Obrazový atlas 2018

wmpsro

Statutární město Kladno

Městské informační centrum

T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno

tel.: +420 312 604 540, 543

e-mail: infocentrum@mestokladno.cz

www.mestokladno.cz

Nejbližší žel. st.: Kladno

GPS: 50°7‘44.204“N, 14°6‘47.911“E

STČ

19 Zveme vás k procházce po několika významných architektonických stavbách z 20. století. Jedná se o budovy zajímavé nejenom svou unikátní

architekturou, ale i pohnutou historií.

První zastavení - Gymnázium (nám. Edvarda Beneše č. p. 1573). Budova reálky byla postavena v letech 1903 - 1905 podle projektu Aloise Dryáka.

Vnější úpravy fasády se secesními motivy navrhl tehdejší profesor školy Alois Bouda, otec známého malíře Cyrila Boudy. Mezi hodnotné části stavby

patří původní školní kaple sv. Kříže s dřevěným malovaným stropem. V červnu 1942 byly v tělocvičně školy internovány lidické ženy a děti. Jedním

z významných absolventů byl generálporučík Jaroslav Selner (5. 5. 1906 – 11. 1. 1973), velitel 3. Československé samostatné brigády v Sovětském

svazu, držitel řádu Britského impéria a řádu Bílého lva.

V nedaleké ulici Bendlova se pak nachází na domě č. p. 1763 pamětní deska upomínající na Zdeňka Milera, tvůrce slavného Krtečka a dalších kreslených

postaviček.

Dalším zajímavým místem v centru je Městské divadlo Kladno (ul. Divadelní čp. 1702). Stavba projektovaná v pozdně secesním stylu Emilem Hrabětem

s pozdější architektonickou výzdobou Jaroslava Rösslera, vybudovaná v letech 1911-1912, prošla zásadní rekonstrukcí se slavnostním znovuotevřením

v září 2016. Příjemné posezení pak nabízí Divadelní kavárna, která je zpřístupněna po celý den z divadelního parku - Dvořákových sadů.

Při procházce Kladnem s připomenutím jeho historie navštivte

i jedno ze dvou centrálních náměstí, Náměstí Svobody. Ještě

na začátku 20. století bylo místo známé jako Rejdiště, kde končila

zástavba Kladna. Dnešní Náměstí Svobody (dříve také Nové

náměstí, Růžové či Náměstí Klementa Gottwalda) bylo budováno

postupně. Vznikla zde kavárna Slávie (č. p. 1570, dnes lékárna),

v sousedství si postavil podnikatel dům s velkými skladovými

prostorami ve dvoře (č. p. 1518, dnes pošta) a na opačném rohu

stál moderní hotel Český dvůr (č. p. 1460, dnes Švejk restaurant).

Od roku 1911 tvoří roh Šnajdrova vila propojená s provozovnou

tiskárny (č. p. 1695, architekt Jaroslav Rössler), navazující

na sousední budovu (č. p. 1531) z roku 1905, stavěnou s nikdy

neuskutečněným záměrem provozovat v ní tuberkulosní sanatorium.

V roce 1923 byla kolaudována budova Okresní nemocenské

pokladny (č. p. 2814, dnes Všeobecná poliklinika), na ní navazoval

obytný dům Městské spořitelny Kladno (č. p. 1960, dnes

pracoviště Magistrátu města Kladno) a Lidový dům z roku 1925

(č. p. 2003, architekt Rudolf Černý, dnes v majetku České spořitelny).

V parku ve středu náměstí se původně nacházel Pomník

padlým vojákům a legionářům v I. světové válce s dominantní

sochou T. G. Masaryka, který byl nejprve nacisty a v roce 1953

natrvalo komunisty odstraněn. Po rozsáhlé rekonstrukci parku v roce 2002 byl nově umístěn pomník padlým v I. světové válce.

Rádi jsme vám představili několik historicky nebo architektonicky zajímavých míst u nás, čímž vás zároveň i zveme na putování za bohatou historií

Kladna. Těšíme se na vaši návštěvu!

19 We would like to invite you to walk along several significant architectural buildings of the 20 th century. These are the buildings interesting not

only for its unique architecture but also for their moved history.

First stop - Grammar School (Edvard Beneš’s Square No.1573). Building of the Realschulle was built between 1903 and 1905 according to the

design of Alois Dryák. Exterior façade with Art Nouveau motives was designed by that time school professor, Alois Bouda, father of the well-known

painter Cyril Bouda. Original School Chapel of St. Cross with wooden painted ceiling belongs to the most valuable parts of the building. In June

1942 Lidice women and their children were interned in the gym of the school. Let’s mention one of the graduates, General Lieutenant Jaroslav

Selner (born 5 th May 1906 – died 11 th November 1973), Commander of 3rd Czechoslovak brigade in Soviet Union, holder of the Order of British

Empire and Order of the White Lion.

At near 1763 Bendlova Street there is a memorial plaque reminding Zdeněk Miler, creator of a well-known cartoon figure of Mole (Krteček) and

other cartoon characters.

Another interesting site in the city centre is Kladno Municipal Theatre at 1702 Divadelní Street. Building designed in Late Art Nouveau style by Emil

Hrabě with late architectural decorations by Jaroslav Rössler, was built between 1911 and 1912 and after renovated and ceremonially reopened in

September 2016. Theatre café, open throughout the day with the access from the Dvořák’s park, provides public with nice relaxing spaces.

During your history walk through Kladno do not forget to visit one of the main squares, Square of Liberty (Náměstí Svobody). Till the beginning of

20 th century the site was known as Rejdiště, where was the end of Kladno housing area. Present Náměstí Svobody (former Nové náměstí, Růžové or

Náměstí Klementa Gottwalda) was built gradually. Slávie Café (at No. 1570, today’s pharmacy), in the neighbourhood an entrepreneur built a large

warehouse in the yard (No. 1518, today’s post office) and opposite there was a modern Český dvůr Hotel (No. 1460, today’s U Švejka Restaurant).

From 1911 at the corner there is Šnajdr’s villa connected with printing office (No. 1695, by architect Jaroslav Rössler), and adjoining building (No.

1531) from 1905, which was intended to become a tuberculous clinic but it has never been implemented. In 1923 there was endorsed a building of

District Hospital Cash Register (No. 2814, today’s General Health Centre), adjoining a house of Municipal Saving Bank Kladno (No. 1960, today’s

site of Kladno Municipality) and Folk House from 1925 (No. 2003, by architect Rudolf Černý, today as a property of Czech Saving Bank). In the

centre of the square, in the park there used to be a Monument to Fallen Soldiers and Legionaries in WWI with a dominating statue of T. G. Masaryk,

who was removed first by Nazis and finally in 1953 by Communists. After the reconstruction of the park in 2002 the Monument to Fallen Soldiers

in WWI was newly located here.

We were pleased to introduce you several historically or architecturally interesting Kladno sites and we would like to invite you to travel through

the rich Kladno history. We look forward to your visit!

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 135. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 135.

17

More magazines by this user