11.12.2017 Views

Dějiny věd a techniky 2016, 4

DVT 2016, 4 - Obsah, Contents + Recenze, Zprávy z literatury (plné znění vybraných rubrik)

DVT 2016, 4 - Obsah, Contents + Recenze, Zprávy z literatury (plné znění vybraných rubrik)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dějiny</strong> <strong>věd</strong> a <strong>techniky</strong><br />

ročník XLIX – <strong>2016</strong> / číslo 4<br />

History of Sciences and Technology<br />

volume XLIX – <strong>2016</strong> / number 4<br />

contents<br />

INTRODUCTION<br />

225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek<br />

PAPERS<br />

227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved<br />

the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers<br />

249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz<br />

265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ●<br />

Michal Plavec<br />

REVIEWS<br />

276 Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné topologie<br />

a jejích dějin do roku 1960 // Introduction to general topology<br />

and its history till 1960. Praha – Plzeň, 2015 ● Jan Zeman<br />

278 Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě v Praze<br />

v letech 1882–1945 // Mathematics at the German University in<br />

Prague between 1882–1945. Praha, <strong>2016</strong> ● Jiří Veselý<br />

280 Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche<br />

Kunsthandwerk // Theophilus Presbyter and medieval art<br />

handicraft ● Ivan Hlaváček


CHRONICLE<br />

282 Winter school of the history of mathematics <strong>2016</strong> ● Jana<br />

REPORTS<br />

Pokorná – Jan Kotůlek<br />

283 Light and Shadow. Ernst Mach | Ludwig Mach ● Wilhelm<br />

Füssl – Johannes-Geert Hagmann<br />

287 Reports from literature<br />

288 Review procedure in <strong>2016</strong><br />

COVER<br />

OBÁLKA<br />

150th anniversary of the presentation Gregor Johann Mendel’s research<br />

150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela


eviews<br />

Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné<br />

topologie a jejích dějin do roku 1960. Praha – Plzeň, Vyšehrad<br />

2015, 290 s.; Červený Kostelec, Pavel Mervart 2015, 290 s.<br />

Kniha se skládá ze dvou oddělených částí: záznamu přednášek z topologie od<br />

Petra Vopěnky z šedesátých let a popisu dějin topologie od Marie Větrovcové.<br />

Petr Vopěnka během dokončování prací na této knize zemřel.<br />

Padesát let po vzniku matematické části textu píší autoři v předmluvě, že cílem<br />

obecné (nebo též množinové) topologie je vyjasňování pojmů jako spojitost,<br />

kompaktnost, souvislost, otevřenost či metrizovatelnost. Dále obor zasazují v dějinách<br />

matematiky přesně mezi Cantorovu klasickou teorii množin a matematiku<br />

velkých nekonečen (s. 10). Záběr knihy je ohraničen šedesátými léty, neboť po<br />

Cohenovu důkazu nezávislosti hypotézy kontinua na Zermelo-Fraenkelově teorii<br />

se obecná topologie vzdaluje názornosti, přestává se vyvíjet a stává se pouze<br />

stavebním prvkem pro jiné obory matematiky (s. 125). V oblasti nekonečen<br />

bylo poté možné dokázat zcela cokoliv, podobně jako bylo v devatenáctém století<br />

mezi matematiky módou navrhovat vlastní geometrie. Pro současnou matematiku<br />

tak tato situace ústí v nutnost jejího zjednodušení. 1<br />

Petr Vopěnka buduje topologii ve shodě s jejím historickým vývojem na základě<br />

jím vybraných článků. Komentuje přitom vliv jednotlivých matematických<br />

tvrzení a důkazů i na obory s topologií související. V úvodní kapitole klade počátek<br />

topologie do roku 1906, kdy Maurice Fréchet zavedl metriku na abstraktní<br />

množině ve smyslu Cantorovy teorie množin. Od další kapitoly už převažuje nad<br />

komentáři matematika. Je definován nekonečný m-rozměrný eukleidovský prostor<br />

a jeho zobecnění dle Erlangenského programu v topologické geometrii (s. 20).<br />

Je zdůrazněno, jak lze díky takové abstraktní definici tento obecný eukleidovský<br />

prostor naplnit i jinými objekty než očekávanými (s. 25). Po Hausdorffově axiomatizaci<br />

abstraktní množinové topologie připojuje autor první delší komentář,<br />

ve kterém obor srovnává s geometrií: topologické prostory jsou analogií geometrických<br />

objektů a sensorium Dei, ve kterém tyto topologické prostory vznikají,<br />

je analogií třírozměrného eukleidovského prostoru v klasické geometrii. S časem<br />

nastává v oboru obrat od zkoumání topologické geometrie k možnostem, jaké<br />

topologické prostory lze uskutečnit (s. 38). 2<br />

1<br />

Petr VOPĚNKA. Neexistence množiny všech přirozených čísel. Vesmír, 94, 2015,<br />

s. 344–346.<br />

2<br />

Podobný obrat nastal v minulosti právě u geometrie. V antice byla pozornost upřena<br />

ke geometrickým objektům a až v novověku k vlastnostem eukleidovského prostoru,<br />

viz též: EUKLEIDES. Základy. Knihy I-IV (komentované Petrem VOPĚNKOU).<br />

276


REVIEWS<br />

Dále již autor pokračuje přes definici Hausdorffova prostoru k ruské matematice.<br />

