Obrazový atlas 2018

wmpsro

Picture Atlas of Regions and Memory of the Nation Atlas Obrazowy Regionów i Pamięci Narodowej Bildatlas der Regionen und der Gedächtnis der Nation OBRAZOVÝ ATLAS regionů a paměti národa Muzeum železné opony Rozvadov Foto: Miroslav Tausig


Ano! rychlejšímu hojení po úrazech Inzerce Lék Wobenzym® urychluje hojení po úrazech zkracuje dobu léčby Lék Wobenzym ® urychluje hojení po úrazech zkracuje dobu léčby Informujte se u svého lékaře. Více na www.wobenzym.cz Účinná pomoc při zranění Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat. Pomáhá už přes 50 let Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice


Foto: Petra Tausigová OBRAZOVÝ ATLAS regionů a paměti národa


Nejoblíbenější fotokniha v Evropě Již od 179 Kč * * Tato cena je doporučenou prodejní cenou pro CEWE FOTOKNIHU malou, vazba sešit 26 stran. Ke každé zakázce účtujeme dopravné a balné dle platného ceníku. Cena je včetně DPH. cewe.cz


Úvodní slovo náměstka pro řízení Sekce kulturního dědictví Introductory Word of the Deputy Minister for Cultural Heritage Vážení čtenáři, milí příznivci turistiky, je mi ctí, že Vás mohu oslovit jménem ministerstva kultury ze stránek Obrazového atlasu Klubu českých turistů. Vydávání atlasu má již svoji historii. Pravidelně nás zásobuje množstvím podrobných informací o krásách naší země. Osobně jsem si vždy velice vážil Klubu českých turistů pro dlouhodobou a cílevědomou práci nejen ke zdraví těla, ale také k rozvoji poznání, obzvláště zaměřeného na historii, přírodu, místopis, zkrátka na vše, co pomáhá posilovat naši sounáležitost s domovem, vlastí, Evropou. Nezapomínejme také, že Klub českých turistů patřil k průkopníkům fyzické záchrany chátrajících památek, stejně jako je od počátků jejich velkým propagátorem. Letošní ročník atlasu je výjimečný svým zaměřením na připomínku vzniku Československé republiky. Tato událost změnila v našich historických zemích velmi mnoho. Teprve na základě vlastní zkušenosti s dobou uplynulou od roku 1989 jsme schopni určitého srovnání s dobou 1. republiky z hlediska krátkosti času pro změny ve společnosti. Jejich dynamika v rozmezí pouhých dvaceti let je skutečně úctyhodná. O této relativně mladé historii nás informují nejen archivní prameny, otisk této doby nacházíme i v krajině a urbanismu i těch nejmenších sídel, například ve formě jubilejních škol. Současný objektivní výzkum dokáže reflektovat tuto pozoruhodnou dobu v celé šíři, včetně problematických momentů. Nemůže však být sporu o tom, že být Čechoslovákem znamenalo přináležet k respektovanému a hospodářsky velmi úspěšnému státu se silnou kulturní identitou. V tom je pro nás doba před Mnichovem trvalou inspirací. Aktivity Klubu českých turistů v jubilejním roce umožňují vybrat si z velké nabídky akcí. Jsou strukturovány v čase a gradují k samotnému datu oslav. To dává možnost skutečně velmi širokého zapojení veřejnosti, nejen „skalních“ turistů, ale všech, kterým je pohyb na zdravém vzduchu stejně blízký, jako vztah k naší historii. Rád bych organizátorům popřál, aby ohlas na jejich nabídku byl plně adekvátní velkému úsilí, které do příprav museli vložit. Všem, kdo se oslav vzniku Československé republiky zúčastní pak přeji příjemně strávené dny s dobrými lidmi ochotnými udělat něco pro své zdraví i pro druhé. Dear readers, dear supporters of tourism, it is an honor to me to address you on behalf of the Ministry of Culture from pages of the Picture atlas of the Czech Tourist Club. Publishing of the Picture atlas has its own history. It regularly provide amount of detailed information about the beauty of our country. I personally appreciate the Czech Tourist Club for long-term and purposeful work that promotes not only a healthy lifestyle, but the development of knowledge, especially with regard to history, nature, topography, and all that helps to strengthen our connection with home, our homeland, Europe too. Don‘t forget that Czech Tourist Club belonged to the pioneers of the physical rescue of decayed monuments and that it has been their great promoter too since its inception. This year‘s atlas is exceptional with its focusing on the commemoration of the foundation of the Czechoslovak Republic. This event has changed very much in our historical countries. Only on the basis of our own experience with the period since 1989, we are able to make certain comparison with the time of the First Republic in terms of short time for changes in society. Their dynamics within only twenty years is really respectable. Not only archival sources inform us about this relatively young history, we find impression of this time in the landscape and urbanism even the smallest settlements, for example in the form of jubilee schools, too. Current objective research can reflect this remarkable time in all its breadth, including problematic moments. However, there can be no question of being the Czechoslovak meant to belong to the respected and economically very successful state with strong cultural identity. The time before Munich is a great inspiration for us in these aspects. Czech Tourist Club‘s activities in the jubilee year allow choosing from a wide range of events. They are structured in time and graduate to the date of celebration. It gives the possibility of very wide involvement of the public, not only „hard“ tourists, but all those who like move in healthy air as our history. I would like to wish the organizers that the response to their offer was fully adequate to the great effort they had to put into preparations. To all, who participate in the celebration of the foundation of the Czechoslovak Republic, I wish to spend pleasant days with good people willing to do something for their health and for others. Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Náměstek pro řízení Sekce kulturního dědictví Ministerstvo kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Deputy Minister for Cultural Heritage Ministry of Culture 4


Jubilejní oslavy v roce 2018 - projekt “100 let republiky, 130 let v pohybu” Od vzniku Československé republiky uplyne 28. října 2018 přesně 100 let. Klub českých turistů má v roce 2018 rovněž důvod k oslavám - 11. června si připomeneme 130. výročí založení KČT. Projekt “100 let republiky, 130 let v pohybu” nabízí ideální příležitost obě významná výročí stylově oslavit. V nabídce je 100 pochodů, 100 výletů, 100 kulturních zážitků, do projektu jsou pořadatelsky zapojeny všechny oblasti KČT. Vydejte se s rodinou nebo skupinou přátel do přírody za zdravím a poznáním! Na všech akcích si zájemci mohou zakoupit sběratelské brožury, modrou, zelenou a červenou, do nichž lze získat z každého pochodu speciální razítko a samolepku. V cíli každé z akcí proběhne tzv. Stoleté losování, tombola, ze které si výherci odnesou hodnotné ceny od partnerů projektu. V modré brožuře jsou obsaženy akce, které se uskutečnily v období od 25. 3. 2017 do 31. 8. 2017, zelená brožura zahrnuje akce od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018, červená brožura obsahuje nabídku akcí od 1. 4. 2018 do 21. 10. 2018. Podrobnosti na http://100letvznikurepubliky.cz/ Vyvrcholení oslav 130 let KČT v Praze o prodlouženém víkendu 8. – 11. června 2018 V pátek a v sobotu proběhne slavnostní jednání ÚV KČT. Pod záštitou předsedy Senátu, pana Milana Štěcha, se v sobotu 9. 6. večer uskuteční slavnostní setkání turistů a hostů v Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Středočeská oblast KČT připravuje na sobotu v okolí Vyšehradu a Výtoně akci Podskalské setkání turistů a Vltavanů. V neděli 10. 6. pozve turisty oblast KČT Praha na tradiční oblíbenou akci Piknik v Botanické, jejíž součástí bude i tradiční splutí Vltavy z Braníka na Štvanici. V pondělí 11. 6., tedy přesně ve výroční den, kdy byl v roce 1888 KČT založen, završíme oslavy happeningem u Petřínské rozhledny s možností výstupu na rozhlednu. Atrakcí u rozhledny bude vytvoření dalšího rekordu KČT, autorizovaného agenturou Dobrý den z Pelhřimova. O jaký rekord půjde tentokrát? Nechte se překvapit! Nabízeného programu se lze zúčastnit jen některý den, ale pro ty, kteří absolvují všechny tři dny, budou připraveny speciální suvenýry. Ke 130. výročí založení KČT bude také vydáno příležitostné poštovní razítko. Vyvrcholení projektu “100 let republiky, 130 let v pohybu” 26. – 28. 10. 2018 v Praze Turistická část: Pro turisty budou připraveny turistické trasy v délkách od 4 do 15 km, které povedou po kulturních a historických památkách. Přístupná budou vybraná muzea, rozhledny, botanická zahrada, atd., kam budou mít účastníci, kteří si zakoupí startovní knihu, zajištěno zlevněné vstupné. Start všech tras v dosahu MHD, cíl pochodů vždy na stanici metra. Popisy všech tras, kulturní přehled o vystoupeních účinkujících na hlavním pódiu a další potřebné informace budou vydány formou samostatné brožury, kterou obdrží každý zájemce po zaplacení startovného. Kulturní část: V cíli všech tras bude pódium, na kterém se uskuteční kulturní program. Předpokládáme, že cíl bude na Náměstí republiky v Praze. Časový harmonogram kulturního programu: Pátek 26. 10. od 13 do 22 hodin. Sobota 27. 10. a neděle 28. 10. od 10 do 20 hodin. Zaměření kulturního programu: V pátek je připraven program zaměřený především pro seniory a školy. V sobotu je nachystán program pro širokou veřejnost. Celá neděle bude věnována KČT a oslavě 100 let vzniku Československé republiky. Odpoledne se uskuteční Velké stoleté losování o hodnotné ceny.


Úvodní slovo předsedy KČT Mgr. Vratislava Chvátala Introduction by Vratislav Chvátal, MA President of the Czech Tourist Club Vážení turisté, v samém začátku letošního roku uvedl Klub českých turistů na knižní trh nové vydání obrazového atlasu. Stalo se tak díky dobré spolupráci KČT s mnoha subjekty cestovního ruchu – kraji, městy, obcemi, ale také ministerstvy a partnerskými firmami podporujícími činnost KČT. Završila se tak dlouhá řada publikací, začínající koncem 90. let minulého století produkcí několika „Katalogů turistického slevového systému EUROBEDS“ a později produkcí „obrazových atlasů“ turistických zajímavostí a cílů z regionů v ČR – například cyklotras, naučných stezek, technických památek, lidových řemesel, hradů, zřícenin nebo sakrálních památek. Volba tématu a názvu letošního „Obrazového atlasu regionů a paměti národa“ byla logicky ovlivněna skutečností, že „osmičkový“ rok je jubilejní jak pro Klub českých turistů, který byl založen 11. 6. 1888, tak pro Českou republiku, která po zániku ČSFR před čtvrt stoletím navázala na demokratické tradice státnosti Československé republiky. V okamžiku jejího vzniku 28. 10. 1918 měl KČT za sebou již 30 programově úspěšných let činnosti a požíval společenskou prestiž, neboť jeho aktivity byly orientovány také na podporu vlastenectví a rozvoj turistiky. Tomu KČT napomáhal zejména postupným rozšiřováním sítě turistických značených tras, výstavbou turistických chat, zpřístupňováním zajímavých turistických cílů, vydáváním časopisu, turistických map a průvodců a pořádáním akcí, přednášek a besed pro členy i pro veřejnost. Na nové státoprávní uspořádání po vzniku Československé republiky zareagoval KČT transformací a změnou názvu na Klub československých turistů a stal se přirozenou a respektovanou součástí demokratického prostředí mladého státu. K připomenutí obou zmíněných významných výročí připravil Klub českých turistů s podporou svých partnerů a ve spolupráci se svými členy projekt s názvem „100 let republiky – 130 let v pohybu“. Tato iniciativa je výrazem úcty členů KČT k tradicím a důkazem odhodlání současného Klubu českých turistů spolu s českým státem nadále vytvářet podmínky pro turistiku a cestovní ruch v ČR. Milí turisté, budeme potěšeni, když vás náměty obsažené v tomto obrazovém atlasu motivují k aktivní turistice a k poznávání. Klub českých turistů je tu i pro vás. Zveme vás proto na některou z turistických akcí, kterými si v roce 2018 připomeneme 130 let činnosti KČT a 100. výročí vzniku Československé republiky. Více informací o KČT, oslavách a dalších aktivitách KČT naleznete na www.kct.cz. Vratislav Chvátal, předseda KČT Dear walkers, at the very beginning of this year, Klub českých turistů (KČT - the Czech Tourist Club) launched a new edition of the Picture atlas to the book market. This has happened thanks to the good cooperation of KČT with many tourism stakeholders - regions, towns, municipalities, but also with ministries and partner companies supporting the KČT activities. A series of publications has been crowned, starting in the late 1990s, by the production of several „EUROBEDS Tourist Discount Catalogs“ and later on by the production of „Picture atlases“ of tourist attractions and destinations across regions in the Czech Republic - such as cycling trails, nature trails, technical monuments, folk crafts, castles, ruins or sacral monuments. The choice of theme and title of this year‘s „Picture Atlas of Regions and Memory of the Nation“ was logically influenced by the fact that the „eighth“ year has been the jubilee year for both KČT, which was founded on 11 June 1888, and the Czech Republic. It followed the democratic traditions of the statehood of the Czechoslovak Republic after the dissolution of the Czechoslovak Federal Republic 25 years ago. At the time of the Republic inception on 28 October 1918, KČT had passed 30 years of its activities, based on a successful programme, and had enjoyed a social prestige, as its activities had also been oriented towards the promotion of patriotism and walking development. In particular, KČT had helped the gradual expansion of a network of waymarked trails, the construction of huts, the accessibility of interesting tourist destinations, the publication of a magazine, tourist maps and guides, and the organisation of events, lectures and discussions for members and the public as well. After constitutional arrangements of the Czechoslovak Republic, KČT reacted to the new arrangement by transforming its name into the Klub československých turistů (Czechoslovak Tourists Club). It became a natural and respected part of the democratic environment in the young state. To commemorate both of these important anniversaries, KČT, with a support of its partners and in cooperation with its members, has prepared a project entitled „100 Years of the Republic - 130 Years in Motion“. This initiative is an expression of the KČT members to respect traditions and a commitment of current KČT and the Czech state to continue in creating conditions for walking and tourism in the Czech Republic. Dear walkers, we will be pleased if the ideas contained in this Picture atlas motivate you for walking and exploration. KČT is here for you too. Therefore, we invite you to one of the walking events that will commemorate the 130 th anniversary of KČT and the 100 th anniversary of the Czechoslovak Republic in 2018. For more information about KČT, celebrations and other KČT activities, visit www.kct.cz. Vratislav Chvátal, KČT president 6


PAVEL JANEČEK REKONSTRUKCE AREÁLU KOLONÁDY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH VE VZPOMÍNKÁCH PROJEKTANTA Vydalo Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2, web: ice-ckait.cz, e-mail: ic@ckait.cz


Hlavní město Praha PHA Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/2 110 01 Praha 1 tel.: +420 236 001 111 e-mail: posta@praha.eu www.praha.eu Praha není jenom Pražský hrad a Staroměstské náměstí! Do Prahy každý rok zavítají miliony turistů a centrum města tak praská ve švech. Chcete se k nim připojit, ale nechcete se nikde tlačit a stát na jedné noze, a to ani na své vlastní? Vydejte se s námi mimo centrum! Pojďte objevovat zajímavá místa a zákoutí mimo Královskou cestu a další známé turistické trasy. Našli jsme něco opravdu pro každého. Už jste o nich určitě slyšeli, pravidelně se totiž objevují v seznamech nejvíc trendy čtvrtí na světě. Řeč je samozřejmě o Holešovicích, které bývaly centrem výroby a obchodu, fungovala zde městská jatka, parní mlýny, pivovar a rušný nákladní přístav. Dodnes zde najdeme množství jedinečných továrních komplexů z počátku 20. století, i když většina z nich už svému původnímu účelu neslouží. Budovy byly zmodernizovány či zrekonstruovány a našly svůj druhý život jako byty, kancelářské prostory či ateliéry mladých umělců, designérů a architektů. Pokud jste příznivci moderního a současného umění, neměli byste si v Holešovicích nechat ujít návštěvu Veletržního paláce, který je sídlem sbírky moderního a současného umění Národní galerie, nebo Centrum současného umění DOX. Málokoho by asi napadlo vyrazit v Praze za zelení. To je ale velká škoda! V Praze je totiž množství parků a zahrad s kouzelnými výhledy na město, kde snadno zapomenete na ruch velkoměsta. Začít můžete třeba v Letenských sadech, které pokrývají nepřehlédnutelný kopec mezi Holešovicemi a Hradčany a jsou jedním z největších pražských parků. Kromě zeleně zde najdete několik pozoruhodných staveb, např. Expo 58 - československý pavilon ze Světové výstavy v r. 1958 v Bruselu, impozantní Metronom na místě, kde stával gigantický pomník J. V. Stalina, i drobný a přece výrazný litinový Hanavský pavilon s množstvím ozdobných secesních prvků. Dále se můžete vydat třeba na Petřín, kde najdete slavnou rozhlednu, která je zmenšeninou Eiffelovy věže, nebo zrcadlové bludiště. Kdyby se vám nechtělo stoupat do kopce, vyvezte se nahoru lanovkou. Rozhodně si nenechte ujít návštěvu Růžového sadu a zahrady Květnice nacházející se za Štefánikovou hvězdárnou. Jihovýchodní svah Petřína pokrývá rozsáhlá a pečlivě udržovaná Kinského zahrada. Naleznete zde romantické krajinné prvky od jezírek, vodopádů a vodních kaskád až po vyhlídkové terasy a roubený kostelík sv. Michala, jenž sem byl v minulém století převezen z Karpat. V dolní části zahrady můžete v Letohrádku Kinských navštívit národopisnou expozici Národního muzea. Pokud preferujete elegantní čtvrti se zajímavou architekturou a množstvím skvělých kaváren a restaurací, vydejte se na Vinohrady. Začněte třeba na náměstí Míru, jehož dominantou je neogotický kostel svaté Ludmily z konce 19. století. Je plný vitráží, maleb a soch. V těsné blízkosti upoutá pozornost secesní Divadlo na Vinohradech a trojici impozantních budov na horním konci náměstí doplňuje Národní dům, dějiště plesů i dalších společenských akcí. Mezi půvabné vinohradské ulice patří mimo jiné Americká, Londýnská, Lužická, Lublaňská či Mánesova. Při procházce se občas podívejte vzhůru, nejzajímavější detaily fasád bývají až v úrovni horních pater. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 132. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 132. 8


PHA Prague is more than the Old Town Square or the Prague Castle! Millions of tourists visit Prague every year, and the city centre is bursting at the seams. Would you like to be one of them but you would rather not spend your time being packed like sardines in a can? Join us on a walk outside the city centre! Let’s discover interesting places outside the King’s Route and other notorious paths. We found something for everyone. You’ve definitely heard about this place, it has appeared in the lists of the coolest neighbourhoods in the world. We are speaking of course about Holešovice. Once a centre of manufacture and trade where you could find a city slaughterhouse, steam-mill, brewery and busy loading docks. Today we can still find here unique factories from the beginning of the 20 th century; most of them don’t serve their initial purpose anymore. The buildings were refurbished and turned into apartment houses, offices and studios of young designers, artists and architects. If you are a modern and contemporary art buff you shouldn’t miss a visit to Trade Fair Palace, where you’ll find the National Gallery’s collections of modern art, or the DOX Centre for Contemporary Art. Visiting Prague to enjoy the greenery might come as a surprise, but that’s not really fair! You can find here a number of parks and gardens that offer stunning views and where you can easily forget about the rush and haste of the city. You can start at one of the biggest parks in Prague – Letná Park, which that covers the hill between Holešovice and Hradčany. Apart from lawns and flowerbeds you can see several extraordinary buildings here, for example the Expo 58 Pavilion which was built to represent Czechoslovakia at the World’s Fair in Brussels in 1958, the gigantic Metronome installed on the site where an immense monument of J. V. Stalin used to be, or the tiny yet outstanding Hanavský Pavilion decorated in Art Nouveau style. You may continue to Petřín Hill where you can visit the amongst tourists very popular Petřín Lookout Tower and the Mirror Maze. If you don’t feel like climbing up the hill we recommend taking the funicular. And while you are up there don’t miss the Rose Garden and a stunning garden called Květnice. On the southeast side of Petřín lies the marvellous Kinský Garden with a number of waterfalls, lakelets, viewing terraces and the small wooden St. Michael’s Church, which has been transported here from the Carpathian Mountains. If you prefer imposing districts with elegant architecture and many great cafés and restaurants, set off to Vinohrady. Start for example at Náměstí Míru where the neo-gothic Church of St Ludmila stands out. It houses vitrages, paintings, and sculptures. Other buildings that catch your eye at the square are the Art Nouveau Vinohrady Theatre and the Vinohrady National House, a venue for balls and other social events. Amongst the prettiest streets in Vinohrady are Americká, Londýnská, Lužická, Lublaňská and Mánesova. While you are walking around, don’t forget to look up! That’s where you will usually find the most interesting details. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 132. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 132. 9


PHA Národní technické muzeum Národní technické muzeum v Praze Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel.: +420 220 399 111 e-mail: info@ntm.cz www.ntm.cz Pobočka: Centrum stavitelského dědictví Plasy Pivovarská 5, 331 01 Plasy tel.: +420 373 300 733 e-mail: csd@ntm.cz www.muzeum-plasy.cz Nejbližší žel. stanice: Praha - Bubny GPS: 50°6‘8.265“N, 14°26‘20.458“E 1 2 1 Národní technické muzeum je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy technické inteligence. V říjnu 2013 byla budova muzea na Letné, jejíž stavba začala v roce 1938, otevřena po rekonstrukci a po 75 letech je konečně dokončena a plně zařízena. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu v 19 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních projektů. 2 Výstava „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ je hlavním výstavním projektem NTM v roce 2018. Muzeum ji připravuje při příležitosti oslav 100. výročí vzniku československého státu. Výstava představí návštěvníkům technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. Prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů budou živou formou vyprávěny příběhy významných československých firem i předních osobností československé techniky a průmyslu, budou prezentovány zajímavé fenomény i unikátní výrobky, které se prosadily nejen v Československu, ale také v zahraničí. Pobočka: 3 Centrum stavitelského dědictví Plasy - Národní technické muzeum v roce 2015 otevřelo v nově opraveném hospodářském areálu památkově hodnotného kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví, kde je atraktivní formou představena stavební historie, jednak v expozici, která je rozdělena podle jednotlivých etap stavby budovy, a dále v hospodářském dvoře, kde je možné si vyzkoušet historické technologie a kde je zázemí pro pořádání vědeckých a vzdělávacích akcí. 1 The National Technical Museum, founded in 1908, is the largest Czech institution specializing in museum exhibits of a technical nature. Its 1908 establishment, as the Technical Museum of the Kingdom of Bohemia, was initiated by the local technical intelligentsia. In October 2013, the museum building in the Prague neighbourhood of Letná (the construction of which began in 1938), was open following an extensive reconstruction and, after 75 years, it was finally completed and furnished. The museum now presents centuries of technical ingeniousness in 19 permanent exhibitions and in a number of short-term exhibition projects. 2 The exhibition “Made in Czechoslovakia or the Industry that Conquered the World” is the main exhibition project of NTM (National Technical Museum) in 2018. The museum is preparing it for the celebration of the 100 years since Foundation of the Czechoslovak Republic. The exhibition will present to visitors the technical and industrial development of the independent Czechoslovak state throughout its existence, i.e. from 1918 to 1992. Selected collection items will tell in live form the stories of important Czechoslovak companies and leading figures of Czechoslovak technology and industry, will present interesting phenomenas and unique products, which have won recognition not only in Czechoslovakia but also abroad. Branch of the museum: 3 Centre for Building Heritage in Plasy - The Centre for Building Heritage in Plasy presents the methods and principles of traditional civil engineering. The Civil Engineering Exhibition acquaints its visitors with historical construction components, materials and structures in a comprehensible and attractive manner. The farmyard was converted into a so called „yard of building crafts“ aiming at passing on traditional methods and skills through courses and workshops. 3 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 133. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 133. 10


Národní zemědělské muzeum NATIONAL MUSEUM OF AGRICULTURE Praha příběh zemědělství Kostelní 44, Praha 7 Kačina muzeum českého venkova Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora Děti a mládež do muzea zdarma Do všech expozic Národního zemědělského muzea mají děti a mládež do osmnácti let vstup zdarma. Čáslav muzeum zemědělské techniky Jeníkovská 1762, Čáslav Ohrada muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou Znojmo expozice pivovarnictví Hradní 2, Znojmo Valtice muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny Náměstí Svobody 8, Valtice ZŘIZOVATELEM MUZEA JE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ.


STČ Středočeský kraj Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 e-mail: infocentrum@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz www.middleczech.cz Vznešenost i každodennost dějin Středočeský kraj je doslova naplněn historickými skvosty, těm vévodí především hrady Karlštejn, Křivoklát, zámek Konopiště nebo město Kutná Hora, jejíž historické jádro v čele s chrámem sv. Barbory bylo zapsáno na seznam kulturních památek UNESCO. Kutná Hora je navíc sídlem moderně vybudované Galerie Středočeského kraje. Koho více než život na zámku láká život v podzámčí, ocení skanzeny v Kouřimi a Přerově nad Labem, které ukazují nejen lidovou architekturu, ale i charakter života na středočeských vesnicích před nástupem moderní průmyslové epochy. Kulturní zázemí ve Středočeském kraji tvoří Galerie Středočeského kraje (GASK) - krajská instituce zaměřená na výtvarné umění 20. a 21. století. Představuje standardní typ kulturní instituce provozované krajem či regionem, která přispívá k decentralizaci v kultuře, ale i v širší oblasti sociálního a občanského života. 2 1 3 4 5 Grandeur and everydayness of history Central Bohemia Region boasts historical jewels such as Karlštejn and Křivoklát castles, Konopiště chateau or the town of Kutná Hora whose historic centre dominated by the Cathedral of St. Barbara was included in the UNESCO list of cultural monuments. Kutná Hora is also a seat of modern-built Gallery of the Central Bohemia Region which provides the cultural background for the whole region. The gallery focuses on fine arts of 20 th and 21 st century and represents a standard type of cultural institution ope rated by region that contributes to decentralization of culture as well as wider area of social and civil life. Those who are interested in local cultural heritage might appreciate folk open-air museums in Kouřim and Přerov nad Labem. They show not only the folk architecture, but also the nature of life in the Central Bohemian villages prior to modern industrial era. 6 1 Zámek Žleby. 2 Kounovské řady. 3 Brdy. 4 Český Šternberk. Středočeský kraj je rájem pro milovníky přírody i historických památek. 5 Město Mělník se tyčí nad soutokem dvou řek a může se pochlubit přilehlými vinicemi. 6 Vlašský dvůr a kostel sv. Jakuba Kutná Hora. 1 Castle Žleby. 2 Kounovské řady - cult site. 3 Brdy mountains. 4 Český Šternberk. The Central Bohemia Region is a paradise for nature and historic monuments lovers. 5 The city of Mělník rises above the confluence of two rivers and boasts adjacent vineyards. 6 The Italian Court and Church of St. James Kutná Hora. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 134. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 134. 12


Středočeský kraj Kraj plný zážitků v srdci naší země Středočeský kraj nabízí výjimečně bohatou škálu turistických lokalit, ať se už jedná o cíle tradiční, jako historické památky, nádherné přírodní scenérie nebo cíle spjaté s moderním životním stylem, jakými jsou kvalitní golfová hřiště. Historickým vlakem po Středočeském kraji, hlavně neminout Příbram, Dobříš, Český Šternberk nebo Mladou Boleslav. Po Středočeském kraji začal v roce 2011 jezdit historický vlak v rámci projektu ROAD TRIP podporovaný z finančních prostředků EU. Díky velkému ohlasu náv štěvníků a dotaci z EU se tato akce uskutečnila i v roce 2012, a to pod názvem ROAD TRIP II. Další hojně navštěvovanou akcí je Královské stříbření, jehož 25. ročník se konal na konci června 2017. Kutná Hora se tak díky jedné z největších historických akcí v České republice vrátila o šest století nazpět. Náměstí se proměnilo v kolbiště, kde se konalo velké turnajové klání, a kam také dorazil král Václav IV. s dvořanstvem. Tato gotická slavnost se odehrála v prostorách parků pod Vlašským dvorem. Do historie jsme nahlédli také minulý rok při Slavnostech Mistra Jana Husa. V rámci této akce se konalo i „Putování za mistrem Janem Husem“. Na ochutnávku vín láká každoročně v září zámek Kačina, či v listopadu Kutná Hora na Svatomartinské slavnosti. STČ 7 8 9 10 Welcome to the Central Bohemia Region Central Bohemia Region offers an exceptionally wide range of tourist sites. These include traditional sites such as historical monuments and marvelous natural sceneries as well as destinations related to modern life style such as golf courses of a high quality. By historical train around the Central Bohemia Region Historical train started its first ride around the Central Bohemia Region in 2011 within the project called ROAD TRIP which was supported from the EU funds. This event was held again in the year 2012 and was called ROAD TRIP II. Another frequently visited event is the Royal Silvering in Kutná Hora which was last held at the end of June in 2017. Thanks to one of the biggest historical events in the Czech Republic, Kutná Hora found itself six centuries back. The town square changed into a tiltyard where a grand tournament took place and where king Wenceslas IV arrived with his courtiers. This gothic festival was held in the park premises close to Vlašský dvůr. We could also look into history last year at the festivities of Mr. Jan Hus. During this occasion, an event called “In the footsteps of Mr. Jan Hus” took place. The castle Kačina attracts annually in september to the wine tasting. Kačina Castle offers wine tasting every year in september and Kutná Hora lures St. Martin‘s festivities in november. 11 12 7 Lázeňské město Poděbrady, kde se každoročně odehrává filmový festival. 8 Parní vlak: v rámci projektu s názvem ROAD TRIP II. 9 Socha Mistra Jana Husa umístěná na jižním svahu Krakovce. 10 Královské stříbření. Historický průvod kutnohorskými ulicemi. 11 Lidice. 12 Zámek Kačina. 7 Spa town of Poděbrady, where the film festival is held annually. 8 Steam train: within the project called ROAD TRIP II. Locomotives. 9 The statue of Mr. Jan Hus located on the southern slope of Krakovec. 10 The Royal silvering. Historical procession through the streets of Kutná Hora. 11 Lidice Memorial. 12 Castle Kačina. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 134. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 134. 13


Mapa Středočeského kraje STČ 14


STČ 1 : 500 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 15


STČ Benešov Benešov Město Benešov Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov tel.: +420 317 754 111 e-mail: podatelna@benesov-city.cz www.benesov-city.cz Turistické informační centrum Masarykovo nám. 230, 256 01 Benešov tel.: +420 317 726 004 e-mail: infocentrum@kicbenesov.cz www.kicbenesov.cz Nejbližší železniční st.: Benešov u Prahy GPS: 49°46’47.892”N, 14°40’57.237”E 13 14 Nádherná příroda s rozlehlými lesy, síť turistických i cyklistických stezek, vyžití nejen pro milovníky historie nebo rodiče s dětmi, to vše a mnohem více nabízí Benešov, v kraji mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník a nedalekými zámky Konopiště a Jemniště. Město Benešov a zámek Konopiště propojuje městský turistický ekovláček, který může využít kterýkoliv návštěvník Benešova nebo Konopiště. Zveme všechny návštěvníky Benešova na 3. ročník multižánrového open air festivalu hudby, tance, divadla a letního kina, Benešov City Live (11.7. - 26.8. 2018). Tip na výlet: EXPERIMENTA - podzemní prostor přímo pod budovou radnice v centru města. Expozice tohoto 15 podzemí vás zavede do světa hudby a světel pomocí interaktivních instalací. 17 17 13 Zbytky minoritského kláštera v nejstarší části Benešova – Karlov 14 3. ročník multižánrového open- air festivalu Benešov City Live (11.7. - 26.8. 2018) 15 Benešov náměstí 16 Experimenta 17 Sportovně zaměřený nekuřácký Sporthotel Zimní stadión nabízí ubytování v budově Zimního stadionu a je přímo propojen s navazující restaurací s výhledem na led a konferenčním salónkem. Nabízíme komfort odpočinku a čistotu všech prostor v kompletně zrekonstruovaných pokojích a hotelovém lobby. Poskytujeme výborné prostředí pro sportovní kempy a soustředění. V těsné blízkosti jsou tenisové kurty, krytý plavecký bazén, 3 tréninkové fotbalové plochy a fotbalové hřiště s umělou trávou. 18 Při návštěvě Benešova využijte k cestování EKOVLÁČEK na trase Benešov – Konopiště a zpět, v turistické sezóně jezdí denně. BENEŠOV, „nejen“ město v podzámčí… 16 Beautiful countryside with vast forests, a network of hiking and cycling trails, and plenty of sports; not just for history lovers or parents with children. All this, and much more, is offered by the area around Benešov, located in the region bordered by the river Sázava, the mythical Blaník mountain and the nearby Konopiště and Jemniště chateaux. The town of Benešov and Konopiště chateau are serviced by a touristic Eko-train road shuttle. We invite all visitors of Benešov for 3 rd annual multi-genre open air festival of music, dance, theatre and summer movies, Benešov City Live. Tip for trips: EXPERIMENTA - Underground area directly under the town hall in the city centre. This exposition takes you to the world of sound and light through many interactive installations. 13 The remain of Minorite Monastery 14 3 rd annual multi-genre open air festival Benešov City Live (11.7. - 26.8. 2018) 15 Benešov Square 16 Experimenta 17 Sports-focused non-smoking Sporthotel Winter Stadium offers accommodation in Winter stadium building and is directly connected to the downstream restaurant overlooking the ice and a coffee lounge. We offer comfort of relaxation and purity of all space in fully renovated rooms and hotel lobby. We provide an excellent environment for sport camps. In the vicinity there are tennis courts, indoor swimming pool, 3 football training areas and a football pitch. 18 Ecological small train from Benešov to Konopiště and back PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 135. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 134. 18 16


Statutární město Kladno Městské informační centrum T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno tel.: +420 312 604 540, 543 e-mail: infocentrum@mestokladno.cz www.mestokladno.cz Nejbližší žel. st.: Kladno GPS: 50°7‘44.204“N, 14°6‘47.911“E STČ 19 Zveme vás k procházce po několika významných architektonických stavbách z 20. století. Jedná se o budovy zajímavé nejenom svou unikátní architekturou, ale i pohnutou historií. První zastavení - Gymnázium (nám. Edvarda Beneše č. p. 1573). Budova reálky byla postavena v letech 1903 - 1905 podle projektu Aloise Dryáka. Vnější úpravy fasády se secesními motivy navrhl tehdejší profesor školy Alois Bouda, otec známého malíře Cyrila Boudy. Mezi hodnotné části stavby patří původní školní kaple sv. Kříže s dřevěným malovaným stropem. V červnu 1942 byly v tělocvičně školy internovány lidické ženy a děti. Jedním z významných absolventů byl generálporučík Jaroslav Selner (5. 5. 1906 – 11. 1. 1973), velitel 3. Československé samostatné brigády v Sovětském svazu, držitel řádu Britského impéria a řádu Bílého lva. V nedaleké ulici Bendlova se pak nachází na domě č. p. 1763 pamětní deska upomínající na Zdeňka Milera, tvůrce slavného Krtečka a dalších kreslených postaviček. Dalším zajímavým místem v centru je Městské divadlo Kladno (ul. Divadelní čp. 1702). Stavba projektovaná v pozdně secesním stylu Emilem Hrabětem s pozdější architektonickou výzdobou Jaroslava Rösslera, vybudovaná v letech 1911-1912, prošla zásadní rekonstrukcí se slavnostním znovuotevřením v září 2016. Příjemné posezení pak nabízí Divadelní kavárna, která je zpřístupněna po celý den z divadelního parku - Dvořákových sadů. Při procházce Kladnem s připomenutím jeho historie navštivte i jedno ze dvou centrálních náměstí, Náměstí Svobody. Ještě na začátku 20. století bylo místo známé jako Rejdiště, kde končila zástavba Kladna. Dnešní Náměstí Svobody (dříve také Nové náměstí, Růžové či Náměstí Klementa Gottwalda) bylo budováno postupně. Vznikla zde kavárna Slávie (č. p. 1570, dnes lékárna), v sousedství si postavil podnikatel dům s velkými skladovými prostorami ve dvoře (č. p. 1518, dnes pošta) a na opačném rohu stál moderní hotel Český dvůr (č. p. 1460, dnes Švejk restaurant). Od roku 1911 tvoří roh Šnajdrova vila propojená s provozovnou tiskárny (č. p. 1695, architekt Jaroslav Rössler), navazující na sousední budovu (č. p. 1531) z roku 1905, stavěnou s nikdy neuskutečněným záměrem provozovat v ní tuberkulosní sanatorium. V roce 1923 byla kolaudována budova Okresní nemocenské pokladny (č. p. 2814, dnes Všeobecná poliklinika), na ní navazoval obytný dům Městské spořitelny Kladno (č. p. 1960, dnes pracoviště Magistrátu města Kladno) a Lidový dům z roku 1925 (č. p. 2003, architekt Rudolf Černý, dnes v majetku České spořitelny). V parku ve středu náměstí se původně nacházel Pomník padlým vojákům a legionářům v I. světové válce s dominantní sochou T. G. Masaryka, který byl nejprve nacisty a v roce 1953 natrvalo komunisty odstraněn. Po rozsáhlé rekonstrukci parku v roce 2002 byl nově umístěn pomník padlým v I. světové válce. Rádi jsme vám představili několik historicky nebo architektonicky zajímavých míst u nás, čímž vás zároveň i zveme na putování za bohatou historií Kladna. Těšíme se na vaši návštěvu! 19 We would like to invite you to walk along several significant architectural buildings of the 20 th century. These are the buildings interesting not only for its unique architecture but also for their moved history. First stop - Grammar School (Edvard Beneš’s Square No.1573). Building of the Realschulle was built between 1903 and 1905 according to the design of Alois Dryák. Exterior façade with Art Nouveau motives was designed by that time school professor, Alois Bouda, father of the well-known painter Cyril Bouda. Original School Chapel of St. Cross with wooden painted ceiling belongs to the most valuable parts of the building. In June 1942 Lidice women and their children were interned in the gym of the school. Let’s mention one of the graduates, General Lieutenant Jaroslav Selner (born 5 th May 1906 – died 11 th November 1973), Commander of 3rd Czechoslovak brigade in Soviet Union, holder of the Order of British Empire and Order of the White Lion. At near 1763 Bendlova Street there is a memorial plaque reminding Zdeněk Miler, creator of a well-known cartoon figure of Mole (Krteček) and other cartoon characters. Another interesting site in the city centre is Kladno Municipal Theatre at 1702 Divadelní Street. Building designed in Late Art Nouveau style by Emil Hrabě with late architectural decorations by Jaroslav Rössler, was built between 1911 and 1912 and after renovated and ceremonially reopened in September 2016. Theatre café, open throughout the day with the access from the Dvořák’s park, provides public with nice relaxing spaces. During your history walk through Kladno do not forget to visit one of the main squares, Square of Liberty (Náměstí Svobody). Till the beginning of 20 th century the site was known as Rejdiště, where was the end of Kladno housing area. Present Náměstí Svobody (former Nové náměstí, Růžové or Náměstí Klementa Gottwalda) was built gradually. Slávie Café (at No. 1570, today’s pharmacy), in the neighbourhood an entrepreneur built a large warehouse in the yard (No. 1518, today’s post office) and opposite there was a modern Český dvůr Hotel (No. 1460, today’s U Švejka Restaurant). From 1911 at the corner there is Šnajdr’s villa connected with printing office (No. 1695, by architect Jaroslav Rössler), and adjoining building (No. 1531) from 1905, which was intended to become a tuberculous clinic but it has never been implemented. In 1923 there was endorsed a building of District Hospital Cash Register (No. 2814, today’s General Health Centre), adjoining a house of Municipal Saving Bank Kladno (No. 1960, today’s site of Kladno Municipality) and Folk House from 1925 (No. 2003, by architect Rudolf Černý, today as a property of Czech Saving Bank). In the centre of the square, in the park there used to be a Monument to Fallen Soldiers and Legionaries in WWI with a dominating statue of T. G. Masaryk, who was removed first by Nazis and finally in 1953 by Communists. After the reconstruction of the park in 2002 the Monument to Fallen Soldiers in WWI was newly located here. We were pleased to introduce you several historically or architecturally interesting Kladno sites and we would like to invite you to travel through the rich Kladno history. We look forward to your visit! PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 135. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 135. 17


STČ Kolín Městský úřad Kolín Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I tel.: +420 321 748 111 fax: +420 321 720 911 e-mail: podatelna@mukolin.cz www.mukolin.cz Městské informační centrum Kolín Na Hradbách 157, 280 02 Kolín I tel.: +420 321 712 021, mobil: +420 774 138 197 e-mail: mic@mukolin.cz www.infocentrum-kolin.cz, www.facebook.com/infocentrumkolin Nejbližší žel. st.: Kolín GPS: 50°1‘30.975“N, 15°12‘51.038“E 20 21 22 23 20 Synagoga - původně gotická stavba, opravená r. 1422. Na konci 17. století byla barokně přestavěna. Jedna z nejstarších dochovaných synagog na území Čech. 21 Starý židovský hřbitov – pochází z 15. století, používán do roku 1887. 22 Nový židovský hřbitov – byl založen v letech 1886-1887, nachází se ve Veltrubské ulici. 23 Práchovna – pozdně gotická věž, tyčící se na skále nad pravým břehem Labe. V 18. století sloužila jako skladiště střelného prachu. 24 Radnice – její současná, neorenesanční podoba pochází z konce 19. století. 25 Vodárna - se stavbou se začalo v roce 1928 a první voda byla z nového vodojemu do vodovodní sítě vpuštěna v srpnu 1930. Nyní je po rekonstrukci a slouží jako vyhlídková věž. 26 Chrám svatého Bartoloměje – trojlodní stavba s unikátním chórem ze 14. století je dílem významného stavitele Petra Parléře. 27 Kolínská řepařská drážka – původně sloužila k dopravě cukrové řepy do místního cukrovaru. Dnes výletní železnice. 24 25 26 20 The synagogue – originally a gothic building, repaired in the year 1422. At the end of the 17 th century was renovated in baroque style. Is one of the oldest synagogues in Czech. 21 The Old Jewish Cemetery – was founded in 15 th century, it was used untill 1887. 22 New Jewish Cemetery - was founded in the years 1886-1887, it is located in street Veltrubská. 23 Práchovna - the late gothic tower, which rises on a cliff on the right bank of the river Labe. In 18 th century in the tower was situated a gunpowder store. 24 Town hall - its present appearance in Neo-Renaissance style is from the end of 19 th century. 25 Waterworks - The construction started in 1928 and the first water from the new reservoir to the water network admitted in august 1930. It is now reconstructed and used as a lookout tower. 26 St. Bartholomew Cathedral – three-nave building with unique chancel from 14 th century is a work of significant architect Master Petr Parléř. 27 The Kolín beet railway – originally served for transport of sugarbeet to local sugar refinery. There is a tourist railway today. 27 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 136. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 136. 18


Kouřim Městský úřad Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim tel.: +420 311 548 081, +420 602 683 555 www.mestokourim.cz Turistické informační centrum Mírové náměstí 1, 281 61 Kouřim tel.: +420 321 784 004 e-mail: ic.kourim@atlas.cz otevírací doba: duben - říjen pondělí - pátek: 08:00-11:00 a 12:00-16:00 hodin sobota - neděle: 10:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin Nejbližší žel. st.: Kouřim GPS: 50°0‘20.360“N, 14°59‘16.062“E 28 STČ 29 30 31 32 28 Královské město Kouřim, o němž se poprvé dočítáme v listině Přemysla Otakara II. z roku 1261, je ideálním výletním místem pro všechny milovníky historie, lidové architektury, ale také těch, kteří rádi putují malebnou krajinou nebo vyhledávají kulturní a společenské vyžití. Téměř každoročně se konají například v červnu Kouřimské hudební slavnosti, v červenci letní kino, v srpnu Putování s pohádkou aneb Loučení se s prázdninami a Kouřimská skála (rodinný festival) a v září Sen noci Kouřimské (Dny evropského dědictví). 29 Kostel sv. Štěpána se zvonicí. Kostel sv. Štěpána z 2. poloviny 13. stol. je hlavní dominantou kouřimského náměstí a jednou z nejvýznamnějších památek raně gotického evropského stavitelství u nás. 30 Krypta sv. Kateřiny. Umělecky nejcennější částí chrámu je podzemní kaple sv. Kateřiny. Osmiboká centrální krypta je sklenuta hvězdicovitou klenbou do jediného pilíře, který podepírá celé kněžiště chrámu. 31 Zvony srdcem vzhůru. Ve 34 m vysoké zvonici postavené r. 1525 se nachází 2 zvony, které jsou, oproti všem zvyklostem, zavěšené srdcem vzhůru. Do pohybu se uvádějí šlapáním na dřevěné pedály a vyzvánějí při slavnostních příležitostech města. 32 Muzeum Kouřimska založené v r. 1906 sídlí v budově původní radnice ze 14. století. Muzejní expozice dokumentuje bohaté dějiny někdejšího královského a krajského města Kouřim. 33 Muzeum lidových staveb v Kouřimi bylo založeno v roce 1972 jako záchranný skanzen pro památky lidové architektury ze zátopové oblasti nádrže Želivka. Časem došlo k rozšíření expozice o stavby z celé České republiky. 34 Pražská brána a městské hradby. Mezi další pamětihodnosti města patří 1250 m dlouhé opevnění s 19ti baštami a ochranným valem. Rozsahem a kompaktností patří mezi nejzachovalejší fortifikační systémy střední Evropy. Roku 1995 bylo prohlášeno národní kulturní památkou. Součástí opevnění byly také 4 městské brány, ze kterých zůstala stát pouze severní – Pražská. 35 Lechův kámen. Asi 1 km jihovýchodně od středu města na návrší Stará Kouřim se ze země zvedá přes tři metry vysoký, legendami opředený, rulový blok. 36 Nedaleko od Lechova kamene se nalézá místo, kudy prochází průsečík 50. rovnoběžky severní šířky a 15. poledníku východní délky - astronomický střed Evropy. Je k němu vztažen tzv. pravý sluneční čas, který slouží k provádění různých astronomických výpočtů. V roce 2010 byl na náměstí instalován 33 symbol tohoto astronomicky významného místa. 28 Royal Town Kouřim, about which we read for the first time in 1261 Charter of Ottokar II, is an ideal trip destination not only for all lovers of history and traditional folk architecture, but also for those who enjoy beautiful countryside and/or for those, who are searching cultural and social life. Almost every year, there are many cultural events such as: Kouřim music Festival in June, Summer Theater in July, Wandering with Fairy tale (Farewell to summer holidays) followed by family festival Kouřimská skála in August and „Dream of Kouřim´s Night“ (European Heritage Days) in September. 29 St. Stephen’s Church and the bell tower. St. Stephen’s Church dates back to the second half of 13 th century and it is the dominant of Kouřim square. It is one of the most important monuments of the early Gothic architecture in our country. 30 The underground St. Catherine Chapel is the most valuable part of the church. The central octagonal crypt has a beautiful star-arched vault with a single pillar that supports the entire chancel of the church. 31 Bells suspended upside down. Two bells suspended upside down can be found in the 34 meters high bell tower built in 1525. They are set to motion by wooden pedals and they are used on official occasions. 32 The Museum of Kouřim founded in 1906 is situated in the original council building from the 14 th century. The exposition illustrates rich history of former county and royal town Kouřim. 33 The Museum of Folk Architecture was founded in 1972 as an open air museum preserving the folk architecture from the flood area of Želivka dam. Gradually, the exposition expanded and it now comprises buildings from the whole Bohemia. 34 Prague gate and landmarks of the city. 1250 metres long walls with 19 bastions and a rampart are one of well-preserved landmarks of the city. As for the range and compactness, it ranks among the best-preserved fortification systems in Central Europe. In 1995, it was declared a national monument. Four high city gates were part of the fortification system out of which only the north Prague gate survived. 35 Lech stone. The legendary gneiss block, which is over three meters high, is located about 1km southeast of the town centre on Stará Kouřim hill. 36 The astronomical centre of Europe (Coordinates 50N 15W) is located not far from the legendary Lech’s stone. There is a significant connection between the point and true solar time, which further helps to perform various astronomical calculations. In 2010 a symbol of this 34 35 36 astronomically significant place was installed in Kouřim square. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 136. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 136. 19


STČ České muzeum stříbra České muzeum stříbra Barborská 28 284 01 Kutná Hora tel.: +420 327 512 159 fax: +420 327 513 813 mobil: +420 733 429 826 e-mail: objednavky@cms-kh.cz on-line rezervace a další informace na: www.cms-kh.cz Hořovice Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice tel.: +420 311 545 301 www.mesto-horovice.cz (.eu) Informační centrum Hořovice Vrbnovská 30/1 268 01 Hořovice tel.: +420 321 338 230, 732 512 821 www.mkc-horovice.cz 37 37 Hlavní expozice na Hrádku I. okruh - Město stříbra. Geologie • archeologie • vývoj středověké Kutné Hory • dějiny Hrádku • život „stříbrné šlechty“ • numismatika. 38 II. okruh - Cesta stříbra. Středověký důl • trejv • středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy • mincování • havířská osada. 39 Kamenný dům. Stálé expozice: „Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století“, „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. 40 Královské Stříbření Kutné Hory 23. - 24. 6. 2017 41 Tylův dům. Stálé expozice „J. K. Tyl“, „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Nejbližší žel. st.: Hořovice GPS: 49°50‘35.794“N, 13°53‘56.417“E 42 Areál Starého zámku v Hořovicích se po změně vlastníka (nově město Hořovice) postupně mění v multifunkční kulturní zařízení. V prostorách bývalé konírny získaly nové sídlo městská knihovna a informační centrum. Část 1. patra zámecké budovy byla upravena jako galerie, kde se konají krátkodobé tematické výstavy, např. tvorby regionálních umělců. Zbývající prostory obsadilo nově zřízené muzeum Hořovicka, které navazuje na tradici regionální vlastivědné instituce z roku 1912. Návštěvníci zde mohou vidět sbírky z mnoha vědních oborů: zoologie, archeologie, historie. Vystavena je také řada místních řemeslnických výrobků a nechybí ukázka cvočkařské dílny ani lidového vyřezávaného včelího úlu. V hořovické továrně V. Schmidta se kdysi vyrábělo smaltované nádobí a návštěvníci si mohou vyzkoušet jeho zvuk v podobě bicí soupravy. Loni nově ožilo i zámecké nádvoří programy a koncerty Hořovického kulturního léta. V blízkosti areálu se nachází tzv. nový zámek Hořovice, který je v současnosti již turisticky oblíbeným cílem. Turisty, kteří přijedou do Hořovic vlakem, může příjemně překvapit návštěva Galerie přímo v budově nádraží, kde jsou trvale vystaveny fotografie hořovického Fotoklubu. 38 37 Main exposition of the museum in Hrádek Tour I - „The Town of Silver“. Geology • archeology • development of Kutná Hora • history of Hrádek • life of „silver nobility“ • numismatics 38 Tour II - „The Way of Silver“. Medieval mine • mining machine from the 16 th century • medieval technology of mining and minting • miners‘ settlement. 39 The Stone House. “Royal Mining Town of Kutná Hora – Burghers´life and culture in the 17 th – 19 th centuries”, “Lapidary”. 40 Royal Sivering of Kutná Hora 23 – 24 june 2017 41 Tyl House - Birthplace of Josef Kajetán Tyl (dramatist and author of words of the Czech national anthem), “The Underground of Kutná Hora”. 39 42 The Old Castle in Hořovice is gradually becoming a multifunctional cultural facility after the change of the owner (the new owner is town of Hořovice). In the former stables, there is a new seat of the city library and the information center. Part of the first floor of the castle was rebuilt as a gallery where short-term thematic exhibitions, such as the works of regional artists, take place. The remaining space is occupied by the new Museum of Hořovice Region, which follows up the tradition of local regional institution established in 1912. Visitors can see here collections from many fields of science: zoology, archeology, history, a number of local craft products, the workshop of nail manufacturer and the carved folk beehive too. In the factory of V. Schmidt was once made enamel dishes, and visitors can try his drum-like sound. The castle courtyard revived cultural programs and concerts of the Hořovice Cultural Summer last year. Near the Old Castle there is the so-called New Castle of Hořovice, which is now a popular tourist destination. The permanent exhibition Photos by Horowitzer photographs in the Railway station - Gallery can pleasantly suprise tourists who arrived to Hořovice by train. 20 40 41 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 137. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 137. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 137. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 137.


FRANCIE – LES SYBELLES CESTOVNÍ KANCELÁŘ 6.970 Kč/os. ✓ 300 km sjezdovek ✓ Ubytování na sjezdovce ✓ Bazén v ceně Zahrnuje ubytování 7 nocí, skipas 6 dní, vstup do bazénu 17. 3. – 24. 3. 2018 +420 261 218 737 / www.skifrance.cz


ŠKOLA ČEPOVÁNÍ PIVA V PIVOVARU VELKÉ POPOVICE Jste milovníky piva a chcete si užít spoustu zábavy s partou přátel? Naučte se čepovat pivo přímo od pivovarského odborníka v prostorách historické varny! Dozvíte se vše o správné péči o pivo a po absolvování získáte Kozlův výuční list! Pivovar Velké Popovice Ringhofferova 1 251 69 Velké Popovice Tel., fax: +420 323 683 425 E-mail: exkurze@kozel.cz www.kozel.cz


Jihočeský kraj Jihočeská centrála cestovního ruchu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice tel.: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jccr.cz www.jiznicechy.cz JČ Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ Všichni milovníci pěší turistiky se mohou v průběhu tohoto roku těšit na nově vyznačenou síť turistických tras. Budou mít jedinečnou možnost poznat „Zelenou střechu Evropy“ a vydat se na cestu krásnou přírodou Jihočeského a Plzeňského kraje od Českých Budějovic po Chodovou Planou. V rámci jednoho systému páteřních a přístupových značených turistických stezek budou mít pěší turisté šanci prozkoumat nejen horské oblasti na česko-německé hranici – Šumavu a Český les, ale i hlubší vnitrozemí obou regionů. Zlatá stezka využije na českém území značené trasy Klubu českých turistů, které budou doplněny o logo stezky, informační tabule a odpočívky. Vyznačení tras Zlaté stezky v Čechách navazuje na stejnojmennou síť pěších turistických tras v Bavorsku. Hlavní, 660 km dlouhá trasa začíná v Marktredwitz v Horní Falci a končí v Pasově v Dolním Bavorsku. U Neunburgu vorm Wald se dělí na méně obtížnou jižní trasu volně sledující tok Dunaje a na obtížnější severní trasu, která vede po vrcholcích německé části Šumavy a zavede turisty do národního parku Bavorský les. Oba systémy propojí devět přeshraničních cest, které povedou mimo jiné po historických trasách Zlatých stezek, jimiž se v minulých stoletích dopravovala do českých zemí sůl (bílé zlato). Turistům bude k dispozici nově vydaná mapa, turistický průvodce, a především webové stránky www.zlatoustezkou.cz. Na nich najdou mapový portál, popis jednotlivých etap a atraktivit, plánovač, video průvodce a další užitečné informace, které se při plánování pěších túr budou hodit. The Goldsteig – hiking trails network on the “Green roof of Europe” This year, all hiking enthusiasts can look forward to a newly marked network of hiking trails. They will have a chance to explore the “Green roof of Europe” and set out for a journey through beautiful nature of Southbohemian and Pilsen regions from the Lake Lipno to the town of Chodová Planá. They will be able to visit our western neighbours in Bavaria as well. Unique system of hiking trails will connect three regions and will lead through mountain ranges in both Bavaria and Bohemia and also through inland of both countries. The hiking trails of The Goldsteig in Bohemia will be connected to a network of marked quality trails in Bavaria, where you can set out on a 660 km long hike from Marktredwitz in Upper Palatinate to Passau in Lower Bavaria. An easier southern route loosely follows the River Danube. The more demanding northern route goes through the mountain region of the Bavarian Forest national park. In the Czech Republic, the Goldsteig route will utilize marked trails network of the Czech Tourist Club. A logo of the Goldsteig will be added to the marking and new information panels and resting places will be set up. Some of the over-the-border interconnecting trails will follow the historical paths, so called golden paths that were used to transport salt (white gold) and other commodities from Bavaria to Bohemia. A new map, a guide book will also be available to tourists. And most importantly, a new web site www.zlatoustezkou.cz will be launched where you’ll find all information for visiting the Goldsteig in the Czech Republic in German and English. That includes a detailed map, route planner, descriptions of sections and attractivities and other useful tips for planning your hike. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem. The project is financed by the European Union from the European Regional Development Fund (ERDF), by the state budget of the Czech Republic and by South Bohemian Region. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 138. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 138. 23


Mapa Jihočeského kraje JČ 24


JČ 1 : 500 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 25


JČ Písecko Písecko Píseckem, s.r.o. – destinační společnost Karlova 108/3, 397 01 Písek e-mail: info@piseckem.cz www.piseckem.cz www.facebook.com/Pisecko Turistické informační centrum Čížová Čížová 75, 398 31 Čížová tel.: +420 606 774 077 e-mail: infocentrum@cizova.cz www.infocizova.cz Nejbližší žel. st.: Čížová GPS: 49°21‘12.848“N, 14°5‘52.027“E Písek Město Písek Velké náměstí 114 397 01 Písek tel.: +420 382 330 111 e-mail: e-podatelna@mupisek.cz www.mupisek.cz Infocentrum Písek Velké náměstí 113, 397 01 Písek (budova Sladovny) tel.: +420 387 999 999 e-mail: infocentrum@pisek.eu www.pisek.eu Nejbližší žel. st.: Písek GPS: 49°17’47.782”N, 14°8’33.955”E Jeden z nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje, turistická oblast, která je jako stvořená k výletům za poznáním, zábavou a toulkami neporušenou přírodou. Od rovin a mokřadů s rybníky, přes zalesněné kopce, až k divokým kaňonům potoků a řek, které se nakonec slévají v mohutnou plochu Orlické přehrady. 1 Hrad Zvíkov - historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s královským rodem Přemyslovců. Hrad patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. 2 Zámek Orlík - vystavěný na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou. Po zatopení vltavského údolí Orlickou přehradou se dnes jeho stavba zrcadlí v klidné vodní hladině. 3 Tvrze v Kestřanech - jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném sousedství. Postupně dochází k opravě této jedinečné památky a snahou majitelů je pořádat pro veřejnost různé zajímavé akce, večerní prohlídky a rozšiřovat sortiment služeb. 4 Putim - těžko lze od sebe oddělit dva pojmy - Putim a Švejka. Kdo zná Haškovu knihu, může si na vlastní kůži vyzkoušet bludný kruh, do kterého se Josef Švejk dostal při své budějovické anabázi jihozápadně od Písku mezi obcemi Putim, Ražice a Heřmaň. 5 Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou - kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou je jednou z nejvýznamnějších románských staveb v jižních Čechách. Naprostou raritou je pak osmdesát pět malovaných kapliček na přilehlém hřbitově. 6 Rozhledny – na Písecku jsou celkem tři, západně od Písku pod vrcholem Velký Kamýk, v Píseckých horách rozhledna Jarník a nedaleko Albrechtic nad Vltavou na vrcholu Vysoký Kamýk. Od Příbrami po Šumavu, vše jako na dlani. 7 8 Přibližně v půli cesty mezi Prahou a Českým Krumlovem naleznete jedno z nejkrásnějších historických měst na jihu Čech – Písek. Město je proslulé bohatým kulturním životem, dobrou kvalitou služeb, příjemným prostředím a skýtá vynikající podmínky pro cykloturisty i pěší turisty. 7 Kamenný most – nejstarší most v České republice. Každoročně se v jeho blízkosti můžete podívat na náplavce řeky Otavy na monumentální pískové sochy. 8 Sladovna – galerie hrou – nově zrekonstruovaná budova v historickém centru nabízí největší interaktivní prostor pro děti a jejich doprovod v jižních Čechách. 9 Prácheňské muzeum – ne nadarmo se pyšní titulem Evropské muzeum roku 1996. Poznejte bohatou historii a tradice v jeho expozicích nebo navštivte jeho proslavenou expozici živých ryb. 10 Městská elektrárna – když chtěl František Křižík poprvé představit svůj projekt veřejného elektrického osvětlení, vybral si Písek. Dodnes tuto éru připomíná expozice v bývalém mlýně na břehu Otavy, který se stal nejstarší dochovanou hydroelektrárnou v Čechách. 11 Zemský hřebčinec – národní kulturní památka, která nadchne všechny milovníky architektury i pohledu na svět z koňského sedla. 12 Písecké hory – přírodní park nabízí celoročně hustou síť cyklostezek a turistických tras, neporušenou atmosféru smíšených lesů, romantiku výhledů do krajiny, lesních rybníků a jezer. 26 1 2 3 One of the most picturesque areas of South Bohemia, a hiking area ideal for discovery trips, wandering through pristine nature, and entertainment. From plains and wetlands with ponds, through forested hills, to wild canyons with streams and rivers that eventually merge into the vast Orlík Reservoir. 1 Zvíkov Castle – the history of Zvíkov Castle is tied in with the royal Přemyslid family from the very beginning. The castle is one of the most important buildings of Czech medieval secular architecture. 2 Orlík Castle – built on a rocky promontory above the Vltava River. Since the Vltava River valley was flooded, the castle has been reflected in the calm waters of the Orlík Reservoir ever since. 3 Kestřany Fortresses – it is rare that two fortresses have been well preserved in the same vicinity. This unique monument is gradually being repaired, and the owners wish to organize a range of interesting events for the public, including evening tours and an extended range of services. 4 Putim – it’s hard to separate Putim from the Good Soldier Schweik. If you’re familiar with Hašek’s famous novel, you can even trace the route that Josef Schweik got himself into during his České Budějovice saga southwest of Písek between the villages of Putim, Ražice, and Heřmaň. 5 Cemetery in Albrechtice nad Vltavou – the church of Sts. Peter and Paul in Albrechtice nad Vltavou is one of the most important Romanesque buildings in southern Bohemia. The eighty-five chapels painted on the adjacent cemetery are an absolute rarity. 6 Lookout towers – there are three in the Písek area: west of Písek below the peak of Velký Kamýk, the Jarník Tower in the Písek Mountains, and near Albrechtice nad Vltavou high atop the Vysoký Kamýk. From Příbram to Šumava, all at your fingertips. 4 5 6 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 138. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 138. 9 10 Roughly halfway between Prague and Český Krumlov lies one of the most historic cities in South Bohemia – Písek. The town is renowned for its rich cultural life, high quality services, pleasant environment, and for offering excellent cycling and hiking conditions. 7 Stone Bridge – the oldest bridge in the Czech Republic. Every year, you can enjoy monumental sand 11 sculptures displayed by the bridge on the banks of the Otava River. 8 Malthouse – a playful gallery. This newly renovated building in the historic center offers the largest interactive space for kids and their parents in southern Bohemia. 12 9 Prácheň Museum – it wasn’t awarded the title of European Museum of the Year 1996 for nothing. Discover the area’s rich history and tradition, and you can also visit its popular exhibition of live fish. 10 City power plant – when František Křižík wanted to first introduce his public electric lighting project, he chose Písek. This era is still recalled in an exhibition in the former mill on the banks of the Otava which has become the oldest surviving hydroelectric power station in the Czech Republic. 11 Provincial Stud Farm – a National Historic Landmark sure to enchant all who enjoy architecture and horseback riding. 12 Písek Mountains – this natural park offers a dense year-round network of bike paths and hiking trails, the unspoiled atmosphere of mixed forests, romantic views onto the countryside, and forest ponds and lakes. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 139. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 139.


