07.02.2018 Views

Tlumočení pro věřící

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

komoří<br />

bulletin<br />

/01<br />

2018<br />

překlad a tlumočení<br />

<strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>


obsah<br />

toto číslo <strong>pro</strong> vás připravili<br />

DANA<br />

PRELLOVÁ<br />

HELENA<br />

ANDREJSKOVÁ<br />

TOMÁŠ<br />

URBÁNEK<br />

Letem světem z Komory 3–4<br />

Téma: Překlady a tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> 5–20<br />

ALENA<br />

Č. VORÁČOVÁ<br />

JINDŘICH<br />

MAREŠ<br />

ANNA<br />

MOUDRÁ<br />

Překlady a tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> 5–15<br />

Moje zkušenost 17–20<br />

MARIE<br />

HORÁKOVÁ<br />

LUCIE<br />

BŘINKOVÁ<br />

MARIE<br />

KOMORNÁ<br />

Anketa 21–24<br />

Z organizací 25–26<br />

LUCIE<br />

TUŽOVÁ<br />

ROMANA<br />

PETRÁŇOVÁ<br />

FARAH CURRY<br />

Ze zahraničí 27–28<br />

Mezi tlumočeními 29–30<br />

Našli jsme za Vás 31–34<br />

Bratření s JTP 35–36<br />

Z redakce 37–38<br />

1 2


letem světem z komory<br />

DANA<br />

PRELLOVÁ<br />

Rada komory<br />

Kurzy<br />

V Komoře nám to žije! Během posledních<br />

několika měsíců měli všichni členové možnost<br />

vyjádřit se k připomínkování hned několika dokumentů<br />

– okruhy akreditací tlumočnických<br />

kurzů na MPSV, vyhlášce o tlumočnických<br />

službách na vysokých školách nebo dalšímu kolu<br />

připomínek k zařazení Tlumočníka českého<br />

znakového jazyka v Katalogu prací.<br />

Valná hromada<br />

V pátek 13. 10. <strong>pro</strong>běhla volební Valná<br />

hromada. Všem orgánům Komory končí<br />

dvouleté volební období, a <strong>pro</strong>to se hlasovalo,<br />

kdo povede Komoru v následujících dvou<br />

letech. V komisi <strong>pro</strong> etický kodex i nadále<br />

pokračuje Michal Brhel a Petr Pánek. V revizní<br />

komisi pokračuje Petra Beránková a Michal<br />

Brhel, novou členkou se stala Jana Kašparová.<br />

Děkujeme Janu Andrejskovi za dosavadní práci<br />

v revizní komisi. Do Rady Komory byli zvoleni<br />

tři kandidáti: Barbora Fodorová, Kateřina<br />

Lišková a Kristýna Siková. Rada Komory je<br />

pětičlenná, zbylé dva členy může nová Rada<br />

kooptovat v průběhu svého dvouletého období.<br />

Pro řádné členy jsme na podzim připravili<br />

opět kurz zdarma. Vybrat si mohou praktická<br />

<strong>pro</strong>cvičování tlumočení na vysoké škole nebo<br />

překlady textů ze zubní ordinace. Na zimu<br />

uvažujeme o společných horách a vánočním<br />

večírku.<br />

Všechny kurzy jsou neakreditované.<br />

Pokud by se našel někdo, kdo by nám chtěl<br />

pomoci s administrativou kolem vyřízení<br />

akreditace některého kurzu, abychom mohli<br />

v příštím roce nabídnout kurzy akreditované,<br />

budeme moc rádi, když se přihlásí na<br />

email rada@cktzj.com<br />

Pokud byste chtěli kurz na přání na konrétní<br />

téma, které by mělo být v nabídce kurzů<br />

na příští rok, nebo chcete <strong>pro</strong> svou organizaci<br />

zajistit kurz na míru, ozvěte se nám. Rádi toto<br />

vzdělávání zajistíme. Pokud nám někdy nefungují<br />

webové stránky, mějte s nimi i s námi<br />

trpělivost. Pokud nám v Radě zbývají síly,<br />

řešíme jejich opravu/úpravu a zjednodušení.<br />

Těšíme se na vás při setkáních na našich<br />

kurzech nebo při Otevřených schůzích<br />

Rady Komory.<br />

Pokud se chcete podívat na naši Výroční zprávu za rok 2016,<br />

najdete ji na internetových stránkách v sekci Dokumenty.<br />

3 4


překlady a tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong><br />

Specifika tlumočení do českého znakového jazyka <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong><br />