Předkládá definice metrizovatelnosti, souvislosti a představuje i dlouhou<br />

historii utváření pojmu kompaktnost prostoru mezi roky 1903–1923 (s. 55). Potom<br />

zavádí pojmy souvislý prostor a kontinuum a představuje s nimi související<br />

Zorettiho větu, která byla klíčová pro odvozování dalších, dosud nepředstavitelných<br />

prostorů. Uvádí, že jsou to takové, které „leží na samém dnu eukleidovského<br />

prostoru“ (s. 76). Od této chvíle je nám v dalším budování topologie nápomocnou<br />

představa Cantorovy věže nekonečných kardinálních a ordinálních čísel<br />

a pomyslné stoupání do vyšších pater (s. 82, 90). Petr Vopěnka dále definuje<br />

Hausdorffovy axiomy spočetnosti a užívá je v konstruktivních Tichonovových<br />

součinech. V důkazech úmyslně nevyužívá všechny možnosti, které matematika<br />

má, zde např. nepoužije axiom výběru. Slouží mu to pro kýžené zjednodušení<br />

současné matematiky (viz výše), k čemuž na jiném místě poznamenává: „…<br />

topologická geometrie … nepochybně přežije obecnou topologii provozovanou<br />

v Cantorově teorii množin. V neposlední řadě též proto, že se bez Cantorovy<br />

teorie obejde.“ (s. 38). V knize dále definuje beta-obal prostoru, což je<br />

Čech-Stoneova kompaktifikace z roku 1937 (s. 100). V poválečném období připomíná<br />

rozvoj topologie v USA čím dál větší abstrakce nekonečen bez opory<br />

v názoru.<br />

I druhá část dává pravý smysl teprve při sekvenčním čtení. Marie Větrovcová<br />

zde dává do kontextu časopisy, ve kterých vycházely články zmíněné v první části.<br />

Je přiložena časová osa s časopisy a roky vydání těchto článků. V nejvýznamnějších<br />

časopisech je jich více, většinou jsou ale nejvýše po dvou. Následuje popis<br />

jednotlivých časopisů, přičemž v každém je opět tučně vyznačen rok a název<br />

stěžejního článku. Nezvykle mnoho prostoru je věnováno tomu, jakou zkratkou<br />

byl časopis v různých dobách označován. Časopisy jsou rozděleny dle roku<br />

vydání oné významné práce do tří období, pro jejichž označení i následný popis<br />

používá autorka metaforicky topologické pojmy: počátky do Hausdorffovy axiomatizace<br />

topologie z roku 1914, poté období kompaktnosti topologie až do Čechovy<br />

práce z roku 1937 a poslední období separability a souvislosti topologie.<br />

V prvním období jsou objevy publikovány v rozdílných časopisech napříč<br />

Evropou. To se změnilo v období mezi válkami, ve kterém významné odborné časopisy<br />

tvořily společný, kompaktní středoevropský prostor. Šlo především o časopisy<br />

Mathematische Annalen a Fundamenta Mathematica. V posledním období je po válce<br />

ustavena sovětská a americká sféra vlivu. Středoevropští matematici mohli<br />

Plzeň, Západočeská univerzita, 2010, s. 47, 144. Petr VOPĚNKA. Příležitostné rozpravy<br />

s matematikou. Kanina, OPS, 2014, s. 104–105. Petr VOPĚNKA. Das Quälende<br />

Gehemnis. Praha, Práh, 2010, s. 118–119.<br />

277


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

jen s velkými obtížemi číst práce kolegů za železnou oponou. Z tohoto posledního<br />

období do šedesátých let byla ovšem většina objevů provedena na západě.<br />

Tematizováno bylo, jak lze popsat nekonečna pomocí původně konečných topologických<br />

pojmů.<br />

Po představení jednotlivých časopisů uvádí autorka životopisy jednotlivých<br />

matematiků. Řadí je přitom podle místa působení. Formální chybou je, že jednotlivé<br />

školy jsou na téže úrovni nadpisu jako zmíněná období vývoje topologie<br />

při představení časopisů. Pomohla by ještě jedna nadřazená úroveň. Dále je chybou<br />

zařazení Ernsta Lindelöfa pod italskou školu; v jeho případě mělo jít o společnou<br />

skupinu periferních škol (s. 175). V odstavci o Eduardu Čechovi je překlep,<br />

že Bedřicha Pospíšila zatklo gestapo v roce 1944, ačkoliv na téže straně v představení<br />

Pospíšila je správný rok 1941 (s. 225).<br />

Následuje soupis použité literatury, který je cenný především tím, že podává<br />

přehled všech podstatných článků a monografií vůbec, které se vztahují k oboru<br />

topologie. Za tímto oddílem je umístěn přehled matematických symbolů a rejstřík,<br />

který je bohužel poškozen – uvedené stránky nevedou na hledaná místa.<br />

Knihu lze doporučit jak matematikům, tak zájemcům o dějiny matematiky.<br />

Jan Zeman<br />

Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě<br />

v Praze v letech 1882–1945. Praha, Karolinum, <strong>2016</strong>, 403 s.<br />

