br />

spolků – a Jakuba Rákosníka<br />

z FF UK v Praze, odborníka na dějiny<br />

sociálního zabezpečení.<br />

Prvně jmenovaný se věnoval otázce,<br />

jak zlepšuje kvalitu života matematické<br />

vzdělání. Upozornil především na to,<br />

že profesionální matematici, kteří se otázkami<br />

výuky matematiky začali více zabývat<br />

až po druhé světové válce, neusilovali<br />

v první řadě o zlepšení kvality života<br />

jednotlivců, ale šlo jim o prospěch lidstva<br />

jako celku.<br />

Jakub Rákosník pak vystoupil s pří spěvkem<br />

týkajícím se souvislostí v čes ko slo venské<br />

sociální politice a pojištění v období<br />

první poloviny 20. století. Upozornil na<br />

progresivnost československé sociální politiky,<br />

a to zejména ve 30. letech. Základní<br />

vlastnosti československého systému se<br />

podle výzkumů Gregory Luebberta shodu<br />

jí se švédským modelem sociálního státu,<br />

zavedeným ovšem až v 70. letech.<br />

Další příspěvky se dotkly tématu počítačových<br />

technologií jako prostředku<br />

282


CHRONICLE S<br />

myšlení, s důrazem na situaci v Československu<br />

v 50. letech 20. století (Helena<br />

Durnová, MU Brno), odkazu významné<br />

osobnosti České školy sociální politiky<br />

Emila Schoenbauma (Jan Kotůlek a Viktor<br />

Dubovský, oba VŠB-TU Ostrava), výuky<br />

matematiky v habsburské monarchii<br />

v 18. století (Franka Miriam Brueckler<br />

a Vladimir Stilinović, Záhřebská univerzita,<br />

Chorvatsko) nebo perzekuce matematiků<br />

(Rolf Nossum, Agderská univerzita<br />

v Kristiansandu, Norsko. Úplný<br />

program včetně abstraktů přednášek je<br />

k dispozici na webových stránkách zimní<br />

školy, na adrese http://<br />

historiematematiky.webnode.cz/<br />

Nedílnou součástí zimní školy byla<br />

i tentokrát diskuse nad předem vybranou<br />

studií, konkrétně textem H. Bose „Mathematics<br />

and its social context: A Dialogue<br />

in the staff room with historical<br />

episodes“ (1984). Tvůrčí a plodná diskuse<br />

o sociální funkci matematiky pak<br />

uzavřela nabitý program prodlouženého<br />

víkendu.<br />

Stejně jako v loňském roce se místem<br />

v pořadí již šestého ročníku zimní školy<br />

stal hotel U Loubů ve Třech studních.<br />

Příjemnou atmosféru v konferenční místnosti<br />

doplnilo i ryze zimní počasí panu jící<br />

v době konání od 21. do 24. ledna <strong>2016</strong><br />

na Vysočině. Většina účastníků tak využila<br />

přestávek v programu k vyzkoušení<br />

běžkařských či turistických tras hojně<br />

protínajících okolí.<br />

Na organizaci setkání se podílel trojlístek<br />

z Vysoké školy báňské – Technické<br />

univerzity v Ostravě, Masarykovy<br />

univerzity v Brně a norské Universiteteti<br />

Agder v Kristiansandu, jmenovitě pak<br />

Jan Kotůlek, Helena Durnová a Rolf<br />

Nossum. Akce se uskutečnila v rámci<br />

projektu Interdisciplinary education of junior<br />

historians of mathematics řešeného pro gramem<br />

CZ07 tzv. norských fondů. Ten si<br />

klade za cíl rozvíjet mezinárodní kontakty<br />

s nor ský mi kolegy, a přispět tak k internacionalizaci<br />

komunity českých historiků<br />

matematiky. Bližší informace lze nalézt<br />

na webové stránce projektu, http://mdg.<br />

vsb.cz/norwaygrants/.<br />

Jana Pokorná – Jan Kotůlek<br />

Light and Shadow. Ernst<br />

Mach | Ludwig Mach<br />

A temporary exhibition at the<br />

Deutsches Museum in Munich<br />

9. 12. <strong>2016</strong>–19. 3. 2017<br />

As a physicist and philosopher, Ernst Mach<br />

(1838–1916) was one of the key scientific<br />

figures at the onset of the 20th century.<br />

Together with his oldest son Ludwig Mach<br />

(1868–1951) he conducted a number of<br />

joint projects that are however little<br />

known today. In the 100th year since the<br />

death of Ernst Mach, the Deutsches<br />

Museum in Munich presented a temporary<br />

exhibition on the variable collaboration<br />

between the two scientists.<br />

“What an odd family are we! People<br />

will later publish books on us – not just<br />

on individuals.” This prediction was made<br />

by the writer Klaus Mann (1906–1949)<br />

in his diaries where he speculated on the<br />

fate of his relatives. Consider the Manns<br />