Romana<br />

Petráňová<br />

Jednou z velmi specifických oblastí tlumočení<br />

do českého znakového jazyka je ta, která se<br />

týká tlumočení liturgických (bohoslužebných)<br />

obřadů a dalších událostí vázaných na<br />

náboženský život neslyšících klientů.<br />

Tlumočník zde vstupuje na půdu <strong>pro</strong> něj často<br />

neznámého <strong>pro</strong>středí, které je charakteristické<br />

vlastní kulturou, pravidly chování, hierarchií,<br />

terminologií a jazykem plným duchovních,<br />

metaforických a kulturních dimenzí. Výsledná<br />

kvalita práce tlumočníka a překladatele textů u<br />

nás však může být ovlivněna nedostatkem, ba<br />

skoro absencí studijní literatury (překladových<br />

slovníků i oficiálního překladu posvátných a liturgických<br />

textů do českého znakového jazyka)<br />

a nabídky <strong>pro</strong>pracovaného systému odborného<br />

vzdělávání.<br />

Při příležitosti jedné přednášky na podobné<br />

téma jsem <strong>pro</strong>vedla průzkum mezi neslyšícími<br />

křesťany a předložila jim dotazník na<br />

téma Spokojenost/nespokojenost s tlumočením<br />

náboženských obřadů a textů. Mezi hlavní<br />

ukazatele nespokojenosti s prací tlumočníka<br />

patřily následující body:<br />

1. tlumočník <strong>pro</strong>jevil neznalost pojmů, souvislostí<br />

a odborné terminologie v českém<br />

znakovém jazyce;<br />

2. tlumočník používal odborně či kulturně<br />

nevhodný znak;<br />

3. tlumočník se nevhodně choval v liturgickém<br />

<strong>pro</strong>storu/během náboženského obřadu;<br />

4. tlumočníkova pasivní mimika nevyjadřovala<br />

osobní vztah mluvčího k Bohu (tak, jak jej<br />

slyšící vnímají při<br />

bohoslužbě u mluvčího/z textu).<br />

O jak širokém spektru tlumočnických<br />

situací vlastně hovoříme? V dalším textu se<br />

zaměřím – vzhledem k situaci naší země –<br />

především na formy náboženského života<br />

křesťanských církví. Asi nejčastěji je tlumočník<br />

objednáván k tlumočení bohoslužeb. V těch se<br />

musí vypořádat s tlumočením (a často také<br />

s překladem):<br />

a) liturgických/bohoslužebných textů<br />

a obřadů – to je v jednotlivých církvích více či<br />

méně ustálený sled modliteb a odpovědí lidu,<br />

jejichž texty jsou závazné a neměnné;<br />

b) biblických textů – několika čtení<br />

z Nového i Starého Zákona, která jsou v daný<br />

den stejná <strong>pro</strong> celou církev {(katolickou) nebo<br />

která vybírají duchovní konkrétního sboru <strong>pro</strong><br />

danou bohoslužbu};<br />

c) ustálených modliteb – tzv. „frozen text“,<br />

tj. modliteb sestavených z biblických textů (jako<br />

je např.: modlitba Otče náš, Gloria /Sláva na<br />

výsostech Bohu/, Sanctus /Svatý, svatý/, Benedictus,<br />

Magnificat /Velebí má duše Hospodina/,<br />

vyznání víry – Credo apod.), které bývají<br />

recitovány společně celým shromážděním (zde<br />

může nastat <strong>pro</strong>blém vycházející z potřeby<br />

rozdílné časové dotace na vyjádření v ČJ<br />

a v ČZJ);<br />

d) duchovních písní, tj. žalmů, hymnů, chval<br />

atd.;<br />

e) kázání a <strong>pro</strong>mluv kazatele/kněze obvykle<br />

na téma určitého biblického textu, případně<br />

spontánních modliteb účastníků (např. tzv.<br />

přímluvné modlitby, <strong>pro</strong>sby, chvály, díky).<br />

Specifikem tlumočení bohoslužby je také<br />

to, že tlumočník nemá možnost zastavit mluvčího<br />

a nechat si vysvětlit či zopakovat obsah<br />

sdělení, případně po<strong>pro</strong>sit o zpomalení. Výsledek<br />

tlumočení někdy ovlivní také zhoršená<br />

a kustika daného místa (kostela) či nesrozumitelnost<br />

přednesu mluvčích. Dalším/jiným<br />

specifikem bohoslužby je ustálené (a často<br />

poněkud rychlé) střídání modliteb duchovního<br />

a lidu („Pán s Vámi“ – „I s tebou“ –<br />

„Vzhůru srdce“ – „Máme je u Pána“ atd.),<br />

TEXT BIBLE<br />

(posvátného textu daného náboženství)<br />

Pro křesťany je posvátným textem<br />

Bible – soubor knih vznikajících v průběhu<br />

mnoha set až tisíců let. Při překladu, kdy<br />

ideálem je pracovat se starověkými originály, je<br />

hlavním cílem zachování věrnosti původnímu<br />

textu, který je navíc psán jazykem plným<br />

metaforických a kulturních vrstev,<br />

jehož formy se dnes již nepoužívají. Náročnost<br />

překladu je dána také různými teologickými<br />

výklady a záměrnou mnohovýznamovostí<br />

sdělení. Vzhledem k tomu, že většina tlumočníků<br />

ČZJ (ani samotných neslyšících<br />

klientů) tyto originální jazyky (hebrejštinu,<br />

přičemž se může stát, že hromadně recitovaným<br />

odpovědím lidu tlumočník nerozumí,<br />

příp. je neslyšící klienti neznají a nevědí, že se<br />

shromáždění právě modlí společně.<br />

Dále se může jednat o tlumočení ostatních<br />

svátostí dané církve (jako je například<br />

křest, biřmování/konfirmace, svatba, pomazání<br />

nemocných atd.). Vedle těchto liturgických<br />

obřadů a svátostí může být tlumočník požádán<br />

o tlumočení různých forem příprav na svátosti<br />

(opakovaná setkání klientů s knězem/pastorem<br />

za účelem rozhovoru, výuky/poučení),<br />

tlumočení biblických hodin (čtení a rozbor biblického<br />

textu), pohovoru s knězem/pastorem,<br />

rekolekcí (jednodenních či vícedenních<br />

pobytů s duchovní náplní), dále se může<br />

jednat o zájezdy, poutě, pohřeb, křížovou cestu<br />

a další pobožnosti.<br />

řečtinu či aramejštinu) nezná, bývá při<br />

překládání výchozím textem některý překlad<br />

do češtiny (např. Bible Kralická, Český studijní<br />

překlad, Český ekumenický překlad, Bible<br />

21, Slovo na cestu, Jeruzalémská Bible atd.).<br />

Jejich znalost, vědomí míry doslovnosti či<br />

naopak volnosti překladu vzhledem k originálu<br />

a vzájemné porovnávání může být zdrojem<br />

pochopení konkrétního vyjádření. Oblíbeným<br />

zdrojem bývají také již existující překlady<br />

do jiných znakových jazyků: amerického,<br />

britského, japonského, německého<br />

aj. (o jednotlivých <strong>pro</strong>jektech<br />

více v článku SaLi – v seznamu literatury).<br />

5<br />

6


Jazyk, terminologie<br />

Jaké terminologické oblasti by měl tlumočník určitě znát?<br />

Předpokladem kvalitního překladu/<br />

tlumočení do znakového jazyka je znalost<br />

odborné terminologie. Z tohoto důvodu získávají<br />

vysokoškolští studenti ASL v kurzech San<br />

Antonio College v Texasu vědomosti a <strong>pro</strong>kazují<br />

znalosti pojmů a souvislostí z oblasti jednotlivých<br />

náboženských tradic, dogmatických<br />

stránek učení a víry, rituálů a svátostí, posvátných<br />

dnů a slavností, posvátných textů (např.<br />

biblických příběhů). Nabývají tak nejprve<br />

znalost terminologie ve svém mateřském<br />

jazyce, až posléze v jazyce znakovém.<br />

Znát terminologii a jazyk užívaný<br />

v českém překladu posvátného textu je důležité<br />

také <strong>pro</strong> případ tlumočení z českého znakového<br />

jazyka do češtiny. Jedná se totiž o jazyk odlišný<br />

od běžné řeči:<br />

• užívají se často archaická slova (u starších<br />

překladů Bible, v ustálených modlitbách apod.);<br />

• obvyklá jsou podobenství, metafory<br />

a specifická slova jako např. blahoslavenství,<br />

zvěstovat, bližní atd.;<br />

• některá v běžném jazyce používaná slova zde<br />

mají odlišný význam (besídka, povolání, laici<br />

apod.). Lehce se pak může stát, že tlumočník<br />

myslí, že rozumí, ale tlumočí jiný význam.<br />

Např. výraz „měj v nenávisti“ (Bible, Nový<br />

zákon, Mt 5,43) by mohl být chybně přeložen<br />

jako „nenáviď“, zatímco správný smysl je zde:<br />

„chovej se nevšímavě“ – měj někoho méně<br />

rád, přehlížej ho);<br />

• setkáváme se s ustáleným používáním slov,<br />

která se v křesťanské tradici vžila natolik, že<br />

se z původních jazyků nepřekládají do češtiny,<br />

např.: Amen („staň se“), Maranatha („Pane,<br />

přijď“ nebo „Pán přichází“), Kyrie Eleison<br />

(„Pane, smiluj se“), Abba („Otče, tatínku“).<br />

Oblast terminologie tohoto oboru v<br />

českém znakovém jazyce se v posledních letech<br />

rychle rozvíjí, a to díky (a v závislosti) na aktivitě<br />

společenství v konkrétních církvích.<br />

Bohužel zatím není jednotná.<br />

Dosud jediným, ne však zcela aktuálním<br />

a také neúplným slovníkem je Slovník znaků<br />

křesťanských pojmů <strong>pro</strong> neslyšící (Naděje,<br />

2001). Mnohem aktuálnějším zdrojem je<br />

výsledek letos dokončeného <strong>pro</strong>jektu Bible<br />

bez hranic – překladu 90 biblických textů<br />

týmem neslyšících překladatelů pod odborným<br />

dohledem teologů z Jihočeské univerzity.<br />

• Osoby Boha Otce (je zajímavé, že<br />

v různých znakových jazycích se obvykle ukazuje<br />

vpravo nahoru), osoby<br />

Syna (Ježíše Krista – pozor na změnu umístění<br />

znaku této osoby v <strong>pro</strong>storu během mše – před<br />

<strong>pro</strong>měňováním a po <strong>pro</strong>měňování) a osoby<br />

Ducha svatého;<br />

• Varianty jednoho znaku podle užití<br />

v konkrétním literárním útvaru Bible<br />

(próza/poezie) – tam, kde je to ustáleno, např.<br />

znak <strong>pro</strong> Ježíše Krista;<br />

• obsáhnout terminologii biblických měst<br />

(Babylon), míst (Judsko, Samařsko), jednotlivých<br />

osob (Mojžíš, Noe, Abraham), dále<br />

jednotlivých knih Bible (list Korintským,<br />

Římanům). Pozor také na znalost běžně<br />

užívaných latinských názvů jako např.<br />

Levitikus (3. kniha Mojžíšova) apod.;<br />

• názvy křesťanských církví a jejich členů<br />

(evangelíci, baptisti, katolíci atd.);<br />

• specifické pojmy starověkého kulturního<br />

a náboženského života;<br />

• dokázat odlišit a vhodně užít znak<br />

v závislosti na textu Starého a Nového<br />

zákona, příp. dané kultury a časového období<br />

(např. „chrám“ nebo „kněz“ v textu Starého<br />

zákona mají v ČZJ jiné označení než tatáž<br />

slova užitá v souvislosti dnešní doby nebo jiné<br />

kultury);<br />

• terminologii užívanou v jednotlivých<br />

křesťanských denominacích (např. <strong>pro</strong> překlad<br />

slova „křest“ použijeme jiný znak v katolické<br />

církvi – křest pokropením/politím, jiný<br />

v baptistické církvi – křest ponořením celé<br />

osoby apod.).<br />

7 8


<strong>Tlumočení</strong> hudby<br />

Kodex tlumočníka<br />

Umělecké tlumočení je v našem<br />

oboru specifická činnost, které se věnují<br />

tlumočníci, kteří k němu mají potřebné dary,<br />

schopnosti a vztah. V církevním <strong>pro</strong>středí je<br />

tlumočení hudby velmi časté, je pravidelnou<br />

součástí modlitby a bohoslužby. Nejčastěji<br />

se jedná o zpěv sólový, někdy sborový nebo<br />

responsoriální (zpěvy s odpovědí sboru nebo<br />

lidu). Příkladem mohou být zpěvy žalmů,<br />

chval, hymnů či litanií. Pokud tlumočí pouze<br />

jeden tlumočník, musí se vypořádat<br />

s odlišením zpěvu sólisty a sboru, muže<br />

a ženy, zvolání a odpovědi. Měl by<br />

dokázat vyjádřit příběh i melodii a poradit si<br />

s častým několikanásobným opakováním<br />

refrénu. Na internetu je řada především<br />

zahraničních ukázek a zdrojů. Je potřeba myslet<br />

také na to, že může vyvstat potřeba tlumočit<br />

i hudbu z ČZJ do ČJ.<br />

V neposlední řadě by měly být<br />

zodpovězeny také otázky vztahující se ke<br />

kodexu tlumočníka, jeho svědomí a morálky<br />

(tak, jak si je klade např. organizace RID):<br />

• před přijetím tlumočení by mělo být jasné,<br />

zda klient požaduje <strong>věřící</strong>ho tlumočníka<br />

z konkrétní církve, příp. zda je srozuměn<br />

s faktem, že tlumočník je ne<strong>věřící</strong> (otázkou<br />

zůstává, zda musí tlumočník tento fakt<br />

sdělovat);<br />

• naopak tlumočník musí zvážit, zda mu<br />

vlastní svědomí, názor a víra nebrání<br />

přijmout danou práci a zda je schopen<br />

přeložit veškerý obsah nestranně;<br />

• často citovanou otázkou bývá také finanční<br />

ohodnocení tohoto typu tlumočení<br />

v případě, že tlumočník je členem<br />

dané církve – má jít o ryze placenou službu<br />

či o službu Bohu<br />

Petráňová, R.: Specifika tlumočení do českého<br />

znakového jazyka <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>, TOP 94/2009,<br />

roč. XX, s. 23–24.<br />

Pohyb a chování v liturgickém <strong>pro</strong>storu (umístění tlumočníka)<br />

Umístění tlumočníka<br />

U neslyšících klientů je důležité (na<br />

rozdíl od slyšících), aby vždy viděli v jednom<br />

zorném úhlu aktivní osobu náboženského<br />

obřadu (nejčastěji kněze/pastora, jindy<br />

laika: u ambónu – obětního stolu – křtitelnice)<br />

a tlumočníka. Z tohoto důvodu je<br />

velmi důležitý výběr místa, odkud se<br />

tlumočí. Tomu by vždy měla předcházet<br />

domluva s knězem/pastorem a neslyšícím<br />

klientem.<br />

Pohyb tlumočníka v liturgickém <strong>pro</strong>storu<br />

Pohyb kněze/pastora částečně ovlivňuje<br />

také případný pohyb tlumočníka. Ten si však<br />

musí uvědomit, že pohyb v liturgickém <strong>pro</strong>storu<br />

má svá neměnná pravidla a na určitá<br />

místa (kněžiště) nelze volně vstupovat.<br />

Z tohoto důvodu by měl mít tlumočník<br />

znakového jazyka povědomí o náboženských<br />

<strong>pro</strong>storách a chování v nich. Měl by dokázat<br />

rozlišit, zda se jedná či<br />

nejedná o liturgický/posvátný <strong>pro</strong>stor, a měl<br />

by vědět, jak se v takovém <strong>pro</strong>storu chovat<br />

a pohybovat.<br />

Petráňová, R. Může se i český znakový jazyk stát jazykem Bible?.<br />

Studie z aplikované lingvistiky, 2013, roč. 4, 1–2.<br />

Dále by měl znát celkovou hierarchii osob<br />

(těch, kteří slouží u oltáře), rozlišovat roli<br />

pohlaví v jednotlivých náboženstvích.<br />

Petráňová, R.: Bible za hranicemi psaného textu. Vybrané aspekty překladu<br />

biblických textů do českého znakového jazyka. Sborník. (v tisku)<br />

9 10


<strong>Tlumočení</strong> <strong>pro</strong> neslyšící <strong>věřící</strong> – moje zkušenost<br />