+ 40 s. příloh a poznámek. ISBN 978-80-246-3182-0<br />

Obsáhlá publikace předkládá detailní studii historie matematiky na Německé<br />

univerzitě (NU) v období její existence v letech 1882–1945 (byla zrušena r. 1945<br />

dekretem Eduarda Beneše se zpětnou platností od 17. listopadu 1939). Členy<br />

matematického ústavu NU byla řada význačných matematických osobností, na<br />

sklonku existence NU to byli jak Židé, tak i nacisté.<br />

Autorka dělí období existence NU na tři přirozené etapy: od rozdělení Karlo-Ferdinandovy<br />

univerzity roku 1882 do roku 1920, další období do roku 1939<br />

a období druhé světové války. Úvodní kapitola popisuje historii univerzity jako<br />

celku, další jsou již věnovány pouze její matematické části v uvedených etapách.<br />

V nich si všímá detailně obsazení přednášek i problematiky jejich zavedení a personálního<br />

obsazování a dalších relevantních fakt. Je třeba zdůraznit, že autorka<br />

se touto problematikou zabývá řadu let a že se spoluautory vydala již dvě knihy<br />

pojednávající o H. Löwigovi a K. Löwnerovi, kteří působili na NU, recenzovaná<br />

práce je však první ucelenou studií této problematiky jako celku – shrnuje<br />

výsledky několikaleté mravenčí práce sbírání informací v archivech (téměř 50<br />

278


REVIEWS<br />

obsáhlých archivních souborů) a studia velikého množství dokumentů (jen v přílohách<br />

je jich reprodukováno přes 60), které v mnoha případech vedlo k odhalení<br />

dosud neznámých souvislostí a k vysvětlení příčin fakt již známých. Autorka<br />

prošla a zpracovala např. materiály z let 1939–1945, které jsou uloženy v Berlíně<br />

a které byly po dlouhou dobu nepřístupné či nezvěstné; u nás jsou publikovány<br />

poprvé.<br />

Kniha má velmi bohatý poznámkový aparát, obsahuje přes 1200 poznámek.<br />

Shromážděný faktografický materiál může být dobrým odrazovým můstkem<br />

k dalším specializovaným studiím. Komplexní pohled na NU získaný pečlivým<br />

prozkoumáním téměř všech dnes dostupných archivních materiálů umožnil autorce<br />

výjimečnou hloubku pohledu. K těmto materiálům musíme připočíst 102<br />

a 109 položek citované literatury, často velmi obsáhlých monografií (seznamy<br />

se částečně překrývají).<br />

V knize nalezneme mj. životopisy všech důležitých vyučujících matematiky,<br />

často s překvapivými poznatky, seznamy profesorů, přednášek, habilitací, doktorských<br />

a profesorských řízení, zkoušek učitelské způsobilosti a množství statistických<br />

údajů. Přináší i kapitolu věnovanou relevantním vzpomínkám na NU<br />

a Prahu té doby (Brdička, Brod, Frank, Kowalewski, Pinl). Orientaci usnadňuje<br />

podrobný dvanáctistránkový jmenný rejstřík. Mně osobně prezentovaný svazek<br />

zaujal zejména poznatky o matematicích, kteří mi byli odborně bližší, a pak<br />

zmapováním období druhé světové války.<br />

Práci doplňuje i dvanáctistránkové anglické resumé, ve kterém autorka přibližuje<br />

obsah; vzhledem k potenciálnímu zájmu řady zahraničních historiků by<br />

si zasloužila celá vyjít v podobě, která by byla pro ně srozumitelnější.<br />

I když historie NU a některých jejích částí byla již mapována (Míšková, Seibt,<br />

Svobodný a další), tato kniha představuje první ucelený a detailní pohled na<br />

německou matematiku spojenou s Prahou. V oblasti matematiky či přírodních<br />

<strong>věd</strong> – možná na rozdíl od jiných oborů – lze vystopovat vcelku dobrý poměr<br />

mezi Čechy a Němci, který zničila teprve okupace a druhá světová válka; citovaný<br />

postřeh Wienerův (s. 368) považuji spíše za potvrzení tohoto názoru.<br />

Nebudu podrobněji popisovat, co všechno je zde obsaženo, pro obrovské<br />

množství shromážděných fakt by to bylo i zkreslující; základní informace je ostatně<br />

snadno dostupná v Google books spolu s dalšími rozsáhlými partiemi knihy.<br />

Za aktuální cenu 400 Kč (se slevou) či dokonce za 281 Kč (ebook) je její koupě<br />

v Karolinu dobrou investicí jak pro knihovny, tak i pro historiky našich moderních<br />

dějin.<br />

Jiří Veselý<br />

279


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche<br />

Kunsthandwerk. Gesamtausgabe der Schrift De diversis<br />

artibus in einem Band. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2013,<br />

2. Aufl., 511 s., ilustrace (fotografie). ISBN 978-3-412-20995-7<br />

Protože se zdá, že výše uvedenému dílu (resp. jeho edicím) nebyla v české literatuře<br />

věnována referentská pozornost, a ani „suma našich <strong>věd</strong>omostí“, totiž<br />