in literature, the Bachs in music or the<br />

Chaplins in drama: Everyone knows<br />

examples of famous families in which<br />

talent and passion are transferred among<br />

generations. Such families also exist in<br />

the sciences, yet their names are often<br />

283


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

less familiar to the public. The Curies,<br />

Braggs, Bohrs, Thomsons and Kornbergs<br />

are just a few examples for families that<br />

received more than one Nobel Prize in<br />

the sciences.<br />

The fact that for the Machs today one<br />

name is dominant can be attributed to<br />

several different reasons. In his long<br />

scientific career, Ernst Mach has shown<br />

evidence of a remarkable versatility. He<br />

published more than 160 partially extensive<br />

works without counting numerous editions<br />

in foreign languages. His oeuvre maintains<br />

a strong impact until our present times.<br />

The “Mach number”, describing the ration<br />

between the speed of motion of an object<br />

with respect to the speed of sound, today<br />

is an established technical term in many<br />

languages. Mach was not only a famed<br />

university teacher and experimentalist,<br />

but also a groundbreaking researcher in<br />

several different areas of physics. During<br />

all of his life, he was constantly drawn to<br />

questions of scientific theory as well as<br />

the history of science. His scientific work<br />

sometimes also raised controversy among<br />

other scientists of his time. Nevertheless<br />

he received broad recognition already<br />

during his lifetime expressed through a<br />

large number of distinctions and awards.<br />

His son Ludwig Mach is almost<br />

unknown today. Already during his time as<br />

a medical student he worked in the Physical<br />

Institute of the University in Prague<br />

where his father was professor. During<br />

this time, he was involved in his father’s<br />

ballistic research, and he developed –<br />

simultaneously to Ludwig Zehnder<br />

(1854–1949) – an interferometer that in<br />

the literature still today is often attributed<br />

to Ernst Mach. In the early days of his<br />

scientific exploration, Ludwig Mach<br />

invented a method for the production<br />

of “Magnalium”, an alloy consisting of<br />

aluminum and magnesium. With the help<br />

of a patent granted in 1898, Ludwig Mach<br />

gained considerable wealth that however<br />

he subsequently lost in few years’ time<br />

for unknown reasons. From 1913, he<br />

lived together with his father in a newly<br />

built house for research purposes in<br />

Vaterstetten near Munich. After the death<br />

of his father in 1916 he continued his life<br />

as an independent inventor, yet without<br />

ever achieving considerable financial<br />

success.<br />

In the history of science, the research<br />

of “creative collaboration” and “creative<br />

couples” has drawn new attention in recent<br />

years. This area of research is looking at<br />

ways of defining creativity and scientific<br />

productivity not only as part of an<br />

individual personality, but moreover by<br />

looking at personal (working) relationships.<br />

This perspective is particularly well suited<br />

for examining father and son Ernst and<br />

Ludwig Mach whose joint work extends<br />

through different phases of life with<br />

varying intensity on a period of nearly<br />

30 years. Since his university years the<br />

son was a partner of his father in different<br />

constellations and scientific collaboration.<br />

For the development of the temporary<br />

exhibition, it was a particularly fortunate<br />

coincidence that the scientific papers of<br />

Ernst and Ludwig Mach previously kept<br />

at the Philosophical Archives of the<br />

University of Konstanz could be integrated<br />

into the main collection of the Mach<br />

Papers at the Archives of the Deutsches<br />

Museum. In the synopsis of all documents<br />

and with the objects relating to the joint<br />

work of father and son, a particular focus<br />

was given to the interferometer as it<br />

allowed taking a methodological approach<br />

to the scientific work of Ernst and Ludwig<br />