HELENA<br />

ANDREJSKOVÁ<br />

Ačkoli sama v Boha nevěřím, věřím, že<br />

k těm, kteří v něj věří, Bůh <strong>pro</strong>mlouvá všemi<br />

jazyky a také všem jazykům rozumí. Neslyšící<br />

bezpochyby mohou hovořit s Bohem<br />

přímo. Chtějí-li však sdílet svou víru, být<br />

součástí širšího společenství <strong>věřící</strong>ch lidí<br />

a nebýt v něm jen na návštěvě, ale opravdu<br />

do něj patřit, narážejí na <strong>pro</strong>blém, že kromě<br />

duchovní osoby (kněze, pastora atp.)<br />

potřebují <strong>pro</strong>středníka ještě<br />

jednoho – tlumočníka.<br />

Nás tlumočníků, jak stále slýcháme<br />

i říkáme, je však vzhledem k poptávce a šíři<br />

této poptávky od neslyšících klientů stále<br />

málo. Tlumočníků, kteří by měli zkušenost<br />

s tlumočením <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> neslyšící nebo by<br />

chtěli této zkušenosti nabýt, je však ještě<br />

méně. Mnozí se bojí, že je toto tlumočení<br />

příliš obtížné (to bezpochyby je), že se<br />

nebudou umět náležitě chovat v rámci<br />

posvátného <strong>pro</strong>storu, že neznají Písmo svaté,<br />

neporozumějí všem souvislostem, nebudou<br />

se mít s kým poradit s případnou přípravou,<br />

že neslyšící budou s jejich tlumočením nespokojeni,<br />

že budou sami nespokojeni s tím,<br />

jak obtížné <strong>pro</strong> ně bude tak náročný obsah<br />

předat.<br />

Mé obavy byly v počátku stejné. Hlavní<br />

věc, kterou jsem ale řešila předtím, než jsem<br />

zhruba před půl rokem začala v podstatě<br />

náhodou tlumočit <strong>pro</strong> neslyšící <strong>věřící</strong> (říkám<br />

v podstatě, ale náhoda to myslím nebyla), byl<br />

fakt, že sama <strong>věřící</strong> nejsem. Nevím, zda to<br />

dokážu správně opatřit argumenty, ale<br />

domnívám se, že dobrý tlumočník <strong>pro</strong> neslyšící<br />

<strong>věřící</strong>, by měl sám mít hlubokou víru<br />

v Boha. Jedině takový tlumočník může dle<br />

mého soudu být opravdu dobrý, a možná<br />

ještě lepší než dobrý, záleží na talentu,<br />

a možná i na přízni Ducha Svatého. Proč?<br />

Protože jakkoli je možné náboženské texty,<br />

především Bibli, její konkrétní pasáže, pochopit<br />

opravdu do hloubky, se všemi souvislostmi<br />

a odkazy na jiné její části, události<br />

a všem <strong>věřící</strong>m známé a sdílené pravdy,<br />

jedině <strong>věřící</strong> tlumočník má vnitřní <strong>pro</strong>žitek<br />

víry, který mu umožňuje být v maximální<br />

empatii vůči svým neslyšícím bližním. Jedině<br />

on může mít náležité hluboké porozumění<br />

všem souvislostem (především těm, které<br />

jsou spíše citového a <strong>pro</strong>žitkového rázu<br />

a jsou slovy nesnadno sdělitelné) a navenek<br />

má samozřejmě na<strong>pro</strong>sto adekvátní,<br />

emocionálně zabarvenou – <strong>pro</strong>tože<br />

autentickou – mimiku.<br />

Ano, rozumíte mi správně, neutrální<br />

tlumočník je v náboženském <strong>pro</strong>středí dle<br />

mého soudu na škodu. Jak můžete zachovávat<br />

neutrální výraz, když tlumočíte sdělení<br />

typu: „Děkujeme ti, Pane Ježíši, žes nás<br />

vykoupil svou krví. Sláva tobě na věčnosti.<br />

Věřím, že ty vedeš mé kroky a vždy mi<br />

ukážeš správnou cestu, kudy mám jít…“.<br />

Výroky bývají obsahově i emočně natolik<br />

silné, že bez adekvátního <strong>pro</strong>žitku vám<br />

nezbývá, než pokusit se tento <strong>pro</strong>žitek v sobě<br />

vzbudit a vhodný výraz napodobit i svou<br />

mimikou. Ale cítíte se pak jaksi neupřímně,<br />

což se vám u běžného tlumočení tolik<br />

nestává. Tady jde opravdu o něco jiného. Jste<br />

v daném společenství cizincem, a čím více<br />

cizincem jste, tím více je vám to v konečném<br />

součtu na škodu.<br />

Začala jsem tlumočit <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> neslyšící<br />

s tímto počátečním handicapem,<br />

ale i s handicapy jinými. Dopředu jsem<br />

je (neslyšící, kteří se na mě na jednom<br />

náboženském setkání obrátili s nabídkou,<br />

zda bych <strong>pro</strong> ně nechtěla tlumočit bohoslužby<br />

v jejich církvi) upozornila na to, že<br />

1. nejsem <strong>věřící</strong>, 2. jsem v oblasti tlumočení<br />

<strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> nováček, 3. nemám detailní,<br />

možná ani dostatečně povšechnou znalost<br />

Bible.<br />

Zároveň jsem ale do této výzvy šla s tím, že<br />

1. jsem z jistého úhlu pohledu ideální adept,<br />

<strong>pro</strong>tože sama nemám žádnou víru, která by<br />

mi bránila pochopit jejich přesvědčení, 2. bez<br />

zkušeností jsem tabula rasa a mohu se učit<br />

vše od nuly, 3. jsem ochotna se učit, 4. cítím,<br />

že toto je nabídka, kterou bych v tuto chvíli<br />

měla přijmout, 5. jsem ochotna docházet<br />

tlumočit na bohoslužby pravidelně a přijímat<br />

veškerou zpětnou vazbu od neslyšících,<br />

6. mám jedinečnou příležitost na sobě<br />

a svém tlumočení dlouhodobě a intenzivně<br />

pracovat v reálných a obtížných<br />

podmínkách.<br />

Mému rozhodnutí začít tlumočit <strong>pro</strong><br />

<strong>věřící</strong> napomohl také fakt, že mi neslyšící<br />

nabídli dlouhodobý mentoring, co se týče<br />

porozumění Bibli, užití adekvátních znaků<br />

a jazykových vyjádření v českém znakovém<br />

jazyce, a možnost kdykoli konzultovat<br />

s nimi <strong>pro</strong>blematické pasáže. Kdykoli během<br />

tlumočení, před ním i po něm, od nich<br />

dostávám zpětnou vazbu. Vnímám to jako<br />

velké plus. Zároveň jsem jim nápomocna při<br />

jejich přípravě tlumočení písní do českého<br />

znakového jazyka (zatím ne<strong>pro</strong>běhlo, ale<br />

věřím, že k tomu po pečlivých přípravách<br />

a především po doladění včasného zaslání<br />

písní k přípravě časem dojde).<br />

Nesmím však zapomenout také na<br />

podporu, jíž se mi dostává od mých kolegů<br />

tlumočníků, kteří mají větší zkušenosti s<br />

tlumočením v náboženském <strong>pro</strong>středí než já<br />

a jsou mi nápomocni v mém<br />

tápání a nalézání správného překladu.<br />

Jako tlumočníci jsme zvyklí zaměřovat<br />

se především na jazykovou správnost svého<br />

tlumočení, odvozujeme svou úspěšnost<br />

v tlumočení dle míry a množství chyb,<br />

přešlapů, nesprávných interpretací v poměru<br />

k těm správným atd. Někdy ale zapomínáme<br />

na to, že se pohybujeme v celém rámci<br />

společenských vztahů, v síti společenství<br />

lidí, jejich názorů a emocí, a chtě nechtě je<br />

ovlivňujeme. Pro mě zatím výsledek mé půlroční<br />

práce tlumočení v rámci církve zdánlivě<br />

nic nevypovídá o mé překladatelské práci<br />

samotné (a že je to někdy pěkná fuška, to<br />

jen tak mezi námi). Hlavní výsledek je velice<br />

pozitivní. Neslyšící se cítí být plnou součástí<br />

svého (nyní již i svého!) společenství <strong>věřící</strong>ch,<br />

svého sboru, kam mnoho let docházeli, pilně<br />

se modlili, snažili se budovat vztahy, „být“<br />

bratry a sestrami jako ostatní,<br />

a přesto byli stále na okraji a cítili se<br />

neviděni a neslyšeni. K této změně došlo<br />

až díky tomu, že mají pravidelně na bohoslužbách<br />

svého tlumočníka. Tato změna byla<br />

důležitá navenek (najednou si všichni ostatní<br />

členové sboru naplno uvědomili, že mají<br />

11 12


ve svém středu osoby, které mají ještě jiné<br />

specifické potřeby než oni a kteří jim mohou<br />

nabídnout odlišnou perspektivu a <strong>pro</strong>žívání<br />

světa, mohou je obohatit již svou samotnou<br />

přítomností) i vně (členové společenství se<br />

najednou začali k neslyšícím obracet, nejprve<br />

je začali nesměle zdravit, potom se odhodlali<br />

s nimi <strong>pro</strong>střednictvím tlumočníka hovořit,<br />

nyní se snaží komunikovat s nimi i sami, což<br />

vnímám jako velkou a pozitivní změnu).<br />

To ještě nic nevypovídá o kvalitách<br />

tlumočníka po stránce tlumočení, v tomto<br />

Tipy, jak se připravit na tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong><br />