Dačice Městský úřad Dačice Krajířova 27/I 380 01 Dačice tel.: +420 384 401 211 e-mail: meu@dacice.cz www.dacice.cz Infocentrum Dačice Palackého nám. 1/I, 380 01 Dačice tel.: +420 384 401 265 e-mail: info@dacice.cz www.dacice.cz Nejbližší železniční stanice: Dačice město GPS: 49°4‘42.383“N, 15°26‘23.145“E 13 JČ 14 17 18 15 16 13 Dačice, město první kostky cukru na světě, se nachází v nejvýchodnějším regionu Jihočeského kraje a je vstupní branou do vyhlášených turistických oblastní Podyjí a České Kanady. Okolní přírodou vede hustá síť značených tras pro pěší i cyklisty. O zdejší historii vypovídají nejen historické objekty, ale také památná místa, se kterými se setkáváme jak ve městě, tak v jeho okolí. 14 Dominantou města je renesanční věž při kostele sv. Vavřince, která v letních měsících slouží jako rozhledna. Do její fasády je vložena mohutná kamenná deska z roku 1592, která obsahuje erb Krajířů, český veršovaný nápis a epitaf stavitele. 15 Státní zámek Dačice je jedinečnou ukázkou venkovského šlechtického sídla. Kromě reprezentativních sálů a pokojů láká k návštěvě také rozsáhlý anglický park. 16 V roce 1843 byla v Dačicích vyrobena první kostka cukru na světě. Prvenství připomíná malý žulový pomník nedaleko centra, v jehož okolí se nachází 12 kamenných desek nesoucích tuto informaci v nejrůznějších jazycích světa. Světové prvenství pak připomínají ve městě další pamětní desky a skulptury. 17 V centru města se na domě čp. 63 nachází pamětní deska letce št. kapitána Viléma Götha padlého v letecké bitvě o Velkou Británii roku 1940. Jen o pár domů dál zve k návštěvě stejnojmenné letecké muzeum. 18 Vycházková trasa ke Třem křížům zavede návštěvníky do historické lokality nad městem. Cestu lemují jednotlivá zastavení křížové cesty a výhledy na historické centrum. Na ostrohu kopce jsou vztyčeny tři dřevěné kříže, které v minulosti tvořily duchovní protipól nedalekého šibeničního vrchu. 19 Svůj život spojily s Dačicemi dvě osobnosti hudebního života. Pamětní deska skladatele Rudolfa Urbance je umístěna na jeho rodném domě v Komenského ulici. Život a dílo Vladimíra Fuky, skladatele, dirigenta a pedagoga, připomíná deska v Antonínské ulici nedaleko náměstí. 20 Založení nejstarší lesnické školy na Moravě lesníkem Vincencem Hlavou v roce 1821 připomíná mohutný žulový balvan s vytesaným nápisem. K vidění je zde také původní tvrz majitelů dačického panství. Jedná se o nejstarší historický objekt v Dačicích, který následně sloužil jako hospodářský dvůr, palírna a pivovar. 19 20 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 139. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 139. 27


JČ Chomutov Třeboňsko Turistická oblast Třeboňsko, z. s. Palackého náměstí 46/II 379 01 Třeboň Turistické informační centrum města Třeboně Masarykovo náměstí 1, 379 01, Třeboň +420 384 721 169, info@itrebon.cz, www.itrebon.cz Infocentrum Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 25, 391 81, Veselí nad Lužnicí +420 381 548 180, info@veseli.cz, www.veseli.cz Informační středisko městyse Chlum u Třeboně Třeboňská 455, 378 04, Chlum u Třeboně +420 722 418 068 (červenec - srpen), +420 384 797 873 (mimo sezonu), ischlum@seznam.cz, www.chlum-ut.cz Informační a kulturní středisko Lomnice nad Lužnicí náměstí 5. května 133, 378 16, Lomnice nad Lužnicí +420 380 130 016, info@iks.lomnice-nl.cz, www.lomnice-nl.cz Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06, Suchdol nad Lužnicí +420 384 781 299, informacni.centrum@meu.suchdol.cz, www.suchdol.cz Informační centrum České Velenice Revoluční 245, 378 10, České Velenice +420 602 377 111, infocentrum@meu.velenice.cz, www.velenice.cz 21 Kam na výlet? Na Třeboňsko! Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami - takové je Třeboňsko. Turistická oblast, která se rozkládá na území téměř 800 km 2 , pojímá až 44 malebných jihočeských měst a obcí. Oblast se skládá ze tří odlišných území - Třeboňska, Veselska a Vitorazska. Každé z těchto tří území se promítlo také do loga turistické oblasti. Modrá vlnka představuje vodu a třeboňskou rybniční soustavu, zelená vlnka nádhernou lesnatou krajinu na Vitorazsku a žlutá barva selské baroko Veselska. Mimořádné přírodní hodnoty vedly v roce 1977 k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací UNESCO a v roce 1979 pak k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci i lázeňští hosté dodnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. V turistické oblasti se nachází nespočet naučných stezek a cyklostezek, které uspokojí jak méně zdatné cyklisty díky rovinatému povrchu, tak i náročnější sportovce díky délce cyklostezek. Třeboňsko je jako stvořené pro aktivní rodinnou dovolenou. Kontakt: www.jiznicechy.cz/trebonsko 21 Where to go? To the Třeboň Region! Interesting for its architecture, precious for its history and captivating for its natural beauty - this is the Třeboň Region. A tourist area that spreads over almost 800 km 2 and contains up to 44 picturesque South Bohemian towns and villages. The area is composed of three different parts - the Třeboň, Veselí nad Lužnicí and Vitoraz Region. Each of the parts was reflected in the logo of the tourist area. The blue wave represents water and the Třeboň pond system, the green wave is for the beautiful forest landscape of Vitoraz and the yellow colour represents rural baroque of the Veselí nad Lužnicí Region. For its extraordinary natural values, the Třeboň Region was included in the network of UNESCO biosphere reserves in 1977 and the Třeboň Protected Landscape Area was declared in 1979. Visitors to the area, tourists, fishermen, cyclists, water-lovers and spa guests still admire the region dominated by the surfaces of silvery ponds threaded like pearls through the blue ribbons of brooks and rivers. The tourist area includes countless nature trails and cycle paths to satisfy less able cyclists thanks to the flat surface as well as more demanding cyclists thanks to the length of the cycle paths. The Třeboň Region is made for an active family holiday. Contact: www.jiznicechy.cz/trebonsko PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 140. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 140. 28


Chomutov Vyšší Brod Město Vyšší Brod Míru 250 382 73 Vyšší Brod tel.: +420 380 746 537 e-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz www.mestovyssibrod.cz Infocentrum Vyšší Brod Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod tel./ fax: +420 380 746 627 mob.: +420 724 336 980 e-mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz Nejbližší žel. stanice: Vyšší Brod klášter GPS: 48°37‘25.046“N, 14°18‘32.510“E Cisterciácké opatství Vyšší Brod Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod tel.: +420 380 746 674 mob.: +420 724 184 145 e-mail: tours@klastervyssibrod.cz www.klastervyssibrod.cz Poštovní muzeum Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod tel.: +420 380 746 679 e-mail: postovni.muzeum@cpost.cz www.postovnimuzeum.cz JČ 23 22 Vyšší Brod - pokladnice kulturních a přírodních krás Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky odnese každý, ať se již rozhodne pro tichá zákoutí nádherné přírody, sportovní výzvy nebo fascinující památky minulosti! 22 Idylické městečko Vyšší Brod se rozkládá uprostřed kouzelné krajiny jihovýchodní Šumavy a do Horních Rakous je to odtud jen co by kamenem dohodil. V dávné minulosti se zde přes Vltavu brodily obchodní karavany, dnes je Vyšší Brod cílem všech, kteří hledají neopakovatelné zážitky a příjemný odpočinek. Zdejší cisterciácké opatství, vzácnou perlu 24 Vltavy, založili mocní Rožmberkové roku 1259 jako důstojné místo svého posledního odpočinku. 23 24 V oáze duchovního klidu živoucího kláštera návštěvníci objevují vzácné poklady minulosti: nádhernou knihovnu s jejími 70.000 knižními tituly, Vyšebrodskou Madonu i legendární kříž zvaný Závišův, který bývá staven naroveň Českých korunovačních klenotů. Do historie poštovnictví se můžete ponořit ve známém Poštovním muzeu. 25 26 Nenechejte si ujít ani šumění vodopádů sv. Wolfganga, tajuplnou atmosféru Čertovy stěny nebo výjimečný pocit stanout na nejjižnějším bodu České republiky. Vyšší Brod je výchozím bodem všech vodáckých výletů po Vltavě. V půjčovnách loděk rádi vyjdou vstříc všem příznivcům kánoí i raftů. A co teprve když na Vltavu vyjedou tradiční kuriózní plavidla?! Komfortní ubytování je součástí zajímavých nabídek místních hotelů a penzionů. Vyšebrodské restaurace nezapomínají na krajové speciality a výrobky zdejšího minipivovaru, cukrárny či pekárny zachutnaly už nejednomu návštěvníkovi. Ostatně na čerstvém povětří jednomu pořádně vytráví. 25 Vyšší Brod - a treasury of cultural and natural beauties Everyone will carry away unforgettable experience from the Vyšší Brod region, whether he decides to go for quiet recesses of beautiful nature, sporting challenges or fascinating relics from the past! 22 The idyllic town of Vyšší Brod is situated amidst a magical landscape of southeast Bohemian Forest (Šumava) and it is just a stone’s throw to Upper Austria. Long ago there were caravans of traders wading through the Vltava River here, nowadays Vyšší Brod is a destination of all who search for unrepeatable experience and want to have a cosy rest. The local Cistercian abbey was established by the powerful Rosenberg family (Rožmberkové) in the year 1259 as a dignified place of their eternal rest. 23 24 In the oasis of spiritual peace of the living monastery, the visitors uncover valuable treasures of the past: beautiful library with 70,000 books, the Madonna of Vyšší Brod and also a legendary cross named Závišův, which is usually on a par with the Bohemian Crown Jewells. You can also plunge into postal history in a well-known Postal Museum. 25 26 Do not miss the opportunity to hear the rustle of St. Wolfgang’s Waterfalls, a mysterious atmosphere of Devil’s wall (Čertova stěna) or the extraordinary feeling while standing on the most southern point of the Czech Republic. Vyšší Brod is a starting point of all watermen’s trip on the river Vltava. The boat rentals will satisfy everyone whether he favours canoes or rafts. And what if some traditional curious and funny watercrafts set sail on the Vltava River! Local hotels and guesthouses have interesting offers of comfortable accommodation. Restaurants in Vyšší Brod do not forget the local specialties and products of local small brewery, confectionery or bakery have won favour of 26 countless visitors. Besides, out in the open and fresh air one gets hungry very quickly. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 140. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 140. 29


JČ Bechyně Městský úřad Bechyně nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně tel.: +420 381 477 010 www.mestobechyne.cz Infocentrum nám. T. G. Masaryka 5, 391 65 Bechyně mobil: +420 602 843 442 e-mail: touristinformationbechyne@gmail.com nám. T. G. Masaryka 140, 391 65 Bechyně tel.: +420 778 545 509 e-mail: infocentrum@kulturnidum.cz Nejbližší žel. st.: Bechyně GPS: 49°17’59.926”N, 14°28’39.547”E Blatná Městský úřad Blatná T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: +420 383 416 111, +420 383 422 101-102 www.mesto-blatna.cz Infocentrum Blatná J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná tel.: +420 383 311 260 e-mail: plachy@icblatna.cz www.icblatna.cz Nejbližší žel. st.: Blatná GPS: 49°25‘51.293“N, 13°52‘21.636“E 27 27 Most Bechyňská duha. Most 28 z roku 1928 překlenuje Lužnici 50 m vysokým obloukem. Po jeho unikátní konstrukci je vedena automobilová a železniční doprava. V roce 2014 byl prohlášen národní kulturní památkou. 28 Františkánský klášter. Unikátní pozdně gotická stavba z konce 15. století se zachovalou sklípkovou klenbou. Prohlídky pořádá místní Infocentrum. 29 Elektrická dráha Tábor – Bechyně. V roce 1903 vyjela poprvé elektrická vlaková souprava z dílny Ing. Františka Křižíka. Původní vlakovou soupravu můžete vidět v provozu během prázdnin při tzv. nostalgických jízdách původním vlakem. 30 Most v Zářečí. Nový most pod bechyňským zámkem s obloukovou mostní konstrukcí a síťovým uspořádáním závěsů. Tento ojedinělý typ mostní konstrukce byl v ČR použit poprvé. 27 The Rainbow Bridge. Built in 1928 it spans the valley of the Lužnice with a 50 meters high arch. It is uniquely designed to carry both road and rail transport. 28 The Franciscan Monastery. A 15 th century construction in an excellent state of repair, it has unique diamond facet vaulted ceilings. Monastery visits can be arranged all year round through the Tourist Information Centre. 29 Electric railway Tábor – Bechyně. The first journey of the electric train set from the manufacture of ing. František Křižík was made in the year 1903. You can see the former train set during the holidays and take a nostalgic journey. 30 The Bridge in Zářečí. New bridge below the Castle of Bechyně with the archway construction and net configuration of drapes. This unique type of the bridge construction was used for the first time in the Czech Republic. 31 Malebné městečko Blatná leží u říčky Lomnice obklopené mírnými pahorky, které na severu přecházejí v lesní masív Brd. Je správním, společenským, kulturním a sportovním centrem blatenského regionu. Specifické historické jádro města je městskou památkovou zónou. Blatensko je známé svojí jedinečnou zachovalou přírodou, drobnými sakrálními památkami, selskými usedlostmi a především svojí pohostinností. V krajině mezi rybníky najdou svá místa milovníci turistiky, cykloturistiky i památek. 32 33 29 30 The picturesque town Blatná lies on the Lomnice river surrounded by gentle hills, which slowly verge into a forrest massif of Brdy to the north. It is the administrative, social, cultural and sports center of Blatensko region. It‘s specific historical center is officially recognized and protected herritage zone. Blatensko is known for its unique preserved nature, small sacral monuments, peasant estates and especially for its hospitality. The landscape dotted with ponds has much to offer to lovers of hiking, biking and sightseeing. 34 31 Zámek Blatná 32 Zámecká obora 33 Náměstí Míru 34 Historické jádro města 31 Castle Blatná 32 Deer-park 33 Peace Square 34 The historical town center 30 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 140. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 140. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 141. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 141.


Milevsko Město Milevsko nám. E. Beneše 420 399 01 Milevsko tel.: +420 382 504 103 e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz www.milevsko-mesto.cz Turistické informační centrum Milevsko nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko tel.: +420 383 809 101 e-mail: infocentrum@milevskem.cz www.milevskem.cz Nejbližší žel. stanice: Milevsko GPS: 49°26‘30.465“N, 14°22‘40.670“E Město Milevsko – Severní brána jižních Čech Město Milevsko má staletou kulturní a duchovní tradici, nádherné historické památky a disponuje zachovalým přírodním prostředím a půvabnou krajinou, která vybízí k rozmanitým sportovním a turistickým aktivitám. Svým návštěvníkům nabízí pohodu a klid daleko od velkých měst a průmyslových center, a tak je ideálním místem pro odpočinek a rekreaci. Mezi nejvýznamnější akce města patří Milevské maškary, které jsou neodmyslitelně spjaty s pestrým maškarním průvodem, jenž prochází městem již od roku 1862, a tak jsou Milevské maškary nejstarší doloženou masopustní tradicí v jižních Čechách. Další tradiční akcí města je Bartolomějské posvícení, neboli Milevské městské slavnosti, které každoročně v srpnu nabízí bohaté kulturní vyžití nejen pro obyvatele města Milevska, ale i širokého okolí. TOP atraktivity města Milevska 35 Premonstrátský klášter Milevsko – románský klenot jižních Čech 36 Milevské muzeum – muzeum pro celou rodinu 37 Náměstí Edvarda Beneše – koncentrace jedinečných památek na jednom místě 38 Nová synagoga – přeživší odkaz židovské obce 39 Muzeum maškar – jediné muzeum svého druhu v České republice Veškeré informace o městě Milevsko a celém regionu naleznete na turistickém portálu www.milevskem.cz. 36 37 35 Tábor Infocentrum Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 01 Tábor tel.: +420 381 486 230-4 e-mail: infocentrum@mutabor.cz www.visittabor.eu www.taborskasetkani.eu Nejbližší žel. st.: Tábor GPS: 49°24‘50.745“N, 14°40‘37.852“E 40 41 40 Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek. Je neodmyslitelně spojeno s husity, kteří ho založili roku 1420. Během staletí město rostlo a prošlo mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Stačí se projít v křivolakých uličkách historického jádra. V Táboře můžete navštívit: 41 Husitské muzeum s podzemními chodbami • věž Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum čokolády a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův mlýn s filmovou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanského kostela • botanickou zahradu • rozhlednu Hýlačku • ZOO Tábor 42 poutní kostel v Klokotech 43 Jednou ročně o festivalu Táborská setkání se centrum Tábora na několik dní promění ve středověké město se svými trhovci, rytířskými souboji, řemeslníky, kejklíři, tanečnicemi a muzikusy. JČ 38 39 The Town of Milevsko - The Northern gateway of South Bohemia The Town of Milevsko has an ancient cultural and spiritual tradition, magnificent historical monuments and the town is surrounded by a wellpreserved natural environment and a beautiful countryside, which calls for various sports and tourist activities. The best-known event of the town is called „Milevské maškary”, which means the masquerade parade through the town of Milevsko. This extraordinary event has been held in Milevsko since 1862, and therefore it is the oldest costumed carnival tradition in South Bohemia. Other traditional event in Milevsko is the St. Bartholomew’s festival – it is also called the Milevsko Town Celebrations, which provides a rich cultural life every August not only for the inhabitants of the town, but also for the visitors from more distant destinations. TOP Tourist attractions of the Town Milevsko 35 The Premonstratensian monastery Milevsko – the Romanesque jewel of South Bohemia 36 The Milevsko Museum – the museum for the whole family 37 The Town Square of Edvard Beneš – the concentration of the unique monuments all in one place 38 The New Synagogue – the preserved legacy of the Jewish community 39 Museum of Masquerade – the only museum of its kind in the Czech Republic All information about the Town of Milevsko and the entire region can be found on the website www.milevskem.cz. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 141. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 141. 42 40 Tábor is a South-Bohemian town with rich history and many places of interest. It was founded in 1420 and is closely connected with the Hussites. Over the centuries the town has grown and changed, however the old town has retained its medieval character. Just take a walk in the narrow streets of the old town. Places worth visiting in Tábor: 41 Hussite museum with medieval underground tunnels • Kotnov tower and the Bechyňská gate 43 • Museum of chocolate and marzipan • Museum of the Lego • Housa mill with an armory • lookout tower of the dean church • botanical garden • lookout tower Hýlačka • Tábor ZOO 42 pilgrimage church in Klokoty 43 Once in a year during Tábor Meetings festival, Tábor turns into a medieval town with all its requisites – the traders, craftsmen, knight fights, comedians, dancers and musicians. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 141. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 141. 31


JČ Veselí nad Lužnicí Město Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 26 391 81 Veselí nad Lužnicí tel.: +420 381 548 111, fax: +420 381 583 721 e-mail: mesto@veseli.cz www.veseli.cz Infocentrum města Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 25, 391 81 Veselí nad Lužnicí tel.: +420 381 548 180 e-mail: info@veseli.cz www.veseli.cz Nejbližší žel. st.: Veselí nad Lužnicí GPS: 49°11‘37.643“N, 14°43‘0.681“E Vodňany Městský úřad Vodňany náměstí Svobody 18 389 01 Vodňany tel.: +420 383 379 111 e-mail: muvod@muvodnany.cz www.vodnany.eu Infocentrum náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany tel.: +420 383 384 934 e-mail: mag@vodnany.net www.vodnany.net Nejbližší žel. st.: Vodňany GPS: 49°8’42.513”N, 14°10’48.322”E 44 Veselí nad Lužnicí (6,6 tis. obyvatel), letovisko uprostřed jižních Čech, leží v Třeboňské pánvi na soutoku dvou řek - Lužnice a Nežárky. Výhodná poloha umožňuje podnikat jednodenní výlety na mnoho jihočeských hradů a zámků na kole, autem i hromadnou dopravou. Aktivní vyžití nabízí moderní sportovní areál, půjčovny lodí, šlapadel a vodních kol, jezdecký oddíl, lanový park, sportovní střelnice a množství značených cyklistických tras. 44 K příjemnému koupání láká pět pískových jezer, v jejichž blízkosti se nachází přírodní rezervace Pískový přesyp u Vlkova, což je téměř hektar pouště s jedinečnou faunou a flórou. 45 46 Kromě návštěvy naučných stezek Veselské pískovny a Borkovická naučná stezka stojí v blízkém okolí za zhlédnutí ukázky tzv. selského baroka v obcích s dochovanými soubory lidové architektury, které byly vyhlášeny za památkové rezervace a kterými prochází Greenway selského baroka. 45 47 47 Vodňanské „Benátky“ s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 na mostě ze 14. století 48 Parkán se středověkou baštou a zbytky gotických hradeb 49 Výlov rybníka – místní staletá rybářská tradice 50 Barokní kostel z let 1695 – 1704 na Lomci, připisovaný staviteli J. B. Santinimu 51 Děkanský kostel narození Panny Marie (1336) - dominanta města 47 Vodňany „Venice“ with Baroque statue of St. John Nepomuk from 1730 standing on the 14 th century bridge 48 Moat with medieval bastion and remains of Gothic fortification walls 49 Fishing out a pond in Vodňany district – an ancient local fishing tradition 50 Baroque church from 1695 – 1704 on Lomec, architecture ascribed to J. B. Santini 51 The Decanal Church of the Birth of Our Lady - dominance over Town Veselí nad Lužnicí (6.6 thousands inhabitants) is a resort situated in the central part of the Sourthern Bohemia next to the Třeboň basin, on the confluence of the two rivers: Lužnice and Nežárka. Due to its favourable location, it is ideal for organising one-day tours to many castles and chateaux either on bicycle, by car or by public transport. The modern sports facility situated in the very centre of the town, as well as boat and bicycle rental service offer an enjoyment for both active sportsmen and those who just prefer weekend sports. It is also possible to visit the local horse riding club, skate park, sporting shooting range and to enjoy plenty of marked cycling tours. 44 The five sand lakes which are situated ca 1.5 km from Veselí attract visitors for a pleasant swimm. Nearby you will find a protected locality Sand dune, almost one hectar of the desert boasting with the unique biota originated at the end of the ice age. 45 46 Apart form the visit of the instructive path Veselské sand pits and Borkovice instructive path it is also worth to see the villages which were proclaimed monument preservations and where the examples of the so called „peasant baroque“ (collections of folk architecture) are preserved. They make also part of the Greenway of the peasant 46 baroque. 48 50 49 51 32 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 142. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 142. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 142. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 142.


Plzeňský kraj PLZ Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel.: +420 377 195 111 e-mail: posta@plzensky-kraj.cz www.plzensky-kraj.cz www.turisturaj.cz Za skvosty po barokních cyklotrasách Plzeňského kraje Sedněte s dětmi na kola a poznejte barokní perly v Plzeňském kraji na třech vyznačených tematických cyklotrasách BAROKO. Objevte v krajině stopy urbanismu, architektury a kultury, objevte region severního Plzeňska, který v období baroka zažil nebývalý rozvoj. Pro dokonalost požitků jdoucích ruku v ruce s adrenalinem i relaxací a kocháním se historických krás jsou doplněny trasy atypickými odpočívadly umístěnými v netradičně zajímavých pozicích. Ta skýtají možnost posezení při občerstvení a hlavně upozorní na zajímavý výhled s barokním pozadím rámující Vaši fotografii do rodinného alba. Více informací naleznete na www.zapadoceskebaroko.cz. Foto archiv Plzeňského kraje. On the bicycle to discover Baroque pearls of the Pilsen region Sit with the children on the bike and discover the Baroque pearls in the Pilsen region. You can use three marked BAROKO cycling routes. Discover the traces of urbanism, architecture and culture in the landscape, discover the region of northern Pilsen, which has experienced unprecedented development during the Baroque period. For the perfect pleasure, which offers adrenaline, relaxation and the enjoyment of the historical beauties, the routes are complemented with atypical resting places located in interesting places. They offer the opportunity to sit down, refresh and they point out the interesting Baroque background, which will be beautiful for your family photo. For more information visit www.zapadoceskebaroko.cz. Prodej map • zelená edice 1:50 000 - nejnovější vydání plus zlevněná starší vydání • cyklomapy 1:50 000 a 1:100 000 • slovenské mapy VKÚ Harmanec Informace • o pořádaných pochodech a dalších akcích • o kulturních a společenských akcích v regionech • o výhodách členství v KČT včetně možnosti přihlášení na místě Prodej turistických suvenýrů • turistické vizitky, nálepky a známky • turistické záznamníky • Credencial – průkaz poutníka do Santiaga • nášivky, samolepky • časopis Turista, Obrazový atlas • kalendáře turistických akcí - celostátní, KČT, oblast Praha a ostatních 13 oblastí E-SHOP KČT www.eshop.kct.cz • Kompletní sortiment Infocentra • Možnost osobního odběru zdarma • Platba kartou, bankovním převodem nebo při převzetí • Poštovné pouze 25 Kč (nad 255 Kč poštovné zdarma!) • Zboží odesíláme do 2 pracovních dnů od obdržení platby Klub českých turistů, oblast Praha Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 Po - Čt 10:00 - 18:00 hod. (mimo prázdniny) metro trasa C, stanice I. P. Pavlova roh Legerovy ulice a Fügnerova náměstí tel.: 224 261 919, tel./fax: 224 498 355 mobil: 736 754 030, e-mail: info@kct.cz www.kct.cz, www.clovecepohnise.cz N 50° 04.332‘ E 014° 25.825‘ SLEVA PRO ČLENY KČT! MOŽNOST PLATBY KARTOU 34 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 143. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 143. Infocentrum2018.indd 1 19.12.2017 22:04:15


Mapa Plzeňského kraje PLZ 1 : 600 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 35


PLZ Rokycany Město Rokycany Masarykovo nám. 1, Střed 337 01 Rokycany tel.: +420 371 706 111 e-mail: posta@rokycany.cz www.rokycany.cz Informační centrum Rokycany Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany tel.: +420 371 706 175, +420 778 404 970 e-mail: icentrum@rokycany.cz www.rokycany.cz Nejbližší žel. st.: Rokycany GPS: 49°44‘24.439“N, 13°35‘31.373“E 1 2 3 1 Plavecký a sportovní areál. Zóna sportu a relaxu se nachází v klidné části Rokycan Pod Husovými sady a nabízí přírodní koupaliště s průzračně čistou vodou, mnoha dětskými atrakcemi a místy k odpočinku ve stínu i na sluníčku. Kolem celého koupaliště vede in-line dráha, u které se nachází workoutové hřiště určené k posílení těla v přírodě. Za horšího počasí pak pro návštěvníky slouží krytý plavecký bazén, který nabízí nejen možnost rekreačního a sportovního plavání, ale i zábavu a odpočinek pro každého. Nový 80 m dlouhý tobogán, chrliče vody a dětský bazén poslouží zejména dětem, ostatní pak mohou využít dvě vířivky, parní a solnou kabinu nebo finskou saunu. 2 Rozhledna na Kotli. V nadmořské výšce 575 m n. m. se nachází rozhledna s krásným výhledem nejen na blízké okolí, ale i na vrcholky Brd, Šumavy, Českého lesa, Krušných hor a Českého středohoří. Pro lepší orientaci byly do podhledu střechy umístěny panoramatické fotografie s popisky nejzajímavějších míst. K rozhledně vede modře značená turistická trasa, která je vhodná pro zdatné i méně zdatné turisty. 3 Muzeum na demarkační linii. Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice, to je jen kratičký výčet známých českých filmů, ve kterých se objevila vojenská technika z Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Dalších 150 kusů zcela pojízdné těžké vojenské techniky od roku 1918 do současnosti vás vtáhne do jiného světa. A jestli jste doteď nadšeně a se zaujetím vstřebávali venkovní expozici, ta vnitřní vám zaručeně vezme dech. Doporučujeme prohlídku se zasvěceným výkladem průvodce. Věřte, že na multimediální expozici s názvem „Nikdo nemá právo zapomenout“ opravdu nikdy nezapomenete! 4 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka. V době prvohor se můžete ocitnout nejen díky známému filmu Cesta do pravěku, ale i díky Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech, které má ve svých sbírkách více než 103 000 zkamenělin. Ale nepřijdou zde zkrátka ani ti, které láká „nedávná“ historie a chtějí se podívat, jak se na Rokycansku žilo v 19. století či jak fungovala cvočkařská dílna a vyvíjelo se železářství v našem kraji. 1 Swimming and Sport Centre. In the quiet part of Rokycany Town, Pod Husovými sady, is placed the zone of sport and relax that includes the natural outdoor swimming pool with crystal-clear water, many children attractions and places where is possible to get some rest at the shady and also sunny places. There is a inline lane surrounding the Swimming Centre and workout court for outdoor strengthening is also near here. In case of bad weather there is an opportunity to visit indoor pool not only for recreational and compete swimming but also to have fun and relax. The children may appreciate new 80m long chute, water spouts and children pool. The rest of the visitors could use two whirlpools, classic steam room, salt steam room or Finnish sauna. 2 The Kotel lookout tower. At 575m height above sea level the lookout tower is situated and its viewing platforms offer views of the surrounding countryside and also allow us to spot the peaks of Brdy, Šumava Mountains, Bohemian Forest, Ore Mountains and Central Bohemian Highlands. There are panoramic photos with the legends of the most interesting places for better orientation. There is an easy walk following the blue marked tourist path leading to the tower. 3 Museum on the Demarcation Line. Kolja, Tobruk, The Elementary School, Lidice – that is a little of just a few Czech films where the military equipment from Museum on the Demarcation Line appeared. The other 150 pieces of fully mobile heavy military equipment from 1918 up to present will pull you into absolutely different world. And if you were taken by the outdoor exhibition, the indoor one will definitely leave you breathless. We highly recommend a guided tour. And mark our word that you will hardly forget the multimedia exhibition called “Nobody has the right to forget”! 4 Museum of Dr. B. Horak. Not only thanks to the well-known film A Journey into the Primeval Times can you land in the Palaeozoic times, but our Museum of Dr. B. Horak can take you there as well. It has over 103 000 fossils in its collections. Those interested in the more recent history that want to see how the life in the 19 th century looked in Rokycany region will be satisfied too. They can also see how the old stud workshop worked and how the ironmonger trade developed in our region. 4 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 143. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 143. 36


Třemošná Město Třemošná Sídliště 992 330 11 Třemošná tel.: +420 377 953 401 fax: +420 377 953 510 e-mail: tremosna@tremosna.cz www.tremosna.cz PLZ Nejbližší žel. st.: Třemošná u Plzně GPS: 49°49‘10.635“N, 13°23‘40.245“E 5 6 7 5 The building of the elementary school in Třemošná (Chanos) after reconstruction of the insulation. 6 Square-built brick chapel with bellshaped roof. It was restored in 2002. 7 The barrier-free house Exodus, which offers accommodation and other services as well as a variety of leisure activities and cultural events. 8 A small dam on the White Stream with a newly built educational trail. 9 The Border column from the first half of the 19 th century. 10 Municipal Park „Na Zámečku“ built in part with financial support from SEF. 8 5 Budova Základní školy v Třemošné (Chanos) po rekonstrukci zateplení. 6 Zděná čtyřboká kaple opatřená zvonovou střechou. Restaurována byla v roce 2002. 7 Bezbariérový dům Exodus, který kromě ubytování nabízí další služby a také řadu zájmových činností a kulturních akcí. 8 Malá vodní nádrž na Bílém potoku s nově vybudovanou naučnou stezkou. 9 Hraniční sloup z 1. poloviny 19. století. 10 Městský park „Na Zámečku“ vybudovaný částečně za finanční podpory SFŽP. 9 10 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 143. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 143. 37


PLZ Domažlice Městský úřad Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice tel.: +420 379 719 111 e-mail: posta@mesto-domazlice.cz www.domazlice.eu Městské informační centrum Domažlice náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice tel.: +420 379 725 852 e-mail: infocentrum@idomazlice.cz www.idomazlice.cz www.chodskeslavnosti.cz Nejbližší žel. st.: Domažlice GPS: 49°26‘6.204“N, 12°56‘35.342“E Nepomuk Město Nepomuk nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk tel.: +420 371 519 711 fax: +420 371 519 755 e-mail: posta@urad-nepomuk.cz www.nepomuk.cz Kulturní a informační centrum nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk tel.: +420 371 591 167 e-mail: infocentrum@nepomuk.cz www.nepomucko.com Nejbližší žel. st.: Nepomuk GPS: 49°29‘51.199“N, 13°36‘31.874“E 11 11 Domažlice jsou v celostátním měřítku vnímány jako centrum Chodska a chodského folkloru. Avšak i místní fond pomníků, pamětních desek a plastik patří k vůbec nejzajímavějším v republice. O tom svědčí téměř 40 prací, které jsou ve městě realizovány. 12 Domažlice se jako jediné město mohou pyšnit dvěma pomníky, jejichž autorem byl významný sochař Otakar Švec. Jeho ranější tvorbu připomíná sousoší věnované obětem 1. světové války „Umírali, aby lípa žila“, které zároveň symbolizuje vznik Republiky Československé. 13 Jedna z prvních pamětních desek v Domažlicích - Boženě Němcové, odhalena 1895 14 Sochařská stezka na Baldov 15 Symbolem krajiny Nepomucka je zámek Zelená Hora, postavený na stejnojmenném vrchu. Zámek Zelená Hora je místem nálezu Rukopisu zelenohorského a byl rovněž působištěm Černých baronů. 16 Chrám sv. Jana Nepomuckého, postavený podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný dům. U příležitosti Janova narození a umučení se zde každoročně konají bohoslužby, které jsou cílem mnoha poutníků. 17 Mezinárodní sochařské a řezbářské sympozium má svou tradici již od roku 1998. Každým rokem vzniká řada zajímavých soch, které jsou rozesety po celém regionu. Nechte se inspirovat tvorbou umělců přímo na náměstí nebo si vyberte z bohatého doprovodného programu. 15 12 13 11 Domažlice is perceived nationwide as the center of Chodsko and its folklore. Yet, the local memorials, memorial plaques and statues are among the most interesting in the country. There are about 40 works in the city. 12 Domažlice is the only city that can boast of two monuments by the famous sculptor Otakar Švec. His early work „They Died so that the Linden Could Live“ is dedicated to the victims of World War I and symbolizes the emergence of the Czechoslovak Republic. 13 One of the first memorial plaques in Domažlice - Božena Němcová, unveiled in 1895 14 Sculptural trail to Baldov 14 16 17 15 The Castle Green Mountain built on a hill of the same name is a symbol of the Nepomuk region. The Castle Green Mountain is a place of the discovery of The Green Mountain Manuscript and it was a station of „Black Barons“ (politically unreliable soldiers in the period of socialism). 16 The Church of St. John of Nepomuk is built in confirmity of Kilian Ignac Dienzenhofer´s design. As a legend tells, there used to be saint´s native home in its place.Every year the Mass attended by a lot of pilgrims is celebrated here on the occasion of St. John´s birthday. 17 The International Sculptural and Carving Symposium has had its tradition since 1998. Every year a lot of interesting statues are created and they are spread all over the region. Draw inspiration from the artists´ works just in the square or choose from a rich accompanying programme. 38 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 144. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 144. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 144. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 144.


Botanická zahrada Praha Oáza klidu Oáza klidu na malebné stráni v Praze – Troji je tím správným místem, kde si odpočinete od každodenního shonu. V magické zahradě s dvaadvaceti tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé venkovní expoziční plochy, Japonskou zahradu i památkově chráněnou vinici s kaplí sv. Kláry a viničním domkem z 18. století s vinotékou. Je čas vyrazit do přírody uprostřed velkoměsta www.botanicka.cz


KV Karlovarský kraj Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. Závodní 379/84a 360 06 Karlovy Vary – Dvory tel.: +420 354 222 243 e-mail: info@zivykraj.cz www.zivykraj.cz http://blog.zivykraj.cz 1 Karlovarský kraj doporučujeme navštívit, protože nabízí: • kvalitní léčení, wellnes a relax, přírodní léčivé zdroje (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Kynžvart). • krásnou lázeňskou architekturu, lázeňské parky, přírodu (lázeňská centra, přírodní rezervace SOOS, Božídarské rašeliniště, Kladská, Slavkovský les, Krušné hory). • hrady, zámky, rozhledny, zříceniny (Chebský hrad, Loket, Seeberg, Vildštejn, Bečov, Kynžvart, Chyše, Mostov, Valeč, Diana, Andělská hora, Hauenštejn, Hartenštejn, Hartenberg...). • historická města, církevní památky, lidovou architekturu (Cheb, K.Vary, Kynšperk, Sokolov, klášter Teplá, Chlum sv. Máří, Nový Drahov, Doubrava ...). • bohatý společenský a kulturní život (divadla, galerie, muzea, kolonády, kina, amfiteátry, casina, kluby, bary...). • sportování a volnočasové aktivity (turistika, agroturistika, cyklistika, vodáctví, golf, tenis, nordic walking, lyžování, rybolov, jezdectví...). • horská centra (Boží Dar, Pernink, Bublava, Abertamy, Klínovec...). • pořádání kongresů, sportovních a kulturních akcí (Thermal, multifunkční aréna Karlovy Vary, GH PUPP, Lázně III., Společenský dům FL, Casino M. Lázně...). • dopravní dostupnost (letiště, bus, vlak, Egronet). Více informací naleznete na: www.zivykraj.cz, www.kr-karlovarsky.cz, www.kvpoint.cz, www.medispa.cz, www.kvagro.cz 2 3 4 1 Karlovy Vary 2 Zámek a hrad Bečov nad Teplou 3 Božídarské rašeliniště 4 Svatošské skály 5 Royal Golf Club Mariánské Lázně 1 Karlovy Vary 2 Bečov Castle and Chateau 3 Boží Dar Peat Bogs 4 Svatoš Rocks 5 Royal Golf Club Mariánské Lázně We recommend to visit Karlovy Vary Region offering: • quality treatment, wellnes and relaxation, natural healing sources (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Kynžvart). • beautiful spa architecture and parks, breathtaking countryside (spa centers, national nature reserve SOOS, peat-bog of Boží Dar, Kladská, Slavkov forest, Ore Mountains). • castles, chateaux, view-towers, ruins (Chebský castle, Loket, Seeberg, Vildštejn, Bečov, Kynžvart, Chyše, Mostov, Valeč, Diana, Andělská hora, Hauenštejn, Hartenštejn, Hartenberg...). • historic cities, religious monuments, folk architecture (Cheb, K.Vary, Kynšperk, Sokolov, monastery Teplá, Chlum sv. Máří, Nový Drahov, Doubrava ...). • numerous social and cultural life (theaters, galleries, museums, colonnades, cinemas, amphitheaters, casinos, clubs, bars…). • sports and outdoor activities (hiking, rural tourism, biking, boating, golf, tennis, Nordic walking, skiing, fishing, horsemanship…). • mountain centers (Boží Dar, Pernink, Bublava, Abertamy, Klínovec...). • congresses, sports and cultural events (hotel Thermal, multi-purpose hall KV – Arena, Grandhotel Pupp, Spa III, Assembly House Franiškovy Lázně and Casino Mariánské Lázně). • transport availability (airport, buses, trains, Egronet). More information can be found at: www.zivykraj.cz, www.kr-karlovarsky.cz, www.kvpoint.cz, www.medispa.cz, www.kvagro.cz 5 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 145. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 145. 40


Mapa Karlovarského kraje KV 1 : 500 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 41


KV Františkovy Lázně Městský úřad Františkovy Lázně Nádražní 208/5 351 01 Františkovy Lázně tel.: +420 354 479 211, +420 354 694 449 e-mail: urad@mufrlazne.cz www.frantiskovy-lazne.cz Turistické informační centrum Františkovy Lázně Máchova 373/8, 351 01 Františkovy Lázně tel.: +420 778 736 298, +420 355 440 060 e-mail: info@frantiskovy-lazne.info www.frantiskovy-lazne.info Nejbližší žel. stanice: Františkovy Lázně GPS: 50°7‘27.743“N, 12°21‘20.118“E 6 7 8 Františkovy Lázně patří do kategorie světových lázní. Společně s dalšími západočeskými lázeňskými místy spoluvytvářely historii evropského lázeňství. Svým urbanistickým řešením, architekturou a koncepcí zeleně se staly určitým předobrazem dokonalých lázní. Je to tichý prosluněný svět žlutobílých lázeňských domů, pramenů a kolonád roztroušených v moři parků. Okouzlily v minulosti Goetha a řadu dalších významných osobností. Dnes se zde setkávají všichni, kdo chtějí alespoň na chvíli vystoupit z hektického rytmu každodenního života. 6 Národní třída ve Františkových Lázních - hlavní promenáda 7 Socha Františka, jeden ze symbolů Františkových Lázní 8 Luisin pramen 9 Dvorana Glauberových pramenů 10 Mezinárodní festival kresleného humoru 9 Františkovy Lázně ranks among the world‘s top spa towns. Together with other West Bohemian spa towns, it directly influenced the development of the spa trade in Europe. Thanks to its urban design, its architecture and its conception of green areas, it has become a kind of a prototype of the ideal spa. It is a peaceful, sunshine-drenched world, composed of yellow and white spa houses, of springs and colonnades scattered in a sea of parks. In the past, it fascinated Goethe as well as a number of other distinguished personalities. Today, it is a meeting point for all those who wish to get away from the hectic rhythms of modern, everyday life. 6 Národní avenue in Františkovy Lázně - the main promenade 7 The statue of Francis, one of the symbols of Františkovy Lázně 8 Luisin pramen (Luisa Spring) 9 The Glauber Springs Hall 10 The International Festival of Cartoon Humor 10 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 145. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 145. 42


Cheb Turistické infocentrum Jateční 2 350 02 Cheb tel.: +420 354 440 302 e-mail: infocentrum@cheb.cz www.cheb.cz Otevírací doba: po - pá 9.00-17.00 hodin so, ne 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin Neváhejte a kontaktujte nás, jsme tu pro Vás! KV Nejbližší žel. st.: Cheb GPS: 50°4‘32.617“N, 12°22‘51.481“E 11 Míříte na západ Čech? Určitě navštivte Cheb! Město nenabízí jen pohádkové náměstí se Špalíčkem, výjimečný hrad či Krajinku v Poohří. Město s bohatou historií (první dochovaná písemná zmínka o Chebu je z roku 1061) Vás zve k návštěvě tradičních i nových turistických cílů: 11 Historické krovy chebských městských domů. Prohlídková trasa Vás provede po půdách městských domů 12 13 na chebském náměstí. Představíme Vám technickou památku vysoké historické hodnoty - krovy zkonstruované v různých staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost a geometrickou představivost našich předků. Rezervovat si prohlídku můžete na webových stránkách nadačního fondu www.historickycheb.cz nebo na stránkách Turistického infocentra www.tic.cheb.cz. 12 Kasemata Chebského hradu. Návštěvníci Chebského hradu projdou kromě jeho areálu i celý okruh hradními kasematy. Římský císař a český král Ferdinand III. rozhodl roku 1652 o přebudování města na pohraniční pevnost. Tímto se Chebu dostalo mimořádného privilegia, když statut pevnostního města měla v českém království již pouze Praha. 13 Retromuzeum. Vzpomínáte, jak vypadala 60., 70. a 80. léta? Připomínku doby nedávné najdete v Retromuzeu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Stálá expozice se soustředí na životní styl a design v ČSSR, ovšem zasahuje i do dalších kulturních sfér, jako je architektura, umění ve veřejném prostoru či hudba. 14 Art centrum galerie 4. Proslulá Galerie G4 zaměřená na fotografii s tradičně bohatým výstavním programem sídlí v přebudovaných prostorách barokního špýcharu na Františkánském náměstí. Nabízí ve dvou podlažích ohromující plochu věnovanou fotografiím, kavárnu a místo pro workshopy. Přestavba špejcharu je vynikajícím příkladem oživení historické budovy. 15 Vyhlídka z věže kostela. Chrám sv. Mikuláše z první poloviny 13. století je otevřený široké veřejnosti. Kromě interiérů lze také vystoupat na jižní věž a obdivovat krásu města i dalekého okolí. Do věže až do prostoru zvonice vede pohodlné schodiště se 133 schody a odtud po točitém příkřejším schodišti vystoupáte po 37 schodech do samotné vyhlídky. Pozvánka na top akci 2018. Udělejte si čas od 28. června do. 1. července a užijte si jedinečnou akci FIJO Cheb. Také 22. ročník tohoto mezinárodního festivalu dechových orchestrů mladých nabídne exkluzivní hosty. 14 15 Are you planning a visit to Western Bohemia? Be sure to visit Cheb! There is much more to see in Cheb besides its fairy-tale square with the historic house Špalíček, the amazing Cheb Castle and the landscaped park Krajinka in the Ohře River Basin. The town abounding in history (the earliest preserved written record of Cheb dates back to 1061) invites you to visit both its traditional and new tourist destinations: 11 Historic roof structures in Cheb’s town houses. A guided tour will take you through the attics of town houses on the main square. We will show you a Listed Technical Monument of immense historic value: trusses constructed over many centuries, representing the unique craftsmanship and geometric imagination of our predecessors. To make reservations for the tour, please contact the Foundation Fund’s website at www.historickycheb.cz. 12 The Cheb Castle’s casemates. Besides the castle precincts, visitors to the Cheb Castle can walk the entire length of its casemates. In 1652, Ferdinand II, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, decided to rebuild the town into a frontier fortification. Through this act, Cheb was granted an extraordinary privilege, as – apart from Cheb – the only other town in the Kingdom of Bohemia to enjoy the status of fortified town was Prague. 13 Retromuseum. Do you remember what the 1960s, 1970s and 1980s used to be like? The exhibition housed in the Retromuseum on the Jiřího z Poděbrad square is a reminder of that era. The museum’s permanent collection explores the lifestyle and design in the former Czechoslovakia and touches upon other fields of culture such as architecture, art in public spaces and music. 14 Art centrum Galerie 4. The renowned Galerie G4 focuses on photography, offering a customarily rich exhibition programme. It is located in the refurbished interiors of the Baroque granary on Františkánské square. The huge floor space extending over two storeys exhibits photographs and also houses a café and workshops. The recent renovation of the former granary is a superb example of new life being brought to a historic building. 15 Outlook from the Church tower. St. Nicholas’ Church dating from the first half of the 13 th century is open to the general public. Besides inspecting its interiors, you are invited to ascend its south tower to admire the beauties of the town and its immediate and distant environs. The tower and its belfry are comfortably accessible by a stairway with 133 steps and from there up another, steeper staircase with 37 steps that will bring you to the tower outlook proper. Invitation to a 2018 top event. Find time from June 28 to July 1 to visit and enjoy FIJO Cheb – a unique cultural event. This international festival of youth brass bands, held for the 22 nd time in a row, will be attended by outstanding musicians. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 146. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 145. 43


KV Mariánské Lázně 2018 – 200 let lázeňství Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně tel.: +420 354 922 111, fax: +420 354 623 186 e-mail: muml@marianskelazne.cz www.muml.cz, www.marianskelazne.cz Infocentrum Mariánské Lázně Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně tel.: +420 354 622 474, tel./fax: +420 354 625 892 e-mail: infocentrum@kisml.cz www.kisml.cz Nejbližší žel. st.: Mariánské Lázně GPS: 49°57‘24.799“N, 12°41‘40.426“E Městské muzeum Mariánské Lázně Goethovo nám. 11, 353 01 Mariánské Lázně tel.: +420 354 622 740 fax: +420 354 621 753 e-mail: muzeum@muzeum-ml.cz www.muzeum-ml.cz Nejmladší město ze západočeského lázeňského trojúhelníku leží na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Mariánské Lázně mají mimořádné bohatství přírodních léčivých zdrojů, krásné životní prostředí i okolí, čistý vzduch, velké plochy parků a sadů. Město nabízí také možnosti pro sportovní vyžití – lyžařský areál, množství cyklotras a turistických stezek, golfové hřiště, koupaliště, krytý bazén, lanové centrum… Mariánské Lázně jsou součástí nadnárodní sériové nominace Velkých lázní Evropy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 16 17 18 16 Městské muzeum. Dům byl postaven r. 1818 jako penzion pro lázeňské hosty „Zlatý hrozen“. V r. 1823 v něm bydlel J. W. Goethe. Otevírací doba: úterý – neděle: 09:30–17:30 hodin. Leden a únor zavřeno. 17 Boheminium park. Naučně poznávací okruh - dokonalé makety (měřítko 1:25) významných stavebních a technických památek České republiky v překrásném prostředí krajinného parku. 18 Golfové hřiště. Nejstarší golfové hřiště v České republice bylo slavnostně otevřeno již v roce 1905 za účasti britského krále Edwarda VII. I přes stáří více než 100 let je zdejší golfové hřiště řazeno mezi nejnáročnější v České republice. 19 Kolonáda se zpívající fontánou. V roce 2010 byla mariánskolázeňská kolonáda prohlášená národní kulturní památkou. Fontána se rozeznívá většinou každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. 20 Setkání monarchů v Mar. Lázních. Sousoší bylo zhotoveno u příležitosti 19 20 110. výročí setkání císaře rakouského Františka Josefa I. a krále anglického Edwarda VII. roku 1904 v Mariánských Lázních. 21 Společnost Fryderyka Chopina v České republice. Společnost je díky svému členství v Mezinárodní federaci Chopinových společností (IFCS) jako jediná česká hudební společnost zapsána na seznamu UNESCO. 22 Přírodní park Prelát. Park je oblíbeným cílem pro příjemné strávení volného času, k dispozici jsou houpačky, lanovka, vodní svět a spousta dalšího. 23 Značené cyklotrasy. Cyklotrasy v okolí Mariánských Lázní křižují všechna zajímavá místa v oblasti. Jsou přehledně značeny a podle chuti můžete zvolit malebné vedlejší silničky, zpevněné cesty či idylické lesní a polní cesty. The youngest town of the West Bohemian spa triangle is situated on the edge of the protected wilderness area of the Slavkovský Forest. Mariánské Lázně has unique array of natural mineral springs, beautiful environment and surroundings, fresh air, and large areas of parks. The town offers the facilities for sport – ski area, many biking and walking trails, golf course, outdoor and indoor swimming pools, ropes course, etc. The town of Mariánské Lázně belongs to the global serial nomination of European Big Spa to be shown within the UNESCO World Cultural Heritage List. 16 Town Museum. The house was built in 1818 as a pension for spa guests, called „Zlatý hrozen“ (Golden bunch of grapes). In 1823, J. W. Goethe was here as a guest. Opening hours: Tuesday – Sunday: 09,30– 17,30. January and February is closed. 21 22 17 Boheminium park. An instructive tour where you will see perfect maquettes (the scale is 1:25) of important architectural and technical monuments of the Czech Republic. 18 Golf Course. The opening of the oldest golf course in the Czech Republic was conducted by His Majesty King Edward VII in 1905. Although the local golf course is over 100 years old, it is rated among the most difficult ones in the Czech Republic. 19 Colonnade with Singing Fountain. In the year 2010 was the spa colonnade declared a culturan national monument. The fountain goes into operation every two hours and the compositions alternate in a regular order. 20 Meeting of Monarchs in Mariánské Lázně. The statues were produced on the occasion of the 110 th anniversary of the meeting between Austrian Emperor – Franz Joseph I and English King Edward VII in 1904 in Mariánské Lázně. 21 Fryderyk Chopin Society in Czech Republic. Our society is the member of the International Federation of Chopin Societies (IFCS) and as such is the only one in the Czech Republic on the UNESCO list. 22 Natural Park Prelát. It is a popular destination, where one can spend free-time in a pleasant way. Swings, funicular and much more are available. 23 Marked Cycle Trails. Cycle trails in the neighbourhood of Mariánské Lázně go through all interesting places in the area. They are clearly marked and you can choose what suits you best – picturesque side roads, paved roads or idyllic dirt and forest roads. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 146. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 146. 23 44


Bečov nad Teplou Město Bečov nad Teplou Náměstí 5. května 1 364 64 Bečov nad Teplou tel.: +420 353 999 318/mobil: +420 724 180 137 e-mail: info@becov.cz www.becov.cz Státní hrad a zámek Bečov Náměstí 5. května 13 364 64 Bečov nad Teplou tel.: +420 353 999 394, +420 606 659 637 e-mail: becov@npu.cz Nejbližší žel. st.: Bečov nad Teplou GPS: 50°4’59.056”N, 12°49’51.895”E Jáchymov Město Jáchymov náměstí Republiky 1 362 51 Jáchymov tel.: +420 353 808 111 e-mail: podatelnajachymov@volny.cz Turistické informační centrum Jáchymov náměstí Republiky 1 362 51 Jáchymov tel./fax: +420 353 811 379 e-mail: ic-jachymov@volny.cz Nejbližší žel. st.: Ostrov nad Ohří GPS: 50°18‘6.183“N, 12°57‘27.962“E KV Město Bečov nad Teplou je plné kulturních památek vybudovaných v přívětivé kulturní krajině. V roce 1985 objevili v Bečově nad Teplou pod podlahou hradní kaple Relikviář sv. Maura. Unikátní zlatnickou 24 25 památku si můžete zblízka prohlédnout na bečovském zámku, kde vás seznámí i s jeho poutavou historií. 24 Pozdně barokní farní kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1763-1767 zednickým mistrem Franzem Pöpperlem na místě zničeného gotického kostela. Teprve v roce 1885 byla poté toužimským stavitelem Johannem Schobertem vystavěna věž kostela. 25 Radnice. Barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice. Výstavný městský dům s četnými klasicistními prvky. Postaven byl podle plánů Josefa Moika a Norberta Heydla. 26 Hrad a zámek Bečov nad Teplou. Hrad byl založen na počátku čtrnáctého století rodem pánů z Oseka. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem patnáctého století a v první polovině šestnáctého století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Pod hradem stojí zámek z osmnáctého století, který má původní renesanční jádro. Od roku 2002 je zde vystaven slavný Relikviář sv. Maura. 27 Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Je otevřena celoročně od svítání do soumraku. 28 Jáchymov je krásné lázeňské město na úpatí Klínovce, je vstupní bránou do Krušných hor. Tato brána západních Krušných hor má velmi bohatou historii, která začíná díky nálezům stříbra v roce 1516. V Jáchymově se v roce 1519 začala razit stříbrná mince nazvaná „tolar“ jenž dosáhla takové popularity, že se stala předchůdcem amerického dolaru. V Jáchymově jsou nejstarší radonové lázně na světě. Léčí se zde především chronické bolestivé stavy pohybového aparátu. Krásné okolí města a nejvyšší hora Krušných hor Klínovec poskytují návštěvníkům v každém ročním období plnohodnotné trávení volného času. Po celý rok můžete navštívit aquacentrum s širokou nabídkou wellnes procedur a masáží. Zima nabízí možnost sjezdového a běžeckého lyžování v mnoha sportovních centrech okolí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce. V létě můžete okolí Jáchymova poznávat z cyklistického sedla nebo pěšky na kilometrech turistických cest a stezek. Město Jáchymov připravuje po celý rok mnoho kulturních i sportovních akcí, jak pro své obyvatele, tak i návštěvníky, například zimní stezku pro děti Hledá se Yetti či dětský Pohádkový les, v létě pak Jáchymovskou pouť nebo různé sportovní turnaje. Více informací naleznete na webových stránkách města Jáchymov. www.mestojachymov.cz 26 The town of Bečov nad Teplou is full of cultural monuments built in a welcoming cultural landscape. In 1985, the reliquary of St. Maurus was discovered in Bečov nad Teplou under the floor of castle chapel. The unique goldsmith‘s monument is permanently exhibited in Castle Bečov, where can you learn about its fascinating history too. 24 The late Baroque parish church of St. George was built between 1763-1767 by mason master Franz Pöpperl on the site of a ruined Gothic church. The church tower was built by architect from Toužim Johann Schobert later, in 1885. 25 Town hall. The baroque building from the time shortly after the fire in 1760 fire is located on the site of the older town hall. It is the town house of imposing architecture with numerous Classicist elements. It was built according to plans of Josef Moik and Norbert Heydl. 26 The castle and chateau Bečov nad Teplou. The castle complex at Bečov was founded in the early 14 th century by the lords of Osek. It experienced its most significant development under the Pluhs of Rabštejn in the late of the 15 th century and in the first half of the 16 th century. Below the castle, there is a chateau from the 18 th century, whose central section dates back to the Renaissance period. There is permanently exhibited the reliquary of St. Maurus since 2002. 27 Bečov Botanical Garden with an area of 9 hectares is originally one of the most important historical gardens 27 dedicated to the collection in Bohemia. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 147. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 147. 28 Welcome to Jáchymov, the beautiful spa town at the bottom of Klínovec. This gate of the western Ore Mountains is very rich in history that dates from 1516 thanks to discovery of silver. In 1519 a silver coin called, „tolar“ became an ancestor of the American dollar. Many interesting historical buildings dated back to this glorious period are spread in the town. In Jáchymov is the oldest radon spa in the world. Chronic painful diseases of locomotive organs are especially treated here. Beautiful surroudings of the town and Klínovec, the highest mountain of the Ore Mountains, allow visitors to spend adeguately their leisure time in every season of the year. Amateur as well as experienced sportsmen and tourists and famillies with children will come into their own in well-equipped centres. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 147. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 147. 45


KV Karlovy Vary Infocentrum města Karlovy Vary pobočky: Lázeňská 14 | T. G. Masaryka 53 360 01 Karlovy Vary tel.: +420 355 321 171, +420 777 686 972 e-mail: infocentrum@karlovyvary.cz www.karlovyvary.cz Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary tel.: +420 353 151 111 e-mail: posta@mmkv.cz www.mmkv.cz Nejbližší žel. st.: Karlovy Vary GPS: 50°14‘8.033“N, 12°51‘59.953“E Rotava Městský úřad Rotava Sídliště 721 357 01 Rotava tel.: +420 359 574 130 e-mail: podatelna@rotava.cz www.rotava.cz Kulturní a informační centrum Rotava Sídliště 721, 357 01 Rotava tel.: +420 359 574 146, +420 777 752 688 e-mail: kic@rotava.cz www.rotava.cz Nejbližší žel. stanice: Rotava GPS: 50°17‘13.251“N, 12°32‘7.971“E 29 29 Pohled na lázeňskou část města Karlovy Vary. Karlovarské lázně založil kolem roku 1350 císař římský a král český Karel IV. Karlovy Vary jsou největší lázně v České republice, prosluly svými jedinečnými horkými prameny, léčí se zde hlavně nemoci zažívacího a pohybového ústrojí 30 a poruchy látkové výměny. 30 Vřídlo. Tento gejzír, nacházející se u Vřídelní kolonády, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody. Gejzír dosahuje teploty 73,4°C. Sloupec vřídelní vody je díky tlaku schopen vytrysknout až do výšky 6 metrů. 31 Alžbětiny lázně (zal. 1906). Patří mezi největší lázeňské domy v České republice. 32 Diana – lanová dráha - rozhledna. Nechte se vyvést lanovkou k rozhledně Diana (547 m n. m.) a vychutnejte si jedinečný pohled na město a jeho okolí. V okolí rozhledny se nachází více jak 100 km značených lázeňských vycházek vhodných jak pro pěší tak i cyklisty. 33 Přírodní lanový park Svatý Linhart. Lanový park s nízkými i top-rope překážkami se nachází v lázeňských lesích. 34 34 Rotava je město v sokolovském okresu, ležící v západní části Krušných hor mezi obcí Jindřichovice a městem Kraslice, nedaleko hraničního přechodu Kraslice – Klingenthal. První písemně dochované zmínky o obci pocházejí z poloviny 16. století 35 a vztahují se k hamerní činnosti. 35 Rotavské varhany (přírodní památka). Odkrytá stěna masivu je pozůstatkem po těžbě čediče, jehož šestibokou sloupcovitou odlučnost zobrazuje. Stejné pojmenování nese i naučná stezka, která vznikla v roce 2013. 36 Rotavský kostel sv. Petra a Pavla je nejmladší stavba v historizujícím slohu v ČR. Byl dostavěn až po 1. světové válce, ačkoli stavba započala již v roce 1914. Architektem byl Antonín Moller z Varnsdorfu, výstavbu provedla firma Hochsieder a Bohland z Kraslic. Vysvěcen byl 20. září 1925 pražským arcibiskupem Františkem Kordačem. 37 Turistická základna Sluníčko. Objekt bývalé myslivny, který byl po rekonstrukci v roce 1972 otevřen jako pionýrská základna. V lese, v odlehlé části města slouží k rekreaci. Má ubytovací kapacitu 22 lůžek a plochu pro stavbu stanů. 38 Budova radnice, kde má své sídlo MěÚ, městská knihovna, KIC, městská policie a pečovatelská služba, byla dostavěna v roce 2000. 46 31 32 29 View on the spa area of Karlovy Vary. Karlovy Vary was founded by the Czech King and Roman Emperor Charles IV around the year 1350. Karlovy Vary has become known for unique hot springs unparalled in the world. Thanks to the specific properties of the mineral springs and their virtually all-purpose use, Karlovy Vary welcomes patients with various kinds of disorders, most often of dygestive system disorders, locomotion disorders, metabolism disorders. 30 Thermal Spring. On average, this geyser yields 2000 liters of mineral water per minute. The individual fountains offer water that is 73,4°C. The column of the spring water can spurt up to 6 m high due to the effect of high pressure. 31 Elizabeth Baths (1906) is one of the biggest spa facilities in the Czech Republic. 32 Diana – cable car – tower. The tower could be reached on foot, following forest paths, or by a cable car. The outlook tower from the year 1914 stands on Friendship Height (Výšina přátelství). The surroundings of the outlook tower are intertwined with more than 100 km forest paths. 33 Rope Park St. Linhart. The new rope park offers a fun experience for outdoor fans, families and children. 33 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 147. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 147. 36 34 Rotava is a town in the Sokolov district. It is situated in the western part of the Ore Mountains between the village Jindřichovice and the town of Kraslice, near the border crossing Kraslice - Klingenthal. The first written mentions of the town dates back to the middle of the 16 th century and refer to the hammering activity. 35 Organ of Rotava. A natural monument created after the basalt extraction. It displays a hexagonal columnar jointing of basalt. The same name has the educational nature trail created in 2013. 36 Church of Sts. Peter and Paul in Rotava is the youngest building in the historicist style in the Czech Republic. Its construction began in 1914, but it was finished after the First World War. The architect was Antonín Moller of Varnsdorf, construction was carried out by firm Hochsieder and Bohland of Kraslice. It was consecrated on September 20, 1925 by the Archbishop of Prague František Kordač. 37 Tourist Base Sluníčko. The object of a former gamekeeper‘s lodge served as a pioneer base after reconstruction in 1972. Today it is used for recreation. It is located in the woods, in a outlying part of the city, and has an accommodation capacity of 22 beds and an area for tents. 38 The City Hall building, there are seats of municipal authority, city library, cultural and information center, city police and home care service. It was completed in 38 2000. 37 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 148. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 148.


Lanškrounská kopa 50. ročník dálkového pochodu 8. září 2018 START A CÍL: Lanškroun, radnice na náměstí J. M. Marků TRASY Pěší: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 100 km Cyklo: 20, 30, 45, 55, 70, 110 km silnice a 60 km terén Kopa běh: 15 km L a n š k r o u n KČT Lanškroun zve příznivce turistiky na jubilejní 50. ročník Lanškrounské KOPY, jehož trasy Vás zavedou do malebného předhůří Orlických hor. Na trasách 5, 10, 15 km je pro děti připraven POHÁDKOVÝ LES s mnoha atrakcemi. V cíli obdrží každý účastník diplom a medaili. K zakoupení je turistická známka a nálepka. Od pátku 7. do soboty 8. září probíhají současně městské slavnosti s bohatým kulturním a hudebním programen zakončené ohňostrojem. Další informace sledujte na www.kctlanskroun.cz/lanskrounska-kopa


Mapa Ústeckého kraje UST 48


UST 1 : 425 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 49


UST Chomutov – brána do Krušných hor Statutární město Chomutov Magistrát města Chomutova Zborovská 4602, 430 28 Chomutov tel.: +420 474 637 111, fax: +420 474 652 777 e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz www.chomutov-mesto.cz Městské informační centrum U Městských mlýnů 5885, 430 01 Chomutov tel.: +420 474 341 438, bezplatná linka 800 100 473 e-mail: infocentrum@echomutov.cz www.echomutov.cz Nejbližší žel. st.: Chomutov GPS: 50°27‘24.401“N, 13°23‘56.269“E Kamencové jezero tel.: +420 777 187 843 e-mail: recepce@kamencovejezero.cz www.kamencovejezero.cz Podkrušnohorský zoopark tel.: +420 474 629 917, +420 474 624 412 e-mail: zoopark@zoopark.cz www.zoopark.cz 1 Chomutov. Město s výjimečnou kombinací historických památek, jedinečného přírodního prostředí, aktivního vyžití, kultury, zábavy i poznání. (Foto: H. Fučík) 2 Prastarou křižovatku obchodní cest s bezmála 800 let dlouhou historií důstojně reprezentují architektonické památky nejrůznějších stylů, jako např. kostel svaté Kateřiny z druhé poloviny 13. století s přilehlou budovou radnice, městská věž s bohatou sklípkovou míšeňskou klenbou z přelomu 15. a 16. století či rozsáhlý barokní Jezuitský areál se špejcharem a atriem. (Foto: R. Dušek) 3 Kamencové jezero. Světoznámé jezero, jediné svého druhu. Vzniklo zatopením kamencového dolu začátkem 19. století a je oceňováno pro unikátní složení vody s vysokým obsahem kamence. Čistá voda, písečné i travnaté pláže, molo a plovárna, komfortní ubytování a občerstvení. V blízkosti areálu je též wakepark s možností vodního lyžování. (Foto: R. Dušek) 1 4 Podkrušnohorský zoopark. Zelenou oázou v těsné blízkosti jezera je největší zoologická zahrada v ČR s více než 160 druhy zvířat z oblasti Eurasie, skanzenem, safari, mnoha atrakcemi pro malé i velké a alejí jedlých kaštanů z poloviny 17. století. 5 Přírodní park Bezručovo údolí. Pomyslnou bránu do Krušných hor otevírá jedno z nejdelších a nejhlubší údolí, rozlehlý přírodní park s naučnou stezkou, bezpočtem cyklotras, řadou chráněných území a technickými zajímavostmi. Údolí je ideálním místem pro pěší turistiku, běh, cyklistiku, in-line bruslení i jízdu na běžkách. Komfortní ubytování nabízejí rekreační centrum Hřebíkárna a penziony První a Druhý mlýn. (Foto: M. Valina) 6 Městský park. Reprezentativní park nedaleko historického centra založený v druhé polovině 19. století. Zkrášlují jej vzrostlé stromy a keře nejrůznějších druhů, altány i jezírko. Na jeho okraji naleznete též secesní budovu Městského divadla. V létě zve park k posezení při pravidelných koncertech a festivalech a bývá též místem konání tradičních Chomutovských slavností. (Foto. M. Štáfek) 7 Železniční depozitář Národního technického muzea. Rozsáhlou sbírku parních lokomotiv, historických vagónů, drezín a nejrůznějších kolejových vozidel vyráběných od druhé poloviny 19. století až po rok 1980 si lze prohlédnout v depozitáři v letní sezoně od června do října. 8 Chomutovský půlmaraton. Běžecký závod s atraktivní trasou po významných částech města. Start: 1. 9. 2018. Chomutovské slavnosti. Tradiční městské slavnosti, které budou v roce 2018 uspořádány v měsíci květnu na Kamencovém jezeře. 2 3 4 1 Chomutov. The city with an exceptional combination of historical monuments, unique natural environment, active live, culture, fun and experiences. (Photo: H. Fučík) 2 An ancient crossroads of trade routes with almost 800 years of history has dignified architectural monuments of various styles, such as St. Catherine’s Church from the second half of the 13 th century with adjoining town hall building, city tower with a rich diamond vault from the turn of the 15 th and 16 th centuries or an extensive Baroque Jesuit complex with a granary and atrium. (Photo: R. Dušek) 3 Alum Lake. The world-famous lake, the only one of its kind. It was created by flooding of the alum mine at the beginning of the 19 th century and is valued for the unique composition of water with a high content of alum. Pure water, sandy and grassy beaches, a pier and a swimming pool, comfortable accommodation and refreshments. Wakepark with water skiing. (Photo: R. Dušek) 4 Chomutov Zoo. The largest zoo in the Czech Republic is the green oasis in close proximity to the lake. It has more than 160 species of Eurasian animals, open-air museum, safari, many attractions for small and big and an alley of chestnuts from the middle of the 17 th century. 5 Bezruč Valley Nature Park. One of the longest and deepest valleys is the imaginary gateway to the Ore Mountains. A vast natural park has a nature trail, countless cycle paths, a number of protected areas and technical attractions. The valley is the ideal place for hiking, running, cycling, in-line skating and cross-country skiing. The Hřebíkárna recreation centre and the guesthouses First and Second Mill offer comfortable accommodation. (Photo: M. Valina) 6 The City Park. The representative park near the historical centre was founded in the second half of the 19 th century. There are full-grown trees and shrubs of various species, gazebos and pond. On the edge, there is the Art Nouveau building of the Municipal Theatre. Regular concerts and a traditional Chomutov Festival take place in the park in summer. (Photo. M. Štáfek) 7 Railway depository of the National Technical Museum. You can see here an extensive collection of steam locomotives, historic wagons, draisines and various rail vehicles manufactured from the second half of the 19 th century until 1980 in the summer season from June to October. 8 Chomutov Half Marathon. Running race, an attractive route runs through significant parts of the city. Start: 1 st September 2018. Chomutov Festival. Traditional city festival, which will be held at the Alum Lake in May 2018. 5 6 7 8 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 149. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 149. 50


Teplice Chomutov Turistické informační centrum Benešovo nám. 840 415 01 Teplice tel.: +420 417 510 666 – 8 fax: +420 417 510 665 e-mail: tic@teplice.cz www.teplice.cz UST Nejbližší žel. stanice: Teplice v Čechách GPS: 50°38‘47.247“N, 13°49‘45.222“E 9 10 12 11 13 14 15 16 9 Ptačí schody 10 Šanovský park 11 Plesový dům s galerií 12 Zámecké náměstí 13 Botanická zahrada 14 Sadové lázně 15 Lázeňský dům Beethoven 16 Zámecké náměstí z letadla 17 Rybník v Zámecké zahradě 9 Birds-stairs 10 Park in Šanov 11 Dance Ball House with Gallery 12 Chateausquare 13 Botanical Gardens 14 Sadové spa 15 Beethoven Spa 16 Chateausquare from Airplane 17 Pond in Chateaugardens 17 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 149. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 149. 51


UST 19 Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz Informační středisko města Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 271 700 e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz Cyklocentrum města Ústí nad Labem Přístavní 3591/3, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 725 550 594 e-mail: cyklocentrum@msul.cz Nejbližší žel. st.: Ústí nad Labem hl. nádraží GPS: 50°39‘33.530“N, 14°2‘40.009“E 18 Ústí nad Labem – město krásných vyhlídek a vodopádů Město Ústí nad Labem, ležící v překrásné krajině Labského údolí, je významným kulturním, sportovním a obchodním centrem a sídlem řady významných institucí. Díky dobré dopravní dostupnosti je také přirozenou branou do romantického kraje Labských pískovců, Českého středohoří i na hřebeny Krušných hor. Neodolatelným lákadlem i výzvou pro každého návštěvníka jsou zejména kužele dávno vyhaslých sopek s množstvím rozhleden a vyhlídkových míst. Nádherné vyhlídky a množství rozhleden se nachází i v nejbližším okolí města. Z nich byste neměli vynechat romantickou zříceninu hradu Střekov, výletní zámeček Větruše, Erbenovu vyhlídku, Střekovskou rozhlednu, vyhlídku na Vysokém Ostrém či rozhlednu Varhošť. Víte, že město Ústí nad Labem je i městem vodopádů? Jen málokde byste objevili tolik vodopádů jako v okolí města Ústí nad Labem. Potoky, které se sbíhají k řece Labi, vytvořily na příkrých svazích labského kaňonu kouzelné, místy až tajuplné kaskády a vodopády. K nejvyšším vodopádům Českého středohoří patří Vaňovský vodopád, ale určit nejkrásnější z nich je těžké. Nejlépe bude, když to zkusíte sami. Odměnou vám budou nezapomenutelné zážitky skryté většině lidí. Vodopády a rozhledny na Ústecku mohou být jedním ze zajímavých cílů vašich procházek v okolí Ústí nad Labem. 20 21 22 Ústí nad Labem – a city of beautiful views and waterfalls The City of Ústí nad Labem, which lies in the beautiful Elbe Valley, is a significant cultural, sports and business centre and the seat of a number of important institutions. Thanks to its good transport access, it is also a natural gateway to the romantic landscape of the Elbe Sandstone Mountains, the Central Bohemian Uplands and the ridges of the Ore Mountains. The cones of long extinct volcanoes with a number of lookout towers and observation areas are especially irresistible and present a challenge to each visitor. Wonderful views and a number of lookout towers are located in the vicinity of the town. The most important include the romantic ruin of Střekov Castle, the Větruše Château, the Erben Lookout Tower, the Střekov Lookout Tower, the observation point on Vysoký Ostrý or the Varhošť Lookout Tower. Did you know that the City of Ústí nad Labem is also a city of waterfalls? There are few places where you can find as many waterfalls as in the environs of the City of Ústí nad Labem. The streams which flow into the Elbe River have created beautiful, sometimes even mysterious cascades and waterfalls on the steep slopes of the Elbe Canyon. The Vaňov Waterfall is one of the most beautiful waterfalls in the Central Bohemian Uplands, but it is difficult to definitively state which is the most beautiful. The best thing would be for you to see for yourself. You will be rewarded with unforgettable experiences which remain hidden to most people. The waterfalls and lookout towers in the Ústí area can be one of many interesting destinations for your walks in the environs of Ústí nad Labem. Nezapomeňte navštívit: 18 Výletní zámeček Větruše s vyhlídkovou věží 19 Hrad Střekov 20 Erbenovu vyhlídku 21 Střekovskou rozhlednu 22 Rozhlednu Varhošť 23 Průčelský vodopád 24 Vaňovský vodopád 25 Mlýnišťský vodopád Don’t forget to visit: 18 Větruše Château and Viewing Tower 19 Střekov Castle 20 The Erben Lookout Tower 21 The Střekov Lookout Tower 22 The Varhošť Lookout Tower 23 The Průčelský Waterfall 24 The Vaňov Waterfall 23 24 25 25 The Mlýnišťský Waterfall PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 150. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 150. 52


Jak zažít Prahu všemi smysly? Nasedněte na parník a nechte se unášet atmosférou starých časů. „Ahoooooooooj,“ nese se Vltavou tradiční vorařský pozdrav a majestátní vory z jihočeského dřeva plují nerušeně řekou dál. Od Vyššího Brodu až do Hamburku se přes Prahu plavily několik staletí vory svázaného dřeva a v dnes již zaniklé vorařské osadě Podskalí se odehrávaly velké obchody. Zavřete oči a nechte se unášet do časů, kdy po Vltavě pluly zástupy vorů a v zimě se z ní sekal led na chlazení piva. Nechte se inspirovat na www.ceskozemepribehu.cz a užijte si ojedinělé kouzlo Prahy. www.ceskozemepribehu.cz Vychutnávejte si české tradice všemi smysly!