Ottův slovník naučný příslušné heslo nemá a dokonce při zběžné obhlídce jsem<br />

toto vydání nenašel v našich velkých knihovnách, rád bych upozornil na druhé<br />

vydání knihy Erharda Brepohla, v níž se vydává výše zmíněný traktát z počátku<br />

12. století v přetisku starší latinské edice společně s jeho německým překladem.<br />

A není to traktát ledajaký. V roce 2010 mu bylo v Kolíně n. R. věnováno třídenní<br />

mezinárodní sympozium (v roce 2013 vyšel jeho protokol v rámci řady Miscellanea<br />

mediaevalia jako její 37. sv.) a Lexikon des Mittelalters (VIII, sl. 666) dokonce<br />

konstatuje, že jeho význam pro dějiny umění, kultury a <strong>techniky</strong> nemůže být<br />

přeceněn.<br />

O co jde? Ve stručnosti lze konstatovat, že autorem traktátu byl, poté co prošel<br />

kláštery ve Stablo a kolínském sv. Pantaleonu, někdy kolem let 1122 a 1123<br />

mnich severohesenského kláštera v Helmarshausenu Theofil/Roger. Ten na základě<br />

vlastních zkušeností i přejímaje některé starší praktiky, vytvořil třídílné<br />

kompendium praktických technických postupů pro nejrůznější práce umělec kého<br />

řemesla. Dílo bylo autoritou až do počátků novověku, i když podle Brepohla<br />

jsou dochovány jen tři, nicméně staré, ještě z 12. století pocházející relativně<br />

úplné rukopisy, k nimž je ovšem třeba zatím připočítat zhruba dvě desítky větších<br />

či menších fragmentů, které zřejmě vybíraly jen to, co bylo pro uživatele<br />

bezprostředně užitečné. 1<br />

Na základě wolfenbüttelského rukopisu uvedl dílo do literatury G. E. Lessing,<br />

který byl na sklonku 18. století knihovníkem tamního vévody. Uvedené tři základní<br />

rukopisy mají odlišnou strukturu a různé vynechávky i různočtení, takže<br />

nelze předpokládat jejich společný původ. Dílo bylo už od 18. století porůznu<br />

předmětem zájmu a edičně opakovaně vydáváno, dokonce i v překladech do<br />

moderních jazyků (mj. i maďarsky!). Poslední latinské vydání s anglickým překladem<br />

z roku 1979 je pak prací americké dvojice. Brepohl pro svou práci použil<br />

ale vydání z roku 1961. Jako technik nevěnoval pozornost edičním problémům<br />

a soustředil se na německý překlad se zevrubným výkladem. Po dílčích publikacích<br />

bylo v roce 1999 výsledkem jeho práce kompletní dvousvazkové vydání.<br />

1<br />

Sborník kolínského sympozia jsem neměl v rukou, ale z názvů některých příspěvků je zřejmé,<br />

že došlo k novým objevům.<br />

280


REVIEWS<br />

Pokud jde o originální text, sleduje anglickou edici z roku 1961 a zaměřuje svůj<br />

německý překlad s podrobným výkladem na vystižení ducha překládaného díla.<br />

Pro velký úspěch pak došlo v roce 2013 k reprintu, tentokrát v jednom svazku,<br />

v jednotlivostech různě doplněném. Editorem a překladatelem díla je odborník-<br />

-praktik (Erhard Brepohl, ročník 1930 je totiž jak dle úvodu, tak podle internetu<br />

praktik, mistr zlatnický a pedagog, jehož učebnice zlatnictví vyšla v 16 vydáních<br />

německy a byla přeložena do několika jazyků).<br />

Brepohl se překladatelské práce podjal zejména proto, že ostře kritizuje zavádějící<br />

německý překlad Alberta Ilga z roku 1874. Zdůrazňuje, že Ilg překládal<br />

mechanicky a že tak, nemaje příslušné technické znalosti, na řadě míst nepochopil<br />

a zkomolil smysl latinského textu. Konstatuje oprávněně, že formální<br />

znalost Theofilova textu je jen jedním předpokladem, a to ne vždy hlavním,<br />

k pochopení toho, co Theofil říká. Brepohl sám v řadě případů Theofilovy postupy<br />

přímo v praxi vyzkoušel a u<strong>věd</strong>omil si, že někdy je cesta mezi latinským<br />

termínem a nalezením jeho ekvivalentu v dnešním jazyku komplikovaná. Synopticky<br />

k latinskému textu položený německý překlad doprovází detailním technologickým<br />

komentářem, v němž pro názornost používá i různých nákresů a tabulek.<br />

Theofilův traktát se rozpadá do tří samostatných částí, které do značné míry<br />

pokrývají <strong>techniky</strong> užívané v uměleckém řemesle. Každá z nich je opatřena prologem.<br />