Před samotným tlumočením<br />

• včas kontaktujte osobu, která vám bude<br />

s dostatečným předstihem zasílat<br />

přípravu, a vysvětlete jí svou roli,<br />

zdůrazněte potřebnost přípravy a její<br />

vhodnou podobu, i se všemi příslušnými<br />

odkazy na Bibli, žalmy atd.;<br />

• nikdy se nelze připravit na celou bohoslužbu,<br />

snažte se však postupně zajistit si co<br />

největší <strong>pro</strong>cento materiálů předem, i kdyby<br />

to mělo být od několika různých osob;<br />

• osvojte si základy slušného chování v dané<br />

církvi – vhodné pozdravy, reakce na ně,<br />

odpovědi na ustálená spojení<br />

(např. „Bůh s tebou.“ – „I s tebou/Vámi.“,<br />

„Buďte požehnána.“ – „?“), přípustný<br />

a nepřípustný fyzický kontakt (podání ruky,<br />

objetí, poklepání po rameni atd.);<br />

případě tedy o kvalitách mě jako<br />

tlumočníka. Ale díky tomu vím, že jsem na<br />

správném místě. Teď mě čeká jen dlouhá<br />

práce na sobě, ostatně jako po celý můj další<br />

tlumočnický život. Těším se na ni. Protože<br />

tento můj článek vyznívá jen jako dlouhá<br />

tlumočnická úvaha nad vlastním skutečným<br />

či smyšleným posláním, dovoluji si <strong>pro</strong> větší<br />

užitečnost přidat pár rad, jak se na<br />

tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> připravit.<br />

• najděte si vhodné místo, kde budete stát,<br />

a ujistěte se, že je toto místo vhodné<br />

nejen <strong>pro</strong> vás jako tlumočníka, ale i <strong>pro</strong><br />

všechny ostatní – především <strong>pro</strong> klienty,<br />

duchovního, ale nezapomínejte ani na<br />

ostatní členy společenství.<br />

Předpříprava<br />

• naučte se, jaké hlavní součásti má Bible,<br />

jaké zkratky se <strong>pro</strong> odkazy na Bibli používají,<br />

jaká jsou ustálená synonyma <strong>pro</strong> frekventovaně<br />

užívaná slova (např. Bible, Písmo<br />

svaté, Boží slovo…);<br />

• vybavte se základní znakovou zásobou z<br />

oblasti náboženství z VAŠÍ církve (tj. církve,<br />

<strong>pro</strong> kterou budete tlumočit), především je<br />

dobré znát znaková jména důležitých osob z<br />

Bible, názvy jednotlivých knih, tuto slovní<br />

zásobu neustále obohacujte novými výrazy,<br />

nikdy jich nebudete znát dost, bohužel;<br />

• pokuste se odkoukat a osvojit si celé fráze<br />

nebo delší úseky, jimiž se ve znakovém<br />

jazyce vyjadřují často opakovaná slovní<br />

spojení a výrazy (např. „Bůh Vám žehnej.“,<br />

„Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.“,<br />

„Pane, smiluj se nad námi.“, „Ježíš nás<br />

vykoupil svou krví.“ atd.);<br />

• vhodné materiály: Bible (i online, např.<br />

www.bibleserver.com), Ilustrované<br />

příběhy z Bible, Bible <strong>pro</strong> děti,<br />

knihy pojednávající o jednotlivých<br />

důležitých osobách Bible (např. ABC Bible,<br />

atd.), výklady žalmů (online); v ZJ – www.<br />

biblebezhranic.cz, www.bjbneslysicich.cz,<br />

www.neslysicikatolici.cz (dejte však pozor na<br />

to, že se některé výrazy v ZJ u různých církví<br />

mohou lišit, a použijete-li v dané církvi<br />

nevhodný znak, je to vnímáno neslyšícími<br />

přinejmenším velmi rušivě – avšak to jen<br />

navenek, ve skutečnosti je chyba podle mě<br />

daleko závažnější);<br />

• naučte se nazpaměť překlad Otčenáše<br />

a průběžně konzultujte s neslyšícími jeho<br />

podobu (Otčenáš u nás ještě nemá ustálený<br />

překlad do ČZJ, existuje více verzí, neslyšící<br />

mohou být citliví na to, abyste říkali právě<br />

ten „jejich“ Otčenáš;<br />

• při samotné přípravě se mi osvědčilo<br />

opakovaně se k ní vracet, můžete pak vidět<br />

věci z jiné perspektivy a uvědomit si, že vaše<br />

porozumění některým souvislostem mohlo<br />

být povrchní nebo nesprávné.<br />

13 14


Samotná příprava – možný postup<br />

Postup přípravy, který se mi osvědčil:<br />

1. najít si příslušnou pasáž Bible a vše, co<br />

je možné, o daných postavách a dějích v co<br />

nejširších souvislostech (osvědčilo se mi<br />

začít zhlédnutím převyprávěného stejného<br />

nebo podobného obsahu na videích přímo<br />

v ČZJ, pomáhá mi to uchopit dané informace<br />

a souvislosti hned na počátku vizuálně);<br />

2. přečíst si originální text Bible, o němž bude<br />

v kázání řeč, v češtině;<br />

5. přečíst si opakovaně celé kázání a snažit se<br />

mu co nejlépe porozumět, najít v něm i to, co<br />

není přímo vyřčené, ale z textu vyplývá, nebo<br />

to, co <strong>věřící</strong> přirozeně vědí a sdílejí, ale vy to<br />

vědět nemusíte;<br />

6. připravit si překlad do ČZJ s využitím<br />

všech předchozích kroků;<br />

7. znovu si přečíst text kázání a revidovat<br />

případné chyby.<br />

3. snažit se uchopit celý obsah do několika<br />

obsahových celků a ty si představit vizuálně,<br />

bez jazyka;<br />

4. vyhledat si všechny dostupné znaky <strong>pro</strong><br />

jména osob, míst a další znaky <strong>pro</strong> slovesa,<br />

slovní spojení, fráze atd., na zbytek se zeptat<br />

ještě před bohoslužbou samotných neslyšících<br />

(např. „Jejich chování poznáte po ovoci.“ –<br />

nechat si převyprávět, jak toto vyjádření neslyšící<br />

chápou, a nechat si vyjmenovat všechna<br />

„ovoce“ a poté použít stejné znaky);<br />

15 16


Specifika a výzvy tlumočení v náboženském <strong>pro</strong>středí (překlad článku)<br />

LUCIE<br />

TUŽOVÁ<br />

<strong>Tlumočení</strong> <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> nebo také tlumočení<br />