Mapa Libereckého kraje LB 1 : 520 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 54


Rokytnice Chomutovnad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou Horní Rokytnice 197 512 44 Rokytnice nad Jizerou tel.: +420 481 549 311 e-mail: e-podatelna@mesto-rokytnice.cz www.mesto-rokytnice.cz Městské informační centrum Horní Rokytnice 197 512 44 Rokytnice nad Jizerou tel.: +420 481 522 001 e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz Nejbližší žel. stanice: Rokytnice nad Jizerou GPS: 50°42‘43.735“N, 15°25‘22.619“E 1 LB 2 3 Malebné horské městečko Rokytnice nad Jizerou se nalézá v západní části Krkonoš. Rokytnice je rozložena v údolích Jizery, Černého a Huťského potoka a malebnost celého údolí je dotvářena neopakovatelným horským horizontem, kterému vévodí Kotel a Lysá hora. Rokytnice je ideálním místem aktivní dovolené po celý rok i výborným cílem rodinných výletů. Zdejší krásná příroda láká k pěším horským túrám i kratším procházkám po okolí a cykloturistice. Na hřebeny okolních kopců vede několik desítek lyžařských vleků a dvě moderní čtyřsedačkové lanové dráhy. Lanová dráha na Lysou horu je dlouhá 2.197 metrů a patří k nejdelším lanovkám v ČR. Zdejší sjezdové tratě patří mezi nejlepší a nejdelší v republice a jsou uměle zasněžovány. Upravované běžecké tratě se nacházejí jak v blízkosti centra města (u kapličky, okolo Strážníku), tak ve vyšších polohách okolo Studenova nebo Dvoraček. Vybavenost střediska doplňují lyžařské školy, půjčovny, obchůdky, množství ubytovacích kapacit v hotelích, penzionech, apartmánech a v soukromí. 1 Panorama Lysé hory a Kotle 2 Lanová dráha Horní Domky 3 Kaplička na Kostelním vrchu 4 Naučná stezka Okolo Rokytnice 5 Radnice 4 5 1 Panorama of Lysá hora Mountain and Kotel Mountain 2 Chairlift Horní Domky 3 Chapel on Kostelní hill 4 Exploring trail Around Rokytnice 5 City hall The picturesque mountain town of Rokytnice nad Jizerou lies in the western part of the Krkonoše Mountains. The town is spread through the valleys of the River Jizera and the Černý and Huťský streams and the beauty of the whole valley is enhanced by the incredible mountain panorama, with Kotel Mountain and Lysá hora Mountain the prominent features. Rokytnice is the ideal place to spend an active holiday all year round and is also a wonderful destination for a family day out. The beautiful countryside here is perfect for mountain hikes, short walks and cycling. There are several tens of ski lifts and two modern four-seater chairlifts running up to the ridges of the surrounding hills. The chairlift to Lysá hora Mountain is 2,197 metres long and belongs among the longest ones in the Czech Republic. The local downhill runs are among the best and longest in the country and are artificially covered with snow. Treated crosscountry tracks are found close to the centre of the town (by the chapel, around Strážník rock) and at higher positions around Studenov or Dvoračky. The facilities at the resort include ski schools, hire centres, shops and plenty of accommodation in hotels, guesthouses, apartments and private houses. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 151. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 151. 55


KH Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111 e-mail: dsti@kr-kralovehradecky.cz www.hkregion.cz Královéhradecký kraj se může pochlubit množstvím přírodních atraktivit, jakými jsou např. Krkonošský národní park s nejvyšší horou České republiky Sněžkou či fascinující pískovcová skalní města. Nachází se zde také značné množství zámků, hradů a dalších kulturních, architektonických a historických památek. Tyto atraktivity ve spojení s ideálními podmínkami pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví či lyžování lákají celoročně mnoho návštěvníků všech věkových kategorií nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. www.hkregion.cz The Hradec Králové Region boasts plenty of natural attractions, such as the Krkonoše National Park with the highest mountain in the Czech Republic, Sněžka and the fascinating sandstone rock towns. There are also a large number of chateaux, castles and other cultural, architectural and historical monuments. These attractions, combined with ideal conditions for hiking, biking, water sports or skiing, attract many visitors of all ages year round not only from the Czech Republic but also from abroad. www.hkregion.cz 100 let republiky, 130 let v pohybu Partneři: Mediální partneři: www.100letvznikurepubliky.cz Generální partner: Strategičtí partneři: 100 let republiky - 130 let v pohybu Klub českých turistů, Ministerstvo kultury a hlavní partner projektu Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR připravili u příležitosti oslav 100 let republiky a oslav 130 let od založení Klubu českých turistů rozsáhlý celorepublikový projekt: 100 let republiky – 100 pochodů a výletů - 100 kulturních zážitků Podrobnosti sledujte v informačních brožurách a na webových stránkách www.100letvznikurepubliky.cz • www.clovecepohnise.cz • www.kct.cz 56 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 152. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 152. 100let_Atlas2018.indd 1 19.12.2017 23:08:00


Mapa Královéhradeckého kraje KH 1 : 600 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 57


KH Nová Paka Městské muzeum Nová Paka Suchardova ulice 283 a 68 509 01 Nová Paka tel.: +420 493 723 542 e-mail: novapaka@muzeum.cz www.muzeum.cz, www.novopacko.cz Informační středisko F. F. Procházky 70 509 01 Nová Paka tel.: +420 493 721 943 Nejbližší žel. st.: Nová Paka město GPS: 50°29‘40.397“N, 15°30‘45.369“E Získejte výhody s věrnostním programem ČD Body! předplatné časopisů 1 2 Jízdenka jízdenky a aplikace na In Kartu divadelní představení 3 1 Městské muzeum (Suchardův dům) 2 Acháty, jaspis – novopacko je především nalezištěm podkrkonošských drahých kamenů 3 Muzeum a Klenotnice drahých kamenů Nová Paka 4 Medijní kresba – na novopacku, stejně jako v celém Podkrkonoší, se „duchařilo“ především mezi dvěma světovými válkami téměř v každé chalupě 5 Klášterní paulánský chrám Nanebevzetí Panny Marie (poprvé vysvěcen r. 1724) 6 Máchova stezka na zříceninu hradu Kumburk 1 Town Museum (The Sucharda’s House) 2 Agates, jasper – surrounding of Nová Paka is the finding place of precious stones 3 Museum and the local Treasure House of semi precious stones 4 Mediumistic drawing – not only in the Nová Paka’s region but also amidst the foothills of Krkonoše people “communicated with ghosts“ in many cottages between two World’s Wars 5 The Monastery of Ascension of Virgin Mary consecrated in 1724 6 „The Mácha’s path“ to the ruins of the Kumburk castle zážitkové výlety a řadu dalších 4 5 Zaregistrujte se do ČD Body Stačí navštívit www.cd.cz/cdbody. Body získáte za každý on-line nákup jízdenek ČD a svoji odměnu si můžete sami vybrat. 6 58 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 152. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 152.


SBĚRATELSKÉ KARTY KČT PARTNER KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ A PROJEKTŮ PRAHOU TURISTICKOU Sběratelská karta je již několik let vyhledávaným suvenýrem na většině hradů, zámků, rozhleden a dalších památkách v celé České republice. Sbíráním těchto karet si turisté vytváří sbírku zajímavých vzpomínek a informací o České republice. Za devět let bylo vydáno již více než 1500 karet a v plánu je počet sjednotit s počtem turisticky zajímavých míst v České republice. Výhody sběratelských karet: • Na kartách jsou uváděny historické údaje navštívených památek včetně kontaktů • Karty jsou velmi skladné a odolné proti poškození • Sbíráním těchto karet se přibližujete k nalezení velmi cenného pokladu • Na každé kartě jsou uváděny indicie k vyluštění křížovek, které jsou součástí hry • Na karty jsou dodávány stylové vizitkovníky mnoha barev a typů www.sberatelskakarta.cz tel.: +420 602 654 321 e-mail: info@sberatelskakarta.cz


Pozvánka do Pardubického kraje OBJEVTE KRÁSY PARDUBICKÉHO KRAJE Putujte na koni, na kole, pěšky, za kulturou, přírodou i památkami, nechte se očarovat krásnou krajinou a zážitky na každém kroku. Výlety najdete na: www.vychodnicechy.info


Mapa Pardubického kraje PU 1 : 600 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 61


PU Lanškroun Město Lanškroun náměstí J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun tel.: +420 465 385 111 e-mail: podatelna@lanskroun.eu www.lanskroun.eu Infocentrum Lanškroun ul. B. Němcové 124, 563 01 Lanškroun tel.: +420 465 385 207 e-mail: infocentrum@lanskroun.eu www.lanskroun.eu Nejbližší žel. st.: Lanškroun GPS: 49°54‘31.08“N, 16°36‘11.906“E Letohrad Městský úřad Letohrad Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad tel.: +420 465 676 420, fax: +420 465 621 215 e-mail: e-podatelna@letohrad.eu www.letohrad.eu Kulturní centrum Letohrad Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad tel.: +420 465 622 092 e-mail: info@letohrad.eu www.info.letohrad.eu Nejbližší žel. st.: Letohrad GPS: 50°1‘53.223“N, 16°30‘27.371“E 1 Město v podhůří Orlických hor s desetitisíci obyvateli je dynamicky se rozvíjejícím městem. „Město pro aktivní život a podnikání“. 1 Renesanční radnice je dominantou náměstí Jana Marka Marků. 2 Soustava sedmi rybníků, přírodní rezervace, oblast klidu s mnoha možnosti sportovního vyžití. 3 Druhý víkend v měsíci září patří lanškrounské Kopě a městským slavnostem. Jedná se o nejvýznamnější sportovní, kulturní a společenskou událost v Lanškrouně. 4 Rozhledna Hláska na Kypuši. Hláska se nachází v oblasti lanškrounských rybníků. Z výšky 4,3 m mohou návštěvníci shlédnout vodní plochu pod sjezdovkou a protilehlý pás s významnými vrcholy Suchý vrch a Buková hora. 5 Šestitisícový Letohrad, půvabné město v podhůří Orlických hor, láká návš těvníky bohatou historií, řadou pamětihodností i krásnou přírodou. Na náměstí se dvěma podloubími stojí barokní zámek, kostel sv. Václava s bohatou štukovou výzdobou a městské muzeum s originálními sáněmi císaře Napoleona. Turisticky velmi vyhledávané je soukromé Muzeum řemesel, největší svého druhu v ČR, v areálu barokního Nového dvora. Úsilím soukromých investorů byla zrekonstruována renesanční tvrz v místní části Orlice. Vznikl zde hotel se stylovou restaurací a expozicemi zbraní, knihtisku a další. Letohrad je napojen na síť cyklostezek v údolí Tiché Orlice, cyklostezka z Letohradu do Ústí nad Orlicí je svým povrchem vhodná i pro in-line bruslaře. Letohrad nezapomíná ani na odkaz, který zde zanechal český velikán Jára Cimrman. Kromě pomníku je tomuto géniovi věnováno také muzeum a najdete zde i jeho uličku. Kulturní centrum Letohrad připravuje vždy o prázdninách populární Noční strašidelné prohlídky, při kterých zámkem provází Bílá paní. 6 2 3 The town in the foothills of the Orlické Mountains with ten thousand inhabitants is a dynamically developing town. „Town for active life and business“. 1 The Renaissance Town Hall is the dominant of J. M. Marci Square. 2 A set of seven ponds, a nature reserve, a quiet area with many sports facilities. 3 Second weekend in September is Kopa and the city festivities. This is the most important sport, cultural and social event in Lanškroun. 4 Hláska Tower on Kypuš. Hláska is located in the area of Lanškroun ponds. From a height of 4.3 m visitors can see the water surface below the slope and the opposite strip with significant summits Suchý vrch and Buková hora. 7 The small but picturesque town Letohrad is situated in foothills of the Orlické Mountains. The town attracts visiters with its rich history, numerous sights and beautiful countryside. In the square, there are two nice arcades, the baroque castle, St.Wenceslas´s church with unique stucco decorations and the Town Museum with authentic Napoleon´s sledge. Tourists like visiting the private Museum of Crafts – it is the largest museum of this type in the Czech Republic. It is situated in the baroque area of Nový dvůr. The Renaissance fortress was rebuilt with efforts of private investors in the part of Letohrad called Orlice. There is a hotel with a res taurant of style, exhibition of arms, book printing etc. There is a plenty of cycling routes in Letohrad and in the valley of the river Tichá Orlice. The cycling route from Letohrad to Ústí nad Orlicí is suitable for roller blading as well. Letohrad mentions also the personality of Jára Cimrman – a fabulous Czech genius.There is Cimrman´s statue, museum and his lane. Every summer the Culture Centre of Letohrad prepares popular night ghost tours in the castle guided by White Lady. 9 8 4 5 Václavské náměstí 6 Tvrz Orlice 7 Zámek 8 Společenské centrum Nový dvůr 9 Ulička Járy Cimrmana 5 Wenceslas Square 6 Fortress Orlice 7 Castle 8 Community Centre Nový dvůr – Museum of Crafts 9 Jára Cimrman´s Lane 62 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 153. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 153. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 153. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 153.


Hrajeme (si) v Litomyšli Dětský program Litomyšlení vás zábavnou a hravou formou provede regionálním muzeem, bludištěm, kostelem Nalezení sv. Kříže, Rodným bytem Bedřicha Smetany, dětským pavilonem na zámeckém nádvoří a dalšími místy. Pracovní list s mapou si můžete vyzvednout v zámeckém infocentru či pokladně kostela Nalezení sv. Kříže. Vyznačena jsou i další místa vhodná pro dětské návštěvníky nebo pro ty z vás, kteří se alespoň občas rádi vracíte do dětských let. Dětský park Vodní valy Račte vstoupit Regionální muzeum Imaginárium Herna v muzeu Zábava v zámecké zahradě Život na zámku Andělská vyhlídka na město Vzhůru k andělům Škola rytířů a dvorních dam Račte vstoupit Rodný byt B. Smetany Bludiště historií zámku Muzeum domečků, panenek a hraček Klášterní zahrady Městský bazén a letní koupaliště Fotbalgolfové hřiště Toulovcovy prázdninové pátky www.zamecke-navrsi.cz Prahou turistickou 52 dnů turistické aktivity - celý rok v pohybu Krátké procházky (trasy) přírodou a zajímavými místy Prahy, pražskými parky a zelení, které pro vás připravují turistické odbory oblasti Praha. každé úterý a čtvrtek od března do června Procházky jarní Prahou - 26 procházek pražskými parky nebo jinou pražskou zelení trasy 7 - 10 km; ÚT - start: 17.00 - 19.00 hod., cíl: 18.30 - 20.30 hod. , ČT - start: 16.00 - 18.00 hod., cíl: 17.30 - 19.30 hod. každý čtvrtek od srpna do října Procházky podzimní Prahou - 8 procházek pražskými parky nebo jinou pražskou zelení trasy 7 - 10 km; start: 16.00 - 18.00 hod., cíl: 17.30 - 19.30 hod. každou sobotu od listopadu do března Procházky zimní Prahou - 18 putování pražskými zákoutími a neznámými částmi Prahy trasy 8 - 12 km; start: 9.30 - 11.00 hod., cíl: 11.00 - 13.00 hod. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo přijde v průběhu celoročního cyklu na start. Na akcích platí jednotné startovné: děti do 15 let 5 Kč, člen KČT 10 Kč (na základě předložené průkazky), ostatní 20 Kč (pro trasy zařazené v cyklu PT). Po zaplacení startovného dostanete od pořadatelů popis trasy, takže pokud se vám trasa bude líbit, můžete si ji znovu projít a ukázat svým přátelům a známým. Aktuální informace naleznete v průběhu roku ve známých „skládačkách“ Prahou turistickou a na internetových adresách www.prahouturistickou.cz a www.clovecepohnise.cz 63


Vážení příznivci turistiky, od vzniku Československé republiky uplyne 28. října 2018 přesně 100 let. Klub českých turistů má letos rovněž důvod k oslavám - 11. června si připomeneme 130. výročí založení KČT. Projekt „100 let republiky, 130 let v pohybu“ nabízí ideální příležitost obě významná výročí stylově oslavit. V nabídce je 100 pochodů, 100 výletů, 100 kulturních zážitků, do projektu jsou zapojeny všechny oblasti KČT. Vydejte se s rodinou nebo skupinou přátel do přírody za zdravím a poznáním! V rámci projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“ jsme připravili sběratelskou akci spojenou s pohybem. Na všech 100 pochodech si zájemci mohou zakoupit sběratelskou brožuru, do které lze získat z každého pochodu speciální razítko a samolepku. Každá samolepka má očíslovaný růžek, který si nalepíte na sběratelský arch. Vylepením všech 100 kontrolních růžků a závěrečným potvrzením, které získáte na Infocentru KČT v Praze na Fügnerově nám. č. 3 nebo na vyznačených pochodech, se přihlásíte do „Velkého stoletého losování“. Ceny do losování věnují členové Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, strategického partnera projektu. Přesný seznam cen bude představen na jaře 2018 na webových stránkách a na pochodech. Navíc v cíli každého ze 100 pochodů probíhá tzv. „Stoleté losování“, tombola, ze které si výherci odnesou hodnotné ceny od společnosti ROSSMANN Drogerie Parfumerie, generálního partnera projektu a dalších partnerů. Podrobnosti na http://www.100letvznikurepubliky.cz/ Celá akce je rozdělena do třech částí, každá s vlastní brožurou – první je modrá, druhá zelená a třetí červená. Každý, kdo si zakoupil první brožuru za 60 Kč, získal dva slevové kupony na druhou a třetí brožuru v částce 2 x 20 Kč. Ve druhé brožuře je další slevový kupon na 20 Kč. Celkem je možné zakoupit všechny tři brožury za 120 Kč (60 + 40 + 20). Protože víme, že není možné navštívit všech 100 pochodů, nastavili jsme pravidla tak, že na každém pochodu získáte kromě samolepky z navštíveného pochodu i dalších deset samolepek z náhodně vybraných pochodů. Balíčky se samolepkami budou označené barevně podle barvy brožury a budou v nich tak pouze samolepky z dané brožury. Do „Velkého stoletého losování“ se tak budete moci zapojit i v případě, že jste první, nebo druhé kolo pochodů nestihli. Ve třetí části akce připravíme také burzy, na kterých bude možné si samolepky vyměňovat. Místa, kde se budou burzy konat, budou výrazně označena ve třetí brožuře, která bude v prodeji na pochodech, v infocentru KČT, přes internet v e-shopu KČT a ve vybraných prodejnách ROSSMANN Drogerie Parfumerie od 20. března 2018. A nemusíte se obávat ani toho, že nebudete mít všechna razítka. Jak se říká mezi turisty - pochod, který nemá vlastní razítko, jako by nebyl. Pro všechny sběratele, kteří si rádi odnesou z každého pochodu vzpomínku v podobě razítka, jsme připravili 100 speciálních razítek, na každý pochod jedno. A protože všech 100 razítek určitě nasbírat nestihnete, budou pro zájemce připravena všechna razítka na závěrečných oslavách 100 let republiky v Praze. Slavnostní zakončení projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“ 26. – 28. 10. 2018 v Praze Turistická část: Pro turisty budou připraveny turistické trasy v délkách od 4 do 15 km, které povedou po kulturních a historických památkách. Přístupná budou vybraná muzea, rozhledny, botanická zahrada, atd., kam budou mít účastníci, kteří si zakoupí startovní knihu, zajištěno zlevněné vstupné. Start všech tras v dosahu MHD, cíl pochodů vždy na stanici metra. Popisy všech tras, kulturní přehled o vystoupeních účinkujících na hlavním pódiu a další potřebné informace budou vydány formou samostatné brožury, kterou obdrží každý zájemce po zaplacení startovného. Kulturní část: V cíli všech tras bude pódium, na kterém se uskuteční kulturní program. Předpokládáme, že cíl bude na Náměstí republiky v Praze. Časový harmonogram kulturního programu: Pátek 26. 10. od 13 do 22 hodin. Sobota 27. 10. a neděle 28. 10. od 10 do 20 hodin. Zaměření kulturního programu: V pátek je připraven program zaměřený především pro seniory a školy. V sobotu je nachystán program pro širokou veřejnost. Celá neděle bude věnována KČT a oslavě 100 let vzniku Československé republiky. Odpoledne se uskuteční „Velké stoleté losování“ o hodnotné ceny. Vážení turisté, věříme, že Vás projekt „100 let republiky, 130 let v pohybu“ i připravované „Velké stoleté losování“ zaujalo, a že se zúčastníte nejen sbírání samolepek a razítek, ale především, že nachodíte pohodové kilometry a navštívíte hodně zajímavých míst. Za pracovní tým, který celý projekt připravuje, Vám přeji: Zdrávi došli! Ing. Jaroslav Krejzlík, vedoucí projektu


Mapa kraje Vysočina VYS 1 : 620 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 65


VYS Jihlava Turistické informační centrum Masarykovo náměstí 2, 586 01 Jihlava tel.: +420 565 591 847 e-mail: tic@jihlava-city.cz www.visitjihlava.eu Turistické informační centrum (Brána Matky Boží) Věžní 1, 586 01 Jihlava tel.: +420 565 591 848 e-mail: tic@jihlava-city.cz Nejbližší žel. st.: Jihlava město GPS: 49°24’14.298”N, 15°35’0.227”E Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava tel.: +420 565 591 111 e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz www.jihlava.cz 1 2 3 4 5 7 8 6 1 Brána Matky Boží 2 Dům Gustava Mahlera 3 Jihlavské podzemí 4 Zoologická zahrada 5 Radnice - velká gotická síň 6 Park Gustava Mahlera 7 Sportovně-relaxační areál Český mlýn 8 Hudební festival Mahler Jihlava 1 Holy Mother Gate 2 Gustav Mahler House 3 Jihlava´s Underground 4 Zoological Garden 5 Town hall - the great gothic hall 6 Gustav Mahler Park 7 Sports and relaxation center 8 Music Festival Mahler Jihlava PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 154. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 154. 66


Chomutov Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno www.kr-jihomoravsky.cz www.jizni-morava.cz JM Jihomoravský kraj, to je překrásná rozmanitá příroda, znamenité víno, živoucí folklórní tradice a pohostinní obyvatelé. V neposlední řadě jsou to však také památky a architektura, které po staletí dotváří nezaměnitelný půvab jižní Moravy. Nacházejí se zde totiž více než tři desítky národních kulturních památek, z nichž 2 jsou zapsány v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou jimi vila Tugendhat v Brně, perla funkcionalistické architektury meziválečného Československa a kulturní krajina Lednicko-valtického areálu představující 300 km 2 romantické krajiny se dvěma zámky a četnými salety. Milovníky přírody láká Moravský kras – Punkevní jeskyně s propastí Macocha, a Národní Park Podyjí – skalnaté útesy nad meandry řeky Dyje. Město Brno je nejen ekonomickým, kulturním a vzdělávacím centrem se sídlem řady divadel, galerií a univerzit, ale také souborem skvělých architektur v jasné, harmonické a funkční urbanistické textuře. Snoubí se zde především historizující architektura 19. století s moderní meziválečnou architekturou reprezentovanou například pavilony brněnského výstaviště. Panoramatu města dominují historické stavby v čele s katedrálou sv. Petra a Pavla a hradem Špilberk. Pozornosti návštěvníků kraje zajímajícím se o kulturní dědictví by neměla ujít architektonicky a historicky významná místa regionu, jako jsou město Znojmo, přemyslovské knížecí sídlo, město Mikulov, úzce spjaté s židovskými i křesťanskými tradicemi, a romantická krajina v povodí řek Svratky a Svitavy, protkaná celou řadou někdejších sídel středověkých šlechtických rodů. Nedaleko Brna se nachází proslulé slavkovské bojiště (Austerlitz), místo významné bitvy napoleonských válek, Bitvy tří císařů, s památníkem Mohyla míru. Jižní Morava je nejvýznamnější vinařskou oblastí s 96 % všech vinic ČR. Že tomu tak bylo odedávna, dokládá řada staveb lidové architektury, mezi jinými například vesnická památková rezervace Petrov – Plže nebo barokní sklepy v Pavlově. www.jizni-morava.cz The South Moravian Region is synonymous with beautiful and diverse nature, excellent wine, living folklore traditions and hospitable people. Last but not least, the South Moravian Region means sites and architecture, both of which have been adding to the unmistakeable charm of South Moravia for centuries. The region is home to more than thirty national cultural monuments, two of which are listed in the UNESCO World Heritage List. These are the Tugendhat Villa in Brno, the gem of functionalist architecture of interwar Czechoslovakia, and the Lednice-Valtice Cultural Landscape, which spreads over 300 square kilometres of romantic landscape and features two chateaux and numerous other minor structures. Nature lovers will appreciate the Moravian Karst, including the Punkva Caves and the Macocha Abyss, as well as the Podyjí National Park featuring rocky cliffs above the meandering Dyje River. The city of Brno is not only an economic, cultural and educational centre that is home to many theatres, galleries and universities, but it also contains a great combination of outstanding architectural gems combining clear, harmonic and functional urbanistic textures. It especially merges 19 th century historicising architecture with modern, interwar architecture, represented by the exhibition halls located at Brno’s convention grounds. The city’s panorama is dominated by historic structures with the Cathedral of Sts. Peter and Paul and Špilberk Castle being the most important ones. Visitors to the region interested in cultural heritage should not miss sites of architectonic and historic significance located throughout the region, such as the city of Znojmo, the seat of the Přemyslids, the town of Mikulov, closely associated with Jewish and Christian traditions, the romantic landscape along the Svratka and Svitava Rivers and many former seats of medieval noble families. Not far from Brno you can visit the famous battlefield of Austerlitz, known from the Napoleonic wars as the site of the Battle of the Three Emperors, and the Cairn of Peace memorial. South Moravia is also one of the most important wine-making regions, with 96% of all wineries in the Czech Republic. This has always held true as is evidenced by the rural conservation areas of Petrov – Plže and the Baroque wine cellars in Pavlov. www.jizni-morava.cz Tipy k návštěvě: • Archeopark v Pavlově – moderně pojatou terénní expozici z doby lovců mamutů (www.archeoparkpavlov.cz) • Löw - Beerovu Vilu v Brně s expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat (www.vilalowbeer.cz) • Singeltrail Moravský kras s nástupním místem v Jedovnici; 3 okruhy pro každého (www.singlekras.cz) • Zábavní vědecké centrum VIDA! V Brně – interaktivní expozice a bohatý program (www.vida.cz) New places to visit include: • The Archeological Park in Pavlov - a modern open-air exhibition on the times of mammoth hunters (www.archeoparkpavlov.cz) • The Löw-Beer Villa in Brno with an exhibition entitled “The Life of Brno Bourgeoisie among Löw-Beer and Tugendhat” (www.vilalowbeer.cz) • The Moravian Karst Singeltrail that begins in Jedovnice; 3 routes appropriate for everybody (www.singlekras.cz) • The VIDA! Entertainment and Research Centre In Brno – an interactive exhibition and varied programme (www.vida.cz) PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 155. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 155. 67


Mapa Jihomoravského kraje JM 68


JM 1 : 450 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 69


JM Brno Chomutov TIC BRNO Brno Tourist Information Centre Panenská 1 (TO JE BRNO), Radnická 8, 602 00 Brno tel.: +420 513 039 035 +420 542 427 150 (151) e-mail: info@ticbrno.cz www.GOtoBRNO.cz Nejbližší žel. st.: Brno hlavní nádraží GPS: 49°11‘26.095“N, 16°36‘46.086“E 1 Zažijte Brno Brno, metropole vinařského regionu jižní Moravy, je město mladé duchem, s dech beroucí architekturou, bohatou kulturní nabídkou a autentickou atmosférou v centru města. Město nabízí vysokou úroveň služeb v oblasti ubytovaní a gastronomie a vzkvétající barovou scénu. 1 V Brně se mísí různé architektonické styly – od gotiky, přes baroko, secesi až po moderní architekturu. V historickém centru najdete velké množství nádherných kostelů a chrámů. Pohled na štíhlou gotickou siluetu katedrály sv. Petra a Pavla je úchvatný. 2 Druhou velkolepou dominantou města je královský hrad Špilberk, který byl v 18. století proslulým „žalářem národů“. Kromě prohlídky hradu a stálých výstav se návštěvníkům nabízí i prohlídka podzemních kasemat. 3 Vila Tugendhat, dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe z roku 1930, je jako jediná památka moderní architektury v ČR zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Stejný význam jako má pro „funkcionalistické Brno“ vila Tugendhat, má pro „secesní Brno“ Jurkovičova vila z roku 1906. Veřejnosti jsou přístupné další dvě slavné vily - vila Löw-Beer a vila Stiassni. 4 Pod historickým centrem města se rozprostírá brněnské podzemí. Kromě sklepního Labyrintu pod Zelným trhem dlouhého téměř jeden kilometr je přístupný také Mincmistrovský sklep. Kostnice pod kostelem sv. Jakuba je druhou největší kostnicí v Evropě. Veřejnosti je zpřístupněn také bývalý protiatomový kryt 10-Z pod hradem Špilberk. Foto: Gabzdyl, Schmerková 2 3 Experience Brno Brno, the capital of the wine region of South Moravia, is the city with a young spirit, breath-taking architecture, rich culture offer in the authentic city centre. The city has high-quality services in accommodation and gastronomy and a thriving bar scene. 1 Brno offers a mixture of architectural styles. From the gothic, via baroque, Art Nouveau to modern architecture. In the historical city centre can be visited a large number of splendid churches and temples. The view of the slim gothic silhouette of Sts. Peter and Paul’s Cathedral is breath-taking. 2 The second magnificent dominant feature of the city is the royal Špilberk Castle, known as the “Prison of the Nations” in the 18 th century.The castle offers its visitors several permanent expositions as well as a tour of the underground casemates. 3 The Villa Tugendhat, the masterpiece of architect Ludwig Miese van der Rohe from 1930, is inscribed on the UNESCO World Heritage List. The house of architect Jurkovič from 1906 is as important for the Art Noveau style in Brno as Tugendhat Villa for the Functionalist style. Two other famous villas are open to the public - Villa Löw-Beer and Villa Stiassni. 4 Below the centre lies the historic Brno’s Underground. Besides the cellar Labyrinth under the Vegetable Market, which is almost one kilometre long, you can also visit the Mint Master‘s Cellar. The Ossuary at the Church of St. James is the second largest ossuary in Europe. A former nuclear shelter Bunker 10-Z under the Špilberk Castle is also open to the public. 4 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 155. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 155. 70


Ivančice Městský úřad Ivančice Palackého náměstí 6 664 91 Ivančice tel.: +420 546 419 412 e-mail: info@muiv.cz www.ivancice.cz Kulturní a informační centrum Ivančice Palackého náměstí 9, 664 91 Ivančice tel./fax: +420 546 451 870 nebo +420 546 419 429 e-mail: kic@selfnet.cz www.kic.ivancice.cz Nejbližší žel. st.: Ivančice GPS: 49°5‘53.606“N, 16°22‘21.413“E 5 JM 5 Ivančice, 9.500 obyvatel, leží 30 km jihozápadně od Brna na soutoku řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. R. 1288 město obdrželo královská privilegia. Zachovala se zde řada památek. Nejvýznamnější z nich, nejstarší funkční kostel na Moravě z poloviny 12. století, najdete v místní části Řeznovicích. Historické jád ro města je chráněnou památkovou zónou. Doporučujeme zde navštívit Památník A. Muchy se stálými expozicemi slavných rodáků malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka. 6 Stálá expozice herce Vladimíra Menšíka 7 Rozhledna Vl. Menšíka v obci Hlína nedaleko Ivančic 8 Románský kostel v Řeznovicích 9 Letovisko Stříbský mlýn 10 Stálá expozice Alfonse Muchy 11 Slavnosti chřestu 6 7 8 9 11 10 5 Ivančice with 9,500 inhabitants lies 30 km south-west of Brno on the confluence of the Jihlava, Oslava and Rokytná rivers. In 1288 the town was granted Royal Privileges. A number of sights have been preserved; the most significant being the oldest church in Moravia from the 12 th century, located in the Řeznovice part. The centre of town Ivančice is protected as a historical zone. We recommend you to visit permanent exhibitions of the artist Alfons Mucha and actor Vladimír Menšík, who were born in Ivančice. 6 Permanent exhibition of actor Vladimír Menšík 7 Viewtower of Vl. Menšík in a village Hlína, near the town Ivančice 8 Romance church at Řeznovice 9 Summer resort Stříbský mlýn (Stříbský mill) 10 Permanent exhibition of Alfons Mucha 11 Celebrations of asparagus PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 156. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 156. 71


JM Znojmo Turistické informační centrum Obroková 10 669 02 Znojmo tel./fax: +420 515 222 552 e-mail: tic@znojemskabeseda.cz www.znojemskabeseda.cz www.objevteznojmo.eu www.facebook.com/objevteznojmo/ Nejbližší žel. st.: Znojmo GPS: 48°51‘9.82“N, 16°3‘33.595“E 12 12 Znojmo je jedinečné historické město s impozantní polohou nad řekou Dyjí. Ve starobylém centru obehnaném středověkými hradbami můžete obdivovat jeho zachovalý renesanční vzhled, výjimečný počet církevních památek a objevovat mnohá romantická zákoutí. Znojmo je dobře známo také jako významné centrum znojemské vinařské podoblasti. 13 Národní park Podyjí - nejmenší národní park v České republice. 14 Kaňon řeky Dyje reprezentuje jedno z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě. 15 Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny. 16 Jste ve Znojmě, udělejte si čas na víno a vinařskou turistiku. 17 Vychutnejte si kvalitní vína v jednom z mnoha vinných sklepů v okolí města! 18 Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám. Jedná se o systém podzemních chodeb a sklepů, který je svým rozsahem 13 14 jedním z největších podzemních labyrintů ve střední Evropě. Jeho návštěvníci mají kromě základní trasy na výběr i mezi třemi adrenalinovými trasami. 15 12 Znojmo is a marvellous, historic town in an imposing setting above the Dyje River. The historic town centre with its numerous churches, all surrounded by medieval city walls, has preserved its Renaissance look and is full of crooked lanes, romantic views and picturesque nooks and crannies. Znojmo is also the centre of a well-known wine region - take the time to sample some of the local produce! 13 The Podyjí National Park - the smallest national park of Czech Republic. 14 The Dyje Canyon represents one of the last well-preserved river valleys in the Central Europe. 15 The Ducal rotunda of the Virgin Mary and St. Catherine. 16 As you‘re in the Znojmo, reserve at least sometime for wine and wine tourism. 17 Enjoy a degustation session of quality wines in one of many wine cellars around the city! 18 The unique subterranean labyrinth under the center of Znojmo city extends over several levels and is one of the largest underground labyrinths in Central Europe. Decide whether you would rather take the traditional guided tour or one of the „adrenaline tours“. 16 17 18 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 156. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 156. 72


Velké Opatovice Město Velké Opatovice Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice tel.: +420 516 477 321-2 fax: +420 516 477 885 e-mail: mesto@velkeopatovice.cz www.velkeopatovice.cz Turistické a informační centrum Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice tel./fax: +420 516 477 303 e-mail: infocentrum@kcvelkeopatovice.cz Nejbližší žel. st.: Velké Opatovice GPS: 49°36‘40.806“N, 16°41‘27.053“E Vyškov Město Vyškov Masarykovo náměstí 108/1 682 01 Vyškov tel.: +420 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz www.vyskov-mesto.cz Turistické informační centrum Vyškov Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov tel.: +420 517 301 310/312/313 e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz www.vyskov-mesto.cz Nejbližší žel. st.: Vyškov na Moravě GPS: 49°16‘42.788“N, 16°59‘29.697“E JM 19 20 Velké Opatovice leží ve střední části Boskovické brázdy, v oblasti Malá Haná. První písemná zpráva o obci je z roku 1308. V roce 1888 pak obec získala přívlastek Velké. Statut města získaly Velké Opatovice v roce 1969. 19 20 K zajímavostem ve městě patří kostel sv. Jiří, barokně-empírový zámek, zámecký park, řada barokních soch a křížů. Část zámku v roce 1973 vyhořela a v moderní dostavbě z r. 2007 se nachází Moravské kartografické centrum – muzeum kartografie. Expozice muzea se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie. Ústředním exponátem je obří reliéfní (plastická) mapa historických zemí Moravy a Slezska na ploše 110 m² z přelomu 19. a 20. století. Ve městě může turista obdivovat několik sochařských děl. Působili zde akademičtí sochaři jako Karel Otáhal a Alois Bučánek. K. Otáhal je autorem reliéfu, který se nachází v kostele sv. Jiří. Znázorňuje boj sv. Jiří s drakem. 21 V centru obce, na okraji zámeckého parku, se nachází první velké dílo akademického sochaře Aloise Bučánka. Jedná se o pomník Padlým hrdinům světové války. Byl vytvořen r. 1927 z pískovce. Těmto sochařům a dalším umělcům je věnována expozice v Památníku města, sídlící ve staré části zámku. The town Velké Opatovice is located in the central part of Boskovice furrow, in the area of Malá Haná. The first written mention about the village dates back to the year 1308. In 1888 the village was awarded the attribute Velká (the Great). The original village was promoted to the town in 1969. 19 20 The attractions of the town include the Church of St. George, the baroque-empire castle, a castle park, a number of Baroque sculptures and crosses. Part of the castle was burned down in 1973 and there is the Moravian Cartographic Center - the Cartography Museum in the modern 21 building from the year 2007. The exposition focuses on the development of cartographical illustrations of Bohemia, Moravia and Silesia, from the earliest known records through the present. There are reproductions of fundamental works from cartographic history. The focal point of the cartographic center is an enormous relief map of the historical lands of Moravia and Silesia on a surface of 100 square meters from the late 19 th and early 20 th centuries. The tourists can admire several sculptures in the town. Academic sculptors such as Karel Otáhal and Alois Bučánek lived here. K. Otáhal is the author of the relief located in the church of St. George. It illustrate St. George killing the Dragon. 21 In the center of the town, on the outskirts of the castle park, there is the first great work of academic sculptor Alois Bučánek. It is a memorial of the Fallen Heroes of the World War. It was created from sandstone in 1927. These sculptors and other artists are given an exposition in the City Memorial, located in the old part of the castle. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 156. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 156. 22 Moderní jednadvacetitisícové město, které poskytuje dobré životní podmínky a nabízí řadu možností, jak trávit volný čas. To je jihomoravský Vyškov. Leží na řece Hané, asi 30 km severovýchodně od Brna, a spojuje v sobě cenné svědectví bohaté historie s atrakcemi 21. století. Historickému náměstí v typickém trojúhelníkovém tvaru dominuje renesanční radnice s 57 metrů vysokou věží. Radnice pochází z roku 1569. 23 Vyškovský zámek byl přebudován z původně gotického hradu. Dnešní podobu získal ve 2. polovině 17. století za biskupa Karla Lichtenštejna na základě projektu architekta Giovanniho Pietra Tencally. Ten je také autorem krásné barokní lodžie, jež se stala součástí zámecké zahrady. Dnes v zámku sídlí Muzeum Vyškovska. 24 Svět zvířat můžete se svými dětmi objevovat v ZOO Parku Vyškov. Poznáte rozmanité druhy domácích a hospodářských zvířat z různých koutů celého světa. Ze zooparku se nechte převézt silničním vláčkem nebo autobusem přímo do druhohor mezi dinosaury. V tajuplném dinoparku na okraji města na vás číhají desítky ještěrů v životní velikosti. 25 Především všechny malé i velké kluky potěší návštěva Muzea letecké a pozemní techniky. Zblízka si zde můžete prohlédnout dobovou techniku a hlavně části letounů sestřelených během 2. světové války, které patří k nejstarším exponátům muzea. 22 24 22 A modern town with twenty-one thousand inhabitants, which provides good living conditions and which offers a range of possibilities how to spend free time. This is South-Moravian Vyškov. It is situated on the river Haná, approximately 30 km north-east of Brno. It combines valuable testimony of rich history with attractions of the 21 st century. The old square in the typical triangle shape is dominated by a Renaissance town hall with a 57 metres high tower. The town hall dates back to 1569. 23 The Vyškov chateau was rebuilt from the original gothic castle. It gained its current look in the 2 nd half of the 17 th century during the office of bishop Karl Liechtenstein on the basis of a project by architect Giovanni Pietro Tencalla. He is also the author of a beautiful baroque loggia, which became a part of the chateau garden. Today the chateau hosts the Museum of Vyškov Region. 24 You and your children can discover the world of animals in the ZOO Park Vyškov. You will meet various kinds of domestic and farm animals from many parts of the world. Have yourselves transported from the ZOO Park directly into the Mesozoic era among dinosaurs either by a road train or by bus. In the mysterious Dinopark at the edge of the town many life-sized lizards are lurking for you. 25 All little and big boys particularly will enjoy a visit of the Museum of Aviation and Ground Technology. At close quarters you can look at old machinery and especially at parts of aircrafts, which were shot down during the World War II and which belong to the oldest exhibits of the museum. 23 25 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 157. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 157. 73


Technické muzeum v Brně Navštivte Technické muzeum v Brně a poznejte krásu historických automobilů, výkon vodních turbín, nebo zažijte jedinečnou uličku řemesel ve stylu „první republiky“. Více na www.tmbrno.cz Naleznete nás na adrese Purkyňova 105, 612 00 Brno


Ochutnat u nás znamená vypít! A celý! Pivo a paštika Poctiví pivovarníci a výčepní ctí svou profesi. Přiťukněte si jedním na zdraví v některé z prověřených českých restaurací Czech Specials. www.czechspecials.cz


VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU VÝSTAVIŠTĚ BRNO 17.–20. 1. 2019 „Nezůstaneme na noc?“


Chomutov Zlínský kraj – turistický region Východní Morava Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín tel.: +420 577 043 900 e-mail: turistika@vychodni-morava.cz www.vychodni-morava.cz www.moravia-czech.eu www.vmnakole.cz www.cmstory.cz www.facebook.com/vychodnimorava ZL Chodníky utrpení a svobody Války po sobě zanechávají spoušť, oběti, utrpení. Ploština, Prlov, Juříčkův mlýn, Vařákovy Paseky, Oškerovy Paseky – to jsou některá místa Zlínského kraje poznamenaná temnou historií událostí II. světové války. Vypálené osady a vyvražděné rodiny se staly mementem minulosti, na kterou by se nemělo zapomenout. V místě vypálené osady Ploština dnes stojí památník, kaple a malá muzejní expozice. Tragédii Vařákových Pasek je věnováno muzeum v Lačnově. Do plánu výletu můžete zařadit také poznání života portášů a fojtů v Mikuláštíkově fojtství v Jasenné a celý kraj přehlédnout z rozhledny Vartovna, stojící na kopci, kde portáši dříve vartovali (hlídkovali). Putování za pamětí našeho národa ulehčí četné naučné stezky (www.hornolidecsko.cz) a krásná příroda Vizovických vrchů protkaná značenými turistickými trasami. Vyrovnat se s válečnými událostmi I. světové války pomáhá také zajímavá křížová cesta u poutního kostela Panny Marie Sněžné v Provodově – Malenisku nedaleko Luhačovic. Jednotlivá zastavení umístěná ve svažitém lese nad pramenem uzdravující vody nesou věnování okolních obcí památce jejich padlých farníků a vojáků. Také tudy procházejí značené trasy jak pro pěší, tak cykloturisty, nedaleko odtud leží zřícenina hradu Starý Světlov. The wars leave behind havoc, victims, suffering. Ploština, Prlov, Juříčkův mlýn, Vařákovy Paseky, Oškerovy Paseky - these are some places in the Zlín region affected by the dark history of the Second World War. Burned settlements and murdered families have become a memorial of the past that should not be forgotten. In the place of burnt settlements known as Ploština is currently a memorial, chapel and a small museum exposition. The museum in Lačnov dedicates to the tragedy of the Vařákovy paseky. The numerous educational trails (www.hornolidecsko.cz) and the beautiful nature of Vizovice hills with marked hiking trails facilitate a journey to the memory of our nation. Interesting Way of the Cross by the pilgrimage church of Our Lady of the Snows in Provodov – Malenisko near Luhačovice helps to deal with the war events during the First World War as well. The individual stops placed in a sloping forest above the spring of healing water bear the dedication of surrounding villages to the memory of their dead parishioners and soldiers. Marked trails both for walking tourists and cyclist pass through here as well as the ruins of the Castle Starý Světlov is nearby. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 158. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 158. 77


Mapa Zlínského kraje ZL 1 : 550 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 78


Chomutov Holešov Město Holešov Masarykova 628, 769 17 Holešov tel.: +420 573 521 111 fax: +420 573 521 210 e-mail: podatelna@holesov.cz www.holesov.cz Městské informační centrum Holešov nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov tel.: +420 571 160 890, +420 573 395 344 e-mail: mic@mks-holesov.cz www.mic.holesov.info Nejbližší žel. st.: Holešov GPS: 49°19‘37.252“N, 17°34‘15.231“E 1 ZL 2 4 5 3 1 centrum města 2 zámek Holešov 3 nádvoří zámku 4 zámecká zahrada 5 kostel sv. Anny s areálem trinitářského kláštera 6 Šachova synagoga 7 kostel Nanebevzetí Panny Marie s ojedinělou Černou kaplí 8 židovský hřbitov 9 Malé muzeum kovářství 6 7 8 9 1 Center of city 2 Chateau Holešov 3 Castle courtyard 4 Castle garden 5 Church of St. Anna 6 The Shakh synagogue 7 Church of Madonna’s Assumption with a unique Black Chapel 8 Jewish cemetery 9 Small Blacksmith Museum PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 158. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 158. 79


ZL Kroměříž Městský úřad Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž e-mail: meu@mesto-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz Turistické informační centrum Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel.: +420 573 321 408, +420 777 671 116 e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz www.kromeriz.eu Nejbližší žel. stanice: Kroměříž GPS: 49°18‘8.367“N, 17°24‘10.690“E Prožijte to, co jinde nenajdete. 10 Kroměříž je od nepaměti spjata s bohatou historií, kulturními tradicemi, úrodnou hanáckou krajinou i s důstojností olomouckých biskupů, kteří si město vybrali za své letní sídlo, což zásadně ovlivnilo jeho vzhled i význam. Dodnes Kroměříž z odkazu předků čerpá, dbá na tradice i historický vzhled, aby byl zachován její jedinečný ráz. Když zavítáte do Kroměříže, očekáváte zážitky spojené s Arcibiskupským zámkem a unikátními historickými zahradami, Květnou a Podzámeckou, zapsanými na seznamu památek UNESCO. Jakmile se ale ocitnete přímo v malebných uličkách, stinných podloubích či v některém ze stylových hotelů s výhledem na zámecký palác, obklopí vás neopakovatelná atmosféra. Díváte se na skvosty světového umění a architektury, kulturní i přírodní dědictví, unikátní sbírky, které po staletí nashromáždili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Historický odkaz se dnes kloubí s pestrou nabídkou hotelů a penzionů, kulturního, sportovního i turistického vyžití a s neopakovatelnou atmosférou klidného a zdravého města, ve kterém zapomenete na všední starosti. Není divu, že si Kroměříž vysloužila přízvisko Hanácké Atény a patří k nejnavštěvovanějším místům v České republice. 80 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 158. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 158.


Vsetín Město Vsetín Svárov 1080 755 24 Vsetín tel.: +420 571 491 111, fax: +420 571 491 101 e-mail: posta@mestovsetin.cz www.mestovsetin.cz Informační centrum Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: +420 575 755 144 e-mail: ic.vsetin@mvk.cz, www.ic-vsetin.cz otevírací doba: Po – Pá 10:00 – 18:00, So 9:00 – 12:00 Nejbližší žel. st.: Vsetín GPS: 49°20‘7.128“N, 17°59‘38.06“E ZL 11 Město Vsetín leží v srdci Valašska na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů. Dominantou města je původně renesanční zámek ze 17. století s přilehlým anglickým parkem. Dnes je zámek sídlem Muzea regionu Valašsko a nabízí zajímavé expozice i výstavy. Pohled na město i okolí si vychutnáte z 59 m vysoké zámecké věže. Vsetín láká především svou krásnou přírodou. Hornatý ráz místní krajiny nabízí hustou síť značených turistických tras či cyklotras. Okruh téměř 100 km v okolí města je možné absolvovat v létě pěšky na dobře značených turistických trasách různé náročnosti nebo v zimě na běžkách. Za přírodními zajímavostmi návštěvníky zavedou místní naučné stezky okolím Vsetína, NS Tesák či Baťova naučná stezka. Potkáte tak Valovu skálu, nejvyšší skalní útvar Vsetínských vrchů, pasekářské usedlosti nebo třeba Cábské jezírko, které se stalo útočištěm řady vzácných druhů rostlin i živočichů. Milovníci cyklistiky ocení pět značených okruhů pro horská kola o délce od 24 km až po 78 km. Klidnou, nenáročnou projížďku v příjemném prostředí pak nabízí cyklostezka Bečva, královna stezek Moravy, která je vhodná pro všechny typy cyklistů i in-line bruslaře. Adrenalinové zážitky slibuje Bike aréna Vsetín. Areál single tracků zasazený v přírodní valašské krajině nabízí klopené zatáčky, dřevěné lávky i překážky. 11 The town of Vsetín is situated in the heart of Moravian Wallachia at the foot of the small mountain ranges of the Vsetínské, Hostýnské and Vizovické vrchy. The dominant feature of the town is the originally Renaissance castle, dating back to the 17 th century, and the adjacent English landscape garden. Nowadays, the castle is the seat of the Museum of the Moravian Wallachia Region, offering interesting exhibitions. You can enjoy a view of the town and its surroundings from the 59-metre-high castle tower. Vsetín attracts tourists mainly owing to its beautiful countryside. The highland character of the local landscape offers an intricate network of blazed walking trails and cycle routes. A route nearly 100 km long can be taken around the town, either on foot in summer using marked footpaths of varying difficulty or in winter as a cross-country ski tour. Visitors can also enjoy natural curiosities accessible along the local nature trails near Vsetín – NS Tesák or the Baťa Nature Trail. You can find your way to Valova skála, the highest rock formation of the Vsetínské vrchy, homesteads in their forest clearings or, for example, Cábské Lake, which is a haven for many rare plant species and animals. Fans of cycling will appreciate five trail marked routes for mountain bikes – from 24 km to 78 km long. An easy and relaxing ride in a pleasant environment is offered by the Bečva cycle route, the Moravian queen of cycle routes, which is fit for every kind of cyclist and also for in-line skaters. High-adrenaline experiences await riding the Vsetín Bike Arena. The single track complex is situated in the natural Wallachian landscape and offers banked turns, wooden bridges and barriers. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 159. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 159. 81


ZL Napajedla Město Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla tel.: +420 577 100 911 e-mail: podatelna@napajedla.cz www.napajedla.cz Informační centrum Napajedla Komenského 304, 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 247 e-mail: infocentrum@napajedla.cz www.ic.napajedla.cz Nejbližší žel. stanice: Napajedla GPS: 49°9‘47.355“N, 17°30‘17.632“E Velké Karlovice Obec Velké Karlovice 756 06 Velké Karlovice 1 tel.: +420 571 444 260 e-mail: podatelna@velkekarlovice.cz www.velkekarlovice.cz Informační centrum Velké Karlovice 756 06 Velké Karlovice 299 tel.: +420 571 444 039 e-mail: icentrum@velkekarlovice.cz www.velkekarlovice.cz Nejbližší žel. st.: Velké Karlovice zastávka GPS: 49°21‘31.640“N, 18°17‘10.300“E 82 12 12 Zastavte se ve městě na rozmezí tří národopisných regionů - Slovácka, Hané a Valašska. 13 14 V samém středu zrevitalizované městské památkové zóny se nachází novorenesanční radnice a kostel sv. Bartoloměje s monumentálním schodištěm. 15 Za prohlídku stojí také zámek postavený ve stylu francouzského baroka a proslulý hřebčín s chovem anglického plnokrevníka. 16 Městské muzeum, umístěné v bývalém klášteře, nabízí zajímavou expozici hraček Fatry a další čtyři stálé expozice z dějin města. 17 Městem prochází atraktivní cyklostezka podél Baťova kanálu s širokou nabídkou půjčoven lodí, kol, in-line bruslí a ubytování. 13 12 Visit the town located at the boundary of three ethnographic regions - Slovacko, Hana and Wallachia. 13 14 At the very heart of the renovated urban conservation area there is the Renaissance style Town Hall and the Church of St. Bartholomew with a monumental stairway. 15 A castle built in the French Baroque style and a stud farm breeding Thoroughbreds are also worth visiting. 16 The town museum, located in a former convent, offers an interesting exhibition of toys made in Fatra and four additional permanent exhibitions on the town history. 17 An attractive bicycle path is passing through the town along the Bata Canal with a wide selection of boat, bicycle and in-line skate rental shops and accommodation services. 16 17 14 15 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 159. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 159. 18 19 20 18 Budova obecního úřadu s číslem popisným 1, dříve škola s nápisem „Presidenta T. G. Masaryka Jubilejní Občanská Škola“, jenž byla slavnostně otevřena 31. 8. 1930. Za protektorátu byl odstraněn z budovy nápis i busta stojící před ní. Roku 1990 byla busta vyzvednuta z depozitáře a znovu umístěna před budovu. 19 V prostoru před školou v údolí Léskové byl 9. 3. 1935 slavnostně odhalen pomník T. G. Masaryka. Na začátku války byl odklizen poté, co protektorátní vláda nařídila odstranit z českých měst a vesnic památníky, které podněcovaly národní hrdost. Až v roce 1990 byl pomník znovu umístěna před budovu bývalé školy, dnes penzionu. 20 Uprostřed hřbitova, při dřevěném římskokatolickém kostele Panny Marie Sněžné, najdeme kříž, jenž byl věnován všem obětem první světové války. Seznam jmen dokládá, jak mnoho karlovských rodin bylo zasaženo bolestnou ztrátou svých nejbližších. 21 Po vzniku samostatné Československé republiky se na mnoha místech vysazovaly pamětní stromy a stavěly kapličky. Právě takovou kaplí, která byla vystavěná jako poděkování za šťastný návrat z 1. světové války, je kaplička na Štrčkové. Kaplička má neobvyklý půdorys a její dominantu podtrhuje vedle stojící dřevěný kříž. 22 Kříž v Podťatém pod Koňaříkovým postavil otec Jana Koňaříka jako prosbu, aby se vrátili jeho tři synové z první světové války. Vrátili se. 18 The local municipal authority building (house numer 1), formely school building with a sign „President T. G. Masaryk´s Jubilee Civic School“, which opening ceremony was held on 31 st August 1930. The sign as well as the bust located in front of the building was removed during protectorate. In 1990 the bust was collected from the depository and returned to its place in front of the building. 19 On 9 th March 1935 in front of the primary school in valley Léskové unveiling ceremony of T. G. Masaryk memorial took place. At the beginning of World War II. it had to be removed after the protectorate government ordered removal of all memorials which would encourage national pride. In 1990 was the memorial returned to its place in front of former school building, today a guest house. 20 In the middle of the graveyard, close to the roman-catholic church of Our Lady of the Snow, there is a cross dedicated to the victims of the World War I. The list of the names shows that many families from Velké Karlovice suffered painful loss of their nearest. 21 21 After formation of the independent Czechoslovakian Republic many commemorative trees were planted and many chapels were built. Chapel in Štrčková was one of these chapels built as a sign or gratitude for safe return from the World War I. The chapel has an unusually round ground plan and is accompanied by a nearby standing wooden cross. 22 The cross in valley Podťaté under the homestead of Koňařík family was built by Jan Koňařík´s father as a plea for safe return of his three sons from the World War I. They returned safely home. 22 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 159. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 159.


Vizovice Městský úřad Vizovice Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice tel.: +420 577 599 111 e-mail: sekretariat@vizovice.eu www.vizovice.eu Informační centrum Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice tel.: +420 577 599 110 e-mail: infocentrum@dkvizovice.cz www.icvizovice.eu Nejbližší žel. st.: Vizovice GPS: 49°13‘12.177“N, 17°50‘35.503“E Zlín Statutární město Zlín náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: +420 577 630 111 e-mail: posta@zlin.eu www.zlin.eu Městské informační a turistické středisko náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: +420 577 630 222, +420 577 630 270 fax: +420 577 630 274 e-mail: is@zlin.eu www.ic-zlin.cz, www.facebook.com/mestozlin.eu Nejbližší žel. st.: Zlín-střed GPS: 49°13‘35.392“N, 17°39‘30.184“E ZL 23 31 31 32 Správní budova firmy Baťa č. 21 představuje jedno z vrcholných děl moderní architektury 20. století. Jedenadvacítka byla dokončena v roce 1938 a se svou výškou 77,5 m se záhy stala symbolem města. 33 Kulturní a univerzitní centrum je nejvýznamnější stavbou ve Zlíně od doby působení Tomáše a Jana Antonína Baťů. Autorem unikátního multifunkčního komplexu je architektka Eva Jiřičná. 34 14l15 BAŤŮV INSTITUT - nové sídlo Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské knihovny Františka Bartoše v budovách průmyslového areálu uprostřed města. 24 25 26 27 28 30 29 23 Pohled na město 24 Kostel sv. Vavřince 25 Nemocnice Milosrdných bratří 26 Podniková prodejna společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. 27 Vizovický zámek 28 Vizovické pečivo 29 Rozhledna Doubrava 30 Mariánský sloup na Masarykově náměstí 32 31 32 The administration building number 21 of Bata company represents one of the peaks of 20 th century architecture. The construction of the 21st building was completed in 1938 and with its 77,5 meters instantly became symbol of the city. 33 The Culture and University Centre of Zlin, has been the most renowned building since the days of Tomas and Jan Antonin Bata. This unique multifunctional complex of buildings was designed by architect Eva Jiricna. 34 14l15 BATA INSTITUTE - the new site of The regional gallery in Zlin, Muzeum of Southeastern Moravia and The Frantisek Bartos Regional Library located inside the former industrial area in the center of the city. 33 34 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 160. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 160. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 160. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 160. 83


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ OBLAST VALAŠSKO-CHŘIBY A ODBOR VIZOVICE POŘÁDÁ 20. až 22. dubna 2018 FESTIVAL AMATÉRSKÝCH TURISTICKÝCH FILMŮ A FOTOGRAFIÍ 2018 Pořadatelé srdečně zvou ke zhlédnutí festivalu i k účasti na doprovodném programu. Festival se koná v multikině Golden Apple Cinema ve Zlíně a ve Vizovicích. Ve výstavní síni magistrátu statutárního města Zlín proběhne výstava velkoplošných fotografií – dokumentace probíhajících akcí KČT ke 100 letům vzniku ČR, 130 letům založení KČT a k 110. výročí železnice Otrokovice – Zlín. Připraven bude seminář filmování a fotografování turistiky a kulturní i turistický program. Další informace a přihláška k účasti na festivalu jsou na www.turistickyfilmfestival.cz


Putování ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM


OL Chomutov Olomoucký kraj Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 111 e-mail: tourism@kr-olomoucky.cz www.ok-tourism.cz Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Objevte osobité kouzlo Střední Moravy i Jeseníků, které oslovuje milovníky hor, cykloturistiky a historických, technických i přírodních památek. Střední Morava je bohatá především na zachovalou lidovou kulturu. Přirozeným centrem regionu je krajské město Olomouc. Má atmosféru starobylého místa, ale díky univerzitě a jejím studentům působí mladě a svěže. Rozsáhlá městská památková rezervace zahrnuje množství historicky cenných objektů. Na Horním náměstí se tyčí asi nejvýznamnější z nich - barokní Sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán do seznamu UNESCO. Milovníci historie by se však měli vydat i do okolí krajského města, nedaleko se nachází zachovalé středověké hrady Šternberk a Bouzov, klasicistní a renesanční zámky Čechy pod Kosířem a Plumlov a muzea Arcidiecézní muzeum Olomouc či Vlastivědné muzeum v Šumperku. Příjemně překvapí také moravská gastronomie a kultura a její poctivé výroby. Rozhodně vyzkoušejte Olomoucké tvarůžky, úžasný silně aromatický sýr, který nejlépe chutná s cibulí a pivem. Jak se sýr či pivo vyrábí, zjistíte, když neodmítnete prohlídku Pivovaru Litovel nebo Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích. Jeseníky okouzlí svými možnostmi turistiky, léčebných pobytů a aktivní dovolené. Příznivce cyklistiky nadchne více než 1500 km cyklotras. Skvělé jsou stezky v Rychlebských horách a v Lipové. Milovníky sněhu překvapí množství lyžařských areálů. K největším patří Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo a Ramzová. Pěší turisté se mohou vydat s přáteli z Polska na společný výstup na Králický Sněžník, nebo vystoupat na Praděd. V lesích je překvapivý servis v podobě Lesního baru nebo Andělárium - sochařská instalace u Rejchartic. Odpočívat, relaxovat nebo užívat léčebné kúry lze ve vyhlášených lázeňských centrech Thermepark Velké Losiny nebo Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Zastavte se ve stylových restauracích na Rejvízu nebo využijte rozmanitých nabídek velkých kulturních a společenských akcí. Nadšenci do blues nesmí opomenout nejproslulejší Blues Alive v Šumperku. Děti vezměte do Velkých Losin a ukažte jim, jak se vyráběl papír. Mohou si ho samy zkusit vyrobit a odvézt si ho na památku nebo ho někomu věnovat. Pro vás bude tím nejcennějším dárkem jejich dobrá nálada a radost z krásně prožitého výletu či dovolené. Olomoucký kraj je totiž ideálním místem pro rodinnou turistiku a pobyty. Při zakoupení turistické karty www.olomoucregioncard.cz můžete na svých výletech po Olomouckém kraji výrazně ušetřit. The Olomouc Region consists of two main tourist areas. Discover distinctive charms of the Central Moravia and Jeseníky Mountains which appeal to the lovers of mountains, cycling, and historical, technical, and natural monuments. The Central Moravia is rich in the preserved folklore culture. The regional capital Olomouc is a centre of the region. It keeps an atmosphere of an ancient place but thanks to the local university and its students it has a young and fresh spirit. In its large urban preservation area there is a number of valuable historical objects. In Horní náměstí Square the most precious one stands – the Baroque Holy Trinity Column listed in the UNESCO World Heritage List. All people interested in history however should visit the vicinity of the region centre with well-preserved medieval castles Šternberk and Bouzov, classicistic and renaissance chateaux Čechy pod Kosířem and Plumlov, and The Archdiocese Museum Olomouc or The Natural History Museum in Šumperk. Moravian gastronomy has a lot to offer too with its culture of artisan food. Olomoucké tvarůžky – wonderful cheese with strong aroma is a must, best enjoyed with onion and beer. You can learn more about manufacturing of cheese or beer during a tour in the Litovel Brewery, or the Olomoucké tvarůžky Museum in a small town of Loštice. Jeseníky Mountains captivate the visitors by the range of touristic attractions, spa treatments, and options for active holidays. More than 1 500 kilometres of bicycle routes impress every cycling fan. The trails in Rychleby Mountains, and town of Lipová are simple exceptional. Ski lovers will be surprised by the number of ski resorts. Those in Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, and Ramzová are among the largest in the area. Hikers can join their Polish friends during the international trek to the summit of Králický Sněžník Mountain, or ascend the highest Jeseníky mountain Praděd. In the woods the hikers find a surprising refreshment in the form of the Forest Bar, or the “Angelarium” – an outdoor sculpture gallery near Rejchartice village. They can rest, relax, or receive treatment in the renowned spa resorts Thermepark Velké Losiny, or Priessnitz Medical Spa. Dining in picturesque restaurants in the village of Rejvíz, or a range of various cultural or social events only add to the mosaic of activities. Blues aficionados will not miss the famous Blues Alive Festival in the city of Šumperk. Take your children to Velké Losiny town and show them how paper is made. They can even make it themselves, and keep it as a souvenir, or give it out as a present. Their joy of wonderful trip or eventful holydays will be the best present for you. Because the Olomouc Region is an ideal place for family time. While staying in the Olomouc Region, purchasing the tourist card www.olomoucregioncard.cz will save you a considerable amount of money. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 161. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 161. 86


Mapa Olomouckého kraje OL 1 : 520 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 87


Kvalitní data jsou správnou cestou k úspěchu! Proč investovat do kvality adres? ›› Správně očištěná databáze povede ke snížení počtu vrácených zásilek a ke snížení nákladů na direct marketingovou akci. ›› Zvýší se responz i efektivita direct marketingové akce. Co vše Vám můžeme v datech vyčistit eventuálně doplnit? ›› Tituly, jména, příjmení, vokativ, pohlaví, oslovení, ulici a číslo, PSČ, obec, část obce, dodací poštu, atd. ›› Odstraníme duplicitní záznamy, včetně porovnání a sloučení údajů z několika databází do jedné komplexní databáze. ›› Legalizujeme zastaralá data dle zákona číslo 101/2000 Sb. 222 581 069 777 887 338 info@directsoft.cz www.directsoft.cz


Mapa Moravskoslezského kraje MSK 90


MSK 1 : 425 000 zákres polohy obrázku z krajské, městské nebo regionální prezentace 91


