Jindřichohradecko z nebe

editacbs

Unikátní kniha leteckých fotografií z edice Česko z nebe.
Autor Milan Paprčka a kolektiv
ISBN 978-80-88259-16-9
1. vydání, 2018
Vydalo CBS Nakladatelství

Toto je zelená kniha. Její koupí podporujete lesní hospodaření a jiné kontrolované zdroje šetrné k přírodě

a k místním obyvatelům. Kniha byla vytištěna na papíru s certifikátem FSC ® .

This is a “green” book. By buying it, you support nature-friendly forest management and other controlled

sources that keeps the local people in mind. The book was printed on paper with FSC ® certificate.

Dies ist ein grünes Buch. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie eine umweltschonende

Bewirtschaftung der Wälder, wovon auch die hiesigen Bewohner profitieren und andere kontrollierte

Quellen. Das Buch wurde auf Papier mit FSC ® -Zertifikat gedruckt.


Jindřichův Hradec Region From Heaven

Region Jindřichův Hradec aus der Vogelperspektive

Věnování · Dedication · Widmung

JINDŘICHOHRADECKO

z nebe

Milan Paprčka a kolektiv


PÁR SLOV O VZNIKU TÉTO KNIHY

A FEW WORDS ABOUT THE CREATION OF THIS BOOK • EINIGE WORTE ZUR ENTSTEHUNG DIESES BUCHS

Kanada i Finsko v Česku

Canada and Finland in the Czech Republic

Kanada und Finnland in Tschechien

Česká Kanada. Tak tento

nádherný kraj nazval

místní rodák, novinář

a cestovatel Jaroslav Arnošt

Trpák. Já jsem v Kanadě

nebyl, tak jsem si ho

nazval sám pro sebe České

Autor knihy a jeho Skyper GT9

Finsko, které jsem navštívil

několikrát. I mě i Trpáka k těmto přirovnáním určitě

vedl uchvacující pohled na krajinu plnou jezer

a lesů. Měl jsem možnost si ji vychutnat zhora

a musím říct, že je mnohem zajímavější než Finsko.

Kromě krásných lesů se v některých jezerech

zrcadlí i několik architektonických skvostů, které

byste na severu těžko hledali. Fotografie do této

knihy vznikaly od roku 2014 a většinu momentů

jsem zachytil během podzimu 2017. Některé unikátní

snímky nám do knihy poskytl i legednární

letecký fotograf Petr Toman. Věřím, že díky této

knize si vychutnáte Jindřichohradecko pořádně

z vysoka. Z nebe!

Milan Paprčka

Czech Canada. This beautiful place was given its

name by a local native, journalist and traveller, Jaroslav

Arnošt Trpák. I have never been to Canada, so

I named it Czech Finland for myself, since I had visited

Finland multiple times. Both Trpák and I came

up with this comparison, since we were impressed

by breath-taking view of the countryside full of lakes

and forests. I had the opportunity to experience it

from above and I must say that it appeared more interesting

than Finland. Besides beautiful forests, at

some lakes there were reflected even architectural

gems, which would be difficult to find in the North.

The photographs used in this book have been taken

since 2014 and I captured most of the moments during

the autumn of 2017. Some unique images have

even been provided for use in the book by legendary

aerial photographer Petr Toman. I am confident

that this book will enable you to enjoy viewing Jindřichův

Hradec from a bird’s-eye perspective. From

the sky, from the heaven!

Milan Paprčka

Böhmisches Kanada. So wurde diese wunderschöne

Region von dem Einheimischen, Journalisten

und Reisenden, Jaroslav Arnošt Trpák, bezeichnet.

Ich bin nie in Kanada gewesen, also habe ich es für

mich selbst Böhmisches Finnland genannt, das ich

mehrmals besucht habe. So wie mich, so haben

bestimmt auch Trpák die faszinierenden Anblicke

auf die Landschaft voller Seen und Wälder dazu verleitet.

Ich hatte die Möglichkeit, sie aus der Luft zu

genießen und ich muss sagen, dass sie um Vieles

interessanter ist als Finnland. Neben den schönen

Wäldern spiegeln sich in einigen der Seen auch architektonische

Juwelen wider, die man im Norden

kaum finden kann. Die Fotos für dieses Buch sind

ab 2014 entstanden und die meisten habe ich im

Herbst 2017 gemacht. Einige der einzigartigen Bilder

lieferte für dieses Buch der legendäre Luftfahrtfotograf

Petr Toman. Ich bin davon überzeugt, dass

Sie dank diesem Buch die Region Jindřichův Hradec

von ganz oben auskosten können. Viele Grüße vom

Himmel!

Milan Paprčka


Jindřichův Hradec Region From Heaven

Region Jindřichův Hradec aus der Vogelperspektive

JINDŘICHOHRADECKO

z nebe

Milan Paprčka a kolektiv


OCHRANA ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ NADE VŠE

Vzpomínáte, jak vám bylo krásně teplo,

když jste se na prázdninách u babičky

zahrabali do sena na půdě? Obyvatelé

Jindřichova Hradce si takové teplo dopřávají

denně a mohli by o tom vyprávět.

Životní prostředí je velmi diskutovaným tématem. Jedním

ze způsobů, jak příznivě ovlivnit stav klimatu, je co

nejčistší výroba energie. V jindřichohradeckém Energetickém

centru se zaměřili na zpracování biomasy

v podobě slisovaných balíků slámy a sena a technologie,

kterou v roce 2008 uvedli do provozu, byla svého

času ve střední Evropě naprosto unikátní. Mnozí teď

zapřemýšlejí, co to vlastně biomasa je? Biomasa je

souhrn látek tvořících těla všech organismů. Nejčastěji

je biomasou označována ta rostlinného původu,

která je využitelná pro energetické účely, jejíž energie

má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze.

Tato energie se pak uvolní spalováním. Slisované balíky

slámy a sena jsou v jindřichohradecké elektrárně

dopravovány do speciálního biomasového kotle, který

nahradil dva parní kotle spalující mazut a zemní plyn.

Kondenzační odběrová turbína pak zajišťuje výrobu

elektřiny, která pokryje roční spotřebu 15 000 domácností,

a dodávku tepla do dvou největších jindřichohradeckých

sídlišť. K takovému provozu je samozřejmě

potřebný pravidelný přísun paliva, kterého se v Energetickém

centru ročně spálí téměř 50 000 tun, což

představuje 130 000 balíků slámy a sena. Společnost

dlouhodobě spolupracuje s různými dodavateli z okolí,

kteří musí hlídat pouze jedno, a to vlhkost surovin.

Po usušení je nutné slámu a seno slisovat do balíků

daných rozměrů a ty uskladnit v suchém prostředí,

případně zabalit do fólie. K tomu slouží zařízení, které

dokáže zabalit celý stoh slámy a sena. Takže až

vás někdy na poli udiví slisovaný stoh slámy zabalený

do igelitu, víte, proč tomu tak je.

Ještě donedávna tvořila výroba elektrické energie

a tepla v Energetickém centru uzavřený cyklus. Co to

znamená? Z vypěstovaných travin a obilnin se po jejich

usušení stalo palivo pro výrobu elektrické energie

a tepla. Ze zbytků po spalování, tj. ze škváry a popílku,

se po smíchání stalo certifi kované hnojivo s vysokým

obsahem minerálních látek, které bylo aplikováno zpět

na pole jako výživa pro novou biomasu, čímž byl cyklus

uzavřen. V současné době Energetické centrum dělá

vše pro to, aby opět získalo certifi kaci směsi popílku

a škváry coby hodnotného hnojiva, o kterou přišlo legislativní

úpravou obsahu některých látek v hnojivu.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

ABOVE ALL ELSE

Do you remember how nice and warm

you were when you dug played in the

hay on the ground during the holidays at your

grandmother's? The inhabitants of Jindřichův

Hradec enjoy for themselves such warmth on

a daily basis and could tell you about it.

The environment is a highly discussed topic. One of the

ways to influence the climate is to carry out the cleanest possible

energy production. At the Energy Centre in Jindřichův

Hradec, they focused on processing bio mass in the form of

pressed bales of straw and hay, and the technology, which

in 2008 was put into operation, was absolutely unique in its

time in Central Europe. Will many people now think about

what exactly bio mass is? Bio mass is a collective set of

substances forming the bodies of all organisms. Bio mass

is most often described as being of plant origin and usable

for energy purposes while its energy has its origin in the


UMWELTSCHUTZ ÜBER ALLES

sun’s rays and photosynthesis. This energy is then released

through combustion process. The formed bales of straw and

hay are transported at the Jindřichův Hradec power plant

to a special bio mass boiler, which has replaced two steam

boilers burning black oil and natural gas. The condensing

extraction turbine then ensures production of electricity,

which covers the yearly consumption of 15,000 households

and supplies heat to the two largest housing complexes in

Jindřichův Hradec. For such operation, regular feed of fuel is

of course necessary and the Energy Centre annually burns

nearly 50,000 tonnes of it, which represents 130,000 bales

of straw and hay. The company has long cooperated with

various suppliers from the surroundings, who must watch

over only one thing, the moisture of raw materials. After

drying, it is necessary to press straw and hay into bales of

particular dimensions and store them in a dry environment

or wrap them in foil. This is done by equipment, which can

wrap an entire stack of straw and hay. So, the next time

someone in the field expresses surprise at a stack of straw

wrapped in plastic, you will know why.

Until recently, electricity and heat production had a closed

cycle at the Energy Centre. What does this mean? Cultivated

grasses and grain after drying became fuel for production

of electricity and heat. The remains left over by combustion,

cinders and ash, after mixing became a certified fertiliser

with high mineral content, which was put back on fields as

nutrients for new bio mass, which closed the cycle. Currently,

the Energy Centre is doing everything that it can to regain

certification of the mix of ash and cinders as a valuable fertiliser,

which it was stripped of by a legislative change in the

definition of the contents of certain substances in fertiliser.

Erinnern Sie sich noch daran, wie

wunderschön warm Ihnen war, wenn

Sie sich während der Ferien bei der Oma in

das Stroh auf dem Dachboden vergraben

haben? Die Einwohner von Jindřichův

Hradec genießen eine solche Wärme täglich

und könnten davon erzählen.

Die Umwelt ist ein sehr diskutiertes Thema. Eine der

Möglichkeiten, das Klima positiv zu beeinfl ussen,

ist die möglichst saubere Energieerzeugung. Im

Energiezentrum Jindřichův Hradec konzentriert

man sich auf die Verarbeitung von Biomasse in

Form von gepressten Stroh- und Heuballen und die

Technologie, die 2008 in Betrieb genommen wurde,

war zu ihrer Zeit in Mitteleuropa ganz einzigartig. Viele

Menschen fragen sich, was Biomasse eigentlich ist?

Biomasse ist die Summe der Stoffe, aus denen die

Körper aller Organismen bestehen. Am häufi gsten

wird diejenige Masse pfl anzlichen Ursprungs,

die für Energiezwecke genutzt werden kann und

deren Energie ihren Ursprung in Sonnenstrahlung

und Photosynthese hat, als Biomasse bezeichnet.

Diese Energie wird dann durch Verbrennung

freigesetzt. Stroh- und Heuballen werden im

Kraftwerk von Jindřichův Hradec an einen speziellen

Biomassekessel geliefert, der zwei Dampfkessel

ersetzt hat, die Öl und Erdgas verbrennen. Die

Kondensations-Entnahmeturbine sichert dann die

Stromproduktion, um den jährlichen Verbrauch

von 15.000 Haushalten und die Wärmeversorgung

der zwei größten Wohnsiedlungen von Jindřichův

Hradec zu decken. Für so einen Betrieb ist natürlich

eine regelmäßige Versorgung mit Brennstoffen

erforderlich. Im Energiezentrum werden jährlich etwa

50.000 Tonnen verbrannt, was 130.000 Stroh- und

Heuballen entspricht. Das Unternehmen arbeitet

langfristig mit verschiedenen Lieferanten aus der

Umgebung zusammen, deren Aufgabe nur darin

besteht, den Feuchtigkeitsgehalt der Rohstoffe

zu überwachen. Nach dem Trocknen müssen das

Stroh und das Heu in Ballen mit bestimmten Maßen

gepresst und in trockener Umgebung oder in Folie

verpackt aufbewahrt werden. Dazu dient ein Gerät,

das einen ganzen Stapel Stroh und Heu einwickeln

kann. Wenn Sie also einen zusammengepressten

Strohballen eingewickelt in Plastik auf dem Feld

sehen, dann wissen Sie, warum dem so ist.

Energetické centrum s. r. o., Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec

pechova@ecjh.cz, www.ecjh.cz, www.oenergetice.cz


FOTOGRAFOVANÉ LOKALITY

PHOTOGRAPHED LOCATIONS • FOTOGRAFIERTE ORTE

OBSAH

CONTENT • INHALT

99

47-48

50

51

49

56

54-55

52-53

57

KARDAŠOVA 44-46

8-13 14-15

ŘEČICE

16-21

42

JINDŘICHŮV HRADEC

40-41

100-103

22-23 24-26

38-39

27-28

LOMNICE

NAD LUŽNICÍ

90-93

88-89

94-98

82-83

86-87

84-85

80-81

58

61-62

NOVÁ

BYSTŘICE

33-37

104-112 29-31 32

TŘEBOŇ

SUCHDOL

NAD LUŽNICÍ

60

59

63

66

67-70

71

64-65 DAČICE

72

76

SLAVONICE 73

77-79

74-75

43

2 Pár slov o vzniku této knihy

• A few words about the creation of this book

• Einige worte zur entstehung dieses buchs

4–5 Energetické centrum

6–7 Fotografované lokality, Obsah

• Photographed locations, content

• Fotografierte orte, inhalt

8–13 Jindřichův Hradec

14–15 Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

• State Castle and Château Jindřichův Hradec

• Staatliche Burg und Schloss Jindřichův Hradec

16–21 Jindřichův Hradec

22–23 Horní Pěna

24–26 Kačlehy

27–28 Číměř

29–31 Hrad Landštejn

• Landštejn Castle

• Die Burg Landštejn

32 Vodní nádrž Landštejn

33–37 Nová Bystřice

38–39 Stráž nad Nežárkou

40–41 Hatín

42 Roseč

43 Dešná

44–46 Ratiboř

47–48 Kardašova Řečice

49 Březina

50 Pluhův Žďár-Červená Lhota

51 Pluhův Žďár

52–53 Lodhéřov

54–55 Kostelní Radouň

56 Nová Včelnice

57 Jarošov nad Nežárkou

58 Popelín

59 Kunžak-Valtínov

60 Kunžak

61–62 Strmilov

63 Studená

64–65 Český Rudolec

66 Kostelní Vydří

67–70 Dačice

71 Budíškovice

72 Třebětice

73 Staré Hobzí

74–75 Písečné

76 Cizkrajov

77–79 Slavonice

80–81 České Velenice

82–83 Dvory nad Lužnicí

84–85 Nová Ves nad Lužnicí


86–87 Rapšach

88–89 Suchdol nad Lužnicí

90–93 Majdalena

94–98 Chlum u Třeboně

99 Ponědraž

100–103 Lomnice nad Lužnicí

104–112 Třeboň

113 Mozaika života lidí a společností v regionu

Jindřichohradecko

• Mosaic of people’s life and companies at

Jindřichův Hradec region

• Mosaik über das leben der menchen sowie

die gesellschaft in der region Jindřichův Hradec

114 Jindřichův Hradec

115 Dačice

116 Velký Ratmírov

117 Dunajovice

Kostelní Radouň

118 Lodhéřov

Písečné

119 Člunek

Heřmaneč

Kostelní Vydří

Lužnice

120 Majdalena

Skvělý produkt pro skvělého obchodníka

• A great product for a great salesperson

Kdo pomáhá cestovnímu ruchu růst?

• Who helps the tourism to grow

121 Ochrana životního prostředí nade vše

• Environmental protection above all else

• Umweltschutz über alles

122 RM-BAU s. r. o. – Váš dodavatel staveb

z Jindřichova Hradce

• RM-BAU s. r. o. – Your supplier of construction

from Jindřichův Hradec

• RM-BAU s. r. o. – Ihr Bauunternehmer aus

Jindřichův Hradec

Isosklo, spol. s r. o. – Jistota se sklem

• Isosklo, spol. s r. o. – Certainty with glass

• Isosklo, spol. s r. o. – Sicherheit mit Glas

123 Zde žije jogurt a zákys z jižních Čech

• Where yoghurt and dairy products from

Southern Bohemia are abundant

• Hier werden der aus Südböhmen kommende

Joghurt sowie die Dickmilch hergestellt.