Ten se obrací na imaginárního Theofilova žáka – pomocníka. První z nich<br />

je nejdůležitější a konkrétně zmiňuje šest zemí s jejich specifickým přínosem<br />

pro Theofilovy <strong>techniky</strong>: Řecko, Rusko (není v rejstříku), Arábie, Itálie, Francie<br />

a Německo (Germania). Prvním souborem je problematika malířství a malířských<br />

barev a příbuzných postupů, druhým výroba skla a skleněných oken a posléze<br />

třetím popis postupů prací ve vlastním středověkém zlatnictví a práce s kovy.<br />

Nicméně Theofil chápe svou práci komplexně, takže podává informace i o širším<br />

technickém zázemí jednotlivých postupů. Každá z oněch tří částí se rozpadá do<br />

řady desítek samostatných odstavců věnovaných jednomu úkonu či fázi té které<br />

konkrétní činnosti. Tak oddíl první, pojednávající o malbě, široce popisuje zejména<br />

přípravu na knižní iluminace včetně úpravy plátkového zlata a tvorby<br />

barev, k jejichž úpravám používá mj. i piva. V druhém se mj. zevrubně rozepisuje<br />

i o výstavbě sklářské pece atd. Je třeba podtrhnout, že traktát není nějakým<br />

pouhým teoretickým pojednáním, nýbrž zažitým dílem praktika, z jehož rukou<br />

je, pokud identifikace Theofil – Roger je správná, dochováno několik prací.<br />

Rozsáhlý a instruktivní Brepohlův komentář doslova tlačí kvalifikovaného<br />

čtenáře k tomu, aby ten či onen postup vyzkoušel, tak jako on sám tak v různých<br />

případech s úspěchem učinil. Nemůže tu jít o to, podrobněji Theofilovy<br />

postupy a Brepohlovy komentáře glosovat, potřebné informace si specialista<br />

nalezne sám. Na tomto místě musí stačit konstatovat, že autor dal ve svém komentáři<br />

čtenáři mimořádnou pomůcku k tomu, aby se mohl v předmětném<br />

281


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

traktátu a v jeho až zahlcujícím množství informací poměrně snadno orientovat.<br />

Jde totiž o věcné rejstříky k německému textu podle jeho tří oddílů.<br />

Skutečnost, že mnich – kněz si opatřil takovou širokou a praktickou znalost<br />

technických dovedností je udivující skutečností. Jistě nebyl sám, ale byl asi jediný,<br />

který jim dal písemnou formu, která dovoluje nahlédnout do doslova udivujících<br />

znalostí 12. století v prostředí, které jsme zpravidla schopni chápat toliko<br />