MSK Bruntál Městský úřad Bruntál Nádražní 994/20 792 01 Bruntál tel.: +420 554 706 111 www.mubruntal.cz Městské informační centrum Bruntál nám. Míru 64/7 792 01 Bruntál tel.: +420 554 706 525 https://mic.mubruntal.cz Nejbližší žel. st.: Bruntál GPS: 49°59‘37.828“N, 17°28‘28.376“E Motto roku 2018 „Po okolí Bruntálu i bez auta“. 1 Hledáte tip na perfektní a finančně nenáročný výlet plný poznávání zajímavých míst a pobytu v nádherné krajině vyhaslých sopek Nízkého Jeseníku? A chcete přitom vynaložit „tak akorát“ námahy a času? Pak si určitě najděte místo v kalendáři a navštivte krásné historické město Bruntál. Jeho průměrná nadmořská výška je 547 m n. m. a nedaleko od něj se rozléhá největší a nejmladší přehrada na Moravě a ve Slezsku Slezská Harta. Tuto jedinečnou polohu města mezi jesenickým pohořím a přehradní nádrží skvěle vystihuje slogan „Bruntál – město mezi horami a vodou“. Město Bruntál letos slaví 805 let od svého založení. Každé století zanechalo nesmazatelné stopy. Ve středu města se nachází národní kulturní památka, nádherný zámek, který je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem se sochami. Na náměstí se nachází Gabrielův dům s volutovým štítem a kašna postavená v roce 2010, jejíž dominantou je třítunová kamenná koule o průměru 90 cm, která se volně otáčí v proudu vody. Pozorný návštěvník zjistí, že vodní prvek obsahuje šipku, která ukazuje směr k přehradě. Město je zázemím pro turisty po celý rok. Mohou zde navštívit divadlo, kino, wellness centrum, kryté motokáry, expozice na zámku či v centru města, které jsou otevřeny po celý rok. V letní sezóně je k dispozici turistům i místním koupaliště, v zimě mohou navštívit umělou ledovou plochu. Bruntál i jeho krásné okolí můžete poznat i bez auta. Půjčte si elektrokolo a vyrazte sami, s partnerem nebo s rodinou na výlet a budete nadšeni. Poznejte kouzlo poutního místa na Uhlířském vrchu za městem, kochejte se výhledy z Velkého Roudného na vodní přehradu, navštivte přístaviště v Leskovci nad Moravicí s možností plavby na lodi Santa Maria, odhalte stopy lávového proudu u Meziny, poznejte zajímavosti Venušiny sopky a razovských tufitů či naučné stezky u Slezské Harty a jestli budete chtít, po cestě se můžete plavit i s koly na přívozu ROUZA mezi Roudnem a Razovou. Užijete si klidu a vůně téměř netknuté přírody jesenických hor. Na vaši návštěvu se těší a podrobnější informace vám rádi poskytnou zaměstnanci Městského informačního centra v Bruntále, kde vám zapůjčí elektrokola, ochotně vám naplánují trasy na výlety, poradí kde se ubytovat a dobře najíst. Motto of the year 2018: “The neighborhood of Bruntál isn’t far without a car”. 1 Are you looking for a tip for a perfect and affordable trip full of discovering of interesting places and staying in a beautiful countryside of extinct volcanoes of Nízký Jeseník? At the same time, would you like to spend “just enough” time and make only “just right” effort to do so? Then, for sure, find time in your calendar and visit the beautiful and historical town Bruntál. Its average height above sea level is 547 m. Five kilometers further is located the biggest as well as the youngest dam in Moravia and Silesia, Slezská Harta. This unique town location between Jeseníky mountain range and the dam is perfectly expressed by the slogan “Bruntál – the town between mountains and water”. This year, Bruntál will celebrate 805 years since its foundation. Each century left indelible imprints. In the city center there is a national cultural monument, the magnificent castle, which is surrounded by an extensive castle park with statues. On the corner of the beautifully maintained square there is the Gabriel’s house (Gabrielův dům) with a volute gable wall. As a place of interest can be considered the new fountain build in 2010, its dominant feature is a three-ton stone sphere of 90 centimeter in diameter, which is freely rotating in a flow of water. All year long the town provides cultural as well as sports background for tourists and residents. They can visit the theatre, cinema, expositions at the castle or in the city center; they are open all year long. Furthermore, they can visit the Wellness center, swimming pool, artificial ice rink or indoor go-carts. Motto of the year 2018: “Visiting the neighborhood of Bruntál, it isn’t far without a car!” Rent an electric bicycle and set out for a trip on your own, with a partner or family and you will love it! Experience the enchantment of the place of pilgrimage Uhlířský vrch, just behind the town, enjoy the view of the dam from Velký Roudný, visit the wharf in Leskovec nad Moravicí with the opportunity to cruise on the Santa Maria boat. You can discover traces of a lava stream next to Mezina, learn interesting things about Venus’s volcano (Venušina sopka), Razová tufits (razovské tufity) as well as about the nature trail by Slezská Harta. And if you like, you can cruise together with your bicycles – using the ferry ROUZA located between Roudno and Razová. Enjoy the peace of mind and scent of almost untouched nature of Jeseníky Mountains. PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 162. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 162. 92


Chomutov Jablunkov Městský úřad Jablunkov ul. Dukelská 144 739 91 Jablunkov tel.: +420 558 340 611 e-mail: posta@jablunkov.cz www.jablunkov.cz Jablunkovské centrum kultury a informací Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov tel.: +420 558 358 013 e-mail: info@jablunkov.cz, kultura@jablunkov.cz www.jablunkov.cz, www.jablunkovsko.cz Nejbližší žel. stanice: Návsí GPS: 49°35‘24.098“N, 18°45‘15.686“E 2 MSK 2 3 Dominantou Jablunkova je historické náměstí s kašnou a barokní sochou Immaculaty z roku 1655, renesanční farní kostel Božího těla (1620) přestavěný v novogotickém slohu, nejstarší měšťanský knížecí dům (16. století), Starý klášter se zachovanými klenbami (1861) a klášter Alžbětinek (1928). V Jablunkově působí velké množství lidových souborů (Jackové, Zaolzi a Zaolzioczek, kapely Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina a sbor Gorol), které je možné vidět na různých akcích ve městě i v regionu, např. tradičním Jablunkovském jarmarku v červenci, na kterém je možné zhlédnout lidové umění, zvyky a řemesla. 4 Od roku 1948 se každoročně v srpnu v přírodním amfiteátru Městského lesa koná Mezinárodní folklorní festival „Gorolski Święto“, který je jako jediný v ČR začleněn do největšího evropského cyklu folklórních přehlídek Týdnem beskydské kultury v Polsku. V sousední Dolní Lomné se vždy v červenci koná country-folkový „Festival na pomezí“ a v září národopisné slavnosti „Slezské dny“. 5 K procházkám vybízí půvabný park plicního sanatoria spolu s arboretem, čítajícím více jak 500 druhů vzácných stromů a keřů a soch Vincence Makovského a Jana Třísky. Plicní sanatorium (1933-1935) architektů Kumpošta, Lamla a Liebschera je funkčně i výtvarně významným dílem moderní architektury. Park byl založen v letech 1936-1938 ve slohu přírodně krajinářském dle projektu architekta J. Rulla. Jablunkov je také ideálním výchozím bodem pro všechny, kteří chtějí poznat krásu okolních Beskyd. Jablunkov a jeho okolí je turistickým i rekreačním rájem. V létě můžete absolvovat turistické trasy pro pěší i cykloturisty, navštívit koupaliště s toboganem v Jablunkově nebo bazény a sportovní hřiště v okolních rekreačních zařízeních. V zimě je možnost lyžování (vleky na Bahenci, na Velkém Polomu, na Skalce, na Kozubové, v Dolní i Horní Lomné, 3 4 v Mostech u Jablunkova a v Hrádku). 2 3 The dominant feature of Jablunkov is the historic square with a fountain and Baroque statue of the Immaculata from 1655, the renaissance parish church of the Blood body (1620) rebuilt in the neo-Gothic style, the oldest burgher house (16 th century), the Old Monastery with preserved vaults (1861) and Convent of St. Elizabeth (1928). In Jablunkov there are many folk ensembles (Jackové, Zaolzi and Zaolzioczek, Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina and Gorol Choir), which can be seen at various events in the town and in the region, such as the traditional Jablunkov Fair in July. 4 You can see there folk art, customs and crafts. Since 1948, the International Folklore Festival „Gorolski Święto“ is held every year in August in the natural amphitheater of the Municipal Forest. It is the only one in the Czech Republic that has been included in the largest European cycle of folklore shows called „Beskidy Highlanders‘ Week of Culture“ in Poland. In the neighboring Dolní Lomná there is a Country-Folk Festival „Border Festival“ in July and in September the „Silesian Days“ folklore festival. 5 The lovely park of the pulmonary sanatorium with the arboretum, which includes more than 500 species of rare trees and shrubs and statues of Vincenc Makovský and Jan Tříska, invites you for walks. The Pulmonary Sanatorium (1933-1935) of architects Kumpošt, Lamel and Liebscher is a remarkable piece of modern architecture. The park was established in the years 1936-1938 in a natural landscape style according to the design of the architect J. Rull. Jablunkov is also an ideal starting point for all who want to experience the beauty of the surrounding Beskid Mountains. Jablunkov and its surroundings are a tourist and recreational paradise. In the summer you can enjoy hiking and cycling trails, visit the swimming pool with a toboggan in Jablunkov or swimming pools and a sport grounds in the surrounding recreational facilities. In winter there is the possibility of skiing (ski lifts at Bahenec, Velký Polom, Skalka, Kozubová, Dolní and Horní Lomná, Mosty u Jablunkova and Hrádek). 5 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 163. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 162. 93


MSK Frýdlant nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí tel.: +420 558 604 111 fax: +420 558 676 279 e-mail: posta@frydlantno.cz www.frydlantno.cz Nejbližší žel. st.: Frýdlant nad Ostravicí GPS: 49°35‘20.141“N, 18°21‘16.131“E Karviná Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná tel.: +420 596 387 111 e-mail: epodatelna@karvina.cz www.karvina.cz Městské informační centrum Masarykovo nám. 71 733 24 Karviná - Fryštát tel.: +420 596 318 620 e-mail: micka@rkka.cz Nejbližší žel. stanice: Karviná hlavní nádraží GPS: 49°51‘20.371“N, 18°31‘36.166“E 6 7 6 Frýdlant nad Ostravicí, letecký pohled. 7 Stálá expozice místního rodáka, grafika a malíře F. Duši. 8 V samostatné expozici jsou k vidění umělecké výrobky z litiny. 9 Frýdlantský umělecký smalt - B. Baumruková 10 Kaple Kláštera Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. 6 Frýdlant nad Ostravicí, aerial view. 7 Permanent exposition of the work of the graphic artist F. Duša. 8 Art products of cast iron, which are displayed in one area of the exhibition. 9 Frýdlant artistic enamel - B. Baumruková 10 Chapel of St. Charles Boromeo Sisters of Charity. 8 11 13 12 Karviná - atraktivní nabídka pro návš těvníky po celý rok. Navštivte lázně a zámek u „české Pisy“! Vyzkoušejte si některý z balíčků zážitků, projeďte se historickým kočárem. Objevujte další zajímavosti Karviné i okolí. 11 Lázně Darkov – nejstarší jodobromové lázně v ČR; www.darkov.cz 12 Zámek Fryštát – jedinečná kulturní památka; www.zamek-frystat.cz 13 Historické jádro města – památková zóna, projížďky kočárem 14 Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – rarita, sklon 6,8° k svislé ose 15 Golf Resort Karviná-Lipiny – tradiční golf, dětská golfová škola 14 15 94 9 10 PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 163. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 163. Karviná is attractive for tourists all year round. Pay a visit to the spa and the chateau next to „Czech Pisa“! Enrich your stays by packages of experiences or try the regular excursions through the chateau park in the historic carriage towed by horses. Discover Karviná in many other ways. 11 Darkov Spa – the oldest iodine-bromine spa in our country 12 Fryštát Chateau – a unique landmark in the entire region 13 Historical centre – municipal heritage zone, excursions in the historic carriage towed by horses 14 Leaning Church of St Peter of Alcantara – rarity of the country called „Czech Pisa“ 15 Golf Resort Karviná-Lipiny – “baby golf school“ is the bonus in this resort PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 163. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 163.


Nový Jičín Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1 741 01 Nový Jičín tel.: +420 556 768 222, fax: +420 556 701 188 e-mail: posta@novyjicin-town.cz www.novyjicin.cz Návštěvnické centrum Nový Jičín Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín tel.: +420 556 768 288 e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz www.icnj.cz, www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz Nejbližší žel. st.: Nový Jičín město GPS: 49°35‘56.142“N, 18°0‘31.246“E 16 Město Nový Jičín dýchá starobylou atmosférou, útulností a zjevným klidem. To, že bylo postaveno na „zeleném drnu“ je dodnes patrné. Nenajdeme zde žádnou nepravidelnost ulic, naopak, vše má svůj pravidelný řád. Loubí na všech čtyřech stranách náměstí a malebné, převážně barokně renesanční domy z něj právem dělají nejkrásnější náměstí v republice. Na své si u nás přijdou nejen vyznavači památek a městské turistiky, ale také milovníci výletů do přírody. Zároveň nezapomínáme ani na cyklisty a in-line bruslaře, kteří jistě ocení téměř desetikilometrovou cyklostezku v trase 17 bývalé železniční dráhy. Mezi TOP akce reprezentující naše město patří tradiční Slavnost města či festival zlatavého moku Pivobraní. 16 Masarykovo náměstí – MPR od roku 1967 17 Žerotínský zámek – Muzeum Novojičínska, p.o. 18 Návštěvnické centrum Nový Jičín – expozice klobouků a expozice gen. Laudon 19 Cyklostezka Koleje – Nový Jičín – Hostašovice 20 Slavnost města – největší akce v Novém Jičíně Skupinová víkendová jízdenka Levnější rodinné cestování Využijte možnosti cestování bez omezení kilometrů v jeden den. ● ● ● platí v sobotu nebo v neděli a o svátcích je určena pro max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti lze ji zakoupit pro konkrétní region i pro celou ČR www.cd.cz 18 19 20 The town of Nový Jičín exudes an old-fashioned ambiance, a friendliness and evident tranquillity. The fact that it was built on a “green field” is still obvious. There is no randomness to the streets, on the contrary, there is a strict order to everything. There are arcades on all four sides of the square and the picturesque, predominantly Baroque and Renaissance houses make the square the most beautiful in the country. The town offers plenty to do for visitors who enjoy monuments and sightseeing, and also for those who enjoy trips into the countryside. And we also have something for cyclists and in-line skaters, who will be sure to appreciate just under ten kilometres of cycle path along the former railway track. The TOP events representing our town include the traditional Town Cele brations and the Beer Harvest (Pivobraní), a festival in celebration of the golden brew. 16 Masaryk square – a Town Heritage Reservation since 1967 17 Žerotín Chateau – Muzeum Novojičínska, p.o. (Museum of the Nový Jičín Region) 18 Nový Jičín Visitor’s Centre – exhibition of hats and the General Laudon exhibition 19 Koleje cycle path – Nový Jičín – Hostašovice 20 Town Celebrations – the biggest event in Nový Jičín PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 163. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 163.


Vedení Klubu českých turistů děkuje všem svým činovníkům a aktivním členům za dobrovolnickou práci pro realizaci programu KČT a další rozvoj KČT nejenom v letošním jubilejním roce 130. výročí založení KČT, ale i v letech následujících. Děkujeme i všem partnerům KČT za tolik potřebnou podporu a spolupráci.


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – SLOVO AUTORŮ Vážení čtenáři Obrazového Atlasu, publikace, kterou držíte v ruce, má pro Českou republiku a její obyvatele nebývale velký význam. Žijeme v roce, který je jedinečný díky několika významným výročím. Prvním, a tím určitě nejdůležitějším, je 100 let od vzniku samostatného Československa. Určitě významnou událostí je i 50 let od vpádu sovětských vojsk v roce 1968. Posledním kulatým výročím je 25 let od rozpadu Československa, které sice pro mnohé z obou zemí není ani po tak dlouhé době důvodem k oslavám, nicméně zůstává důležitým milníkem českých dějin. A také Klub českých turistů má letos své významné výročí. Je jím 130 roků od jeho založení. V souvislosti s těmito událostmi na našem území vznikaly a zanikaly pomníky, busty a pamětní desky. Klub českých turistů za dobu svého působení přispěl ke vzniku mnoha z těchto památek, tak důležitých pro budoucí pokolení. Proto jsme nyní rádi, že vám alespoň některé z nich můžeme přiblížit. Nedá se ani spočítat kolik významných památných míst můžeme navštívit v České republice, ale určitě se budeme pohybovat v řádu několika tisíců. Pro nás, tvůrce tohoto Atlasu, bylo nesmírně složité vybrat jen několik desítek těchto míst, která vyjadřují národní hrdost, tradice naší vlasti a víru v lepší budoucnost. Obrazový Atlas, který držíte v ruce, Vám připomene jen některá místa, která patří mezi nejdůležitější pro paměť národa. Mnoho z nich se bohužel do Atlasu nevešlo, ale doufáme, že Vás tímto inspirujeme k tomu, abyste se více rozhlédli kolem sebe a všimli se, kolik těchto památek je kolem Vás, a vydali se hledat další. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásný den při čtení tohoto Obrazového Atlasu Klubu českých turistů. Ing. Jaroslav Krejzlík vedoucí projektu Miroslav Tausig šéfredaktor Dear readers of the Picture Atlas, the publication you hold in hands has a great importance for the Czech Republic and its inhabitants. We live in year that is unique due to several significant anniversaries. The first, and certainly the most important one, is the 100 th anniversary of the foundation of the independent Czechoslovakia. An important event is 50 years since the invasion of Soviet troops in 1968. The last anniversary is 25 years since the break-up of the Czechoslovakia, which for many of the both countries is not still a reason to celebrate, but remains an important milestone in Czech history. And also the Czech Tourists Club has this year important anniversary, it is 130 years since its founding. Memorials, busts and commemorative plaques have arised and ceased too on our territory in connection with these events. Czech Tourist Club contributed to the creation of many of these monuments, so important for the future generations. That‘s why we are happy that we can introduce you at least some of them. We can not even count how many important places of remembrance we can visit in the Czech Republic, but it will certainly several thousand. For us, the creators of this Atlas, it was extremely difficult to pick just a few dozen of these places that represent national pride, our country‘s tradition, and faith in a better future. The Picture Atlas you hold in your hands reminds you only some places that are among the most important for the memory of the nation. Unfortunately, many of them did not accommodate in the Atlas, but we hope to inspire you to look around and see how many of these sights are around you and to go out to look for others. We thank you for your favour and we wish you a beautiful day when reading this Picture Atlas of the Czech Tourist Club. Ing. Jaroslav Krejzlík project manager Miroslav Tausig editor in chief 97


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PRAHA 1. Obecní dům – Náměstí Republiky 5 Pamětní deska připomínající vznik samostatné Československé republiky. Byl zde ustanoven Národní výbor československý, jehož úkolem byla příprava převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu. 28. října 1918 zde byla vyhlášena samotnost Československa. Zasedal zde první parlament a vláda a byly zde vydány první zákony republiky. Municipal house – Náměstí Republiky 5 The plaque commemorate the foundation of the independent Czechoslovak Republic. The Czechoslovak National Council was appointed here, whose task was to prepare for assumption of state power and to elaborate laws of the new state. The independence of Czechoslovakia was proclaimed here on 28 October 1918. The first Parliament and government sessions took place here and the first laws of the independet republic were issued here. 2. Bývalý Výzkumný ústav sdělovací techniky (VÚST) – Novodvorská ulice 994 Pamětní deska připomínající srpen 1968. V budově v srpnových dnech 1968, při obsazení tehdejších pracovišť Československé televize vojsky Varšavské smlouvy, zajišťovali pracovníci výzkumného ústavu náhradní televizní vysílání. Former Research Institute of Communication Technology (VÚST) – Novodvorská Street 994 The plaque commemorates August 1968. In the building, the staff of the research institute provided alternative television broadcasting in August 1968, during the occupation of Czechoslovak Television by troops of the Warsaw Pact. 3. Český rozhlas – Vinohradská 12 Pamětní deska vysílání Československého rozhlasu v srpnu 1968, po obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy. Na budově je rovněž pamětní deska obětem invaze v srpnu 1968 se jmény těch, kteří zde 21. srpna 1968 zahynuli nebo na následky zranění později zemřeli. Czech Radio – Vinohradská Street 12 The commemorative plaque of the broadcast of Czechoslovak Radio in August 1968, after the occupation of our country by troops of the Warsaw Pact. On the building,there is also a memorial plaque dedicated to the victims of the invasion in August 1968 with the names of those who died here on 21 August 1968, or died of injuries later. 4. Dům č.p. 250 – Podolské nábřeží Pamětní deska připomínající Karla Paríšeka a Karla Němce, kteří zde byli v srpnu 1968 ve věku 15 let zastřeleni sovětskými okupanty. House no. 250 – Podolské waterfront The plaque commemorates Karel Paríšek and Karel Němec. They were shot dead here by Soviet occupiers at the age of 15 in August 1968. 5. Národní zemědělské muzeum – Kostelní 1300/44 Na budově muzea je pamětní deska s kresbou hlavy a textem připomínající politika Antonína Švehlu. Švehla se podílel na vyhlášení samostatné Československé republiky. Byl prvním ministrem vnitra samostatného Československa a podílel se na vzniku a podobě Ústavy Československé republiky. Za první republiky byl také předsedou tří československých vlád. National Agricultural Museum – Kostelní Street 1300/44 The museum building features a commemorative plaque with a drawing of the head and a text commemorating Czechoslovakian politician Antonín Švehla. He participated in the declaration of an independent state. He was the first minister of the interior of independent Czechoslovakia and participated in the formation of the Constitution of the Czechoslovak Republic. He served three terms as the prime minister of Czechoslovakia. 98


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PRAHA 6. Masarykovo nádraží – Havlíčkova 2 V hale nádraží je umístěna busta prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Deska u busty připomíná, že nádraží je nejstarší železniční stanicí v Praze a v roce 1990 bylo znovu pojmenováno po prezidentovi Masarykovi. Masaryk railway station – Havlíčkova Street 2 The bust of the first Czechoslovak president Tomáš G. Masaryk is located in a vestibule of the railway station. The plaque near the bust reminds, that the railway station is the oldest railway station in Prague and was named after president Masaryk again in 1990. 7. Štefánikova hvězdárna – Strahovská 205 Pamětní deska na budově hvězdárny připomíná odhalení sochy Milana Rastislava Štefánika. Slovenský politik, který byl také generálem francouzské armády a astronomem, je spolu s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem považován za zakladatele Československa. Štefánik‘s Observatory – Strahovská Street 205 The plaque on the observatory‘s building commemorates the unveiling of the statue of Milan Rastislav Štefánik. The Slovak politician, who was also the general of the French army and astronomer, is considered to be the co-founder of independent Czechoslovakia, together with T. G. Masaryk and Edvard Beneš. 8. Thunovský palác – Sněmovní ulice 176 Žulová deska připomíná vznik samostatného Československa. V paláci byla na prvním zasedání Národního shromáždění vyhlášena Československá republika a Tomáš Garrigue Masaryk zde byl zvolen prezidentem. V roce 1920 zde byla schválena ústava první republiky – Ústavní listina republiky Československé. Thun Palace – Sněmovní Street 176 The granite plaque reminds foundation of a independent Czechoslovak Republic. In the palace, the Czechoslovak Republic was proclaimed at the first session of the National Assembly, and Tomáš Garrigue Masaryk was elected president here. The Constitution of the First Republic - Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic - was approved here in 1920. 9. Vstupní branka k vile Osvěta – Jana Masaryka 165/22 Pamětní deska připomíná prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ten ve vile Osvěta bydlel v letech 1886 až 1889 spolu se svojí manželkou Charlotte. Zde se jim také narodil syn Jan, pozdější československý ministr zahraničí. Entrance to Villa Osvěta – Jan Masaryk Street 165/22 The commemorative plaque remebers the first Czechoslovak president Tomáš G. Masaryk. He had lived in villa together with his wife, Charlotte, between the years 1886 and 1889. Their son Jan, the later Czechoslovak Foreign Minister was also born here. 10. Záhonek před sochou svatého Václava – Václavské náměstí Na záhonku je umístěna pamětní deska s leptanými fotografiemi Jana Palacha a Jana Zajíce, studentů, kteří se upálili na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na desce je také nápis ve třech jazycích – Obětem komunismu. Small flowerbed in front of St. Wenceslas Statue – Wenceslas Square On the flowerbed, there is a commemorative plaque with etched photographs of Jan Palach and Jan Zajíc, students who burn himselves to death to protest against the occupation of Czechoslovakia by troops of the Warsaw Pact. On the plaque, there is also inscribed in three languages - In memory of the victims of communism. 99


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – STŘEDOČESKÝ KRAJ 1. Český Brod – Jiráskovy sady Žulový obelisk - Památník republiky – byl postaven v roce 1928. Připomíná desáté výročí vzniku samostatné Československé republiky. Zdobí ho městský znak. Český Brod – Jirásek Park The Granite Obelisk - the Memorial of the Republic - was built in 1928. It commemorates the tenth anniversary of the foundation of the independent Czechoslovak Republic. It is decorated with a city emblem. 2. Kolín – Žižkova ulice Památník prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Jeho základní kámen byl položen 28. října 1928. Jeho autorem je sochař Jaroslav Hruška a spolupracoval na něm architekt Vojtěch Kerhart. Pomník měl pohnutý osud. Na počátku 2. světové války byl odstraněn a socha byla později roztavena a kov odevzdán k válečným účelům. Po válce byla autorem znovu odlita, ovšem ne již podle původního modelu, ale podle o rok starší Hruškovy realizace pro město Plzeň. V roce 1958 byla socha opět odstraněna. Na své místo se znovu vrátila v roce 1990. Kolín – Žižkova Street The Memorial of the first Czechoslovak President T. G. Masaryk. Its foundation stone was laid on 28 October 1928. The sculptor Jaroslav Hruška was its author, and his co-worker was the architect Vojtěch Kerhart. The monument had a troubled fate. It was removed at the beginning of the Second World War and the statue was later melt down and the metal was used for military purposes. The author casted it again after the war, but not according to the original model, but according to the his older realization for the city of Plzeň. The statue was removed again in 1958. It returned to its place in 1990. 3. Lysá nad Labem – sídliště, objekt Jednoty Coop Žulová pamětní deska na paměť pádu totality. Nápis na desce připomíná, že na sídlišti bydlely rodiny vojáků 13. tankové divize a 47. leteckého pluku a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 byly útvary vyhnány a rodiny československých důstojníků diskriminovány. Lysá nad Labem – housing estate, Jednota Coop building The granite plaque commemorates the fall of totalitarianism. The inscription reminds that the families of troops of 13 th Tank Division and the 47 th Air Regiment resided here and after the occupation of the troops of the Warsaw Pact, in 1968, the army units were expelled and the families of Czechoslovak officers discriminated. 4. Mělník – Masarykův kulturní dům Socha T. G. Masaryka v kulturním domě postaveném v roce 1936. Občané se rozhodli pojmenovat dům po prvním prezidentovi, aby mu tak vyjádřili vděčnost za zásluhy o vznik samostatné republiky. Socha je dílem V. Makovského. Za války byla rozřezána, zachoval se však sádrový model. V roce 2001 byla vyhlášena veřejná sbírka na obnovu sochy, znovu odhalena byla v roce 2002. Mělník – Masaryk Cultural House The statue of T. G. Masaryk in the cultural house. The house was built in 1936 and citizens decided to name the house after the first president to express him their gratitude for the merits of the creation of the independent republic. The statue is the work of V. Makovský. During the war was cut, but a plaster model was preserved. A public collection was announced for the reconstruction of the statue in 2001. The new statue was unveiled in 2002. 5. Neratovice – gymnázium Před budovou gymnázia je umístěna busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Neratovice – high school In front of the school, there is a bust of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk. 100


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – STŘEDOČESKÝ KRAJ 6. Nymburk – budova sokolovny Pamětní deska z leštěné žuly na budově byla odhalena u příležitosti oslav vzniku republiky v roce 1924. Připomíná, že v budově v roce 1902 měl přednášku budoucí československý prezident T. G. Masaryk o K. H. Borovském. Za války a po roce 1948 byla obrácena rubovou stranou. Po roce 1968 byla opět obrácena, avšak za normalizace ukradena. Replika se vrátila na budovu v roce 1991. Nymburk – building of the Sokol Hall The plaque of polished granite on the building was unveiled on the occasion of celebration of the foundation of the independent Czechoslovakia in 1924. It reminds that in the building the future Czechoslovak prezident T. G. Masaryk gave lecture on K. H. Borovský in 1902. It was turned over during the war and after the year 1948. After year 1968 it was reversed again, but during the time of normalization was stealing. The replica returned on the building in 1991. 7. Poděbrady – lázeňská park Bronzová socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v nadživotní velikosti z roku 1928. Je prvním dílem českého sochaře Otto Gutfreunda. Další dva odlitky stejné sochy byly instalovány v Nitře a Kroměříži. Za války byla roztavena, v roce 1945 obnovena a po roce 1948 opět zničena. Do parku se vrátila v roce 2008. Poděbrady – the spa park The above life-size bronze statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was initially from the year 1928. It was the first work of the Czech sculptor Otto Gutfreund. Two other castings of the same statue were installed in Nitra and Kroměříž. During the war it was melted down, but it was restored in 1945 and again destroyed in 1948. It returned to the park in 2008. 8. Příbram – budova bývalého báňského ředitelství Pamětní deska připomínající vznik samostatné Československé republiky. Z balkonu budovy byl 29. října 1918 oznámen vznik Československa. Autorem pamětní desky je grafik a spisovatel Jan Čáka. Příbram – building of the former mining headquarters The plaque commemorates the foundation of the independent Czechoslovak Republic. From the balcony of the building on 29 October 1918 was announced the foundation of Czechoslovakia. The author of the commemorating plaque is the graphic and writer Jan Čáka. 9. Pyšely – základní škola T. G. Masaryka Pamětní deska nad hlavním vchodem do školy byla odhalena na paměť prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v roce 1938. V roce 1942 byla sejmuta a po dobu okupace schována. Na své místo se opět vrátila v roce 1946. Pyšely – T. G. Masaryk elementary school The plaque above the main entrance was unveiled in memory of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk in 1938. In 1942, it was removed and it was hide during the occupation. It returned to its place in 1946. 10. Sedlčany – Šiberný vrch u Libíně Pamětní deska připomíná návštěvu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na Sedlčansku. Dne 4. září 1922 z tohoto místa společně s generály, poslanci, senátory a novináři přihlížel závěru prvního velkého vojenského cvičení československé armády. Sedlčany – Šiberský hill near Libín The plaque commemorates the visit of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk in Sedlčany region. He attended the finish of the first major military exercise of the Czechoslovak army along with the generals, deputies, senators, and journalists on 4 September 1922. 101


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – JIHOČESKÝ KRAJ 1. Boršov nad Vltavou Betonový památník věnovaný Gustavu Habermannovi. Československý politik byl členem Národního výboru a byl součástí skupiny, která vyjednávala v Ženevě podmínky vzniku nové Československé republiky. Po vzniku republiky byl poslancem, senátorem, ministrem školství a ministrem sociální péče. Boršov nad Vltavou The concrete memorial dedicated to Gustav Habermann. The Czechoslovakian politician was a member of the National Committee and was part of a group that negotiated in Geneva the conditions of the foundation of the new Czechoslovak Republic. After the establishment of the republic, he became a deputy, senator, minister of education and minister of social welfare. 2. České Budějovice – budova radnice Pamětní deska připomíná první návštěvu československého prezidenta T. G. Masaryka v Českých Budějovicích. Byla zhotovena podle návrhu architekta Karla Chocholy a na průčelí radnice umístěna v roce 1935. České Budějovice – Town Hall Building The plaque commemorates the first visit of the Czechoslovak president T. G. Masaryk in České Budějovice. It was made according to the design of the architect Karel Chochola and it was placed on the frontage of town hall in 1935. 3. Hosín Pomník postavený v roce 1921 na paměť padlých v první světové válce. Pomník je kamenný, jsou na něm jména padlých, ale také vyrytý český lev, moravská a slezská orlice, kříž a nápis 1914 – 1918. Na pomníku byl vytesán i znak Československa, v roce 1940 však musel být na příkaz úřadů vysekán. Hosín The monument built in 1921 to remember the fallen in the World War I. It is from stone, you can see there the names of the fallen, the engraved Czech lion, the Moravian and Silesian eagle, the cross and the inscription 1914 - 1918. The emblem of Czechoslovakia was carved out there too, but it had to be cut out at the orders of the authorities in 1940. 4. Chýnov – náměstí Památník obětem první světové války. Jeho autorem byl místní rodák Karel Gabriel. Odhalen byl v roce 1921. Za druhé světové války musel být odstraněn, po válce se však vrátil na své místo a byl doplněn deskou na památku obětem 2. světové války. Chýnov – square The memorial of fallen in the World War I. A local native Karel Gabriel is its author. It was unveiled in 1921. During the World War II it had to be removed, but it returned to its place after the war and was filled in with a plaque dedicated to the victims of the World War II. 5. Mladotice – Chrášťovice Pomník Osvoboditele T. G. Masaryka je věnovaný padlým vojákům ve světové válce. Odhalen byl 5. července 1936. Mladotice – Chrášťovice The Monument of Liberator T. G. Masaryk is dedicated to fallen soldiers in the World War. It was unveiled on 5 July 1936. 102


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – JIHOČESKÝ KRAJ 6. Planá nad Lužnicí – u kostela sv. Václava Pomník je vzpomínkou na padlé z Plané nad Lužnicí a okolí. Jeho autorem je český sochař Jan Vítězslav Dušek. Slavnostně odhalen byl v roce 1920. Planá nad Lužnicí – near the church of St. Wenceslas The monument is a memory of the fallen from Planá nad Lužnicí and its surroundings. Its author is Czech sculptor Jan Vítězslav Dušek. It was unveiled in 1920. 7. Pracejovice – Švehlův dům Dům postavený na počest významného prvorepublikového politika Antonína Švehly, který se podílel na vyhlášení samostatné Československé republiky. Stavba byla zahájena v roce 1936 a dokončena o rok později. Dům sloužil jako sídlo obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Dnes jsou zde obecní byty. Pracejovice – Švehla House The house was built in honour of the important Czechoslovakian politician Antonín Švehla. He participated in the declaration of the independent Czechoslovak Republic. The construction began in 1936 and was completed one year later. The house served as the seat of the municipal office and a firehouse. Today there are municipal apartments. 8. Roudná Památník věnovaný padlým za 1. a 2. světové války. Jsou zde uvedena jména obětí. Na pomníku je rovněž podobizna prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Roudná The memorial dedicated to the fallen of World War I and World War II with names of victims. The monument also bears the portrait of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. 9. Sepekov – náměstí Pomník prezidentu Osvoboditeli, jak je nazýván T. G. Masaryk, a obětem 1. světové války byl odhalen v roce 1938. Jeho autorem je táborský sochař Jan Vítězslav Dušek. Sepekov – square The monument of the President Liberator, as T. G. Masaryk was called, and of victims of the World War I was unveiled in 1938. Its author is the sculptor Jan Vítězslav Dušek from Tábor. 10. Strmilov – Masarykovo náměstí Pamětní deska na rodném domě československého politika Františka Staňka, který byl poslancem a v prvních letech existence samostatné republiky ministrem několika vlád. V době okupace byla deska zakryta prkny, v 50. letech 20. století pak úmyslně rozbita tehdejším tajemníkem národního výboru. Na domě zůstal jen prázdný rám. Nová deska s původním textem byla na dům umístěna v roce 1990 a v roce 2000 byla v parku odhalena Staňkova busta. Strmilov – Masaryk square The commemorative plaque on the birth house of the Czechoslovak politician František Staněk, who was a deputy and in first years of the existence of the independent republic the minister of several governments. At the time of the occupation, the plaque was covered with boards. In the 1950s it was intentionally broken by the then secretary of the National Committee. There was only an empty frame on the house. A new plaque with the original text was placed in 1990 and Staněk bust was unveiled in the park in 2000. 103


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PLZEŇSKÝ KRAJ 1. Hrádek u Rokycan – základní škola Před školou se nachází pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka z roku 2000. Hrádek u Rokycan – elementary school In front of the school, there is the monument of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk from the year 2000. 2. Chomle Památník padlých občanů v I. světové válce byl slavnostně odhalen v roce 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka a nese jeho portrét. V roce 1940, za okupace, byla z nařízení německých úřadů z pomníku sejmuta plaketa T. G. Masaryka a odevzdána do sběrny kovových odpadů. Po roce 1989 nechal místní občan vlastním nákladem zhotovit novou plaketu T. G. Masaryk z mramoru. Chomle The memorial of fallen citizens in World War I was unveiled in the year of 80th birthday of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk and bears his portrait too. The plaque with portrait of Masaryk was removed after the order of German authorities in 1940 and handed over to scrap-yard. The local citizen left at his own expense to produce a new plaque from marble after the year 1989. 3. Chudenice Švehlova lípa, která byla vysazena 14. dubna 1934, pravděpodobně k výročí narození Antonína Švehly. Švehla byl československý politik, který se stal předsedou tří československých vlád, předsedou agrární strany a hostivařským statkářem. Chudenice Švehla linden, which was planted 14 April 1934, probably because of anniversary of the birthday of Antonín Švehla. He was a Czechoslovak politician and he served three terms as the prime minister of Czechoslovakia. 4. Klatovy – Ježovy Památník obětem 1. Světové války, věnovaný legionářům a rodákům obce Ježovy. Zdobí ho originál desky se jmény padlých a busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Klatovy – Ježovy The memorial of the victims of the World War I, it is dedicated to legionaries and natives of village. It is decorated with the plate with the names of the fallen and the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. 5. Plzeň – budova radnice, Měšťanská beseda Pamětní desky připomínající první poradu Národního výboru, která se konala v den vzniku samostatného Československa. Plzeň – Town Hall building, social and cultural centre Mešťanská beseda The plaques commemorate the first meeting of the National Committee, which took place on the day of the foundation of the independent Czechoslovakia. 104


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PLZEŇSKÝ KRAJ 6. Přívětice – náves Pomník věnovaný padlým v první světové válce. Byl odhalen v roce 1928. Na pomníku je umístěna busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a nadpis Obětem války 1914 - 1918 a jména padlých z obce. Přívětice – square The monument dedicated to the fallen in the World War I. It was unveiled in 1928. The bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk, the inscription To the Victims of War 1914 - 1918 and the names of the fallen from the village are on the monument. 7. Strašice Husův kámen byl odhalen na obecním pozemku před hotelem Pošta v roce 1938. Jeho nápis připomínal výročí 20 let od vzniku samostatného Československa. Za druhé světové války byl tento nápis zakryt sádrou a po válce opět odkryt. V roce 2007 však byla pamětní deska odcizena. Strašice Hus stone was unveiled on the communal land in front of the hotel Pošta in 1938. Its inscription commemorated the 20th anniversary of the foundation of independent Czechoslovakia. This inscription was covered with plaster during the World War II and it was again uncovered after the war. In 2007, however, the commemorative plaque was stolen. 8. Sušice – park před základní školou Pískovcová socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v nadživotní velikosti. V blízkosti původně stála bronzová socha prezidenta, která se však za války ztratila a autor původní předválečné sochy Otakar Švec vytvořil v roce 1949 novou plastiku. Odhalena však byla až v roce 1969. V roce 1990 byly doplněny na kamenný podstavec iniciály TGM a životní data. Sušice – park in front of elementary school The sandstone statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk in life-size. Originally, a bronze sculpture of the president was near, but it got lost during the war and the author of the original pre-war statue Otakar Švec created a new sculpture in 1949. However, it was unveiled in 1969. In 1990, TGM initials and life data were added at the stone pedestal. 9. Svéradice Památník věnovaný prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi a jeho nástupci Edvardovi Benešovi a osvobození Svéradic americkou armádou. Svéradice The memorial dedicated to the first Czechoslovak president T. G. Masaryk and his successor Edvard Beneš and to the liberation of Svéradice by the US Army. 10. Velký Bor Památník věnovaný padlým. Na jeho vrchu je busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Velký Bor The monument dedicated to the fallen. On its top, there is the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. 105


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – KARLOVARSKÝ KRAJ 1. Aš – základní škola Památník věnovaný československému prezidentovi Edvardovi Benešovi, který v září 1915 utíkal do Německa přes státní hranice v Aši. Žulový kvádr s českým znakem, podobiznou Edvarda Beneše a s deskou s nápisem byl odhalen v roce 1947 na místě, kde Beneš státní hranici přešel. Když se místo dostalo do hraničního pásma, na památník se zapomnělo. Památník byl nalezen v roce 1990, a v roce 1995 znovu odhalen před budovou základní školy. Aš – elementary school building The memorial dedicated to the Czechoslovak president Edvard Beneš, who flew to Germany across the state border in Aš in September 1915.The granite block with Czech emblem, portrait of Edvard Beneš and plaque with inscription was unveiled at the place where Beneš crossed the state border in 1947. When the place became the border zone, the memorial was forgotten. The memorial was found in 1990, and it was revealed again in front of the elementary school building in 1995. 2. Dalovice – hřbitov Původně pomník věnovaný padlým v první světové válce z roku 1934 byl po válce upraven a věnován padlým a umučeným. V dalších letech byl přemístěn a znovu upraven. Na pomníku je socha lva od sochaře Huga Uhera. Dalovice – cemetery The monument originally dedicated to the fallen in the World War I was unveiled in 1934. It was adapted after the World War II and dedicated to the fallen and tortured. In the following years, it was relocated and modified. A statue of a lion made by sculptor Hugo Uher is on the memorial. 3. Horní Slavkov – hřbitov Dřevěný kříž připomíná památku politických vězňů, kteří byli zastřeleni na útěku z pracovního tábora v roce 1951. Horní Slavkov – cemetery The wooden cross commemorates political prisoners, who were shot dead on the run from labor camp in 1951. 4. Cheb Památník obětem železné opony je věnovaný lidem, kteří zemřeli při pokusu o přechod státní hranice z tehdejšího totalitního Československa do Německa. Autory památníku jsou sochař Antonín Kašpar a architekt Jaroslav Šusta. Cheb The memorial of the victims of the Iron Curtain is dedicated to people who died when trying to cross the state border from then-totalitarian Czechoslovakia to Germany. Authors of the monument are the sculptor Antonín Kašpar and the architect Jaroslav Šusta. 5. Chebské letiště Pomník prvního vojenského letiště na českém území byl odhalen v roce 2011. Letiště bylo vybudováno v letech 1916 a 1917 a po vzniku samostatného Československa bylo jediným letištěm na celém území republiky. Od roku 1928 tu působily jednotky l. leteckého pluku T.G.M. Cheb airport The monument of the first military airport on the Czech territory was unveiled in 2011. The airport was built between the years 1916 and 1917 and it was the only airport in the whole territory after the foundation of the independent Czechoslovakia. The units of the 1st Aviation Regiment T.G.M. have operated here since 1928. 106


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – KARLOVARSKÝ KRAJ 6. Jáchymov Pomník osvobození byl slavnostně odhalen roku 1947. Na hranolovém pomníku je kovová deska s barevným státním znakem Československa. Jáchymov The monument of the liberation was unveiled in 1947. On the prismatic monument, there is a metal plaque with the colorful national emblem of Czechoslovakia. 7. Karlovy Vary Bronzovou sochu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka vytvořil karlovarský sochař Jan Kotek. Socha byla odhalena v roce 2007, při příležitosti 70. výročí Masarykova úmrtí. Karlovy Vary The bronze sculpture of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk is the work of sculptor Jan Kotek from Karlovy Vary. The statue was unveiled on the occasion of the 70 th anniversary of Masaryk‘s death in 2007. 8. Protivec Pískovcová busta T. G. Masaryka byla odhalena v roce 1948. Autorem pomníku byl Václav Koblížek. Na přelomu let 1964-1965 byla busta z podstavce odstraněna. Po roce 1990 byla busta znovu nalezena a pomník obnoven. Protivec The sandstone bust of T. G. Masaryk was unveiled in 1948. It was made by Václav Koblížek. The bust was removed from the pedestal at the turn of the years 1964 and 1965. The bust was again found and the monument restored after the year 1990. 9. Pšov – Novosedly Památník obětem 1. světové války byl zrestaurován v roce 2014. Na desce jsou jména padlých rodáků. Pšov – Novosedly The memorial dedicated to the victims of the World War I was restored in 2014. There are names of fallen natives on the plaque. 10. Žlutice Pomník obětem 1. světové války byl postaven v roce 1929 stavebním mistrem Leopoldem Kiesswetterem podle návrhu akademického sochaře Willyho Russa. Pod rameny kříže jsou pamětní desky se jmény padlých a nezvěstných obyvatel z okolí. Žlutice The monument dedicated to the victims of the World War I was built by construction foreman Leopold Kiesswetter according to design of sculptor Willy Russ in 1929. Under the shoulders of the cross, there are commemorative plaques with the names of the fallen and missing inhabitants from the surrounding area. 107


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ÚSTECKÝ KRAJ 1. Brodec Pomník věnovaný padlým v první světové válce. Na plaketě jsou dva státníci, první československý prezident T. G. Masaryk a prezident USA Woodrow Wilson. Brodec The monument of the fallen in the World War I. There are two statesmen on the plaque, the first Czechoslovak president T. G. Masaryk and the US President Woodrow Wilson. 2. Hrob Pamětní deska připomínající 50. výročí vzniku samostatného Československa. Odhalena však byla až po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Nápis na desce tak připomíná vznik ČSSR, a ne ČSR. Hrob The plaque commemorates the 50 th anniversary of the foundation of the independent Czechoslovakia. However, it was revealed only after the occupation of our country by troops of the Warsaw Pact in august 1968. So inscription on the plaque recalls the foundation of the Czechoslovak Socialist Republic, not Czechoslovakia. 3. Chabařovice První pomník T. G. Masaryka byl odhalen v roce 1936. Jeho autorem byl Myslbekův žák Václav Mach. Socha byla zničena nacisty v roce 1938. Roku 1948 byla odhalena druhá socha prezidenta, ale ta zase nepřežila komunistický převrat. Současná socha byla odhalena v roce 1992, vytvořil ji sochař Břetislav Holakovský. Chabařovice The first monument of T. G. Masaryk was unveiled in 1936. Myslbek’s disciple Václav Mach was its author. The statue was destroyed by the Nazis in 1938. The second statue of the president was unveiled in 1948, but this one did not survive the Communist coup. The present statue was unveiled in 1992, it was made by sculptor Břetislav Holakovský. 4. Chomutov Pomník s bustou prvního prezidenta Československa, vyhotovený v roce 1998, se nachází v místě střední průmyslové školy, která zahájila svoji činnost v 70. letech 19. století a slouží dodnes. Během 1. světové války se stala část objektu sídlem vojska a zabezpečovala zázemí ozbrojených jednotek. Chomutov The monument with the bust of the first president of the Czechoslovakia was made in 1998. It is located at the site of the secondary industrial school, which started its activity in the 70s years of the 19 th century and serves till now. During the World War I, part of the building was the seat of the army and secured the facilities of the armed forces. 5. Jimlín – Zeměchy Pamětní deska na rodném domě Karla Líma byla odhalena v roce 2014. Lím byl zakladatelem krušnohorské turistiky. Vlastenec, milovník přírody, turista, autor vlastivědné literatury, map, turistických průvodců či pohlednic se výrazně podílel na vybudování turistické chaty na vrcholu Bouřňáku. Pomník na jeho hrobě je kulturní památkou. Jimlín – Zeměchy The commemorating plaque on Karel Lím house was unveiled in 2014. He was the founder of tourism in Krušné hory. The patriot, nature lover, tourist, author of national literature, maps, tourist guides, or postcards, has made a significant contribution to building a tourist lodge on top of the Bouřňák hill. His tombstone is cultural monument. 108


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ÚSTECKÝ KRAJ 6. Líšťany Pomník obětem 1. světové války byl postavený v roce 1922. Nachází se u něj Masarykova lípa vysazená v roce 1918 na počest vzniku Československé republiky. V roce 1999 zde byla odhalena pamětní deska československým legionářům. Desku zhotovil kameník Jiří Rusý z Loun. Líšťany The monument dedicated to the victims of the World War I was built in 1922. It is situated near Masaryk linden, which was planted in honour of the foundation of the independent Czechoslovak Republic in 1918. In 1999, there was revealed a memorial plaque dedicated to the Czechoslovak Legionnaires. The plaque was made by stonemason Jiří Rusý from Louny. 7. Ohníč Pomník s bustou T. G. Masaryka byl slavnostně odhalen v červnu 1938. Vytvořil ho sochař Hermann Zettlitzer. Za okupace byl pomník odstraněn a busta uschována. Po válce byla vrácena na místo. V roce 1966 však byla poškozena. Zrestaurovaná busta byla v roce 1990 umístěna v budově duchcovského gymnázia a na pomník byla o dva roky později umístěna kopie vyrobená v duchcovské porcelánce. Ohníč The memorial with the bust of T. G. Masaryk was unveiled in June 1938. It was created by sculptor Hermann Zettlitzer. During the Nazis occupation, the monument was removed and the bust concealed. It returned to its place after the war. However, it was damaged in 1966. The restored bust was placed in the grammar school building in Duchcov in 1990, and two years later porcelain factory in Duchcov made a copy of bust. 8. Ploskovice Pomník byl postavený v roce 1928 na památku padlých občanů v 1. světové válce a na oslavu desátého výročí vzniku samostatného Československa. Ploskovice The monument was built in 1928 to commemorate the fallen citizens in World War I and to celebrate the tenth anniversary of the founding of the independent Czechoslovakia. 9. Pnětluky Pomník padlým v I. světové válce vytvořil roku 1924 sochař E. Zelenka. Postkubistické dílo ze světlého kamene ve formě stylizovaného kalicha či palcátu připomíná 27 občanů obce, kteří zahynuli na evropských bojištích. Pnětluky The monument of the fallen in World War I was created by the sculptor E. Zelenka in 1924. The post-cubist work from light stone in the form of a stylized chalice or mace reminds 27 citizens of the village who died on European battlefields. 10. Ústí nad Labem – radnice Pamětní deska připomínající místního významného prvorepublikového politika Leopolda Pölzla byla odhalena v roce 1998. Jejím autorem je Zdeněk Kolářský. Ústí nad Labem – town hall The plaque commemorates Lepold Pölzl, prominent Czechoslovak politician. It was unveiled in 1998. Zdeněk Kolářský is its author. 109


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – LIBERECKÝ KRAJ 1. Bedřichov – Nová Louka Pomník věnovaný Přemyslovi Šámalovi, významnému prvorepublikovému politikovi a prvnímu kancléři prezidenta T. G. Masaryka, který s oblibou jezdíval na místní zámeček. Pomník s bronzovým reliéfem byl odhalen v roce 1947, v roce 1960 však byl zničen. Znovuodhalení se Šámalův pomník dočkal roku 1990. Bedřichov – Nová Louka The memorial dedicated to Přemysl Šámal, the prominent first-republic politician and the first chancellor of T. G. Masaryk, who liked to visit the local manor house. The memorial with a bronze relief was unveiled in 1947, but it was destroyed in 1960. The re-unveiling of Šámal monument was take place in 1990. 2. Česká Lípa – budova radnice V 90. letech 20. století byla na budovu radnice umístěna pamětní deska s citátem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. O několik let později byla doplněna jeho bustou. Česká Lípa – Town Hall building The commemorative plaque with a quotation of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was placed on the building of the Town Hall in the 1990s. A few years later, it was complemented by his bust. 3. Frýdlant – Stará poutní cesta Na místě se původně nacházel Masarykstein, později zvaný Kámen osvobození, který byl odhalen u příležitosti desátého výročí vzniku Československa. Není však známo, kdo za jeho odhalením stál, jak vypadal, ani jak dlouho zde stál. Je pravděpodobné, že zmizel nejpozději na podzim 1938. U příležitosti 95. výročí vzniku Československa byl na místě odhalen Kámen republiky. Frýdlant – Old Pilgrimage Road Originally, Masarykstein, later called Stone of Liberation, was located in this place. It was unveiled on the occasion of the tenth anniversary of the foundation of the independent Czechoslovakia. However, it is not known as it looked, nor how long it stood there. It is probable that it disappeared at the latest in the autumn of 1938. On the occasion of the 95th anniversary of the foundation of the Czechoslovakia, the Stone of the Republic was unveiled here. 4. Jilemnice – Tyršovo náměstí Pomník obětem 1. světové války byl odhalen v roce 1938. V podstavci památníku je uložena hlína z bojišť od Zborova, Terronu a Doss Alta. Autory byly sochařka Františka Podpěrová Bělská a architekt Blahomír Podpěra. Po okupaci byla bronzová socha sokola z vrcholu odstraněna a nápis připomínající uložení hlíny přikryt vrstvou cementu. V roce 1946 bylo vše vráceno do původního stavu a později byl památník doplněn žulovou deskou připomínající oběti německé okupace. Jilemnice – Tyrš square The monument dedicated to the victims of the World War I was unveiled in 1938. In the pedestal of the monument, there is soil from battlefields from Zborov, Terron and Doss Alto. Authors were the sculptor Františka Podpěrová Bělská and the architect Blahomír Podpěra. In the time of Nazis occupation, the bronze sculpture of the falcon was removed from the top and the inscription reminiscent of the deposit of the soil was covered with cement. Everything was returned to its original state in 1946, and later the memorial was complemented with a granite plate reminded the victims of the German occupation. 5. Karlovice Pomník věnovaný spoluobčanům padlým v první světové válce byl odhalený v roce 1925. Karlovice A monument dedicated to fellow citizens fallen in the World War I was unveiled in 1925. 110


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – LIBERECKÝ KRAJ 6. Mimoň – zámecký park V roce 2000 bylo v parku k desátému výročí znovuobnovení činnosti Junáka zasazeno deset lip. V roce 2015 byla jedna z těchto lip určena jako Strom republiky a byla u něj odhalena pamětní deska. Od té doby se zde každý rok na počest státního svátku vzniku Československé republiky 28. října 1918 sejdou občané města Mimoně s dětmi a mládeží. Mimoň – castle park In 2000, ten lindens were planted in the park on the occasion of the tenth anniversary of the rebuilding of the scout organization Junák. One of these lindens was designated as the Tree of the Republic in 2015 and a memorial plaque was unveiled there. Since then, every year, in honour of celebrating the foundation of the independent Czechoslovak Republic on 28 October 1918, citizens of the town with children and young people meet here. 7. Nový Bor Pomník je věnován památce hrdinů Rumburské vzpoury, kteří zde byli popraveni 29. 5. 1918 a položili životy za své přesvědčení o nesmyslnosti války a z touhy po ukončení světového válečného konfliktu. Byl odhalen v roce 2015 a je replikou pomníku z roku 1923, který byl jako symbol vlastenectví zničen nacisty v roce 1940. Pietní místo pak tvořila kamenná stéla s pamětní deskou, která byla nově nahrazena pomníkem podle původního návrhu Karla Dvořáka. Nový Bor The monument is dedicated to the memory of the heroes of the uprising in Rumburk. They were executed here on 29 May 1918 and laid their lives for their beliefs about the senselessness of the war and the desire to end the world war conflict. It was unveiled in the year 2015 and it is a replica of the monument from 1923, which was destroyed by the Nazis as a symbol of patriotism in 1940. The place of commemoration then created stone stele with a commemorative plaque, which was replaced by a monument made according to the original design of Karel Dvořák. 8. Pěnčín – Bratříkov Žulový památník věnovaný založení Československého státu a památce obětí války z Bratříkova se jmény padlých vojáků. Na vrcholu je busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Pěnčín – Bratříkov The granite monument dedicated to the foundation of the Czechoslovak state and to the victims of the war from Bratříkov with the names of fallen soldiers. At the top, there is the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. 9. Tanvald Původně byl pomník s bustou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka postaven k výročí samostatného Československa. Za války byl schován na radnici, po osvobození na krátko opět na svém místě, ale po roce 1948 zase schován. Na prázdný kvádr byla umístěna neutrální tabulka věnovaná památce 1. a 2. odboje. Od roku 1990 se zde vždy vzpomíná 28. 10. na vznik republiky. Tanvald Originally, the monument with the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was built on the occasion of the anniversary of the independent Czechoslovakia. During the war, it was hidden in the town hall. It returned to its place for a short time after liberation, but it was hidden again after 1948. The neutral table dedicated to the memory of the resistance was placed on the empty block. Since 1990, the foundation of the independent republic is celebrated here. 10. Turnov Pomník je věnován turnovským občanům, kteří zahynuli v letech 1914–1918, 1939–1945 a 1948–1989. Pochází z roku 1927 a jeho autorem je Josef Drahoňovský. Pomník je kulturní památkou. Turnov The monument is dedicated to citizens of the city, who died between the years 1914–1918, 1939–1945 and 1948–1989. It dates back to 1927 and its author is Josef Drahoňovský. It is a cultural monument. 111


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 1. Bílá Třemešná Památník z roku 1938 se sochou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byl věnován obětem první světové války. K desce se jmény obětí z první války přibyla v roce 1946 další deska se jmény obětí druhé světové války. Bílá Třemešná The memorial with statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk from the year 1938 is devoted to the victims of the World War I. A plaque with the names of the victims of the World War II was added in 1946. 2. Dobruška – Archlebovy sady Pomník padlým ve válce vytvořil táborský sochař Jan Vítězslav Dušek roku 1929. Na desce jsou jména občanů, kteří padli v první světové válce. Dobruška The memorial of the fallen in the war was created by the sculptor Jan Vítězslav Dušek from Tábor in 1929. On the plaque, there are the names of the citizens who died in the World War I. 3. Hronov Pomník obětem komunismu byl odhalen v roce 2004. Bronzová deska na pomníku byla vyrobena podle návrhu malíře Ivana Krejčího. Hronov The memorial of the victims of Communism was unveiled in 2004. The painter Ivan Krejčí designed the bronze plaque at the monument. 4. Chlumec nad Cidlinou – Kozelkova ulice Pomník obětem 2. světové války a pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který vytvořila v roce 1996 K. Myšková. Chlumec nad Cidlinou – Kozelkova street The monument of the victims of World War II and the monument of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. It was created by K. Myšková in 1996. 5. Jaroměř – Josefov Mramorová busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byla odhalena v roce 1926. Bustu podle návrhu Jana Štursy vytvořila jeho žákyně Marie Kulhánková. V roce 1940 musela být sejmuta, byla uschována a v roce 1945 se vrátila na místo. V roce 1953 však byla poškozena a roky byla ukrývána. Později byla objevena a dostala se do muzea. Na podstavec v parku byla v roce 1994 umístěna jiná busta od sochaře Petra Nováka. Jaroměř – Josefov The marble bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was unveiled in 1926. The bust was designed by Jan Štursa and made by his student Marie Kulhánková. It had to be removed in 1940, it was preserved, and it returned to its place in 1945. But in 1953, it was damaged and was sheltered for years. It was discovered later and got to the museum. A new bust from the sculptor Petr Novák was placed in the park in 1994. 112


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 6. Libčany – u hasičské zbrojnice Strom republiky – Lípa svobody – byl vysazen 28. října 1919. Pod lípou je umístěn památník obětem světových válek. Libčany – near the firehouse The Tree of the Republic, Linden of Liberty, was planted on 28 October 1919. Under the linden, there is a memorial of the victims of world wars. 7. Rokytnice v Orlických horách – Masarykovo náměstí Pomník prezidenta T. G. Masaryka byl odhalen u příležitostí 85. výročí vzniku Československé republiky. Pomník vytvořil architekt Petr Šuda, autorem busty je sochař Josef Kotyza. Rokytnice v Orlických horách – Masaryk square The memorial of president T. G. Masaryk was unveiled on the occasion of the 85 th anniversary of the Czechoslovak Republic. The monument was created by architect Petr Šuda, the sculptor Josef Kotyza is the author of the bust. 8. Trotina Památník prezidenta Osvoboditele od sochaře Růžičky a architekta V. Šulce byl odhalen v roce 1938. Památník byl zničen přívrženci fašizmu a po válce znovu slavnostně odhalen. Poté jej však zničili komunisté a na dlouhých 60 let čněly k nebi pouze dva pískovcové obelisky. Znovu byl památník odhalen v roce 2011. Trotina The memorial of the President Liberator from the sculptor Růžička and architect V. Šulc was unveiled in 1938. The memorial was destroyed by adherents of fascism and unveiled again after the war. But it was destroyed by the Communists, and only two sandstone obelisks soared skyward for sixty years. The monument was once again unveiled in 2011. 9. Vilantice Památník osvobození vytvořil v roce 1923 sochař Vomáčka z Vojic. Dole je žulová deska se jmény padlých v první světové válce. Vilantice The monument of liberation was created by the sculptor Vomáčka z Vojic in 1923. Below is a granite plaque with names of fallen in the World War I. 10. Žacléř – Královec Autorem pomníku obětem první světové války je sochař Emil Schwantner. Odhalen byl v roce 1921. Ve střední části je seznam padlých ve válce. Žacléř – Královec The memorial of the victims of the World War I. Its author is the sculptor Emil Schwantner. It was unveiled in 1921. In the central part, there are the names of fallen in the war. 113


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PARDUBICKÝ KRAJ 1. Horní Jelení Pamětní deska místního rodáka JUDr. Emila Martince, který byl prvním odborovým přednostou ministerstva financí a organizátor celní služby. Položil pevné základy československého celního práva. Pod jeho vedením bylo vydáno české znění vysvětlivek k celnímu sazebníku a celní sazebník upravený pro výkon tehdejší celní služby. Od prvních dnů po říjnu 1918 intenzivně pracoval na novém celním zákonu, který byl vyhlášen, včetně prováděcího nařízení, v roce 1927. Horní Jelení The commemorative plaque of local native JUDr. Emil Martinec, who was the first section chief of the Ministry of Finance and the organizer of the Customs Service. He laid the solid foundations of Czechoslovak customs law. Under his leadership, the Czech version of the Explanatory Notes to the Customs Tariff and Customs Tariff was prepared for the function of customs service. From the first days after October 1918, he worked intensively on the new customs law, which was promulgated, including the implementing regulation, in 1927. 2. Horní Újezd Pomník padlým v první světové válce byl odhalen v roce 1929. Na podstavci jsou jména místních, kteří se z války nevrátili. Jejich památku střeží socha sv. Václava. Na pomníku je dodnes dobře čitelná signatura vysokomýtských kameníků Antoch a Vocl. Horní Újezd The memorial of the fallen in the World War I was unveiled in 1929. On the pedestal, there are the names of the locals who did not return from the war. The statue of St. Wenceslas guards the monument. There is still well-legible signature of stonemasons Antoch and Vocl from Vysoké Mýto on the monument. 3. Jevíčko – Palackého náměstí Socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka vznikla po jeho návštěvě ve městě. Vytvořil ji sochař Martin Polák, odhalena byla v roce 1930. Původně stála v Tillových sadech, za druhé světové války byla ukryta v pivovaře, kde zůstala i po válce. Znovu odhalena na náměstí byla až v roce 1990. Jevíčko – Palacký square The statue of the first Czechoslovak President T. G. Masaryk was created after his visit to the city. It was made by sculptor Martin Polák and unveiled in 1930. Originally, it was standing in Till Park. During World War II, it was hidden in a brewery where it remained after the war too. It was unveiled again on the square only in 1990. 4. Makov – před kostelem Památník věnovaný obětem první světové války. Na náhrobku jsou jména a fotografie místních, kteří padli ve válce. Odhalen byl v roce 1921. Makov – in front of the church The monument dedicated to the victims of the World War I. The names and photographs of the local people who fallen in the war are on the tombstone. It was unveiled in 1921. 5. Nasavrky – park v ulici Havlíčkova Původní pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byl vysoký 5,5 metru. Jeho autorem byl profesor J. Vávra z Hořic. Slavnostně odhalen byl v roce 1933. V květu 1941 byl pomník z nařízení říšských úřadů rozebrán a v roce 1943 zničen. Zachovalo se pouze torzo hlavy. V roce 1995 akademický sochař Jaroslav Brož podle zachovalého torza hlavy vypracoval bustu T. G. Masaryka z bílého mramoru, která byla osazena na původní podstavec a slavnostně odhalena v roce 1995. Nasavrky – park in Havlíčkova street The original memorial of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was 5.5 meters high. Professor J. Vávra from Hořice was its author. It was unveiled in 1933. The monument was from order of the Reich authorities dismantled in 1941 and destroyed in 1943. Only the torso of the head was preserved. In 1995, academic sculptor Jaroslav Brož made a bust of T. G. Masaryk from white marble according to the preserved torso of the head. The bust was put on the original pedestal and was unveiled in 1995. 114


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PARDUBICKÝ KRAJ 6. Polička Kamenná socha „Naše osvobození“ je věnována památce padlých v první světové válce. Jejím autorem je Antonín Chmelař. Polička The stone statue “Our Liberation” is dedicated to the memory of the fallen in the World War I. Antonín Chmelař is its author. 7. Přelouč – Masarykovo náměstí Pomník prvního československého prezidenta s pamětní deskou byl odhalen v roce 2000. Nachází se poblíž budovy Občanské záložny, na které se nachází pamětní deska připomínající přednášku T. G. Masaryka z roku 1906. Instalována byla roku 1932 a v roce 1947 znovu obnovena. Po roce 1948 byla ovšem opět odstraněna a zpět se definitivně vrátila až po sametové revoluci. Přelouč – Masaryk square The memorial of the first Czechoslovak president with a plaque was unveiled in 2000. It is located near the building of the Civic Savings Bank, which houses a plaque commemorating the public lecture of T. G. Masaryk here in 1906. The plaque was installed in 1932 and restored in 1947. After 1948, however, it was again removed and returned definitively only after the Velvet Revolution. 8. Pustá Rybná Pomník padlým ve světové válce byl vystavěn roku 1924. Kamenná mohyla je ozdobená bustou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zajímavostí jistě je, že busta navzdory měnící se politické situaci v naší zemi, nebyla nikdy sejmuta a na svém místě přetrvala až do dnešních dnů. Pomník je opatřen 2 pamětními deskami připomínajícími oběti I. a II. světové války. Pustá Rybná The monument of the fallen in the World War was built in 1924. The stone monument is decorated with the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. It is interesting to note that the bust, despite the changing political situation in our country, has never been seized and has survived on its place until today. The monument has two memorial plaques commemorating the victims of the World Wars I and II. 9. Slatiňany – Škrovád Pískovcový pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války. Je na něm umístěn bronzový reliéfní portrét prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Slatiňany – Škrovád The sandstone monument dedicated to the victims of World War I and World War II. There is a bronze embossed portrait of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk on it. 10. Žamberk – Masarykovo náměstí Pomník připomínající prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Autorem busty je žamberský rodák, sochař Josef Kotyza. Pomník byl odhalen v roce 1991. Žamberk – Masaryk Square The memorial commemorating the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. The author of the bust is the native of Žamberk, the sculptor Josef Kotyza. The monument was unveiled in 1991. 115


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – VYSOČINA 1. Bohuňov Pomník padlým za první světové války byl odhalen v roce 1928. Je opatřen deskou se jmény devíti padlých místních občanů. Bohuňov A memorial of the fallen during the World War I was unveiled in 1928. The plaque with the names of nine fallen local citizens is on the memorial. 2. Jámy Památník z bílého mramoru věnovaný padlým v 1. světové válce byl odhalen u příležitosti 10. výročí vzniku Československa, v roce 1928. Do památníku byly vsazeny fotografie všech 21 místních obyvatel, kteří zemřeli ve válce. Jámy The white marble memorial of the fallen in World War I was unveiled on the occasion of the 10 th anniversary of the foundation of Czechoslovakia in 1928. On the memorial, there are photographs of all 21 local residents who died in the war. 3. Krahulov u Třebíče Pomník se jmény 12 místních, kteří padli v první světové válce. Postaven byl v roce 1921. Krahulov u Třebíče The monument with the names of 12 local people who died in the World War I. It was built in 1921. 4. Křídla Památník obětem války byl postaven v roce 1923. V roce 1947 byl doplněn deskou se jmény obětí z 2. světové války. Křídla The memorial of the victims of the war was built in 1923. It was completed with a plaque with the names of the victims of World War II in 1947. 5. Nová Ves u Světlé Žulový pomník se lvem věnovaný padlým byl odhalen v roce 1923. Zhotovil ho Antonín Podpěra ze Světlé nad Sázavou. Po stranách jsou uvedena jména místních, kteří padli v první světové válce. V roce 1938 byl pomník přestěhován a byly u něj zasazeny tři lípy – Jubilejní, Masarykova a Švehlova. Nová Ves u Světlé The granite monument of the fallen was unveiled in 1923. It was made by Antonín Podpěra from Světlá nad Sázavou. On the sides are the names of the locals who fell in the World War I. In 1938, the monument was moved and three lindens were planted near it - Jubilee, Masaryk and Švehla linden. 116