Krása utkaná z vlny

• Beauty of woven wool

• Aus Wolle gewobene Schönheit

124 Následuj svůj sen

• Follow your dream

• Folge Deinem Traum

Andělé dnešních dnů

• Modern-day angels

• Die Engel unserer Zeit

125 Krok správným směrem

• Faculty of management – Step in the right direction

• Ein Schritt in die richtige Richtung

Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu

• A sunny path to education and sport

• Mühelos lernen und sportliche erfolge erzielen

126 Fruko-Schulz

Malovaná mapa vzdělává děti na školách

• Painted maps educate children at schools

Poznávejte krásy České republiky z nebe!

• See the beauty of the Czech Republic from the sky!

127 Profil autora

• Autors´profile

• Profil des autors


100 Jindřichův Hradec CBS 215 DSC_7612.jpg

Městu Jindřichův Hradec dominuje zámek

a rybník Vajgar

The town of Jindřichův Hradec is dominated by a château and

Vajgar pond

In Jindřichův Hradec bilden das Schloss und der Teich Vajgar

die Dominanten der Stadt

Zámek v Jindřichově Hradci nabízí hned několik

prohlídkových okruhů

The château in Jindřichův Hradec offers several guided tours

Das Schloss in Jindřichův Hradec bietet gleich mehrere

Besichtigungstouren an

9


Náměstí Míru dominuje 20 metrů vysoké sousoší

Nejsvětější Trojice

Peace Square (náměstí Míru) is dominated by a 20-meter-high

statute depicting the Holy Trinity

Der Stadtplatz „Náměstí Míru“ wird von einer 20 Meter hohen

Dreifaltigkeitssäule dominiert

Počátky historie kostela Nanebevzetí Panny

Marie sahají až do 14. století

The beginnings of the history of the Church of the

Assumption of the Virgin Mary date back to the 14th century

Die geschichtlichen Anfänge der Mariä-Himmelfahrt-Kirche

können bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgt werden

11


Malý ostrůvek uprostřed rybníka nechal

navršit hrabě Jaromír Černín jako dar své

manželce Karolině

A small island in the centre of the pond was ordered built by

count Jaromír Černín as a gift to his wife Karolina

Die kleine Insel in der Mitte des Teiches ließ Graf Jaromír

Černín als Geschenk für seine Frau Karolina aufwerfen lassen

Kostel sv. Kateřiny a klášter františkánů nechal

vystavět Jindřich IV.

The Church of St. Catherine and the local Franciscan

monastery were ordered built by Jindřich IV

Die Kirche der Hl. Katharina und das Franziskanerkloster ließ

Heinrich IV. erbauen

13


Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Tak jako mnoho starých hradů v Čechách, i hrad a zámek v Jindřichově Hradci má svou bílou paní.

Obvykle je zobrazována jako tajuplná dáma v bílých šatech s vysokým bílým kloboukem a hustým vlajícím závojem. Za pasem

nosí velký svazek klíčů, kterými chřestí, když se jí něco nelíbí, a barvou svých rukaviček věští budoucnost. Dodnes není úplně

jasné, kdo onou bílou paní vlastně byl. Podle jedné verze to mohla být Perchta z Rožmberka, která velmi trpěla v manželství

s Janem z Lichtenštejna. Muž ji týral a trápil a požádat o odpuštění ho napadlo, až když laskavá paní Perchta umírala. Ta mu

však nevyhověla, a proto ji Jan proklel. Musí obcházet na panství svých předků, dokud se nerozpadnou v prach. Ještě jedna

žena by mohla být bílou paní. Markéta z Hardeggu, druhá manželka Jindřicha II. Tato vlídná a laskavá paní byla mezi prostým

lidem velmi oblíbená. Přijížděla vždy v bílých šatech a patrně to byla ona, která v zámecké černé kuchyni začala na Zelený

čtvrtek vařit sladkou kaši pro chudé. Čas od času ji i po její smrti vídávali, celou v bílém, v pravé poledne shlížet z okna staré

věže, do které již nevedly žádné schody. Bílými rukavičkami zvěstovala narození děťátka, černé rukavičky znamenaly něčí

smrt. Hradecká bílá paní je dobrým duchem hradu a laskavou ochranitelkou všech trpících.

State Castle and Château Jindřichův Hradec

Just like many old castles in Bohemia, the Castle and Château in Jindřichův Hradec also has its own Lady in White.

She is usually depicted as a mysterious woman in a white dress with a tall white hat and a waving veil. She wears a set of

keys around her waist which she rattles to indicate that she does not like something and the colour of her gloves forecasts

the future. Today, it is not entirely clear who exactly the Lady in White was. According to one version of the story, she may

have been Perchta of Rožmberk, who suffered greatly with her husband, John of Lichtenstein. He tormented her and did not

decide to ask for forgiveness until Perchta had died. However, she did not forgive him, so John put a curse on her. She must

wander through the manor of her ancestors, until they collapse into dust. Another woman may have been the Lady in White.

Markéta of Hardegg, the second wife of Jindřich II. That friendly lady was very popular among common people. She always

appeared in a white dress and it was clearly she who on Green Thursday in the black kitchen began cooking porridge for the

poor. From time to time after her death, she has been seen, all in white at noon peering from the window of the old tower,

to which steps no longer lead. Her white gloves forecast the birth of a child and black gloves signify someone's death. The

Hradec Lady in White is a good spirit of the castle and the kind protector of all who suffer.

Staatliche Burg und Schloss Jindřichův Hradec

Genauso wie viele der alten Burgen in Böhmen, so hat auch die Burg und das Schloss in Jindřichův Hradec

seine Weiße Frau.

Meist wird sie als eine mysteriöse Dame in einem weißen Kleid, mit hohem weißen Hut und einem dichtem Schleier dargestellt.

An ihrer Taille trägt sie einen großen Schlüsselbund, mit dem sie rasselt, wenn ihr etwas nicht gefällt und mit der

Farbe ihrer Handschuhe sagt sie die Zukunft voraus. Bis heute ist nicht klar, wer die Weiße Frau tatsächlich war. Eine Version

besagt, dass es sich um Perchta von Rožmberk handelt, die sehr unter ihrer Ehe mit Jan von Liechtenstein gelitten hat. Der

Mann peinigte und quälte sie und bat erst dann um Vergebung, als die liebe Frau Perchta im Sterben lag. Sie vergab ihm

jedoch nicht und Jan verfluchte sie dafür. Sie muss auf der Herrschaft ihrer Vorfahren so lange umherwandern, bis diese

zu Staub verfallen. Noch eine weitere Frau könnte die Weiße Frau sein. Markéta von Hardegg, die zweite Frau von Heinrich

II. Diese freundliche und liebenswürdige Dame war beim einfachen Volk sehr beliebt. Sie trug immer ein weißes Kleid und

wahrscheinlich war sie es, die damit begann, am grünen Donnerstag in der schwarzen Küche des Schlosses, süßen Brei für

die Armen zu kochen. Von Zeit zu Zeit sah man sie auch nach ihrem Tod, wie sie ganz in weiß gekleidet zu Mittag aus dem

Fenster des alten Turms, zu dem keine Stufen mehr führten, schaute. Mit weißen Handschuhen sagte sie die Geburt eines

Kleinkinds voraus, schwarze Handschuhe bedeuteten den Tod. Die Weiße Frau von Hradec ist ein guter Geist des Schlosses

und freundlicher Beschützer aller Leidenden.

15


Na jindřichohradeckém letišti jsme si několikrát

dali pauzu a zažili pohostinnost místních letců

At the Jindřichův Hradec Airport, we have paused multiple

times to experience the hospitality of local pilots

Am Flughafen von Jindřichův Hradec haben wir mehrmals

eine Pause gemacht und die Gastfreundschaft der hiesigen

Piloten genossen

Po místní úzkokolejce jezdí pravidelně parní vlak,

ze kterého si můžete vychutnávat výhled do okolní

krajiny

The steam train regularly travels along a narrow stretch

of tracks, from where there is a spectacular view of the

surrounding countryside

Auf der örtlichen Schmalspurbahn fährt regelmäßig ein

Dampfzug, von dem Sie die Aussicht auf die umliegende

Landschaft genießen können

Jednou z největších jindřichohradeckých atrakcí

je 15. poledník východní délky, který městem

prochází

One of the biggest attractions in Jindřichův Hradec is the

marker of the 15th east line of longitude, which crosses

through the town

Eine der größten Attraktionen von Jindřichův Hradec ist der

15. Ostmeridian, der die Stadt durchquert

17


V malebně zadumané krajině kolem Jindřichova

Hradce se můžete probouzet v hotelu Frankův Dvůr

In the picturesque countryside surrounding Jindřichův

Hradec, you can awaken in the Frankův Dvůr Hotel

Sie können in der malerischen Landschaft, die Jindřichův

Hradec umgibt, im Hotel Frankův Dvůr aufwachen

Rovnou po dvou schodištích vystoupáte

na rozhlednu Rýdův kopec, ze které se vám otevře

pohled na dechberoucí krajinu Jindřichohradecka

Straight along the two stairways you can ascend to the top of

Rýdův kopec, a hill from which there is a spectacular view of

the Jindřichův Hradec area countryside

Über zwei Treppenhäuser steigen Sie zum Aussichtsturm

Rýdův kopec hinauf, von dem aus Sie die atemberaubende

Landschaft von Jindřichův Hradec erblicken können

21


U hranice přírodního parku Česká Kanada se

nachází obec Horní Pěna

At the border of Czech Canada Nature Park, you can find the

village of Horní Pěna

An der Grenze des Nationalparks Böhmisches Kanada

befindet sich die Gemeinde Horní Pěna

Rybníček, který připomíná oko, hlídající co se

děje kolem, v obci Horní Pěna

A small pond, which resembles an eye keeping watch over

what happens in the surroundings of Horní Pěna

Ein Teich, der an ein Auge, das das Geschehen im Dorf Horní

Pěna überwacht, erinnert

Břehy vodních ploch jsou domovem různých

druhů ptáků

The banks of bodies of water are home to many species of

birds

Die Ufer der Wasserflächen sind Heimat für verschiedene

Vogelarten

23


Ostrůvky, připomínající hlavu s chapadly

chobotnice, vyčnívají z rybníka Kačlehy

Islets resembling a head with the tentacles of an octopus

protrude from Kačlehy Pond

Inseln, die an den Kopf eines Oktopus mit seinen Tentakeln

erinnern, ragen aus dem Teich Kačlehy hervor

Chatové městečko dětského tábora

Bílá Skála u Číměři je ideálním místem pro

vytvoření krásných zážitků z dětství

The cottage village Bílá Skála at the Číměř is an ideal place for

a pleasant childhood experience

Die Ferienhausstadt Bílá Skála bei Číměř ist ein idealer Ort,

um schöne Kindheitserinnerungen zu schaffen

27


Obec jako vystřižená z pohlednice – to je Číměř

A village that looks like it’s been cut out of a postcard – that

is Číměř

Eine Gemeinde wie auf einer Postkarte – das ist Číměř

Zřícenina hradu Landštejn vyčnívá z lesů České

Kanady a dohlíží na stejnojmennou vodní nádrž

The ruins of Landštejn Castle stand out from the forests of

Czech Canada and overlook the water reservoir of the same

name

Die Burgruine Landštejn ragt aus den Wäldern des

Böhmischen Kanada heraus und überwacht das gleichnamige

Wasserreservoir

29


Hrad Landštejn

Každý hrad byl v době své slávy zdrojem mýtů. A těmto mýtům čas skvěle prospívá.

Gotický skvost mezi hrady Landštejn není výjimkou. Při vstupu do hradu v hrubé omítce brány najdete tvář Markéty,

dcery Viléma z Landštejna. V dobách, kdy kolem hradu vedla důležitá obchodní stezka, byla sličná Markéta zaslíbena

panu Jindřichovi II., mocnému pánu z nedalekého Hradce. Příběh jejich lásky by se asi vyvíjel jinak, kdyby Jindřich nechtěl

k obvyklému věnu také mýto ze stezky. Tento požadavek rozhodně nebyl po chuti autoritativnímu otci, který zasnoubení

zrušil a zahájil tak dlouhotrvající svár. Válka růží, jak je tento spor nazýván, vtáhla do bojů celé jižní Čechy. A co bylo

dál? Spory vyřešil až Karel IV. Markéta byla uvězněna, a když se s pomocí rytíře Buzka z Lásenic pokusila o útěk, Vilém

z Landštejna zakročil tak, jak bylo ve středověku běžné. Rytíře uvrhl do hladomorny, kde také zemřel. Nebohou Markétu

její otec nechal zaživa zazdít. Od těch dob se sličná panna za jasných nocí zjevuje jako bílá paní a naříká nad svou ztracenou

láskou. Její otec také neunikl svému osudu. V rozhodujícím boji muže proti muži byl poražen a na následky zranění zemřel.

Kdybyste za bouřlivé noci zůstali na hradě, mohli byste potkat jeho ducha, který nenašel klidu a stále hledá odpuštění.

Landštejn Castle

Each castle has been the source of a myth at some time. And time greatly contributes to such myths.

Landštejn, a Gothic gem among castles, is no exception. Upon entering the castle, in the rough plaster of the gate, you

will find the face of Markéta, daughter of Vilém of Landštejn. At times when an important trade route passed around

the castle, Markéta was promised as a wife to Jindřich II, a powerful monarch from nearby Hradec. However, their love

story would have developed differently if Jindřich had not wanted such a high toll for use of the trade route. This demand

certainly did not please the authoritarian father, who cancelled the engagement and began a long-lasting conflict. The

War of the Roses, as this conflict is called, brought all of South Bohemia into the fighting. And what came next? Charles IV

eventually resolved the dispute. Markéta was imprisoned and when with the aid of Knight Buzek of Lásenice she tried to

escape, Vilém of Landštejn punished the knight in a way that was common in the Middle Ages. He locked the knight in a

dungeon, where he starved to death. Markéta's father had her enclosed alive in walls. Ever since then, she has appeared

on clear nights as the Lady in White and laments her lost love. However, her father did not escape a fate of his own. He

was defeated in a duel and died of his injuries. If you stay at the castle on a stormy night, you may encounter his spirit,

which has never found calm and still seeks forgiveness.

Die Burg Landštejn

Jede Burg war zur Zeit ihres Ruhms eine Quelle von Mythen. Und die Zeit bekommt den Mythen gut.

Das gotische Juwel unter den Burgen, Landštejn, bildet da keine Ausnahme. Beim Betreten der Burg finden Sie in dem

rauen Putz des Tores das Gesicht der Markéta, der Tochter Vilém von Landštejn. In der Zeit, in der entlang der Burg

eine wichtige Handelsstraße führte, war Markéta Heinrich dem II., einem mächtigen Herrn aus dem nahe gelegenen

Hradec, versprochen. Die Geschichte ihrer Liebe hätte sich vielleicht anders entwickelt, wenn Heinrich zu seiner Mitgift

nicht auch eine Maut aus dieser Straße verlangt hätte. Diese Forderung war gewiss nicht nach dem Geschmack des

autoritativen Vaters, der die Verlobung auflöste und somit eine langjährige Fehde einleitete. Der Rosenkrieg, wie dieser

Streit genannt wird, zog ganz Südböhmen in die Schlacht. Und was geschah dann? Der Konflikt wurde erst durch Karl IV.

beigelegt. Markéta wurde eingesperrt und als sie mit Hilfe des Ritters Buzek von Lásenice zu fliehen versuchte, griff Vilém

von Landštejn ein, so wie es im Mittelalter üblich war. Den Ritter warf er in den Kerker, wo dieser auch starb. Die arme

Markéta ließ ihr Vater bei lebendigem Leib einmauern. Seither erscheint die Jungfrau in strahlenden Nächten als Weiße

Frau und trauert über ihre verlorene Liebe. Ihr Vater ist seinem Schicksal auch nicht entkommen. Im entscheidenden

Kampf Mann gegen Mann wurde er besiegt und starb an den Folgen seiner Verletzungen. Wenn Sie in einer stürmischen

Nacht auf der Burg bleiben würden, könnten Sie seinem Geist begegnen, der keinen Frieden gefunden hat und immer

noch nach Vergebung sucht.