v náboženském <strong>pro</strong>středí <strong>pro</strong>bíhá<br />

vždy v situacích, které jsou ze své podstaty<br />

duchovní. Pro představu sem můžeme<br />

zahrnout například bohoslužby, vzdělávací<br />

aktivity v oblasti náboženství, náboženské<br />

workshopy, konference, pobyty, zpovědi,<br />

studium bible, aktivity mládeže, poradenství,<br />

různé výjezdy či náboženské poutě, svatby,<br />

pohřby a další obřady.<br />

Specifické dovednosti<br />

Samozřejmostí je nutnost plynulého<br />

<strong>pro</strong>jevu v daném znakovém jazyce (či jiných<br />

komunikačních systémech, které klienti<br />

vyžadují) a taktéž v daném mluveném<br />

jazyce. Mimo to je navíc velkou výhodou<br />

znalost některého z jazyků, ve kterém jsou<br />

psány původní svaté texty daného náboženství.<br />

Může to být tedy například znalost<br />

latiny, arabštiny, hebrejštiny a dalších, která<br />

pozvedne výsledné tlumočení do zcela jiných<br />

výšin. Tlumočník by se měl v rámci přípravy<br />

seznámit s potřebnými náboženskými texty,<br />

které budou například při bohoslužbě použity.<br />

Pokud k nim má přístup přímo v jejich<br />

originále, je situace zcela ideální. Pokud ne,<br />

Náboženské <strong>pro</strong>středí klade na tlumočníky<br />

velmi specifické požadavky, co se<br />

dovedností a znalostí týče, a přináší s sebou<br />

mnoho výzev. Zvláštní pozornost je pak<br />

také třeba věnovat celkovému <strong>pro</strong>středí,<br />

ve kterém se tlumočení bude odehrávat, a<br />

finančnímu ohodnocení tlumočníků v této<br />

oblasti.<br />

musí si vystačit s překladem do svého národního<br />

mluveného jazyka.<br />

Tlumočníci se dostávají k tlumočení v<br />

tomto <strong>pro</strong>středí různými cestami. Někteří<br />

mohou v náboženské oblasti nejprve sami<br />

působit a až poté v ní začít také tlumočit.<br />

Někteří tlumočníci mohou vnímat tlumočení<br />

v těchto situacích jako určité poslání,<br />

k němuž byli vyzváni. Ať už se do dané<br />

situace dostali jakkoli, zprvu by vždy měli<br />

spolupracovat se služebně starším kolegou,<br />

který je sám již zkušeným tlumočníkem v<br />

této oblasti a usnadní jim tak jejich začátky<br />

a umožní vytříbení jejich dovedností ještě<br />

před tím, než začnou pracovat samostatně.<br />

Specifické znalosti a vědomosti<br />

V první řadě se musí tlumočník<br />

seznámit s očekáváními a preferencemi<br />

klienta, které vycházejí z kultury a celkové<br />

výjimečnosti daného <strong>pro</strong>středí. Tlumočník<br />

by měl mít k dispozici a ve své přípravě by se<br />

tak měl zaměřit především na tyto oblasti:<br />

· specializovaná slovní/znaková zásoba vztahující<br />

se k danému tématu<br />

· studium příslušných textů (např. Korán,<br />

Bible, Tóra…)<br />

· materiály, se kterými se na místě bude pracovat<br />

(poznámky k danému kázání, homilie,<br />

použité prezentace…)<br />

· konkrétní víra, její doktríny, přesvědčení,<br />

názorové postoje a obřadní modlitby<br />

Tlumočník by si měl také být vědom<br />

toho, jakým způsobem může jeho vlastní<br />

Pracovní <strong>pro</strong>středí<br />

<strong>Tlumočení</strong> v náboženském <strong>pro</strong>středí<br />

vyžaduje předchozí přípravu a spolupráci na<br />

několika úrovních. Předchozí komunikace<br />

s určenou osobou na daném místě současně<br />

s přístupem k lidem, kteří mají na starosti<br />

obsah setkání, a v neposlední řadě s konkrétními<br />

mluvčími je na<strong>pro</strong>sto zásadní. Všichni<br />

účastníci by měli být také s přítomností tlumočníka<br />

předem seznámeni a všem stranám<br />

by měla být zcela jasná role, kterou bude<br />

tlumočník zastávat. Určená osoba má na<br />

víra ovlivnit jeho případný tlumočnický<br />

výkon v kontextu daného náboženství.<br />

Měl by se zamyslet nad tím, zda jeho postoje<br />

a přesvědčení nekolidují s postoji té které<br />

víry. Tlumočník musí být schopný tlumočit<br />

věrně a nestranně, a pokud by toho v důsledku<br />

konfliktu s jeho vlastními názory nebyl<br />

schopen, měl by tlumočení odmítnout.<br />

Klienti, kteří si tlumočení objednávají,<br />

se mohou také rozhodnout, zda požadují,<br />

aby oslovený tlumočník byl sám členem<br />

příslušné církve a sám tedy dodržoval její<br />

zásady a učení. Toto je vždy třeba vyjasnit<br />

ještě před započetím práce na tlumočení.<br />

Samozřejmostí je tlumočníkova povinnost<br />

zachovat mlčenlivost. Žádná z informací<br />

získaná během tlumočení, ať už je to<br />

například tlumočení zpovědi, poradenského<br />

setkání či jiných podobně soukromých<br />

situací, se nesmí dostat od tlumočníka<br />

nikam dál.<br />

starosti zajištění všech materiálů, které bude<br />

tlumočník ke své přípravě potřebovat, stejně<br />

jako zajištění celkově hladkého a nenásilného<br />

včlenění tlumočníka do konkrétní<br />

náboženské události, a to včetně spolupráce<br />

na zajištění pracovního <strong>pro</strong>středí (technické<br />

podmínky, zajištění vhodného místa <strong>pro</strong><br />

tlumočníka atd.).<br />

Veškerá výše popisovaná komunikace<br />

a jednání by měla <strong>pro</strong>bíhat vždy dostatečně<br />

včas před samotným tlumočením.<br />

17 18


Tlumočnická příprava<br />

Umístění tlumočníka<br />

Přístup ke všem potřebným materiálům,<br />

seznámení se s řádem a <strong>pro</strong>gramem<br />

dané události/obřadu a dostatek času na<br />

přípravu jsou klíčovými aspekty výsledného<br />

tlumočení.<br />

Případná hudební vystoupení, texty<br />

písní a odkrytí významu skrytého za poetickým<br />

jazykem vyžadují precizní analýzu a<br />

následný nácvik v cílovém jazyce s mnohým<br />

opakováním. Jen s takto důkladnou<br />

přípravou bude tlumočník na místě schopný<br />

přetlumočit konkrétní píseň či poetické<br />

vyjádření přesně, umělecky hodnotně,<br />

dokáže ho zároveň také kulturně přizpůsobit<br />

a převést daný zvukový vjem do vizuálního<br />

vyjádření se zachováním jeho působivosti a<br />

hloubky.<br />

Tlumočník se přijetím tohoto tlumočení<br />

zavazuje k odvedení kvalitní práce<br />

a musí si být vědom toho, že té může být<br />

dosaženo pouze na základě velmi pečlivé<br />

Materiály<br />

předchozí přípravy. Jen tak může odvést<br />

veskrze kvalitní výkon zahrnující zachování<br />

plynulosti, se kterou hudba <strong>pro</strong>téká<br />

<strong>pro</strong>storem, zachování správné modality<br />

použitých znaků, zajištění pravdivého<br />

a přesného ztvárnění tlumočeného textu,<br />

<strong>pro</strong>jev náležitých emocí a adekvátní jednání<br />

vzhledem k dané situaci.<br />

Časově delší či významně náročnější<br />

události mohou vyžadovat tým dvou a více<br />

tlumočníků. Pokud je součástí náboženské<br />

události hudební či divadelní vystoupení,<br />

délka přípravy tohoto tlumočení se může<br />

pohybovat v řádu několika týdnů a může<br />

vyžadovat také přítomnost tlumočníků na<br />

zkouškách.<br />

Tlumočnická příprava musí také vždy s<br />

velkou důsledností zahrnovat seznámení se<br />

s tím, co je a co není v dané situaci přijatelné<br />

chování, co je a co není dovoleno tlumočit a<br />

jaký oděv je vhodné zvolit.<br />

Kde přesně bude tlumočník umístěn,<br />

se může lišit situace od situace. Tlumočník<br />

by však měl mít vždy na paměti následující<br />

<strong>pro</strong>měnné: akustiku, zorné pole klientů, osvětlení,<br />

pozadí, umístění a přístup k potřebnému<br />

vybavení. Obzvlášť by však měl mít<br />

tlumočník na zřeteli ustálený průběh dané<br />

bohoslužby či obřadu, který diktují pravidla<br />

a zásady příslušného náboženství. Pro blaho<br />

všech přítomných by měl být tlumočník citlivý<br />

k následujícímu:<br />

Finanční kompenzace<br />

Pokud tlumočník nahlíží na vlastní<br />

tlumočení v náboženském <strong>pro</strong>středí jako na<br />

službu příslušné organizaci (církvi…) či jako<br />

na charitativní dar, nemusí za odvedenou práci<br />

očekávat žádný plat. Pokud se tlumočník/<br />

tlumočníci rozhodne/rozhodnou nevyžadovat<br />

za své služby peněžní kompenzaci, je vhodné<br />

příslušníky této náboženské skupiny o<br />

svých výdajích a nákladech spojených s vykonáním<br />

daného tlumočení alespoň informovat<br />

a zvyšovat tak povědomí o finanční stránce<br />

• dostatečný <strong>pro</strong>stor <strong>pro</strong> umístění stojanu na<br />

noty/k odložení materiálů<br />

• hierarchie<br />

• genderové role<br />

• posvátná místa daného <strong>pro</strong>storu<br />

• multimédia<br />

• pořizování videonahrávek<br />

• přesuny a pohyby osob spjaté s průběhem<br />

dané události<br />

tlumočnické <strong>pro</strong>fese. Někteří tlumočníci se<br />

mohou rozhodnout plat za odvedené tlumočení<br />

přijmout, avšak ihned poté ho zpětně věnovat<br />

příslušné náboženské instituci.<br />

Materiály, které by si měl tlumočník<br />

předem zajistit, mohou zahrnovat hudbu,<br />

svaté texty a čtení vč. jejich překladů. Materiály<br />

může získat v tištěné podobě či v<br />

podobě zvukového/audio záznamu. Určená<br />

osoba by měla také tlumočníkovi vždy dostatečně<br />

předem zajistit seznam jmen, která<br />

mohou být na místě čtena, <strong>pro</strong>gram obřadu/<br />

události, oznámení (pokud nějaká budou),<br />

kopie kázání, <strong>pro</strong>slovy, poezii, scénáře<br />

případných uměleckých vystoupení, písně<br />

apod.<br />

Tento článek je překladem anglického dokumentu Standard Practice Paper (Listina standardní<br />

praxe) of the Registry of Interpreters for the Deaf (RID) – Interpreting in<br />

Religious Settings (<strong>Tlumočení</strong> v náboženském <strong>pro</strong>středí).<br />

19 20


anketa<br />

Anketa s tlumočníky a překladateli<br />

Jindřich Mareš, slyšící tlumočník:<br />

Kolegů tlumočníků a překladatelů jsme se zeptali, (1) jak by popsali specifika tlumočení/<br />

překladu <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> a (2) z jakých materiálů se na tlumočení/překlad připravují? Ochotně se s<br />

námi poděli o své tipy na přípravu.<br />

Alena Č. Voráčová, neslyšící překladatelka:<br />

K překladu <strong>pro</strong> neslyšící jsem se dostala<br />

1. před 5 lety, kdy mě oslovil kněz spolu se<br />

slyšící tlumočnicí s nabídkou. Na začátku se<br />

mi do toho vůbec nechtělo, <strong>pro</strong>tože jsem o<br />

tom nic nevěděla. Nevěděla jsem, jak správně<br />

při překladu postupovat, nebyla jsem si jistá<br />

významem a neznala jsem ty správné znaky.<br />

Díky <strong>pro</strong>jektu Bible bez hranic, který právě<br />

letos po čtyřech letech skončil, jsem se tohle<br />

všechno naučila, ale stále je potřeba se učit.<br />

Marie Horáková, slyšící tlumočnice:<br />

Specifika si možná více uvědomuje a<br />

1. řekne kolega, který některé příběhy v<br />

průběhu přípravy a samotného tlumočení<br />

potkává poprvé. Osobně mám témata obsažená<br />

v Bibli uchopená ve svém rodném<br />

jazyce, cítím se jistě, která z informací je<br />

stěžejní a která k tomu doplňující, a tak ve<br />

znakovém jazyce hledám jen nevhodnější<br />

výrazové <strong>pro</strong>středky. Některé věci jsou <strong>pro</strong><br />