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – VYSOČINA 6. Okříšky – základní škola V roce 1925 byly na budovy školy umístěny citáty českých velikánů - J. Husa, J. A. Komenského a T. G. Masaryka. Při rekonstrukci v šedesátých letech dostala budova nový brizolit, který nápisy zakryl. V roce 2011 byly nápisy na škole obnoveny. Okříšky – elementary school In 1925, the citations of the Czech giants - J. Hus, J. A. Komenský and T. G. Masaryk - were placed on the school building. During the reconstruction in the 1960s, inscriptions covered new brizolith. In 2011, the inscriptions were restored. 7. Pelhřimov Pamětní deska připomíná vyhlášení republiky z okna radnice tehdejším starostou Františkem Fárou. Byla odhalena v roce 1926. Autorem pískovcové desky je pelhřimovský rodák, sochař Jan Tříska. Spolupracoval na ní s kameníkem Františkem Vítkem. Pelhřimov The plaque commemorates the declaration of the republic from the town hall window by the then mayor František Fára. It was unveiled in 1926. Pelhřimov native, the sculptor Jan Tříska, is the author of the sandstone plate. He cooperated with the stonemason František Vítek. 8. Pohled Základní kámen pomníku obětem první světové války byl položen v roce 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku Československa. Téměř šestitunový pomník zhotovil podle návrhu sochaře F. Mareše závod A. Podpěry ve Světlé nad Sázavou. Slavnostně odhalen byl v roce 1929. Pohled The foundation stone of the monument of the victims of the World War I was laid in 1928, on the occasion of the 10 th anniversary of the foundation of Czechoslovakia. Almost six tons weighing monument was made by a factory of A. Podpěra from Světlá nad Sázavou according to design of sculptor F. Mareš. It was unveiled in the year 1929. 9. Telč – náměstí Hrdinů Kamenný kvádr z části torza prvního „mrákotínského“ monolitu, tedy sloupu Vítězství pro Pražský hrad, byl odhalen v roce 1938 jako pomník obětem I. světové války. Torzo monolitu daroval městu při své návštěvě Telče prezident T. G. Masaryk v roce 1928. Od roku 1945 připomíná i oběti II. světové války. Na pomníku je bronzový reliéf sochaře Jaroslava Krepčíka, telčského rodáka. Telč – Hrdinů square The stone block from part of a torso of the first monolith from Mrákotín (the column of the Victory for the Prague Castle) was unveiled as a memorial of the victims of the World War I in 1938. The torso of monolith donated to the town during his visit of the city president T. G. Masaryk in 1928. It reminds the victims of World War II since 1945 too. On the monument is a bronze relief made by sculptor Jaroslav Krepčík, a native of Telč. 10. Veselá Pomník padlých byl odhalen v roce 1926. Zhotovil ho kameník a sochař z Pelhřimova Oldřich Pišan. Připomíná 14 obětí 1. světové války. V roce 1945 bylo na pomník připsáno jméno Františka Sochora, který byl na konci války umučen příslušníky SS v Lomnici nad Lužnicí. Veselá The memorial of the fallen was unveiled in 1926. It was made by the stonemason and the sculptor Oldřich Pišan from Pelhřimov. It reminds 14 victims of the World War I. In 1945, the name of František Sochor, who was tortured by the Fascists at the end of the war in Lomnice nad Lužnicí, was added to the monument. 117


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – JIHOMORAVSKÝ KRAJ 1. Adamov – základní škola V září 1938 byla před budovou školy instalována bronzová busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka od sochaře Jana Třísky spolu s pamětní deskou občanům Adamova padlým v první světové válce. V lednu 1941 byl pomník povalen, podstavec rozbit a busta ukradena. V roce 1946 byla na místo instalována nová busta od stejného autora. Adamov – elementary school In September 1938, the bronze bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk made by the sculptor Jan Tříska was installed in front of the school, together with the memorial plaque of citizens of Adamov who died in the World War I. The monument was brought down, the pedestal broken and the bust stolen in January 1941. A new bust from the same author was installed on site in 1946. 2. Boskovice – náměstí 9. května Pomník věnovaný prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Model zpracoval místní gymnaziální profesor a výtvarník Leopold Schmidt, sochařské práce se ujal místní sochař Josef Otoupal. Pomník byl odhalen v roce 1934, v době okupace však musel být odstraněn. Po válce se vrátil na své místo, ale v 50. letech byl zničen. Obnovený pomník byl odhalen 28. října 1991. Boskovice – 9. května square The monument dedicated to the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. The model was elaborated by local professor and artist Leopold Schmidt, the sculpture was made by local sculptor Josef Otoupal. The monument was unveiled in 1934, but it had to be removed at the time of the occupation. It returned to its place after the war, but in the 1950s, it was destroyed. The restored monument was unveiled on 28 October 1991. 3. Božice – Jiráskův dům Osvěty Jedna ze dvou pamětních desek na domě připomíná lípy, které byly zasazeny v roce 1935 k poctě tří významných československých politiků – T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a A. Švehly - při otevření Jiráskova domu Osvěty. Původní deska byla v roce 1938 poškozena. Současnou desku z leštěné žuly zhotovil Daniel Šebela v roce 2015. Božice – Jirásek house Osvěta One of the two plaques commemorates the lindens that were planted to honour three important Czechoslovak politicians - T. G. Masaryk, M. R. Štefánik and A. Švehla - at the opening ceremony of Jirásek house in 1935. The original plaque was damaged in 1938. The present plaque from polished granite was made by Daniel Šebela in 2015. 4. Brno – Orlí 20/01, Moravské náměstí 4/01 Pamětní desky byly na nárožní průčelí domů umístěné v roce 1991. Připomínají Stanislava Valehracha a Danuši Muzikářovou, kteří byli zastřeleni při demonstracích v ulicích Brna u příležitosti 1. výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Jejich autorem je Jiří Sobotka. Brno – Orlí street 20/01, Moravské square 4/01 Commemorative plaques were situated on the frontage of houses in 1991. They remind Stanislav Valehrach and Danuše Muzikářová who were shot during demonstrations in the streets of Brno on the occasion of the first anniversary of the occupation of Czechoslovakia by troops of the Warsaw Pact. Their author is Jiří Sobotka. 5. Hodonín – Střední průmyslová a umělecká škola Pamětní deska na budově připomíná, že na tomto místě stával domek, ve kterém se v roce 1850 narodil první československý prezident T. G. Masaryk. Hodonín – Secondary industrial and art school The commemorative plaque reminds the birthplace of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. In this place stood the house, where Masaryk was born in 1850. 118


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – JIHOMORAVSKÝ KRAJ 6. Kanice Pomník obětem první světové války s poprsím prezidenta T. G. Masaryka vytvořil sochař Břetislav Kadlčík. Základní kámen pískovcového pomníku vysokého čtyři metry byl položen 28. října 1928, slavnostně byl odhalen v roce 1929. Původní pískovcová busta T. G. Masaryka byla později nahrazena bronzovou. V roce 1943 byl pomník rozebrán a schován, po válce se však našla jen socha lva. V letech 1993 a 1994 byly objeveny pískovcová busta prezidenta a podstavec. Celý pomník pak byl opraven a obnoven a slavnostně odhalen v rámci oslav 80. let od založení samostatné republiky v roce 1998. Kanice The memorial of the victims of the World War I with the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was created by the sculptor Břetislav Kadlčík. The foundation stone of a sandstone monument, four meters high, was laid on 28 October 1928; it was revealed in 1929. The original sandstone bust of T. G. Masaryk was later replaced by a bronze bust. In 1943, the monument was dismantled and hidden, but after the war, only a statue of a lion was found. Between 1993 and 1994, the sandstone bust of the president and the pedestal were discovered. The entire monument was then repaired and restored and unveiled during the 80 th anniversary of the founding of the Independent Czechoslovakia in 1998. 7. Moravské Bránice Památník odboje byl slavnostně odhalen v roce 1935 při příležitosti oslav 750. výročí trvání obce. Památník zhotovil podle návrhu brněnského profesora Josefa Růžičky místní výrobce cementového zboží František Jedon. V roce 1940 musela být z památníku odstraněna plaketa prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a odevzdána německé policii. Moravské Bránice The memorial of resistance movement was unveiled in 1935. The memorial was made by a local producer of cement goods, František Jedon, according to the design of the professor Josef Růžička from Brno. In 1940, the plaque of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk had to be removed from the memorial and handed in to the German police. 8. Nebovidy Pomník obětem první světové války byl slavnostně odhalen 28. října 1928 při oslavách desátého výročí vzniku Československa. Nebovidy The memorial of the victims of World War I was unveiled on 28 October 1928, during the celebrations of the tenth anniversary of the foundation of Czechoslovakia. 9. Silůvky Památník osvobození od táborského sochaře J. V. Duška vznikl v roce 1938. Původně byla součástí památníku bronzová busta T. G. Masaryka, bronzové plakety M. R. Štefánika a E. Beneše, heslo „Pravda vítězí“ a pamětní deska se seznamem obětí první světové války. Za protektorátu byly busta a plakety sejmuty. Po 2. světové válce byl pomník opraven, plaketu Štefánika vystřídala plaketa J. V. Stalina, původní pamětní deska s oběťmi 1. světové války byla doplněna o oběti 2. světové války a přibyla nová deska připomínající vojáky Rudé armády, kteří padli při osvobozování v katastru obce. Do dnešních dnů se zachovala busta T. G. Masaryka a obě pamětní desky věnované válečným obětem. Silůvky The memorial of Liberation was made by sculptor J. V. Dušek from Tábor in 1938. Originally a bronze bust of T. G. Masaryk, bronze plaques of M. R. Štefánik and E. Beneš and a commemorative plaque with names of victims of the World War I was part of the memorial. The bust and plaques were taken off during the Nazism era. After the World War II, the memorial was repaired, Štefánik plaque was replaced by the plaque of J. V. Stalin and a new plaques of the victims of World War II and dedicated to the fallen soldiers of the Red Army during the liberation were added. To this day, the bust of T. G. Masaryk and the plaques with war victims were preserved. 10. Strážnice Pamětní deska na budově bývalého piaristického gymnázia připomíná, že zde v letech 1864 – 1865 studoval první československý prezident T. G. Masaryk. Strážnice The commemorative plaque on the former Piarist high school reminds that here the first Czechoslovak president T. G. Masaryk had studied in the years 1864 and 1865. 119


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ZLÍNSKÝ KRAJ 1. Boršice – obecní úřad Pamětní deska věnovaná JUDr. Hynkovi Dostálovi, který byl signatářem známé Pittsburské dohody mezi Čechy a Slováky. Ta položila základ vzniku Československé republiky. Byl spolupracovníkem T. G. Masaryka při snahách o vytvoření samostatného Československa. Boršice – municipal office The commemorative plaque dedicated to JUDr. Hynek Dostál, who was signatory of the well-known Pittsburgh Agreement between Czechs and Slovaks. It laid the foundations of formation of the Czechoslovak Republic. He co-worked with T. G. Masaryk in efforts to create the independent Czechoslovakia. 2. Fryšták Na secesním domě se nachází nejstarší reliéf prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Pochází z roku 1905. Fryšták On the Art Nouveau House is the oldest relief of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. It dates back to 1905. 3. Hluk Památník československého politika M. R. Štefánika, který obec navštěvoval. Štefánik je spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem považován za zakladatele Československa. Hluk The memorial dedicated to the Czechoslovakian politician M. R. Štefánik who used to attend the village. Štefánik is considered to be the co-founder of the independent Czechoslovakia, together with T. G. Masaryk and Edvard Beneš. 4. Hutisko–Solanec Kamenný pomník věnovaný Charlottě Garrigue Masarykové, který je jediný svého druhu v České republice. V roce 1926 ho v místní části Za Kopcem postavil se svými žáky řídící učitel Cyril Mach. Pomník tvoří opracovaný pískovcový balvan, do jehož přední strany je zasazena deska s podobiznou Charlotty Masarykové a dvojjazyčným nápisem: „Ženě trpitelce a všem jejím sestrám – To the Suffering Woman and all her Sisters.“ Hutisko–Solanec The stone memorial dedicated to Charlotte Garrigue Masaryk, the only one of its kind in the Czech Republic. It was made by teacher Cyril Mach with his pupils in 1926. It is a sandstone boulder with plaque with portrait of Charlotte Masaryk and with bilingual inscription - “To the Suffering Woman and all her Sisters”. 5. Chropyně Památník pozemkové reformy byl postaven na počest události z roku 1923, kdy po vzniku samostatného Československa byla rozparcelována vyvlastněná půda mezi domkáře. Chropyně The land reform monument was built in honour of the event from year 1923, when the land expropriated after the foundation of the independent Czechoslovakia was divided between village house owners. 120


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ZLÍNSKÝ KRAJ 6. Napajedla – hřbitov Pomník věnovaný vojákům padlým v 1. světové válce. Jsou na něm uvedena jména 86 obětí války. Napajedla – cemetery The monument dedicated to soldiers killed in World War I. There is a list of 86 war victims on it. 7. Ostrožská Nová Ves – Park hrdinů Památník, který tvoří busta prvního prezidenta T. G. Masaryka a pomník obětem 2. světové války, vytvořil sochař Vincenc Makovský. Pomník byl postaven v roce 1946. V roce 1977 byla busta odstraněna společně s pomníkem obětí 2. světové války, který byl přemístěn do parku u hřbitova. Vzácnou památku se podařilo ukrýt a do obce se vrátila až v březnu roku 1990. Ostrožská Nová Ves – Heroes Park The monument created by the bust of the first president T. G. Masaryk and by the memorial of victims of the World War II is the work of the sculptor Vincenc Makovský. The monument was built in 1946. The bust was removed and the memorial of the victims was moved to the park near the cemetery in 1977. The treasurable monument was preserved and returned to the village in march 1990. 8. Valašské Klobouky Památník československé vzájemnosti s podobiznami T. G. Masaryka a M. R. Štefánika byl odhalen v roce 1933. Autorem projektu byl Bohumír Kupka, bronzové reliéfy vytvořil Jaroslav Krula. Jedná se o vůbec první památník zasvěcený myšlence československé vzájemnosti. Valašské Klobouky The memorial of the Czechoslovak reciprocity with portraits of T. G. Masaryk and M. R. Štefánik was unveiled in 1933. The author of the project was Bohumír Kupka, bronze reliefs created Jaroslav Krula. It is the first monument dedicated to the idea of the Czechoslovak reciprocity. 9. Valašské Meziříčí – Sokolská ulice Pomník T. G. Masaryka - kovová deska na bloku kamene - stojí v místě, kde stál Kraiczův dům. MUDr. Jan Bohuslav Kraicz byl lékař, politik a blízký spolupracovník T. G. Masaryka, který u něj v domě pobýval. Odhalen byl v roce 1938. Valašské Meziříčí – Sokolská street The monument of T. G. Masaryk - metal plaque on block of stone - stands in the same place where the Kraicz House used to stand. MUDr. Jan Bohuslav Kraicz was a physician, politician and close colleague of T. G. Masaryk. It was unveiled in 1938. 10. Velké Karlovice Busta prvního československého prezidenta T. G. Masaryka stála původně před školou, která nesla prezidentovo jméno. Za protektorátu musela být odstraněna. Roku 1990 byla vyzvednuta z depozitáře a znovu umístěna před budovu, která dnes slouží jako obecní úřad. Velké Karlovice The bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was originally in front of the school that carried the president’s name. It had to be removed in time of the Protectorate. In 1990, it was picked up from the depositary and put again in front of the building that now serves as a municipal office. 121


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – OLOMOUCKÝ KRAJ 1. Bělkovice – Laštany Pomník se sochou Jana Žižky je věnovaný obětem světových válek a slavnostně byl odhalen v roce 1923. Vedle pomníku stojí lípa zasazená na paměť vzniku Československé republiky v roce 1918. Bělkovice – Laštany The monument with the statue of Jan Žižka is dedicated to the victims of the world wars and was unveiled in 1923. Next to the monument, there stands a linden, planted in memory of the foundation of the Czechoslovak Republic in 1918. 2. Březsko Pískovcový pomník padlých se sochou českého zemského patrona sv. Václava byl zhotoven v roce 1929. Po stranách pomníku jsou jména padlých místních občanů v první světové válce. Březsko The sandstone memorial of fallen with the statue of the Czech Land Patron saint Wenceslas was made in 1929. On the sides of the monument, there are names of fallen local citizens in the World War I. 3. Haňovice Pomník věnovaný obětem první světové války z roku 1921. Haňovice The monument dedicated to the victims of the World War I from the year 1921. 4. Hanušovice – Údolní ulice Žulový památník obětem první světové války byl odhalen v roce 1924. Autorem je sochař Josef Obeth. Hanušovice – Údolní Street The granite monument dedicated to the victims of the World War I was unveiled in 1924. The sculptor Josef Obeth is its author. 5. Jezernice Památník Svobody byl postaven v roce 1938, ke 20. výročí vzniku Československa. Na jeho bronzové desce je uvedeno: 1918 – 1938 vzpomínáme, budujeme, uhájíme. V roce 2015 neznámý zloděj ukradl bustu z památníku. V roce 2017 byla na místo nainstalována nová busta od Tomáše Pavlackého. Jezernice The Memorial of the Liberty was built in 1938, to celebrate 20 th anniversary of the independent Czechoslovakia. On its bronze plaque, there is mentioned: 1918 - 1938 we remember, we build, we defend. Unknown thief stole a bust from the memorial in 2015. A new bust from Tomáš Pavlacký was installed there in 2017. 122


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – OLOMOUCKÝ KRAJ 6. Konice – Březový vrch V místě s neopakovatelným výhledem na Konici a nejbližší okolí byla v roce 1925 odhalena kamenná mohyla k 75. narozeninám prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V době okupace byla nejprve z mohyly v roce 1940 odstraněna kovová pamětní deska a v roce 1942 byla mohyla úplně rozmetána a kameny použity na stavbách. V březnu 1990 byla mohyla obnovena a byla na ni osazena i dochovaná původní pamětní deska. Konice – Březový Hill In a place with unforgettable views, a stone memorial was unveiled in 1925, on the occasion of the 75th birthday of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. At the time of the occupation, a metal memorial plaque was first removed from the memorial in 1940, and, in 1942, the monument was completely scattered and the stones used for building. The memorial was restored in march 1990 and the original memorial plaque was installed there. 7. Palonín Pomník padlým byl nejprve jen mramorovou deskou se jmény a fotografiemi místních rodáků padlých za války. V roce 1919 byla připevněna na zdi místní školy, směrem do školní zahrady, kde byla také vysazena lípa svobody. Po 2. světové válce bylo rozhodnuto o výstavbě nového, důstojnějšího pomníku, který byl odhalen v roce 1946. Zdobí ho busty prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Palonín The monument of the fallen was first a marble plate with names and photographs of local natives killed during the war. In 1919, it was attached to the wall of the local school towards school garden, where a linden of liberty was also planted. After the World War II, it was decided to build a new, more dignified monument, which was unveiled in 1946. It is decorated with busts of the presidents T. G. Masaryk and Edvard Beneš. 8. Střítež nad Ludinou Pískovcový pomník byl odhalen k desátému výročí vzniku Československa v roce 1928. Je věnován obětem první světové války a zdobí ho busta prvního prezidenta T. G. Masaryka. Střítež nad Ludinou The sandstone monument was unveiled in the occasion of the tenth anniversary of the foundation of the Czechoslovakia in 1928. It is dedicated to the victims of the World War I and it is decorated with the bust of the first president T. G. Masaryk. 9. Šumperk – Masarykovo náměstí Památník s bustou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Původní busta pocházela z roku 1931, jejím autorem byl brněnský sochař František Fabiánek. Ta však byla záměrně poničena a následně odstraněna roku 1938. Novou bustu T. G. Masaryka vytvořil již v roce 1969 sochař a malíř Jiří Jílek. Na své místo se však vrátila až po sametové revoluci, 17. listopadu 1990. Šumperk – Masaryk square The memorial with the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. The original bust was made by the sculptor František Fabiánek from Brno in 1931. However, it was intentionally damaged and subsequently removed in 1938. Sculptor and painter Jiří Jílek created the new bust of T. G. Masaryk in 1969. It returned to its post only after the Velvet Revolution, in November 1990. 10. Velká Bystřice – ulice 8. května Pískovcová socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka od sochaře Čeňka Palíka z roku 1928 musela být ukryta v době nacistické okupace. Znovu instalována byla v roce 1947 za účasti Masarykova syna Jana. Za komunismu byl pomník opět odstraněn a uchován v depozitáři. Po roce 1989 byla socha zrestaurována a opět odhalena. Velká Bystřice – 8 May street The sandstone statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk from the sculptor Čeněk Palík was unveiled in 1928. It had to be hidden during the Nazi occupation. It was re-installed with the participation of Masaryk’s son Jan in 1947. Under Communism, the monument was once again removed and kept in the depositary. The statue was restored and revealed again after 1989. 123


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 1. Děhylov Památník národního osvobození se nachází uprostřed obce. Byl zbudovaný na počest občanů obce padlých v 1. světové válce a obětí 2. světové války. Děhylov The memorial of national liberation is located in the middle of the village. It was built to honour the citizens of the village that died in the World War I and the victims of the World War II. 2. Dětmarovice – hřbitov Pomník věnovaný obětem 1. světové války byl odhalen v roce 1923. V roce 1945 byla na horní část pomníku umístěna pamětní deska s portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Ta se však později ztratila a začátkem devadesátých let 20. století byla na místo, kde byl portrét T. G. Masaryka, umístěna reliéfní deska znázorňující prvního prezidenta při kovářské práci. V 60. letech minulého století byl pomník přemístěn na hřbitov, kde stojí dodnes. Dětmarovice – cemetery The monument dedicated to the victims of the World War I was unveiled in 1923. A commemorative plaque with a portrait of the president T. G. Masaryk was placed on the upper part of the monument in 1945. However, it was later lost. At the beginning of the 1990s, it was replaced by a relief plaque depicting the first president like blacksmith. The monument was relocated to the cemetery in the 1960s. Here it stands till today. 3. Dolní Benešov – hřbitov Památník obětem I. světové války byl odhalen v roce 1924. Sousoší svatého Jiří s drakem na vysokém podstavci, na kterém jsou jména obětí, vytvořil sochař Josef Obeth. Originál sousoší je umístěn v prostorách Městského úřadu na zámku, na památníku je kopie od sochaře Martina Kuchaře. Dolní Benešov – cemetery The memorial dedicated to the victims of World War I was unveiled in 1924. A statue of St. George with a dragon on a high pedestal with the names of the victims was made by the sculptor Josef Obeth. The original of the statue is located in the municipal authority building. A copy from the sculptor Martin Kuchař was placed on the monument. 4. Jakubčovice nad Odrou Lípa republiky na návsi byla vysazena v roce 1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky. Jakubčovice nad Odrou The linden of the Republic was planted in 1968, in honour of the 50 th anniversary of the foundation of the Czechoslovak Republic. 5. Kateřinice Pomník obětem první světové války byl slavnostně odhalen u příležitosti desátého výročí vzniku Československé republiky. V roce 1935 byl doplněn o schránky s prstí z legionářských bojišť. V r. 1948 byl upraven a doplněn o pamětní desku se jmény obětí II. světové války. Kateřinice The monument dedicated to the victims of the World War I was revealed on the occasion of the tenth anniversary of the foundation of the Czechoslovak Republic. Cases with soil from legionary battlefields were added in 1935. In 1948, a memorial was modified and the plaque with the names of victims of World War II was added. 124


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 6. Kopřivnice Na náměstí původně stála od roku 1928 socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka od sochaře Josefa Kubíčka. Tento pomník byl během druhé světové války odstraněn a bronzová socha roztavena na kov pro válečné účely. V roce 1947 byl pomník obnoven se sochou od sochaře Otakara Španihela, kterou Kopřivnice dostala darem od města Nitry. Pomník byl v dalších letech několikrát odstraněn a znovu instalován, naposledy v roce 1991. Kopřivnice The statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk made by the sculptor Josef Kubíček originally stood in the square from 1928. This monument was removed during the World War II and the bronze sculpture was melted down to metal for war purposes. In 1947, the monument was restored with a statue from the sculptor Otakar Španihel, which Kopřivnice received as a gift from the city Nitra. Then the monument was removed and re-installed several times, most recently in 1991. 7. Nové Heřmínovy Pomník padlým ve světové válce byl odhalen v roce 1920. Po osvobození v roce 1945 byl pomník pobořen. V roce 1949 vznikla v obci iniciativa postavit pomník s bustou T. G. Masaryka za využití spodní části pobořeného pomníku z roku 1920. Toto se podařilo s podmínkou, že pomník bude sloužit jako poděkování Rudé armádě. Tato nezvyklá symbióza trvala do roku 1953, kdy byla busta T. G. Masaryka tajně odstraněna místními komunisty. V roce 1999 byl odstraněn nápis ze soklu a byla pořízena nová bronzová busta T. G. Masaryka. V roce 2010 byla busta ukradena sběrači kovů, obnovena byla v roce 2011. V roce 2013 vedení obce získalo informace o původním pomníku z roku 1920, který byl poté zrestaurován opět jako vzpomínka na padlé. Nové Heřmínovy The memorial of the fallen in the World War was unveiled in 1920. The monument was damaged after the liberation in 1945. In 1949, the initiative to build a monument with a bust of T. G. Masaryk was set up. The bottom part of the demolished monument was used for the new one, but with condition, that the new monument would serve as acknowledgement to the Red Army. This unusual symbiosis lasted until 1953, when the bust of T. G. Masaryk was secretly removed by local Communists. In 1999, the inscription from the base was removed and a new bronze bust of T. G. Masaryk was made. But the bust was stolen by metal collectors in 2010 and restored in 2011. In 2013, the village obtained information about the original monument from 1920. This one was then restored as monument of the fallen again. 8. Slavkov u Opavy Pomník padlým v první světové válce byl postaven v roce 1928. V roce 1970, u příležitosti 25. výročí konce II. světové války, byly přidány dvě pamětní desky obětem okupace. Slavkov u Opavy The monument of the fallen in the World War I was built in 1928. In 1970, on the occasion of the 25 th anniversary of the end of World War II, two plaques dedicated to victims of the Occupation were added. 9. Štítina Pamětní deska generála Heliodora Píky byla odhalena v roce 1989. Deska byla původně instalována na domě zbudovaném na místě původního rodného domu generála Píky. Při zahájení rekonstrukce domu byla deska sejmuta a v roce 1993 umístěna na nový žulový pomník vybudovaný na hranici pozemku. Autorkou desky s plastikou je sochařka Jaroslava Lukešová, kamenické práce provedl Zdeněk Šimeček. Štítina The commemorative plaque of the general Heliodor Píka was unveiled in 1989. The plaque was originally installed on a house built on the site of original Píka native house. The plaque was removed after the reconstruction of the house and it was placed on a new granite monument in 1993. The plaque was made by the sculptor Jaroslava Lukešová, the stone work was done by Zdeněk Šimeček. 10. Velké Heraltice – Sádek Pamětní deska připomíná hrdinu protinacistického odboje Jana Kubiše, který zde v roce 1938 pobýval. Velké Heraltice – Sádek The plaque commemorates the hero of anti-Nazi resistance Jan Kubiš, who lived here in 1938. 125


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA ... A NĚCO NAVÍC Bechyně, Písecká 203, SUPŠ – busta Karla Kryla Pracejovice – Rodný dům Rudolfa Berana Blansko – Pamětní deska Edvarda Beneše Nedvědice – Lípa Svobody a Lípa Republiky Pernštejn – Lípa Svobody a Lípa Pernštejnských hasičů 126


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA ... A NĚCO NAVÍC Jaroměř – Josefov, park u školy Na Ostrově – připomínka pomníku T. G. Masaryka Náchod, Masarykovo náměstí 74, Hotel U Beránka – Pamětní deska k vyhlášení českého státu Kopřivnice, Obránců míru, Základní škola – Pamětní deska Milady Horákové Kojetín – socha T. G. Masaryka Přelouč, park vedle kina – Památník dne vzniku samostatného československého státu 127


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA ... A NĚCO NAVÍC Plzeň, nám. T. G. Masaryka – Památník národního osvobození Přeštice – Pomník obětem 1. a 2. světové války (se sochou T. G. M.) Rabštejn nad Střelou – busta T. G. Masaryka Družec – pomník padlým s bustou T. G. Masaryka Jesenice – Pomník padlým v první světové válce „Hrobům v dáli“ 128


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA ... A NĚCO NAVÍC Lysá nad Labem - Litol – Pomník T. G. M. – pomník obětem 1. světové války Nižbor, budova ZŠ – Pomník obětem 1. a 2. světové války (s bustou T. G. M.) Ostředek – pamětní deska Jaroslava Červinky Zbraslavice, č.p. 11 – pamětní deska Dr. Františka Soukupa Budyně nad Ohří, Masarykovo náměstí – socha T. G. M. 129


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ZAHRANIČÍ 1. Masarykova škola v Užhorodě vznikla v letech 1930-32. Škola byla postavena v rámci rozsáhlé ekonomické pomoci Podkarpatí, která byla financována československou vládou. Tehdejší ministr financí Alois Rašín schválil plán uvolnit 30 miliard (tehdejších) korun na ekonomický rozvoj celé Podkarpatské Rusi. Škola byla nedávno opravená, má novou fasádu a střechu. Nebývalou kuriozitou je stále původní dlažba RAKO uvnitř budovy. 2. Masarykův jasan stojí na břehu řeky Už. Strom byl vysazen již začátkem dvacátých let, a to právě při návštěvě Užhorodu prezidentem Masarykem. Lipová alej za ním, vysázená rovněž ve 20. letech, je s délkou 2,2 km nejdelší lipovou alejí v Evropě. 3. Masarykův most v Užhorodě byl postaven v roce 1937 jako hlavní dopravně - silniční most přes řeku Už. Od počátku bylo jeho funkcí propojit trasu Košice - Užhorod – Mukačevo. Most slouží velmi spolehlivě dodnes. Pamětní deska byla odhalena 27. 5. 2013. Zajímavostí je, že předtím most Masarykovo jméno nenesl. 130


POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ZAHRANIČÍ 4. Masarykův pomník v Užhorodě byl odhalen 28. 3. 2002, a to Krajanským spolkem TGM v Užhorodě. Nachází se v parku TGM u Masarykova mostu, v blízkosti náměstí Družby národů. Původní sochu TGM bylo možné nalézt na dnešním náměstí Sándora Petöfiho, po maďarské okupaci musela být odstraněna a odvezena do Česka. Údajně byla schována v hromadě písku a vystavena až během Pražského jara. Poté měla být zničena v Prostějovských závodech. 5. Štefánikův pomník v Užhorodě. Tento velmi zajímavý pomník byl slavnostně odhalen 10. 11. 2016 Užhorodským spolkom Slovákov, a to na opačném konci parku TGM u náměstí Družby národů v Užhorodě. 6. Pamětní deska TGM v Rachově se nachází na ulici Míru 42, na Zakarpatské Ukrajině. Pamětní deska je umístěna na stěně hotelu Evropa, a její slavnostní odhalení uskutečnil 28. 10. 2010 Krajanský spolek TGM. Budovu dnešního hotelu Evropa postavil KČST za první republiky jako turistickou chatu. Rachov je východiskem na poloninu Svidovec, na hřeben Černé hory, do Rachovských hor a na spoustu dalších turistických míst. 131


Hlavní město Praha Praha Prag ist nicht nur die Prager Burg und Altstädter Ring Nach Prag kommen jedes Jahr Millionen von Touristen und das Stadtzentrum platzt dann aus allen Nähten. Wollen Sie sich ihnen anschließen, aber zugleich sich nirgendwo drängen und auf nur einem Bein stehen? Begeben Sie sich aus dem Stadtzentrum raus! Kommen Sie, um neue interessante Orte und Ecken außerhalb des Königsweges und weiterer Touristenstrecken zu entdecken. Wir haben etwas wirklich für jeden gefunden. Sie haben darüber bestimmt schon gehört: das Stadtviertel taucht nämlich regelmäßig auf Listen der weltweit coolsten auf. Man spricht natürlich über Holešovice, die mal das Produktions- und Handelszentrum waren. Es waren hier der Stadtschlachthof, Dampfmühlen und der verkehrsreiche Frachthafen im Betrieb. Bis heute findet man hier eine Vielzahl an einzigartigen Fabrikkomplexen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, obwohl die Mehrheit von ihnen nicht mehr dem ursprünglichen Zwecke dient. Die Gebäude wurden modernisiert oder rekonstruiert und haben ein zweites Leben als Wohnungen, Büroflächen oder Ateliers jünger Künstler, Designer und Architekten gefunden. Falls Sie moderne und zeitgenössische Kunst mögen, sollten Sie keinesfalls den Besuch vom Veletržní palác, dem Sitz der Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst der Nationalgalerie oder dem Zentrum zeitgenössischer Kunst DOX verpassen. Nicht vielen fällt es ein, das Grün in Prag auszusuchen. Das ist aber sehr Schade! In Prag gibt es nämlich eine Vielzahl von Parkanlagen und Gärten mit bezauberndem Blicken auf die Stadt, wo man leicht die Hektik der Großstadt vergisst. Beginnen kann man zum Beispiel in Letenské sady, einem Park auf dem unüberschaubarem Berg zwischen Holešovice und Hradčany, der zu den größten der Stadt gehört. Neben dem Grün findet man hier einige interessante Bauten, z.B. den Expo 58 tschechoslowakischen Pavillon aus der Weltausstellung 1958 in Brüssel, das imposante Metronom an der Stelle, wo einst das gigantische Stalindenkmal stand, sowie den kleinen und trotzdem markanten Hanavský-Pavillon aus Gusseisen mit einer Vielzahl von Jugendstilverzierungen. Weiterhin kann man sich auch auf Petřín begeben, wo man den berühmten Aussichtsturm (eine Verkleinerung des Eiffelturmes) oder ein Spiegellabyrinth finden kann. Wenn man nicht bergauf steigen will, kann man mit der Seilbahn fahren. Lassen Sie sich keinesfalls den Besuch des Rosengartens und des Gartens Květnice entgehen, die sich hinter dem Štefánik-Observatorium befinden. Den südöstlichen Hang von Petřín bildet der sorgsam gehaltene Kinský Garten. Hier findet man romantische Landschaftselemente wie kleine Teiche, Wasserfälle und Wasserkaskaden sowie Aussichtsterrassen und die gezimmerte Kirche des Hl. Erzengels Michael, die hierher im letzten Jahrhundert aus Karpaten gebracht wurde. Im unteren Teil des Gartens kann man im Kinský-Sommerschloß die völkerkundliche Dauerausstellung des Nationalmuseums besuchen. Falls Sie elegante Stadtviertel mit interessanter Architektur und einer Vielzahl von ausgezeichneten Cafés und Restaurants bevorzugen, kommen Sie nach Vinohrady. Hier kann man z.B. mit dem Platz Náměstí Míru anfangen, dessen Dominante die neogotische Kirche der St. Ludmilla vom Ende des 19. Jahrhunderts ist. Sie ist voll von Vitragen, Gemälden und Statuen. Gleich daneben fesselt die Aufmerksamkeit das Jugendstiltheater Divadlo na Vinohradech und die Dreiergruppe von imposanten Bauten auf dem oberen Ende des Platzes ergänzt das Nationalhaus, der Schauplatz für Bälle und weitere gesellschaftliche Ereignisse. Zu schönen Straßen in Vinohrady zählt unter anderen Americká, Londýnská, Lužická, Lublaňská oder Mánesova. Beim Spaziergang schauen Sie ab und zu nach oben, die interessantesten Fassadendetails sind meistens auf dem Niveau der oberen Etagen. Praga (Praha) Praga to nie tylko Zamek Praski i Rynek Staromiejski! Każdego roku miliony turystów przybywają do Pragi, a centrum miasta pęka w szwach. Czy chcesz do nich dołączyć, ale nie chcesz pchać się i stać na jednej nodze, nawet nie na własnej? Wyjdź z nami poza centrum! Przyjdź odkryć ciekawe miejsca i zakątki poza Traktem Królewskim i innymi znanymi szlakami turystycznymi. Znaleźliśmy coś naprawdę dla każdego. Na pewno o nich słyszałeś, regularnie pojawiają się na listach najmodniejszych dzielnic świata. Przemówienie dotyczy oczywiście Holešovice (Holeszowice), które było centrum produkcji i handlu, rzeźni miejskiej, młynów parowych, browaru i ruchliwego portu towarowego. Dziś znajdujemy wiele wyjątkowych kompleksów fabrycznych z początku XX wieku, chociaż większość z nich nie służy już pierwotnemu celowi. Budynki zostały zmodernizowane lub zrekonstruowane i znalazły swoje drugie życie jako mieszkania, biura lub studia młodych artystów, projektantów i architektów. Jeśli jesteś zwolennikiem sztuki nowoczesnej i współczesnej, nie możesz przegapić wizyty w Veletržní palác w Holešovice, gdzie znajdują się zbiory sztuki nowoczesnej i współczesnej Galerii Narodowej, lub Centrum Sztuki Współczesnej DOX. Mało kto by pomyślał, żeby pojechać do Pragi za przestrzenią zieloną. To byłaby wielka szkoda! Praga ma mnóstwo parków i ogrodów, z których roztaczają się widoki na miasto i w których można łatwo zapomnieć gwar miasta. Wycieczkę jest możliwe rozpocząć w parku Letná, obejmujące zauważalne wzgórze między Holešovice i Zamkiem Praskim. Jest jednym z największych parków w Pradze. Oprócz zieleni, znajdziesz tutaj kilka znaczących budynków, na przykład Expo 58 - Czechosłowackie pawilon na Wystawie Światowej w roku 1958 w Brukseli, imponujący metronom na miejscu dawnego gigantycznego pomnika Stalina, i mały, lecz ważny Hanavský pavilon - żeliwna konstrukcja powstała z okazji czeskiej wystawy jubileuszowej w roku 1891 - z dużą ilością ozdobnych elementów secesyjnych. Ponadto warto iść na Petřín (Petrzyn), pełne ogrodów i parków wzgórze w sąsiedztwie Hradczan, znajduje się miniatura wieży Eiffla lub labirynt luster. Jeśli nie chcesz wspiąć się na wzgórze, weź kolejkę linową. Nie przegap wizyty w Ogrodzie Różanym i w ogrodach Kvetnic położonych za Obserwatorium Štefánika. Południowo-wschodni stok Petrin obejmuje rozległy i starannie utrzymany park Kinských. Tutaj znajdziesz romantyczne krajobrazy, jeziora, wodospady i kaskady wody, tarasy widokowę i drewniany kościół św Michała, który sprowadzono tu w ubiegłym wieku z Karpat. W dolnej części ogrodu można odwiedzić maison de plaisance, w którym znajduje się etnograficzna wystawa Muzeum Narodowego. Jeśli wolisz eleganckie dzielnice z ciekawą architekturą i wieloma wspaniałymi kawiarniami i restauracjami, wybierz się do Vinohrady. Rozpocznij, na przykład, na placu Miru, którego dominującą cechą jest neogotycki kościół św. Ludmiły z końca XIX wieku. Jest pełen witraży, obrazów i rzeźb. W bliskim sąsiedztwie znajdują się Teatr na Vinohradach stylu secesyjnego. Trójkę imponujących budynków uzupełnia Dom Narodowy, miejsce balów i innych imprez towarzyskich. Urocze ulice Vinohrady to m.in.: Americká, Londýnská, Lužická, Ljubljanska i Mánesova. Podczas spaceru niekiedy patrz w górę, bo najciekawsze szczegóły fasad są na najwyższym poziomie. 132


Hlavní město Praha Nationales Technikmuseum (NTM) 1 Das Nationale Technikmuseum ist die größte tschechische Institution, die sich auf Museenexponate technischen Charakters spezialisiert. Es wurde im Jahre 1908 als Technikmuseum des böhmischen Königtums aus der Initiative der technischen Intelligenz gegründet. Im Oktober 2013 war das Museengebäude auf Letná, dessen Bau im Jahre 1938 begann, nach einer Rekonstruktion eröffnet und nach 75 Jahren ist es endlich fertig und voll eingerichtet. Das Museum stellt jetzt Jahrhunderte des technischen Scharfsinns in 19 Dauerausstellungen und in einer Vielzahl an kurzfristigen Ausstellungsprojekten vor. 2 Ausstellung „Made in Czechoslovakia oder die Industrie, die die Welt erobert hat“ ist das bedeutendste Ausstellungsprojekt des NTM im Jahre 2018. Das Museum bereitet sie auf Anlass der Feierlichkeiten des 100. Jahrestages der Entstehung des selbstständigen tschechoslowakischen Staates vor. Die Ausstellung stellt Besuchern die technische und industrielle Entwicklung des selbstständigen tschechoslowakischen Staates während seiner ganzen Existenz, d.h. vom Jahre 1918 bis zum Jahre 1992. Mittels ausgewählter Sammelobjekte werden in lebendiger Form Geschichten bedeutender tschechoslowakischen Firmen und hervorragenden Persönlichkeiten der tschechoslowakischen Technik und Industrie erzählt und werden interessante Phänomene und einzigartige Produkte präsentiert, die sich nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch im Ausland durchgesetzt haben. Zweigstelle: 3 Zentrum des architektonischen Erbes in Plasy – NTM eröffnete im Jahre 2015 im neu renovierten Wirtschaftsareal des historisch wertvollen Klosters Plasy das Zentrum des architektonischen Erbes, wo in einer attraktivem Form die Baugeschichte vorgestellt ist. Zum einen in der Dauerausstellung, die nach einzelnen Etappen des Gebäudebaus gegliedert ist, und weiterhin im Wirtschaftshof, wo man historische Technologien ausprobieren kann und wo es Raum für Wissenschafts- und Bildungsveranstaltungen gibt. Narodowe Muzeum Techniki (NMT) w Pradze 1 Narodowe Muzeum Techniki to największa instytucja poświęcona zbieraniu eksponatów z dziedziny techniki na terenie Republiki Czeskiej. Zostało ono założone w 1908 roku z inicjatywy inteligencji technicznej pod nazwą Muzeum Techniki Królestwa Czeskiego. Budowę siedziby muzeum rozpoczęto w praskim parku Letná w 1938 roku, w październiku 2013 roku budynek otwarto po remoncie i po 75 latach go dokończono i w pełni wyposażono. Obecnie muzeum prezentuje wielowiekowe umiejętności techniczne w 19 stałych wystawach i wielu krótkoterminowych projektach wystawienniczych. 2 Wystawa „Made in Czechoslovakia lub przemysł podbijający świat“ jest głównym projektem wystawienniczym NTM w 2018 roku. Muzeum przygotowuje go do obchodów 100-lecia państwa czechosłowackiego. Wystawa będzie prezentować zwiedzającym techniczno-przemysłowy rozwój niezależnego państwa czechosłowackiego w całym jego istnieniu, tj. Od 1918 do 1992 roku. Poprzez wybrane kolekcje opowiadane będą historie ważnych czechosłowackich firm i wiodących osobistości czechosłowackiej technologii i przemysłu, ciekawe zjawiska i unikalne produkty, które odniosły sukces nie tylko w Czechosłowacji, ale także za granicą. Filia NMT: 3 Centrum dziedzictwa architektonicznego w Plasach – zostało otwarte w 2015 roku w odremontowanym budynku gospodarczym w zespole klasztornym w Plasach. W Centrum dziedzictwa architektonicznego jest w ciekawy sposób przedstawiona historia budownictwa: po pierwsze na wystawie podzielonej według poszczególnych etapów budowy budynku, po drugie na podwórku gospodarczym, gdzie można spróbować technologii stosowanych w przeszłości i gdzie znajdują się pomieszczenia przeznaczone do organizacji wydarzeń edukacyjnych oraz naukowych. 133


Středočeský kraj Mittelbömische Region (Středočeský kraj) Vornehmheit und Alltäglichkeit der Geschichte Středočeský kraj ist wörtlich voll von historischen Juwelen. Hervorragend sind vor allem die Burgen Karlštejn und Křivoklát, das Schloss Konopiště oder die Stadt Kutná Hora, dessen historischer Kern mit der Kathedrale St. Barbara auf der UNESCO-Welterbeliste verzeichnet ist. In Kutná Hora siedelt dazu noch die modern ausgebaute Galerie der Mittelböhmischen Region (Galerie Středočeského kraje, GASK). Wenn man sich mehr für das Leben außerhalb der Schlösser interessiert, lernt man die Freilichtmuseen in Kouřim und Přerov nad Labem schätzen, die nicht nur die Volksarchitektur zeigen, aber auch das Charakter des Lebens in mittelböhmischen Dörfern vor der Industrialisierung. Das Kulturumfeld in Středočeský kraj bildet die Galerie der Mittelböhmischen Region (GASK) – eine regionale Institution, die sich auf die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts konzentriert. Sie zählt zu den klassischen regionalen Einrichtungen, die zur Dezentralisierung der Kultur, des Soziallebens und der Zivilgesellschaft beitragen. 1 Schloss Žleby. 2 Steinreihen von Kounov. 3 Brdy. 4 Český Šternberk. Středočeský kraj ist ein Paradies für Liebhaber der Natur und Sehenswürdigkeiten. 5 Stadt Mělník ragt über dem Zusammenfluss von zwei Flüssen und kann sich mit anliegenden Weinbergen rühmen. 6 Welscher Hof (Vlašský dvůr) und die Kirche des Hl. Jakob Kutná Hora. Středočeský kraj Eine Region voller Erlebnisse im Herzen unseres Landes Středočeský kraj bietet eine besonders breite Auswahl von Touristengebieten an, seien es die traditionellen (Sehenswürdigkeiten, Naturschätze) oder die modernen (erstklassige Golfplätze). Mit historischem Zug durch die Mittelböhmische Region – verpassen Sie keineswegs Příbram, Dobříš, Český Štemberk oder Mladá Boleslav. Durch Středočeský kraj fuhr im Jahre 2011 zum ersten Mal ein historischer Zug im Rahmen des Projekts ROAD TRIP, der aus EU-Mitteln finanziert wurde. Dank starkem Widerhall bei den Besuchern und dem EU-Zuschuss fand diese Veranstaltung auch im Jahre 2012 unter dem Namen Road Trip II statt. Viele Besucher kommen auch zum Fest Královské stříbření, dessen 25. Jahrgang Ende Juni 2017 stattfand. Kutná Hora kehrte dank dieser, landesweit einer der größten historischen Veranstaltungen, sechs Jahrhunderte zurück. Der Platz wandelte sich in einen Turnierplatz um, wo Kampfspiele stattfanden und wohin der König Wenzel IV. mit seinen Höflingen kam. Das gotische Fest fand in den Gärten unter dem Welschen Hof (Vlašský dvůr) statt. In die Geschichte blickte man im letzten Jahr auch bei den Jan Hus-Feierlichkeiten zurück. Im ihren Rahmen fand auch die „Wanderung nach dem Meister Jan Hus” statt. Zur Weinkostung lockt jedes Jahr im September das Schloss Kačina, im November dann Kutná Hora zum Martinsfest. 7 Kurort Poděbrady, wo jedes Jahr ein Filmfestival stattfindet. 8 Dampfzug: im Rahmen des Projekts ROAD TRIP II. 9 Meister Jan Hus Statue auf dem Südhang von Krakovec. 10 Královské stříbření. Historischer Festzug in den Strassen von Kutná Hora. 11 Lidice. 12 Schloss Kačina. Okręg Środkowo-Czeski (czes.: Středočeský kraj) Wzniosłość i codzienność historii Okręg Środkowo-Czeski jest dosłownie wypełniony klejnotami historycznymi, którym królują przede wszystkim przeważnie odrestaurowane gotyckie zamki Karlsztejn (czes.: Karlštejn), Krzywoklat (czes.: Křivoklát) czy Konopiszcze (r.n.) (czes.: Konopiště), albo miasto Kutná Hora (pol.: Kutna Góra) z centrum historycznym na czele z katedrą Św. Barbary i kościółem klasztornym p.w. Wniebowzięcia NMP, które zostały zapisane na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kutna Hora jest również siedzibą nowoczesnej Galerii Okręgu Środkowo-Czeskiego (czes.: Galerie Středočeského kraje - GASK). A kogo bardziej wabi życie w podzamczu, doceni skanzeny w Kourzimi (r.ż.) i Przerowie nad Łabą (czes.: Kouřim, Přerov nad Labem; r.n.), które pokazują nie tylko architekturę ludową, lecz i charakter życia w średniowiecznych wioskach przed nadejściem nowoczesnej, przemysłowej epoki. GASK - zaplecze kulturowe okręgu, koncentruje się na sztuce plastycznej XX i XXI w. Reprezentuje standardowy typ instytucji kulturalnej, prowadzonej przez urząd okręgowy lub rejonowy, która uczestniczy w decentralizacji kultury i innych socjalnych i społecznych sferach życia mieszkańców. 1 Zamek w Žlebach. 2 Kounowskie kamienne szeregi. 3 Brdy. 4 Miasteczko i zamek Czeski Szternberk (czes.: Český Šternberk) - raj miłosników przyrody. 5 Miasto Mielnik (czes.: Mělník) wznosi się nad spływem rzek Łaby i Wełtawy; jego chlubą są winnice i wspaniałe wina. 6 Włoski Dwór i kościół pw. św. Jakuba w Kutnej Horze. Okręg Środowo-Czeski Województwo pełne wrażeń w sercu Czech Środkowo-Czeski Okręg dysponuje wyjątkowo bogatą ofertą celów turystycznych: od tradycyjnych pamiątek historycznych po wspaniałe scenerie przyrodnicze lub okazje dla fanów nowoczesnosnego stylu życia i uprawiania sportu na prz. nowoczesne pola golfowe. Można go bliżej poznać również podróżując pociągiem - głównie byle nie ominąć miast Przybram (r.m.) (czes.: Příbram, r.ż.), Dobrzisz (czes.: Dobříš), Czeski Szternberk (czes.: Český Šternberk) albo Młoda Bolesław (r.ż.) (czes.: Mladá Boleslav). W 2011 roku rozpoczęto dzięki wsparciu ze środków finansowych UE ruch pociągu historycznego po kraju środkowoczeskim w ramach projektu ROAD TRIP. Dzięki dużemu zainteresowaniu publiczności oraz unijnym dotacjom projekt nazwany Road Trip II zorganizowano też w 2012 roku. Kolejna licznie uczęszczana impreza to Królewskie Srebrzenie, którego 25 edycja odbyła się pod koniec czerwca 2017 r. Podczas tej imprezy historycznej Kutna Hora cofnęła się w czasie o 600 lat. Rynek zmienił się w plac turniejowy, na którym powitano Króla Wacława IV. Te „gotyckie“ uroczystości miały miejsce w parku pod Wołoskim Dworem (czes.: Vlašský dvůr). Do spotkań z historią doszło również w zeszłym roku podczas Uroczystości ku czci Mistrza Jana Husa, którym towarzyszyły „Wędrówki za mistrzem Janem Husem“ (czes.: Putování za mistrem Janem Husem). Na degustację win zaprasza corocznie we wrześniu zamek Kačina lub w listopadzie Kutná Hora (na Świętomarciński festyn). 7 Miasto kurortów Podziebrady (l.m.; czes.: Poděbrady) - miasto corocznych festivali filmowych. 8 Pociąg parowy funkcjonujący w ramach projektu ROAD TRIP II. 9 Posąg Mistrza Jana Husa, stojący na południowym stoku ruin zamku Krakowiec - Czerwony Gródek (czes.: Krakovec - Červený hrádek). 10 Królewskie Srebrzenie. Korowód historyczny ulicami Kutnej Hory. 11 Lidice. 12 Zamek Kačina. 134 Benešov Herrliche Natur mit ausgedehnten Wäldern, dichtes Netz von Touristenund Radstrecken, Aktivitäten nicht nur für Geschichtsliebhaber oder Eltern mit Kindern - das alles und vieles mehr bietet Benešov, eine Stadt, die bloß 40 km südöstlich von Prag entfernt ist, in einer Region zwischen dem Fluss Sázava und dem sagenumwobenen Berg Blaník und den nahen Schlössern Konopiště und Jemniště. Die Stadt Benešov und das unweit gelegene Schloss Konopiště verbindet ein städtischer Öko-Zug, den jeder Besucher von Benešov oder Konopiště ausnutzen kann. Seine Rundfahrt zeigt und verdeutlicht die Geschichte der schönsten und bedeutendsten Orte der Stadt. Ausflugstipp: EXPERIMENTA - Untergrundraum direkt unter dem Rathaus im Stadtzentrum. Die Dauerausstellung des Untergrundraumes führt Sie in die Welt der Musik und der Lichter dank interaktiven Installationen. 13 Reste des Minoritenklosters im ältesten Teil von Benešov - Karlov. 14 Jahrgang des Multi-Genre Open-Air Festivals Benešov City Live 15 Benešov - Platz 16 EXPERIMENTA 17 Das auf Sport ausgerichtete Nichtraucher- Sporthotel Zimní stadión bietet Unterkunft im Gebäude des Winterstadions an und ist direkt mit dem anliegenden Restaurant mit Ausblick aufs Eis und einem Konferenzraum verbunden. Wir bieten den Komfort der Erholung und Sauberkeit aller Räumlichkeiten in komplett renovierten Zimmern und in der Hotellobby an. Wir bieten ein ausgezeichnetes Ambiente für Sportcamps und Trainingslager an. In der unmittelbaren Nähe gibt es Tennisspielplätze, ein Hallenbad, 3 Fußball-Trainingsflächen und ein Fußballspielplatz mit Kunstrasen. 18 Beim Besuch von Benešov nutzen Sie zum Reisen den ÖKO-ZUG an der Strecke Benešov – Konopiště und zurück, in der Touristensaison wird er täglich betrieben.


Středočeský kraj Beneszow (Benešov) Miasto Benešov leży niecałych 40 kilometrów na południowy wschód od Pragi w krainie między rzeką Sazawą i mityczną górą Blaník i pomiędzy zamkami Konopiště i Jemniště. Miasto jest otoczone piękną przyrodą z rozległymi lasami, poprzecinanymi ścieżkami turystycznymi i rowerowymi. Jest atrakcyjnym celem wycieczek nie tylko dla miłośników historii i rodzin z dziećmi. Ekologiczna kolejka turystyczna łączy miasto Benešov i niedaleki zamek Konopiště. Skorzystać z niej mogą turyści odwiedzający Benešov lub Konopiště. Trasa okrężna kolejki wiedzie przez najpiękniejsze i najbardziej znaczące miejsca Benešowa. Wskazówka na wycieczkę wycieczki: EXPERIMENTA - podziemna przestrzeń bezpośrednio pod budynkiem ratusza w centrum miasta. Ekspozycja w podziemie przeniesie Cię w świat muzyki i światła poprzez interaktywne instalacje. 13 Pozostałości klasztoru minorytów w Karlowie, najstarszej części Beneszowa. 14 III edycja wielorodzajowego festiwalu plenerowego Benešov City Live 15 Plac Benešov 16 EXPERIMENTA 17 Sporthotel Zimní stadion, objęty zakazem palenia, oferuje zakwaterowanie na Stadionie Zimowym i jest bezpośrednio połączony z restauracją z widokiem na lód i salą konferencyjną. Tu znajdą Państwo komfortowy wypoczynek w całkowicie odnowionych pokojach i w lobby hotelowym. Zapewniamy doskonałe warunki dlo organizacji obozów sportowych. Obok znajdują się korty tenisowe, kryty basen, 3 boiska do piłki nożnej i boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 18 Kolejka ekologiczna łączy miasto Benešov i zamek Konopiště. W sezonie turystycznym kursuje codziennie. Kladno 19 Wir laden Sie zu einem Spaziergang an mehreren bedeutenden Architekturbauten des 20. Jahrhunderts ein. Es handelt sich um Gebäude, die nicht nur durch ihre einzigartige Architektur, aber auch durch ihre bewegte Geschichte bekannt sind. Der erste Zwischenstopp ist das Gymnasium (Edvard-Beneš Platz, Nr. 1573). Das Gebäude der Realschule wurde 1903 – 1905 nach einem Projekt von Alois Dryák gebaut. Die Äußere Gestaltung der Fassade mit Jugendstilmotiven hat der damalige Schulprofessor Alois Bouda, Vater des bekannten Malers Cyril Bouda entworfen. Zu wertvollen Teilen des Gebäudes gehört die ursprüngliche Schulkapelle des Hl. Kreuzes mit bemalter Holzdecke. Im Juni 1942 wurden in der Turnhalle der Schule Frauen und Kinder aus Lidice interniert. Zu bedeutenden Absolventen der Schule gehört Generalleutnant Jaroslav Selner (5. 5. 1906 – 11. 1. 1973), Befehlshaber der 3. tschechoslowakischen selbständigen Brigade in der UdSSR, Träger des Verdienstordens Order of the British Empire und des Ordens des Weißen Löwen. In der unweiten Strasse Bendlova befindet sich auf dem Haus Nr. 1763 eine Gedenktafel, die an Zdeněk Miler, den Schöpfer des berühmten Maulwurfs und weiteren Zeichentrickfiguren erinnert. Ein weiteres interessantes Objekt im Stadtzentrum ist das Stadttheater Kladno (Divadelní 1702). Der Bau wurde von Emil Hrabě im Spätjugendstil entworfen, später architektonisch von Jaroslav Rössler geschmückt und in den Jahren 1911-1912 gebaut. Das Gebäude wurde grundlegend saniert und im September 2016 feierlich wiedereröffnet. Nettes Beisammensein bietet dann das Theatercafé an, das ganztägig vom Theaterpark - Dvořák Park zugänglich ist. Beim Spaziergang durch Kladno mit Erinnerung an die Stadtgeschichte kann man auch einen der zentralen Plätze besuchen, Náměstí Svobody. Noch am Anfang des 20. Jahrhunderts war der Ort als Rejdiště bekannt und die Bebauung der Stadt endete hier. Der heutige Platz Náměstí Svobody (früher auch Nové náměstí, Růžové oder Náměstí Klementa Gottwalda genannt) wurde allmählich ausgebaut. Es entstand hier das Café Slávie (Nr. 1570, heute Apotheke), in der Nachbarschaft ließ sich ein Unternehmer ein Haus mit großen Lagerflächen im Hof bauen (Nr. 1518, heute Post) und auf der gegenüberliegenden Ecke stand das moderne Hotel Český dvůr (Nr. 1460, heute Švejk Restaurant). Seit dem Jahre 1911 bildet die Ecke die Šnajdr-Villa, die mit einer Druckerei verbunden ist (Nr. 1695, Architekt Jaroslav Rössler), die an das anliegende Gebäude (Nr. 1531) aus dem Jahre 1905 anknüpft. Das wurde mit einer niemals verwirklichten Absicht gebaut, ein Tuberkulosensanatorium darin zu betreiben. Im Jahre 1923 wurde das Gebäude der Kreiskrankenkasse baubehördlich genehmigt (Nr. 2814, heute Allgemeine Poliklinik), an sie knüpfte das Wohnhaus der Stadtsparkasse (Nr. 1960, heute Magistratsabteilung der Stadt Kladno) und das Volkshaus aus dem Jahre 1925 (Nr. 2003, Architekt Rudolf Černý, heute Eigentum von Česká spořitelna) an. Im Park in der Mitte des Platzes befand sich ursprünglich ein Denkmal für im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten und Legionäre mit einer dominanten Statue des Präsidenten T. G. Masaryk. Das Denkmal wurde erstmals von den Nationalsozialisten und im Jahre 1953 dauerhaft von Kommunisten entfernt. Nach einer grundlegenden Rekonstruktion im Jahre 2002 wurde hier ein Denkmal den im Ersten Weltkrieg Gefallenen neu platziert. Wir haben Ihnen gerne einige historisch oder architektonisch interessante Orte bei uns vorgestellt. Damit laden wir Sie zugleich zum Spaziergang entlang der reichen Geschichte von Kladno ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Kladno 19 Zapraszamy do obejrzenia kilku budynków z XX wieku interesujących nie tylko swoją architekturą, ale także swoją wzruszającą historią. Pierwszy przystanek - Gimnazjum (pl. Edvard Beneš, nr 1573). Budynek powstał w latach 1903-1905 według projektu Aloisa Dryaka. Zewnętrzne adaptacje fasady z motywami secesyjnymi zaprojektował ówczesny profesor szkoły Alois Bouda, ojciec słynnego malarza Cyryla Boudy. Wśród cennych części budynku znajduje się autentyczna Kaplica Świętego Krzyża z drewnianym malowanym sufitem. W sali gimnastycznej zostały internowane w czerwcu 1942 r. kobiety i dzieci z zniszczone wsi Lidice. Jednym z najważniejszych absolwentów szkoly był porucznik Jaroslav Selner (5 maja 1906 r. - 11 stycznia 1973 r.), dowódca 3. Samodzielnej Brygady Czechosłowackiej w Związku Radzieckim, posiadacz Orderu Imperium Brytyjskiego i Orderu Lwa Białego. W pobliskiej ulicy Bendlova znajduje się na domu nr. 1763 tablica upamiętniająca twórca filmów animowanych o nazwisku Zdeněk Miler. Stworzył Krecika – bohatera kreskówek dla dzieci. Innym ciekawym miejscem w centrum jest Teatr Miejski Kladno (ul. Divadelní nr. 1702). Budynek zaprojektowany w dojrzałej formę stylu secesyjnego przez architekta Emil Hrabě (później dekoracje architektoniczne stwórzyl Jaroslav Rössler), zbudowany w 1911-1912. Teatr po przeprowadzeniu remontu kapitalnego został uroczyście otwarty we wrześniu 2016. Przyjemne chwilki oferuje teatralna kawiarnia, która jest dostępna przez cały dzień z parku Dvořákovy sady. Odwiedzając Kladno warto przypomnieć historii miasta na jednym z dwóch placów centralnych, Náměstí Svobody. Na początku XX. wieku było to miejsce znane jako „Rejdiště“, gdzie kończył obszar miasta. Dzisiejszy plac Wolności (dawniej Plac Nowy, Plac Róż i Plac Klementa Gottwalda) został zbudowany stopniowo. Powstała kawiarnia Café Slavia (nr. 1570, apteka dzisiaj), w sąsiedztwie przedsiębiorca zbudował dom z dużymi magazynami na podwórku (nr. 1518, dzisiaj poczta) a na przeciwległym rogu stał nowoczesny hotel Český dvůr (nr. 1460, dziś restauracja). Roku 1911 roku powstaje willa Šnajdrova, połączona z drukarką (nr. 1695, architekt Jaroslav Rössler) i przylegający do sąsiedniego budynku (nr.1531) z roku 1905, zbudowaną z nigdy nie zrealizowanym zamiarem sanatoria gruźlicy. W roku 1923 oddany do użytku budynek Rejonowej Kasy Chorych (nr. 2814) jest dziś Poliklinika Powszechna. Przylegający dom mieszkalny Kasy Oszczędności (nr 1960) jest teraz częścią magistrata miasta Kladno. Dawny Dom Ludowy z 1925 roku (nr. 2003, architekt Rudolf Černý) jest teraz w posiadaniu banka Česka spořitelna. W parku w środku placu pierwotnie znajdował się Pomnik poległych w I wojnie światowej i legionistów z dominującą figurą T. G. Masaryka, który był usunięty najpierw przez hitlerowców i potem w 1953 roku przez komunistów. Po gruntownym remoncie parku w 2002 roku został tu niedawno znów umieszczony pomnik poległych w I wojnie światowej. Chcieliśmy przedstawić kilka historycznie i architektonicznie ciekawych miejsc w naszym miastu. Serdecznie zapraszamy w Kladno i w podróż po bogatej historii. Z niecierpliwością czekamy na wizytę! 135


Středočeský kraj Kolín 20 Synagoge – ursprünglich gotischer Bau, im Jahre 1422 renoviert. Am Ende des 17. Jahrhunderts im Barockstil umgebaut. Eine der ältesten erhaltenen Synagogen in Tschechien. 21 Alter jüdischer Friedhof – stammt vom 15. Jahrhundert, war bis 1887 benutzt. 22 Neuer jüdischer Friedhof – war in den Jahren 1886-1887 gegründet, befindet sich in der Veltrubská Strasse. 23 Pulverturm – ein spätgotischer Turm, der auf dem rechten Felsenufer der Elbe in die Höhe ragt. Im 18. Jahrhundert diente er als ein Depot von Schießpulver. 24 Das Rathaus – seine gegenwärtige Gestalt im Stil der Neorenaissance stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. 25 Der Wasserturm – mit dem Bau hat man im Jahre 1928 begonnen und erstes Wasser ist daraus ins Wassernetz im August 1930 geflossen. Heute ist der Wasserturm renoviert und dient als Aussichtsturm. 26 Dom des Hl. Bartholomäus – ein dreischiffiger Bau mit einzigartigem Domchor vom 14. Jahrhundert ist ein Werk des bedeutenden Baumeisters Peter Parler. 27 Koliner Rübenbahn - ursprünglich diente als Werksbahn der Zuckerfabrik von Kolín. Heute eine Touristeneisenbahn. Kolin 20 Synagoga - pierwotnie budynek gotycki, odbudowany w 1422 r. Pod koniec XVII wieku został przebudowany na modłę barokową. Jedna z najstarszych zachowanych synagog na terytorium Czech. 21 Stary cmentarz żydowski – pochodzi z XV wieku, użytkowany do 1887 roku. 22 Nowy cmentarz żydowski – został założony w latach 1886-1887, znajduje się przy ulicy Veltrubskiej. 23 Prochownia – późnogotycka wieża, wznosząca się na skale na prawym brzegu Łaby. W XVIII wieku służyła jako składnica prochu strzeleckiego. 24 Ratusz – jego obecny, neorenesansowy kształt pochodzi z końca XIX wieku. 25 Wieża ciśnień – budowę rozpoczęto w 1928 roku, woda do sieci wodociągowej popłynęła z niej w sierpniu 1930. Po przebudowie, obecnie służy jako wieża widokowa. 26 Świątynia św. Bartłomieja - trójnawowy obiekt sakralny z unikalnym chórem z XIV wieku jest dziełem słynnego budowniczego Petra Parlera. 27 Kolińska kolejka buraczana – pierwotnie służyła do przewozu buraków cukrowych do miejscowej cukrowni. Dzisiaj jest kolejką wycieczkową. Kouřim 28 Die Königsstadt Kouřim, die erstmals in der Urkunde des Königs Ottokar II. Přemysl aus dem Jahre 1261 erwähnt wurde, ist ein idealer Ausflugsziel für alle Liebhaber der Geschichte und Volksarchitektur, aber auch für die, die gerne durch malerische Landschaft wandern oder Kultur- und Gesellschaftsleben aussuchen. Fast jedes Jahr findet hier zum Beispiel im Juni das Musikfest Kouřimské hudební slavnosti statt, im Juli gibt es Sommerkino, in August das Wandern mit dem Märchen oder Abschied von Ferien und das Familienfest Kouřimská skála, in September dann Sen noci Kouřimské (European Heritage Days). 29 Kirche des Hl. Stephan mit Glockenturm. Die Kirche des Hl. Stephan aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist die Hauptdominante des Platzes in Kouřim und wird zu den landesweit bedeutendsten Denkmälern der frühgotischen Baukunst gezählt. 30 Gruft der Hl. Katharina – Künstlerisch wertvollster Teil des Tempels ist die Untergrundkapelle der Hl. Katharina. Die achtseitige Zentralgruft ist mit Sterngewölbe zu einem einzigen Pfeiler zusammengeführt, der das ganze Presbyterium des Tempels stützt. 31 Verkehrte Glocken. Im 34 m hohen Glockenturm, der im Jahre 1525 gebaut worden ist, befinden sich zwei Glocken, die gegen alle Gewohnheiten mit Klöppel nach oben aufgehängt sind. In Schwung bringen sie Holzpedale und sie ertönen bei Festangelegenheiten in der Stadt. 32 Museum Kouřimska, das im Jahre 1906 gegründet war, befindet sich im ursprünglichen Rathausgebäude aus dem 14. Jahrhundert. Die Dauerausstellung dokumentiert die reiche Geschichte der ehemaligen Königsund Kreisstadt Kouřim. 33 Museum der Volksbauten in Kouřim war im Jahre 1972 als Freilichtmuseum zur Rettung der Volksarchitekturdenkmäler aus dem Überschwemmungsgebiet des Staussees Želivka gegründet. Die Dauerausstellung wurde allmählich um Bauten aus der ganzen Tschechischen Republik erweitert. 34 Das Prager Tor und die Stadtmauer. Zu weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört die 1250 m lange Stadtbefestigung mit 19 Schutztürmen und einem Verteidigungswall. Dank ihrem Umfang und Kompaktheit gehört es zu den best erhaltenen Befestigungen Mitteleuropas. Im Jahre 1995 wurde sie zum Nationalkulturdenkmal erklärt. Bestandteile der Befestigung waren auch vier Stadttore, von denen nur der nördliche – Prager Tor – erhalten geblieben ist. 35 Lech-Stein. Etwa 1km südöstlich vom Zentrum der Stadt auf der Anhöhe Stará Kouřim erhebt sich von der Erde der mehr als drei Meter hohe sagenumwobene Gneisblock. 36 Unweit vom Lech-Stein befindet sich ein Schnittpunkt des 50. Breitengrades und des 15. Meridians – der astronomische Mittelpunkt Europas. Zu ihm bezieht sich die Sonnenzeit, die zur Durchführung verschiedener astronomischen Rechnungen genutzt wird. Im Jahre 2010 war auf dem Platz ein Symbol dieses astronomisch bedeutenden Ortes installiert. Kouřim 28 Królewskie miasto Kouřim, o którym pierwsza pisemna wzmianka znajduje się w akcie króla Przemysła Ottokara II z 1261 roku, to idealny cel wycieczek dla miłośników historii, architektury ludowej, ale też dla wielbicieli malowniczych krajobrazów i ludzi szukających bogatego życia kulturalnego i towarzyskiego. Prawie corocznie w czerwcu odbywa się Kouřimski festyn muzyczny, w lipcu można chodzić do kina letniego, w sierpniu organizowano Wędrowanie z bajką lub Pożegnanie z wakacjami i festiwal rodzinny Kouřimska skala, w wrześniu Sen nocy Kouřimskiej (Europejskie Dni Dziedzictwa). 29 Kościół pw. św. Szczepana z dzwonnicą. Kościół zbudowany w drugiej połowie XIII wieku jest dominantą rynku kouřimskiego i należy do najbardziej znaczących zabytków zbudowanych w stylu gotyku wczesnego na terenie Republiki Czeskiej. 30 Krypta pw. św. Katarzyny. Najcenniejsza artystycznie część kościoła to podziemna kaplica pw. św. Katarzyny. Ośmiokątna krypta z sklepieniem gwiaździstym i z jedyną kolumną wspierającą cale prezbiterium kościoła. 31 Dzwony z sercem do góry. W dzwonnicy o wysokości 34 metrów, zbudowanej w 1525 roku, znajdują się dwa dzwony, które wbrew zwyczajom zawieszono sercem do góry. Dzwony są uruchomiane deptaniem na drewniane pedały. Dzwony biją przy wyjątkowych dla miasta okazjach. 32 Muzeum Regionu Kouřimskiego zostało założone w 1906 roku i mieści się w budynku ratusza z XIV wieku. Wystawa muzealna dokumentuje bogate dzieje dawnego miasta królewskiego i okręgowego. 33 Muzeum Architektury Ludowej w Kouřimiu zostało założone w 1972 roku. W skansenie uratowano zabytki architektury ludowej z miejscowości zatopionych podczas budowy zbiornika zaporowego Želivka. Z czasem ekspozycję rozszerzono o obiekty z całej Republiki Czeskiej. 34 Brama Praska i mury miejskie. Do cennych zabytków w Kouřimiu należy również fortyfikacja o długości 1250 metrów z 19 basztami i wałem obronnym. Dzięki swojej wielkości i kompaktowości należy do najlepiej zachowanych systemów fortyfikacyjnych w Europie Środkowej. W 1995 roku fortyfikację wpisano na listę narodowych zabytków kultury. Częściami składowymi fortyfikacji były także cztery bramy miejskie, z których do dzisiaj zachowała się tylko brama na północy – Brama Praska. 35 Kamień Lecha. Około jednego kilometra na południowy wschód od centrum miasta na wzgórzu Stará Kouřim wystaje z ziemi ponad trzy metry wysoki, osnuwany legendami blok gnejsowy. 36 Niedaleko Kamienia Lecha znajduje się astronomiczny środek Europy – punkt przecięcia 50. równoleżnika szerokości geograficznej północnej i 15. południka długości geograficznej wschodniej. Z punktem tym jest powiązany prawdziwy czas słoneczny, który służy do różnych obliczeń astronomicznych. W 2010 roku na rynku zainstalowano symbol tego znaczącego dla astronomii miejsca. 136