31


Před velkou vodou chrání blízké obce vodní nádrž

Landštejn, která je obklopena lesní krajinou

The nearby villages are protected from flooding by the

Landštejn water reservoir, which is surrounded by forest

landscapes

Die umliegenden Gemeinden werden von dem

Wasserreservoir Landštejn, das von einer Waldlandschaft

umgeben ist, vor Hochwasser geschützt

Golfový areál v Nové Bystřici zasazený do krásné

přírody jistě nadchne všechny milovníky tohoto

sportu

The golf area at Nová Bystřice is nestled in the beautiful

countryside and will certainly impress all golf lovers

Der Golfplatz in Nová Bystřice ist in die wunderschöne Natur

eingebettet und wird mit Sicherheit alle Liebhaber dieses

Sports begeistern

33


Náměstí v Nové Bystřici lemuje silnice, která vás

zavede k blízkým hranicím s Rakouskem

The square in Nová Bystřice is connected to a road, which

leads to the nearby border crossings with Austria

Der Stadtplatz in Nová Bystřice wird von einer Straße

umsäumt, die Sie zur nahe liegenden Grenze mit Österreich

führt

Kostel sv. Petra a Pavla stojí na místě rotundy

z konce 12. století

The Church of St. Peter and Paul stands on the site of the

rotunda from the end of the 12th century

Die Kirche des Hl. Peter und Paul steht an der Stelle einer

Rotunde vom Ende des 12. Jahrhunderts

35


Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře dohlíží

na všechny obyvatele této malé obce

The Holy Trinity Church in Klášter watches over all the

inhabitants of this small village

Die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in der kleinen Gemeinde

Kloster (tschechisch Klášter) überwacht alle ihre Einwohner

Nový Vojířov v barvách podzimu je jako

vystřižený z pohádky

Nový Vojířov in autumn colours looks like it was clipped from

a fairy tale

Nový Vojířov in herbstlichen Farben ist wie aus einem

Märchen herausgeschnitten.

37


Díky věži strážského zámku můžete snadno určit

polohu Stráže nad Nežárkou i z několika kilometrů

The tower of the château makes it easy to determine the

position of Stráž nad Nežárkou even from several km away.

Dank dem Turm des Schlosses in der Gemeinde Stráž

nad Nežárkou können Sie die Lage dieses Ortes aus einer

Entfernung von mehreren Kilometern leicht bestimmen

Strážský zámek střeží své okolí již několik staletí

Stráž Château has been watching over its surroundings for

several centuries

Das Schloss in Stráž bewacht seine Umgebung bereits seit

Jahrhunderten

39


Na zámku Jemčina se můžete ubytovat

v zámeckých pokojích a prožít tak vskutku

pohádkovou dovolenou

At Jemčina Château, you can stay in the château rooms and

basically experience a fairy tale vacation

Im Schloss Jemčina können Sie in den Gemächern des

Schlosses übernachten und einen wirklich märchenhaften

Urlaub genießen

V Hatíně se v těsné blízkosti jezu na Nežárce

nachází malá vodní elektrárna

In Hatín in close proximity to the weir on Nežárka river, there

is a small hydroelectric power generating station

In Hatín befindet sich in direkter Nähe des Wehrs auf dem

Fluss Nežárka ein kleines Wasserwerk

41


Přestože obec Roseč není příliš velká, kulturní

život je zde bohatý

Although the village of Roseč is not too large, it has plenty of

cultural life

Obwohl das Dorf Roseč nicht sehr groß ist, verfügt es über

ein reiches Kulturleben

Kostel Narození Jana Křtitele dosvědčuje bohatou

historii Dešné

The Church of the Birth of John the Baptist bears the evidence

of the rich history of Dešná

Die Kirche der Geburt von Johannes dem Täufer zeugt von

der reichen Geschichte von Dešná

Nízká vodní hladina odhaluje dno vodních ploch

na Jindřichohradecku

The low water levels reveal the bottom of the bodies of water

in the Jindřichův Hradec area

Der niedrige Wasserstand entblößt den Grund der Gewässer

der Region Jindřichův Hradec

43


45


Bohatá zeleň na ostrůvcích kontrastuje

s prázdným dnem vypuštěného rybníka Holná

The abundant greenery on the islets contrasts with the

empty bottom of the Holná drained fish pond

Das reiche Grün auf den Inseln kontrastiert mit dem leeren

Grund des abgelassenen Teiches in Holná

Velký řečický rybník lemují podzimně

zbarvené stromy

Large Řečice pond lined by trees with autumn colours of trees

Der große Teich von Řečice wird von herbstlich gefärbten Bäume

47


Zámek Kardašova Řečice poskytuje útočiště

řádovým sestrám v důchodu

Kardašova Řečice Château provides shelter to retired nuns

Das Schloss in Kardašova Řečice bietet ehemaligen Nonnen

Zuflucht

Obec Březina je jako zhmotněná představa

jihočeské vesničky

The village of Březina is an ideal South Bohemian village

Die Gemeinde Březina ist das materialisierte Abbild eines

südböhmischen Dorfes

49


Zámek Červená Lhota se objevuje hned v několika

pohádkách – například jako domov krále s dvanácti

dcerami ve Zlatovlásce

The Červená Lhota château appears in several fairy tale films,

for example, as home of a king and his twelve daughters in

Zlatovláska

Das SchlossČervená Lhota erscheint gleich in mehreren

Märchen – zum Beispiel als das Zuhause des Königs mit zwölf

Töchtern in Goldlöckchen

Zámek Pluhův Žďár vznikl přestavbou bývalé

středověké tvrze

Pluhův Žďár Château resulted from the reconstruction of

a former medieval fortress

Das Schloss in Pluhův Žďár entstand durch den Umbau einer

ehemaligen mittelalterlichen Festung

51


Zástavba v Lodhéřově se soustřeďuje kolem vlnící

se silnice

The housing development in Lodhéřov is concentrated

around the wavy road

Die Bebauung in Lodhéřov konzentriert sich entlang einer

sich windenden Straße

Kostel sv. Petra a Pavla dohlíží na Lodhéřov,

neboť leží na strategickém, vyvýšeném místě

The Church of St. Peter and Paul overlooks Lodhéřov, since it

is situated in a strategic, raised location

Die Kirche des Hl. Petra und Paul beaufsichtigt Lodheřov, da

sie sich an einer strategischen, erhöhten Position befindet

53


Uprostřed slunečného podzimního dne vidíme

Kostelní Radouň jako na dlani

In the middle of a sunny autumn day, we can see Kostelní

Radouň appearing within hand’s reach

An einem sonnigen Herbsttag haben wir die Gemeinde

Kostelní Radouň so gut wie auf der Handfläche

Dominantou obce je kostel, který je zasvěcen

svatému Vítu

The dominant feature of the village is the Church, which is

dedicated to St. Vitus

Die Dominante des Dorfes ist die St.-Veits-Kirche

55


Rybník v Nové Včelnici připomíná svým tvarem

vodní kapku, byť na podzim vyschlou

The Pond in Nová Včelnice has a shape that resembles a drop

of water, although it is dry in the autumn

Der Teich in Nová Včelnice erinnert durch seine Form an

einen Wassertropfen, wenn auch an einen ausgetrockneten

im Herbst

Kostel, který lemuje bílá zeď kruhového tvaru,

najdete v Jarošově nad Nežárkou

The church lined by a white round wall can be found in

Jarošov nad Nežárkou

In Jarošov nad Nežárkou befindet sich eine Kirche, die von

einer weißen, kreisförmigen Wand umsäumt wird

57


Hned ze dvou stran je obec Popelín ohraničena

vodní plochou

Directly on two sides, the village of Popelín is surrounded by

water

Gleich von zwei Seiten wird die Gemeinde Popelín von einer

Wasserfläche begrenzt

Rozhledna U Jakuba láká kolemjdoucí na výhled

až za hranice České republiky

The U Jakuba lookout tower attracts passers-by to look

beyond the borders of the Czech Republic

Der Aussichtsturm U Jakuba lockt die Passanten zu einem

Ausblick bis über die Grenze der Tschechischen Republik

hinaus

59


Děti v Kunžaku mají svou školu přímo uprostřed

náměstí

Children in Kunžak have their school directly in the middle of

the square

Die Kinder in Kunžak haben ihre Schule direkt in der Mitte des

Stadtplatzes

Historickému náměstí ve Strmilově dominuje

kostel sv. Jiljí

The historic square in Strmilov is dominated by the Church

of St. Giles

Der historische Stadtplatz in Strmilov wird von der Kirche des

Hl. Ägidius dominiert

61


Upuštěný rybník odhaluje, kudy vede říčka,

na které je postaven

The drained pond reveals the path along which the river on

which it is built runs

Der ausgelassene Teich zeigt den Fluss des Baches, auf dem

er aufgebaut ist

Na obou stranách česko-moravské hranice se

rozprostírá obec Studená

The village of Studená straddles both sides of the boundary

between Bohemia and Moravia

Auf beiden Seiten der tschechisch-mährischen Grenze

erstreckt sich die Gemeinde Studená

63


Zámek Český Rudolec je němým svědkem bohaté

historie regionu

Český Rudolec château has stood throughout the region’s

rich history

Das Schloss Český Rudolec ist ein stummer Zeuge der reichen

Geschichte der Region

Český Rudolec, ležící přímo u česko-moravské

hranice, je jednou z nejzápadnějších obcí Moravy

Český Rudolec, situated directly at the boundary between

Bohemia and Moravia is one of the western-most

municipalities in Moravia

Český Rudolec, direkt an der tschechisch-mährischen Grenze

gelegen, ist eine der westlichsten Gemeinden Mährens

65


Kostelní Vydří nedostalo své jméno bezdůvodně

Kostelní Vydří received its name for good reason

Kostelní Vydří hat seinen Namen nicht unbegründet erhalten

Město s bohatou historií, které dalo světu kostku

cukru – to jsou Dačice

Dačice is a town with a rich history, which gave the world

sugar cube

Eine Stadt mit einer reichen Geschichte, die der Welt den

Zuckerwürfel gegeben hat - das ist Dačice

67


Dačický zámek s přilehlým parkem vás vrátí

do dob minulých

The Dačice Château with an adjacent park will take you back

to previous eras

Das Schloss in Dačice versetzt Sie mit seinem angrenzenden

Park in vergangene Zeiten zurück

Koupaliště s tobogany láká v letních dnech

k návštěvě nejen děti

The swimming pool with water slides attracts not only

children on hot summer days

Das Schwimmbad mit Wasserrutschen lockt im Sommer nicht

nur Kinder an

69


Bohatou historii nezapře kostel sv. Lamberta

v Lipolci

Rich history is apparent in the Church of St. Lambert in

Lipolec

Die reiche Geschichte kann von der Kirche des Hl. Lambert in

Lipolec nicht geleugnet werden

Senioři z okolí Budíškovic mohou najít své zázemí

přímo na zámku

Seniors from around Budíškovice can find their ideal places

to relax directly at the castle

Die Senioren aus der Umgebung von Budíškovice finden ihre

Einrichtungen direkt im Schloss

71


V rovinaté krajině mezi širými lány, tam najdeme

Třebětice

Třebětice can be found in the lowland countryside between

rocks

In der flachen Landschaft zwischen weiten Feldern finden wir

Třebětice

Zámek Staré Hobzí láká návštěvníky také

na ochutnávku vín

The Staré Hobzí Château attracts visitors also to wine tastings

Das Schloss in Staré Hobzí lockt seine Besucher auch zu einer

Weinprobe

73


Zámek v Písečném se vrací do původního

historického stavu

The Château in Písečné is returning to its original historical

condition

Das Schloss in Písečné kehrt in seinen ursprünglichen

historischen Zustand zurück

Na samém okraji Nové Vsi, obehnán zdmi, leží

kostel sv. Oldřicha

At the very edge of Nová Ves, surrounded by walls, lies the

Church of St. Oldřich

Am Rande von Nová Ves, umgeben von Mauern, liegt die

Kirche des Hl. Oldřich

75


Kostel sv. Petra a Pavla v Cizkrajově je s farou

spojen krytým mostem

The Church of St. Peter and Paul in Cizkrajov is linked to the

parsonage with a covered bridge

Die Kirche des Hl. Peter und Paul in Cizkrajov ist durch eine

überdachte Brücke mit der Pfarrei verbunden

Není snad ideálnějšího místa k zamyšlení o životě

než kostel Božího těla a sv. Ducha ve Slavonicích

Perhaps there is no more ideal place for contemplation about

life than the Church of the Divine Body and the Holy Spirit in

Slavonice

Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort, um über das

Leben nachzudenken, als die Gottes-Leib-Kirche und die

Kirche des Hl. Geistes in Slavonice

77


Odstíny červené na slavonických střechách se

vyjímají uprostřed slunečného podzimního dne

Shades of red at the Slavonice roofs stand out in the middle

of a sunny autumn day

Die roten Schattierungen auf den Dächern von Slavonice

heben sich an einem sonnigen Herbsttag ab

Pravé dobrodružství zažijete ve slavonickém

podzemí, na jehož prohlídku vás vybaví holínkami

a baterkou

The right adventure can be experienced in the Slavonice

underground, of which a tour can be given with gum boots

and a flashlight

Ein echtes Abenteuer erleben Sie im Untergrund von

Slavonice, für dessen Besichtigung Sie mit Gummistiefeln und

einer Taschenlampe ausgestattet werden

79


České Velenice se pyšní moderním sportovištěm

České Velenice is proud of its modern sport facilities

České Velenice können sich mit einer modernen

Sporteinrichtung rühmen

Kostel sv. Anežky České v moderním slohu byl

vystavěn ve 20. století

The Church of St. Agnes of Bohemia in a modern style was

built in the 20th century

Die Kirche der Hl. Agnes von Böhmen in modernem Stil wurde

im 20. Jahrhundert erbaut

81


Meandry na Lužnici se klikatí v podzimně

zbarvené krajině

The meanders at Lužnice in a landscape of autumn colours

Die Mäander des Flusses Lužnice winden sich in der

herbstlich verfärbten Landschaft

Most přes řeku spojuje Dvory nad Lužnicí s obcí

Halámky

The bridge across theriver connects Dvory nad Lužnicí with

the village of Halámky

Die Brücke über dem Fluss verbindet die Dörfer Dvory nad

Lužnicí und Halámky

83


U samotných hranic s Rakouskem odráží sluneční

paprsky lom

The quarry by the border with Austria reflects the sun’s rays

Direkt an der Grenze zu Österreich spiegeln sich die

Sonnenstrahlen in einem Steinbruch wider

Jako robotický pavouk vypadá stroj, který

neúnavně pracuje v lomu

The machine that tirelessly works in the quarry resembles a

robotic spider

Wie eine Roboterspinne sieht die Maschine aus, die

unermüdlich in dem Steinbruch arbeitet

85


K toulkám po okolních loukách přímo vybízí obec

Rapšach

The village of Rapšach is attractive for strolls in the

surrounding meadows

Das Dorf Rapšach lädt geradezu zum Wandern über die

umliegenden Wiesen ein

Žáci v Rapšachu musí mít silnou vůli, aby při

výuce odolali výhledu z oken do přilehlého parku

Students in Rapšach must have a strong will to resist looking

into the adjacent park from their windows

Die Schüler von Rapšach müssen einen starken Willen

besitzen, um während des Unterrichts den Ausblicken in den

anliegenden Park zu widerstehen

87


Písčité pláže pískovny Tlušť jsou ideálním místem

na trávení letních dní

Sandy beaches at Tlušť sand quarry are the ideal place to

spend summer days

Die sandigen Strände des Baggersees Tlušť sind ein idealer

Ort, um dort die Sommertage zu verbringen

Zalesněný ostrůvek uprostřed zatopené pískovny

září do okolí jako měsíc na noční obloze

Wooded island in the centre of the flooded sand pit shines

into the surroundings like the moon in the night sky

Eine bewaldete Insel mitten in dem überfluteten Baggersee

scheint wie ein Mond am Nachthimmel

Okolní lesy plné hub lákají v podzimních dnech

obyvatele Majdaleny

The surrounding forests full of mushrooms attract the

inhabitants of Majdalena in the autumn

Die umliegenden Wälder voller Pilze locken im Herbst die

Einwohner von Majdalena

89


91


Vodácký kemp Majdalena přináší ruch do jinak

poklidné obce

The Majdalena boating campground brings tourists to the

otherwise quiet village

Das Camp für Wassersportler in Majdalena bringt Leben in

das ansonsten friedliche Dorf

Klikatící se Lužnice nutí všechny vodáky být

neustále ve střehu

The meandering Lužnice waters force all boaters to maintain

vigilance

Der sich windende Fluss Lužnice zwingt alle Bootsfahrer

ständig auf der Hut zu sein

93


Rekreační středisko u zátok rybníka Hejtman

je krásným místem na dovolenou nejen v letních

dnech

The recreational centre by the coves of Hejtman Pond is an

ideal location for vacation not only in the summer

Der Ferienort in den Buchten des Teiches Hejtman ist nicht

nur im Sommer ein schönes Urlaubsziel

Ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu

u Třeboně vede křížová cesta z poloviny 18. století

A way of the cross from the 18th century leads to the Church

of the Assumption of Virgin Mary

Zur Mariä-Himmelfahrt-Kirche führt ein Kreuzweg aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts

95


V zámeckém parku v Chlumu u Třeboně čerpal

inspiraci i básník František Hrubín

In the Chlum u Třeboně Château Park, František Hrubín got

his inspiration

Auch der Dichter František Hrubín ließ sich im Schlosspark in

Chlum u Třeboně inspirieren

Momentálně opuštěný tábor nabírá síly, aby brzy

mohl provést děti letním dobrodružstvím

The camp, currently abandoned, is gaining strength, so that

soon it can host children for their summer adventure.

