Obrazový atlas 2018

wmpsro

UST

Chomutov – brána do Krušných hor

Statutární město Chomutov

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

tel.: +420 474 637 111, fax: +420 474 652 777

e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

Městské informační centrum

U Městských mlýnů 5885, 430 01 Chomutov

tel.: +420 474 341 438, bezplatná linka 800 100 473

e-mail: infocentrum@echomutov.cz

www.echomutov.cz

Nejbližší žel. st.: Chomutov

GPS: 50°27‘24.401“N, 13°23‘56.269“E

Kamencové jezero

tel.: +420 777 187 843

e-mail: recepce@kamencovejezero.cz

www.kamencovejezero.cz

Podkrušnohorský zoopark

tel.: +420 474 629 917, +420 474 624 412

e-mail: zoopark@zoopark.cz

www.zoopark.cz

1 Chomutov. Město s výjimečnou kombinací historických památek, jedinečného přírodního prostředí,

aktivního vyžití, kultury, zábavy i poznání. (Foto: H. Fučík)

2 Prastarou křižovatku obchodní cest s bezmála 800 let dlouhou historií důstojně reprezentují architektonické

památky nejrůznějších stylů, jako např. kostel svaté Kateřiny z druhé poloviny 13. století

s přilehlou budovou radnice, městská věž s bohatou sklípkovou míšeňskou klenbou z přelomu

15. a 16. století či rozsáhlý barokní Jezuitský areál se špejcharem a atriem. (Foto: R. Dušek)

3 Kamencové jezero. Světoznámé jezero, jediné svého druhu. Vzniklo zatopením kamencového

dolu začátkem 19. století a je oceňováno pro unikátní složení vody s vysokým obsahem kamence.

Čistá voda, písečné i travnaté pláže, molo a plovárna, komfortní ubytování a občerstvení. V blízkosti

areálu je též wakepark s možností vodního lyžování. (Foto: R. Dušek)

1

4 Podkrušnohorský zoopark. Zelenou oázou v těsné blízkosti jezera je největší zoologická zahrada v ČR s více než 160 druhy zvířat z oblasti Eurasie,

skanzenem, safari, mnoha atrakcemi pro malé i velké a alejí jedlých kaštanů z poloviny 17. století.

5 Přírodní park Bezručovo údolí. Pomyslnou bránu do Krušných hor otevírá jedno z nejdelších a nejhlubší údolí, rozlehlý přírodní park s naučnou

stezkou, bezpočtem cyklotras, řadou chráněných území a technickými zajímavostmi. Údolí je ideálním místem pro pěší turistiku, běh, cyklistiku,

in-line bruslení i jízdu na běžkách. Komfortní ubytování nabízejí rekreační centrum Hřebíkárna a penziony První a Druhý mlýn. (Foto: M. Valina)

6 Městský park. Reprezentativní park nedaleko historického centra založený v druhé polovině 19. století. Zkrášlují jej vzrostlé stromy a keře nejrůznějších

druhů, altány i jezírko. Na jeho okraji naleznete též secesní budovu Městského divadla. V létě zve park k posezení při pravidelných koncertech

a festivalech a bývá též místem konání tradičních Chomutovských slavností. (Foto. M. Štáfek)

7 Železniční depozitář Národního technického muzea. Rozsáhlou sbírku parních lokomotiv, historických vagónů, drezín a nejrůznějších kolejových

vozidel vyráběných od druhé poloviny 19. století až po rok 1980 si lze prohlédnout v depozitáři v letní sezoně od června do října.

8 Chomutovský půlmaraton. Běžecký závod s atraktivní trasou po významných částech města. Start: 1. 9. 2018.

Chomutovské slavnosti. Tradiční městské slavnosti, které budou v roce 2018 uspořádány v měsíci květnu na Kamencovém jezeře.

2

3 4

1 Chomutov. The city with an exceptional combination of historical monuments, unique natural environment, active live, culture, fun and experiences.

(Photo: H. Fučík)

2 An ancient crossroads of trade routes with almost 800 years of history has dignified architectural monuments of various styles, such as

St. Catherine’s Church from the second half of the 13 th century with adjoining town hall building, city tower with a rich diamond vault from the

turn of the 15 th and 16 th centuries or an extensive Baroque Jesuit complex with a granary and atrium. (Photo: R. Dušek)

3 Alum Lake. The world-famous lake, the only one of its kind. It was created by flooding of the alum mine at the beginning of the 19 th century

and is valued for the unique composition of water with a high content of alum. Pure water, sandy and grassy beaches, a pier and a swimming pool,

comfortable accommodation and refreshments. Wakepark with water skiing. (Photo: R. Dušek)

4 Chomutov Zoo. The largest zoo in the Czech Republic is the green oasis in close proximity to the lake. It has more than 160 species of Eurasian

animals, open-air museum, safari, many attractions for small and big and an alley of chestnuts from the middle of the 17 th century.

5 Bezruč Valley Nature Park. One of the longest and deepest valleys is the imaginary gateway to the Ore Mountains. A vast natural park has

a nature trail, countless cycle paths, a number of protected areas and technical attractions. The valley is the ideal place for hiking, running, cycling,

in-line skating and cross-country skiing. The Hřebíkárna recreation centre and the guesthouses First and Second Mill offer comfortable accommodation.

(Photo: M. Valina)

6 The City Park. The representative park near the historical centre was founded in the second half of the 19 th century. There are full-grown trees

and shrubs of various species, gazebos and pond. On the edge, there is the Art Nouveau building of the Municipal Theatre. Regular concerts and

a traditional Chomutov Festival take place in the park in summer. (Photo. M. Štáfek)

7 Railway depository of the National Technical Museum. You can see here an extensive collection of steam locomotives, historic wagons, draisines

and various rail vehicles manufactured from the second half of the 19 th century until 1980 in the summer season from June to October.

8 Chomutov Half Marathon. Running race, an attractive route runs through significant parts of the city. Start: 1 st September 2018.

Chomutov Festival. Traditional city festival, which will be held at the Alum Lake in May 2018.

5 6 7 8

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 149. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 149.

50

More magazines by this user