Středočeský kraj Die Stadt Kutná Hora – Das Tschechische Silbermuseum 37 Hauptausstellung in Hrádek I. Besichtigungsrunde – die Stadt des Silbers. Geologie • Archäologie • mittelalterliche Entwicklung von Kutná Hora • Geschichte von Hrádek • das Leben des „Silberadels“ • Numismatik. 38 II. Besichtigungsrunde – der Weg des Silbers. Mittelalterliches Bergwerk • Fördermaschine aus dem 16. Jahrhundert • mittelalterliche Technologie der Förderung und Verarbeitung des Silbererzes • Münzpränge • Bergmannsdorf. 39 Das Steinhaus. Dauerausstellungen: “Königliche Bergstadt – die städtische Kultur und das Leben vom 17. bis zum 19. Jahrhundert”, das Lapidarium “Die Kunst der Steinmetzer in der mittelalterlichen Stadt Kutná Hora“. 40 Královské stříbření. Historischer Festzug in den Strassen von Kutná Hora. 41 Das Tyl-Haus. Dauerausstellung „J. K. Tyl“ und „Kuttenberger Untergrund und seine Erkundung“. Miasto Kutná Hora – Czeskie Muzeum Srebra 37 Ekspozycja główna na Hradku I. trasa - Miasto srebra. Geologia. • archeologia • Rozwój średniowiecznej Kutnej Hory • historia Hradku • życie „srebrnej szlachty“ • numizmatyka. 38 II. trasa - Droga srebra. Kopalnia średniowieczna • trejv – maszyna wyciągowa do transportu rudy srebra • średniowieczna technologia wydobycia i obróbki rudy srebra • produkcja monet • osada górnicza. 39 Kamienny dom. Stała ekspozycja: „Królewskie miasto gwareckie – życie i kultura mieszczan od XVII do XIX w.“, „Lapidarium: Sztuka kamieniarzy średniowiecznej Kutnej Hory“. 40 Królewskie Srebrzenie. Korowód historyczny ulicami Kutnej Hory. 41 Dom J. K. Tyla – wybitnego czeskiego dramatopisarza. Stała ekspozycja: „J.K.Tyl“, „Podziemia Kutnej Hory i dotychczasowy stan odkryć“. Hořovice 42 Das Areal des alten Schlosses in Hořovice wandelt sich nach dem Wechsel des Eigentümers (neuerlich die Stadt Hořovice) allmählich in eine multifunktionale Kultureinrichtung um. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Pferdestalls haben den neuen Sitz die Stadtbibliothek und das Informationszentrum. Ein Teil des ersten Stocks des Schlossgebäudes wurde zur Galerie hergerichtet, wo kurzfristige thematische Ausstellungen stattfinden, z. B. der Werke regionaler Künstler. Den Rest der Räumlichkeiten hat das neu entstandene Museum Hořovicka besetzt, das auf die Tradition der regionalen landeskundlichen Institution aus dem Jahre 1912 anknüpft. Besucher können hier Sammlungen aus vielen Wissensbereichen besichtigen: Zoologie, Archäologie, Geschichte. Ausgestellt ist hier auch eine Reihe hiesiger Handwerksobjekte und es fehlt auch nicht ein Beispiel einer Nagelschmiedwerkstatt und eines geschnitzten Bienenstockes. In der Fabrik V. Schmidt in Hořovice wurde mal Emailgeschirr produziert und Besucher können sein Klang in der Gestalt eines Schlagzeuges ausprobieren. Letztes Jahr wurde auch der Schlosshof mit Programmen und Konzerten des Festivals Hořovické kulturní léto neu belebt. In der Nähe des Areals befindet sich auch das sogenannte neue Schloss Hořovice, das schon jetzt ein beliebtes Touristenziel ist. Touristen, die nach Hořovice mit dem Zug kommen, kann der Besuch einer Galerie direkt im Bahnhofgebäude angenehm überraschen, wo dauerhaft Fotografien des Fotoclubs von Hořovice ausgestellt sind. Hořovice 42 Kompleks starego zamku Hořovice zmienia się stopniowo w wielofunkcyjny obiekt kultury po zmianie właściciela (nowo miasto Hořovice). Na terenie dawnych stajni otrzymały nową siedzibę biblioteka miejska i centrum informacyjne. Część pierwszego piętra budynku zamkowego została zmodyfikowana jako galeria, w której odbywają się krótkoterminowe wystawy tematyczne, na przykład artystów regionalnych. Pozostałą przestrzeń zajęło nowo powstałe Muzeum regionalne Hořovicko, które odwołuje się do tradycji regionalnej instytucji krajoznawczej z 1912 r. Odwiedzający mogą oglądać zbiory z wielu dziedzin nauki: zoologii, archeologii, historii. Przedstawiono także wiele lokalnych produktów rzemieślniczych, także warsztat do produkcji ćwieków i wyrzeźbiony ul figuralny. W fabryce były niegdyś produkowane naczynia emaliowane, odwiedzający tu mogą spróbować dźwięk garnków w zestawu przypominającym bęben. W ubiegłym roku odrodzono także programy na dziedzińcu zamkowym i koncerty w ramach festiwalu Lato kulturowe Hořovice. Obok kompleksu znajduje się tzw. Nowy zamek Hořovice, który jest obecnie popularnym celem turystycznym. Turyści, którzy przyjeżdżają pociągiem do miasta, mogą być mile zaskoczeni wizytą w galerii w budynku dworca kolejowego ze wystawą stałą fotografii z Fotoklubu Hořovice. 137


Jihočeský kraj Jihočeský kraj (Region Südböhmen) Zlatá stezka (Goldener Steig) - ein Netz von Wanderwegen auf dem „Grünen Dach Europas“ Alle Liebhaber der Wandertouristik können sich im Laufe dieses Jahres auf ein neumarkiertes Netz von Touristentrassen freuen. Sie werden die einzigartige Möglichkeit haben, das „Grüne Dach Europas“ kennenzulernen und durch herrliche Natur der Südböhmischen Region und der Region Pilsen von České Budějovice bis Chodová Planá zu wandern. Im Rahmen eines Systems mit einer Hauptstrecke und anknüpfenden markierten Wanderwegen bekommen die Touristen eine Chance, nicht nur Berggebiete an beiden Seiten der tschechisch-deutschen Grenze zu erforschen - Böhmerwald, Český les, Oberpfälzer und Bayerischer Wald – aber auch tieferes Inland beider Regionen. Der Goldene Steig nutzt auf dem tschechischen Gebiet markierte Trassen des Klubs Tschechischer Touristen, die durch das Logo des Steigs, Informationstafel und Rastplätze ergänzt werden. Die Markierung der Trassen des Goldenen Steigs in Böhmen knüpft an das gleichnamige Netz von Wanderwegen in Bayern. Die 660 km lange Haupttrasse beginnt in Marktredwitz in der Oberpfalz und endet in Passau in Niederbayern. Bei Neunburg vorm Wald teilt sich die Trasse in die weniger anspruchsvolle Südtrasse, die den Fluss der Donau frei verfolgt, und mehr anspruchsvolle Nordtrasse, die über Gipfel des deutschen Teils von Böhmerwald führt und Touristen in den Nationalpark Bayerischer Wald führt. Beide Systeme werden durch neun grenzübergreifende Wege verbunden, die unter anderem auf historischen Trassen der Goldenen Steige führen, über die man in vergangenen Jahrhunderten nach Böhmen Salz (das weiße Gold) transportierte. Für Touristen wird eine neu herausgegebene Karte, ein Reiseführer und vor allem die Webseite www.zlatoustezkou.cz zur Verfügung stehen. Dort findet man ein Kartenportal, Beschreibung einzelner Etappen und Attraktivitäten, einen Planer, einen Videoreiseführer und weitere nützliche Informationen, die man bei der Planung von Wanderungen gebrauchen kann. Kraj południowoczeski Złota Ścieżka - sieć szlaków turystycznych na „Zielonym dachu Europy“ Wszyscy miłośnicy turystyki pieszej mogą korzystać już w bieżącym roku z nowej sieci szlaków turystycznych. Będą mieli niepowtarzalną okazję poznać „Zielony dach Europy“ i wyruszyć w przepiękną przyrodę Kraju południowoczeskich i Kraju pilzneńskiego od Czeskich Budziejowic po gminę Chodová Planá. W systemie oznakowanych szlaków turystycznych wędrowcy będą mieli okazję zwiedzić nie tylko tereny górskie na granicy czesko-niemieckiej, Szumawę i Las Czeski, ale także głębsze obszary śródlądowe obu regionów. Złota Ścieżka będzie korzystać z oznaczonych szlaków turystycznych Czeskiego Klubu Turystycznego na terenie Czech, którym towarzyszyć będzie logo szlaku, tablice informacyjne i miejsca odpoczynku. Szlak Złotej Ścieżki w Czechach jest połączony z siecią tras turystycznych o tej samej nazwie w Bawarii. Główna trasa o długości 660 km zaczyna się w Marktredwitz w Górnym Palatynacie a kończy w Pasawie w Dolnej Bawarii. W Neunburg vorm Wald dzieli się na mniej trudną trasę południową, swobodnie płynącą wzdłuż Dunaju, i trudniejszą trasą północną, która biegnie wzdłuż szczytów niemieckiej części Czeskiego Lasu i zabiera turystów do Parku Narodowego Lasu Bawarskiego. Oba systemy połączy dziewięć tras transgranicznych. Niektóre nawiązują do historycznego traktu handlowego, którym kupieckie karawany przewoziły sól (białe złoto) do Czech w minionych stuleciach. Nowo wydana mapa, przewodnik turystyczny, a zwłaszcza strona internetowa www. zlatoustezkou.cz będą dostępne dla turystów. Znajdą portal mapowy, opis każdego etapu i atrakcji, program do planowania przedsięwzięć, wideo przewodnik i inne informacje, przydatne na potrzeby planowania wycieczek. Písecko Eine der schönsten Ecken der Südböhmischen Region, ein Touristengebiet, das wie erschaffen für Ausflüge, Erholung und Wanderungen in unversehrter Natur ist. Vom Flachland und Sümpfen mit Teichen, über bewaldete Hügel bis zu wilden Tälern der Bäche und Flüsse, die am Ende in die mächtige Wasserfläche des Stausees Orlická přehrada zusammenfließen. 1 Burg Zvíkov – die Geschichte der Burg ist vom Anfang an mit dem Herrschergeschlecht der Přemysliden verbunden. Die Burg gehört zu den hervorragenden Bauten der tschechischen mittelalterlichen profanen Architektur. 2 Schloss Orlík – auf dem Felsen über Moldau gebaut. Nach der Überschwemmung des Moldautals mit dem Stausee Orlická přehrada spiegelt sich heute sein Bau in ruhiger Wasserfläche wieder. 3 Festungen in Kestřany – es handelt sich um eine Rarität, zwei erhaltene Festungen in direkter Nachbarschaft. Dieses einmalige Baudenkmal wird allmählich rekonstruiert und die Eigentümer bemühen sich, interessante Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und Nachtführungen zu organisieren, und das Serviceangebot zu erweitern. 4 Putim – man kann nur schwer zwei Begriffe voneinander trennen – Putim und Schwejk. Wer das Buch von Hašek kennt, kann selber den Teufelskreis ausprobieren, in den Josef bei seiner Budweisanabasis südwestlich von Písek zwischen den Gemeinden Putim, Ražice und Heřmaň geraten ist. 5 Der Friedhof in Albrechtice nad Vltavou – die Kirche der Hl. Petrus und Paulus in Albrechtice nad Vltavou gehört zu den bedeutendsten romanischen Bauten in Südböhmen. Eine vollkommene Einzigartigkeit sind dann die 85 bemalten Kapellen auf dem anliegenden Friedhof. 6 Aussichtstürme – in der Region Písecko gibt es insgesamt drei, westlich von Písek unter dem Gipfel Velký Kamýk, in den Bergen Písecké hory der Aussichtsturm Jarník und unweit von Albrechtice nad Vltavou auf dem Gipfel Vysoký Kamýk. Von Příbram bis Böhmerwald, alles wie auf der Handfläche. Region pisecki Jeden z najbardziej malowniczych zakątków kraju południowoczeskiego, region turystyczny, który jest wprost stworzony do wycieczek poznawczych i rozrywkowych, do wędrówek, podczas których można podziwiać dziewiczą przyrodę. Od równin i mokradeł z licznymi stawami, poprzez zalesione wzgórza, aż po dzikie kaniony potoków i rzek, które zlewają się w potężnym zbiorniku zaporowym Orlík. 1 Zamek Zvíkov – historia zamku Zvíkov jest związana z królewskim rodem Przemyślidów. Zamek ten należy do najwspanialszych świeckich budowli średniowiecza na terenie Republiki Czeskiej. 2 Zamek Orlík – zbudowany na skalistym cyplu nad rzeką Wełtawą. Po zatopieniu doliny Wełtawy się zamek odbija w wodnej tafli zbiornika zaporowego Orlík. 3 Twierdze w Kestřanach – są unikatem, dwie zachowane twierdze w ścisłym sąsiedztwie. Te wyjątkowe obiekty są stopniowo remontowane i ich właściciele usiłują organizować różne ciekawe wydarzenia dla szerokiej publiczności, wieczorne zwiedzanie twierdzy i rozszerzyć zakres usług. 4 Putim – z miasteczkiem tym nieodłącznie związany je Szwejk. Kto zna tę książkę, może na własnej skórze spróbować, jak Szwejk podczas swojego pobytu w Czeskich Budziejowicach wpadł w błędne koło. Wydarzyło się to na południowy zachód od miasta Písek między miejscowościami Putim, Ražice i Heřmań. 5 Cmentarz w Albrechticach nad Wełtawą – kościół. pw. św. Piotra i Pawła w Albrechticach nad Wełtawą to jedna z najbardziej znaczących budowli w stylu romańskim w Czechach południowych. Absolutnym unikatem jest 85 malowanych kapliczek na przylegającym do kościoła cmentarzu. 6 Wieże widokowe – w regionie piseckim znajdują się trzy. W kierunku zachodnim od miasta Písek pod wierzchołkiem Velký Kamýk, wieża widokowa Jarník w Górach Piseckich i niedaleko Albrechtic nad Wełtawą na wierzchołku Vysoký Kamýk. Z wieży widać cały region od miasta Příbram po Szumawę jak na dłoni. 138


Jihočeský kraj Písek Etwa auf dem halben Weg zwischen Prag und Český Krumlov kann man Písek finden - eine der schönsten historischen Städte Südböhmens. Die Stadt ist aufgrund vom reichem Kulturleben, guter Qualität der Serviceleistungen und angenehmer Umwelt bekannt und bietet hervorragende Bedingungen für Rad- und Wandertouristik an. 7 Die Steinbrücke - die landesweit älteste Brücke. Jedes Jahr kann man sich daneben am Ufer des Flusses Otava monumentale Sandstatuen ansehen. 8 Sladovna – Spielgalerie – neu renoviertes Gebäude im historischen Zentrum bietet den größten interaktiven Raum für Kinder und ihre Begleiter in Südböhmen. 9 Das Prachiner Museum (Prácheňské muzeum) prahlt nicht umsonst mit dem Titel „Europäisches Museum des Jahres 1996“. Lernen Sie die reiche Geschichte und Traditionen in seinen Dauerausstellungen kennen oder besuchen Sie seine berühmte Exposition lebendiger Fische. 10 Das Stadtkraftwerk – als František Křižík zum ersten mal sein Projekt der öffentlichen elektrischen Beleuchtung vorstellen wollte, hat er Písek gewählt. Bis heute erinnert an diese Zeit eine Dauerausstellung in der ehemaligen Mühle am Ufer des Flusses Otava, die das landesweit älteste erhaltene Wasserkraftwerk ist. 11 Landesgestüt Písek - nationales Kulturdenkmal, das alle Liebhaber der Architektur und des Blicks vom Pferdesattel begeistert. 12 Písecké hory – ein Naturpark, der ganzjährig ein dichtes Netz an Radund Wanderwegen, die unversehrte Atmosphäre gemischter Wälder, Romantik der Ausflüge in die Natur, zu Waldteichen und Seen anbietet. Písek Mniej więcej w połowie drogi między Pragą i Czeskim Krumlowem znajduje się jedno z najpiękniejszych miast historycznych w Czechach południowych. Miasto słynie z bogatego życia kulturalnego, wysokiego poziomu usług i przyjemnej atmosfery. Oferuje również rewelacyjne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. 7 Kamienny most – najstarszy zachowany most na terenie Republiki Czeskiej. W jego pobliżu nad rzeką Otawą można corocznie podziwiać monumentalne rzeźby z piaskowca. 8 Słodownia – galeria jest zabawa – nowo odrestaurowana budowla w historycznym centrum miasta zaprasza do największej w Czechach południowych przestrzeni interaktywnej dla dzieci. 9 Muzeum Ziemi Pracheńskiej – placówka ta uzyskała w 1996 roku tytuł Europejskiego Muzeum Roku. Na ekspozycji muzealnej można poznać bogatą historię i tradycje lub odwiedzić słynną wystawę żywych ryb. 10 Elektrownia miejska – w Písku František Křižík po raz pierwszy przedstawił swój projekt elektrycznego oświetlenia ulicznego. Epokę tę do dziś przypomina ekspozycja w byłym młynie na brzegu Otawy, który został najstarszą zachowaną elektrownią wodną na terenie Czech. 11 Ziemskie stado ogierów – narodowy zabytek kultury, który zachwyca miłośników architektury i koni. 12 Góry Píseckie – obszar chronionego krajobrazu przez cały rok oferuje gęstą sieć szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, romantyczne widoki do krainy stawów i jezior leśnych i zaprasza do nietkniętej przyrody w lasach mieszanych. Dačice 13 Dačice, die Stadt des weltweit ersten Zuckerwürfels, befindet sich in der östlichsten Region Südböhmens und ist ein Eingangstor in berühmte Touristengebiete Podyjí und Česká Kanada. In der Umliegenden Natur gibt es ein dichtes Netz an Touristen- und Radwegen. Von hiesiger Geschichte zeugen nicht nur historische Objekte, sondern auch Gedenkorte in der Stadt und der Umgebung. 14 Dominante der Stadt ist der Renaissance-Turm an der Kirche des Hl. Laurentius, der in den Sommermonaten als Aussichtsturm dient. In seiner Fassade gibt es eine massive Steinplatte aus dem Jahre 1592, die das Wappen des Geschlechts Krajíř, eine tschechische Versinschrift und das Epitaph des Baumeisters trägt. 15 Das Staatschloss Dačice ist ein einzigartiges Beispiel eines Adelsitzes auf dem Lande. Neben repräsentativen Sälen und Zimmern lockt zum Besuch auch der ausgedehnte englische Park. 16 Im Jahre 1843 war in Dačice der weltweit erste Zuckerwürfel hergestellt. An das Weltprimat erinnert ein kleines Granitdenkmal unweit vom Zentrum, wo sich auch 12 Steinplatten mit dieser Information in verschiedenen Weltsprachen befinden. An das Weltprimat erinnern in der Stadt auch weitere Gedenktafeln und Skulpturen. 17 Im Stadtzentrum befindet sich auf dem Haus Nr. 63 die Gedenktafel des Stabkapitäns Vilém Göth, der in der Luftschlacht um Großbritannien im Jahre 1940 gefallen ist. Nur ein Paar Häuser entfernt lädt sich zu Besuch das gleichnamige Flugmuseum ein. 18 Der Wanderweg zu Tři kříže (Drei Kreuze) führt Besucher in die historische Örtlichkeit über der Stadt. Der Weg ist mit einzelnen Stationen des Kreuzweges und Ausblicken auf das historische Zentrum gesäumt. Auf dem Ausläufer des Berges sind drei Holzkreuze errichtet, die in der Vergangenheit einen geistigen Gegenpol des nahen Galgenberges bildeten. 19 Ihr Leben haben mit Dačice zwei Persönlichkeiten des Musiklebens verbunden. Die Gedenktafel des Komponisten Rudolf Urbanec ist auf seinem Geburtshaus in der Komenský Straße platziert. An das Leben und Werk des Komponisten, Dirigenten und Pädagogen Vladimir Fuka erinnert die Gedenktafel in der Antonínská Straße unweit des Platzes. 20 An die Gründung der ältesten Forstschule in Mähren vom Förster Vincenc Hlava im Jahre 1821 erinnert ein massiver Granitstein mit gemeißelter Inschrift. Zu sehen ist hier auch die ursprüngliche Feste der Eigentümer des Herrschaftsgutes Dačice. Es handelt sich um das älteste historische Objekt in Dačice, das später als Wirtschaftshof, Brennerei und Brauerei diente. Dačice 13 Miasto Dačice, skąd pochodzi cukier w kostce i gdzie powstała pierwsza na świecie kostka cukru, znajduje się w najbardziej wysuniętym na wschód regionie Czech Południowych i jest bramą do słynnych regionów turystycznych rzeki Dyja (Podyjí) i Czeska Kanada. W otoczeniu przyrody znajduje się gęsta sieć oznakowanych ścieżek dla turystów i rowerzystów. Historia tego regionu znalazła odzwierciedle nie tylko w obiektach historycznych, ale także w miejscach pamięci, które spotykamy w mieście i jego okolicach. 14 W panoramie miasta dominuje wieża renesansowa przy ul. Vavřince, która służy jako wieża widokowa w miesiącach letnich. Na fasadzie umieszczona jest potężna kamienna płyta z 1592 r., która zawiera herb rodziny Krajířů, werset czeski i epitafium budowniczego. 15 Zamek państwowy Dačice jest unikalnym przykładem szlacheckich prowincjonalnych rezydencji tego kraju. Oprócz reprezentacyjnych sal i pokoi warto odwiedzić także obszerny park angielski. 16 W 1843 r. powstała pierwsza kostka cukru na świecie w Dačicach. Prymat przywodzi na myśl mały granitowy pomnik w pobliżu centrum, obok znajduje się 12 kamiennych tabliczek zawierających tę informację w różnych językach świata. Prymat światowy przypominają w miaście i innę pamiątkowe tablice i rzeźby. 17 W centrum miasta znajduje się tablica pamiątkowa lotnika kapitana Viléma Göthy, który poległ w bitwie powietrznej z 1940 r. w Wielkiej Brytanii. Obok kilka domów zaprasza do odwiedzenia muzeum lotnictwa o tej samej nazwie. 18 Trasa spacerowa prowadząca do Trzech Krzyży prowadzi do historycznego miejsca nad miastem. Droga krzyżowa obejmuje stacje i widoki na zabytkowe centrum. Na szczycie wzgórza znajdują się trzy drewniane krzyże, które w przeszłości stanowiły duchowy odpowiednik pobliskiej miejskiej szubienicy. 19 Swoje życie z miastem Dačice powiązaly dwie osobowości życia muzycznego. Pamiątkowa tablica kompozytora Rudolfa Urbana znajduje się w jego domu ojczystym na ulicy Komenského. Życie i dzieło kompozytora, dyrygenta i pedagoga Vladimíra Fuky przypomina tablica na ulicy Antonínská przy rynku. 20 Założenie najstarszej szkoły leśnej na Morawach przez leśniczego Vincence Hlavová w 1821 roku przypomina ogromny głaz z granitu z rzeźbionym napisem. Warto także zobaczyć oryginalną fortecę właścicieli posiadłości Dačice. Jest to najstarszy zabytkowy budynek w Dačicach, który później służył jako gospodarstwo rolne, gorzelnia i browar. 139


Jihočeský kraj Třeboňsko 21 Wohin zum Ausflug? In die Region Třeboňsko! Interessant dank ihrer Architektur, wertvoll dank ihrer Geschichte und bezaubernd dank ihrer Naturschönheiten - das ist die Region Třeboňsko. Ein Touristengebiet, das sich auf einer Fläche von fast 800 km2 erstreckt, erfasst bis 44 südböhmische Städte und Gemeinden. Die Region setzt sich aus drei unterschiedlichen Gebieten zusammen - Třeboňsko, Veselsko und Vitorazsko. Jedes von diesen drei Gebieten spiegelt sich auch im Logo des Touristengebiets wider. Die kleine blaue Welle stellt das Wasser und den Teichkomplex von Třeboň dar, die kleine grüne Welle die wunderschöne Waldlandschaft von Vitorazsko und die gelbe Farbe den Bauernbarock von Veselsko. Einzigartige Naturwerte führten im Jahre 1977 zur Aufnahme der Region Třeboňsko in das Netz der Biosphärenreservate der UNESCO und im Jahre 1979 dann zur Erklärung des Naturschutzgebietes Třeboňsko. Besucher der Region, Touristen, Fischer, Radfahrer, Wassersportler sowie Kurgäste bewundern bis heute die Landschaft, der silberne Wasserflächen der Teiche wie Perlen auf blauen Schleifen der Bäche und Flüsse dominieren. Im Touristengebiet gibt es eine Unmenge von Lernpfaden und Radwegen, die weniger tüchtige Radfahrer dank flachem Profil sowie anspruchsvollere Sportler dank ihrer Länge zufriedenstellen. Třeboňsko ist wie geschaffen für einen aktiven Familienurlaub. Kontakt: www.jiznicechy.cz/trebonsko Region trzeboński 21 Gdzie na wycieczkę? Fajnie jest w regionie trzeboński! Warto jej odwiedzić i zobaczyć interesującą architekturę, poznać historii i urzekające cenne naturalne piękno. Obszar turystyczny obejmuje prawie 800 km2 i 44 malowniczych miast i wiosek południowoczeskich. Region składa się z trzech różnych obszarów - Trzeboński, Veselski i Ziemia Witoraska. Każde z tych trzech terytoriów znalazło również odzwierciedlenie w logotypie obszaru turystycznego. Niebieska fala reprezentuje wodę i trzebońskie stawy rybne, fala zielona piękne lasy Ziemi Witoraska i żółty kolor chłopski barok na obszarze Veselska. Wyjątkowe walory przyrodnicze doprowadziły w 1977 roku do włączenia regionu w rezerwat biosfery UNESCO i następnie, w 1979 roku, w Obszar Chronionego Krajobrazu. Odwiedzający, turyści, wędkarzy, rowerzyści, kajakarzy i kuracjusze podziwiają region, któremu dominują srebrzyste powierzchne stawów jak perły nanizane na niebieskie wstążki strumieni i rzek. W regionach turystycznych istnieje wiele szlaków didaktycznych i ścieżki rowerowe, które zadowolą zarówno mniej doświadczonych rowerzystów przez płaską powierzchnię, tak i wymagających sportowców ze względu na długość trasy. Region jest idealne miejsce na aktiwne rodzinne wakacje. Kontakt: www.jiznicechy.cz/trebonsko Vyšší Brod (Hohenfurth) Vyšší Brod – eine Schatzkammer von Kultur- und Naturschönheiten Aus der Region Vyšebrodsko nimmt unvergessliche Erlebnisse jeder mit, egal ob man sich für ruhige Ecken der wunderschönen Natur, Sportherausforderungen oder faszinierende Denkmäler der Vergangenheit entscheidet. 22 Das idyllische Städtchen Vyšší Brod erstreckt sich mitten in bezaubernder Natur Südostböhmerwalds und Oberösterreich ist es von hier nur ein Steinwurf entfernt. In der fernen Vergangenheit stapften hier über die Moldau Handelskarawannen, heute ist Vyšší Brod ein Ziel derjenigen, die unwiederholbare Erlebnisse und angenehme Erholung suchen. Die hiesige Zisterzienserabtei, eine seltene Perle der Moldau, haben mächtige Rosenbergs im Jahre 1259 als ehrwürdigen Ort ihrer letzten Ruhe gegründet. 23 24 In der Oase der geistigen Ruhe des lebendigen Klosters entdecken Besucher seltene Schätze der Vergangenheit: die wunderschöne Bibliothek mit ihren 70.000 Buchtiteln, die Hohenfurth-Madonna sowie das legendäre Zawisch Kreuz, das als vergleichbar wertvoll wie tschechische Krönungsinsignien geschätzt wird. In die Geschichte des Postwesens kann man im bekannten Postmuseum eintauchen. 25 26 Lassen Sie sich auch das Rauschen der Hl. Wolfgang Wasserfälle, die geheimnisvolle Atmosphäre der Teufelswand oder das Gefühl, am südlichsten Punkt der Tschechischen Republik zu stehen, nicht entgehen. Vyšší Brod ist der Ausgangspunkt aller Moldau-Wassersportausflüge. In Bootverleihen kommt man gerne allen Liebhabern von Kanus und Rafts entgegen. Und wenn sogar traditionelle kuriose Wasserfahrzeuge auf den Fluss hinausfahren?! Komfortable Unterkunft ist Bestandteil interessanter Angebote der hiesigen Hotels und Pensionen. Die Restaurants vergessen nicht lokale Spezialitäten und Produkte der hiesigen Minibrauerei, Konditoreien und Bäckereien haben schon viele Besucher gefesselt. In der frischen Luft werden allerdings nicht wenige richtig hungrig. Vyšší Brod Vyšší Brod – miasto pełne skarbów kultury i natury Pobyt w Vyšším Brodzie stanie się niezapomnianym przeżyciem dla każdego, niezależnie od tego, czy szuka spokojnych miejsc w otoczeniu pięknej przyrody, sportowych wyzwań lub fascynujących zabytków! 22 Idylliczne miasteczko Vyšší Brod jest położone wśród czarownego krajobrazu na południowym wschodzie Szumawy, Górna Austria leży o rzut beretem od niego. W dawnej przeszłości przechodziły tu Wełtawę w bród karawany handlowe, obecnie jest Vyšší Brod celem dla wszystkich turystów szukających niepowtarzalnych przeżyć i przyjemnego wypoczynku. Tutejszy klasztor cystersów został założony przez potężny ród Rožmberków jako miejsce ostatniego spoczynku jego członków. 23 24 W oazie spokoju za murami klasztoru przybysze odkrywają cenne skarby przeszłości: wspaniałą bibliotekę z 70.000 tomów, Madonnę vyšebrodzką oraz Krzyż Zawiszy, który bywa stawiany na równi z czeskimi klejnotami koronacyjnymi. Z historią pocztownictwa można zapoznać się w Muzeum Poczty. 25 26 Warto wybrać się na spacer do Wodospadu św. Wolfganga, do tajemniczej Czartowskiej Ściany lub do najbardziej na południe wysuniętego punktu Republiki Czeskiej. Vyšší Brod to punkt wyjściowy wszystkich wycieczek wodniackich po rzece Wełtawie. Można wypożyczyć kanoe lub ponton. A co dopiero, gdy na Wełtawę wypłyną tradycyjne kuriozalne statki wodne! Miejscowe hotele i pensjonaty oferują komfortowe zakwaterowanie. Restauracje w Vyšším Brodzie serwują specjały regionalne, produkty miejscowego minibrowaru, cukierni lub piekarni przypadły do gustu niejednemu gościowi. Zresztą na świeżym powietrzu można szybko zgłodnieć. Bechyně 27 Brücke Bechyňská duha (Regenbogen). Die Brücke aus dem Jahre 1928 spannt sich in einem 50 m hohen Bogen über dem Fluss Lužnice. Ihre unikale Konstruktion trägt eine Auto- und Eisenbahnstrecke. Im Jahre 2014 war sie zum Nationalkulturdenkmal erklärt. 28 Franziskanerkloster. Unikaler spätgotischer Bau vom Ende des 15. Jahrhunderts mit erhaltenem Zellengewölbe. Führungen werden vom hiesigen Infozentrum veranstaltet. 29 Bahnstrecke Tábor – Bechyně. Im Jahre 1903 fuhr zum ersten mal eine elektrische Zuggarnitur aus der Werkstatt des Ingenieurs František Křižík. Die ursprüngliche Zuggarnitur können sie sich während der Ferien bei den sog. nostalgischen Fahrten mit dem ursprünglichen Zug im Betrieb ansehen. 30 Brücke in Zářečí. Neue Brücke unter dem Schloss mit einer bogenförmigen Brückenkonstruktion und Netzanordnung der Gehänge. Dieser einmalige Typ der Brückenkonstruktion war hier landesweit zum ersten mal benutzt. Miasto Bechyně 27 Most Bechyňská duha (pol. BechyńskaTęcza). Drogowo-kolejowy most o unikatowej konstrukcji został zbudowany nad rzeką Łużnicą w 1928 roku. Wysokość łuku wynosi 50 metrów. W 2014 roku został most wpisany do narodowego rejestru zabytków techniki. 28 Klasztor Franciszkanów. Unikatowy obiekt zbudowany pod koniec XV wieku w stylu późnego gotyku z dochowanym sklepieniem kryształowym. Zwiedzanie klasztoru organizuje miejscowe centrum informacyjne. 29 Elektryczna linia kolejowa Tábor – Bechyně wybudowana przez wynalazcę, inżyniera i przemysłowca Františka Křižíka. Linię otwarto w 1903 roku. Podczas letnich wakacji można wybrać się na przejażdżkę oryginalnym pociągiem. 30 Most w Zářečí pod bechyńskim zamkiem. Nowy most łukowy z unikatowym układem podwieszeń – pierwszy most o takiej konstrukcji zbudowany w Republice Czeskiej. 140


Jihočeský kraj Blatná Das malerische Städtchen Blatná liegt am Fluss Lomnice, der von sanften Hügeln umgeben ist, die im Norden in das Waldmassiv des Gebirges Brdy übergehen. Es ist ein Verwaltungs-, Gesellschafts-, Kultur- und Sportzentrum der Region Blatensko. Der spezifische historische Stadtkern ist ein Stadtteil unter Denkmalschutz. Die Region Blatensko ist für ihre einmalige erhaltene Natur, kleine Sakralbauten, Bauernhöfe und vor allem für ihre Gastfreundlichkeit bekannt. In der Landschaft zwischen den Teichen finden ihre Plätze Liebhaber der Touristik, Radtouristik sowie der Sehenswürdigkeiten. 31 Schloss Blatná 32 Der Schlosspark 33 Der Platz Náměstí Míru 34 Historischer Stadtkern Blatná Malownicze miasteczko Blatna leży nad rzeczką Lomnicą. Otoczone jest pagórkami zamieniającymi się w masyw leśny pasma Brd. Stanowi ono administracyjne, społeczne, kulturalne i sportowe centrum regionu blateńskiego. Historyczne centrum miasta jest chronioną strefą zabytkową. Region blateński słynie swoją unikatową, zachowaną przyrodą, zabytkami sakralnymi, wiejskimi posiadłościami i głównie swoją gościnnością. Kraina między stawami to ulubiony cel dla wielbicieli turystyki pieszej, rowerowej i dla miłośników zabytków. 31 Zamek Blatná 32 Zamkowy zwierzyniec 33 Náměstí Míru (Rynek Pokoju) 34 Historyczne centrum miasta Milevsko Die Stadt Milevsko – Das Nordtor Südböhmens Die Stadt Milevsko hat eine Jahrhunderte lange kulturelle und geistige Tradition und wunderschöne Sehenswürdigkeiten. Sie verfügt über erhaltene Umwelt und schöne Landschaft, die zu verschiedenen Sport- und Touristenaktivitäten anlockt. Den Besuchern bietet sie weit von großen Städten und Industriezentren entfernt Behaglichkeit und Ruhe. Sie ist also ein idealer Ort für Erholung. Zu den bedeutendsten Veranstaltungen in der Stadt gehört das Fest Milevské maškary, das mit einem bunten Karnevalszug untrennbar verbunden ist, der schon seit 1862 durch die Stadt zieht. Milevské maškary ist somit die älteste belegte Faschingstradition in Südböhmen. Eine weitere Traditionsveranstaltung in der Stadt ist das Fest Bartolomějské posvícení oder Milevské městské slavnosti, das jedes Jahr in August ein reichhaltiges Kulturausleben nicht nur für die Bewohner von Milevsko, aber auch der weiten Umgebung anbietet. TOP- Attraktivitäten der Stadt Milevsko 35 Prämonstratenserkloster Milevsko – ein romanischer Kleinod Südböhmens 36 Milevské Museum – ein Museum für die ganze Familie 37 Edvard Beneš Platz – Konzentration einzigartiger Baudenkmäler an einem Ort 38 Neue Synagoge – ein Vermächtnis der jüdischen Gemeinde, das erhalten blieb 39 Museum der Faschingsmasken (Muzeum maškar) – das landesweit einzige Museum dieser Art Alle Informationen über die Stadt Milevsko und die ganze Region finden Sie auf dem Touristenportal www.milevskem.cz. Milevsko Miasto Milevsko – północna brama południowych Czech Miasto Milevsko ma wielowiekowe dziedzictwo kulturowe oraz wspaniałe pamiątki historii. Położone jest wśród doskonale zachowanej przyrody, z przepięknymi krajobrazami, zachęcającymi do różnych aktywności sportowych i turystycznych. Swoim gościom oferuje wypoczynek i spokój w oddali od zgiełku wielkich miast i centrów przemysłowych, dzięki czemu jest idealnym miejscem do odpoczynku i rekreacji. Do największych wydarzeń w mieście należy widowiskowy marsz przebierańców Milevské maškary, który przechodzi przez miasto od 1862 roku, dzięki czemu jest najstarszą tradycją karnawałową w południowych Czechach. Kolejnym tradycyjnym wydarzeniem w mieście są Święcenia Bartłomieja czyli Milevskie Święto Miejskie, które co roku w sierpniu oferuje bogaty program kulturalny nie tylko mieszkańcom miasta, ale również szerokiej okolicy. TOP atrakcje miasta Milevsko 35 Klasztor norbertanów Milevsko – romański klejnot południowych Czech 36 Muzeum Milevskie – muzeum dla całej rodziny 37 Plac Edvarda Benesza – koncentracja wyjątkowych zabytków w jednym miejscu 38 Nowa synagoga – pamiątka po gminie żydowskiej 39 Muzeum przebierańców - Jedyne tego typu muzeum w Republice Czeskiej Wszelkie informacje o mieście Milvevsko i o całym regionie znajdziesz na portalu turystycznym www.milevskem.cz. Tábor 40 Tábor ist die zweitgrößte südböhmische Stadt mit ruhmreicher Geschichte und einer Vielzahl an architektonischen Denkmälern. Sie ist unabdingbar mit den Hussiten verbunden, die sie im Jahre 1420 gegründet haben. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Stadt gewachsen und hat sich vielmals verwandelt, aber ihr mittelalterlicher Charakter blieb bis heute erhalten. Es reicht, in den krummen Gässchen des historischen Kerns spazieren zu gehen. In Tábor kann man besuchen: 41 Das Hussitenmuseum mit Gängen im Untergrund • den Turm Kotnov und Bechyně-Tor • das Schokoladen- und Marzipanmuseum • das LEGO-Museum • Freilichtmuseum in Housův mlýn mit Waffen-Requisiten • den Aussichtsturm der Dekankirche • den botanischen Garten • den Aussichtsturm Hýlačka • ZOO Tábor 42 Die Wallfahrtskirche in Klokoty 43 Einmal im Jahr beim Festival Táborská setkání verwandelt sich das Zentrum von Tábor in eine mittelalterlicher Stadt mit ihren Markthändlern, Ritterkämpfen, Handwerkern, Gauklern, Tänzerinnen und Musikern. Tábor 40 Tábor (polski Tabor) jest drugie największe i bardzo zabytkowe miasto w południowej części Czech, którego średniowieczna historia wpisała się na zawsze w dzieje ziem czeskich. Nazwę nadali miastu husyci, którzy przybyli tu po ucieczce z Pragi w 1420. To tutaj powstała frakcja Taborytów, najbardziej radykalnych husytów, którzy pod wodzą Jana Żiżki odnieśli wiele sukcesów w walkach religijnych z katolikami. Przez stulecia miasto rozwijało się i przechodzilo przemianami, jednak dochowalo zalety swego charakteru. Wystarczy zwiedzić labirynt średniowiecznych uliczek Starego Miasta. Zapraszamy do odwiedzenia: 41 Muzeum Husyckie (późnogotycki ratusz) wraz z trasą turystyczną po podziemiach miasta • baszta Kotnov i Bechyńska brama • Muzeum Czekolady i Marcepanu •- Muzeum Klocków Lego • młyn Housův mlýn i zbrojownia kinematograficzna • kościelna wieża (jeśli chcecie obejrzeć panoramę miasta, to nie znajdziecie lepszego miejsca) • Ogród Botaniczny • Wieża obserwacyjna Hýlačka • Ogód Zoologiczny 42 Sanktuarium na Klokotach 43 Raz w roku odbywa się festyn i starówka wraca do średniowiecza wraz z targowiskami, pojedynkami rycerzy, występami kuglarskimi i żonglerskimi i tancerek. 141


Jihočeský kraj Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí (6,6 Tausend Einwohner) - ein Ferienort in der Mitte Südböhmens liegt im Třeboň-Becken an dem Zusammenfluss von Lužnice und Nežárka. Die günstige Lage ermöglicht es, eintägige Ausflüge zu vielen südböhmischen Burgen und Schlössern zu unternehmen – mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder auch mit Massenverkehr. Aktive Freizeitverbringung bietet das moderne Sportareal, der Kanu-, Tretboot- und Wasserfahrradverleih, eine Reittruppe, der Seilpark, ein Sportschiessplatz und eine Vielzahl an markierten Radwegen an. 44 Zum angenehmen Baden locken fünf Sandseen an, in deren Nachbarschaft sich das Naturreservat Pískový přesyp u Vlkova befindet – fast ein Hektar Wüste mit einzigartiger Fauna und Flora. 45 46 Neben dem Besuch der Lehrpfade Veselské pískovny und Borkovická sind in direkter Umgebung Beispiele des sog. Volksbarocks in Gemeinden mit erhaltenen Volksarchitekturensembles sehenswert, die unter Denkmalschutz stehen und durch welche die Trasse Greenway selského baroka führt. Veseli nad Łużnicą (Veselí nad Lužnicí) Veseli nad Łużnicą (6,6 tys. mieszkańców), letnisko w południowych Czechach, leży w Kotlinie Trzebońskiej nad zbiegiem dwóch rzek - Łużnicy i Neżarki. Jego położenie jest dobrym punktem początkowym jednodniowych wycieczek rowerem, transportem publicznym i samochodem do wielu południowoczeskich zamków. Aktywny wypoczynek umożliwia nowoczesny kompleks sportowy, wypożyczalnie łódek, rowerów wodnych, szkoła jeździecka, park linowy, strzelnica sportowa i wiele szlaków turystycznych. 44 Do przyjemnej kąpieli zachęca pięć jezior w miejscach byłych piaskowni. W ich pobliżu znajduje się rezerwat przyrody Wydma piaskowa pod Vlkovem, który jest hektarowym fragmentem pustyni z wyjątkową fauną i florą. 45 46 Oprócz odwiedzin szlaków edukacyjnych piaskownie pod Veseli i i borkovicka ścieżka edukacyjna, warto zobaczyć przykłady tzw. baroku wiejskiego. Znajdują się w pobliskich wioskach z zachowanymi zespołami architektury ludowej, uznanymi za obszary zabytkowe. Przechodzi przez nie Greenway baroku wiejskiego. Vodňany 47 „Venedig“ von Vodňany mit Barockstatue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1730 auf der Brücke vom 14. Jahrhundert. 48 Der Zwinger mit einer mittelalterlichen Bastion und Reste der gotischen Mauern. 49 Teichabfischung – die hiesige Fischertradition seit Jahrhunderten 50 Barockkirche aus den Jahren 1695 – 1704 in Lomec, dem Architekten J. B. Santini zugeschrieben. 51 Dekankirche der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria (1336) – Dominante der Stadt. Vodňany 47 Miejska „Wenecja“ z barokową figurą św. Jana Nepomucena z 1730 roku na moście z XIV wieku. 48 Międzymurze ze średniowiecznym bastionem i pozostałościami gotyckich murów. 49 Staw rybny - lokalna wielowiekowa tradycja rybacka. 50 Barokowe sanktuarium maryjne Lomec. Budowla z lat 1695-1704, autorstwo przypisuje się J.B. Santiniemu. 51 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1336 r.) dominuje panoramie miasta. 142


Plzeňský kraj Plzeňský kraj (Die Region Pilsen) Zu Prachtstücken auf barocken Radwegen der Region Pilsen Setzen Sie sich mit Kindern auf Fahrräder und lernen Sie Barockperlen der Region Pilsen auf drei markierten thematischen Radwegen BAROCK kennen. Entdecken Sie in der Landschaft Spuren der Urbanistik, der Architektur und Kultur, entdecken Sie den nördlichen Teil der Region Pilsen, der zur Zeit des Barocks eine ungewöhnliche Entwicklung erlebt hat. Für tadellose Erlebnisse, die Hand in Hand mit Adrenalin, Erholung und Bewunderung historischer Schönheiten gehen, sind die Trassen durch atypische Rastplätze an nicht traditionellen Orten ergänzt. Sie bieten Möglichkeiten des Beisammenseins bei der Erfrischung und vor allem interessante Ausblicke an, die barocken Hintergrund für Ihre Familienfotos anbieten. Mehr Informationen finden Sie unter www.zapadoceskebaroko.cz. Kraj pilzneński Po trasach rowerowych regionu w poszukiwaniu pereł baroku Usiądź z dziećmi na rowerze i odkryj perły baroku na trzech oznaczonych trasach rowerowych „Baroko“. Odkryj ślady urbanistyki, architektury i kultury w krajobrazie, odkryj region na północ od Pilzna. Obszar ten doświadczył bezprecedensowego rozwoju w okresie baroku. Jazda na rowerze jest tutaj przyjemna i czerpania radości z adrenaliny i relaksu oraz uroków zabytków historycznych dopełniają nietypowe miejsca dla spoczynku, które znajdują się w niezwykle ciekawych miejscach. Oferują one możliwość usiąść podczas odświeżania i zwłaszcza potrafią podkreślić interesujący widok, jak doskonale tło zdjęcia do albumu rodzinnego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.zapadoceskebaroko.cz. Rokycany 1 Das Schwimm- und Sportareal. Die Sport- und Erholungszone befindet sich im ruhigen Teil von Rokycany unter dem Park Husovy sady und bietet ein Freibad mit glasklarem Wasser, viele Attraktionen für Kinder und Plätze zur Erholung im Schatten und in der Sonne an. Um das ganze Freibad herum führt eine In-Line Strecke, an der sich ein Outdoor-Fitnessplatz befindet, der für Stärkung des Körpers in der Natur bestimmt ist. Beim schlechteren Wetter dient Besuchern das Hallenbad, das nicht nur die Möglichkeiten zum Schwimmen, aber auch zur Erholung und zum Spaß für jeden anbietet. Der neue, 80 m lange Toboggan, Wasserspeier und Kinderbecken dienen vor allem Kindern, die anderen können dann zwei Sprudelbäder, Dampf- und Salzkabine oder die finnische Sauna benutzen. 2 Aussichtsturm auf dem Berg Kotel. In einer Höhe von 575 m ü.d.M befindet sich ein Aussichtsturm mit wunderschönem Blick nicht nur auf die nächste Umgebung, sondern auch auf die Gipfel von Brdy, Böhmerwald, Oberpfälzer Wald, Erzgebirge und Böhmischen Mittelgebirge. Für eine bessere Orientierung wurden unter dem Dach Panoramafotografien mit Beschreibungen der interessantesten Orte platziert. Zum Aussichtsturm führt der blau markierte Wanderweg, der auch für wenig tüchtige Touristen geeignet ist. 3 Museum an der Demarkationslinie. Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice das ist nur eine kurze Liste bekannter tschechischer Filme, in denen Militärtechnik aus dem Museum an der Demarkationslinie in Rokycany erschien. Weitere 150 Stück völlig fahrbarer schwerer Militärtechnik von 1918 bis zur Gegenwart führen Sie in eine ganz andere Welt hinein. Und falls Sie die Freilichtexposition gefesselt hat, die innere wird Ihnen den Atem rauben. Wir empfehlen eine Besichtigung mit dem belehrten Reiseführer. Glauben Sie uns, dass Sie die multimediale Dauerausstellung „Niemand hat das Recht zu vergessen“ wirklich nie vergessen! 4 Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany. Ins Paläozoikum können Sie nicht nur dank dem bekannten Film Cesta do pravěku geraten, aber auch dank dem Dr. B. Horák Museum in Rokycany, das in seinen Sammlungen mehr als 103.000 Fossilien hat. Aber zu kurz kommen hier auch nicht diejenigen, die sich für Zeitgeschichte interessieren und wollen sehen, wie man in der Region Rokycansko im 19. Jahrhundert gelebt hat, oder wie eine Zweckewerkstatt funktioniert und wie sich das Eisenhüttenwesen in unserer Region entwickelt hat. Rokycany 1 Kompleks pływacki i sportowy. Strefa Sportu i Relaksu znajduje się w spokojnej dzielnicy Rokycan Pod Husovými sady i oferuje naturalny basen z czystą wodą, liczne atrakcje dla dzieci oraz miejsca do wypoczynku w cieniu i na słońcu. Wokół basenu jest trasa dla łyżworolki wraz z miejscem do ćwiczeń, które ma na celu wzmocnienie ciała. Przy gorszej pogodzie zwiedzający mogą korzystać z krytego basenu, który oferuje nie tylko możliwość rekreacyjnego i sportowego pływania, ale także rozrywki i relaks dla wszystkich. Nowa zjeżdżalnia wodna o długości 80 metrów, rzygacz wodny i brodzik służą głównie dzieciom, wszyscy mogą korzystać z dwóch jacuzzi, kabiny parowej i solnej lub sauny fińskiej. 2 Punkt widokowy na Kotli. Na wysokości 575 m npm znajduje się wieża widokowa z pięknym widokiem nie tylko na pobliskie okolice, ale także na szczyty Brd, Szumawy, Lasa Czeskiego, Rudaw i Czeskiego Średniogórza. Dla lepszej orientacji pod dachem umieszczono panoramiczne zdjęcia z notatkami o najciekawszych miejscach. Na wieżę widokową zaprowadza „niebieski“ szlak turystyczny, który jest dogodny zarówno dla wprawnych jak i mniej sprawnych turystów. 3 Muzeum na linii demarkacyjnej. Kolja, Tobruk, Szkoła podstawowa, Lidice, to tylko krótka lista znanych czeskich filmów, w których pojawiła się technika wojskowa z Muzeum na Linii demarkacyjnej w Rokycanach. 150 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego od 1918 roku do dnia dzisiejszego przeniesie Cię do innego świata. A jeśli jesteś tak podekscytowany i zaabsorbowany wchłanianiem ekspozycji na zewnątrz, z pewnością na pewno weźmiesz oddech. Polecamy zwiedzanie z przewodnikiem. Wierzcie, że nigdy nie zapomnicie na multimedialną ekspozycji zatytułowaną „Nikt nie ma prawa o tym zapomnieć“! 4 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka. W okresie paleozoiku można znaleźć się nie tylko dzięki słynnemu czeskiemu filmowi Wyprawa w przeszłość (Cesta do pravěku z 1955 r.), ale także dzięki Muzeum dr. Bohuslava Horáka w Rokycany, który posiada ponad 103 000 skamieniałości w swoich zbiorach. Ale rozczarowany nie będą nawet ci, których przyciąga „najnowsza“ era i chcą zobaczyć, jak region żył w XIX wieku, jak działaly warsztaty i zakłady hutnictwa żelaza i stali w naszym regionie. Třemošná 5 Das Gebäude der Grundschule in Třemošná (Chanos) nach der Sanierung der Isolierung. 6 Gemauerte vierseitige Kapelle mit Glockendach. Restauriert war sie im Jahre 2002. 7 Barrierefreies Haus Exodus, das neben Unterkunft weitere Dienstleistungen sowie eine Reihe von Freizeitaktivitäten und Kulturveranstaltungen anbietet. 8 Kleiner Stausee auf dem Bach Bílý, der teilweise mit Finanzunterstützung des SFŽP gebaut wurde. 9 Grenzpfeiler aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 10 Stadtpark „Na Zámečku“, der teilweise mit Finanzunterstützung des SFŽP gebaut wurde. Trzemoszna (Třemošná) 5 Budynek Szkoły podstawowej (Chanos) po remontu izolacji termicznej 6 Czworokątna kaplica wyposażona w dach cebulasty. Odnowiona w 2002r. 7 Dom bez barier Exodus ofieruje noclegi, usługi dodatkowe i także wiele dodatkowych atrakcji, na przykład imprezy kulturalne. 8 Mały zbiornik wodny na Białym Potoku, wybudowany przy wsparciu PFOŚ. 9 Kolumna graniczna z XIX w. 10 Park miejski „Na zameczku”, utworzony dzięki częściowemu wsparciu PFOŚ. 143


Plzeňský kraj Domažlice 11 Die Stadt Domažlice wird landesweit als Zentrum der Region Chodsko (Chodenland) und der chodischen Folklore wahrgenommen. Aber auch der hiesige Fonds von Denkmälern, Gedenktafeln und Plastiken gehört zu den landesweit interessantesten. Davon zeugen fast 40 Arbeiten, die in der Stadt realisiert worden sind. 12 Domažlice kann als einzige Stadt mit zwei Denkmälern vom bedeutenden Bildhauer Otakar Švec prahlen. An sein frühes Werk erinnert die Statuengruppe „Sie sind gestorben, damit die Linde leben konnte“, die Opfern des Ersten Weltkrieges gewidmet ist und zugleich die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik symbolisiert. 13 Eine der ersten Gedenktafeln in Domažlice – für Božena Němcová, 1895 enthüllt. 14 Statuen entlang des Weges zur Anhöhe Baldov Domažlice 11 Domažlice są postrzegane w całym kraju jako centrum Ziemi Chodzkiej i chodzkiej kultury ludowej. Jednak miejscowy fundusz zabytków, tablic pamiątkowych i rzeźb należy do najciekawszych w kraju. Świadczy o tym prawie 40 prac zrealizowanych w mieście. 12 Domažlice jako jedyne miasto może pochwalić się dwoma zabytkami, których autorem był słynny rzeźbiarz Otakar Švec. Jego wcześniejsze dzieło przypomina pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej „Zginęli, aby lipa mogła żyć“, który jednocześnie symbolizuje powstanie Republiki Czechosłowackiej. 13 Jedna z pierwszych tablic pamiątkowych w Domažlicach, odsłonięta w 1895 r.: pisarka Božena Němcová. 14 Ścieżka rzeźbiarska do Baldova Nepomuk 15 Symbol der Landschaft um Nepomuk ist das Schloss Zelená Hora, das auf dem gleichnamigen Berg gebaut wurde. Das Schloss Zelená Hora ist der Fundort der Grünberger Handschrift und war auch der Standort der Schwarzen Barone. 16 Der Tempel des Hl. Johannes von Nepomuk, der nach Plänen von Kilian Ignaz Dientzenhofer gebaut war. Der Legende nach stand an seinem Ort das Geburtshaus des Heiligen. Zum Jahrestag der Geburt und der Folterung von Johannes finden hier jedes Jahr Gottesdienste statt, die das Ziel vieler Pilger sind. 17 Internationales Bildhauer- und Schnitzersymposium hat seine Tradition bereits vom Jahre 1998. Jedes Jahr entsteht eine Reihe an interessanten Statuen, die über die ganze Region zerstreut sind. Lassen Sie sich vom Werk der Künstler direkt am Platz inspirieren oder wählen Sie aus dem reichen Begleitprogramm. Nepomuk 15 Symbolem regionu nepomuckiego jest zamek Zelená Hora (pol. Zielona Góra), zbudowany na wzgórzu o tej samej nazwie. Zamek Zelená Hora jest miejscem, gdzie został znaleziony Rękopis zielonogórski i jest również miejscem akcji filmu Czarni baronowie. 16 Świątynia pw. św. Jana Nepomucena została zbudowana według projektu Kiliana Ignacego Dientzenhofera. Według legendy stał w jej miejscu dom rodzinny Nepomucena. Z okazji jego urodzenia i męczeńskiej śmierci odbywają się tu corocznie msze święte, które są celem wielu pielgrzymów. 17 Tradycja Międzynarodowego sympozjum rzeźbiarskiego i snycerskiego sięga 1998 roku. Co roku na nim powstaje mnóstwo ciekawych rzeźb, które są rozsiane po całym regionie. Źródłem inspiracji dla Państwa mogą być dzieła artystów, uczestniczyć można w programie towarzyszącym. 144


Karlovarský kraj Karlovarský kraj (Die Region Karlsbad) Wir empfehlen, Karlovarský kraj zu besuchen, weil die Region folgendes anbietet: • qualitativ hochwertige Behandlung, Wellness und Erholung, Naturheilquellen (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Kynžvart). • wunderschöne Kurarchitektur, Kurparke, Natur (Kurzentren, Naturreservat SOOS, Božídarské rašeliniště, Kladská, Slavkovský les, Krušné hory). • Burgen, Schlösser, Aussichtstürme, Ruinen (Chebský hrad, Loket, Seeberg, Vildštejn, Bečov, Kynžvart, Chyše, Mostov, Valeč, Diana, Andělská hora, Hauenštejn, Hartenštejn, Hartenberg...). • Historische Städte, Kirchendenkmale, Volksarchitektur (Cheb, K.Vary, Kynšperk, Sokolov, Kloster Teplá, Chlum sv. Máří, Nový Drahov, Doubrava...). • reiches Gesellschafts- und Kulturleben (Theater, Galerien, Museen, Kolonnaden, Kinos, Amphitheater, Kasinos, Klubs, Bars...) • Sport- und Freizeitaktivitäten (Touristik, Agrotouristik, Radfahren, Wassersport, Golf, Tennis, Nordic Walking, Skifahren, Fischerei, Reitsport...) • Bergzentren (Boží Dar, Pernink, Bublava, Abertamy, Klínovec...). • Organisierung von Kongressen, Sport- und Kulturveranstaltungen (Thermal, Mehrzweckarena Karlovy Vary, GH PUPP, Lázně III., Gesellschaftshaus FL, Casino M. Lázně...). • gute Verkehrsverbindungen (Flughafen, Bus, Zug, Egronet). Weitere Informationen finden Sie unter: www.zivykraj.cz, www.kr-karlovarsky.cz, www.kvpoint.cz, www.kvinfo.eu, www.medispa.cz, www.kvagro.cz 1 Karlovy Vary (Karlsbad) 2 Burg und Schloss Bečov nad Teplou 3 Božídarské rašeliniště (Gottesgaber Torfmoor) 4 Svatošské skály (Hans-Heiling-Felsen) 5 Royal Golf Club Mariánské Lázně Kraj karlowarski Powody dlaczego odwiedzić kraj karlowarski. Ów region oferuje: • lecznictwo uzdrowiskowe na najwyższym poziome, wellnes i relax (Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Franciszk Łaźnie, Jachymów, Łaźnie Kynžvart). • piękną architekturę uzdrowiskową, parki uzdrowiskowe, przyrodę (centra kurortów, rezerwat przyrody SOOS, torfowisko Boží Dar, Kladská, Las Sławkowski, Rudawy). • grody, zamki, wieże widokowe, ruiny (Zamek chebski, Loket, Seeberg, Vildštejn, Bečov, Kynžvart, Chyše, Mostov, Valeč, Diana, Andělská hora, Hauenštejn, Hartenštejn, Hartenberg...). • miasta historyczne, zabytki kościelne, budownictwo ludowe (Cheb, Karlowe Wary, Kynšperk, Sokolov, klasztor Teplá, Chlum sv. Máří, Nový Drahov, Doubrava...). • bogate życie towarzyskie i kulturalne (teatry, galerie, muzea, kolumnady, kina, amfiteatry, kasyna, kluby, bary...). • dobre warunki dla sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego (turystyka, agroturystyka, turystyka rowerowa, sporty wodne, golf, tenis, nordic walking, narciarstwo, wędkarstwo, jeździectwo...). • ośrodki górskie (Boží Dar, Pernink, Bublava, Abertamy, Klínovec...). • organizację kongresów, sportowych i kulturalnych imprez (Thermal, wielofunkcyjna arena Karlowe Wary, Grandhotel Pupp, Lázně III., Dom społeczny Franciszkowe Łaźnie, Casino Mariańskie Łaźnie...). • dobre połączenie z światem (port lotniczy, bus, pociąg, Egronet). Więcej informacji pod adresami internetowymi: www.zivykraj.cz, www.kr-karlovarsky.cz, www.kvpoint.cz, www.medispa.cz, www.kvagro.cz) 1 Karlowe Wary 2 Zamek Bečov nad Teplą 3 Torfowisko Boží Dar 4 Svatoszskie skały 5 Royal Golf Club Mariańskie Łaźnie Františkovy Lázně (Franzensbad) Die Stadt Františkovy Lázně gehört in die Kategorie der Weltkurorte. Gemeinsam mit anderen westböhmischen Kurorten schrieb sie die Geschichte des europäischen Kurwesens. Dank ihrer urbanistischen Lösung, Architektur und Konzeption des Grüns wurde die Stadt zum gewissen Idealbild eines perfekten Kurortes. Es ist eine stille, sonnige Welt der gelb-weißen Kurhäuser, der Quellen und Kolonnaden in einem Meer von Parken. In der Vergangenheit hat die Stadt Goethe und eine Reihe an weiteren bedeutenden Persönlichkeiten bezaubert. Heute treffen sich hier alle, die zumindest für eine Weile den hektischen Alltagsrhythmus verlassen wollen. 6 Národní třída in Františkovy Lázně – die Hauptpromenade (von der Fotobank der Region Karlsbad übernommen) 7 František-Statue, ein Symbol der Stadt Františkovy Lázně 8 Luisenquelle 9 Die Halle der Glaubner-Quellen třída (von der Fotobank der Region Karlsbad übernommen) 10 Internationales Festival des gezeichneten Humors Franciszkowe Łaźnie (Františkovy Lázně) Franciszkowe Łaźnie należą do pierwszej ligi światowych uzdrowisk. Razem z innymi zachodnioczeskimi uzdrowiskami, współtworzyły historię europejskiego lecznictwa zdrojowego. Dzięki rozwiązaniom urbanistycznym, architekturze i koncepcji zieleni, stały się przykładem kurortu doskonałego. Jest to cichy i słoneczny świat żółto-białych domów zdrojowych, źródeł i kolumnad rozproszonych w morzu parków. W przeszłości oczarowały Goethego i wiele innych znanych osób. Dzisiaj spotykają się tu wszyscy, którzy przynajmniej na chwilę chcą odpocząć od pędu życia codziennego. 6 Aleja Narodowa we Franciszkowych Łaźniach - główna promenada (z fotobanku województwa karlowarskiego) 7 Pomnik Franciszka, jeden z symboli Franciszkowych Łaźni 8 Źródło Luisin pramen 9 Hala domu zdrojowego Glaubera (z fotobanku województwa karlowarskiego) 10 Międzynarodowy Festiwal Humoru i Kreskówek Cheb Steuern Sie nach Westböhmen? Besuchen Sie bestimmt Cheb! Die Stadt bietet nicht nur den märchenhaften Platz mit Špalíček, eine außergewöhnliche Burg oder Krajinka v Poohří an. Die Stadt mit einer reichen Geschichte (erstmals im Jahre 1061 schriftlich erwähnt) lädt Sie zum Besuch traditioneller sowie neuer Touristenziele ein: 11 Historische Dachstühle der Stadthäuser von Cheb. Die Besichtigungstour leitet Sie durch Dachböden der Stadthäuser auf dem Platz in Cheb. Wir stellen Ihnen ein historisch wertvolles technisches Denkmal vor – Dachstühle, die in verschiedenen Jahrhunderten konstruiert wurden, stellen die einzigartige handwerkliche Handfertigkeit und geometrische Vorstellungskraft unserer Vorfahren vor. Die Besichtigung kann man auf der Website des Stiftungsfonds www.historickycheb.cz oder des Touristenzentrums www.tic.cheb.cz reservieren. 12 Kasematten der Burg Chebský. Besucher der Burg Chebský gehen nicht nur durch das Areal, aber auch durch den ganzen Rundgang in den Burgkasematten. Der römische Kaiser und tschechischer König Ferdinand III. hat im Jahre 1652 über den Umbau der Stadt zur Grenzfestung entschieden. Dadurch hat Cheb ein außergewöhnliches Privileg bekommen, denn Status einer Festungsstadt hatte im tschechischen Königreich außerdem nur Prag. 13 Retromuseum. Erinnern Sie sich, wie die 60er, 70er und 80er ausgesehen haben? Erinnerungen an die Zeit findet man im Retromuseum auf dem Král Jiří z Poděbrad Platz. Die Dauerausstellung konzentriert sich auf Lebensstil und Design in der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik, aber reicht auch in weitere Kultursphären hinein – in die Architektur, Kunst im öffentlichen Raum oder Musik. 14 Art Centrum Galerie 4. Die berühmte Galerie G4, die sich auf Fotografie konzentriert und traditionell ein reichhaltiges Ausstellungsprogramm hat, siedelt in umgebauten Räumlichkeiten des Barockspeichers auf dem Platz Františkánské. Sie bietet auf zwei Stockwerken eine Atemberaubende Fläche für Fotografien, ein Café und einen Ort für Workshops an. Der Umbau des Speichers ist ein hervorragendes Beispiel einer Wiederbelebung eines historischen Gebäudes. 15 Blick vom Kirchenturm. Die Kirche Hl. Nikolaus vom Beginn des 13. Jahrhunderts ist für breite Öffentlichkeit geöffnet. Neben den Innenräumen kann man auch den Südturm besteigen und die Schönheit der Stadt und der weiten Umgebung bewundern. In den Turm bis zum Glockenstuhl führt eine bequeme Treppe mit 133 Stufen und von hier aus kann man eine steilere Wendeltreppe mit 37 Stufen bis zur Aussicht besteigen. Einladung zur Top-Veranstaltung 2018. Machen Sie sich Zeit vom 28. Juni bis zum 1. Juli und genießen Sie die einzigartige Veranstaltung FIJO Cheb. Auch der 22. Jahrgang des internationalen Festivals der Blasorchester junger Künstler bietet exklusive Gäste an. 145