Das jetzt verlassene Lager sammelt Kraft, um schon bald

Kinder durch ein Sommerabenteuer zu führen

97


Jindřichohradecko je skutečným rájem pro

všechny milovníky vodních ploch

The Jindřichův Hradec area is a true paradise for all lovers of

water

Die Region Jindřichův Hradec ist ein wahres Paradies für alle

Wasserliebhaber

Ostrůvek na Ponědražském rybníku hraje všemi

barvami podzimu

The islet on the Ponědraž pond is full of all of the colours of

autumn

Die Insel auf dem Teich Ponědraž spiegelt alle Farben des

Herbstes wider

Rybník Velký Tisý je pátým největším rybníkem

jižních Čech

Velký Tisý Pond is the fifth largest pond in South Bohemia

Der Teich Velký Tisý ist der fünftgrößte Teich in Südböhmen

99


101


Všimli jste si, že centrum Lomnice nad Lužnicí má

tvar listu lípy?

Have you noticed that the centre of Lomnice nad Lužnicí has

the shape of a linden leaf

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Zentrum von Lomnice nad

Lužnicí die Form eines Lindenblatts hat?

Kostel sv. Jana Křtitele dohlíží na dění

v Lomnici nad Lužnicí

The Church of St. John the Baptist overlooks the happenings

in Lomnice nad Lužnicí

Die Kirche des Hl. Johannes dem Täufer beaufsichtigt die

Ereignisse in Lomnice nad Lužnicí

103


Rožmberk – největší rybník České republiky, který

chrání obyvatele okolí před povodněmi

Rožmberk – the largest pond in the Czech Republic that

protects the population from floods

Rožmberk – der größte Teich in der Tschechischen Republik,

der die Bewohner vor Überschwemmungen schützt

Příroda si s tvarem řeky dokáže krásně pohrát

Nature can beautifully alter the shape of the river

Die Natur spielt mit der Form des Flusses auf wunderschöne

Weise

105


Výlov Rožmberka je velkou akcí, která přiláká

desetitisíce lidí

The Rožmberk fish harvest is a major event, which attracts

tens of thousands of people

Die Abfischung von Rožmberk ist ein großartiges Ereignis, das

Zehntausende von Menschen anlockt

Historické sádky pod hrází rybníka jsou stále

funkční a dodnes se využívají ke krátkodobému

skladování ryb

The historic tanks below the dam of the pond are still in use

and today serve for short-term storage of fish

Die historischen Fischbehälter unter dem Damm des Teiches

sind noch funktionstüchtig und werden immer noch für die

kurzfristige Aufbewahrung von Fischen verwendet

107


Podmáčená půda je jako magnet pro stovky

exemplářů vodních ptáků

Sodden soil is a magnet for hundreds of species of water

birds

Der durchweichte Boden ist wie ein Magnet für Hunderte von

Wasservogelarten

Mezi měšťanskými domy s podloubím na náměstí

v Třeboni si budete připadat jako v pohádce

Among the burgher houses with an arcade on the square in

Třeboň, you will feel like you are in a fairy tale

Zwischen den Stadthäusern mit ihren Arkaden auf dem

Stadtplatz von Třeboň, werden Sie sich wie in einem Märchen

vorkommen

109


Klášter augustiniánů se zámkem spojuje dlouhá

chodba, která je však v současnosti zazděná

The Augustine Monastery is connected with its château

through the long corridor, which is now walled

Das Augustiner-Kloster ist durch einen langen Gang, der

jedoch zurzeit teilweise zugemauert ist, mit dem Schloss

verbunden

Pivovar Bohemia Regent na břehu rybníka Svět

vyváží své produkty až za hranice Evropy

The Bohemia Regent brewery located on the bank of Svět

Pond exports its products even beyond Europe

Die Brauerei Bohemia Regent am Ufer des Teiches Svět

exportiert ihre Produkte bis über die Grenzen Europas hinaus

S více než 100 obytnými pokoji se třeboňský

zámek řadí k největším zámeckým komplexům naší

republiky

With more than 100 rooms available for accommodation,

Třeboň Château is among the largest castle complexes in the

Czech Republic

Mit mehr als 100 Wohnräumen zählt das Schloss von Třeboň

zu den größten Schlosskomplexen unserer Republik

111


MOZAIKA ŽIVOTA LIDÍ A SPOLEČNOSTÍ V REGIONU JINDŘICHOHRADECKO

MOSAIC OF PEOPLE’S LIFE AND COMPANIES AT JINDŘICHŮV HRADEC REGION

MOSAIK ÜBER DAS LEBEN DER MENSCHEN SOWIE DIE GESELLSCHAFT IN DER REGION JINDŘICHŮV HRADEC

Člunek

Dunajovice

ČLUNEK

DAČICE

DUNAJOVICE

HEŘMANEČ

JINDŘICHŮV

HRADEC

KOSTELNÍ

RADOUŇ

Kostelní Vydří

Velký Ratmírov

KOSTELNÍ VYDŘÍ

LODHÉŘOV

LUŽNICE

MAJDALENA

PÍSEČNÉ

VELKÝ RATMÍROV

Váš dodavatel staveb

z Jindřichova Hradce

113


JINDŘICHŮV HRADEC

Město zlaté pětilisté růže, město s třetím největším zámeckým komplexem

v republice, jehož krása se zrcadlí na hladině rybníka Vajgar. Město slavného

betlému, gobelínů a splněných přání.

Projděte se historickým centrem města, ležícího

uprostřed krajiny protkané stříbřitými stužkami

potoků a řek a zrcadlícími se hladinami rybníků,

kde dnes žije téměř 22 tisíc obyvatel. Vystoupejte

na 68 metrů vysokou věž kostela Nanebevzetí Panny

Marie a nechte se uchvátit pohledem na tu krásu.

V Malém Vajgaru se zhlíží goticko-renesanční

hrad a zámek, jehož prohlídkové okruhy provedou

návštěvníka od nejstaršího období existence paláce

až do dvacátého století. Můžete se stavit i večer,

návštěvu hradních strašidel vám zprostředkuje bílá

paní. Muzeum Jindřichohradecka skrývá největší

lidový mechanický betlém na světě, Krýzovy jesličky.

Bývalý zámecký mlýn z 16. století přestavěl

František Křižík na první českou vodní elektrárnu

a díky němu byl Jindřichův Hradec druhým českým

elektricky osvětleným městem. V zámeckém pivovaru

pivo nečekejte, seznámíte se tady s proslulými

jindřichohradeckými gobelíny. Zkušené tkadleny

vám předvedou své umění a nejeden návštěvník

propadne kouzlu ručního tkaní poté, co si ho sám

vyzkouší. Gotický chrám sv. Jana Křtitele uchvátí

svými čistými liniemi a bohatou nástěnnou výzdobou

v interiéru. Pohlédněte dál, k zimnímu stadionu.

V obchodně-medicínském centru sv. Florián

najdete unikátní aqua show, jedinečnou podívanou

na padající proudy vody prozářené světelnými efekty,

obrazci a videoprojekcí. Zdá se vám to málo?

V Mertových sadech si zahrajete discgolf, návštěvu

vesmíru zajistí Hvězdárna prof. Františka Nušla

a skvělé koupání si užijete v aquaparku. A když se

z výšin městské věže snesete dolů na zem, může

vám být splněno přání. Stačí překročit nenápadný

pruh z dlažebních kostek na nároží kostela. Vyznačuje

15. poledník, který městem prochází. Než ho

návštěvník překročí, měl by si něco přát, do roka

a do dne se přání splní. Jindřichův Hradec je prostě

kouzelné město splněných přání.

The town of the golden five-petalled rose is the town with the third largest château

complex in the Czech Republic, whose beauty is reflected on the surface of the Vajgar

Pond. The town of a famous Nativity Scene, goblins and wishes that come true.

Take a stroll through the historic centre of the town, magic of manual weaving when they try it out themselves.

The Gothic Church of St. John the Baptist

located in the middle of a landscape crossed by

streams and rivers and refl ecting ponds, in a town will captivate you with its purity and its rich interior

where nearly 22 thousand people live today. Ascend decorations on its walls. Go a bit further to the winter

stadium. In the commerce and medical centre of

to the top of the 68-metre-high tower of the Church

of the Assumption of the Virgin Mary and experience

its breath-taking beauty. In Malý Vajgar, there turing squirting and falling water accompanied by

St. Florian, you will fi nd a unique water show fea-

is an overlooking Gothic-Renaissance castle and lighting effects, images and video projection. Does

château. The Jindřichův Hradec Museum holds the this seem like too little? In the Mertovy orchards, you

largest mechanical folk Nativity Scene in the World, can play disc golf or you can view the stars at the

known as Krýzovy Nativity scene. The former château

mill from the 16th century was reconstructed by park. And when you descend the tower, your wishes

František Nušl Observatory and even visit the water

František Křižík for the fi rst Czech hydroelectric power

plant and this made Jindřichův Hradec the second line of cobblestones at the corner of the church. It

can come true. Simply step over the hard to notice

town in Bohemia to receive electric lighting. You will indicates the 15th line of longitude, which passes

not fi nd beer at the château brewery but you will be through the town. Before stepping over the line, the

able to become familiar with the famous Jindřichův visitor should wish for something and within a year

Hradec tapestries. Experienced weavers will explain and a day it should come true. Jindřichův Hradec is

their art and more than one visitor will experience the after all a magical town of fulfi lled wishes.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

• State Castle and Château Jindřichův Hradec

• Staatliche Burg und Schloss Jindřichův Hradec

Náměstí Míru v Jindřichově Hradci • Peace Square

in Jindřichův Hradec • Náměstí Míru (Platz des

Friedens) in Jindřichův Hradec

114

Die Stadt mit der goldenen fünfblättrigen Rose als Symbol und dem republikweit drittgrößten Schlosskomplex, deren Schönheit

auf der spiegelnden Wasseroberfläche des Teichs Vajgar erstrahlt. Die Stadt mit der berühmten Weihnachtskrippe und den

Wandteppichen, wo kein Wunsch unerfüllt bleibt.

Lassen Sie sich durch das historische Stadtzentrum mit seinen

silbrig schimmernden Flüssen und Bächen sowie Teichen

mit ihren spiegelnden Wasseroberflächen treiben. Die

Stadt zählt heute fast 22 Tausend Einwohner. Besteigen Sie

den 68 Meter hohen Turm der Maria-Himmelfahrt-Kirche und

genießen Sie den einmaligen Ausblick, der sich einem hier

oben bietet. Im Weiher Malý Vajgar spiegeln sich die Burg

und das Schloss im Gotik-Renaissancestil. Die Rundwege

führen die Besucher von den Anfängen des Palastes bis zum

zwanzigsten Jahrhundert. Auch abends lohnt es sich hierherzukommen,

wo die Besucher von der Weißen Frau (Bílá

paní) zu den Burggeistern geführt werden. Im Museum der

Region Jindřichův Hradec befindet sich die weltweit größte

mechanische Weihnachtskrippe – die Krýza-Krippe. Die ehemalige

Schlossmühle aus dem 16. Jahrhundert wurde von

František Křižík zum ersten tschechischen Wasserkraftwerk

umgebaut. Dadurch war Jindřichův Hradec die zweite tschechische

Stadt mit elektrischer Beleuchtung. In der Schlossbrauerei

sucht man vergeblich nach Bier. Dafür kann man

hier die berühmten Wandteppiche von Jindřichův Hradec

bestaunen. Die erfahrenen Teppichweberinnen präsentieren

Město JINDŘICHŮV HRADEC, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 351 111, podatelna@jh.cz, www.jh.cz

Ihnen ihr Handwerk, vor dem jeder Besucher großen Respekt

hat, nachdem er es selbst ausprobiert hat. Die gotische Kirche

St. Johannes der Täufer zieht Sie mit ihren klaren Linien

und reicher Wandverzierung im Innenbereich in ihren Bann.

Setzen Sie Ihren Besichtigungsrundgang zum Winterstadion

fort. Im Einkaufs- und Ärztezentrum St. Florian wird eine einmalige

Aqua Show mit Lichteffekten, Bildern und Videoprojektionen

geboten. Weitere Möglichkeiten für Touristen und

Besucher: Im Mert-Park (Mertovy sady) kann man Discgolf

spielen. Auch ein Besuch der František-Nušl-Sternwarte ist

lohnenswert. Ein herrliches Bade- und Erholungserlebnis ist

im Aquapark garantiert. Wenn man nach dem Abstieg vom

Stadtturm wieder unten angekommen ist, kann man sich

etwas wünschen, das in Erfüllung geht. Man muss nur den

unauffälligen Streifen aus Pflastersteinen an der Ecke der

Kirche überschreiten. Durch diesen wird der 15. Meridian gekennzeichnet,

welcher durch die Stadt verläuft. Bevor der Besucher

diesen überschreitet, sollte er sich etwas wünschen.

Innerhalb eines Jahres und Tages geht der Wunsch in Erfüllung.

Jindřichův Hradec ist einfach eine bezaubernde Stadt,

wo kein Wunsch unerfüllt bleibt.

Aqua show sv. Florián • Aqua show at St. Florian

• Aqua Show St. Florian

Muzeum Jindřichohradecka - Krýzovy jesličky

• Jindřichův Hradec Museum - Krýzovy

Nativity scene • Museum der Region Jindřichův

Hradec – Krýza-Krippe


DAČICE

Představte si šálek voňavé kávy, do jejíž husté pěny se pomalu noří kostka

cukru. Vylovíte ji lžičkou a se zaujetím sledujete, jak se pomalu rozpouští

na drobná zrníčka.

Tento hypnotizující zážitek bychom si dopřát nemohli,

nebýt jednoho převratného vynálezu. Vynálezu,

který Dačice proslavil na celém světě. První

kostka cukru byla totiž vyrobena právě ve zdejším

cukrovaru, a to už v roce 1841. Vystoupejte

na 51 metrů vysokou renesanční věž kostela

sv. Vavřince a rozhlédněte se městečkem, jehož

historie sahá až do hlubin 12. století. Možností,

jak si užít Dačice, je spousta. Milovník renesanční

a barokní architektury bude nadšen pohledem

na Starý zámek, na budovu radnice nebo na areál

kláštera s kostelem sv. Antonína Paduánského

za řekou. S životem české šlechty na počátku

20. století se seznámíte v nádherných interiérech

Nového zámku. A tam také poznáte nejen historii

Dačicka, ale hlavně se dozvíte všechno o tom, jak

a proč vlastně vznikla první kostka cukru na světě.

Ve stínu košatých stromů v zámeckém parku

si pak můžete rozmyslet, čím si návštěvu Dačic

oživíte. Věřte, že výběr bude velký. Po celý rok

se tady něco děje, ať už jsou to divadelní přehlídky,

festivaly, koncerty, nebo jarmarky, trhy či

veselice. A okolí města je přímo ideální k toulkám

přírodou. Značené

i neznačené cesty

vás zavedou k tomu

nejlepšímu, co krajina

může nabídnout.

Rybníky, které

lákají k osvěžení,

houbařský ráj v hlubokých

lesích nebo

nádherné údolí Moravské

Dyje. Tím

vším si osladíte návštěvu

Dačic stejně

tak dobře jako kostkou

cukru.