jako duchovní.<br />

Množství barevných vyobrazení špičkových produktů středověkého uměleckého<br />

řemesla činí už jen z listování knihou estetický zážitek.<br />

Ivan Hlaváček<br />

chronicle<br />

Zimní škola historie matematiky<br />

<strong>2016</strong><br />

Již pošesté se uskutečnilo na počátku roku<br />

setkání zaměřené na podporu interdisciplinárních<br />

přístupů k historii matematiky<br />

a také na rozvoj mezinárodní spolupráce.<br />

Zimní škola je již tradiční platformou<br />

mezioborové diskuze a prozkoumání různých<br />

přístupů k historii matematiky. Ve<br />

snaze ukázat tento obor jako nezbytnou<br />

součást kultury se letošním leitmotivem<br />

stalo téma matematiky jako nástroje ke<br />

zlepšení každodenního života lidí. Postavilo<br />

vedle sebe dvě protichůdná tvrzení,<br />

a to „matematika je všude kolem nás“<br />

a „skutečná matematika je téměř zcela<br />

k ničemu“ (G. H. Hardy). Cílem bylo<br />

prodiskutovat také další přímé i nepřímé<br />

vlivy matematiky na lidské životy.<br />

K tématu vztahu matematiky a kvality<br />

života přispěly v první řadě vyzvané<br />

přednášky Dannyho Beckerse z FU<br />

Amsterdam – věnuje se mj. historii matematických<br />

spolků – a Jakuba Rákosníka<br />

z FF UK v Praze, odborníka na dějiny<br />

sociálního zabezpečení.<br />

Prvně jmenovaný se věnoval otázce,<br />

jak zlepšuje kvalitu života matematické<br />

vzdělání. Upozornil především na to,<br />

že profesionální matematici, kteří se otázkami<br />

výuky matematiky začali více zabývat<br />

až po druhé světové válce, neusilovali<br />

v první řadě o zlepšení kvality života<br />

jednotlivců, ale šlo jim o prospěch lidstva<br />

jako celku.<br />

Jakub Rákosník pak vystoupil s pří spěvkem<br />

týkajícím se souvislostí v čes ko slo venské<br />

sociální politice a pojištění v období<br />

první poloviny 20. století. Upozornil na<br />

progresivnost československé sociální politiky,<br />

a to zejména ve 30. letech. Základní<br />

vlastnosti československého systému se<br />

podle výzkumů Gregory Luebberta shodu<br />

jí se švédským modelem sociálního státu,<br />

zavedeným ovšem až v 70. letech.<br />

Další příspěvky se dotkly tématu počítačových<br />

technologií jako prostředku<br />

282


CHRONICLE S<br />

myšlení, s důrazem na situaci v Československu<br />

v 50. letech 20. století (Helena<br />

Durnová, MU Brno), odkazu významné<br />

osobnosti České školy sociální politiky<br />

Emila Schoenbauma (Jan Kotůlek a Viktor<br />

Dubovský, oba VŠB-TU Ostrava), výuky<br />

matematiky v habsburské monarchii<br />

v 18. století (Franka Miriam Brueckler<br />

a Vladimir Stilinović, Záhřebská univerzita,<br />

Chorvatsko) nebo perzekuce matematiků<br />

(Rolf Nossum, Agderská univerzita<br />

v Kristiansandu, Norsko. Úplný<br />

program včetně abstraktů přednášek je<br />

k dispozici na webových stránkách zimní<br />

školy, na adrese http://<br />

historiematematiky.webnode.cz/<br />

Nedílnou součástí zimní školy byla<br />

i tentokrát diskuse nad předem vybranou<br />

studií, konkrétně textem H. Bose „Mathematics<br />

and its social context: A Dialogue<br />

in the staff room with historical<br />

episodes“ (1984). Tvůrčí a plodná diskuse<br />

o sociální funkci matematiky pak<br />

uzavřela nabitý program prodlouženého<br />

víkendu.<br />

Stejně jako v loňském roce se místem<br />

v pořadí již šestého ročníku zimní školy<br />

stal hotel U Loubů ve Třech studních.<br />

Příjemnou atmosféru v konferenční místnosti<br />

doplnilo i ryze zimní počasí panu jící<br />

v době konání od 21. do 24. ledna <strong>2016</strong><br />

na Vysočině. Většina účastníků tak využila<br />

přestávek v programu k vyzkoušení<br />

běžkařských či turistických tras hojně<br />

protínajících okolí.<br />

Na organizaci setkání se podílel trojlístek<br />

z Vysoké školy báňské – Technické<br />

univerzity v Ostravě, Masarykovy<br />

univerzity v Brně a norské Universiteteti<br />

Agder v Kristiansandu, jmenovitě pak<br />

Jan Kotůlek, Helena Durnová a Rolf<br />

Nossum. Akce se uskutečnila v rámci<br />

projektu Interdisciplinary education of junior<br />

historians of mathematics řešeného pro gramem<br />

CZ07 tzv. norských fondů. Ten si<br />

klade za cíl rozvíjet mezinárodní kontakty<br />

s nor ský mi kolegy, a přispět tak k internacionalizaci<br />

komunity českých historiků<br />

matematiky. Bližší informace lze nalézt<br />

na webové stránce projektu, http://mdg.<br />

vsb.cz/norwaygrants/.<br />

Jana Pokorná – Jan Kotůlek<br />

Light and Shadow. Ernst<br />

Mach | Ludwig Mach<br />

A temporary exhibition at the<br />

Deutsches Museum in Munich<br />

9. 12. <strong>2016</strong>–19. 3. 2017<br />

As a physicist and philosopher, Ernst Mach<br />

(1838–1916) was one of the key scientific<br />

figures at the onset of the 20th century.<br />

Together with his oldest son Ludwig Mach<br />

(1868–1951) he conducted a number of<br />

joint projects that are however little<br />

known today. In the 100th year since the<br />

death of Ernst Mach, the Deutsches<br />

Museum in Munich presented a temporary<br />

exhibition on the variable collaboration<br />

between the two scientists.<br />

“What an odd family are we! People<br />

will later publish books on us – not just<br />

on individuals.” This prediction was made<br />

by the writer Klaus Mann (1906–1949)<br />

in his diaries where he speculated on the<br />

fate of his relatives. Consider the Manns<br />

in literature, the Bachs in music or the<br />

Chaplins in drama: Everyone knows<br />

examples of famous families in which<br />

talent and passion are transferred among<br />

generations. Such families also exist in<br />

the sciences, yet their names are often<br />

283


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

less familiar to the public. The Curies,<br />

Braggs, Bohrs, Thomsons and Kornbergs<br />

are just a few examples for families that<br />

received more than one Nobel Prize in<br />

the sciences.<br />