Karlovarský kraj Cheb Czy podróżujecie Państwo na zachód Czech? Z pewnością odwiedźcie Cheb! Miasto oferuje nie tylko baśniowy rynek i Špalíček (zespół jedenastu średniowiecznych domów kupieckich przy rynku), wyjątkowy zamek czy malowniczy krajobraz w dół rzeki Ohrza. Miasto o bogatej historii (pierwsza pisemna wzmianka o Chebie pochodzi z 1061 r.) zaprasza do odwiedzenia zarówno tradycyjnych, jak i nowych atrakcji turystycznych: 11 Historyczne kratownice kamienic miejskich. Wycieczka z przewodnikiem prowadzi przez tereny miejskich kamienic na rynku. Przedstawimy Państwu zabytek techniki o wysokiej wartości historycznej - wiązary dachowe zbudowane w różnych stuleciach, reprezentujące wyjątkowe rzemiosło i geometryczną wyobraźnię naszych przodków. Można zarezerwować wycieczkę na stronie internetowej fundacji www.historickycheb.cz lub w Centrum Informacji Turystycznej www.tic.cheb.cz. 12 Kazamaty zamku Cheb. Odwiedzający zamek Cheb mogą także zwiedzić kazamaty czyli lochy pod zamkiem. Cesarz rzymski i król czeski Ferdynand III. w 1652 r. zdecydowal o rozbudowę umocnień i budowę nowych fortyfikacji o kształtu twierdzy granicznej. Dało to Chebowi nadzwyczajne przywileje, gdy status miasta-twierdzy miała w Królestwie Czeskim tylko Praga. 13 Retromuseum. Czy pamiętasz, jak wyglądały lata 60., 70. i 80.? Przypomnienie można znaleźć w Retromuseum na placu Krále Jiřího z Poděbrad. Wystawa stała koncentruje się przede wszystkim na stylu życia i wzornictwie w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, ale dotyczy również architektury, sztuki w przestrzeni publicznej czy muzyki. 14 Galeria Sztuki G4. Słynna galeria G4 skupia się na fotografii z tradycyjnie bogatym programem wystawowym i nachodzi się w przeprojektowanym barokowym spichlerzu na placu Františkánské náměstí. Oferuje na dwóch piętrach oszałamiającą przestrzeń dla fotografii, kawiarnię i miejsce dla warsztaty (szkolenie praktyczne). Przebudowa spichlerzu jest doskonałym przykładem ożywienia historycznego budynku. 15 Widok z wieży kościelnej. Kościól św mikołaja z pierwszej połowy XIII wieku jest otwarty dla szerokiej publiczności. Oprócz wnętrz można również wspiąć się na południową wieżę i podziwiać piękno miasta i okolic. Wygodna klatka schodowa ze 133 schodami prowadzi do wieży i do dzwonnicy, stamtąd h można wspinasz się po 37 krętych schodach do punktu widokowego. Zaproszenie na najlepsze wydarzenie 2018: od 28 czerwca do 1 lipca można cieszyć się wyjątkowym Międzynarodowym Festiwalem Orkiestry Dętej młodych muzyków (FIJO); również 22. edycja festiwala oferuje ekskluzywnych gości. Mariánské Lázně 2018 – 200 Jahre Kurwesen Die jüngste Stadt des westböhmischen Bäder-Dreiecks liegt am Rande des Naturschutzgebiets Slavkovský les (der Kaiserwald). Die Stadt Mariánské Lázně hat einen außergewöhnlichen Reichtum an Heilquellen, eine wunderschöne Umwelt, frische Luft und große Parkanlagen. Die Stadt bietet auch viele Sportmöglichkeiten an – ein Skizentrum, viele Radwege und Wanderwege, einen Golfplatz, ein Freibad, ein Hallenbad, ein Seilzentrum… Die Stadt Mariánské Lázně ist Bestandteil der gemeinschaftlichen Bewerbung großer Kurstädte Europas für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste. 16 Stadtmuseum. Das Haus war im Jahre 1818 als Pension für Badbesucher „Zlatý hrozen“ gebaut. Im Jahre 1823 wohnte hier J. W. Goethe. Öffnungszeiten: Di-So 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Januar und Februar geschlossen. 17 Boheminium Park. Der Lehrpfad mit Miniaturen von bedeutenden Bauwerken und technischen Denkmälern in Tschechien (im Maßstab 1:25), gelegen in einem wunderschönen Landschaftspark. 18 Golfplatz. Der älteste Golfplatz in der Tschechischen Republik war schon im Jahre 1905 unter Teilnahme vom britischen König Edward VII. feierlich eröffnet. Trotz dem Alter von mehr als 100 Jahren zählt der Golfplatz zu den landesweit anspruchsvollsten. 19 Kolonnade mit der Singenden Fontäne. Im Jahre 2010 war die Marienbader Kolonnade zum Nationalkulturdenkmal erklärt. Die Fontäne ertönt meistens jede zweite Stunde und die Musikstücke wechseln sich regelmäßig. 20 Begegnung der Monarchen in Mariánské Lázně. Die Statuengruppe wurde zum 110. Jahrestag der Begegnung des österreichischen Kaisers Franz Josef I. mit dem englischen König Edward VII. im Jahre 1904 in Mariánské lázně hergestellt. 21 Frederic-Chopin-Gesellschaft in der Tschechischen Republik. Durch ihre Mitgliedschaft in der Internationalen Föderation der Chopin Gesellschaften (IFCS) ist die Chopin Gesellschaft als einzige tschechische Musikgesellschaft bei der UNESCO eingetragen. 22 Naturpark an der Prälatquelle. Der Park ist ein beleibtes Ziel für angenehme Erholung. Es gibt Schaukelgeräte, eine Seilbahn, eine Wasserwelt und vieles mehr. 23 Markierte Radwege. Radwege in der Umgebung von Mariánské lázně durchqueren alle interessante Orte der Region. Sie sind übersichtlich markiert und je nach Geschmack können Sie malerische Nebenstrassen, befestigte Wege oder idyllische Wald- und Feldwege wählen. Mariańskie Łaźnie 2018 - 200 lat spa Mariańskie Łaźnie to najmłodsze miasto zaliczane do zachodnioczeskiego trójkąta uzdrowiskowego. Leży na skraju obszaru chronionego krajobrazu Sławkowski Las (Slavkovský les). Miasto uzdrowiskowe posiada nadzwyczajne bogactwo naturalnych źródeł leczniczych, piękną przyrodę i okolicę, czyste powietrze, rozległe parki i ogrody. Odwiedzający mają również możliwość aktywnego spędzenia czasu – do ich dyspozycji jest ośrodek narciarski, mnóstwo tras turystycznych i rowerowych, pole golfowe, kąpielisko, basen, park linowy. Mariańskie Łaźnie należą do grupy słynnych europejskich kurortów wspólnie nominowanych do wpisu na listę UNESCO. 16 Muzeum miejskie. Budynek zostały zbudowany w 1818 roku jako pensjonat dla kuracjuszy „Złote grono“. W 1823 r. w nim przebywał J. W. Goethe. Godziny otwarcia: wtorek – niedziela 09:30 – 17:30. W styczniu i lutym muzeum nieczynne. 17 Boheminium park. Ścieżka dydaktyczna – w przepięknym środowisku parku krajobrazowego znajdują się doskonałe makiety wybitnych zabytków budowlanych i technicznych Republiki Czeskiej w skali 1:25. 18 Pole golfowe. Najstarsze pole golfowe w Republice Czeskiej zostało uroczyście otwarte w 1905 roku za uczestnictwa brytyjskiego króla Edwarda VII. Wbrew temu, że ośrodek istnieje ponad 100 lat, należy tutejszy pole golfowe do najtrudniejszych w Republice Czeskiej. 19 Kolumnada ze Śpiewającą Fontanną. W 2010 roku kolumnada została ogłoszona Narodowym kulturowym zabytkiem Republiki Czeskiej. Śpiewająca Fontanna rozbrzmiewa zazwyczaj o każdej nieparzystej godzinie. Utwory muzyczne następują po sobie w ustalonej kolejności. 20 Spotkanie monarchów w Mariańskich Łaźniach. Rzeźba grupowa została wykonana z okazji 110. rocznicy spotkania cesarza Austrii Franciszka Józefa I. z królem angielskim Edwardem VII w Mariańskich Łaźniach w 1904 roku. 21 Towarzystwo Fryderyka Chopina w Republice Czeskiej. Towarzystwo, dzięki uczestnictwu w Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich (IFCS), jest jedynym czeskim stowarzyszeniem muzycznym wpisanym na listę UNESCO. 22 Park naturalny Prelát. Park jest ulubionym miejscem, gdzie można przyjemnie spędzać wolny czas. Na miejscu są do dyspozycji huśtawki, kolejka linowa dla dzieci, wodny świat i mnóstwo innych atrakcji. 23 Ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe w okolicach Mariańskich Łaźniach prowadzą do wszystkich ciekawych miejsc w regionie. Szlaki są przejrzyście oznakowane i biegną malowniczymi drogami lokalnymi lub sielankowymi drogami leśnymi i polowymi. 146


Karlovarský kraj Bečov nad Teplou Die Stadt Bečov nad Teplou ist voll von Kulturdenkmälern, die in angenehmer Kulturlandschaft gebaut worden sind. Im Jahre 1985 hat man in Bečov nad Teplou unter dem Fußboden der Burgkapelle den St.-Maurus- Schrein entdeckt. Das einzigartige Denkmal der Goldschmiedekunst kann man sich näher in der Burg von Bečov ansehen und dort auch mehr über seine spannende Geschichte erfahren. 24 Spätbarockpfarrkirche des Hl. Georgs war in den Jahren 1763-1767 vom Baumeister Franz Pöpperl anstelle einer vernichteten gotischen Kirche erbaut. Erst im Jahre 1885 wurde dann vom Baumeister Johann Schobert aus Toužim der Kirchenturm gebaut. 25 Das Rathaus. Der Barockbau aus der Zeit kurz nach dem Brand im Jahre 1760 befindet sich anstelle eines älteren Rathauses. Ein städtischer Prachtbau mit zahlreichen Empireelementen. Erbaut war er nach den Plänen von Josef Moik und Norbert Heydl. 26 Die Burg und das Schloss Bečov nad Teplou. Die Burg wurde am Anfang des 14. Jahrhunderts vom Adelsgeschlecht von Osek gegründet. Zu der größten Entwicklung der Burg kam es am Ende des 15. und in der erste Hälfte des 16. Jahrhunderts als sie dem Adelsgeschlecht der Pflug von Rabstein gehört hat. Unter der Burg steht das Schloss vom 18. Jahrhundert, das ursprüngliches Renaissancekern hat. Seit dem Jahre 2002 ist hier der bekannte St.-Maurus-Schrein ausgestellt. 27 Botanischer Garten von Bečov mit einer Fläche von 9 Hektar ist ursprünglich einer der bekanntesten historischen Sammlergärten in Böhmen. Er ist täglich vom Tagesausbruch bis zur Dämmerung geöffnet. Beczow nad Ciepłą (Bečov nad Teplou) Miasto Beczow nad Ciepłą jest pełne zabytków zbudowanych w przyjaznym krajobrazie kulturowym. W 1985 roku został odkryty przez czeskich kryminologów ukryty pod podłogą w kaplicy zamkowej romański relikwiarz świętego Maura. Wyjątkowy przykład średniowiecznej sztuki złotniczej można obejrzeć w ramach zwiedzania zamku i zapoznać się z fascynującą historią. 24 Późnobarokowy kościół parafialny św. Jerzego został zbudowany w latach 1763-1767 przez mistrza murarza Franze Pöpperla na miejscu zrujnowanego kościoła gotyckiego. Dopiero w 1885 r.została zbudowana przez budowniczego Johanna Schoberta wieża kościoła. 25 Ratusz. Barokowy budynek zbudowany po pożaru z 1760 r. Znajduje się na terenie starszego ratusza. Okazała kamienica ozdobiona licznymi elementami klasycystycznymi została zbudowana według projektu Josefa Moika i Norberta Heydla. 26 Zamek i pałac Beczow nad Ciepłą. Zamek został założony jak warownia na początku XIV wieku przez ród szlachecki z herbem Oseka. Największy rozwój zamku nastąpił w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku, kiedy zamek należał rodu Pluhů z Rabštejna. Pod zamkiem stoi XVIII-wieczny pałac, który ma renesansowy rdzeń. Tu jest wystawiony od 2002 roku słynny relikwiarz świętego Maura. 27 Ogród botaniczny Beczow o powierzchni 9 hektarów jest pierwotnie jednym z najważniejszych historycznych ogrodów w Czechach. Jest otwarty przez cały rok od świtu do zmierzchu. Jáchymov 28 Jáchymov ist ein wunderschöner Kurort am Fuß des Berges Klínovec (Keilberg) und ein Tor ins Erzgebirge. Dieses Tor in den westlichen Teil des Erzgebirges hat eine sehr reiche Geschichte, die dank der Entdeckung des Silbers im Jahre 1516 begann. Seit dem Jahre 1519 wurde hier die Münze „Tolar“ geprägt, die so populär wurde, dass sie zum Vorläufer des amerikanischen Dollar wurde. In Jáchymov ist das älteste Radonbad der Welt. Hier werden vor allem chronische schmerzhafte Zustände des Bewegungsapparats behandelt. Schöne Umgebung der Stadt und der höchste Gipfel des Erzgebirges Klínovec bieten Besuchern eine vollwertige Erholung zu allen Jahreszeiten an. Das ganze Jahr über können Sie das Erlebnisbad mit breitem Angebot an Wellness-Prozeduren und Massagen besuchen. Im Winter gibt es Möglichkeiten fürs Skifahren und Skilaufen in vielen Sportzentren rund um den Berg Klínovec, den höchsten Gipfel des Erzgebirges. Im Sommer kann man die Umgebung von Jáchymov auf dem Fahrrad oder zu Fuß auf Kilometern von Wanderwegen kennenlernen. Die Stadt Jáchymov bereitet das ganze Jahr über für ihre Bewohner und Besucher viele Kultur- und Sportveranstaltungen vor, zum Beispiel einen Winterlehrpfad für Kinder, Man sucht Yeti oder Märchenwald für Kinder, im Sommer dann die Jáchymov-Wallfahrt oder verschiedene Sportturniere. Mehrere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Jáchymov unter www.mestojachymov.cz. Jachymów (czes. Jáchymov) 28 Jachymów jest pięknym miastem uzdrowiskowym u podnóża góry Klínovec, bramą do Rudaw. Miasto ma bardzo bogatą historię dzięki odkryciu złóż srebra w 1516 roku. W Jachymowie w 1519 roku rozpoczęto bicie srebrnej monety zwanej „Talar“, która dzięki olbrzymiej popularności została prekursorem amerykańskiego dolara. W Jachymowie znajduje się najstarsze uzdrowisko radonowe na świecie. Leczy się w nim chroniczne schorzenia narządów ruchu. Piękna okolica miasta i Klínovec, najwyższa góra Rudaw, umożliwiają zwiedzającym pełnowartościowe spędzanie wolnego czasu o każdej porze roku. Przez cały rok można odwiedzać park wodny z szeroką ofertą procedur wellness i masażów. Zimą ośrodki sportowe w okolicy Klínovca oferują dobre warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego. Latem można okolice poznawać podczas wycieczek rowerowych lub pieszych, wielbicielom sportu są do dyspozycji kilometry ścieżek turystycznych. Miasto Jachymów w ciągu całego roku organizuje wiele kulturalnych i sportowych wydarzeń nie tylko dla swoich mieszkańców, ale też dla gości – zimą np. ścieżkę dla dzieci Poszukiwanie Yeti lub Bajkowy las, latem Odpust Jachymowski i różne turnieje sportowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych miasta Jachymów. www.mestojachymov.cz Karlovy Vary 29 Blick auf den Kurteil von Karlovy Vary (Karlsbad). Das Bad wurde um 1350 vom römischen Kaiser und böhmischen König Karl IV. gegründet. Karlovy Vary ist der größte Kurort in der Tschechischen Republik und ist dank einmaligen heißen Quellen berühmt geworden. Hier werden vor allem Erkrankungen des Verdauungssystems, des Bewegungsapparats und die Stoffwechselstörungen behandelt. 30 Der Sprudel – Der Geysir, der sich in der Sprudelkolonnade befindet, schüttet durchschnittlich 2000 Liter Mineralwasser pro Minute aus. Der Geysir erreicht eine Temperatur von 73,4°C und kann dank dem Wasserdruck in die Höhe von 6 m aufschießen. 31 Alžbětiny lázně (gegr. 1906) gehört zu landesweit größten Kurhäusern. 32 Diana – Seilbahn – Aussichtsturm. Lassen Sie sich mit der Seilbahn zum Aussichtsturm Diana (547 m ü. M.) befördern und genießen Sie den einzigartigen Blick auf die Stadt und ihre Umgebung. Im Umkreis des Aussichtsturms gibt es mehr als 100 km markierter Wege, die sowohl für Fußgänger, als auch für Radfahrer geeignet sind. 33 Naturseilpark Svatý Linhart. Ein Seilpark mit niedrigen und anspruchsvollen Hürden befindet sich in den Kurwäldern. Miasto Karlowe Wary 29 Widok na dzielnicę zdrojową miasta Karlowe Wary. Karlowarskie uzdrowisko zostało założone w 1305 roku przez cesarza rzymskiego i króla czeskiego Karola IV. Karlowe Wary to największy kurort w Republice Czeskiej, słynny dzięki swoim unikatowym gorącym źródłom. Wody są wykorzystywane do leczenia przede wszystkim chorób układu pokarmowego i układu ruchu oraz schorzenia przemiany materii. 30 Źródło. Gejzer, znajdujący się w Kolumnadzie Vřídelní, ma wydajność średnio 2000 litrów wody mineralnej na minutę o temperaturze 73,4°C. Wysokość słupa wody źródlanej wynosi nawet 6 metrów. 31 Dom uzdrowiskowy im. Alžběty (zał. w 1906 r.) jest jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Republice Czeskiej. 32 Diana – kolej linowa – wieża widokowa. Zapraszamy do przejażdżki kolejką linową do wieży widokowej Diana (547 m n. p. m.), z której rozpościera się wyjątkowy widok na miasto i jego okolice. W okolicach wieży widokowej można wybrać się na oznakowane ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Ich długość wynosi ponad 100 kilometrów. 33 Park linowy Svatý Linhart. Park linowy z niskimi przeszkodami i z przeszkodami top-rope jest położony w lasach uzdrowiskowych. 147


Karlovarský kraj Rotava 34 Rotava ist eine Stadt im Kreis Sokolov und liegt im Westteil des Erzgebirges zwischen der Gemeinde Jindřichovice und der Stadt Kraslice, unweit vom Grenzübergang Kraslice – Klingenthal. Die Gemeinde wurde um die Hälfte des 16. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnt und zwar im Zusammenhang mit dem Betrieb von Eisenhämmern. 35 Rotavské varhany (Rothauer Orgel). Ein Naturdenkmal, das nach der Basaltförderung entstanden ist, dessen sechseckige Geometrie es abbildet. Den gleichen Namen trägt auch der Lehrpfad, der im Jahre 2013 entstanden ist. 36 Kirche der Hl. Petrus und Paulus in Rotava ist der landesweit jüngste Bau im historiseierendem Stil. Sie war erst nach dem Ersten Weltkrieg vollendet, obwohl man mit dem Bau schon im Jahre 1914 angefangen hat. Der Architekt war Antonín Moller aus Varnsdorf, die Bauarbeiten führte die Firma Hochsieder und Bohland aus Kraslice durch. Eingeweiht war die Kirche am 20. September 1925 vom Prager Erzbischof František Kordač. 37 Touristenstützpunkt Sluníčko. Das Objekt des ehemaligen Forsthauses war nach einer Renovierung im Jahr 1972 als Stützpunkt für Pioniere eröffnet. Im Wald in entferntem Stadtteil dient es zur Erholung. Es hat eine Kapazität von 22 Betten und eine Zeltfläche. 38 Das Rathausgebäude - Sitz der Stadtverwaltung, der Stadtbibliothek, des Kultur- und Informationszentrums, der Stadtpolizei und des Pflegedienstes war im Jahre 2000 fertig gebaut. Rotava 34 Rotava to miasto w powiecie Sokolov, położone w zachodniej części Rudaw między gminą Jindřichovice i miastem Kraslice, w pobliżu przejścia granicznego Kraslice - Klingenthal. Pierwsza pisemna wzmianka źródłowa o wsi pochodzi z połowy XVI wieku i dotyczy kuźnicy. 35 Organy rotańskie. Pomnik przyrody, utworzony po eksploatacji bazaltów, pokazuje charakterystyczną oddzielność słupowa bazaltu w kszalcie kolumn sześcianych. Pod tą samą nazwą powstała w 2013 roku ścieżka dydaktyczna. 36 Kościół św. Piotra i Pawła to najmłodsza budowla w stylu historycznym w Czechach. Kościół został ukończony po pierwszej wojnie światowej, choć budowę rozpoczęto w 1914 r. Architektem był Antonín Moller z Varnsdorf, budowę prowadzila firma Hochsieder i Bohland z Kraslic. Abp praski František Kordač konsekrowal kościól 20 września 1925 r. 37 Baza turystyczna Sluníčko. Obiekt byłego domu myśliwskiego, który został przebudowany w 1972 roku jako baza harcerska. W lesie, w odległej części miasta, służy rekreacji. Ma pojemność 22 łóżek i miejsce na namioty. 38 Budowę Ratusza, w którym znajdują się Urząd Miejski, Biblioteka Miejska, Centrum Kultury i Informacji, Policja Miejska i Pielęgniarska Opieka, ukończono w 2000 roku. 148


Ústecký kraj Chomutov 1 Chomutov. Eine Stadt mit einzigartiger Kombination historischer Denkmäler, einer einzigartigen Naturumwelt, eines aktiven Auslebens, der Kultur, des Vergnügens und der Erkenntnisse. (Foto: H. Fučík) 2 Uralter Kreuzweg von Handelswegen mit einer fast 800 Jahre langen Geschichte repräsentieren ehrwürdig architektonische Denkmäler verschiedener Stile, wie z.B. die Kirche der Hl. Katharina aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit anliegendem Rathausgebäude, der Stadtturm mit reichem Meißen-Zellengewölbe aus der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert oder das ausgedehnte barocke Jesuitenareal mit Speicher und Atrium. (Foto: R. Dušek) 3 Kamencové jezero (Alaunsee). Der weltweit bekannte, einzigartige See. Er entstand, als eine ehemalige Alaungrube am Anfang des 19. Jahrhunderts mit Wasser gefüllt wurde. Der See wird für die einzigartige Wasserzusammensetzung mit hohem Gehalt an Alaunstein geschätzt. Sauberes Wasser, Sand- und Grasstrände, ein Kai und Schwimmbad, komfortable Unterkunft und Imbiss. In der Nähe des Areals gibt es auch ein Wakeboardpark mit Möglichkeiten für Wasserski. (Foto: R. Dušek) 4 Podkrušnohorský zoopark (Der Niedererzgebirgische Zoopark). Die grüne Oase in unmittelbarer Nähe ist der landesweit größter ZOO mit mehr als 160 Tierarten aus Eurasien, einem Freilichtmuseum, einer Safari und vielen Attraktionen für Kleine und Große und einer Edelkastanienallee aus der Hälfte des 17. Jahrhunderts. 5 Naturpark Bezručovo údolí. Das imaginäre Tor ins Erzgebirge öffnet eins der längsten und tiefsten Täler des Erzgebirges, ein ausgedehnter Naturpark mit Lehrpfad, einer Unmenge an Radwegen, Reihe an Naturschutzgebieten und technischen Interessantheiten. Das Tal ist idealer Ort für Touristik, fürs Joggen, Radfahren, In-Line Skating sowie Langlaufski. Eine komfortable Unterkunft bieten das Erholungszentrum Hřebíkárna und die Pensionen První und Druhý mlýn. (Foto: M. Valina) 6 Der Stadtpark. Der repräsentative Stadtpark unweit vom historischen Zentrum, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Er wird durch hochgewachsene Bäume, verschiedenartige Büsche, Altane und einen kleinen See verschönert. Am dessen Rand findet man auch das Jugendstilgebäude des Stadttheaters. Im Sommer lädt der Park zum Beisammensein bei regelmäßigen Konzerten und Festivals und er ist auch der Veranstaltungsort des traditionellen Fests Chomutovské slavnosti. (Foto. M. Štáfek) 7 Das Eisenbahn-Depositarium des Nationalen Technikmuseums. Eine große Sammlung von Dampfmaschinen, historischen Waggons, Draisinen und verschiedensten Schienenverkehrszeuge, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahre 1980 hergestellt wurden, kann man sich im Depositarium in der Sommersaison von Juni bis Oktober ansehen. 8 Halbmarathon von Chomutov. Wettlauf mit attraktiver Trasse durch bedeutende Stadtteile. Start: 1. 9. 2018. Chomutovské slavnosti. Das traditionelle Stadtfest, das im Jahre 2018 im Mai am Alaunsee veranstaltet wird. Chomutov 1 Chomutov. Miasto o wyjątkowej kombinacji zabytków, unikalnego środowiska naturalnego, aktywnego wypoczynku, kultury, zabawy i wiedzy. (Fot. H. Fučík) 2 Prawie 800-letnej historii starożytnego skrzyżowania szlaków handlowych godnie reprezentują zabytki w różnych stylach architektonicznych: od gotyku po barok i styl neogotycki, na przykład Kościół św Katarzyny z drugiej połowy XIII wieku w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkem Ratusza, 54-metrowa Wieża Miejska, w której warto zobaczyć sklepienie z przełomu XV i XVI wieku lub obszerny barokowy obszar szkoły jezuickiej z spichlerzem i atrium. (Fot. R. Dušek) 3 Jezioro ałunowe, jedyne swego rodzaju na świecie. Powstało w wyniku zalania kopalni na kamień ałunowy na początku XIX wieku i jest cenione za wyjątkową kompozycję wody o wysokiej zawartości ałunitu. Czysta woda, piaszczyste i trawiaste plaże, molo i basen, komfortowe zakwaterowanie i możliwość kupić przekąski i napoje. W pobliżu znajduje się również wakepark z nartami wodnymi. (Fot. R. Dušek) 4 Zoopark podrudawski. Zielona oaza w bliskim sąsiedztwie jeziora jest największym ogrodem zoologicznym w Czechach, z ponad 160 gatunkami zwierząt z Eurazji. Na zwiedzających czekają także inne atrakcje m.in. muzeum, safari, aleja kasztanowa z połowy 17 wieku. 5 Park naturalny Dolina Bezruča. Imaginarną bramę do Rudaw otwiera jedna z najdłuższych i najgłębszych dolin w Rudawach, duży park z ścieżką dydaktyczną, licznymi trasami rowerowymi, rezerwatami przyrody i ciekawostkami technicznymi. Dolina jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, biegania, jazdy na rowerze, jazdy na rolkach i narciarstwa biegowego. Komfortowe zakwaterowanie oferuje centrum rekreacji Hřebíkárna oraz pensjonaty První i Druhý mlýn. (Fot. M. Valina) 6 Park miejski. Reprezentacyjny park w pobliżu Starówki założony w drugiej połowie XIX wieku. W parku znajdują się drzewa i krzewy różnych gatunków, altanę i staw. Na obrzeżach parku nachodzi się secesyjny budynek Teatru Miejskego. Latem zaprasza park na regularne koncerty i festiwale. Jest także miejsce tradycyjnych festynów Chomutovské slavnosti. (Fot. M. Štáfek) 7 Depo kolejowe Narodowego Muzeum Techniki. Rozległy zbiór lokomotyw parowych, historycznych wagonów, drezyn i pojazdów szynowych wyprodukowanych od drugiej połowy XIX wieku do 1980 r. można oglądać w depozycie w sezonie letnim od czerwca do października. 8 Półmaraton w Chomutowie. Bieganie z atrakcyjną trasą po głównych częściach miasta. Start biegu: 1. 9. 2018. Chomutovské slavnosti (Święta Chomutowa). Tradycyjny miejski festyn, który odbędę się w maju 2018 na Jeziorze ałunowym. Teplice 9 Die Vogeltreppe 10 Šanov-Park 11 Ballhaus mit Galerie 12 Schlossplatz 13 Botanischer Garten 14 Kurhaus Sadové lázně 15 Kurhaus Beethoven 16 Schlossplatz vom Flugzeug 17 Teich im Schlossgarten Cieplice (Teplice) 9 Ptasie schody 10 Park Łazienkowski Šanov (Szanów) 11 Dom balowy galerią 12 Plac Zamkowy 13 Ogród Botaniczny 14 Ogrodowy Kurort 15 Sanatorium Beethoven 16 Plac Zamkowy widok z lotu ptaka 17 Staw rybny w zamkowym ogrodzie 149


Ústecký kraj Ústí nad Labem (Aussig) Ústí nad Labem – eine Stadt der herrlichen Aussichtspunkte und Wasserfälle Die Stadt Ústí nad Labem liegt in wunderschöner Landschaft des Elbetals. Sie ist ein bedeutendes Kultur-, Sport- und Handelszentrum und Sitz einer Reihe von bedeutenden Institutionen. Dank guter Erreichbarkeit ist sie auch ein natürliches Tor in die romantische Region der Elbsandsteine, in das Böhmische Mittelgebirge und zu den Gipfel des Erzgebirges. Unwiderstehliche Attraktivitäten und Herausforderungen sind für jeden Besucher vor allem die längst erloschenen Vulkankegel des Böhmischen Mittelgebirges mit einer Vielzahl an Aussichtstürmen und Aussichtspunkten. Herrliche Aussichtspunkte und eine Vielzahl an Aussichtstürmen befinden sich auch in unmittelbarer Stadtumgebung. Von denen sollten Sie die romantische Ruine der Burg Střekov, das Ausflugschloss Větruše, den Erben-Aussichtspunkt, den Aussichtsturm Střekov, Aussichtspunkt auf Vysoký Ostrý oder Aussichtsturm Varhošť nicht auslassen. Wissen Sie, dass Ústí nad Labem auch eine Stadt der Wasserfälle ist? Nur selten kann man so viele Wasserfälle wie in der Stadtumgebung von Ústí nad Labem entdecken. Bäche, die hier in den Fluss Elbe fließen, haben auf steilen Hängen des Elbecanons bezaubernde, stellenweise sogar geheimnisvolle Kaskaden und Wasserfälle gebildet. Zu den höchsten Wasserfällen des Böhmischen Mittelgebirges gehört der Vaňovský-Wasserfall. Aber zu bestimmen, welcher der schönste ist, ist schwierig. Am besten probieren Sie es selber aus. Eine Belohnung werden für Sie unvergessliche Erlebnisse, die den meisten Menschen verborgen bleiben, sein. Wasserfälle und Aussichtstürme der Region Ústecko können zu interessanten Zielen Ihrer Spaziergänge in der Umgebung von Ústí nad Labem werden. Vergessen Sie nicht zu besuchen: 18 Das Ausflugschlosses Větruše mit Aussichtsturm 19 Die Burg Střekov 20 Den Erben-Aussichtspunkt 21 Den Střekov Aussichtsturm 22 Den Aussichtsturm Varhošť 23 Den Wasserfall Průčelský 24 Den Wasserfall Vaňovský 25 Den Wasserfall Mlýnišťský Uście nad Łabą (Ústí nad Labem) Uście nad Łabą - wspaniałe widoki i wodospady Miasto Uście nad Łabą, położone w malowniczej dolinie rzeki, jest stolica kraju, centrum kultury, sportu i handlu i siedziba instytucji. Dzięki dobrej dostępności komunikacyjnej jest bramą do romantycznej krainy Łabskich Piaskowców, Czeskiego Średniogórza i do pasma górskiego Rudaw (czes. Krušné hory). Warto odwiedzić wzniesienia o kształcie stożków wulkanicznych z licznymi wieżami obserwacyjnymi i punktami widokowymi. Wspaniałe widoki na panoramat znajdują się i w okolicach miasta: Zamek Střekov (jedna z najbardziej romantycznych ruin w Czechach), pałacyk Větruše na szczycie wzgórza, wieże obserwacyjne Erbanova vyhlídka, Střekovská rozhledna i Varhošť, punkt widokowy Vysoké Ostré. Czy wiecie, że Uście nad Łabą jest miastem wodospadów? W okolicach miasta znajduje się mnóstwo wodospadów. Strumienię płynące do głębokiego kanionu rzeki stworzyły czarowne, miejscami tajemnicze kaskady i wodospady. Wodospad Vaňskovský jest jednym z najwyższych wodospadów Czeskiego Średniogórza, jednak bardzo trudno docenić, który jest najpiękniejszy. Warto spróbować osobiście. Nagrodą dla ciekawego turysty będzie wyjątkowie przeżycie. Polecamy zwiedzić: 18 Pałacyk Větruše z wieżą widokową 19 Zamek Střekov 20 Punkt widokowy Erbena 21 Střekov wieża widokowa 22 Wieża widokowa Varhošť 23 Wodospad Průčelský vodopád 24 Wodospad Vaňovský vodopád 25 Wodospad Mlýnišťský vodopád 150


Liberecký kraj Rokytnice nad Jizerou Das malerische Bergstädtchen Rokytnice nad Jizerou befindet sich im westlichen Teil des Riesengebirges. Rokytnice breitet sich über den Tälern der Iser und der Bäche Černý und Huťský aus. Das Malerische der Landschaft wird vom eindrucksvollen gebirgigen Horizont mit den Bergen Kotel und Lysá hora nur noch unterstrichen. Rokytnice ist das ganze Jahr über ein idealer Ort für einen Aktivurlaub aber auch ein ausgezeichnetes Ziel für Familienausflüge. Die umliegende schöne Natur verlockt zu Bergtouren – zu Fuß oder mit dem MTB – oder auch nur zu netten Spaziergängen. Zu den umliegenden Bergkämmen führen mehrere Skilifte und zwei moderne Viersessellifte. Der Viersessellift auf den Berg Lysá hora ist 2.197 Meter lang und er gehört zu den längsten Sesselliften in der Tschechischen Republik. Die hiesigen Abfahrtspisten mit technischer Beschneiung gehören zu den besten und längsten in Tschechien. Perfekt präparierte Loipen befinden sich nicht nur in Nähe des Stadtzentrums (bei der Kapelle, rund herum um den Aussichtsfelsen Strážník), aber auch in den höheren Lagen rund um Studenov oder Dvoračky. Die Ausstattung der Skizentren mit Skischulen und -verleihen, Geschäften, ausreichenden Unterkunftskapazitäten in Hotels, Pensionen, Appartements und Privatunterkünften machen das Angebot perfekt. 1 Panorama der Berge Lysá und Kotel 2 Seilbahn Horní Domky 3 Kapelle auf dem Berg Kostelní vrch 4 Lernpfad Okolo Rokytnice 5 Das Rathaus Rokytnice nad Jizerou Malownicze górskie miasteczko Rokytnice nad Izerą jest położone w zachodniej części Karkonoszy. Rokytnice rozciąga się w porzeczu rzeki Izery, Czarnego i Huťskégo potoku. Malowniczości całej doliny dodaje niepowtarzalny górski horyzont, któremu góruje Kocioł i Łysa Góra. Rokytnice jest idealnym miejscem na aktywny urlop przez cały rok i wspaniałym celem rodzinnych wycieczek. Tutejsza wspaniała przyroda przyciąga do pieszych wędrówek górskich i krótszych spacerów po okolicy oraz turystyki rowerowej. Na grzbiety okolicznych wzgórz prowadzi kilkadziesiąt wyciągów narciarskich oraz dwie nowoczesne kolejki linowe, na których mogą usiąść cztery osoby jednocześnie. Kolejka linowa na Łysą Górę ma długość 2.197 metrów i należy do najdłuższych kolejek w Czechach. Tutejsze trasy zjazdowe należą do najlepszych i najdłuższych w Czechach i są sztucznie zaśnieżane. Przygotowane trasy biegowe znajdują się zarówno w pobliżu centrum miasta (u kapliczki, koło Strážníka), jak też w wyższych partiach koło Studenova lub Dvoraček. Wyposażenie ośrodków uzupełniają szkoły narciarskie, wypożyczalnie, sklepiki, liczne miejsca noclegowe w hotelach, pensjonatach, apartamentach i domach prywatnych. 1 Panorama Łysej Góry i Kotła 2 Krzesełkowa kolej linowa Horní Domky 3 Kapliczka na Wzgórzu Kościelnym 4 Ścieżka dydaktyczna Wokół Rokytnicy 5 Ratusz 151


Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Die Region Hradec Králové kann sich mit zahlreichen Naturschönheiten rühmen, zu denen unter anderem der Nationalpark Riesengebirge mit dem höchsten Berg der Tschechischen Republik, der Schneekoppe (Sněžka) und die faszinierenden Felsenstädte gehören. Darüber hinaus laden all die vielen Schlösser, Burgen und weiteren kulturellen, architektonischen und historischen Denkmäler zu einem Besuch ein. Diese Sehenswürdigkeiten, in Verbindung mit den idealen Bedingungen für die Wandertouristik, die Radtouristik, die Kanutouristik und den Skisport sind das ganze Jahr über ein Anziehungspunkt für viele Besucher aller Altersgruppen nicht nur aus der Tschechischen Republik, sondern auch aus dem Ausland. www.hkregion.cz Kraj Hradecki Województwo královohradeckie może się poszczycić wieloma atrakcjami przyrodniczymi, jakimi są np. czeski Karkonoski Park Narodowy z najwyższą górą Czech, Śnieżką, czy fascynujące piaskowcowe skalne miasta. Znajduje się tu również dużo pałaców, zamków i innych zabytków kultury, architektury i historii. Wspomniane atrakcje w połączeniu z idealnymi warunkami do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, wodnej czy narciarstwa przez cały rok przyciągają wielu turystów w różnym wieku zarówno z Czech, jak i z zagranicy. www.hkregion.cz Die Stadt Nová Paka 1 Stadtmuseum (Sucharda-Haus). 2 Achate, Jaspis – Die Region ist vor allem ein Fundort der vorriesengebirger Edelsteine. 3 Museum und Schatzkammer von Edelsteinen Nová Paka. 4 Medialische Zeichnung – in der Region, ähnlich wie im ganzen Vorriesengebirge, hat man Spiritismus betrieben, insbesondere zwischen den Welkriegen in fast allen Bauernhäusern. 5 Pauliner-Klosterkirche der Mariä Himmelfahrt (erstmals 1724 eingeweiht). 6 Mácha-Weg zu den Ruinen der Burg Kumburk. Miasto Nowa Paka (czes.: Nová Paka) 1 Muzeum miejskie (Dom Suchardów - znanego rodu rzeźbiarzy). 2 Agaty, jaspisy - Obszar geologiczny Nowej Paki jest przede wszystkim znanym znaleziskiem kamieni szlachetnych spod najwyższego pasma górskiego Czech - Karkonosz (czes.: Krkonoše). z najwyższym szczytem Śnieżką (czes.: Sněžka) 1602 m n.p.m. 3 Muzeum i Skarbiec Kamieni Szlachetnych Nová Paka. 4 Rysunek „medyjny“ - na obszarze Nowej Paki, podobnie jak na całym obszarze pod Karkonoszami, wywoływano „duchy“ i odprawiano seanse spirytystyczne niemal w każdej wiejskiej chałupie zwłaszcza w okresie między dwoma wojnami światowymi. 5 Paulańska świątynia klasztorna p.w. Wniebowzięcia Maryi Panny (po raz pierwszy wyświęcona w 1724 r.). 6 Ścieżka Karola Hynka Máchy, czeskiego pisarza i poety, najbardziej znanego przedstawiciela czeskiego romantyzmu. 152


Pardubický kraj Lanškroun Die Stadt im Vorgebirge von Orlické hory (Adlergebirge) mit 10.000 Einwohner ist eine sich dynamisch entwickelnde Stadt. „Eine Stadt fürs aktive Leben und fürs Unternehmen“. 1 Renaissance-Rathaus ist Dominante des Platzes Jana Marka Marků. 2 Komplex von sieben Teichen, ein Naturreservat, Ruhezone mit vielen Möglichkeiten fürs Sportausleben. 3 Das zweite Wochenende in September gehört dem Marsch Lanškrounská Kopa und dem Stadtfest. Es handelt sich dabei um die wichtigste Sport-, Kultur- und Gesellschaftsveranstaltung in Lanškroun. 4 Aussichtsturm Hláska na Kypuši. Der Turm befindet sich im Gebiet der Teiche bei Lanškroun. Von der Höhe von 4,3 m aus können Besucher die Wasserfläche unter der Schipiste und den gegenüberliegenden Streifen mit bedeutenden Gipfeln Suchý vrch und Buková hora sehen. Lanškroun Miasto u podnóża Gór Orlickich z 10 000 mieszkańcami jest dynamicznie rozwijającym się miastem z hasłem „Miasto dla aktywnego życia i biznesu“. 1 Renesansowy ratusz jest dominantą Placu Jana Marka Marků. 2 Zestaw siedmiu stawów, rezerwat przyrody i strefa spokoju, oferuje wiele możliwości uprawiania sportu. 3 Drugi weekend września - to festyn miejski i Marsz Długodystansowy Lanškrounská Kopa. To najważniejsze wydarzenie sportowe, kulturalne i społeczne w Lanškroun. 4 Wieża obserwacyjna Hláska na Kypuši znajduje się na terenie stawów rybnych Lanškrouna. Z wysokości 4,3 m można zobaczyć powierzchnię wody poniżej zbocza i przeciwległy pas ze szczytami Suchý vrch i Buková hora. Letohrad Letohrad, eine liebliche Stadt mit 6000 Einwohnern im Adler-Vorgebirge, lockt die Besucher mit ihrer reichen Geschichte, einer Reihe von Sehenswürdigkeiten und schöner Natur. Auf dem Platz mit zwei Laubengängen steht das Barockschloss, die Kirche des Hl. Wenzels mit reicher Stuckversierung und das Stadtmuseum mit originalen Schlitten des Kaisers Napoleon. Touristisch beliebt ist das private Gewerbemuseum, das größte seinesgleichen in der Tschechischen Republik im barocken Areal Nový dvůr. Dank Bemühungen der Privatinvestoren war die Renaissancefestung in der Ortschaft Orlice rekonstruiert. Hier entstand ein Hotel mit Stilrestaurant und Dauerausstellungen von Waffen, Buchdruck und weiterem. Letohrad ist an einen Radweg-Netz im Tal von Tichá Orlice (Stille Adler) angeschlossen, die Fahrradstrecke von Letohrad nach Ústí nad Orlicí ist auch für Inlineskater geeignet. Letohrad vergisst auch nicht die Spur, die hier der imaginäre tschechische Genius Jára Cimrman hinterließ. Neben einem Denkmal ist ihm hier auch ein Museum gewidmet und Sie finden hier auch seine Gasse. Das Kulturzentrum Letohrad bereitet in den Ferien auch populäre nächtliche gespenstische Führungen, bei denen die Weiße Frau die Besucher des Schlosses begleitet. 5 Václavské náměstí (Wenzelsplatz) 6 Festung Orlice 7 Schloss 8 Gesellschaftszentrum Nový dvůr 9 Jára Cimrman-Gasse Miasto Letohrad (r.m.) Sześciotysięczny Letohrad, powabne miasto na podgórzu Gór Orlickich (czes.: Orlické hory) wabi turystów bogatą historią, licznymi zabytkami i piękna przyrodą. Na rynku z dwona arkadami stoi zamek w stylu baroku, kościół Św. Wacława (czes.: sv. Václava) z bogatą dekoracją stiukową, i Muzeum Miejskie, posiadające oryginalne sanki cesarza Napoleona. Wielkim zainteresowaniem turystów cieszy się prywatne Muzeum Rzemiosł na terenie Nowego Dworu, nakwiększe tego rodzaju muzeum w Czeskiej Republice. (czes.: Česká Republika). Wspólnym wysiłkiem wielu inwestorów prywatnych została zrekonstruowana twierdza renesansowa w dzielnicy miasta zwanej Orlice. Powstał tu hotel z piękną stylową restauracją i ekspozycjami broni, sztuki drukarskiej, i in. W Dolinie Cichej Orlicy (czes.: Tichá Orlice) jest Letohrad podłączony do sieci ścieżek rowerowych, a newierzchnia ścieżki rowerowej z Letohradu do Ujścia nad Orlicą (czes.: Ústí nad Orlicí) nadaje się również dla in-line łyżwiarzy. Miasto Letohrad nie zapomina ani na przesłanie czeskiego (fikcyjnego - dla zabawy wymyślonego) wszestronnego „geniusza“ Jary da Cimermana. Oprócz pomnika ofiarowało miasto temu genialnemu polihistorowi również muzeum i uliczkę jego imienia. Centrum Kultury Letohrad przygotowuje na każde wakacje popularne Nocne Odwiedzanie Straszydeł (czes.: Noční strašidelné prohlídky), przy którym po zamku oprowadza Biała Pani. 5 Rynek Wacława (czes.: Václavské náměstí; pol.fon.: namiesti) 6 Twierdza Orlice 7 Zamek 8 Centrum Towarzyskie Nowy dwór (czes.: Nový dvůr) 9 Uliczka im. Jary Cimrmana (czes.: Járy Cimrmana) 153


Vysočina Die Stadt Jihlava 1 Das Frauentor 2 Das Gustav Mahler - Haus 3 Das unterirdische Ganglabyrinth 4 Zoologischer Garten 5 Das Rathaus – die große gotische Diele 6 Gustav Mahler – Park 7 Sport- und Erholungsareal Český mlýn 8 Musikfestival Mahler Jihlava Miasto Igława 1 Brama Matki Bożej 2 Dom Gustawa Mahlera 3 Podziemia Igławy 4 Ogród zoologiczny 5 Ratusz miejski – wielka sala w stylu gotyckim 6 Park Gustava Mahlera 7 Strefa sportu i relaksu Český mlýn (Czeski młyn) 8 Festiwal muzyczny „Mahler Jihlava“ 154


Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj (Region Südmähren) Jihomoravský kraj, das bedeutet wunderschöne abwechslungsreiche Natur, ausgezeichneter Wein, lebendige Folkloretradition und gastfreundliche Einwohner. Nicht zuletzt gibt es hier aber auch Baudenkmäler und Architektur, die jahrhundertelang den einzigartigen Charme Südmährens vollendet. Es befinden sich hier nämlich mehr als dreißig Nationalkulturdenkmäler, von denen zwei in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen sind. Es sind die Villa Tugendhat in Brno, eine Perle der funktionalistischen Architektur der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit und die romantische Kulturlandschaft des Lednice-Valtice Areals auf fast 300 km² Fläche mit zwei Schlössern und zahlreichen kleineren Bauwerken. Naturliebhaber werden vom Mährischen Karst gelockt – Punkwahöhlen mit dem Abgrund Macocha und der Nationalpark Podyjí – Felsenhänge über den Mäandern des Flusses Dyje. Die Stadt Brno ist nicht nur in das Wirtschafts-, Kultur- und Bildungszentrum mit einer Reihe von Theatern, Galerien und Universitäten, aber auch ein Ensemble ausgezeichneter Architektur in klarer, harmonischer und funktionsfähiger urbanistischer Textur. Es verbindet sich hier vor allem die historisierende Architektur des 19. Jahrhunderts mit der Moderne der Zwischenkriegszeit, die z.B. Pavillons des Messegeländes Brno repräsentieren. Das Panorama der Stadt wird von historischen Bauten, allen voran der St.-Peter-und-Paul-Kathedrale und der Burg Špilberk dominiert. Der Aufmerksamkeit der Besucher, die sich für das Kulturerbe interessieren, sollten nicht architektonisch und historisch bedeutende Orte der Region, z.B. die Stadt Znojmo, Sitz der Přemysliden, die Stadt Mikulov, die mit jüdischen und christlichen Traditionen eng verbunden ist, und die romantische Landschaft des Flussgebietes von Svratka und Svitava, die von einer ganzen Rehe der ehemaligen Adligensitze durchwoben ist, entgehen. Unweit von Brno befindet sich auch das berühmte Schlachtfeld von Austerlitz, wo sich eine bedeutende Schlacht der Napoleonkriege, die Schlacht der drei Kaiser, ereignete. Es gibt auch ein Denkmal, Mohyla míru. Südmähren ist das bedeutendste Weingebiet mit 96% aller Weinberge der Tschechischen Republik. Davon, dass es von je her so war, zeugt eine Reihe von Volksarchitekturbauten, unter anderen das Dorf unter Denkmalschutz Petrov – Plže oder Barockkeller in Pavlov. www.jizni-morava.cz Kraj południowomorawski Kraj południowomorawski, to jest piękne zróżnicowane krajobrazy, doskonałe wino, żywe tradycje folklorystyczne i gościnni mieszkańcy. Wreszcie są to także zabytki i architektura, które przez stulecia stworzyły niepowtarzalny urok Południowych Moraw. Znajdują się tu prawie trzy tuziny narodowych zabytków kultury, z których dwa wyszczególnione są na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO: willa Tugendhatów w Brnie, klejnot awangardowej architektury okresu międzywojennego, i krajobraz kulturowy kompleksu lednicko-valtickiego, reprezentujący 300 km² romantycznego krajobrazu z dwoma zamkami i wieloma perełkami architektonicznymi. Miłośników przyrody przyciąga Morawski Kras, gdzie znajduje się jaskinie Punkevní i przepaśc Macocha, Park Narodowy Podyje, położony na skalistym masywie wzdłuż malowniczo meandrującego odcinka rzeki Dyja. Brno jest nie tylko ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym z wieloma teatrami, galeriami i uniwersytami, ale także spójna całość miejskiej architektury, harmonijna i funkcjonalna. Połączono tu głównie historyzm XIX. wieku z architekturą modernistyczną okresu międzywojennego, przykład stanowi Targi Brneńskie. Zabytkowe budynki, na czele z katedrą św. Piotra i Pawła oraz twierdza Špilberk, dominują w panoramie miasta. Turista, odwiedzający region i zaciekawiony dziedzictwem kulturowym, nie powinien przegapić zabytkowe miasto Znojmo, siedziba książąt z dynastii Przemyślidzi, miasto Mikulov, ściśle związane z religią i kulturą żydowską i chrześcijańską, i romantycznego krajobrazu rzek Svratka i Svitava, z wielu zamkami średniowiecznych rodów szlacheckich. W okolicach Brna warto zobaczyć pole bitwy pod Austerlitz, zwana także bitwą trzech cesarzy, jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich, z Pomnikem Pokoju. Południowe Morawy to najważniejszy region winiarski, w którym mieści się 96 procent winnic w Czechach. Wiele zabytków architektury ludowej, między innymi wiejska strefa zabytkowa Petrov - Plže lub barokowe piwnice Pavlov, świadczy, świadczy o tym, że nie był to przypadek. www.jizni-morava.cz Brno Erleben Sie Brno Brno, die Metropole der Weinregion Südmähren, ist eine geistig junge Stadt mit atemberaubender Architektur, reichem Kulturangebot und authentischer Atmosphäre im Stadtzentrum. Die Stadt bietet ein hohes Niveau an Dienstleistungen in den Bereichen Unterkunft und Gastronomie und eine blühende Barszene an. 1 In Brno mischen sich verschiedene Architekturstile – von der Gotik über Barock und Jugendstil bis zur modernen Architektur. Im historischen Zentrum findet man eine Vielzahl an wunderschönen Kirchen und Tempeln. Der Anblick der schlanken gotischen Silhouette der Kathedrale der Hl. Petrus und Paulus ist hinreißend. 2 Die zweite großartige Dominante der Stadt ist die königliche Burg Špilberk, die im 18. Jahrhundert das berühmte „Gefängnis der Nationen“ war. Neben der Burgbesichtigung und Dauerausstellungen kann man sich auch Kasematten im Untergrund ansehen. 3 Villa Tugendhat, ein Werk des Architekten Ludwig Mies van der Rohe aus dem Jahre 1930 ist das einzige moderne tschechische Baudenkmal, das in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen ist. Dieselbe Bedeutung, die für die „funktionalistische“ Stadt Brno die Villa Tugendhat hat, hat für die „Jugendstil-Brno“ die Jurkovič Villa aus dem Jahre 1906. Öffentlich zugänglich sind auch zwei weitere berühmte Villen – die Villa Löw-Beer und Villa Stiassni. 4 Unter dem historischen Stadtzentrum erstreckt sich der Untergrund von Brno. Neben dem Kellerlabyrinth unter Zelný trh, das fast ein Kilometer lang ist, ist auch der Mincmistr Keller zugänglich. Das Beinhaus unter der Kirche des Hl. Jakobus ist das europaweit zweitgrößte Beinhaus. Für die Öffentlichkeit zugänglich ist auch der ehemalige Atomschutzbunker 10-Z unter der Burg Špilberk. Brno Przeżyj Brno Brno, stolica regionu winiarskiego Moraw Południowych, jest młode duchem miasto, z architekturą zapierającą dech w piersiach, bogatą ofertą kultury i z autentyczną atmosferą w centrum miasta. Miasto oferuje wysoką jakość zakwaterowania i gastronomii oraz kwitnącą scenę barową. 1 Różnorodne style architektoniczne łączą się w Brnie - od gotyku, baroku, secesji do nowoczesnej architektury. W historycznym centrum znajdziesz wiele pięknych kościołów i świątyń. Widok smukłej gotyckiej sylwetki Katedry św. Piotra i Pawła należy do najpiękniejszych. 2 Twierdza Spilberk, która wznosi się na wzgórzu nad miastem, została w XVIII wieku przekształcona przez Austriaków w „więzienie narodów“ walczących o wyzwolenie się spod władzy Cesarstwa Austriackiego. Oprócz zwiedzania zamku i stałych wystaw można obejrzeć kazamaty - czyli lochy pod zamkiem. 3 Willa Tugendhatów, dzieło architekta Ludwiga Miesa van der Rohe z 1930 roku, jest jedynym zabytkiem nowoczesnej architektury w Republice Czeskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Takie samo znaczenie jak Willa Tugendhatów dla stylu modernistycznego, ma dla Art Nouveau w Brno willa Jurkovičova (obecnie siedziba Galerii morawskie) z 1906 roku. Otwarte dla publiczności są jeszcze dwieh słynne willi - Low- -Beer i Stiassni. 4 W historycznym centrum miasta znajdują się udostępnione dla turystów trasy wiodące podziemiami miasta Brna. Labirynt długi prawie kilometr leży po Targem Zielnym i jest dostępny również przez piwnicę Mintmaster. W kryptach pod kościółem świętego Jakuba Kostnica znajduje się ossuarium, drugie co do wielkości w Europie. Publiczności jest również otwarty dawny schron przeciwatomowy 10-Z pod zamkiem Špilberk. 155


Jihomoravský kraj Ivančice 5 Ivančice, 9.500 Einwohner, liegt 30 km südwestlich von Brno am Zusammenfluss von Jihlava, Oslava und Rokytná. Im Jahre 1288 erhielt die Stadt königliche Privilegien. Viele Baudenkmäler sind hier erhalten geblieben. Das bedeutendste, die am längsten betriebene Kirche in Mähren aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, findet man im Stadtteil Řeznovice. Der historische Kern ist ein Stadtteil unter Denkmalschutz. Wir empfehlen, das A. Mucha Denkmal zu besuchen, wo es Dauerausstellungen über den Maler Alfons Mucha und einen weiteren bedeutenden hier geborenen Künstler, den Schauspieler Vladimír Menšík gibt. 6 Dauerausstellung über den Schauspieler Vladimír Menšík 7 Vl. Menšík-Aussichtsturm in der Gemeinde Hlína unweit von Ivančice 8 Romanische Kirche in Řeznovice 9 Ferienort Stříbský mlýn 10 Dauerausstellung über Alfons Mucha 11 Spargelfest Miasto Iwańczyce (czes.: Město Ivančice) 5 Iwańczyce, 9 500 obywateli, leżą 30 km w kierunku południowo-zachodnim od Brna na spływie rzek Igławy, Osławy i Rokitnej (czes.: Jihlavy, Oslavy a Rokytné). W 1288 r. otrzymało miasto przywileje królewskie. Zachowały się liczne zabytki. Największym rarytasem wśród nich jest najstarszy, dotąd funkcjonujący kościół na Morawach (l.m.) (czes.: Morava; r.ż.) z połowy XII w., który znajduje się w obwodzie miejskim Rzeznowice (czes.: místní část Řeznovice). Historyczne centrum miasta jest miejskim obszarem zabytkowym. Polecamy m.i. odwiedzenie Sali pamiątkowej Alfonsa Muchy na parterze Starego Ratusza ze stałymi ekspozycjami pamiątek sławnych rodaków: słynnego czeskiego malarza i grafika secesyjnymego Alfonsa Maria Muchy, i ukochanego czeskiego aktora i gawędziarza Włodzimierza Menszika (czes.: A.M. Mucha; Vladimír Menšík). 6 Stała ekspozycja aktora Włodzimierza Menszika (czes.: Vladimír Menšík). 7 Wieża widokowa Wł. Menszika w gminie Hlina niedaleko Iwańczyc (czes.: Rozhledna Vl. Menšíka v obci Hlína nedaleko Ivančic). 8 Kościół romański w Rzeznowicach (czes.: románský kostel v Řeznovicích). 9 Letnisko Srebrny Młyn (czes.: Letovisko Stříbrný Mlýn). 10 Stała ekspozycja Alfonsa Muchy. 11 Uroczystości Szparagów (czes.: Slavnosti chřestu). Znojmo (Znaim) 12 Znojmo ist eine einmalige historische Stadt mit imposanter Lage über dem Fluss Dyje (Thaya). Im altertümlichen Zentrum, das von einer mittelalterlicher Stadtmauer umgeben ist, kann man das erhaltene Renaissance-Aussehen und eine außerordentlich hohe Anzahl an Kirchendenkmalen bewundern und viele romantische Ecken entdecken. Znojmo ist auch als bedeutendes Zentrum der hiesigen Weinregion wohlbekannt. 13 Nationalpark Podyjí – der landesweit kleinste Nationalpark. 14 Das Tal des Flusses Dyje ist eines der letzten erhaltenen Flusstale in Mitteleuropa. 15 Rotunde der Heiligen Jungfrau Maria und der Heiligen Katherina 16 Sie sind in Znojmo, lassen Sie sich Zeit für Wein und Weintourisik. 17 Genießen Sie Qualitätsweine in einem der vielen Weinkeller in der Stadtumgebung! 18 Znaimer Untergrund gehört zu unikalen Sehenswürdigkeiten. Es handelt sich um ein System der unterirdischen Gänge und Keller, das zu den mitteleuropaweit größten unterirdischen Labyrinthen gehört. Seine Besucher können neben der Grundtrasse auch zwischen drei neu eröffneten Adrenalin-Strecken auswählen. Znojmo 12 Znojmo to historyczne miasto, malowniczo położone nad rzeką Dyją. Stare miasto otoczone murami uchowało renesansowy wygląd. Można w nim podziwiać wyjątkowe mnóstwo zabytków kościelnych lub odkrywać romantyczne zakątki. Znojmo to również znaczące centrum znojemskiego subregionu winiarskiego. 13 Park Narodowy „Podyje“ (czes. Podyjí) – najmniejszy park narodowy w Republice Czeskiej. 14 Przełom rzeki Dyji to przykład jednej z ostatnich zachowanych dolin rzecznych w Europie Środkowej. 15 Rotunda Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny 16 Odwiedzając Znojmo trzeba skosztować wina i znaleźć czas na turystykę winiarską. 17 Delektujcie się Państwo winami wysokiej jakości w niektórej z licznych piwniczek winnych w okolicach Znojma! 18 Podziemia miasta Znojma zaliczane są do unikatowych zabytków historycznych. System podziemnych korytarzy i piwnic należy do najrozleglejszych labiryntów pod powierzchnią ziemi w Europie Środkowej. Turyści zwiedzający podziemia mogą wybrać się na podstawową trasę lub na trzy różne trasy „z zastrzykiem adrenaliny“. Velké Opatovice Velké Opatovice liegt im mittleren Teil von Boskovická brázda in der Region Malá Haná. Die Gemeinde wurde im Jahre 1308 erstmals schriftlich erwähnt. Im Jahre 1888 hat die Gemeinde dann das Attribut „Velké“ (große) erhalten. Das Stadtstatut hat die Gemeinde Velké Opatovice im Jahre 1969 erhalten. 19 20 Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört die Kirche des Hl. Georgs, das Barock- und Empireschloss, der Schlosspark und eine Reihe von Barockstatuen und Kreuzen. Ein Teil des Schlosses brannte im Jahre 1973 aus und in dem modernen Aufbau befindet sich das Museum der Kartografie (Moravské kartografické centrum). Die Dauerausstellung des Museums ist der Entwicklung der kartographischen Abbildung von Böhmen, Mähren und Schlesien seit der ältesten Zeit bis zur Gegenwart gewidmet. In Reproduktionen sind die wichtigsten Werke unserer kartographischen Geschichte vorgestellt. Das Zentralexponat ist eine riesige plastische Karte historischer Länder Mähren und Schlesien auf der Fläche von 110 m² von der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert. In der Stadt kann ein Tourist mehrere Bildhauerwerke bewundern. Es haben hier akademische Bildhauer wie Karel Otáhal und Alois Bučánek gewirkt. K. Otáhal ist der Autor des Reliefs, das sich in der Kirche des Hl. Georgs befindet. Es veranschaulicht den Kampf des Hl. Georgs mit dem Drachen. 21 Im Gemeindezentrum am Rande des Schlossparks befindet dich das erste große Werk des akademischen Bildhauers Alois Bučánek. Es handelt sich um ein Denkmal für gefallene Helden des Weltkrieges. Es war im Jahre 1927 aus Sandstein geschaffen. Diesen Bildhauern und weiteren Künstlern ist die Dauerausstellung in der Gedenkstätte der Stadt gewidmet, die ihren Sitz im alten Teil des Schlosses hat. Velké Opatovice Miasto Velké Opatovice znajduje się w środkowej części Rówu Boskowickiego, w regionie Malá Haná. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1308 roku. W 1888 roku gmina otrzymała epitet Wielkie. Miastem zostały Velké Opatovice w 1969 roku. 19 20 Największe atrakcje turystyczne to Kościół św. Jerzego, zamek barokowo-empirowy, park zamkowy, kilka barokowych rzeźb i krzyży. Część zamku spłonęła w 1973 r. W nowoczesnym budynku z 2007 r. na miejscu jednego ze skrzydeł zamku, które strawił pożar, znajduje się Morawskie Centrum Kartografii - muzeum kartografii. W muzeum przedstawiono dzieje kartografii na terenach Czech, Moraw i Śląska, od prehistorycznej mapy, wyrytej na rogu mamuta, aż do współczesnych map. Centralnym eksponatem jest gigantyczna tłoczona (plastyczna) mapa historycznych ziem Moraw i Śląska na powierzchni 110 m2 z przełomu XIX i XX wieku. W mieście turysta może podziwiać kilka rzeźb. Tworzyli tu rzeźbiarze akademiccy jak Karel Otáhal i Alois Bučánek. K. Otáhal był twórcą płaskorzeźby, która znajduje się w kościele św. Jerzego. Przedstawia walkę św. Jerzego ze smokiem. 21 W centrum miasta, na skraju parku pałacowego, znajduje się pierwsze wielkie dzieło akademickiego rzeźbiarza Aloisa Bučánka, pomnik poległych bohaterów wojny światowej. Powstał w 1927 roku z piaskowca. Wspomnianym rzezbiarzom i innym artyściam jest poświęcona ekspozycja w Miejskim Miejscu Pamięci w starej części zamku. 156


Jihomoravský kraj Vyškov 22 Moderne Stadt mit 21.000 Einwohnern, die gute Lebensbedingungen und eine Reihe an Möglichkeiten für Freizeitbeschäftigung anbietet. Das ist Vyškov in Südmähren. Er liegt am Fluss Haná, etwa 30 km nordöstlich von Brno. Die Stadt verbindet in sich wertvolles Zeugnis von reicher Geschichte mit den Attraktionen des 21. Jahrhunderts. Historischem Platz in typischer Dreieckgestalt dominiert das Renaissance-Rathaus mit 57 m hohem Turm. Das Rathaus stammt aus dem Jahre 1569. 23 Schloss Vyškov - ursprünglich gotische Burg wurde zum Schloss umgebaut. Die heutige Gestalt bekam es in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts unter dem Bischof Karl Lichtenstein aufgrund eines Projekts des Architekten Giovanni Pietro Tencalla. Er ist auch Autor der schönen Barock-Loggia, die zum Bestandteil des Schlossgartens wurde. Heute siedelt im Schloss das Museum der Region Vyškovsko. 24 Die Welt der Tiere können Sie mit Ihren Kindern im ZOO Park Vyškov entdecken. Sie lernen verschiedene Arten der Haustiere aus unterschiedlichen Ecken der Welt kennen. Vom Zoopark lassen Sie sich mit dem Straßenzüglein oder mit dem Bus direkt ins Erdmittelalter unter die Dinosaurier befördern. Im geheimnisvollen Dinopark am Stadtrand erwarten Sie dutzende Echsen in Lebensgröße. 25 Besonders alle kleine und große Jungs werden sich am Besuch des Museums der Luftfahrt- und Bodentechnik erfreuen. Hier können Sie sich aus der Nähe zeitgenössische Technik und vor allem Teile der Flugzeuge ansehen, die während des zweiten Weltkrieges abgeschossen worden sind und zu den ältesten Exponaten des Museums gehören. Miasto Vyškov 22 Vyškov to nowoczesne miasto oferujące dobre warunki życia i wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Miasto (21 tys. mieszkańców) jest położone na południu Moraw nad rzeką Haną, w odległości około 30 km na północny wschód od Brna. Vyškov posiada bogatą historię, lecz również atrakcje XXI wieku. Dominantą rynku o trójkątnym kształcie jest renesansowy ratusz z 57 metrów wysoką wieżą. Ratusz został zbudowany w 1569 roku. 23 Zamek w Vyškowie powstał w wyniku przebudowy pierwotnego gotyckiego grodu. Dzisiejszy kształt zamkowi nadano w drugiej połowie XVII wieku podczas urzędowania biskupa Karola Liechtensteina na podstawie projektu architekta Giovanniego Pietra Tencally. Architekt ten jest również autorem pięknej barokowej loggii, która jest częścią ogrodu zamkowego. Zamek jest obecnie siedzibą Muzeum Ziemi Vyškowskiej. 24 Zooprak Vyškov zaprasza dzieci i dorosłych na spotkanie z rozmaitymi gatunki zwierząt domowych i hodowlanych z różnych zakątków świata. Z zooparku można dojechać kolejką drogową lub busem do ery mezozoicznej, do tajemniczego dinoparku. Tam na turystów „czyhają“ dziesiątki dinozaurów naturalnej wielkości. 25 Nie lada przeżyciem dla małych i dużych chłopców jest wizyta Muzeum Techniki Lotniczej i Lądowej. Z bliska można podziwiać zabytki techniki, przede wszystkim części samolotów zestrzelonych podczas II wojny światowej, które należą do najstarszych eksponatów w muzeum. 157