mě samozřejmé – pokora a úcta k Bohu,<br />

jeho trojjedinost, jednotlivá podobenství,<br />

<strong>pro</strong>pojení Starého a Nového zákona apod.<br />

Proto např. v kázáních, kdy často nedostanu<br />

dopředu text, <strong>pro</strong>tože kněz je zvyklý mluvit<br />

spatra, se v tom pravděpodobně rychleji<br />

zorientuji než kolega, který se v dané oblasti<br />

běžně nepohybuje<br />

Když se připravuji na překlad např.<br />

2. evangelia na mši svatou, podívám se<br />

jako první na www.biblebezhranic.cz, zda již<br />

překlad existuje. Pokud ano, učím se ho podle<br />

videa. Pokud ne, vezmu si k ruce Bibli –<br />

Slovo na cestu a zkouším si překlad připravit<br />

sama, natočím se na video a překlad pošlu ke<br />

konzultaci slyšící tlumočnici. Abych věděla,<br />

zda můj překlad odpovídá významu evangelia.<br />

Překlad si připravím, ale zpaměti ho na<br />

mši neznakuji. Buď máme vytištěný celý text,<br />

nebo si napíšeme body a někdy i celý překlad<br />

ve znacích. Každý máme jiný způsob.<br />

Mám několik pramenů, když mi<br />

2. vypadne znak či když hledám inspiraci<br />

<strong>pro</strong> přiléhavější vyjádření, např. Slovník<br />

křesťanských znaků <strong>pro</strong> neslyšící, překlad Bible<br />

<strong>pro</strong> neslyšící, mám pracovní materiály od<br />

Lenky Klofáčové (možná jsou už dostupné i<br />

oficiálně), materiály od svědků Jehovových,<br />

stránky spreadthesign.com, facebookové<br />

stránky neslyšících křesťanů, katolíků a<br />

také osobní <strong>pro</strong>jev <strong>věřící</strong>ch neslyšících a<br />

kolegů-tlumočníků, kteří tlumočí tuto oblast<br />

– ať již naživo, či ze záznamu.<br />

Nevím, zda jsem povolaný <strong>pro</strong> to, abych<br />

1. dokázal otázku dobře zodpovědět. Je jistě mnoho<br />

různých skupin <strong>věřící</strong>ch neslyšících v různých<br />

církvích – případně šířeji v různých náboženských<br />

uskupeních. Mohu se pokusit shrnout postřehy, jež<br />

mi vyplynuly z bezmála tříleté zkušenosti pravidelného<br />

tlumočení v jednom z křesťanských sborů. I<br />

když jsem tlumočil nárazově i v jiných křesťanských<br />

společenstvích, kde byla moje zkušenost obdobná,<br />

nedokážu říci, že to, co píši, platí obecně <strong>pro</strong><br />

tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>.<br />

Ať už hovoříme o bohoslužbách, nejrůznějších<br />

méně i více formálních setkáních (setkání<br />

k příležitosti Večeře Páně, křty, tzv. domácí skupiny,<br />

společné pobyty aj.), zřejmě nás jako základní<br />

specifikum napadne nové názvosloví, možná<br />

specifické <strong>pro</strong>středí, snad náročná (často velmi<br />

abstraktní) tématika.<br />

Jistěže, u všech těchto tlumočení je potřeba <strong>pro</strong>niknout<br />

do nové a často značně rozsáhlé terminologie,<br />

zahrnující řadu osob, míst, úkonů a dalších<br />

skutečností, stejně tak slov, jež tlumočník poznává<br />

v nových významech a s novými – respektive<br />

odlišnými od běžně používaných – ekvivalenty<br />

v českém znakovém jazyce (např. Písmo, sláva,<br />

smlouva, pokoj aj.).<br />

Nevím, jak je to v jiných náboženských skupinách,<br />

ale v případě křesťanských církví je poznávání<br />

nové terminologie i učení překladů ustálených<br />

modliteb a jiných textů o to komplikovanější, že se<br />

v různých společenstvích používají různé varianty<br />

překladu, <strong>pro</strong> jednotlivé pojmy různé ekvivalenty<br />

v českém znakovém jazyce a ne vždy jsou mezi<br />

příslušníky různých církví vzájemně přijímány.<br />

Ani porozumění <strong>pro</strong>středí, v němž se pohybujeme,<br />

tedy pravidla fungování daného společenství,<br />

organizace obřadů a jiných setkání, funkce zúčastněných<br />

osob aj. nemusí být zcela jednoduché. I to<br />

bývá v každém společenství odlišné.<br />

Přesto podle mé zkušenosti není třeba se<br />

nové terminologie ani neznámého <strong>pro</strong>středí bát.<br />

Seznamování s novými tématy je přece naší každodenní<br />

praxí a charakter tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> se po<br />

této stránce neliší od tlumočení v jakékoli zájmové,<br />

<strong>pro</strong>fesní či jiné skupině, v níž se používá specifický<br />

slovník, vlastní zvyklosti, vlastní normy <strong>pro</strong> komunikaci<br />

apod. Nepřipravujeme se obecně na<br />

„tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>“, jdeme většinou do jednoho<br />

konkrétního společenství, <strong>pro</strong> jednu konkrétní<br />

skupinu klientů, a tím se požadované znalosti může<br />

dařit docela dobře vymezit a postupně obsáhnout.<br />

Může se to i tak zdát obtížné, zvláště když se<br />

v tom všem cítíte být sami. To by mohlo být dalším<br />

specifikem, totiž že je nedostatek tlumočníků, kteří<br />

poptávku po tomto typu tlumočení pokrývají<br />

(pokud je nedostatek tlumočníků obecným <strong>pro</strong>blémem,<br />

tak zde to platí dvojnáso b), a tak často<br />

chybí kolega na střídání při delších setkáních, na<br />

zástup při nemoci, ale také kolega na sdílení a<br />

konzultaci <strong>pro</strong>fesních postupů a vzájemnou podporu.<br />

Mně v nejobtížnějším počátečním období<br />

pomohla velká podpora a pochopení jak od neslyšících,<br />

tak slyšících klientů, jež samozřejmě nefungují<br />

jako ospravedlnění zanedbání přípravy, ale<br />

řekl bych, že konzultace s klienty, naslouchání jejich<br />

21 22 18


potřebám a doporučením zde platí za její základ.<br />

Klienti vidí, že máte snahu tématům porozumět,<br />

osvojit si potřebný slovník, a rozumějí tomu, že to<br />

nejde ze dne na den.<br />

A to se již dostáváme ke specifiku, které<br />

jsem si na rozdíl od těch předchozích uvědomil až<br />

po delší době. Souvisí s přístupem ke<br />

klientům a s pojetím naší role v rámci tlumočnické<br />

situace. Je možné na tlumočení v církvi nahlížet<br />

jako na tlumočení v nějaké organizaci (tak si myslím<br />

i řada z nás církev představuje), snažit se být<br />

co nejvíce neutrální, klientům poskytnout „<strong>pro</strong>fesionální<br />

servis“– vše nastudovat, s ničím je nezatěžovat,<br />

po skončení akce (např. obřadu) odejít.<br />

Pokud ale máme na mysli to, že jen nepředáváme<br />

informace, ale podílíme se na vytváření a posilování<br />

vztahů mezi slyšícími a neslyšícími <strong>věřící</strong>mi<br />

v daném společenství, které se doposud nedařilo<br />

navázat kvůli komunikační bariéře, pak je potřeba<br />

(alespoň podle mého názoru) být o poznání<br />

„lidštější“ než při tlumočení <strong>pro</strong> běžnou organizaci<br />

nebo nějaký zájmový spolek. Přirovnal bych to<br />

spíše k tlumočení v rodině. Vcházíme do sítě<br />

blízkých vztahů, do <strong>pro</strong>středí, kde lidé sdílejí svoje<br />

soukromé, někdy i velmi niterné pocity, zážitky<br />

a potřeby, a podle mé zkušenosti zachovávání<br />

přílišného odstupu a neutrality moc atmosféru <strong>pro</strong><br />

toto sdílení nepodpoří.<br />

Pokud bych zde měl zmínit ještě některé<br />

z úskalí, na něž je dobré se připravit, byly by to myslím<br />

chvály a další písně, které jsou důležitou součástí bohoslužeb,<br />

ale i jiných křesťanských setkání. Vzhledem<br />

k jejich úloze a naší snaze o z<strong>pro</strong>středkování co<br />

možná nejvěrnějšího <strong>pro</strong>žitku bychom jistě o jejich<br />

tlumočení měli uvažovat. Nicméně je pochopitelné,<br />

že toto tlumočení nemusí být v možnostech každého<br />

tlumočníka a každé situace. Je dobré si tedy z j i s -<br />

tit, zda se text písní bude <strong>pro</strong>mítat, zda není kolega,<br />

který by se připravil speciálně na tuto část setkání,<br />

případně přemýšlet o dalších řešeních. Ve sboru,<br />

kde pravidelně tlumočím, je na bohoslužbě vždy<br />

pět písní a podařilo se domluvit, že na každou<br />

bohoslužbu se přidává jen jedna nová píseň a tím se<br />

repertoár již přeložených písní postupně rozšiřuje.<br />

Navíc je nyní překlad písní i jeho prezentace plně<br />

v kompetenci neslyšících <strong>věřící</strong>ch ze sboru.<br />

Na závěr mi vyvstává otázka, zda dokážeme být<br />

skutečně věrní originálním <strong>pro</strong>mluvám a písním,<br />

jež tlumočíme, pokud jim nevěříme. To by bylo ale<br />

na samostatné pojednání. Domnívám se, že neslyšící<br />

(vlastně i slyšící) klienti by jistě preferovali<br />

tlumočníka stejného vyznání, nebo ještě lépe ze<br />

stejného společenství. V situaci, kdy však takový<br />

není, nezbývá, než aby se tlumočník o maximální<br />

možnou věrnost alespoň pokoušel. Proto myslím,<br />

že je třeba před přijetím tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> zvážit,<br />