284


CHRONICLE<br />

Mach. The instrument also paved the way<br />

to the exhibition title “Light and Shadow”,<br />

a symbolic image. On the one hand, for<br />

an exhibition dealing with the physical<br />

phenomenon of interference, i.e. the<br />

constructive and destructive superposition<br />

of waves, is immediately apparent. On<br />

the other hand, one can find complaints<br />

in Ludwig Mach’s notes that he never<br />

was able to step out of his father’s long<br />

shadow. The title also echoes positive<br />

and negative aspects of their relationship.<br />

The considerable results of their creative<br />

partnership cannot dissolve the fact that<br />

Ludwig Mach scientifically discredited<br />

himself as a scientist in view of his<br />

posthumously forged statements of that<br />

presented his father’s work in a wrong<br />

light. In the forged preface to his father’s<br />

book “The principles of physical optics”<br />

(1921) he significantly changed Ernst<br />

Mach’s scientific position and made him<br />

appear distant to the theory of relativity<br />

of Albert Einstein. This wrong statement<br />

was only revealed decades later as being<br />

untruthful by the historian of science<br />

Gereon Wolters.<br />

Which of these aspects – the positive<br />

collaboration of the two scientists or the<br />

falsification – will remain in the visitor’s<br />

memory is difficult to predict. The authors<br />

of the temporary exhibition hoped that<br />

it contributed to unearth the complex<br />

facets of the relationship between father<br />

and son and an ongoing discussion on<br />

the joint scientific work of Ernst Mach<br />

and Ludwig Mach.<br />

A catalogue on the exhibition with<br />

essays and a large number of images has<br />

been published in German language:<br />

Wilhelm Füßl / Johannes-Geert<br />

Hagmann (eds.): Licht und Schatten.<br />

Ernst Mach | Ludwig Mach. München:<br />

Deutsches Museum, 2017 (136 pages).<br />

All pictures: Deutsche Museum,<br />

Münich, Archives<br />

Fig. 1/a: Ernst Mach (undated).<br />

Fig 1/b: Ludwig Mach (undated).<br />

285


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Fig. 2: Collection of instruments in the Physical Institute of the German University in Prague,<br />

ca. 1895<br />

Fig. 3: Letters from the correspondence Ernst Mach – Ludwig Mach 1896–1900<br />

286


CHRONICLE<br />

Fig. 4: Original interferometer constructed by Ludwig Mach, ca. 1892<br />

Wilhelm Füssl – Johannes-Geert Hagmann<br />

reports from the literature<br />

Homines scientiarum.<br />

Třicet příběhů české <strong>věd</strong>y<br />

a filosofie. I–V. Kolektiv<br />

autorů. Praha, Ústav pro<br />

soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství<br />

Pavel Mervart, 2015,<br />

288+270+202+206+158 s.<br />

ISBN 978-80-7285-188-1 (ÚSD)<br />

a 978-80-7465-167-0 (PM)<br />

Soubor pod uvedeným titulem přináší<br />

nejen v tiskové podobě, ale i na DVD<br />

nosičích celkem třicet portrétů různých<br />

osobností české <strong>věd</strong>y a vzdělanosti ve<br />

20. století. Pět svazků předkládaných<br />

veřejnosti představuje výsledek tříletého<br />

projektu pracovníků Ústavu soudobých<br />

dějin AV ČR a Filozofické fakulty Uni verzity<br />

Pardubice. Přestože jednotlivé portréty<br />

přinášejí nové poznatky a dosud neznámé<br />

pohledy, jsou zpracovány obec ně<br />

přístupnou metodou. Zahrnuta je široká<br />

škála oborů a zaměření – od filosofie<br />

po zástupce <strong>věd</strong> o živé i neživé přírodě<br />

a re prezentanty humanitních a sociálních<br />

dis ci plín, ať už jde o odborníky působící<br />

doma či v zahraničí; opominuta není<br />

ani ně mec kojazyčná <strong>věd</strong>a z českých zemí.<br />

Z velké části se portréty dotýkají dějin<br />

Akademie <strong>věd</strong> ČR (či Československé<br />

akademie <strong>věd</strong>), kromě jiného jsou tu tři<br />

její předsedové, ale zařazeny jsou i postavy<br />

dosud poně kud opomíjené. Jednotícím<br />

prvkem je ale nesamozřejmost, smysl<br />

a obrana vzdě la nosti v moderní spo leč nosti,<br />

prvek dnes velmi aktuální.<br />

287


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Každý svazek zahrnuje šest oborově či<br />