Imagine a cup of aromatic coffee and gradually immersing a sugar cube in

its thick froth. Find it with a spoon and watch how it gradually dissolves into

fine grains.

We could not have this hypnotising experience if it

were not for one breakthrough invention. This is an

invention that made Dačice famous worldwide. The

fi rst sugar cube was produced at the local sugar

plant in this town in 1841. Ascend 51 metres to the

top of the Renaissance tower of the Church of St.

Lawrence and get a good look at the panorama of

the town, whose history dates to the 12th century.

There are many ways to experience Dačice. Every

lover of Renaissance and Baroque architecture will

be excited by a view of the Old Château, the Town

Hall building and the Monastery with the Church of

St. Anthony of Padua across the river. You can become

familiar with the lives of Czech nobility from the

early 20th century in the breath-taking interiors of the

New Château. There you can also learn not only the

history of the Dačice area but mainly about how and

why the fi rst sugar cube in the world came into existence.

In the shadow of the trees in the château park,

you can think of how to enhance your visit to Dačice.

You can trust that your choice will be a big one.

Things are happening here year-round, ranging from

theatrical performances to festivals, concerts, fairs,

markets and festivities. The

town’s surroundings are

also ideal for wandering

through nature. Marked and

unmarked trails will lead

you to the best that the region

has to offer. All of this

includes ponds that offer

refreshment, an abundance

of mushrooms in the dense

forests and the beautiful

Moravská Dyje River Valley.

All of this will sweeten

your visit to Dačice just like

a sugar cube.

Stellen Sie sich eine Tasse duftenden Kaffees vor, in dessen dichtem

Schaum langsam ein Zuckerwürfel versinkt. Sie fischen diesen mit einem

Löffel heraus und sehen zu, wie er sich langsam in feine Körnchen auflöst.

Dieses hypnotisierende Erlebnis hätten wir uns sondern auch, wie und warum eigentlich der

nicht gönnnen können, wenn es eine revolutionäre

Erfi ndung nicht gegeben hätte. Eine Erfi n- ist. Im Schatten der dichtbelaubten Bäume im

erste Zuckerwürfel auf der Welt entstanden

dung, dank der Dačice in der ganzen Welt bekannt

ist. Der erste Zuckerwürfel wurde nämlich wie Sie Ihren Besuch in Dačice beleben kön-

Schlosspark können Sie sich dann überlegen,

hier in der örtlichen Zuckerfabrik hergestellt, und nen. Glauben Sie, die Auswahl ist groß. Während

des ganzen Jahres passiert hier etwas,

das bereits 1841. Erklimmen Sie den 51 Meter

hohen Renaissance-Turm der Kirche des Hl. seien es Theateraufführungen, Festivals, Konzerte

oder Jahrmärkte, Märkte oder Volksfeste.

Vavřinec und betrachten Sie die kleine Stadt,

deren Geschichte bis ins tiefste 12. Jahrhundert

zurückreicht. Es gibt viele Möglichkeiten, ziergänge in der Natur. Markierte sowie nicht

Und die Umgebung eignet sich ideal für Spa-

Dačice zu erleben. Ein Liebhaber der Renaissance-

und Barockarchitektur wird begeistert die Umgebung zu bieten hat. Teiche, die zu ei-

markierte Wege führen Sie zu dem Besten, was

sein von dem Anblick des Alten Schlosses, dem ner Erfrischung einladen, Pilzparadiese in den

Rathausgebäude oder dem Klosterareal mit der tiefen Wäldern oder das schöne Tal des Flusses

Mährische Thaya (Moravská Dyje). Mit all

Kirche des Hl. Antonius von Padua hinter dem

Fluss. Mit dem Leben des tschechischen Adels dem können Sie Ihren Besuch in Dačice genauso

gut versüßen, wie mit einem Würfel Zucker.

zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden Sie in

den schönen Innenräumen des Neuen Schlosses

bekannt gemacht. Und dort erfahren Sie

nicht nuretwas über die Geschichte von Dačice,

Město DAČICE, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, tel.: +420 384 401 211, e-podatelna@dacice.cz, www.dacice.cz

115


VELKÝ RATMÍROV

Velký Ratmírov, vesnice s tradicí vánočního koupání.

Přestože za první písemnou zmínku o Velkém Ratmírovu

je považována zpráva z roku 1420, je velký předpoklad,

že místo bylo osídleno již na počátku třináctého

století v souvislosti s kolonizací krajiny rodem pánů

z Hradce. Stejně jako většina sídel na Jindřichohradecku

měla i tato vesnice od počátku převážně německý

charakter. Během třicetileté války byl Velký Ratmírov

roku 1631 vypleněn císařským vojskem. Roku 1794 se

zde narodil budoucí filozof, kněz, pedagog a spisovatel

Franz Schneider, který se z ratmírovského pasáčka krav

vypracoval až na ředitele pražského gymnázia a vysoce

postaveného člověka tehdejší společnosti. Začátkem

devatenáctého století měla ves přes 500 obyvatel. Zažila

i přibližně 30 požárů, z nichž největší v roce 1908,

kdy vyhořelo 44 usedlostí. Po druhé světové válce byli

občané německé národnosti odsunuti a ves postupně

osídlena novými obyvateli. V katastru obce se nachází

v lesích ukryté samoty Klenovská myslivna, Klenovská

hájovna a Prokopský Dvůr. Tato nevelká vesnička pod

hřebenem Klenovských lesů leží v blízkosti Jindřichova

Hradce, v krajině bohaté na památky, rybníky a lesy. Oblast

je vhodná pro rekreaci a pěší turistiku. Obcí prochází

cyklotrasa 1148 Greenway Praha–Vídeň. K místním

zvyklostem patří stavění máje a masopustní průvod.

Dvacetiletou tradici má také vánoční koupání ve volné

přírodě. Příznivci studené vody se zde schází vždy na

Štědrý den u některého z rybníků, aby ze sebe symbolicky

spláchli prach uplynulého roku. Někdo si opláchne

pouze ruce a obličej, někdo se ponoří celý, někdo si

zaplave. Je na každém, jak dlouho chce ve vodě být.

Most z roku 1886 na kraji obce

• The bridge from 1886 on the outskirts of the village

• Die Brücke aus dem Jahr 1886 am Ausgang des Dorfes

Velký Ratmírov, a village with a Christmas swimming tradition.

Although the fi rst written mention of Velký Ratmirov

is said to date back to 1420, it is assumed that

the location was settled already at the beginning

of the thirteenth century in connection with the

colonisation of the countryside by the Lords of

Hradec. Just like most seats in the Jindřichův Hradec

region, this village too mainly had a German

character since its beginnings. During the Thirty

Years War, Velký Ratmírov was overrun by imperial

troops in 1631. In 1794, future philosopher,

educator and writer Franz Schneider was born and

he eventually advanced in his career from a cattle

herdsboy in Ratmírov to the director of a Prague

secondary school where he became a highly positioned

person in society. At the start of the nineteenth

century, the village had more than 500 inhabitants.

It has survived approximately 30 fi res, the

largest of them in 1908, when 44 dwellings burnt.

After the Second World War, ethnic Germans were

expelled and the village was gradually settled by

new inhabitants. The village’s territory is located in

the forest-covered Klenovská Myslivna, Klenovská

Hájovna and Prokopský Dvůr. This small village

below the ridge of the Klenovský forests is located

near Jindřichův Hradec, in a landscape rich in

landmarks, ponds and forests. The area is ideal

for recreation and hiking. The village is passed

through by the 1148 Greenway Prague - Vienna

cycling path. Local customs include May festivities

and the Carnival procession. Swimming in the

outdoors has also been a Christmas tradition for

twenty years. Lovers of cold water always meet on

Christmas Eve by one of the ponds, to symbolically

rinse off the dust of the previous year. Some people

only rinse their hands and faces, while others

completely immerse themselves in the water or

swim. It is up to everyone to decide how long to

be in the water.

Velký Ratmírov, ein Dorf mit der Tradition des Weihnachtsbadens.

Pohled na Velký Ratmírov • View of Velký Ratmírov

• Blick auf die Velký Ratmírov

Tradiční koupání na Štědrý den

• Traditional bathing on Christmas Eve

• Das traditionelle Bades am Heiligen Abend

116

Obwohl die erste schriftliche Erwähnung von

Velký Ratmírov auf einen Bericht aus dem Jahr

1420 zurückgeht, wird angenommen, dass der Ort

bereits zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts

im Zusammenhang mit der Kolonisierung der

Landschaft durch die Herren von Hradec besiedelt

wurde. Wie die meisten Siedlungen in Jindřichův

Hradec hatte auch dieses Dorf von Anfang

an einen überwiegend deutschen Charakter.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Velký

Ratmírov im Jahr 1631 von der kaiserlichen Armee

ausgeplündert. 1794 wurde hier der zukünftige

Philosoph, Priester, Lehrer und Schriftsteller

Franz Schneider geboren, der sich von einem

Rinderhirten von Ratmírov bis zum Direktor eines

Prager Gymnasiums und zu einem hochrangigen

Mann der damaligen Gesellschaft herausgearbeitet

hat. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte das

Dorf über 500 Einwohner. Es durchlebte auch

ungefähr 30 Brände, von denen das größte

im Jahr 1908 ausbrach und 44 Bauernhäuser

abbrannten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden

die Bürger deutscher Nationalität vertrieben und

das Dorf wurde allmählich von neuen Bewohnern

besiedelt. Im Kataster der Gemeinde befi nden

sich in den Wäldern der verborgenen Einsamkeit

die Jägerhäuser Klenovská Myslivna, Klenovská

Hájovna und Prokopský Dvůr. Dieses kleine

Dorf unter dem Kamm der Wälder von Klenov

liegt in der Nähe von Jindřichův Hradec, in einer

Landschaft reich an Denkmälern, Teichen und

Wäldern. Das Gebiet eignet sich zur Erholung und

zum Wandern. Das Dorf wird von dem Radweg

1148 Greenway Prag - Wien durchquert. Zu den

örtlichen Veranstaltungen gehören das Aufstellen

des Maibaums und ein Karnevalsumzug.

Eine zwanzigjährige Tradition stellt auch das

Weihnachtsbaden in freier Natur dar. Kaltwasser-

Liebhaber treffen sich hier am Weihnachtsabend an

einem der Teiche, um den Staub des vergangenen

Jahres symbolisch abzuwaschen. Jemand wäscht

sich nur die Hände und das Gesicht, jemand taucht

ganz hinein, jemand schwimmt. Es bleibt jedem

überlassen, wie lange er im Wasser verbleibt.

Obec VELKÝ RATMÍROV, Velký Ratmírov 25, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 385 256, obec@velkyratmirov.cz, www.velkyratmirov.cz

Budova obecního úřadu • The building of the municipal office

• Das Gebäude des Gemeindeamtes

Klenovská hájovna • The lodge in Klenov

• Hegerhaus von Klenov


DUNAJOVICE

Uzdravení nemocným očím prý přináší léčivá voda, vyvěrající na Dunajovické

hoře. Vyprávět by o tom mohla kaple sv. Kříže, která zde stojí snad už

od 18. století.

V širokém okolí známé poutní místo s křížovou cestou

je opředeno pověstmi. Podle jedné z nich byla kaple

postavena jako poděkování za uzdravení slepoty. Podle té

druhé jako projev pokání za dvojnásobnou vraždu. Kaplička

s křížovou cestou dodnes přináší útěchu všem, kteří ji

hledají. A Dunajovice se svými 220 obyvateli jsou častým

cílem turistů hlavně díky překrásné krajině, ve které leží.

Vydejte se na vrchol Dunajovické hory. Z tohoto nejvyššího

místa Třeboňské pánve shlédnete Třeboňsko se všemi jeho

krásami. Ať už si omyjete oči léčivou vodou, nebo ne, ten

výhled za trochu námahy určitě stojí.

The medicinal water springing from the Dunajovice Mountain reportedly is

good at improving eye health. A story could be told about the Chapel of the

Holy Cross, which has stood here since the 18th century.

In the wider surroundings, the well-known pilgrimage site with

the way of the cross has a lot of legends. According to one of

them, the chapel was built as an expression of thanks for treating

blindness. According to another, it was a sign of repentance

for a double murder. The small chapel with the way of the cross

to this day offers a safe haven for anyone looking for it. And

Dunajovice with its 220 inhabitants is a frequent destination

of tourists, mainly thanks to its beautiful countryside. Ascend

to the top of the Dunajovice Mountain. From the highest point

on the Třeboň Basin, you can view Třeboň and its vicinity with

all of its beauty. Whether you wash your eyes with medicinal

water or not, the view is definitely worth the little effort.

Heilendes Wasser, das aus dem Donauberg entspringt, heilt angeblich die

Augen. Die Kapelle des Hl. Kreuzes, die hier bereits seit dem 18. Jahrhundert

steht, könnte davon erzählen.

In der weiteren Umgebung ist der bekannte Wallfahrtsort mit einem

Kreuzweg von Legenden umrahmt. Einer dieser Legenden

zufolge wurde die Kapelle als Dank für die Heilung der Blindheit

errichtet. Eine andere besagt wiederum, dass dies als Ausdruck

der Reue für einen Doppelmord geschah. Die Kapelle mit dem

Kreuzweg bringt noch heute allen Trost, die sie aufsuchen. Und

die Gemeinde Dunajovice ist mit ihren 220 Einwohnern ein häufiges

Touristenziel, vor allem wegen der schönen Landschaft,

in der sie liegt. Gehen Sie zum Gipfel des Donauberges. Von

diesem höchsten Punkt des Třeboň-Beckens aus überblicken

Sie die Region Třeboň mit all ihren Schönheiten. Egal, ob Sie

Ihre Augen mit Heilwasser waschen oder nicht, dieser Anblick

ist ein wenig Anstrengung sicherlich wert.

Obec DUNAJOVICE, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

tel.: +420 384 722 615, starosta@obecdunajovice.cz, www.obecdunajovice.cz

KOSTELNÍ RADOUŇ

Z vrcholu Čertova kamene prý v dobách středověkých často vyšlehly plameny.

Nebyli to však čerti, kteří by takto dokazovali, že nikdy nespí, ale strážní,

upozorňující na nebezpečí.

Na toto pověstmi opředené místo vás zavede

turistická značka z Kostelní Radouně. Historie

obce, obklopené rybníky, se píše už od konce

13. století. Již v té době tady stával kostel

sv. Víta, který je významnou dominantou obce

pro tři sta místních obyvatel. Ti si velmi cení tradic

a společných aktivit. To mimo jiné dokazuje

masopust, pouť, cyklozávod „Radouňské okruhy“,

rybářské závody pro děti i dospělé či traktoriáda.

Nejdůležitější je zábava pro všechny,

kdo mají rádi trochu recese. A proto v Kostelní

Radouni nikdy není nuda.

Kostel sv. Víta • The Church of St. Vitus

• St.-Veits- Kirche gh

It is said that from the peak of Čertův kámen (Devil’s Rock), flames often

spewed in the Middle Ages. However, it was not only demons who used flames

to prove that they never sleep but guards as well which signified danger.

A hiking trail from Kostelní Radouň will lead

you to this legendary place. The history of the

village, surrounded by ponds, dates from the

end of the 13th century. Already at that time, the

Church of St. Vitus stood there, as the major

dominant landmark of the village for its three

hundred local inhabitants. They greatly appreciate

traditions and community activities. This is

proven by other activities such as Mardi Gras,

the fair, the Radouňské okruhy cycling race, the

fi shing competition for children and adults as

well as the Tractoriada. What is most important

is entertainment for everyone who likes a bit of

pranks. Therefore, there is never boredom in Obecní akce • Municipal events

Kostelní Radouň.

• Gemeindeveranstaltung

Vom Gipfel des Naturdenkmals Čertův kámen (Teufelsstein) sollen im

Mittelalter oft Flammen aufgelodert sein. Dies waren jedoch keine Teufel, die

auf diese Weise bezeugt hätten, dass sie nie schlafen, sondern Wächter, die

auf eine Gefahr hinweisen.

Zu diesem sagenumwobenen Ort gelangen Sie entlang dem markierten Wanderweg von Kostelní

Radouň aus. Die Geschichte der von Teichen umgebenen Gemeinde reicht bis ins 13. Jahrhundert

zurück. Bereits damals hat sich hier die St.-Veits-Kirche befunden. Bei dieser handelt es sich um ein

bedeutendes Wahrzeichen der Gemeinde für ihre dreihundert Einwohner. Diese wissen Traditionen

und gesellschaftliche Aktivitäten sehr zu schätzen. Hierzu gehören unter anderem der Fasching, die

Wallfahrt, das Radrennen „Radouňské okruhy“, die Angelwettbewerbe für Kinder und Erwachsene oder

das Traktorfestival Traktoriáda. Am wichtigsten hierbei sind Spaß und Vergnügen für alle, die gern lustig

sind. Aus diesem Grund ist in Kostelní Radouň immer für Spannung und Unterhaltung gesorgt.

