Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PARDUBICKÝ KRAJ

1. Horní Jelení

Pamětní deska místního rodáka JUDr. Emila Martince, který byl prvním odborovým přednostou ministerstva

financí a organizátor celní služby. Položil pevné základy československého celního práva. Pod jeho vedením

bylo vydáno české znění vysvětlivek k celnímu sazebníku a celní sazebník upravený pro výkon tehdejší celní

služby. Od prvních dnů po říjnu 1918 intenzivně pracoval na novém celním zákonu, který byl vyhlášen,

včetně prováděcího nařízení, v roce 1927.

Horní Jelení

The commemorative plaque of local native JUDr. Emil Martinec, who was the first section chief of the Ministry

of Finance and the organizer of the Customs Service. He laid the solid foundations of Czechoslovak

customs law. Under his leadership, the Czech version of the Explanatory Notes to the Customs Tariff and

Customs Tariff was prepared for the function of customs service. From the first days after October 1918, he worked intensively on the new customs law, which

was promulgated, including the implementing regulation, in 1927.

2. Horní Újezd

Pomník padlým v první světové válce byl odhalen v roce 1929. Na podstavci

jsou jména místních, kteří se z války nevrátili. Jejich památku střeží socha sv.

Václava. Na pomníku je dodnes dobře čitelná signatura vysokomýtských kameníků

Antoch a Vocl.

Horní Újezd

The memorial of the fallen in the World War I was unveiled in 1929. On the

pedestal, there are the names of the locals who did not return from the war.

The statue of St. Wenceslas guards the monument. There is still well-legible signature

of stonemasons Antoch and Vocl from Vysoké Mýto on the monument.

3. Jevíčko – Palackého náměstí

Socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka vznikla po jeho návštěvě

ve městě. Vytvořil ji sochař Martin Polák, odhalena byla v roce 1930. Původně stála

v Tillových sadech, za druhé světové války byla ukryta v pivovaře, kde zůstala i po válce.

Znovu odhalena na náměstí byla až v roce 1990.

Jevíčko – Palacký square

The statue of the first Czechoslovak President T. G. Masaryk was created after his visit to

the city. It was made by sculptor Martin Polák and unveiled in 1930. Originally, it was

standing in Till Park. During World War II, it was hidden in a brewery where it remained

after the war too. It was unveiled again on the square only in 1990.

4. Makov – před kostelem

Památník věnovaný obětem první světové války. Na náhrobku jsou jména a fotografie místních, kteří

padli ve válce. Odhalen byl v roce 1921.

Makov – in front of the church

The monument dedicated to the victims of the World War I. The names and photographs of the local

people who fallen in the war are on the tombstone. It was unveiled in 1921.

5. Nasavrky – park v ulici Havlíčkova

Původní pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka byl vysoký 5,5 metru. Jeho autorem byl profesor

J. Vávra z Hořic. Slavnostně odhalen byl v roce 1933. V květu 1941 byl pomník z nařízení říšských úřadů rozebrán a v roce

1943 zničen. Zachovalo se pouze torzo hlavy. V roce 1995 akademický sochař Jaroslav Brož podle zachovalého torza hlavy

vypracoval bustu T. G. Masaryka z bílého mramoru, která byla osazena na původní podstavec a slavnostně odhalena v roce

1995.

Nasavrky – park in Havlíčkova street

The original memorial of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was 5.5 meters high. Professor J. Vávra from Hořice

was its author. It was unveiled in 1933. The monument was from order of the Reich authorities dismantled in 1941 and

destroyed in 1943. Only the torso of the head was preserved. In 1995, academic sculptor Jaroslav Brož made a bust of

T. G. Masaryk from white marble according to the preserved torso of the head. The bust was put on the original pedestal

and was unveiled in 1995.

114

More magazines by this user