The fact that for the Machs today one<br />

name is dominant can be attributed to<br />

several different reasons. In his long<br />

scientific career, Ernst Mach has shown<br />

evidence of a remarkable versatility. He<br />

published more than 160 partially extensive<br />

works without counting numerous editions<br />

in foreign languages. His oeuvre maintains<br />

a strong impact until our present times.<br />

The “Mach number”, describing the ration<br />

between the speed of motion of an object<br />

with respect to the speed of sound, today<br />

is an established technical term in many<br />

languages. Mach was not only a famed<br />

university teacher and experimentalist,<br />

but also a groundbreaking researcher in<br />

several different areas of physics. During<br />

all of his life, he was constantly drawn to<br />

questions of scientific theory as well as<br />

the history of science. His scientific work<br />

sometimes also raised controversy among<br />

other scientists of his time. Nevertheless<br />

he received broad recognition already<br />

during his lifetime expressed through a<br />

large number of distinctions and awards.<br />

His son Ludwig Mach is almost<br />

unknown today. Already during his time as<br />

a medical student he worked in the Physical<br />

Institute of the University in Prague<br />

where his father was professor. During<br />

this time, he was involved in his father’s<br />

ballistic research, and he developed –<br />

simultaneously to Ludwig Zehnder<br />

(1854–1949) – an interferometer that in<br />

the literature still today is often attributed<br />

to Ernst Mach. In the early days of his<br />

scientific exploration, Ludwig Mach<br />

invented a method for the production<br />

of “Magnalium”, an alloy consisting of<br />

aluminum and magnesium. With the help<br />

of a patent granted in 1898, Ludwig Mach<br />

gained considerable wealth that however<br />

he subsequently lost in few years’ time<br />

for unknown reasons. From 1913, he<br />

lived together with his father in a newly<br />

built house for research purposes in<br />

Vaterstetten near Munich. After the death<br />

of his father in 1916 he continued his life<br />

as an independent inventor, yet without<br />

ever achieving considerable financial<br />

success.<br />

In the history of science, the research<br />

of “creative collaboration” and “creative<br />

couples” has drawn new attention in recent<br />

years. This area of research is looking at<br />

ways of defining creativity and scientific<br />

productivity not only as part of an<br />

individual personality, but moreover by<br />

looking at personal (working) relationships.<br />

This perspective is particularly well suited<br />

for examining father and son Ernst and<br />

Ludwig Mach whose joint work extends<br />

through different phases of life with<br />

varying intensity on a period of nearly<br />

30 years. Since his university years the<br />

son was a partner of his father in different<br />

constellations and scientific collaboration.<br />

For the development of the temporary<br />

exhibition, it was a particularly fortunate<br />

coincidence that the scientific papers of<br />

Ernst and Ludwig Mach previously kept<br />

at the Philosophical Archives of the<br />

University of Konstanz could be integrated<br />

into the main collection of the Mach<br />

Papers at the Archives of the Deutsches<br />

Museum. In the synopsis of all documents<br />

and with the objects relating to the joint<br />

work of father and son, a particular focus<br />

was given to the interferometer as it<br />

allowed taking a methodological approach<br />

to the scientific work of Ernst and Ludwig<br />

284


CHRONICLE<br />

Mach. The instrument also paved the way<br />

to the exhibition title “Light and Shadow”,<br />

a symbolic image. On the one hand, for<br />

an exhibition dealing with the physical<br />

phenomenon of interference, i.e. the<br />

constructive and destructive superposition<br />

of waves, is immediately apparent. On<br />

the other hand, one can find complaints<br />

in Ludwig Mach’s notes that he never<br />

was able to step out of his father’s long<br />

shadow. The title also echoes positive<br />

and negative aspects of their relationship.<br />

The considerable results of their creative<br />

partnership cannot dissolve the fact that<br />

Ludwig Mach scientifically discredited<br />

himself as a scientist in view of his<br />

posthumously forged statements of that<br />

presented his father’s work in a wrong<br />

light. In the forged preface to his father’s<br />

book “The principles of physical optics”<br />

(1921) he significantly changed Ernst<br />

Mach’s scientific position and made him<br />

appear distant to the theory of relativity<br />

of Albert Einstein. This wrong statement<br />

was only revealed decades later as being<br />

untruthful by the historian of science<br />

Gereon Wolters.<br />

Which of these aspects – the positive<br />

collaboration of the two scientists or the<br />

falsification – will remain in the visitor’s<br />

memory is difficult to predict. The authors<br />

of the temporary exhibition hoped that<br />

it contributed to unearth the complex<br />

facets of the relationship between father<br />

and son and an ongoing discussion on<br />

the joint scientific work of Ernst Mach<br />

and Ludwig Mach.<br />

A catalogue on the exhibition with<br />

essays and a large number of images has<br />

been published in German language:<br />

Wilhelm Füßl / Johannes-Geert<br />

Hagmann (eds.): Licht und Schatten.<br />

Ernst Mach | Ludwig Mach. München:<br />

Deutsches Museum, 2017 (136 pages).<br />

All pictures: Deutsche Museum,<br />

Münich, Archives<br />

Fig. 1/a: Ernst Mach (undated).<br />

Fig 1/b: Ludwig Mach (undated).<br />

285


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Fig. 2: Collection of instruments in the Physical Institute of the German University in Prague,<br />