Obec KOSTELNÍ RADOUŇ, Kostelní Radouň 49, 378 42 Nová Včelnice

tel.: +420 727 913 355, ou@kostelniradoun.cz, www.kostelniradoun.cz

117


LODHÉŘOV

bezmála tři čtvrtě hodiny.

Putování obcí, která vděčí za svůj vznik německým kolonizátorům

ze 13. století, rozhodně nemusí být nuda. Na jižním

okraji obce, v Hračkolně, zjistíte, že kouzlo dřevěných

hraček a starých šicích strojů je stále živé. Vaše kroky

budou hlídat svatí Petr a Pavel, jimž je zasvěcen zdejší

původně gotický kostel stojící na kopci uprostřed obce.

A když se vydáte po naučné stezce Čertův kámen, dozvíte

se mnohé o malebné jihočeské krajině i o čertech, kteří

na Čertově kopci údajně měli svůj hrad. K Lodhéřovu patří

i místní části Studnice a v lesích ukrytý Najdek. Život tady

není snadný, ale díky panenské přírodě s lesy plnými hub,

kvetoucími loukami a zádumčivými rybníky je krásný.

Die längste Gemeinde in der Region Jindřichův Hradec und die zweitgrößte

republikweit. Um die 2.800 Meter vom einen bis zum anderen Ende zu

absolvieren, benötigt man fast eine dreiviertel Stunde.

Ein Spaziergang durch die Gemeinde, die ihre Entstehung deutschen Kolonisatoren aus dem 13. Jahrhundert

zu verdanken hat, ist auf alle Fälle interessant. Am südlichen Gemeinderand, in Hračkolna, werden

Sie dem Zauber des Holzspielzeugs und der alten Nähmaschinen erliegen. Bei Ihrem Spaziergang durch

die Gemeinde werden sie von St. Peter und Paul beschützt. Ihnen ist die hiesige, ursprünglich gotische

Kirche geweiht, die sich auf einem Hügel inmitten der Gemeinde befindet. Bei einer Wanderung entlang

des Lehrpfads Čertův kámen (Teufelsstein) erfahren Sie viel Wissenswertes und Interessantes über die

malerische südböhmische Landschaft sowie über die Teufel, deren Burg sich angeblich auf dem Berg Čertův

kopec (Teufelsberg) befunden haben soll. Zu Lodhéřov gehören

auch die Ortsteile Studnice und Najdek – letzterer liegt

im Wald versteckt. Das Leben hier ist nicht einfach, aber aufgrund

der jungfräulichen Natur mit Wäldern voller Pilze, blühenden

Wiesen und mythischen Teichen schön.

118

Nejdelší obec na Jindřichohradecku, druhá nejdelší v celé republice.

Než přejdete těch 2 800 metrů z jednoho konce na druhý, zabere vám to

The longest village in the Jindřichův Hradec region, the second longest in the

Czech Republic. Crossing the 2 800 metres from one end to the other will take

you just under forty-five minutes.

Wandering through the village, which was established by German colonisers in the 13th century, certainly

need not be boring. At the south edge of the village in Hračkolna, you will learn that the magic of wooden

toys and old sewing machines are alive and well. Your steps will be watched over by Saints Peter and Paul,

to whom the local Gothic church was originally consecrated,

sitting atop a hill in the centre of the village. And when you

follow the Čertův kámen hiking trail, you will learn a lot about

the picturesque South Bohemian countryside and about demons,

who are said to have had a castle of their own on Čertův

kopec (Devil’s Hill). Lodhéřov also includes Studnice as well

as Najdek, which is hidden in forests. Life there is not easy

but thanks to its virgin nature with forests full of mushrooms,

blooming meadows and breathtaking ponds, it is beautiful.

Obec LODHÉŘOV, Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov

tel.: +420 384 385 126, lodherov@lodherov.cz, www.lodherov.cz

Náves s dominantou kostela v Lodhéřově

• The village green with the dominant church

in Lodhéřov • Dorfplatz von Lodhéřov mit

dem Wahrzeichen – der Kirche

Místní část Studnice • Local district of Studnice

• Ortsteil Studnice

Vše o Lodhéřově

Jaká naše ryba

je největší?

Čím se živí

mravenci?

PÍSEČNÉ

„Hraniční pásmo, kontrola dokladů.“

Takto oslovovali návštěvníky obce ti, kteří v dobách

celkem nedávno minulých sloužívali na čáře u Písečného.

Obce, která leží v těsné blízkosti hranic s Rakouskem,

v pásmu bývalé železné opony. A právě

proto, že krajina byla dlouhá léta nedostupná, zachovala

si svoji čistotu a krásu. Dnes žije v obci, která

vznikla ve 14. století, okolo 600 obyvatel. Prolínání

české, německé i židovské kultury je tady stále patrné.

Zámek odkazuje na německý vliv pánů z Hradce,

židovský hřbitov je zase němým svědkem zdejší

bohaté židovské obce. A vliv rakouských sousedů je

vidět i dnes. Protože kde jinde si zahrajete metanou

tak skvěle jako právě v Písečném?

“Border zone, documents please.”

That is how visitors to the village were addressed in recent

times at the border crossing by Písečné. A village, which is

located near the border with Austria, in the zone of the former

Iron Curtain. And the reason it has maintained its cleanness

and beauty was that for many years it has been inaccessible.

Today, the village which was established in the 14th century

has a population of around 600. The intertwining of Czech,

German and Jewish culture is still very apparent there. The

château is evidence of the German infl uence of the lords

from Hradec, while the Jewish cemetery is evidence of the

rich local Jewish culture in the village. And the infl uence of

the village’s Austrian neighbours is visible still today. Because

where else can you play curling like in Písečné?

„Grenzzone, Ausweiskontrolle.“

So wurden die Besucher der Gemeinde von denjenigen angesprochen,

die noch vor nicht allzu langer Zeit an der Grenze bei Písečné gedient

haben. Einer Gemeinde, die in direkter Nähe zur österreichischen Grenze,

in der Zone des ehemaligen eisernen Vorhangs liegt. Und gerade

deshalb, dass die Landschaft jahrelang nicht zugänglich war, hat sie ihre

Reinheit und Schönheit beibehalten. Heute leben in dem Dorf, das im

14. Jahrhundert entstand, rund 600 Einwohner. Das Aufeinandertreffen

der tschechischen, deutschen und jüdischen Kultur ist hier noch immer

sichtbar. Das Schloss verweist auf den deutschen Einfluss der Herren

aus Hradec und der jüdische Friedhof ist wiederum ein stummer Zeuge

der hiesigen reichen jüdischen Gemeinde. Und der Einfluss der österreichischen

Nachbarn ist noch heute zu sehen. Denn wo sonst haben

Sie die Gelegenheit, so gut Stockschießen zu spielen wie in Písečné?

Obec PÍSEČNÉ, Písečné 145, 378 81 Písečné

tel.: +420 384 492 005, pisecne@tiscali.cz, www.pisecne.cz


ČLUNEK

Stříbřité hladiny rybníků, selské baroko a nekonečné lesy České Kanady.

Sedněte na kolo a vydejte se za poznáním vodního

života v mokřadech rybníků Kačležského a Krvavého.

Za poznáním srdečných obyvatel obce Člunek,

kteří si váží svých historických usedlostí. A konečně

za poznáním neskutečně krásné přírody. Přírody, která

láká a vábí k nikdy nekončícím toulkám a koupání

v rybníčcích. Kdo jednou zavítá do těchto končin, odjíždí

s jistotou, že se bude stále vracet.

The silver surfaces of ponds, rustic Baroque and the endless forests

of Czech Canada.

Sit on a bicycle and explore the water life in the wetlands of the Kačležský and Krvavý ponds.

Meet the friendly people of the village of Člunek, who are proud of their historic home. Finally,

explore the breath-taking natural environment. Its nature will attract and even encourage you

to take seemingly never-ending wanders and go for swims in ponds. Whoever comes to these

places will leave knowing with certainty that they will want to come back.

Obec ČLUNEK, Člunek 21, 378 33 Nová Bystřice

tel.: +420 384 397 105, ou@clunek.cz, www.clunek.cz

KOSTELNÍ VYDŘÍ

Na dohled od Dačic, v malebné krajině s táhlými vršky a kaskádami rybníků,

se skrývá malá obec velké síly.

Tu sílu vyzařuje mariánské poutní místo nad Kostelním

Vydří, kde byl v průběhu 18. století vystavěn

karmelitánský klášter s kostelem Panny Marie

Karmelské. I když je Kostelní Vydří se svými

160 obyvateli obcí malou, krásná příroda a tradiční

poutě lákají každoročně stovky návštěvníků.

A mnozí z nich se pravidelně vracejí, aby načerpali

nové síly právě tady.

Viewable from Dačice, in the picturesque countryside with stretching hills

and cascades of ponds, there is a small village with a major landmark.

That landmark is the Mariana pilgrimage site above

Kostelní Vydří, where in the 18th century the Carmelite

Monastery and the Church of the Assumption

of Our Lady of Carmel were built. Although

Kostelní Vydří with its 160 inhabitants is a small village,

its beautiful nature and traditional fair attracts

hundreds of visitors annually. And many of them

regularly return to recharge their strength there.

Obec KOSTELNÍ VYDŘÍ, Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice

tel.: +420 776 064 939, kostelni.cydri@seznam.cz, www.kostelni-vydri.cz

HEŘMANEČ

Na samém okraji České Kanady, v kraji rybníků a hlubokých lesů, leží malá

vesnička s velkou energií.

A že jí má na rozdávání, dokládá fakt, že místní hasiči sbírají

na soutěžích jeden úspěch za druhým. Ačkoli je Heřmaneč malou

vesničkou, přesto i sem turisté najdou cestu. Kdokoli totiž

do tohoto koutu republiky zavítá, je uchvácen okolní krajinou,

která je opravdu rozmanitá. V blízkém okolí se můžete toulat jak

po zalesněných kopcích, tak kolem rybníčků, říček a rašelinišť.

Česká Kanada se svými tajuplnými zákoutími tady všem otvírá

svou náruč.

At the very edge of “Czech Canada” in a region of ponds and dense forests

lies a small village with a lot of energy.

Its abundant life is demonstrated by the fact that local fi remen

achieve one success after another at contests. Although

Heřmaneč is a small village, tourists still fi nd their way to it.

Anyone who comes to this part of the Czech Republic is impressed

by the surrounding countryside, which is truly diverse.

In the nearby surroundings, you can wander through the forestcovered

hills or around the ponds, rivers and marshes. Czech

Canada with its mysterious corners opens its arms to everyone.

Obec HEŘMANEČ, Heřmaneč 20, 378 53

tel.: +420 728 231 234, z.mayer@seznam.cz, hermanec.cz

LUŽNICE

Pod názvem Lužnice se většině obyvatel České republiky vybaví známá řeka.

Za povšimnutí však určitě stojí také neméně krásná obec se stejným názvem.

Malebná obec Lužnice ležící na stejnojmenné

řece, je oblíbeným cílem výletníků. Na své si zde

přijdou milovníci turistiky i cykloturistiky. Přitahují

je zachovalé statky ve stylu selského baroka,

blízkost největšího rybníka u nás – Rožmberka

a v neposlední řadě také řeka Lužnice se svým

krásným okolím. Takže když na ryby, tak do Lužnice.

A když na vodu, tak také tam.

Most inhabitants of the Czech Republic think of the well-known river when

they hear the name Lužnice. However, the no less beautiful village of the

same name is also worth noticing.

The picturesque village of Lužnice, which lies on the river of the same

name, is a popular destination for holiday makers. Both lovers of hiking

and cycling will fi nd what they are looking for there. Visitors are drawn to

the village by its preserved farms in Rustic Baroque style, near the largest

pond in the Czech Republic called Rožmberk and last but not least,

also the Lužnice River with its beautiful surroundings. Lužnice is a perfect

place to fish. It is also an ideal destination swimming and boating.

Obec LUŽNICE, Lužnice 139, 379 01 Třeboň

tel.: +420 384 792 402, obec.luznice@cmail.cz, www.obec-luznice.cz

119


MAJDALENA

Přece v Majdaleně, obci ležící v úžasné krajině Třeboňska.

Právě tady existuje jediná fi rma v republice, která

sloupy vyrábí. A právě tady najdete tolik zajímavého.

Řeka Lužnice se svými meandry a slepými rameny láká

všechny vodáky. Milovníci technických památek zase

obdivují unikátní vodní dílo z počátku 16. století – Zlatou

stoku. A kdybyste to náhodou nevěděli, pro cyklisty je

tady hotový ráj.

Do you know where the only place is that you can choose the most fortified

concrete column?

In Majdalena, a village located in the spectacular countryside

of the Třeboň area. It is home to the only company in the

country that produces the columns. And you can find a lot

that is interesting there. The Lužnice River with its meanders

and blind shoulders attracts water rafters. Lovers of technical

landmarks will be impressed by the unique water works from

the early 16th century, the Golden Drain. And if you did not

already know, this is a ready paradise for cyclists.

Obec MAJDALENA, Majdalena 78, 378 03 Majdalena

tel.: +420 606 607 498, ou@majdalena.cz, www.majdalena.cz

120

Víte, kde jedině si můžete vybrat ten nejpevnější betonový sloup?

Skvělý produkt pro skvělého obchodníka

V České republice pracuje množství úspěšných obchodníků. Často ale nenajdou

produkt, který by nejen „vydělával“, ale i obchodníky duševně naplňoval.

Avšak takový produkt existuje!

Jestli se vám tato kniha líbí, věřte, že bez šikovného obchodníka, který oslovil všechny

partnery v regionu, by nikdy nevznikla. Obchodník je uveden v tiráži jako jeden

z autorů a hrdě se pod své dílo podepisuje. Nejlepší obchodníci v CBS Nakladatelství

s. r. o. nepracují jen pro peníze i přesto, že je výdělek nadstandardní. Jejich

hlavní motivací je být součástí něčeho velkého a originálního. CBS hledá neustále

nové talenty do svého obchodního týmu. A projdou jen ti nejlepší. Jste to právě vy?

A great product for a great salesperson

Many successful salespersons work in the Czech Republic. However, they

often cannot find a product that would not only “make money” but would fulfil

their mental needs as well. But such a product does exist!

If you like this book, believe me when I say that without a clever salesperson who addressed all of the partners in

the region, this book never could have been produced. The salesperson is credited as one of the authors and is

proud to sign his work. The best salespersons in the publishing company CBS Nakladatelství s. r. o. do not work

only for money, even though it is an above-standard form of earnings. Their main motivation is the opportunity

to be part of something grand and original. CBS is constantly seeking new talent for its sales team. And in the

overwhelming majority of cases, only the very best will succeed. Could one of them be you?

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika

tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz

Kdo pomáhá cestovnímu ruchu růst?

CBS Nakladatelství vyvíjí množství aktivit pro podporu cestovního ruchu.

Vydává knihy, mapy a vytváří dechberoucí záběry přímo z paluby letadla.

Vlastní letecké záběry, které vytvoří, následně slouží jako cyklomapy či

turistické mapy a zdobí nejednu domácnost, firmu nebo obec.

Umění malířů a láska k České republice se snoubí v malovaných mapách,

které jsou ručně namalované s precizností a důrazem na detail.

Obce tyto malované mapy využívají hlavně pro lehkou orientaci svých

návštěvníků. I to je cílem CBS Nakladatelství, ukázat krásy Česka.

Všechny mapy jsou tvořeny srdcem a všechny knihy jsou vydávané

s láskou ke kráse a umění. V této romantické spojitosti je i kus praktické Křest knihy Brněnsko z nebe

a velmi užitečné práce. Díky možnosti prezentovat svůj region, obec, • Book launch

školu nebo firmu získávají partneři knih a map nové zákazníky, kteří

s nadšením objevují poklady, které se v nich ukrývají. Možná jste nevěděli,

že se jen pár km od vašeho domova nachází zajímavé památky

nebo krásný výhled. Díky CBS je objevování hned jednodušší. Společnost

podává pomocnou ruku všem, kteří chtějí rozhýbat cestovní ruch.

