Obrazový atlas 2018

wmpsro

Středočeský kraj

Kraj plný zážitků v srdci naší země

Středočeský kraj nabízí výjimečně bohatou škálu turistických lokalit, ať se už jedná o cíle tradiční, jako historické památky, nádherné přírodní scenérie nebo

cíle spjaté s moderním životním stylem, jakými jsou kvalitní golfová hřiště.

Historickým vlakem po Středočeském kraji, hlavně neminout Příbram, Dobříš, Český Šternberk nebo Mladou Boleslav.

Po Středočeském kraji začal v roce 2011 jezdit historický vlak v rámci projektu ROAD TRIP podporovaný z finančních prostředků EU. Díky velkému ohlasu náv štěvníků

a dotaci z EU se tato akce uskutečnila i v roce 2012, a to pod názvem ROAD TRIP II. Další hojně navštěvovanou akcí je Královské stříbření, jehož 25. ročník se konal

na konci června 2017. Kutná Hora se tak díky jedné z největších historických akcí v České republice vrátila o šest století nazpět. Náměstí se proměnilo v kolbiště,

kde se konalo velké turnajové klání, a kam také dorazil král Václav IV. s dvořanstvem. Tato gotická slavnost se odehrála v prostorách parků pod Vlašským dvorem.

Do historie jsme nahlédli také minulý rok při Slavnostech Mistra Jana Husa. V rámci této akce se konalo i „Putování za mistrem Janem Husem“.

Na ochutnávku vín láká každoročně v září zámek Kačina, či v listopadu Kutná Hora na Svatomartinské slavnosti.

STČ

7

8

9

10

Welcome to the Central Bohemia Region

Central Bohemia Region offers an exceptionally wide range of tourist sites. These include traditional sites such as historical monuments and marvelous

natural sceneries as well as destinations related to modern life style such as golf courses of a high quality.

By historical train around the Central Bohemia Region

Historical train started its first ride around the Central Bohemia Region in 2011 within the project called ROAD TRIP which was supported from

the EU funds. This event was held again in the year 2012 and was called ROAD TRIP II. Another frequently visited event is the Royal Silvering in

Kutná Hora which was last held at the end of June in 2017. Thanks to one of the biggest historical events in the Czech Republic, Kutná Hora found

itself six centuries back. The town square changed into a tiltyard where a grand tournament took place and where king Wenceslas IV arrived with

his courtiers. This gothic festival was held in the park premises close to Vlašský dvůr. We could also look into history last year at the festivities of

Mr. Jan Hus. During this occasion, an event called “In the footsteps of Mr. Jan Hus” took place. The castle Kačina attracts annually in september to

the wine tasting. Kačina Castle offers wine tasting every year in september and Kutná Hora lures St. Martin‘s festivities in november.

11

12

7 Lázeňské město Poděbrady, kde se každoročně odehrává filmový festival.

8 Parní vlak: v rámci projektu s názvem ROAD TRIP II.

9 Socha Mistra Jana Husa umístěná na jižním svahu Krakovce.

10 Královské stříbření. Historický průvod kutnohorskými ulicemi.

11 Lidice.

12 Zámek Kačina.

7 Spa town of Poděbrady, where the film festival is held annually.

8 Steam train: within the project called ROAD TRIP II. Locomotives.

9 The statue of Mr. Jan Hus located on the southern slope of Krakovec.

10 The Royal silvering. Historical procession through the streets of Kutná Hora.

11 Lidice Memorial.

12 Castle Kačina.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 134. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 134.

13

More magazines by this user