ca. 1895<br />

Fig. 3: Letters from the correspondence Ernst Mach – Ludwig Mach 1896–1900<br />

286


CHRONICLE<br />

Fig. 4: Original interferometer constructed by Ludwig Mach, ca. 1892<br />

Wilhelm Füssl – Johannes-Geert Hagmann<br />

reports from the literature<br />

Homines scientiarum.<br />

Třicet příběhů české <strong>věd</strong>y<br />

a filosofie. I–V. Kolektiv<br />

autorů. Praha, Ústav pro<br />

soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství<br />

Pavel Mervart, 2015,<br />

288+270+202+206+158 s.<br />

ISBN 978-80-7285-188-1 (ÚSD)<br />

a 978-80-7465-167-0 (PM)<br />

Soubor pod uvedeným titulem přináší<br />

nejen v tiskové podobě, ale i na DVD<br />

nosičích celkem třicet portrétů různých<br />

osobností české <strong>věd</strong>y a vzdělanosti ve<br />

20. století. Pět svazků předkládaných<br />

veřejnosti představuje výsledek tříletého<br />

projektu pracovníků Ústavu soudobých<br />

dějin AV ČR a Filozofické fakulty Uni verzity<br />

Pardubice. Přestože jednotlivé portréty<br />

přinášejí nové poznatky a dosud neznámé<br />

pohledy, jsou zpracovány obec ně<br />

přístupnou metodou. Zahrnuta je široká<br />

škála oborů a zaměření – od filosofie<br />

po zástupce <strong>věd</strong> o živé i neživé přírodě<br />

a re prezentanty humanitních a sociálních<br />

dis ci plín, ať už jde o odborníky působící<br />

doma či v zahraničí; opominuta není<br />

ani ně mec kojazyčná <strong>věd</strong>a z českých zemí.<br />

Z velké části se portréty dotýkají dějin<br />

Akademie <strong>věd</strong> ČR (či Československé<br />

akademie <strong>věd</strong>), kromě jiného jsou tu tři<br />

její předsedové, ale zařazeny jsou i postavy<br />

dosud poně kud opomíjené. Jednotícím<br />

prvkem je ale nesamozřejmost, smysl<br />

a obrana vzdě la nosti v moderní spo leč nosti,<br />

prvek dnes velmi aktuální.<br />

287


DVT – HISTORY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY XLIX (<strong>2016</strong>), 4<br />

Každý svazek zahrnuje šest oborově či<br />

tématem příbuzných kapitol. V prvním<br />

jsou prezentovány osobnosti humanitních<br />

a společenských <strong>věd</strong> – Stanislav Sousedík,<br />

František Šmahel, Karel Hrubý, Filip Karfík,<br />

Erazim Kohák a Jan Klápště. Druhý<br />

svazek soustřeďuje již nežijící badatele <strong>věd</strong><br />

o člověku a společenských disciplínách<br />

– Aleše Hrdličky, Emanuela Rádla, Karla<br />

Engliše, Zdeňka Horského, Jana Patočky<br />

a Jiřího Němce. Jejich odkaz je zprostředkován<br />

rozhovory s osobnostmi spjatými<br />

s nimi osobně či oborem. Třetí díl se za měřil<br />

na přírodo<strong>věd</strong>ce z chemie, respektive<br />

fyzikální chemie – opět v generačním sledu<br />

od zakladatelských <strong>věd</strong>ců po následovníky<br />

od Bohuslava Braunera, Otto Wichterleho,<br />

Rudolfa Zahradníka, Josefa Michla, Jaroslava<br />

Heyrovského po Zdeňka Hermana.<br />

Čtvrtý svazek se přesouvá k oborům biologickým<br />

a lékařským – jsou tu portréty<br />

Milana Haška, Karla Rašky staršího i mladšího,<br />

Jana Svobody, Heleny Kopecké, Heleny<br />

Illnerové a Evy Zažímalové. Konečně<br />

pátý díl uzavírá celý soubor portréty <strong>věd</strong>ců<br />

s dalšími přesahy – zařazeni jsou Emil Kolben,<br />

Georg Pick, Bohumil Němec, Jak Krekule,<br />

Josef Koutecký a Stanislav Vepřek.<br />

O vznik celého kompletu se zasloužil<br />

nevelký kolektiv – Dominika Grygarová<br />

(celková redakce a obrazový doprovod),<br />

Tomáš Hermann, Antonín Kostlán, Michal<br />

V. Šimůnek a Soňa Štrbáňová (výběr osobností,<br />

vedení rozhovorů, zpracování kapitol)<br />

a konečně režiséři audiovizuálních<br />

dokumentů Tomáš Petráň a Martin Čihák.<br />

Celý soubor nebo jednotlivé svazky lze<br />

objednat v nakladatelství Pavel Mervart:<br />

www.pavelmervat.cz či písemně –<br />

Nakladatelství Pavel Mervart, P.O. Box 5<br />

549 41 Červený Kostelec.<br />

J. Jindra<br />

Recenzní řízení v roce <strong>2016</strong><br />

Studie a sdělení podléhají anonymnímu recenznímu řízení. Každý text je hodnocen alespoň dvěma<br />

odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách publikování<br />

odevzdaného textu. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány. Jmenný seznam<br />

spolupracujících externích recenzentů (tj. mimo členy redakční rady) je zveřejněn za celý ročník.<br />

V ročníku XLIX, <strong>2016</strong>, kromě členů redakční rady na recenzním řízení externě spolupracovali:<br />

Jaromír Baštinec (Vysoké učení technické v Brně)<br />

Felice Cardone (Università degli Studi di Torino)<br />

Pavel Čech (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Lucie Čermáková (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Marek Ďurčanský (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Pavel Ferkl (Praha)<br />

Jan Fousek (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha)<br />

Ludmila Hlaváčková (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Ivan Jakubec (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Michaela Kaslová (Univerzita Karlova v Praze)<br />

Martin Přibil (Národní technické muzeum, Praha)<br />

Ivo Purš (Akademie <strong>věd</strong> ČR, Praha)<br />

Martina Schneider (Johannes-Guttenberg Universität Mainz)<br />

Josef Velfl (Hornické muzeum v Příbrami)<br />

288

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!