zda předpokládaný obsah tlumočení nebude<br />

v takovém rozporu s naším přesvědčením, že bychom<br />

se o věrnost originálu ani pokusit nedokázali.<br />

Nejcennějším zdrojem informací <strong>pro</strong> přípravu<br />

2. <strong>pro</strong> mě byly asi konzultace se samotnými neslyšícími<br />

(to především), ale také slyšícími klienty.<br />

Samozřejmě jsem čerpal z nejrůznějších tištěných<br />

i elektronických materiálů.<br />

Z tištěných je to, řekl bych, poměrně známý<br />

slovník znaků křesťanských pojmů (Kolektiv autorů,<br />

2001), i když ten jsem využíval minimálně.<br />

A samozřejmě Bible, zvláště pak Nový zákon.<br />

Mohu doporučit Studijní překlad, který má rozsáhlý<br />

poznámkový aparát s odkazy, vysvětlivkami<br />

a poznámkami k překladu. Ale často pomůže podívat<br />

se i do více různých překladů (např. Ekumenický<br />

překlad, Bible21).<br />

Mnohem více než tištěné materiály používám ty<br />

elektronické. Především přeložené části Bible do<br />

českého znakového jazyka. Z těch veřejně dostupných<br />

jsou to např. videa na<br />

www.biblebezhranic.cz a na www.bjbneslysicich.cz.<br />

Online verzi Bible si asi každý snadno dohledá, ale<br />

uvedu např.: http://www.biblenet.cz (Český ekumenický<br />

překlad), http://www.bible21.cz (Překlad 21.<br />

století), http://www.bible-online.cz/ (výběr<br />

z více překladů). Pro telefony Android mohu doporučit<br />

aplikaci And Bible. Mimo české materiály<br />

používám také stránky https://deaf.bible/bible/study,<br />

kde je mnoho vizuálního materiálu i překlady<br />

v různých znakových jazycích, což může pomoci<br />

například k uchopení uspořádání <strong>pro</strong>storu při<br />

přípravě překladu. Dále si vytvářím vlastní terminologický<br />

glosář na youtube, kam si postupně přidávám<br />

nové znaky.<br />

Český ekumenický překlad<br />

Překlad Bible <strong>pro</strong> 21. století<br />

Výběr z více překladů<br />

Zahraniční zdroje<br />

23 24


z organizací<br />

Zprávy z ASNEP<br />

Prezidentkou EUDY – European Union of the Deaf Youth – <strong>pro</strong> období<br />

2017/2018 se stala Jana Havlová. Ve volbách zvítězila s plným počtem hlasů.<br />

Gratulujeme!<br />

Setkání tlumočníků <strong>pro</strong> neslyšící v ČR 2017<br />

V sobotu 14. října 2017 <strong>pro</strong>běhl již V. ročník celorepublikového setkání tlumočníků<br />

českého znakového jazyka. Jubilejní setkání se tentokrát konalo v centru<br />

Prahy v <strong>pro</strong>storách vyšší odborné školy JABOK. Setkání se zúčastnilo celkem<br />

56 tlumočníků ze všech koutů republiky. Podrobnější informace ze Setkání přineseme<br />

v příštím čísle. Již dnes si do svých diářů můžete zapsat termín 13. října<br />

2018, kdy <strong>pro</strong>běhne šestý ročník Setkání, na které jste srdečně zváni.<br />

Zdroj: Organizační tým <strong>pro</strong> rok 2017<br />

Deaf Friendly<br />

Deaf Friendly zveřenilo ve svém rozšíření, které je volně ke stažení zde (https://<br />

chrome.google.com/webstore/detail/deaf-friendly/nkdddgjkkjdidpbljjemngcmbnagmacm),<br />

nové videopřeklady dalších webových stránek. Jedná se o stránky<br />

Otevřeného vzdělávání, města Tábor, Avon Pochodu 2017 a další podstránky<br />

webových stránek pojišťovny OZP. S přelomem roku se v rozšíření objeví také<br />

překlady s tématem výchovy dětí a také stránky jedné pražské městské části.<br />

Naše tlumočníky jste mohli vidět na akcích, jako je AVON Pochod nebo Týden<br />

komunikace osob se sluchovým postižením aj. Jsme rádi, že naše překlady šíříte<br />

a využíváte k vlastním přípravám na tlumočení.<br />

Deaf Friendly rozšíření<br />

25 26


ze zahraničí<br />

Poznámky z konference OKRID 2016 (o kultuře zvuků )<br />

Farah<br />

Curry<br />

Navazuji na minulý Bulletin, ve kterém jsem referovala o tématu neslyšících tlumočníků,<br />

a tentokrát přináším zprávu ze zajímavého semináře, který <strong>pro</strong>běhl v červnu 2016 taktéž v<br />

rámci konference OKRID – oklahomské sekce RID.<br />

Cory McMahon: Kultura zvuků<br />

Cory je slyšící tlumočník působící<br />

ve státě Texas. Ve svém příspěvku hovořil<br />

o tom, že i my jako slyšící máme svoji kulturu.<br />

Je to kultura zaměřená v první řadě<br />

na zvuky. To se odráží různými způsoby<br />

v naší práci. Například kvůli vlivu slyšící<br />

kultury se do znakového jazyka dostaly<br />

znaky artikulované kolem úst, znaky související<br />

s mluvením. Tyto znaky jsou velmi<br />

podobné v ASL i v ČZJ. Například znakujeme<br />

„ČLÁNEK-POVÍDÁ…“ – i když je<br />

jasné, že článek nemluví. Nebo znakujeme<br />

„ON-MI-NEPOVÍ“ – a můžeme tím myslet<br />

neslyšícího, který mi nesdělí požadovanou<br />

informaci ve znakovém jazyce, ale přesto se<br />

jedná o znak vycházející od úst. Pokud se nad<br />

tím zamyslíme, zjistíme, kolik znaků, které<br />

vyjadřují nějaký druh komunikace, se kolem<br />

úst vyskytuje. Cory navrhl, abychom místo<br />

těchto znaků začali vědomě více používat<br />

znaky, které odpovídají kultuře Neslyšících.<br />

Jako například znaky „vyprávět“, „sdělit“,<br />

„informovat“, „vyjádřit“ apod. Znaky, které<br />

nemají nic společného s ústy, ale <strong>pro</strong>dukují<br />

se v neutrálním znakovacím <strong>pro</strong>storu před<br />

tělem – informace vychází z pohybů rukou,<br />

ze znakového jazyka, nikoliv z úst.<br />

Naše závislost na sluchu a zvucích také<br />

ovlivňuje způsob, jakým znakujeme. V ASL<br />

je používáno mnoho znaků, které jsou artikulované<br />

tvarem prvního písmene daného<br />

pojmu v angličtině. Většinová kultura a jazyk<br />

ovlivňují menšinový americký znakový<br />

jazyk. Poslední roky se v USA setkáváme s<br />

trendem, kdy Neslyšící tyto znaky upravují a<br />

cíleně se zbavují vlivu angličtiny. Příkladem<br />

jsou nové znaky s jinými tvary rukou <strong>pro</strong> pojmy<br />

– jazyk, rodina, lidé, filosofie a kultura –<br />

bez počátečních písmen.<br />

Cory sdílel svůj názor, že my jako slyšící<br />

tlumočníci bychom si měli tyto trendy uvědomovat<br />

a následovat vývoj znakového jazyka.<br />

Pokud to vědomě dělat nebudeme, pokud<br />

nebudeme udržovat tempo s komunitou Neslyšících,<br />

může se jednat z naší strany o formu<br />

útlaku. Cory také do svého semináře zahrnul<br />

současný <strong>pro</strong>blém, se kterým se v USA potýkají<br />

– a sice separaci mezi tlumočníky a komunitou<br />

Neslyšících. Mnoho tlumočníků poté,<br />

co dostuduje a získá certifikaci <strong>pro</strong> tlumočení,<br />

ztrácí kontakt s komunitou Neslyšících. Tlumočníci<br />

pracují jen v pracovní době a pak už s<br />

komunitou nepřicházejí do styku. Už nechodí<br />

do klubů Neslyšících, na různé společenské či<br />

kulturní akce Neslyšících. Cory se zamýšlel<br />

nad důvody, které je k tomuto chování vedou:<br />

Ztratili tlumočníci počáteční zapálení?<br />

Už nepotřebují být v kontaktu s Neslyšícími,<br />

<strong>pro</strong>tože už ovládli znakový jazyk dostatečně?<br />

Jsou tlumočníci <strong>pro</strong>stě jen unavení? Nebo<br />

jsou už příliš velcí <strong>pro</strong>fesionálové, jsou moc<br />

dobří, než aby se šli bavit s „obyčejnými neslyšícími“?<br />

Je samozřejmé, že slyšící a Neslyšící<br />

mají jinou kulturu. A také je samozřejmé, že<br />

nemůžeme a ani bychom neměli být se všemi<br />

N/neslyšícími kamarádi. Je dobré zachovávat<br />

si určitý zdravý odstup. Na druhou stranu<br />

není dobré oddělit jazyk od kultury, ovládat<br />

pouze znakový jazyk, ale nebýt součástí kulturního<br />

společenství. To pak může vést ke<br />

ztrátě důvěry a k méně efektivní tlumočnické<br />

práci – tlumočník neví, co právě hýbe komunitou,<br />

co je <strong>pro</strong> její členy důležité.<br />

Na závěr Cory stručně popsal pojem „mikroagrese“<br />

a uvedl dva příklady, které se dějí<br />

neslyšícím:<br />

• Prvním příkladem je situace v zaměstnání,<br />

kdy ředitel firmy po schůzi hovoří ještě individuálně<br />

se slyšícími zaměstnanci a věnuje<br />

se jejich dotazům. Ale když přijde neslyšící<br />

s tlumočníkem, <strong>pro</strong>hodí s ním ředitel jen pár<br />

slov a odejde.<br />

• A jak se mohou „mikroagrese“ dopouštět<br />

tlumočníci? Příkladem je, pokud tlumočník<br />

přehnaně některé pojmy obšírně dovysvětluje,<br />

zjednodušuje nebo dodává vlastní příklady.<br />

Mezitím mu uteče další část <strong>pro</strong>mluvy,<br />

kterou se rozhodl vypustit. Vychází to z tlumočníkova<br />

pocitu, že je přeci nutné obsah<br />

těm neslyšícím zjednodušit.<br />

Ukázka nových znaků z ASL<br />

27 28


mezi tlumočeními<br />

lucie<br />

břinková<br />

Máte-li chvilku času, podívejte se na to, jak vznikají překlady<br />

Bible <strong>pro</strong> Neslyšící v Izraeli. Zatím je dostupné úvodní video.<br />

