Obrazový atlas 2018

wmpsro


Písecko

Písecko

Píseckem, s.r.o. – destinační společnost

Karlova 108/3, 397 01 Písek

e-mail: info@piseckem.cz

www.piseckem.cz

www.facebook.com/Pisecko

Turistické informační centrum Čížová

Čížová 75, 398 31 Čížová

tel.: +420 606 774 077

e-mail: infocentrum@cizova.cz

www.infocizova.cz

Nejbližší žel. st.: Čížová

GPS: 49°21‘12.848“N, 14°5‘52.027“E

Písek

Město Písek

Velké náměstí 114

397 01 Písek

tel.: +420 382 330 111

e-mail: e-podatelna@mupisek.cz

www.mupisek.cz

Infocentrum Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek (budova Sladovny)

tel.: +420 387 999 999

e-mail: infocentrum@pisek.eu

www.pisek.eu

Nejbližší žel. st.: Písek

GPS: 49°17’47.782”N, 14°8’33.955”E

Jeden z nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje, turistická oblast, která

je jako stvořená k výletům za poznáním, zábavou a toulkami neporušenou

přírodou. Od rovin a mokřadů s rybníky, přes zalesněné kopce, až

k divokým kaňonům potoků a řek, které se nakonec slévají v mohutnou

plochu Orlické přehrady.

1 Hrad Zvíkov - historie hradu Zvíkova je od počátku spojena s královským

rodem Přemyslovců. Hrad patří k nejpřednějším stavbám české

středověké světské architektury.

2 Zámek Orlík - vystavěný na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou.

Po zatopení vltavského údolí Orlickou přehradou se dnes jeho stavba

zrcadlí v klidné vodní hladině.

3 Tvrze v Kestřanech - jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném

sousedství. Postupně dochází k opravě této jedinečné památky a snahou

majitelů je pořádat pro veřejnost různé zajímavé akce, večerní prohlídky

a rozšiřovat sortiment služeb.

4 Putim - těžko lze od sebe oddělit dva pojmy - Putim a Švejka. Kdo zná

Haškovu knihu, může si na vlastní kůži vyzkoušet bludný kruh, do kterého

se Josef Švejk dostal při své budějovické anabázi jihozápadně od Písku

mezi obcemi Putim, Ražice a Heřmaň.

5 Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou - kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích

nad Vltavou je jednou z nejvýznamnějších románských staveb

v jižních Čechách. Naprostou raritou je pak osmdesát pět malovaných

kapliček na přilehlém hřbitově.

6 Rozhledny – na Písecku jsou celkem tři, západně od Písku pod vrcholem

Velký Kamýk, v Píseckých horách rozhledna Jarník a nedaleko

Albrechtic nad Vltavou na vrcholu Vysoký Kamýk. Od Příbrami po Šumavu,

vše jako na dlani.

7

8

Přibližně v půli cesty mezi Prahou a Českým Krumlovem naleznete jedno

z nejkrásnějších historických měst na jihu Čech – Písek. Město je proslulé

bohatým kulturním životem, dobrou kvalitou služeb, příjemným prostředím

a skýtá vynikající podmínky pro cykloturisty i pěší turisty.

7 Kamenný most – nejstarší most v České republice. Každoročně se

v jeho blízkosti můžete podívat na náplavce řeky Otavy na monumentální

pískové sochy.

8 Sladovna – galerie hrou – nově zrekonstruovaná budova v historickém

centru nabízí největší interaktivní prostor pro děti a jejich doprovod

v jižních Čechách.

9 Prácheňské muzeum – ne nadarmo se pyšní titulem Evropské muzeum

roku 1996. Poznejte bohatou historii a tradice v jeho expozicích nebo

navštivte jeho proslavenou expozici živých ryb.

10 Městská elektrárna – když chtěl František Křižík poprvé představit

svůj projekt veřejného elektrického osvětlení, vybral si Písek. Dodnes tuto

éru připomíná expozice v bývalém mlýně na břehu Otavy, který se stal

nejstarší dochovanou hydroelektrárnou v Čechách.

11 Zemský hřebčinec – národní kulturní památka, která nadchne všechny

milovníky architektury i pohledu na svět z koňského sedla.

12 Písecké hory – přírodní park nabízí celoročně hustou síť cyklostezek

a turistických tras, neporušenou atmosféru smíšených lesů, romantiku

výhledů do krajiny, lesních rybníků a jezer.

26

1 2 3

One of the most picturesque areas of South Bohemia, a hiking area

ideal for discovery trips, wandering through pristine nature, and entertainment.

From plains and wetlands with ponds, through forested hills,

to wild canyons with streams and rivers that eventually merge into the

vast Orlík Reservoir.

1 Zvíkov Castle – the history of Zvíkov Castle is tied in with the royal

Přemyslid family from the very beginning. The castle is one of the most

important buildings of Czech medieval secular architecture.

2 Orlík Castle – built on a rocky promontory above the Vltava River.

Since the Vltava River valley was flooded, the castle has been reflected

in the calm waters of the Orlík Reservoir ever since.

3 Kestřany Fortresses – it is rare that two fortresses have been well

preserved in the same vicinity. This unique monument is gradually

being repaired, and the owners wish to organize a range of interesting

events for the public, including evening tours and an extended range

of services.

4 Putim – it’s hard to separate Putim from the Good Soldier Schweik. If

you’re familiar with Hašek’s famous novel, you can even trace the route

that Josef Schweik got himself into during his České Budějovice saga

southwest of Písek between the villages of Putim, Ražice, and Heřmaň.

5 Cemetery in Albrechtice nad Vltavou – the church of Sts. Peter and

Paul in Albrechtice nad Vltavou is one of the most important Romanesque

buildings in southern Bohemia. The eighty-five chapels painted

on the adjacent cemetery are an absolute rarity.

6 Lookout towers – there are three in the Písek area: west of Písek

below the peak of Velký Kamýk, the Jarník Tower in the Písek Mountains,

and near Albrechtice

nad Vltavou

high atop the Vysoký

Kamýk. From Příbram

to Šumava, all at your

fingertips.

4 5 6

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 138.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 138.

9 10

Roughly halfway between Prague and Český Krumlov

lies one of the most historic cities in South Bohemia

– Písek. The town is renowned for its rich cultural

life, high quality services, pleasant environment, and

for offering excellent cycling and hiking conditions.

7 Stone Bridge – the oldest bridge in the Czech Republic.

Every year, you can enjoy monumental sand

11

sculptures displayed by the bridge on the banks of

the Otava River.

8 Malthouse – a playful gallery. This newly renovated

building in the historic center offers the largest

interactive space for kids and their parents in southern

Bohemia.

12

9 Prácheň Museum – it wasn’t awarded the title

of European Museum of the Year 1996 for nothing. Discover the area’s

rich history and tradition, and you can also visit its popular exhibition

of live fish.

10 City power plant – when František Křižík wanted to first introduce

his public electric lighting project, he chose Písek. This era is still recalled

in an exhibition in the former mill on the banks of the Otava

which has become the oldest surviving hydroelectric power station in

the Czech Republic.

11 Provincial Stud Farm – a National Historic Landmark sure to enchant

all who enjoy architecture and horseback riding.

12 Písek Mountains – this natural park offers a dense year-round network

of bike paths and hiking trails, the unspoiled atmosphere of mixed

forests, romantic views onto the countryside, and forest ponds and lakes.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 139.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 139.

More magazines by this user