Pod patronát si vzala i legendární mapy VKÚ, které zachránila před

úplným zánikem. Nezapomíná ani na ty, kterým štěstěna upřela rodinu.

Ve spolupráci s organizací Úsmev ako dar podporuje budoucí generace.

Pomáhá i těm nejmenším vytvořit si vztah k přírodě a podpořit jejich Tvorba ručně malované mapy

turistické nadšení. A to všechno proto, aby mohl cestovní ruch dále růst. • Works on hand painted map

Who helps the tourism to grow?

The CBS Publishing Company is developing many activities to support

tourism. It publishes books and maps and takes breath-taking aerial

photography.

The aerial photography that it takes are then used to create cycling and hiking

maps which can be found in multiple households, companies or villages. The

artistic talent of painters and their love for the Czech Republic is evidenced by

the painted maps, which are hand painted with precision and emphasis on

detail. Municipalities use these painted maps mainly to help with the orientation

of their visitors. This is also the aim of the CBS Publishing Company, which is

to show the beauty of the Czech Republic. All of the maps are created from the

heart and all of the books are published to reflect the love of beauty and art.

In this romantic connection is also a piece of practical and very useful work.

Thanks to the opportunity to present the region, municipality, school or company,

partners of the books and maps gain new customers who enjoy uncovering

hidden treasures. Perhaps you did not know that just a few km from your

home are interesting sites and beautiful views. Thanks to CBS, it is easier to

discover them. The company gives a helping hand to everyone who wants to

promote tourism. It has even taken over the legendary maps published by the

VKÚ Publishing Company, which it has saved from extinction. It does not even

forget those who have been unable to have a family. In cooperation with the

Smile as a Gift organisation, the company supports future generations. It helps

children establish a relationship with nature and support their appreciation of

tourism. All of this is done so that tourism can continue to grow.

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín

tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz

Práce s mladými talenty

• Working with young artists

Tým CBS Česko

• CBS Czechia team


Ochrana životního prostředí nade vše

Vzpomínáte, jak vám bylo krásně teplo, když jste se na prázdninách u babičky

zahrabali do sena na půdě? Obyvatelé Jindřichova Hradce si takové teplo

dopřávají denně a mohli by o tom vyprávět.

Životní prostředí je velmi diskutovaným tématem.

Jedním ze způsobů, jak příznivě ovlivnit stav klimatu,

je co nejčistší výroba energie. V jindřichohradeckém

Energetickém centru se zaměřili na zpracování

biomasy v podobě slisovaných balíků slámy a sena

a technologie, kterou v roce 2008 uvedli do provozu,

byla svého času ve střední Evropě naprosto unikátní.

Mnozí teď zapřemýšlejí, co to vlastně biomasa

je? Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů.

Nejčastěji je biomasou označována ta rostlinného

původu, která je využitelná pro energetické

účely, jejíž energie má svůj prapůvod ve slunečním

záření a fotosyntéze. Tato energie se pak uvolní spalováním.

Slisované balíky slámy a sena jsou v jindřichohradecké

elektrárně dopravovány do speciálního

biomasového kotle, který nahradil dva parní kotle

spalující mazut a zemní plyn. Kondenzační odběrová

turbína pak zajišťuje výrobu elektřiny, která pokryje

roční spotřebu 15 000 domácností, a dodávku

tepla do dvou největších jindřichohradeckých sídlišť.

K takovému provozu je samozřejmě potřebný pravidelný

přísun paliva, kterého se v Energetickém

centru ročně spálí téměř 50 000 tun, což představuje

130 000 balíků slámy a sena. Společnost dlouhodobě

spolupracuje s různými dodavateli z okolí,

kteří musí hlídat pouze jedno, a to vlhkost surovin.

Po usušení je nutné slámu a seno slisovat do balíků

daných rozměrů a ty

uskladnit v suchém prostředí,

případně zabalit

do fólie. K tomu slouží

zařízení, které dokáže

zabalit celý stoh slámy

a sena. Takže až vás

někdy na poli udiví slisovaný

stoh slámy zabalený

do igelitu, víte,

proč tomu tak je.

Environmental protection above all else

Do you remember how nice and warm you were when you dug played in the

hay on the ground during the holidays at your grandmother‘s? The inhabitants

of Jindřichův Hradec enjoy for themselves such warmth on a daily basis and

could tell you about it.

The environment is a highly discussed topic. One

of the ways to infl uence the climate is to carry out

the cleanest possible energy production. At the Energy

Centre in Jindřichův Hradec, they focused on

processing bio mass in the form of pressed bales of

straw and hay, and the technology, which in 2008

was put into operation, was absolutely unique in

its time in Central Europe. Will many people now

think about what exactly bio mass is? Bio mass is

a collective set of substances forming the bodies of

all organisms. Bio mass is most often described as

being of plant origin and usable for energy purposes

while its energy has its origin in the sun’s rays

and photosynthesis. This energy is then released

through combustion process. The formed bales of

straw and hay are transported at the Jindřichův Hradec

power plant to a special bio mass boiler, which

has replaced two steam boilers burning black oil

and natural gas. The condensing extraction turbine

then ensures production of electricity, which covers

the yearly consumption of 15,000 households and

supplies heat to the two largest housing complexes

in Jindřichův Hradec. For such operation, regular

feed of fuel is of course necessary and the Energy

Centre annually burns nearly 50,000 tonnes of it,

which represents 130,000 bales of straw and hay.

The company has long cooperated with various

suppliers from the surroundings, who must watch

over only one thing, the moisture of raw materials.

After drying, it is necessary to press straw and hay

into bales of particular dimensions and store them

in a dry environment or wrap them in foil. This is

done by equipment, which can wrap an entire stack

of straw and hay. So, the next time someone in the

field expresses surprise at a stack of straw wrapped

in plastic, you will know why.

Umweltschutz über alles

Erinnern Sie sich noch daran, wie wunderschön warm Ihnen war, wenn Sie sich während

der Ferien bei der Oma in das Stroh auf dem Dachboden vergraben haben? Die Einwohner

von Jindřichův Hradec genießen eine solche Wärme täglich und könnten davon erzählen.

Die Umwelt ist ein sehr diskutiertes Thema. Eine der

Möglichkeiten, das Klima positiv zu beeinfl ussen, ist

die möglichst saubere Energieerzeugung. Im Energiezentrum

Jindřichův Hradec konzentriert man sich auf

die Verarbeitung von Biomasse in Form von gepressten

Stroh- und Heuballen und die Technologie, die 2008 in

Betrieb genommen wurde, war zu ihrer Zeit in Mitteleuropa

ganz einzigartig. Viele Menschen fragen sich, was

Biomasse eigentlich ist? Biomasse ist die Summe der

Stoffe, aus denen die Körper aller Organismen bestehen.

Am häufi gsten wird diejenige Masse pfl anzlichen

Ursprungs, die für Energiezwecke genutzt werden kann

und deren Energie ihren Ursprung in Sonnenstrahlung

und Photosynthese hat, als Biomasse bezeichnet. Diese

Energie wird dann durch Verbrennung freigesetzt. Strohund

Heuballen werden im Kraftwerk von Jindřichův Hradec

an einen speziellen Biomassekessel geliefert, der

zwei Dampfkessel ersetzt hat, die Öl und Erdgas verbrennen.

Die Kondensations-Entnahmeturbine sichert

dann die Stromproduktion, um den jährlichen Verbrauch

von 15.000 Haushalten und die Wärmeversorgung der

zwei größten Wohnsiedlungen von Jindřichův Hradec zu

decken. Für so einen Betrieb ist natürlich eine regelmäßige

Versorgung mit Brennstoffen erforderlich. Im Energiezentrum

werden jährlich etwa 50.000 Tonnen verbrannt,

was 130.000 Stroh- und Heuballen entspricht.

Das Unternehmen arbeitet langfristig mit verschiedenen

Lieferanten aus der Umgebung zusammen, deren Aufgabe

nur darin besteht, den Feuchtigkeitsgehalt der

Rohstoffe zu überwachen. Nach dem Trocknen müssen

das Stroh und das Heu in Ballen mit bestimmten Maßen

gepresst und in trockener Umgebung oder in Folie

verpackt aufbewahrt werden. Dazu dient ein Gerät, das

einen ganzen Stapel Stroh und Heu einwickeln kann.

Wenn Sie also einen zusammengepressten Strohballen

eingewickelt in Plastik auf dem Feld sehen, dann wissen

Sie, warum dem so ist.

Energetické centrum s. r. o., Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec, pechova@ecjh.cz, www.ecjh.cz, www.oenergetice.cz

121


RM-BAU s.r.o. – Váš dodavatel staveb

z Jindřichova Hradce

RM-BAU s.r.o. – jindřichohradecká moderní

expandující stavební firma, zaměřená na nové

technologie a zakládající si na vysoké kvalitě.

Jako generální dodavatel

staveb provádíme

novostavby administrativních

i výrobních budov

a hal, novostavby bytových,

rodinných domů včetně

zateplování, rekonstrukce

objektů, modernizace

školních budov pro město

Jindřichův Hradec a v neposlední řadě realizace zahradních

bazénů. Odměnou pro nás jsou spokojené úsměvy investorů. Mezi

významné objekty realizované naší společností patří například

přístavba výrobní haly AGRO-LA spol. s r.o. (2013), multifunkční

objekt JHComp s.r.o. (2015), Autosalon UNI AUTA (2017)

a zrekonstruované objekty jindřichohradeckého AR SERVIS s.r.o.

a AR PARTNER s.r.o. (2018).

RM-BAU s.r.o. – Your supplier of

construction from Jindřichův Hradec

RM-BAU s.r.o. – A modern expanding construction

firm in Jindřichův Hradec, focused on new

technology with an emphasis on high quality.

As a general supplier of construction, we carry out new construction

of administrative and production buildings and facilities, new

construction of residential and family houses, including thermal insulation,

reconstruction of premises, modernisation of school buildings

for the city of Jindřichův Hradec and last but not least, the

realisation of yard pools. Investors’ satisfi ed smiles are our reward.

Major sites that our company has completed construction for

have included the extension

of a production facility of

AGRO-LA spol. s r.o. (2013),

a multi-purpose facility of

JHComp s.r.o. (2015), a car

showroom of UNI AUTA (2017)

and reconstructed the premises

of Jindřichův Hradecbased

AR SERVIS s.r.o. and

AR PARTNER s.r.o. (2018).

RM-BAU s.r.o., Belgická 1272/II. 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 601 326 709, info@rm-bau.cz, www.rm-bau.cz

RM-BAU s.r.o. – Ihr Bauunternehmer

aus Jindřichův Hradec

RM-BAU s.r.o. – eine moderne und expandierende

Baufirma aus Jindřichův Hradec, die sich auf

neue Technologien konzentriert und auf hochwertiger

Qualität aufgebaut ist.

Als Generalunternehmer führen wir Neubauten von Büro- und Produktionsgebäuden

und Hallen, Neubauten von Wohngebäuden, Familienhäusern

einschließlich der Wärmedämmung, Rekonstruktionen von Gebäuden,

Modernisierungen von Schulgebäuden für die Stadt Jindřichův Hradec

und nicht zuletzt die Realisierung von Gartenpools durch. Belohnung für

uns sind die zufriedenen Gesichter

der Investoren. Zu den bedeutenden

Objekten, die von unserer Firma realisiert

wurden, gehören zum Beispiel

die Erweiterung der Produktionshalle

AGRO-LA spol. s r.o. (2013), das multifunktionale

Gebäude von JHComp s.r.o.

(2015), der Autosalon UNI AUTA (2017)

und die rekonstruierten Gebäude von

AR SERVIS s.r.o. und AR PARTNER

s.r.o. aus Jindřichův Hradec. (2018).

Váš dodavatel staveb

z Jindřichova Hradce

Isosklo, spol. s r.o. – Jistota se sklem

Isosklo, spol. s r.o. – nadrozměrná izolační skla,

bezpečnostní a fasádní skla, požární skla.

Hlavní náplní výrobního programu jsou nadrozměrná skla, skla

do polostrukturálních fasád, strukturální zasklení a vedle této

produkce konfekční izolační skla určená pro standardní zasklení

otvorových výplní kancelářských budov, bytových a rodinných

domů. Výrobní program je doplněn o fotovoltaické prvky, které

lze aplikovat jako součást architektonického řešení objektu

v podobě jednoduchého nebo izolačního skla. Velkoformátové

sklo řežeme na plně automatizované lince s nadstandardními

prvky. Skla dodáváme po celé Evropě, na Jindřichohradecku

zmíníme zasklený

PLAVECKÝ BAZÉN

(2008) a zasklení

VŠE PRAHA (2009).

V Praze pak zasklení

Vysočanské

brány a fakulty

MATFYZ Univerzity

Karlovy (2010).

Isosklo, spol. s r.o.

– Certainty with glass

Isosklo, spol. s r.o. - Oversized insulation glass,

safety and façade glass, fire glass.

The main scope of the production programme consists of oversized

glass, glass for semi-structural façades, structural glass installation

and production of ready-made insulation glass intended for standard

glass installation Opening fillers of office buildings, residential and family

houses. The production programme is supplemented by photovoltaic

elements, which can be applied as part of an architectural solution

for the site in the form of simple or insulating glass. We cut large-scale

glass on a fully automated production line with above-standard elements.

We supply glass throughout Europe and in Jindřichův Hradec

we can mention glass fittings for

THE SWIMMING POOL (2008)

and glass fittings for the Prague

University of Economics (2009).

This has been followed by glass

fitting at the Vysočany Gate and

the Mathematics and Physics Faculty

of Charles University (2010).

Isosklo, spol. s r.o.

– Sicherheit mit Glas

Isosklo, spol. s r.o. - überdimensionales Isolierglas,

Sicherheits- und Fassadenglas, Brandschutzglas.

Den Hauptinhalt des Produktionsprogramms stellen überdimensionale

Gläser, Gläser für halbstrukturierte Fassaden, strukturelle

Verglasungen, und neben dieser Produktion Isolierglas für Standardverglasungen

von Öffnungen von Bürogebäuden, Wohn- und

Einfamilienhäusern, dar. Das Produktionsprogramm wird durch Photovoltaik-Elemente

ergänzt, die im Rahmen der architektonischen

Gestaltung des Gebäudes in Form von Einfach- oder Isolierglas

angebracht werden können. Großformatiges Glas schneiden wir auf

einer vollautomatischen Fertigungsstraße mit Extra-Standard-Funktionen

zu. Wir beliefern ganz Europa mit

unserem Glas und in Jindřichův Hradec ist

das SCHWIMMBAD (2008) und der Verglasung

der VŠE PRAHA (2009) zu erwähnen.

In Prag dann mit der Verglasung des

Tores Vysočanská Brána und der Fakultät

für Mathematik und Physik der Karls-Universität

(2010).

122

Isosklo, spol. s r.o., Děbolín 51, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: +420 384 362 447, firma@isosklo.cz, www.isosklo.cz


Zde žije jogurt a zákys z jižních Čech

Výrobce jihočeských jogurtů a zákysů ve skle s 25letou tradicí na trhu.

Firma “AGRO-LA“, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako přímý pokračovatel činnosti Zemědělské oblastní

laboratoře, která zde působila od roku 1976. Hlavním zaměřením zůstala orientace na laboratorní činnost

pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Nově byl zaveden program přípravy a distribuce živných půd

pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a příprava speciálních

mlékárenských kultur. V návaznosti na tuto činnost byla v roce

1993 zahájena výroba jogurtů, která se stala díky jedinečné

kvalitě produktů jednou z nejdůležitějších činností firmy. Od roku

2004 jsou naše výrobky držitelem národní značky kvality potravin

KLASA. Hlavními přednostmi našich mléčných výrobků jsou

kvalitní mléko z jihočeských farem, vlastní mléčné kultury, které

si sami pěstujeme, kvalitní skleněný obal, ve kterém výrobek

přímo zraje a žije přirozeně a bez konzervantů.

Where yoghurt and dairy products from Southern

Bohemia are abundant

Production of Southern Bohemian yoghurts and other dairy products in

glass has a 25-year tradition on the market.

AGRO-LA spol. s.r.o., a limited liability company, was founded in 1992 as the direct successor

of the former Agricultural Area Laboratory, which had been operating since 1976.

Its main focus remains laboratory activities for farming, the food industry and the environment.

A new programme for preparation and distribution of nutrient-rich soil for microbiology,

microbiological analyses and preparation of special dairy cultures was newly introduced.