Tým českých neslyšících i slyšících překladatelů již poměrně<br />

dlouho pracuje na překladu Bible <strong>pro</strong> české neslyšící. Projekt,<br />

pod kterým tato iniciativa vzniká, se jmenuje Bible bez hranic.<br />

Veškeré informace o tom, jak se na takovém <strong>pro</strong>jektu pracuje,<br />

kdo za ním stojí, co už je přeloženo atd. najdete zde.<br />

Pokud se Vám nechce složitě listovat v Bibli, ale potřebujete<br />

něco najít, tak ekumenický překlad Bible v češtině je<br />

dostupný online zde.<br />

Moderní překlad Bible, tzv. Bible 21. století, je k dispozici zde.<br />

29<br />

30


našli jsme za Vás<br />

lenka<br />

laco<br />

<strong>Tlumočení</strong> <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> klienty jednou z velmi specifických oblasti tlumočení obecně.<br />

Tlumočník zde často vstupuje do <strong>pro</strong>středí, které je <strong>pro</strong> něj neznáme a vyznačuje se<br />

řadou vlastních charakteristických pravidel, specifickou terminologií, jazykem plným<br />

duchovních a metaforických vyjádření a vlastní kulturou.<br />

Jak se na takové tlumočení může tlumočník připravit? Na tuto a další otázky Vám<br />

odpoví článek Romany Petráňové Specifika tlumočení do znakového jazyka <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>.<br />

Ačkoli se jedná o článek staršího data vydání, je jeho obsah stále aktuální i v dnešní době.<br />

Kniha Translation and Religion: Holy Untranslatable? se zabývá metodami a motivy<br />

k překládání ústředních textů světových náboženství a zkoumá širokou škálu překladových<br />

<strong>pro</strong>blémů specifických <strong>pro</strong> jedinečnou povahu takovýchto textů.<br />

Na základě teorie překladu jsou zde analyzovány různé druhy<br />

náboženských textů a přináší do popředí důležité a citlivé otázky jejich překladu.<br />

PETRÁŇOVÁ, R. Specifika tlumočení <strong>pro</strong> Specifika tlumočení do znakového<br />

jazyka <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong>. TOP 04/2009.<br />

LONG, L. Translation and Religion: Holy Untranslatable?<br />

Clevedon: Multilingual MattersLtd, 2005, 209 pp.<br />

Elaine Costello, dlouholetá učitelka neslyšících a ředitelka a editorka<br />

Gallaudet College Press, ve své knize Religious Signing: A Comprehensive<br />

Guide for All Faiths podává jak teoretický úvod k jednotlivým druhům<br />

náboženství, tak i slovník 750 znaků ASL typických <strong>pro</strong> tato náboženství.<br />

Byli jste někdy požádání o tlumočení v rámci náboženských obřadů? Odmítli jste<br />

z obav, že takové tlumočení nezvládnete? Článek Me, Religious Interpreter? No way! Se<br />

zaměřuje na otázku obav z tlumočení <strong>pro</strong> <strong>věřící</strong> a snaží některé z nich osvětlit a vyvrátit.<br />

CASTELLO, E. Religious Signing: A Comprehensive Guide for All Faiths.<br />

USA: Bantam Books,rev. Upd. Edition, 2009.<br />

JAMES, R. Me, Religious Interpreter? No way! Views. Vol. 5, Iss 3, 1998, p. 15-17.<br />

Dostupný z WWW: http://www2.palomar.edu/users/lmendoza/documents/<br />

Religious_Interpreting.pdf<br />

31 32


Další literatura k tématu:<br />

Ayers, B. Deaf diaspora: The third wave of Deaf ministry. ISBN: 0595335411.<br />

Bearden, C. (1975). A handbook for religious interpreters for the Deaf.<br />

Atlanta: Home Mission Board of the Southern Baptist Convention.<br />

Bearden, C. and J. Potter (1973). Manual of religious signs. Silver Spring, MD: National<br />

Association of the Deaf. Collins, S. C., Schneider, J. (Illustrator),<br />

Kifer. K. (Illustrator), & Frasnik, M. (Illustrator) (1998, November).<br />

Signing at Church: For adults and young adults. Garlic Pr; ISBN: 0931993989<br />

Costello, E. & Lehman, L. (illustrator) (1986, April). Religious signing:<br />

The new comprehensive guide for all faiths. New York: Bantam Doubleday<br />

Dell Pub; ISBN: 0553342444<br />

Douglas, J. D. (Ed.) (1982, April). The new Bible dictionary.<br />

Tyndale House Pub. ISBN: 0842346678.<br />

Flegal, D., (ed.) and Jones, R. S. (ill.) (2000, August). More sign &amp; say: Bible verses for<br />

children. Abingdon Press; ISBN: 0687014573.<br />

Flegal, D. (1999, January). Sign & say: Bible verses for children.<br />

Abingdon Press; ISBN: 0687074428.<br />

Oglia, D., F. Caccamise, D. Pocobello, W. Newell, K. Cagle, and M. Mitchell (1985).<br />

TECHNICAL SIGNS MANUAL 7: Religion/Catholic. St. Petersburg, FL: MTPS.<br />

Dictionary of sign language terms for the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Salt<br />

Lake City, UT: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.<br />

Schneider, J., Kifer, K., Frasnik, M. (ills.) and Collins, S. H. (1998, November). Signing at<br />

Church: For adults and young adults. Garlic Pr; ISBN: 0931993989.<br />

Sign to the Lord a new song. Milwaukee, Wisconsin: Northwestern Publishing House. This<br />

279 page book describes the signs for hundreds of words and phrases used in the worship<br />

setting. It <strong>pro</strong>vides alternate signs for words that have multiple meanings. Clear, sharp pictures<br />

enhance the understanding of many of the signs.<br />

Yates, L. (January 10, 2007). Interpreting at Church: A Paradigm for Sign Language Interpreters.<br />

BookSurge Publishing. ISBN-10: 1419653180, ISBN-13: 978-1419653186.<br />

Yount, W. R. (1976, June). Be opened!: An introduction to ministry with the deaf. Baptist<br />

Sunday School Board. ISBN-10: 0805432167, ISBN-13: 978-0805432169.<br />

Hollis, M. (1988, June). Signs for Catholic liturgy and education. Silver Spring,<br />

MD: NAD. ISBN: 0318168871<br />

Levicoff, S. (1991). Christian counseling and the law. Chicago: Moody Press. [out of print]<br />

There is a large section on confidentiality and privileged communication in which Levicoff<br />

describes confession and the degree of confidentiality of the priest.<br />

Magida, A. J. & Matlins, S. (Editors) (1999, April). How to be a perfect stranger: A guide to<br />

etiquette in other people & religious ceremonies, volume 1 (and there is also a volume 2).<br />

SkyLight Paths Publishing. ISBN: 1893361012.<br />

Sections: History and beliefs, The basic service, Holy days and festivals, Life cycle events,<br />

Home celebrations. Martin, W. The laymen’s Bible encyclopedia. The Southwestern Company.<br />

Maxwell, M. and S. Boster (1982). Interpreting hymns for Deaf worshipers. In Sign Language<br />

Studies,36, 217-226.<br />

33 34


atření s JTP<br />

lUCIE<br />

BŘINKOVÁ<br />

Recenze na knihy z oblasti lingvistiky v zimním ToPu<br />

Vyšlo zimní číslo časopisu ToP. Na straně 25 a 26 naleznete článek od našich členek<br />

Kateřiny Liškové a Kristýny Sikové. Knihy, o kterých se v článku pojednává naleznete v naší<br />

knihovně. Časopis si můžete po přihlášení stáhnout.<br />

Pokud někdo nevíte, jak se přihlásit, napište nám na rada@cktzj.com, rádi vám s tím<br />

pomůžeme.<br />

JTP připravuje na jaro opět zajímavé konference a kurzy:<br />

V březnu se v JTP uskuteční zajímavá jazyková konference, informace o <strong>pro</strong>gramu naleznete zde.<br />

Zajímavý může být I <strong>pro</strong> tlumočníky <strong>pro</strong> Neslyšící kurz právnické češtiny. Informace najdete zde.<br />

Článek najdete zde<br />

A pokud by Vás zajímal <strong>pro</strong>fesní časopis JTP TOP, tak zde najdete některé články online.<br />

35<br />

36


z redakce<br />

Příští číslo Bulletinu bude na téma PSYCHOHIGIENA PRO TLUMOČNÍKY.<br />

Pokud nám i Vy chcete cokoliv sdělit, např. k příštímu<br />

tématu, ale i k ostatnímu, co Vás při čtení napadá, nebo chcete zaslat<br />

komentář k podobě nebo konkrétnímu článku,<br />

napište na rada@cktzj.com.<br />

Vydává Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s., Senovážné nám. 23,<br />

Praha 1.<br />

Časopis je distribuován zdarma. Pokud ho i vy chcete dostávat do svých<br />

e-mailových schránek, napište si o něj na rada@cktzj.com.<br />

Odpovědné redaktorky: Lucie Břinková a Anna Moudrá<br />

Korektorka: Marie Komorná<br />

Grafik: Tomáš Urbánek<br />

Přispěvatelé do tohoto čísla: Lucie Tužová, Romana Petráňová, Helena Andrejsková,<br />

Farah Curry, Marie Horáková, Alena Č. Voráčová, Jindřich Mareš<br />

Pokud někdo bude mít zájem o překlad a napíše nám (rada@cktzj.com), pošleme<br />

mu ho na e-mail nebo se s ním osobně domluvíme, jak mu překlad dodat. Když už<br />

bude hotový, vložíme ho do Bulletinu na webových stránkách a na<br />

Facebook.<br />

Za obsah článků odpovídají autoři. Texty ne<strong>pro</strong>šly jazykovou úpravou. Příspěvky<br />

se nehonorují. Příspěvky zde otištěné nesmí být re<strong>pro</strong>dukovány v žádné formě,<br />

ani elektronickým či mechanickým způsobem, včetně systémů <strong>pro</strong> ukládání<br />

a vyhledávání informací, bez souhlasu držitelů copyrightu. Citace z textů možno<br />

přetisknout pouze s uvedením zdroje.<br />

37<br />

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!