tématem příbuzných kapitol. V prvním<br />

jsou prezentovány osobnosti humanitních<br />

a společenských <strong>věd</strong> – Stanislav Sousedík,<br />

František Šmahel, Karel Hrubý, Filip Karfík,<br />

Erazim Kohák a Jan Klápště. Druhý<br />

svazek soustřeďuje již nežijící badatele <strong>věd</strong><br />

o člověku a společenských disciplínách<br />

– Aleše Hrdličky, Emanuela Rádla, Karla<br />

Engliše, Zdeňka Horského, Jana Patočky<br />

a Jiřího Němce. Jejich odkaz je zprostředkován<br />

rozhovory s osobnostmi spjatými<br />

s nimi osobně či oborem. Třetí díl se za měřil<br />

na přírodo<strong>věd</strong>ce z chemie, respektive<br />

fyzikální chemie – opět v generačním sledu<br />

od zakladatelských <strong>věd</strong>ců po následovníky<br />

od Bohuslava Braunera, Otto Wichterleho,<br />

Rudolfa Zahradníka, Josefa Michla, Jaroslava<br />

Heyrovského po Zdeňka Hermana.<br />

Čtvrtý svazek se přesouvá k oborům biologickým<br />

a lékařským – jsou tu portréty<br />

Milana Haška, Karla Rašky staršího i mladšího,<br />

Jana Svobody, Heleny Kopecké, Heleny<br />

Illnerové a Evy Zažímalové. Konečně<br />

pátý díl uzavírá celý soubor portréty <strong>věd</strong>ců<br />

s dalšími přesahy – zařazeni jsou Emil Kolben,<br />

Georg Pick, Bohumil Němec, Jak Krekule,<br />

Josef Koutecký a Stanislav Vepřek.<br />

O vznik celého kompletu se zasloužil<br />

nevelký kolektiv – Dominika Grygarová<br />

(celková redakce a obrazový doprovod),<br />

Tomáš Hermann, Antonín Kostlán, Michal<br />

V. Šimůnek a Soňa Štrbáňová (výběr osobností,<br />

vedení rozhovorů, zpracování kapitol)<br />

a konečně režiséři audiovizuálních<br />

dokumentů Tomáš Petráň a Martin Čihák.<br />

Celý soubor nebo jednotlivé svazky lze<br />

objednat v nakladatelství Pavel Mervart:<br />

www.pavelmervat.cz či písemně –<br />

Nakladatelství Pavel Mervart, P.O. Box 5<br />

549 41 Červený Kostelec.<br />

J. Jindra<br />

Recenzní řízení v roce <strong>2016</strong><br />

Studie a sdělení podléhají anonymnímu recenznímu řízení. Každý text je hodnocen alespoň dvěma<br />

odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách publikování<br />

odevzdaného textu. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány. Jmenný seznam<br />

spolupracujících externích recenzentů (tj. mimo členy redakční rady) je zveřejněn za celý ročník.<br />

V ročníku XLIX, <strong>2016</strong>, kromě členů redakční rady na recenzním řízení externě spolupracovali:<br />

Jaromír Baštinec (Vysoké učení technické v Brně)<br />

Felice Cardone (Università degli Studi di Torino)<br />

Pavel Čech (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Lucie Čermáková (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Marek Ďurčanský (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Pavel Ferkl (Praha)<br />

Jan Fousek (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)<br />

Ludmila Hlaváčková (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Ivan Jakubec (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Michaela Kaslová (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Martin Přibil (Národní technické muzeum, Praha)<br />

Ivo Purš (Akademie <strong>věd</strong> ČR, Praha)<br />

Martina Schneider (Johannes-Guttenberg Universität Mainz)<br />

Josef Velfl (Hornické muzeum v Příbrami)<br />

288

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!