Zlínský kraj Zlínský kraj (Region Zlin) – Touristenregion Ostmähren Fußwege des Leidens und der Freiheit Kriege hinterlassen Verwüstung, Opfer, Leiden. Ploština, Prlov, Juříčkův mlýn, Vařákovy Paseky, Oškerovy Paseky – das sind einige Orte der Region Zlin, die durch dunkle Geschichte des Zweiten Weltkrieges gekennzeichnet wurden. Ausgebrannte Gemeinden und ermordete Familien wurden zum Memento einer Vergangenheit, die man nicht vergessen sollte. An der Stelle der ausgebrannten Gemeinde Ploština steht heute ein Denkmal, eine Kapelle und eine kleine Dauerausstellung. Der Tragödie von Vařákovy Paseky ist das Museum in Lačnov gewidmet. In die Ausflugsplanung kann man auch das Kennenlernen des Lebens der hiesigen Grenzschützer (portáši) und Vögte in Mikuláštíkově Vogtei in Jasenné aufnehmen und die ganze Region vom Aussichtsturm Vartovna überschauen, die auf einem Gipfel steht, auf dem die Grenzschützer früher Wache gehalten haben. Das Wandern auf den Spuren der Gedächtnis unserer Nation erleichtern zahlreiche Lehrpfade (www.hornolidecsko.cz) und die schöne Natur des Wisowitzer Berglandes (Vizovické vrchy), die von markierten Touristentrassen durchwoben ist. Zur Bewältigung der Kriegsereignisse des Ersten Weltkrieges hilft auch der interessante Kreuzweg an der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Provodov – Malenisko unweit von Luhačovice. Einzelne Stationen, die im abschüssigen Wald über einer Quelle von Heilwasser platziert sind, sind dem Andenken an gefallene Pfarrangehörige und Soldaten aus den umliegenden Gemeinden gewidmet. Es führen hierdurch auch markierte Touristen- und Radwege und unweit von hier liegt die Ruine der Burg Starý Světlov. Kraj zliński - region turystyczny Moraw Wschodnic Ścieżki cierpienia i wolności Wojny pozostawiają spustoszenie, ofiary, cierpienie. Ploština, Prlov, Juříčkův mlýn, Vařákovy paseky, Oškerovy paseky - to tylko niektóre miejsca Kraja zlińskego, oznaczone ciemną historią wydarzeń II. wojny światowej. Wsie zostały spalone, rodziny zamordowane i stały się pamiątką z przeszłości, która nie powinna zostać zapomniana. Na miejscu spalonej osady Ploština dzisiaj jest memoriał, kaplica i mała ekspozycja muzealna. Tragiczny los Vařákových pasek przybliża muzeum w gminie Lačnov. Do planowania wycieczki można włączyć zapoznanie się z życiem strażników gor i wójtów w muzeum w gminie Jasená. Widoki na cały region można podziwiać z wieży widokowej Vartovna na wzgórzu, gdzie wcześniej strażnicy patrolowali. Podróż w pamięci naszego naroda ułatwiają liczne ścieżki dydaktyczne (www.hornolidecsko.cz) i piękne wzgórza Vizovické vrchy przeplatają się oznakowane trasy turystyczne. Poradzić sobie z doświadczeniami wojennymi pomagala również interesująca Droga Krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej w gminie Provodov - Malenisko niedaleko miasta Luhačovice. Stacje drogi krzyżowej w lesie nad strumienem wody leczniczej są poświecone pamięci poleglych żołnierzy z okolicznych gmin. Miejscem przechodzą także oznakowane szlaki zarówno dla spacerowiczów i rowerzystów, nie daleko stąd leży ruiny zamku Starý Světlov. Holešov 1 Stadtzentrum 2 Schloss Holešov 3 Schlosshof 4 Schlossgarten 5 Kirche der Hl. Anna mit dem Areal des Trinitarenklosters 6 Šach Synagoge 7 Kirche Mariä-Himmelfahrt mit der einzigartigen Schwarzen Kapelle 8 Jüdischer Friedhof 9 Kleines Schmiedehandwerkmuseum Holešov 1 Centrum miasta 2 Zamek Holešov 3 dziedziniec zamku 4 ogrod zamkowy 5 Kościół św. Anny, obok Klasztor Świętej Trójcy 6 Synagoga Szacha 7 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z unikalną Czarną kaplicą 8 Cmentarz żydowski 9 Małe Muzeum Kowalstwa Kroměříž Erleben Sie das, was sie nirgendwo anders finden. 10 Kroměříž ist seit jeher mit reicher Geschichte, kulturellen Traditionen, fruchtbarer Landschaft der Region Haná (Hanna) sowie mit der Ehrwürdigkeit der Bischöfe von Olomouc (Olmütz) verbunden, die die Stadt zu ihrer Sommerresidenz erhoben, was die Gestalt und Bedeutung der Stadt wesentlich beeinflusst hat. Bis heute schöpft Kroměříž aus dem Nachlass der Vorfahren, achtet auf Traditionen und die historische Gestalt, um den einzigartigen Charakter zu bewahren. Wenn Sie nach Kroměříž kommen, erwarten Sie Erlebnisse im Zusammenhang mit dem erzbischöflichen Schloss und den unikalen historischen Gärten, dem Blumengarten (Květná zahrada) und dem Schlossgarten (Podzámecká zahrada), die auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste stehen. Sobald Sie aber direkt in den malerischen Gässchen, den schattigen Laubengängen oder in einem der eigenartigen Hotels mit Blick auf den Schlosspalast erscheinen, umschließt Sie eine einmalige Atmosphäre. Sie schauen auf die Schätze der Weltkunst und Architektur, das Kultur- und Naturerbe, einzigartige Sammlungen, die im Laufe der Jahrhunderte die Bischöfe und Erzbischöfe von Olomouc zusammengetragen haben. Der historische Nachlass verbindet sich heute mit einem reichen Angebot der Hotels und Pensionen, den Kultur-, Sport- und Touristenaktivitäten und mit einer einmaligen Atmosphäre einer ruhigen und gesunden Stadt, wo Sie alle ihre Alltagssorgen vergessen. Kein Wunder, das Kroměříž den Beinamen „Athen der Hanna-Region“ trägt und zu den meistbesuchten Orten der Tschechischen Republik gehört. Miasto Kromieryż Przeżyjcie niepowtarzalne. 10 Kromieryż od niepamiętnych czasów wyróżnia się bogatą historią, tradycjami kulturowymi, jest związany z urodzajnym regionem Haná. Biskupi wybrali go sobie na letnią rezydencję. Decyzja ta zasadniczo wpłynęła na wygląd i znaczenie miasta. Kromieryż do dziś czerpie z dziedzictwa przodków, pielęgnuje ich historyczne tradycje, by zachować swój unikatowy charakter. Kromieryż oferuje swoim gościom nie tylko zwiedzanie Pałacu Arcybiskupów i unikatowych ogrodów historycznych (Kwiatowy i Zamkowy) wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także niepowtarzalną atmosferę malowniczych uliczek, zapewniających orzeźwienie podcieni czy w stylowym hotelu z widokiem na Zamek Arcybiskupów. Można podziwiać arcydzieła sztuki i architektury, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, unikatowe kolekcje, które w ciągu stuleci zgromadzili biskupi i arcybiskupi ołomunieccy. W Kromieryżu dziedzictwo przeszłości łączy się z bogatą ofertą hoteli i pensjonatów, życia kulturalnego i sportowego - w tym zdrowym i spokojnym mieście łatwo zapomnieć o codziennych trudach. Nie jest zaskoczeniem, że Kromieryż zasłużył sobie na określenie Hanackie Ateny i że należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w Republice Czeskiej. 158


Zlínský kraj Vsetín 11 Die Stadt Vsetín liegt im Herzen der Mährischen Walachei am Fuß der Bergländer Vsetínské, Hostýnské und Vizovické vrchy. Dominante der Stadt ist das Renaissanceschloss vom 17. Jahrhundert mit anliegendem englischen Park. Heute siedelt im Schloss das Museum der Region Valašsko (Mährische Walachei) und bietet interessante Expositionen und Ausstellungen an. Den Blick auf die Stadt mit Umbebung kann man vom 59 m hohen Schlossturm genießen. Vsetín lockt vor allem mit schöner Natur. Die Berglandschaft bietet ein dichtes Netz an markierten Touristen- und Radwegen an. Den Umkreis von fast 100 km in der Stadtumgebung kann man im Sommer zu Fuß oder im Winter auf Langlaufschiern auf gut markierten und unterschiedlich anspruchsvollen Touristentrassen absolvieren. Zu Naturattraktivitäten führen Besucher die hiesigen Lehrpfade in der Umgebung von Vsetín, der Lehrpfad Tesák oder der Baťa - Lehrpfad. Man trifft hier auch auf den Vala Felsen, das höchste Gebilde von Vsetínské vrchy, Almhütten oder den Teich Cábské, der zum Zufluchtsort für eine Reihe von seltenen Pflanzen- und Tierarten wurde. Radfahrer lernen fünf markierte Rundstrecken für Mountainbikes in der Länge von 24 bis 78 km schätzen. Eine ruhige, anspruchslose Ausflugsfahrt in angenehmer Umgebung bietet dann die Radstrecke Bečva, die Königin der mährischen Strecken, die für alle Typen der Radfahrer und Inline Skater geeignet ist. Adrenalinerlebnisse verspricht die Bike Arena Vsetín. Das Areal von Einbahn-Pfaden in der Landschaft der Mährischen Walachei bietet geneigte Kurven, Holzbrücken sowie Hürden an. Vsetín 11 Miasto Vsetín leży w środku Wołoszczyzny Morawskej (Wałachy, Wałaskie) u podnóża Gór Wsetyńskich, Gór Hostyńskich i Parku krajobrazowego Vizovické vrchy. Miastu dominuje pierwotnie renesansowy zamek z XVII. w. otoczony parkiem angielskim. Zamek jest siedzibą Muzeum regionalnego Wołoszczyzny Morawskej, które przedstawia ciekawą ekspozycję i wystawy. Z wysokiej, 59-metrowej wieży zamkowej można podziwiać widoki na miasto i okolicę. Vsetín przyciąga przede wszystkim piękną przyrodą. Górzysty charakter lokalnego krajobrazu oferuje gęstą sieć oznakowanych szlaków turystycznych lub tras rowerowych. W okolicy prawie 100 km wokół miasta można spacerować po dobrze oznakowanych szlakach turystycznych o różnym stopniu trudności lub zimą na nartach biegowych. Warto zobaczyć ścieżki dydaktycznę Vsetín, Tesák i Bata. Atrakcją przyrodniczą są Valova skała, najwyzsza gora Gór Wsetyńskich, posiadłości na pastwiskach czy jezioro Cábské, które stało się ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rowerzyści docenią pięć oznaczonych tras rowerowych o długości od 24 km do 78 km. Łatwe i mało wymagające wycieczki oferuje trasa rowerowa Beczwa, prawdziwa królowa szlaków Morawy, która jest odpowiednia dla wszystkich typów rowerzystów i łyżworolki. Smak adrenaliny obiecuje Bike Arena Vsetín. Teren szlaków jednotorowych, położony na wsi wołoskiej, oferuje wygięte zakręty, mostki drewniane i przeszkody. Napajedla 12 Halten Sie in der Stadt auf der Grenze dreier völkerkundlichen Regionen – Slovácko, Haná und Valašsko (Mährische Slowakei, Hanna und Mährische Walachei) an. 13 14 Direkt im Zentrum des revitalisierten Stadtteils unter Denkmalschutz befindet sich das Neorenaissance-Rathaus und die Kirche des Hl. Bartholomäus mit einer Monumentaltreppe. 15 Besuchswert ist auch das Schloss, das im Stil des französischen Barocks gebaut worden ist und das berühmte Gestüt mit der Zucht englischer Vollblüter. 16 Das Stadtmuseum bietet eine Exposition der Fatra-Spielzeuge und weitere vier Dauerausstellungen über die Geschichte der Stadt an. 17 Durch die Stadt führt der attraktive Radweg entlang des Baťa-Kanals mit einem breiten Angebot an Boots-, Rad- und Inline-Skateverleihen und Unterkunftsmöglichkeiten. Napajedla 12 Zapraszamy do miasta na pograniczu trzech regionów etnograficznych – Slovácka, Hanej i Morawskiej Wołoszczyzny. 13 14 W samym środku zrewitalizowanej miejskiej strefy zabytków znajduje się ratusz zbudowany w stylu neorenesansowym i kościół pw. św. Bartłomieja z monumentalnymi schodami. 15 Warto zwiedzić także zamek zbudowany w stylu baroku francuskiego i słynną stadninę, w której hodowano konie pełnej krwi angielskiej. 16 Muzeum miejskie zaprasza na ciekawą ekspozycję dedykowaną zabawkom firmy Fatra i kolejne cztery wystawy stałe dotyczące historii miasta. 17 Przez miasto wiedzie atrakcyjna ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Baty. Można skorzystać z szerokiej oferty zakwaterowania lub z wypożyczalni łódek, rowerów i rolek. Velké Karlovice 18 Das Gebäude des Gemeindeamtes mit der Konskriptionsnummer 1, früher Schule mit der Inschrift „Die Jubiläumsvolksschule des Präsidenten T. G. Masaryk“, die am 31. 8. 1930 feierlich eröffnet wurde. Im Protektorat wurde die Inschrift vom Gebäude und die davorstehende Büste entfernt. Im Jahre 1990 wurde die Büste vom Depositarium geholt und wieder vor dem Gebäude platziert. 19 Vor der Schule im Tal Léskové war am 9. 3. 1935 das Denkmal von T. G. Masaryk feierlich enthüllt. Am Anfang des Krieges wurde es auf Befehl der Protektoratsregierung wie andere Denkmäler, die nationalen Stolz in tschechischen Städten und Dörfern angespornt haben, entfernt. Erst im Jahre 1990 wurde das Denkmal wieder vor das Gebäude der ehemaligen Schule, heute einer Pension platziert. 20 In der Mitte des Friedhofes, an der römisch-katholischen Holzkirche Maria Schnee findet man ein Kreuz, der allen Opfern des Ersten Weltkrieges gewidmet wurde. Die Namensliste zeugt davon, wie viele Familien in Karlovice vom schmerzhaften Verlust ihrer Angehörigen betroffen wurden. 21 Nach der Entstehung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik wurden an vielen Orten Gedenkbäume gepflanzt und Kapellen gebaut. Genau eine solche Kapelle, die als Dank für die glückliche Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg erbaut wurde, ist die Kapelle auf Štrčkové. Die Kapelle hat einen ungewöhnlichen Grundriss und ihre Dominante unterstreicht das daneben stehende Holzkreuz. 22 Das Kreuz in Podťatý unter Koňaříkovo hat der Vater von Jan Koňařík als eine Bitte gebaut, dass seine drei Söhne aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehren. Sie sind zurückgekehrt. Velké Karlovice 18 Urząd gminy z numerem domu 1, poprzednio szkoła z napisem „Jubileuszowa Szkoła Obywatelska Prezydenta T. G. Masaryka”, która została otwarta 31. 8. 1930. Znak i popiersie prezydenta zostały usunięte podczas okupacji niemieckiej. Popiersie zostało odebrane z depozytu i odsłonięte przed budynkiem w 1990 r. 19 Przed budynkiem szkoły w dolinie Léskové został 9. 3. 1935 uroczyscie odsłonięty pomnik T. G. Masaryka. Na początku wojny został usunięty, jak rząd protektoratu w przypadku wszyskich pomników z czeskich miast i wsi, które wywołały dumę narodową. Dopiero w 1990 roku pomnik został ponownie ustawiony przed budynkiem byłej szkoły, obecnie pensjonatu. 20 W środkowej części cmentarza, przy drewnianym kościele rzymskokatolickim Matki Bożej Śnieżnej, znajdziemy krzyż, dedykowany wszystkim ofiarom I wojny światowej. Lista nazwisk pokazuje, ile rodzin w gminie zostało dotkniętych bolesną utratą najbliższych. 21 Po proklamowaniu niepodległej Republiki Czechosłowackiej w wielu miejscach posadzono drzewa pamiątkowe i zbudowano kaplice. Właśnie taka kaplica została zbudowana jako podziękowanie za szczęśliwy powrót żołnierzy z pierwszej wojny światowej na Štrčkové. Kaplica ma nietypowy plan a jej dominującą pozycje podkreśla obok stojący drewniany krzyż. 22 Krzyż w Podťatém został zbudowany pod Koňaříkovým przez ojca Jana Koňařík jak prośba za powrót jego trzech synów z pierwszego wojny światowej. Wrócili. 159


Zlínský kraj Vizovice 23 Blick auf die Stadt 24 Kirche des Hl. Laurentius 25 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 26 Fabrikladen der Gesellschaft RUDOLF JELÍNEK a.s. 27 Schloss Vizovice 28 Vizovice-Gebäck 29 Aussichtsturm Doubrava 30 Mariensäule auf dem Masarykplatz Miasto Vizovice 23 Widok na miasto 24 Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca (czes. kostel sv. Vavřince) 25 Szpital Bonifratrów 26 Sklep firmowy RUDOLF JELÍNEK s. a. 27 Vizovicki zamek 28 Vizovickie pieczywo 29 Wież widokowa Doubrava 30 Kolumna maryjna na Placu Masaryka Zlín 31 32 Verwaltungsgebäude Nr. 21 der Firma Bata zählt zu den Hauptwerken moderner Architektur des 20. Jahrhunderts. Die Einundzwanzig war 1938 vollendet und mit der Höhe von 77,5 m wurde sie gleich zum Symbol der Stadt. 33 Kultur- und Universitätszentrum ist der bedeutendste Bau in Zlín seit der Zeit von Tomáš und Jan Antonín Bata. Autorin des unikalen Mehrzweckkomplexes ist die Architektin Eva Jiřičná. 34 14l15 Bata Institut – ein neuer Sitz der Regionalgalerie der bildenden Künste Zlín, des Museums Südostmährens und der František - Bartoš – Bibliothek in den Gebäuden eines Industrieareals in der Stadtmitte. Miasto Zlin 31 32 Budynek administracyjny firmy Bata nr 21 jest zaliczany do szczytowych dzieł architektury XX wieku. „Dwudziestkajedynka”, słynny wieżowiec w stylu funkcjonalistycznym, został dokończony w 1938 roku, a z wysokością 77,5 m został niebawem symbolem miasta. 33 Centrum kulturalne i uniwersyteckie jest najwybitniejszym dziełem architektonicznym od czasów Tomasza i Jana Antoniego Baty. Autorką wielofunkcyjnego obiektu jest architektka Eva Jiřičná. 34 14l15 Instytut Baty – nowa siedziba Wojewódzkiej Galerii Sztuk Plastycznych w Zlinie, Muzeum Moraw Południowo-Wschodnich i Wojewódzkiej Biblioteki im. Franciszka Bartosza w zabudowaniach areału przemysłowego w środku miasta. 160


Olomoucký kraj Olomoucký kraj (Region Olmütz) Die Region Olmütz ist ein Ort zweier Touristenregionen. Entdecken Sie den eigenartigen Zauber Mittelmährens und der Gesenke (Jeseníky), der Liebhaber der Berge, Radtouristik und historischer, technischer und Naturdenkmäler anspricht. Mittelmähren (Střední Morava) ist reich vor allem an erhaltener Volkskultur. Das natürliche Zentrum der Region ist die Kreisstadt Olomouc. Sie hat die Atmosphäre eines altertümlichen Ortes, aber dank der Universität und ihrer Studenten wirkt sie jung und frisch. Der ausgedehnte Stadtteil unter Denkmalschutz enthält eine Reihe an historisch wertvollen Objekten. Auf dem Platz Horní náměstí erhebt sich das wahrscheinlich bedeutendste – die barocke Dreifaltigkeitssäule, die in die UNECO - Welterbeliste eingetragen ist. Geschichtsliebhaber sollten sich aber auch in die Umgebung der Stadt begeben. In der Nähe befinden sich erhaltene mittelalterliche Burgen Šternberk und Bouzov, Empire- und Renaissanceschlösser Čechy pod Kosířem und Plumlov und Museen – das Erzdiözesanmuseum Olomouc oder das Landeskundliche Museum in Šumperk. Angenehm wird man auch von der mährischen Gastronomie und ihrer ehrlichen Zubereitung überrascht. Versuchen Sie bestimmt Olomoucké tvarůžky, einen erstaunlich stark aromatischen Käse, der am besten mit Zwiebel und Bier schmeckt. Wie der Käse oder das Bier produziert wird, kann man in der Brauerei Litovel oder im Museum Olomouckých tvarůžků in Loštice feststellen Das Gebirge Jeseníky (Gesenke) bezaubert mit seinen Touristenmöglichkeiten, dem Angebot für Kuraufenthalte und einen aktiven Urlaub. Radtouristen werden von mehr als 1500 km Radwege begeistert. Ausgezeichnet sind die Radwege im Reichensteiner Gebirge (Rychlebské hory) und in Lipová. Schneeliebhaber werden von der Vielzahl an Skiarealen überrascht. Zu den größten zählen Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo und Ramzová. Touristen können gemeinsam mit Freunden aus Polen die Gipfel Králický Sněžník oder Praděd besteigen. In den Wäldern gibt es ein überraschendes Service in der Gestalt von Lesní Bar oder Andělárium – einer Statueninstallation bei Rejchartice. Sich ausruhen, erholen oder Heilkuren zu genießen kann man in berühmten Kurorten Thermepark Velké Losiny oder Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Halten Sie in den stilvollen Restaurants von Rejvíz an oder nutzen Sie verschiedenartige Angebote der großen Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen aus. Bluesliebhaber dürfen nicht das berühmteste Fest Blues Alive in Šumperk vermissen. Kinder nehmen Sie nach Velké Losiny mit und zeigen Sie ihnen, wie Papier hergestellt wurde. Sie können das selber probieren und das Papier zur Erinnerung mitnehmen, oder es jemandem verschenken. Für Sie wird das wertvollste Geschenk eine gute Laune und Freude nach schön erlebtem Ausflug oder Urlaub. Die Region Olmütz ist nämlich ein idealer Ort für Familienurlaub und Aufenthalt. Bei dem Erwerb der Touristenkarte www.olomoucregioncard.cz kann man bei Ausflügen in der Region Olmütz deutlich Geld sparen. Kraj ołomuniecki Kraj ołomuniecki jest miejscem dwóch regionów turystycznych. Warto odkryć urok Moraw Środkowych i Jesioników, który przemawia do miłośników gór, kolarstwa górskiego i zabytków historycznych, technicznych i przyrodniczych. Morawy Środkowe obfitują głównie zachowaną kulturą ludową. Ołomuniec jest głównym miastem regionu. Ma atmosferę starożytnego miejsca, ale dzięki uniwersytetu i jego ucznióm oddziaływa młodo i świeżo. Obszerna strefa zabytkowa miejska obejmuje szereg cennych historycznie budynków. Na Górnym Rynku wznosi się większość z nich - barokowa kolumna Trójcy Przenajświętszej, który jest wymieniony na Liście Światowego Dziedzictwa O UNESCO. Miłośnicy historii powinny również udać się do okolic miasta, gdzie warto zobaczyć zachowane średniowieczne zamki Šternberk i Bouzov, klasycystyczny zamek Čechy pod Kosířem i renesansowy pałac Plumlov. Godne polecenia są Muzeum archidiecezjalne w Ołomuńcu i Muzeum Etnograficzne w Šumperku. Mile zaskoczy delikatesy morawskiej kuchni i kultury i rzetelne produkty. Zdecydowanie polecamy spróbować twarożki ołomunieckie, rodzaj miękkiego sera ze silną wonią, który najlepiej smakuje z cebulą i piwem. Jak jest produkowany ser lub piwo, można zauważyć przy zwiedzaniu browaru Litovel i Muzeum twarożków w Lošticach. Jesioniki swoim naturalnym pięknem urzekają rasowych turystów. Źródła lecznicze w malowniczych uzdrowiskach regenerują rzesze kuracjuszy. Zapraszamy na aktywny odpoczynek w Jesionikach! To prawdziwy górski raj dla fanów rowerowych, którzy znajdą tu ponad 1500 km oznakowanych tras. Świetne są szlaki w Górach Złotych (dawniej Rychleby) i park zdrojowy Lipová-lázně. Ośrodki narciarskie potrafią oczarować wielu miłośników śniegu, na przykład Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo (Przełęcz Czerwonogórska) i Ramzová. Piesi mogą umowić się z przyjaciółmi z Polski do wspólnego wyjścia na Masyw Śnieżnika, lub wspiąć się na szczyt Pradziada. W lesie naprawdę potrafi zaskoczyć bar leśny lub galeria rzeźbiarska Andělárium w gminie Rejchartice. Odpocząć i cieszyć z zabiegów regenerujących mogą goście w renomowanych ośrodkach jak park termalny Velké Losiny lub Uzdrowisko Priessnitza w miejscowości Jesionik. Polecamy zatrzymać się w restauracji w osadie Rejvíz (obecnie część miasta Zlaté Hory), lub skorzystać z oferty wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych. Entuzjaści blues nie powinny przeoczyć festiwal blues Blues Alive v miastu Šumperk. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do odwiedzenia do papierni Velke Losiny, gdzie pokażą, jak powstaje papier. Wszystcy mogą próbować zrobić to samy. Wykonany papier można zachować na pamiątkę, najcenniejszym darem ale jest dobry nastrój i przyjemność z pięknej podróży lub wakacji. Kraj ołomuniecki jest idealnym miejscem dla turystyki rodzinnej i pobyty lecznicze. Kupując kartę turystyczną na www.olomoucregioncard.cz można znacznie zaoszczędzić na wycieczkach. 161


Moravskoslezský kraj Bruntál Motto des Jahres 2018 „In die Umgebung von Bruntál auch ohne Auto“. 1 Suchen Sie nach einem Tipp für einen perfekten und finanziell anspruchslosen Ausflug, der voll vom Kennenlernen interessanter Orte und Aufenthalt in herrlicher Natur der erloschenen Vulkane von Nízký Jeseník wäre? Und wollen Sie darin „genau genug“ Mühe und Zeit investieren? Dann finden Sie bestimmt eine Lücke in Ihrem Kalender und besuchen Sie die wunderschöne historische Stadt Bruntál. Sie liegt in der Durchschnitthöhe von 547 m. ü. m. und unweit von der Stadt dehnt sich Slezská Harta aus, der größte und jüngste Stausee in Mähren und Schlesien. Diese einzigartige Stadtlage zwischen dem Gebirge Gesenke und dem Stausee erfasst der Slogan „Bruntál – die Stadt zwischen Bergen und Wasser”. Die Stadt Bruntál feiert in diesem Jahr 805 Jahren seit ihrer Gründung. Jedes Jahrhundert hat hier unverwischbare Spuren hinterlassen. Im Stadtzentrum befindet sich ein Nationalkulturdenkmal, herrliches Schloss, das vom großen Park mut Statuen umgeben ist. Auf dem Platz befindet sich das Gabrielhaus mit Volutengiebel und ein Brunnen vom Jahre 2010, dessen Dominante eine drei Tonnen schwere Steinkugel mit Durchmesser von 90 cm ist, die sich im Wasserstrom frei umdreht. Ein aufmerksamer Besucher stellt fest, dass das Wasserelement einen Pfeil beinhaltet, der Richtung Stausee zeigt. Die Stadt ist ein Touristenstützpunkt das ganze Jahr lang. Mann kann hier den Theater, ein Kino, ein Wellnesszentrum, die Halle für Gokarts, Dauerausstellungen im Schloss oder im Stadtzentrum besuchen, die das ganze Jahr lang geöffnet sind. In der Sommersaison steht Touristen auch das hiesige Freibad zur Verfügung, im Winter kann man die Eiskunstfläche besuchen. Bruntál und die schöne Umgebung kann man auch ohne Auto kennenlernen. Leihen Sie ein Elektrorad aus und begeben Sie sich alleine, mit ihrem Partner oder der Familie auf den Weg und sie werden begeistert sein. Lernen Sie den Zauber des Wallfahrtortes auf dem Berg Uhlířský vrch hinter der Stadt kennen, genießen Sie die Ausblicke vom Velký Roudný auf den Stausee, besuchen Sie den Landungsplatz in Leskovec nad Moravicí mit der Möglichkeit der Fahrt mit dem Schiff Santa Maria, entdecken Sie die Spuren des Lavastromes bei Mezina, lernen Sie die Interessantheiten vom Vulkan Venušina und Razovské tufity oder des Lernpfades bei Slezská Harta kennen. Falls Sie wollen, kann man auf dem Weg mit dem Fahrrad auch die Fähre ROUZA zwischen Roudno und Razová ausnutzen. Genießen Sie die Ruhe und die Düfte der fast unversehrten Natur der Gesenke. Auf Ihren Besuch freuen sich und nähere Informationen geben Ihnen gerne die Arbeiter des Stadtinformationszentrums in Bruntál, wo man Ihnen Elektroräder ausleiht, gerne für Sie die Ausflugstrassen plant und Ihnen rät, wo man untergebracht werden und gut essen kann. Bruntál Motto roku 2018 „W pobliżu Bruntála i bez samochodu“. 1 Interesuje Państwa wskazówka na idealny i tani wyjazd pełen zwiedzania malowniczej krainy wygasłych wulkanów Niski Jesionik? Bez dużego wysiłku i zmarnowania czasu? Wtedy na pewno piękne historyczne miasto Bruntál jest miejscem, gdzie każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie Jej średnia wysokość wynosi 547 m n. M. W pobliżu rozciąga się największa i najmłodsza zapora wodna na Morawach i w Śląsku Śląska Harta. To wyjątkowa lokalizacja, którą doskonale oddaje hasło „Bruntál - miasto między górami a wodą”. Bruntál świętuje 805 lat od założenia. Każdy wiek pozostawił nieusuwalne ślady. W środku miasta znajduje się pomnik historii i dziedzictwa narodowego: wspaniały zamek, otoczony dużym parkiem z rzeźbami. Na placu znajduje się dom Gabriela z szczytem o wykrojach wolutowych i fontanna zbudowana w 2010 roku, zdominowana przez trzytonnową kule z kamienne o średnicy 90 cm, który obraca się swobodnie w przepływie wody. Uważny obserwator odkrywa, że element wody zawiera strzałę wskazującą na tamę. Miasto jest zapleczem dla turystów przez cały rok. Warto odwiedzić teatr, kino, wellness, kartodrom, wystawy na zamku i w centrum miasta, otwarte przez cały rok. W sezonie letnim otwarta jest również pływalnia a zimą lodowisko. Bruntal i jego piękne okolice można oglądać i bez samochodu. Wystarczy wynająć rower elektryczny i wybracz się na wycieczkę sam albo z partnerem lub rodziną. Warto zobaczyć sanktuarium Marii Panny Wspomożycielki na wzgórze Uhlířský vrch, podziwiać widok na zaporę z wieży obserwacyjnej na górze Velký Roudný, odwiedźić przystań Leskovec nad Moravicí i popłynąć w rejs na statku Santa Maria. Można odkryć ślady lawy i wulkan Wenus niedaleko wsi Mezina, lub odwiedzić zabytkiem natury Razovské tufity albo ścieżki dydaktyczne u zapory Slezská Harta. Jeśli mają państwo pragnienie, można popłynąć i z rowerami na promie Rouza między gminami Roudno i Razová. I cały czas cieszyć się z cisza, zapachu i krainy nieskażonej przyrody Jesionik. Z niecierpliwością oczekują na Państwa wizytę i chętnie udzielą bardziej szczegółowych informacji pracownicy Miejskego Centrum Informacji, gdzie można wynająć rowery i otrzymać wskazówki na wycieczki, zakwaterowanie albo restaurację. Jablunkov 2 3 Dominante von Jablunkov ist der historische Platz mit Brunnen und barocker Statue Immaculata aus dem Jahre 1655, die Fronleichnamskirche im Renaissancestil (1620), die im neogotischen Stil umgebaut wurde, das älteste Stadthaus der Fürsten (16. Jahrhundert), Altes Kloster mit erhaltenem Gewölbe (1861) und das Elisabethinenkloster (1928). In Jablunkov ist eine Vielzahl an Volksensembles tätig (Jackové, Zaolzi a Zaolzioczek, die Musikkapellen Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina und der Chor Gorol), die man sich bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt und Region ansehen kann, z.B. beim traditionellen Jablunkovský jarmark im Juli, wo man sich auch Volkskunst, Bräuche und Gewerbe ansehen kann. 4 Seit dem Jahre 1948 findet jedes Jahr im August im Naturamphitheater von Městský les das Internationale Folklorefestival „Gorolski Święto“ statt, das als landesweit einzige Fest in die europaweit größte Folkloreschau Týdnem beskydské kultury v Polsku eingegliedert ist. In der Benachbarten Gemeinde Dolní Lomná findet immer im Juli das Country- Folkfest „Festival na pomezí“ statt und im September völkerkundliches Fest „Slezské dny“. 5 Zu Spaziergängen fordert der schöne Park des Lungensanatoriums mit Arboretum auf, der mehr als 500 seltener Bäume und Büsche und Statuen von Vincenc Makovský und Jan Tříska zählt. Das Lungensanatorium (1933-1935) der Architekten Kumpošt, Laml und Liebscher ist ein funktionell und künstlerisch bedeutendes Werk moderner Architektur. Der Park wurde in den Jahren 1936-1938 im naturlandschaftsmalerischem Stil nach dem Projekt des Architekten J. Rull gegründet. Jablunkov ist auch ein idealer Ausgangspunkt für alle, die Schönheit der umliegenden Beskiden kennenlernen wollen. Jablunkov und Umgebung sind ein Touristen- und Erholungsparadies. Im Sommer kann man Touristentrassen und Radwege ausnutzen, das Freibad mit Toboggan in Jablunkov oder Schwimmbecken und Sportplätze in Umliegenden Freizeiteinrichtungen besuchen. Im Winter kann man Schifahren (Skilifte Bahenec, Velký Polom, Skalka, Kozubová, Dolní und Horní Lomná, Mosty u Jablunkova und Hrádek). 162


Moravskoslezský kraj Jabłonków (Jablunkov) 2 3 Świadectwem dawnej historii Jabłonkowa jest zabytkowy rynek z fontanną i barokową rzeźbą Immaculaty (Matki Boskiej Niepokalanej) z 1655 r., renesansowy kościół parafialny p. w. Bożego Ciała (1620 r.) przebudowany w stylu neogotyckim, najstarsza kamienica książęca (XVI w.), Stary Klasztor z zachowanymi sklepieniami (1861 r.) oraz klasztor sióstr Elżbietanek (1928). W Jabłonkowie działa wiele zespołów folklorystycznych (Jackové, Zaolzi i Zaolzioczek, kapele ludowe Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina oraz Chór Gorol), które można zobaczyć na rozmaitych imprezach w mieście i regionie, takich jak np. tradycyjny Jarmark Jabłonkowski, który odbywa się w lipcu. Można na nim zobaczyć sztukę ludową, zwyczaje i pokazy rzemiosła. 4 Od 1948 roku w amfiteatrze w Lasku miejskim odbywa się co roku Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Gorolski Święto“, który jako jedyny w Republice Czeskiej wchodzi w skład największego europejskiego cyklu festiwali i imprez folklorystycznych „Tydzień Kultury Beskidzkiej“ w Polsce. W sąsiedniej Dolnej Łomnej odbywa się w lipcu Festiwal Country – Folkowy „Na Pograniczu“ a we wrześniu festiwal folklorystyczny „Śląskie Dni“. 5 Na spacery zaprasza piękny park sanatorium płucnego. Arboretum obejmuje ponad 500 gatunków rzadkich drzew i krzewów oraz rzeźb Vincentego Makovského i Jana Třísky. Sanatorium płucne (1933-1935) projektu architektów Kumpošta, Lamla i Liebschera to znaczące dzieło nowoczesnej architektury w stylu funkcjonalistycznym. Park założony został w latach 1936-1938 w stylu krajobrazu naturalnego według projektu architekta J. Rulla. Jabłonków jest także idealną bazą wypadową dla wszystkich tych, którzy chcą poznać i doświadczyć piękna otaczających Beskidów. Jabłonków i jego okolice są rajem turystycznym i rekreacyjnym. W lecie można korzystać z pieszych i rowerowych szlaków, odwiedzić jabłonkowski basen ze zjeżdżalnią lub baseny i boiska sportowe w okolicznych kompleksach rekreacyjnych. W zimie znaleźć tutaj można mnóstwo doskonale przygotowanyc tras narciarskich (wyciągi narciarskie na Bagieńcu, Wielkim Połomie, Skałce, Kozubowej, w Dolnej i Górnej Łomnej, Mostach koło Jabłonkowa i w Gródku). Frýdlant nad Ostravicí 6 Frýdlant nad Ostravicí, Flugblick. 7 Dauerausstellung eines Landeskindes, des Grafikern und Malers F. Duša. 8 In einer selbständigen Exposition sind Kunstgegenstände aus Gusseisen zu sehen. 9 Kunstemail aus Frýdlant - B. Baumruková 10 Die Kapelle des Klosters der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Karl Borromäus. Miasto Frydlant nad Ostrawicą (czes.: Frýdlant nad Ostravicí) 6 Frydlant nad Ostrawicą, widok z lotu ptaka. 7 Stała ekspozycja miejscowego rodaka, grafika i malarza Ferdysza Duszi. 8 W odrębnej ekspozycji można podziwiać wyroby artystyczne z żeliwa. 9 Frydlantska emalia artystyczna - B. Baumruková 10 Kaplica w Klasztorze Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromejskiego. Karviná Karviná-attraktive Angebote für Besucher während des ganzen Jahres. Besuchen Sie das Spa und die Sperre auf der “tschechische Pisa”! Versuchen Sie eines der Pakete von Erfahrungen, nehmen Sie eine historische Kutsche. Entdecken Sie die Attraktionen rund um Karvina. 11 Kurort Darkov. Der älteste Jodbrommineralwasser-Kurort in der Tschechischen Republik. www.darkov.cz 12 Schloss Fryštát - einzigartige kulturelle Erbe. www.zamek-frystat.cz 13 Historischer Stadtkern. Naturschutzgebiet, Kutschenfahrten. 14 Kirche des Hl.. Peter von Alcantara. Die landesweit schiefste Kirche. Abweichung von der vertikalen Achse 6,8°. 15 Golf Resort Karviná - Lipiny - traditionelle Golf, Kindergolfschule. Miasto Karwina (czes. Karviná) Karwina atrakcyjne oferty dla zwiedzających przez cały rok. Odwiedzić spa i blokada na „czeska Piza”. Spróbuj swoich sił w jednym z wiązanych doświadczeń, przejechać się w zabytkowym przewozu. Odkryj inne atrakcje Karvina okolice. 11 Uzdrowisko Darków. Najstarsze uzdrowisko jodobromowe w Republice Czeskiej. www.darkov.cz 12 Pałac (zamek) Frysztat - unikalne dziedzictwo kulturowe. www.zamek-frystat.cz. 13 Historyczne centrum miasta. Obszar ochrony, przejażdżki. 14 Kościół pw. św. Piotra z Alkantry. Najbardziej pochyły kościół w Republice Czeskiej. Odchylenie od osi pionowej wynosi 6,8°. 15 Golf Resort Karvina-Lipiny - tradycyjny golf, szkoła golfa dla dzieci. Nový Jičín Die Stadt Nový Jičín atmet altertümliche Atmosphäre, Gemütlichkeit und Ruhe aus. Die Tatsache, dass sie „auf grüner Wiese“ gebaut wurde, ist bis heute sichtbar. Wir finden hier keine Unregelmäßigkeit der Straßen, im Gegenteil, alles hat eine regelmäßige Ordnung. Arkaden auf allen vier Seiten des Platzes und malerische, überwiegend Barock- oder Renaissancehäuser machen daraus zu Recht den landesweit schönsten Platz. Das ihre finden hier nicht nur Fans der Sehenswürdigkeiten und Stadttouristik, aber auch Liebhaber der Naturausflüge. Zugleich vergessen wir auch die Radfahrer und In-Line Skater nicht, die bestimmt den fast 10 km langen Radweg auf der Trasse der ehemaligen Eisenbahn schätzen lernen. Zu Top-Veranstaltungen, die unsere Stadt repräsentieren, gehört das traditionelle Stadtfest oder das Bierfest Pivobraní. 16 Masaryk-Platz - Stadtteil unter Denkmalschutz seit 1967 17 Žerotínský Schloss – Museum der Region Nový Jičín 18 Besucherzentrum Nový Jičín – Dauerausstellung der Hüte und Dauerausstellung General Laudon 19 Radweg Koleje – Nový Jičín – Hostašovice 20 Das Stadtfest – die größte Veranstaltung in Nový Jičín Nowy Jiczyn (Nový Jičín) Miasto Nowy Jiczyn oddycha pradawną atmosferą, przytulnością i jawnym spokojem. Fakt, że zostało zbudowane na „zielonej trawie“, jest nadal widoczny. Nie ma żadnych nieregularności na ulicach, wręcz przeciwnie, wszystko ma swój regularny porządek. Arkady ze wszystkich czterech stron placu i malownicze, przeważnie barokowe i renesansowe domy sprawiają z kwadratowego rynky można najpiękniejszy plac w republice. Docenić to mogą nie tylko miłośniki lokalnego dziedzictwa, którzy kochają zwiedzanie zabytków i turystykę miejską. Dla miłośników przyrody polecamy okolice miasta. Jednocześnie nie zapominamy o rowerzystach i sportowców na łyżworolkach, którzy z pewnością docenią prawie 10-kilometrową trasę rowerową wzdłuż dawnej linii kolejowej. Wśród najważniejszych wydarzeń reprezentujących nasze miasto są tradycyjne Święto Miasta lub Festyn Piwny Pivobraní. 16 Plac Masaryka - Miejski Rezerwat Zabytkowy od 1967 r 17 Zamek Žerotín (Żerotinów) - Muzeum Regionalne. 18 Centrum Turistiky Nowy Jiczyn - wystawa kapeluszy i czapek i ekspozycja generała Laudona 19 Trasa rowerowa - Nový Jičín - Hostašovice 20 Święto Miasta - największe wydarzenie w Nowym Jiczynie 163


Klub českých turistů (KČT) sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě a nabízí turistický program všem věkovým a sociálním skupinám. Hlavním cílem KČT je vytvářet podmínky pro aktivní turistiku a poznávání turistických zajímavostí. Klub má přes 33 tisíc členů, z toho cca 4700 v turistických oddílech mládeže (TOM). Základní články klubu tvoří 450 odborů ve všech krajích ČR. Členové KČT připraví každoročně přes 1500 veřejně přístupných akcí a značkaři KČT obnoví cca 15 tisíc km značených tras. Vydáváme turistické mapy, časopis Turista, obrazový atlas turistických cílů a provozujeme síť turistických chat. Členům poskytujeme výhody a slevy v rámci systémů Eurobeds a Sphere. KČT byl založen 11. června 1888. Prvním předsedou byl známý cestovatel a veřejně známá osobnost Vojta Náprstek. Hned po svém vzniku se klub pustil do osvěty a organizace turistických činností, značení tras a výstavby turistických ubytoven. KČT je dlouhodobě vnímán jako subjekt, který významně napomáhá rozvoji cestovního ruchu. V této oblasti spolupracuje zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR i s dalšími subjekty státní správy a samosprávy měst a obcí v ČR. KČT ctí tradice a zároveň realizuje i moderní programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty a dlouhodobě vytváří organizační a metodické zázemí pro činnost svých členů. KČT se aktivně se podílí na ochraně přírody a péči o některé památky, podporuje šetrné poznávání přírody a krajiny a díky práci dobrovolníků nabízí pestrý program pro členy i veřejnost. Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a přihlásí se v některém z odborů KČT, nebo elektronicky na www.kct.cz do jednoho ze čtyř internetových odborů. Zájemci o členství v KČT mohou zvolit typ členství (základní – rozšířené – nebo TOP) a s ním související výši čl. příspěvků a rozsah výhod. Výši příspěvků najdete na www.kct.cz KČT již od roku 1889 značí pěší turistické trasy. Přibližně 1 580 značkařů KČT udržuje více než 42 000 km pěších turistických tras. V 90. letech byl klub iniciátorem systému značení cyklotras a dodnes je garantem jejich evidence. V ČR je vyznačeno 37 000 km cyklotras a přičiněním KČT také přes 3 800 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 2 800 km tras pro turistiku na koni. Evidujeme 110 km tras pro vozíčkáře. KČT vlastní a provozuje turistické chaty. Kontakty a fotky najdete na www.kct.cz a v celostátním „Kalendáři turistických akcí 2018“. V roce 1991 začal KČT znovu vydávat turistické mapy 1:50 000. Nabídku map najdete na www.trasa.cz nebo v e-shopu: http://eshop.kct.cz. KČT vydává časopis Turista, Obrazový atlas turistických cílů a celostátní a oblastní kalendáře turistických akcí. Činnost KČT dlouhodobě podporují jeho hlavní partneři: LČR, OZP, ČD, Author a Česká spořitelna. KČT je členem významných mezinárodních turistických organizací: EWV - Evropská asociace turistických klubů (ERA, FERP) FICC - Mezinárodní federace Campingu a Caravaningu IVV - Internationaler Volkssport Verband IML - International Marching League KČT úzce spolupracuje s Klubem slovenských turistů, polským PTTK, rakouskými spolky ÖTK a Naturfreunde Österreich a německým spolkem Fichtelgebirgsverein (FGV) se kterými má KČT uzavřeny smlouvy o spolupráci. INFORMACE O KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ A JEHO AKTIVITÁCH Hledáte přátele se zájmem o turistiku? Získejte informace o členství: Informační centrum KČT (Klub českých turistů) E-mail: info@kct.cz, www.kct.cz


INFORMATION ABOUT THE CZECH TOURIST CLUB AND ITS ACTIVITIES Czech Tourist Club (Klub českých turistů - KČT) brings people interested in walking and in other outdoor activities together, it offers a walking program to all ages and social groups. The main objective of the KČT is to create conditions for an active walking and for exploring tourist attractions. The club has over 33,000 members, including about 4,700 in the Association of Youth Hiking Groups (A-TOM). The basic parts of the club consist of 450 departments in all regions of the country. Members of the Club prepare annually over 1,500 events accessible by the public too and KČT waymarking volunteers restore about 15,000 kilometers of waymarked trails. We publish walking maps, a walking magazine, the Picture atlas of tourist destinations and operate a network of huts and chalets. We provide members with benefits and discounts in the context of the discount systems of Eurobeds and Sphere. The KČT was founded on June 11, 1888. The first chairman was the famous traveler and the publicly known person Vojta Náprstek. Immediately after its foundation, the club started to organize walking activities, to manage the waymarking and the construction of lodges. KČT has been seen as an entity that significantly contributes to the development of tourism. In this area co-operates notably with the Ministry for Regional Development and with other government agencies and local governments of towns and villages in the country. The KČT respects traditions as well as modern implement programs for youth, juniors, senior citizens, families with children and disabled walkers. It creates an organizational and methodological base for the activities of its members in the longue term. KČT is actively involved in conservation and management of some sites, promotes a friendly learning about nature and landscape and through a volunteer work offers a varied program for members and the public. A KČT membership is open to all who agree with the statutes and logs in any of the departments of the Club, or electronically at www. kct.cz into one of the four internet departments. Candidates for KČT membership, they can choose the type of membership (base - extended - or TOP) and the related amount of member fee and of advantages. The level of contributions can be found at www.kct.cz. Since 1889 the KČT waymarks walking trails. Approximately 1,350 KČT waymarkers maintain more than 42,000 kilometers of walking trails. In the 90s, the club was the initiator of cycle waymarking and it is still the guarantor of their records. The Czech Republic is waymarked by 37,000 kilometers of cycle trails and thanks to the KČT, over 3,800 kilometers of trails for cross-country skiing and over 2,800 kilometers of trails for horse riding too. We record 110 km trails for wheelchair users. The KČT owns and runs lodges. Contacts and photos can be found at www.kct.cz and in the nationwide „Calendar of walking events 2018“. In 1991, the Club began to publish walking maps of 1:50 000 again. The maps can be found at www.trasa.cz or e-shop: http://eshop.kct. cz. The KČT publishes the magazine Turista, the Picture atlas of tourist destinations and national and regional walking calendar of events. The long-term activities of the Club support its main partners: LČR, OZP, ČD, Author and the Czech Savings Bank (Česká spořitelna). The KČT is an important member of international walking organisations: ERA - European Ramblers’ Association (FERP, EWV), FICC - Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning, IVV - Internationaler Volkssport Verband and IML - International Marching League The KČT is working closely with the Slovak Tourist Club, with the Polish PTTK, Austrian clubs - the ÖTK and Naturfreunde Österreich and with the German organisation Fichtelgebirgsverein (FGV). The KČT has signed a cooperation agreement with all of them. Are you looking for friends interested in tourism? Get information about membership: Info center of KČT (Czech Tourist Club) E-mail: info@kct.cz, www.kct.cz


130 let v pohybu Město Sokolov KČT, odbor Krušné hory Sokolov a KČT, oblast Karlovarský kraj, ve spolupráci s MDK Sokolov, pod záštitou Ing. arch. Vojtěch a Franty, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a záštitou starosty města Sokolov, Bc. Jana Picky pořádají na počest 130. výročí založení Klubu českých turistů a 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky XVI. Letní turistický sraz ve dnech 30. 6. – 8. 7. 2018 Program srazu: 30. 6. Příjezd účastníků etapové části akce 4. 7. Příjezd účastníků hlavních srazových dnů 4. 7. Sraz všech účastníků na Starém náměstí v Sokolově 5. – 7. 7. Hlavní srazové dny (turistický a poznávací program) 7. 7. Srazový candrbál 8. 7. Odjezdy účastníků (dopolední program dle propozic) http://kctkv.cz/letnisraz2018


Navštivte první MUZEUM TURISTIKY v Česku INFORMACE / INFORMATION: Václav Sedláček, tel.: 728 980 575 (17 – 19 h.) www.kct.cz Muzeum otevřel Klub českých turistů v roce 2006 v Bechyni Otevírací doba: 8 –12 12.30 –17 květen – červen o víkendech a svátcích červenec – srpen denně kromě pondělí září – do poloviny října jen o víkendech a svátcích Visit the first Hiking Museum in the Czech Republic, established by the Czech Tourist Club. Opening hours: 8 –12 12.30 –17 May – June only during the weekend July – August daily except Mondays September – to the half October only during the weekend KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2018 Česká republika Kalendář akcí 2018 zakoupíte v Infocentru KČT Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 Objednat lze také na: info@kct.cz, tel: 736 754 030 Turistické akce KČT najdete po celý rok na www.kct.cz Členství KČT + ALPENVEREIN.CZ SLEVY NA CHATÁCH V ALPÁCH SPRÁVNÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY PRO VYLOSOVANÉ ČLENY ČLENSTVÍ ZDARMA UNIKÁTNÍ ON-LINE REGISTRAČNÍ SYSTÉM POUKAZY PRO UBYTOVÁNÍ NA CHATÁCH V ALPÁCH SLEVY PŘI NÁKUPU OUTDOOROVÉHO VYBAVENÍ ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ lidé&HORY a TURISTA VÝHODNÉ ČLENSTVÍ PRO RODINY www.alpenverein.cz & www.alpy.cz www.alpenverein.cz www.lideahory.cz KLUB ČESKÝCH TURISTŮ–VAŠE DOBRÁ ZNAČKA www.kct.cz Bez názvu-6 1 20.12.17 13:11


ČLENSKÝ PRŮKAZ KČT s programem Sphere výhody a slevy cca 5 až 30 % platí v České i Slovenské republice na 10.000 obchodních místech jednoduše, vždy, všude www.sphere.cz Jak získat slevu? Stačí ukázat kartu… 1 2 3 V nové mobilní aplikaci Sphere pro iOS i Android najdete všechna partnerská obchodní místa ve Vašem okolí. S Vaší kartou můžete čerpat výhody ve všech obchodních místech s novým i původním označením Sphere. To platí i pro e-shopy. Při placení se prokažte průkazem KČT s logem Sphere a zaplaťte méně. Na e-shopu použijte unikátní čárový kód EAN 13 na zadní straně karty. Ze zajímavých partnerů vybíráme: 10 % 20 % 10 % 20 % 10 % 10 % 5 % 10 % 5 až 14 % 10 % 15 % 15 % více než 800 hotelů více než více než více než více než 50 divadel 250 lekáren 170 knihkupectví 800 e-shopů více na www.sphere.cz Máte problém s používáním karty KČT s programem Sphere? Nevíte si rady? Potřebujete poradit nebo se jen informovat? Hledáte nejbližší restauraci, obchod nebo službu ve Vašem okolí, kde můžete uplatnit výhody plynoucí z věrnostní karty? Neváhejte a zavolejte na náš Klientservis a my Vám ochotně pomůžeme či poradíme. Po – Pá: od 8.30 do 17.00hod. Telefon: +420 241 710 502 Mobil: +420 608 983 483 e-mail: klientservis@sphere.cz


JE JEN ZAČÁTEK www.hudy.cz


Navštivte chaty KČT na zajímavých turistických místech. Využijte slevy pro členy KČT! TCH KČT Brádlerovy boudy Špindlerův Mlýn www.bradlerovy-boudy.cz Chatový tábor KČT Jinolice Jičín - Jinolice www.kempy-ceskyraj.cz Jiráskova TCH KČT Dobrošov Náchod - Dobrošov www.jiraskovachata.cz TCH KČT Pláně pod Ještědem Český Dub – Světlá pod Ještědem www.chataplane.cz TCH KČT Prachov, Holín – Prachov www.chataprachov.cz TCH KČT Pod Studničnou Pec pod Sněžkou www.podstudnicnou.cz TCH KČT Prášily, Sušice – Prášily www.chataprasily.cz TCH KČT Vosecká bouda, Harrachov www.voseckabouda.wz.cz TCH KČT Výrovka, Pec pod Sněžkou www.vyrovka-krkonose.cz TCH KČT Skalka, Mosty u Jablunkova www.chata-skalka.cz TCH KČT Ostrý, Milíkov u Jablunkova www.chataostry.cz TCH KČT TCH Bezručova chata na Lysé Hoře, www.bezrucova-chata.cz TCH KČT Raisova chata na Zvičině www.raisovachata.cz TCH KČT Kusalíno, Janová – Vsetín www.chatakusalino.cz TCH KČT Na Čiháku, Klášterec n. Orlicí www.chatanacihaku.cz


Spojte ostatní značku silnice; zákaz vjezdu; propustek • other své roads; no entry; culvert společnosti • sonstige Straße; Verkehrsverbot; Durchlass • pozostałe drogi; zakaz wjazdu; mostek zpevněné cesty; nezpevněné cesty; pěšiny • paved roads; unpaved roads; footpaths • befestigte Wege; unbefestigte Wege; s turistikou a ochranou přírody Fußwege • drogi utwardzane; drogi nieutwardzane; ścieżki železnice s číslem trati; stanice, zastávka • railroad with line number; station, stop • Eisenbahn mit Strekennummer; Station, ČESKÝ RÁJ. Soubor turistických map 1 : 50 000. 8. vydání Vydavatel: TRASA, spol. s r. o., obchodní společnost Klubu českých turistů, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice, tel.: 222 231 990, e-mail: trasa@trasa.cz, www.trasa.cz. Internetový obchod: www.mapykct.cz. Aktualizace mapové části: Ing. Jiří Rohlík. Aktualizace pěších a lyžařských tras: Ing. Petr Malešák, Ing. Tomáš Novák, Ing. Karel Vach. Aktualizace cyklotras: Petr Havel, Jiří Prokop, Ing. Karel Raich. Aktualizace textové části: Ing. Jiří Rohlík. Lektoroval: lihovým Ing. Jan Mertlík. prostředkem. Vydáno v srpnu 2016. Redakční uzávěrka 27. 7. 2016. Náklad 10 000 výtisků (152 001.–162 000. výtisk). Distribuce: TRASA, spol. s r. o., a FREYTAG & BERNDT, spol. s r. o., Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10; tel.: 226 200 354, e-mail: obchod@freytagberndt.cz. Regionální Laminovaná distribuce: Karel Vokáč, tel.: 603 290 110, e-mail: mapa mapy.woky@gmail.com. jako dárek Topografický podklad © ČR – Zeměměřický úřad, Ochrana přírody © AOPK ČR Tematický obsah © KČT a Trasa, spol. s r. o. ISBN: 978-80-7324-473-6 WWW.TRASA.CZ, WWW.KCT.CZ dehnung; kleinerer Ausdehnung; Natursehenswürdigkeit • rezerwat przyrodniczy lub zabytek przyrodniczy na większym obsarze; mniejszy obszar; ciekawostka przyrodnicza dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s číslem; číslo výjezdu, silniční most • highway or motorway with number; exit number, road bridge • Autobahn oder Landstraße für Kraftfahrzeuge mit Nummer; Nummer der Ausfahrt, Straßenbrücke • autostrada lub numerowana droga szybkiego ruchu; numer wyjazdu, most drogowy silnice I. třídy s číslem; velké stoupání; parkoviště • primary road with number; sharp rise; parking place • Hauptstraße mit Nummer; starke Steigung; Parkplatz • numerowana droga pierwszej klasy; strome wzniesienie; parking silnice II. a III. třídy s číslem; čerpací stanice • secondary and tertiary road with number; petrol station • Nebenstraße mit Nummer; Tankstelle • numerowana droga drugiej i trzeciej klasy; stacja benzynowa Haltepunkt • kolej żelazna z numerem trasy; stacja kolejowa, przystanek kolejowy lanovka kabinková; sedačková; lyžařský vlek • gondola lift; chairlift; ski lift • Kabinenseilbahn; Sessellift; Skilift • kolejka linowa kabinowa; kolejka linowa krzesełkowa; wyciąg narciarski elektrické vedení • power line • Stromleitung • przewody elektryczne Nabízíme inzertní plochu na mapách KČT Využití reklamní plochy na titulní straně mapy i ve vlastivědné části, umístění cílené reklamy v konkrétní mapě ve vybraném regionu na území ČR. státní hranice, hraniční kámen • state border, border stone • Staatsgrenze, Grenzstein • granica państwa, kamień graniczny krajská hranice; okresní hranice • regional border; district border • Bezirksgrenze; Kreisgrenze • granica województw; granica powiatów uzavřený prostor • prohibited area • Sperrgebiet • teren ze wstępem wzbronionym zvýraznění místa podle významu • highlighted significant point • Hervorhebung eines Ortes nach der Bedeutung • oznakowanie miejsca według ich znaczenia místo dalekého rozhledu; přístupná rozhledna, nepřístupná rozhledna • view point; lookout tower open to public, closed to public • Fernausblick; zugänglicher Aussichtsturm, nichtzugänglicher Aussichtsturm • punkt widokowy; udostępniona wieża widokowa, nieudostępniona wieża widokowa restaurace; občerstvení; turistický přístřešek • restaurant; refreshments; tourist shelter • Restaurant; Imbiss; Schutzhütte • restauracja; posiłki i napoje; schronienie turystyczne ubytování se stravováním; ubytování bez stravování; autokempink; veřejné tábořiště; bivak • accommodation with board; accommodation without board; car camping site; public camping site; bivouac • Unterkunft mit Verpflegung; Unterkunft ohne Verpflegung; Autocamping; Zeltplatz; Biwak • zakwaterowanie z wyżywieniem; zakwaterowanie bez wyżywienia; autokemping; publiczne pole namiotowe; biwak hrad, zámek nebo tvrz veřejnosti přístupné; veřejnosti nepřístupné; zřícenina; hradisko • castle, chateau or stronghold open to public; closed to public; ruin; fortification • öffentlich zugängliche Burg, Schloss oder Festung; nicht öffentlich zugängliche; Ruine; Burgstätte • zamek, pałac lub twierdza publicznie dostępne; publicznie niedostępne; ruiny; grodzisko stanice horské služby; nemocnice; autobusová zastávka; autobusové nádraží • mountain rescue service; hospital; bus stop; bus terminal • Bergschutzstation; Krankenhaus; Bushaltestelle; Busbahnhof • stacja górskiej służby ratowniczej; szpital; przystanek autobusowy; dworzec autobusowy lehké opevnění; těžké opevnění; jezdectví • light fortified installations; heavy fortified installations; horseback riding • leichte Befestigung; schwere Befestigung; Reiten • umocnienia lekkie; umocnienia ciężkie; jeździectwo důl v provozu; důl mimo provoz; důl veřejně přístupný • mine in operation; mine out of operation; mine open to public • Bergwerk in Betrieb; Bergwerk außer Betrieb; öffentlich zugängliches Bergwerk • czynna kopalnia; nieczynna kopalnia; kopalnia otwarta do zwiedzania kostel; kaple; boží muka; kříž; smírčí kříž • church; chapel; Wayside Cross; Cross of Conciliation • Kirche; Kapelle; Bildsäule; Kreuz; Versöhnungskreuz • kościół; kaplica; Boże Męki; krzyż; krzyż pokutny klášter; židovská památka; památka světového kulturního dědictví UNESCO; všeobecně pozoruhodné místo • monastery; Jewish monument; UNESCO world heritage monument; generally remarkable place • Kloster; jüdisches Denkmal, Denkmal des twa UNESCO-Weltkulturerbes; Kultury UNESCO; miejsce godne allgemein uwagi sehenswürdiger w powszechnym Ort znaczeniu • klasztor; zabytek żydowski; zabytek Światowego Dziedzic- hájovna; pomník; hřbitov • gamekeeper’s lodge; memorial; cemetery • Forsthaus; Denkmal; Friedhof • leśniczówka; pomnik; cmentarz transformátor; meteorologická stanice; komín; vodní mlýn; větrný mlýn; větrná elektrárna • transformer; weather station; chimney; watermill; windmill; wind power plant • Transformator; meteorologische Station; Schornstein; Wassermühle; Windmühle; Windkraftwerk • transformator; stacja meteorologiczna; komin; młyn wodny; wiatrak; elektownia wietrzna telekomunikační věž; veřejně přístupná; věžovitá stavba; vodárenská věž; vodní elektrárna • telecommunication tower; open to public; tower building; water tower; hydro power plant • Telekommunikationsturm; öffentlich zugänglicher; Turmbau; Wasserturm; Wasserkraftwerk • nadajnik telekomunikacyjny; publicznie dostępny; wieża; wieża ciśnień; elektrownia wodna plot; ohradní zeď • fence; wall • Zaun; Einfriedungsmauer • płot; mur lyžařský můstek; sjezdovka • ski jump; ski slope • Skibrücke; Abfahrtspiste • skocznia narciarska; trasa narciarska lavinový svah; tyčové značení • avalanche slope; trail marked with post • Lawinenhang; Stangenmarkierung • zbocze z niebiezpieczeństwem lawin ; droga wyznaczona tyczkami objekty popsané v textu jsou červeně zakroužkované • items described in text are marked with a red circle • im Text beschriebene Objekte sind rot eingekreist • obiekty opisane w tekście są zaznaczone czerwonym kółkiem Vyrábíme mapy na zakázku Podle Vašich konkrétních individuálních přání připravíme: mapy na objednávku s libovolným výřezem v měřítku 1 : 25 000 až po 1 : 100 000, turistické a cykloturistické mapy do formátu A1, mapy regionů a mikroregionů, propagační nástěnné a venkovní mapy. Mapa jako propagační předmět Mapa poskytuje opakované použití, snadný způsob distribuce – rozdávání, vkládání do časopisů, rozesílání poštou, přibalování ke zboží apod., druhá strana mapy nabízí velkou reklamní plochu a může sloužit i jako firemní katalog, nebo může být jeho pevnou součástí. Laminované turistické mapy Laminované mapy jsou odolné proti roztržení a vlhku, jejich použití je tedy možné za každého počasí. Úprava povrchu laminací zvýší životnost map při častém skládání. Do takto upravených map lze zakreslovat trasy a body zájmu lihovými fixy a ty pak snadno smýt běžným Ideálním dárkem může být laminovaná mapa se jménem nebo s názvem Vaší společnosti. ČESKÝ RÁJ 19 EDICE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 19 ČESKÝ RÁJ TURISTICKÁ MAPA 1 : 50 000 HIKING MAP • WANDERKARTE • MAPA TURYSTYCZNA KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ZNAČÍ CESTY PRO VÁS OBRAZOVÝ ATLAS regionů a paměti národa PICTURE ATLAS of Regions and Memory of the Nation Vydal: Klub českých turistů elektronická verze: www.obrazovy-atlas.cz www.eurobeds.cz Redakce: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05 Praha 1 e-mail: eurobeds.vitek@kct.cz Redakční rada: Miroslav Tausig (šéfredaktor), Mgr. Vratislav Chvátal, Ing. Jaroslav Krejzlík, Ing. Mojmír Nováček, Ing. Miloslav Vítek Sazba a zlom: Pavel Fuksa Foto na titulní straně: Miroslav Tausig Foto na patitulu: Petra Tausigová Tisk: Typos tiskařské závody, s.r.o. © 2017 Klub českých turistů Objednávky inzerce: Klub českých turistů, Mgr. Vratislav Chvátal, tel.: +420 603 852 497, chvatal@kct.cz Ing. Miloslav Vítek, tel.: +420 736 754 033, eurobeds.vitek@kct.cz Distribuce: Informační střediska měst, obcí a krajů ČR prezentovaných v Atlasu Ústředí KČT a oblastní výbory KČT (kontakty na www.kct.cz) CzechTourism, Česká Centra, Ministerstvo kultury ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 tel./fax: +420 224 498 355, mobil: +420 736 754 030 e-mail: info@kct.cz Fotomateriály pro obrazové prezentace byly otištěny se souhlasem příslušných objednatelů. Komerční inzeráty neprošly redakční ani jazykovou úpravou – za obsah ručí objednavatelé inzercí. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ děkuje za podporu projektu firmám: 19_obalka_legenda.indd 1 29. 7. 2016 23:31:00 Trasa, spol. s r. o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5, tel.: 222 231 990, trasa@trasa.cz, www.trasa.cz


OBSAH / CONTENTS Úvodní slovo náměstka pro řízení Sekce kulturního dědictví Introductory Word of the Deputy Minister for Cultural Heritage ... 5 Úvodní slovo předsedy KČT / Introduction by President of the CTC... 6 Praha / Prague. ........................................... 8 Středočeský kraj / Central Bohemian Region. ................. 12 Jihočeský kraj / South Bohemian Region ..................... 23 Plzeňský kraj / Pilsen Region ............................... 34 Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region. ...................... 40 Ústecký kraj / Ústí Region. ................................. 48 Liberecký kraj / Liberec Region ............................. 54 Královéhradecký kraj / Hradec Králové Region ................ 56 Pardubický kraj / Pardubice Region ......................... 60 Vysočina / Vysočina Region ................................ 65 Jihomoravský kraj / South Moravian Region .................. 67 Zlínský kraj / Zlín Region .................................. 77 Olomoucký kraj / Olomouc Region .......................... 86 Moravskoslezský kraj / Moravian-Silesian Region ............. 89 Pomníky a Historie národa Monuments and history of the nation. .................................97 Překlady polsky a německy ............................... 132 Klub českých turistů – KČT. ............................... 164 LEGENDA / LEGEND Téma čísla Lyžařská magistrála Krušných hor Václav Červenka: Celoživotním sportovcem i vzorem Na běžkách kolem horské Jizery Rozhledna Máminka na Krušné hoře Riegrovo stezkou TURISTA časopis Klubu českých turistů TURISTA je opět pro TURISTY Členové KČT získají celoroční předplatné (10 čísel) za zvýhodněnou cenu 320 Kč Informace o předplatném na stránkách www.kct.cz/turista


Největší seriál závodů na horských kolech pro širokou veřejnost Termínová listina Kolo pro život 2018 21. 4. ČT Trans Brdy Dobřichovice 28. 4. Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO Hustopeče 12. 5. Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 26. 5. Orlík Tour Kooperativy Orlík - Vystrkov 16. 6. Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny Karlovy Vary 23. 6. Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO Vrchlabí 30. 6. – 1. 7. Bikemaraton Drásal České spořitelny Holešov 21. 7. Praha - Karlštejn Tour České spořitelny Praha 4. 8. Šumavský MTB maraton České spořitelny Zadov 11. – 12. 8. Vysočina Arena Tour České spořitelny Nové Město na Moravě 18. 8. Manitou Železné hory České spořitelny Chrudim 1. 9. Plzeňská MTB 50 Kooperativy Plzeň 8. 9. Znojmo Burčák Tour Kooperativy Znojmo 22. 9. Oderská Mlýnice České spořitelny Odry 29. 9. Ralsko MTB Tour České spořitelny Ralsko U nás si to s kolem užije každý! www.kolopro.cz

More magazines by this user