In relation to that activity, in 1993 yoghurt began being produced and yoghurt

production became one of the company’s most important activities, thanks to the unique

quality of products. Since 2004, the products have held the national mark of food quality

KLASA. The main advantages of these dairy products are: Quality milk from Southern Bohemian

farms. The company’s own dairy cultures, which it cultivates on its own. A quality

glass jar, in which the product directly matures, lives naturally and is free of preservatives.

AGRO-LA, spol. s.r.o., Jiráskovo předměstí 630/III., 377 01 Jindřichův Hradec

tel: +420 384 321 011, agrola@agrola.cz, www.agrola.cz

zkulturni se

mléčnou kulturou a zažij

www.AGROLAJOGURTY.cz

Hier werden der aus Südböhmen kommende Joghurt

sowie die Dickmilch hergestellt.

Der Hersteller von südböhmischen Joghurts und Dickmilch im Glas ist seit

25 Jahren auf dem Markt vertreten.

Die Firma “AGRO-LA“, spol. s r. o. wurde 1992 als direkte Nachfolgerin des Landwirtschaftlichen regionalen

Labors gegründet, das hier seit 1976 tätig war. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf Labortätigkeiten

für die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie und die Umwelt. Neu wurde das Programm für Herstellung

und Vertrieb von Nährböden für Mikrobiologie, mikrobiologische Analysen und Herstellung von speziellen

Milchkulturen eingeführt. In Anknüpfung an diese Tätigkeit wurde 1993 mit der Joghurtproduktion begonnen,

die aufgrund der einmaligen Produktqualität zu den Hauptgeschäftstätigkeiten der Firma gehört. Seit

2004 verfügen unsere Produkte über das nationale Lebensmittelqualitätskennzeichen KLASA. Nachfolgend

sind die Hauptvorteile unserer Milchprodukte aufgeführt: Hochwertige Milch aus südböhmischen Landwirtschaftsbetrieben.

Eigene Milchkulturen, die wir selbst züchten. Hochwertiger Glasbehälter, in welchem das

Produkt unmittelbar reift, sich in einem natürlichen Umfeld befindet und frei von Konservierungsstoffen ist.

Krása utkaná z vlny

Je doloženo, že už staří Egypťané a Řekové vyráběli tkané textilie. Utkat

gobelín patřilo vždy k ceněnému uměleckému řemeslu.

Vyrábí se stále stejně a býval po staletí ozdobou mnoha šlechtických

sídel i veřejných budov. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

v Jindřichově Hradci je dokonalým místem k seznámení

se s tímto uměleckým řemeslem a unikátními gobelíny ze zdejší

dílny, jejíž historie sahá do roku 1910. Na vlastní oči uvidíte umění

šikovných tkadlen a restaurátorek a i s dětmi můžete na tkalcovských

stavech otestovat vlastní schopnosti. Mnohé návštěvnice

se rády nechají zlákat víkendovými kurzy všemožných textilních

technik. Tkaní gobelínů má svoji neměnnou podstatu, vzniká

součinností několika profesí - malíře, barvíře a tkalce. Hotový

gobelín je malý zázrak a vidět ho opravdu stojí za to.

Beauty of woven wool

It is a proven fact that the ancient Egyptians and Greeks produced woven

fabrics. The art of tapestries has long been a precious form of art.

They are still produced in the same way and for centuries they have decorated many aristocratic seats as well

as public buildings. The House of Tapestries is also a house of cultural traditions, arts and crafts in Jindřichův

Hradec while it is the perfect place to become familiar with this unique form of art and unique tapestries from

local workshops, with a history dating back to 1910. With your

own eyes, you will witness the art of clever fabric experts and

restorers while with your children you can even try out your own

skills in weaving. Many visitors will enjoy the weekend courses

in numerous weaving techniques. The weaving of tapestries

has its own persistence and involves cooperation among multiple

professions - painters, colour experts and weavers. A ready

tapestry is a small miracle and seeing one is truly worth it.

Aus Wolle gewobene Schönheit

Es ist belegt, dass bereits die alten Ägypter und Griechen gewobene Textilien

herstellten. Die Kunst einen Wandteppich zu weben, gehörte immer zu einem

geschätzten künstlerischen Handwerk.

Er wird bis heute auf die gleiche Art und Weise hergestellt und schmückte über Jahrhunderte hinweg viele

Adelshäuser und öffentliche Gebäude. Das Haus der Wandteppiche, der kulturellen Traditionen und des

Handwerks in Jindřichův Hradec ist der perfekte Ort, um dieses Kunsthandwerk und die einzigartigen Wandteppiche

aus der örtlichen Werkstatt kennenzulernen, deren Geschichte bis in das Jahr 1910 zurückreicht.

Mit eigenen Augen werden Sie die Kunst der geschickten

Weberinnen und Restauratorinnen sehen und können gemeinsam

mit Ihren Kindern Ihre eigenen Fähigkeiten auf den

Webstühlen testen. Viele Besucherinnen lassen sich gerne von

Wochenendkursen mit den Thema Textiltechniken aller Art anlocken.

Das Weben von Wandteppichen hat seine unveränderliche

Natur und entsteht aufgrund der Zusammenarbeit mehrerer

Berufe - Maler, Färber und Weber. Ein fertiger Wandteppich

ist ein kleines Wunder und dieses zu sehen lohnt sich wirklich.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s., Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420 384 370 880, info@dumgobelinu.cz, www.dumgobelinu.cz

123


Následuj svůj sen

Snít s otevřenýma očima o tom, co by bylo, kdyby… je krásné. Krásnější ale

je, když si takové sny začneme plnit.

Pokud chceme opravdu dělat to, co jsme si vysnili, musíme na tom

začít pracovat. Ideální pro úspěšný začátek „plnění“ je správná škola.

A to Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště v Třeboni je. Obory modelářství a návrhářství oděvů a uměleckořemeslné

zpracování skla jsou v Jihočeském kraji naprosto jedinečné.

Doplňují je obory ekonomické, cestovního ruchu, zemědělské

a ošetřovatelské. Studenti se úspěšně účastní soutěží, své výrobky

prezentují na módních přehlídkách nebo regionálních i zahraničních

výstavách. Samozřejmostí je spolupráce s italskými, portugalskými,

slovenskými či japonskými školami a regionálními firmami. Je to škola,

kde si každý může splnit ten svůj sen. Sen o tom „až budu velký“.

Follow your dream

Dreaming with your eyes open about would have been if... is beautiful.

However, it is more beautiful when such dreams begin coming true.

If we truly want to do what we have dreamed of, we have to start working on it. The right school is ideal for a

successful beginning of fulfilment. And the Business Academy, the Secondary Professional School and the

Secondary Vocational School in Třeboň are all examples of the right schools. The subjects of modelling, clothing

design and artistic processing of glass are unique in the South

Bohemian Region. They are complemented by the economic, tourism,

agricultural and nursing fields. Students successfully participate

in competitions and they present their products at fashion shows as

well as regional and foreign exhibits. Of course, there is cooperation

with Italian, Portuguese, Slovak and Japanese schools as well as regional

companies. It is a school where anyone can have their dream

come true. The dream of what to be “when I grow up”.

Folge Deinem Traum

Mit offenen Augen darüber zu träumen, was sein könnte wenn... ist etwas

Wunderschönes. Schöner ist jedoch, wenn wir damit beginnen, solche

Träume zu verwirklichen.

Wenn wir wirklich das machen wollen, wovon wir geträumt haben, müssen wir anfangen daran zu arbeiten.

Ideal für einen erfolgreichen Start der „Erfüllung“ ist die richtige Schule. Und das sind die Handelsakademie, die

Berufsschule und die Fachschule in Třeboň ganz bestimmt. Die modebranche, das entwerfen von kleidung und

die handwerkliche glasverarbeitungen sind in Südböhmen absolut

einzigartig. Sie werden ergänzt durch wirtschaftliche Fachgebiete,

Tourismus, Landwirtschaft und Krankenpflege. Studenten nehmen

erfolgreich an Wettbewerben teil und präsentieren ihre Produkte auf

Modeschauen oder regionalen und ausländischen Ausstellungen.

Die Zusammenarbeit mit italienischen, portugiesischen, slowakischen

und japanischen Schulen und regionalen Unternehmen ist

selbstverständlich. Es ist eine Schule, in der jeder seinen Traum verwirklichen

kann. Ein Traum davon „wenn ich groß bin“.

124

OA, SOŠ a SOU, Vrchlického 565, 379 01 Třeboň

tel.: +420 389 822 150, pkaninsky@sostrebon.cz, www.sostrebon.cz

Andělé dnešních dnů

Chodí v bílém, jsou milé, ochotné a už jejich vlídný úsměv přináší úlevu

v nemoci či bolestech.

Takové anděly vychovává také Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci. Moderní škola v centru

města poskytuje čtyřleté maturitní vzdělání v oborech zdravotnických a sociálních a absolventi najdou

uplatnění jak v nemocnicích nebo ambulancích, tak

i v sociálních zařízeních či jako terénní pracovníci.

A protože nejen studiem živ je mladý člověk, studenti

si užívají lyžařské kurzy, sportovní nebo jazykové

soutěže, exkurze, návštěvy divadel nebo zahraniční

zájezdy. Můžete je potkat v jindřichohradecké nemocnici

nebo v domově seniorů, při plavání s handicapovanými

či při charitativních sbírkách, při výukách první

pomoci a jako zdravotnický dozor na různých akcích.

Andělem nemůže být každý. Je to poslání, ke kterému

jsou předurčeni a pečlivě vychováni ti vyvolení.

Modern-day angels

They walk in white, they are kind and willing to assist and their smiles bring

relief to those suffering illness or pain.

Such angels are also educated at the Secondary Medical School in Jindřichův Hradec. The modern school

in the town centre provides a four-year graduate study programme in medical as well as social subjects

and graduates can then find work in hospitals or clinics in addition to social institutions or as terrain workers.

But since they are young, they also appreciate

the skiing courses, sport and language competitions,

excursions, visits to the theatre and trips abroad. You

can meet them in the Jindřichův Hradec Hospital or at

the Seniors’ Home while swimming with the disabled

and during charity fund-raising events, as well as during

first aid instruction and medical supervision at various

events. Not everyone can be an angel. It is a mission

for which some are predestined and carefully trained.

Die Engel unserer Zeit

Sie tragen weiße Kleidung, sind nett, hilfsbereit und ihr freundliches Lächeln sorgt für

einen angenehmeren Krankenhausaufenthalt bzw. trägt zur Schmerzlinderung bei.

Solche Engel werden auch an der Berufsschule für Krankenpfl ege in Jindřichův Hradec ausgebildet. An

der im Stadtzentrum gelegenen modernen Schule kann man in medizinischen und sozialen Fächern

eine vierjährige Ausbildung mit Abitur absolvieren. Danach können die Absolventen sowohl in Krankenhäusern

oder Ambulanzen als auch in Sozialeinrichtungen oder als Straßensozialarbeiter eingesetzt

werden. Und da das Leben der Studenten nicht nur aus Lernen und Studium besteht, absolvieren sie

Skikurse, nehmen an Sport- oder Sprachwettbewerben teil, unternehmen Exkursionen, Fahrten ins

Ausland oder besuchen Theatervorstellungen. Sie sind im Krankenhaus von Jindřichův Hradec oder im

Seniorenheim anzutreffen sowie beim Schwimmen mit Personen mit Handicap oder bei Sammlungen

zu Wohltätigkeitszwecken, bei Erste-Hilfe-Unterweisungen sowie als Sanitäter bei verschiedenen Veranstaltungen.

Nicht jeder kann ein Engel sein. Zu dieser Tätigkeit ist man berufen und die Auserwählten

erhalten eine eingehende Ausbildung.

Střední zdravotnická škola, Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420 384 361 785, info@szsjh.cz, www.szsjh.cz


Krok správným směrem

Malá fakulta v malém městě. Fakulta managementu dokazuje, že získat

kvalitní vzdělání lze i mimo velká města.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou

Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci oboru ekonomika a management nabízí kvalitní

vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského

studia. Díky menšímu počtu studentů kombinuje fakulta

špičkové studium s vysoce osobním přístupem. Budova

fakulty je jedním z nejmodernějších vysokoškolských

pracovišť. Kromě výukových prostor nabízí odpočinkové

zóny, které studentům slouží k relaxaci. Fakulta podporuje

studenty v seberealizaci, díky čemuž vznikla celá

řada studentských organizací. Ty pořádají akce nejen

pro členy akademické obce, ale i pro obyvatele města.

Ve spojení s fakultou managementu se Jindřichův Hradec

stal univerzitním městem.

Faculty of management – Step in the right direction

Small faculty in a small town. The Faculty of Management proves that it is

possible to get high-quality education outside the big cities.

The Faculty of Management in Jindrichuv Hradec is the youngest faculty, while having the

distinction of being the only faculty of the University of economics in Prague located outside of

the capital. In the field of Economics and Management the faculty offers quality education in

all three levels of university studies. The faculty combines high-level studies with a highly personal

approach. The faculty campus is one of the most modern and state-of-the-art university

workplaces. The faculty supports students in self-realization, which has resulted in a number of

student organizations. These organize a lot of events not only for the members of the academic

community but also for the inhabitants of the city. In conjunction with the Faculty of Management,

Jindrichuv Hradec became a university town.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Eine kleine Fakultät in einer kleinen Stadt. Die Fakultät für Management beweist,

dass auch außerhalb von Großstädten eine hochwertige Bildung möglich ist.

Die Fakultät für Management in Jindřichův Hradec ist die jüngste und auch einzige Fakultät der

Wirtschaftsuniversität außerhalb von Prag. Im Bereich Wirtschaft und Management bietet sie eine

qualitativ hochwertige Ausbildung auf allen drei Ebenen des Hochschulstudiums. Dank der kleinen

Anzahl von Studenten verbindet die Fakultät ein Studium auf hohem Niveau mit einem sehr persönlichen

Ansatz. Das Fakultätsgebäude ist eine der modernsten

Arbeitsstellen der Universität. Neben Lehrräumen

bietet es Entspannungszonen, die den Schülern zur Entspannung

dienen. Die Fakultät unterstützt Studenten bei

ihrer Selbstverwirklichung, was zu einer Reihe von studentischen

Organisationen geführt hat. Sie organisieren nicht

nur Veranstaltungen für die Mitglieder der akademischen

Gemeinschaft, sondern auch für die Bewohner der Stadt.

In Verbindung mit der Fakultät für Management wurde

Jindřichův Hradec zu einer Universitätsstadt.

Fakulta managementu, VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420 384 417 277, info@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz

Prosluněnou cestou ke vzdělání a sportu

Cesta, která vede k úspěchům, nikdy není jednoduchá.

Mnohdy je plná kamení a překážek, někdy přijde

bouřka či vánice. Důležité ale je vytrvat a dojít k cíli.

Vědí to i žáci 5. Základní školy v Jindřichově Hradci.

Celá škola se pyšní sportovními úspěchy svých

žáků, především v plaveckých soutěžích, kde obsazují

první příčky. Nezadají si ani ve volejbale,

stolním tenise nebo přespolním běhu. Při všem tom

sportování nezapomínají ani na učení. Žáci s úspěchem

zvládají recitační a jazykové soutěže, jsou

mezi nimi nadaní zpěváci a vášniví čtenáři, učí se

základy podnikání. K takovým úspěchům rozhodně

nevede cesta jednoduchá. Ale na jejím konci jako

zářící slunce na každého čeká ten jeho cíl.

A sunny path to education and sport

A path that leads to success is never easy.

It is often full of stones and other obstacles or it may be obscured by a storm or blizzard. However, it is

important to endure and reach the goal. This is common knowledge even among pupils at the 5th Primary

School in Jindřichův Hradec. The entire school can boast about the sport successes of its pupils,

mainly in swimming competitions where they hold the fi rst positions. They are determined to succeed in

volleyball, ping pong and running as well. When participating in sport, they do not forget their lessons

either. The pupils successfully compete in recitation and language competitions which includes talented

singers and passionate readers while they learn the basics of business. The path to such success is not

easy. But at the end of it, everyone’s goal is waiting like a ray of sunshine.

Mühelos lernen und sportliche erfolge erzielen

Ein Weg, der zum Erfolg führt, ist niemals leicht.

Oftmals ist er sehr steinig und voller Hindernisse, manchmal ist er auch dornig und sehr strapaziös.

Wichtig ist jedoch, den Weg nicht zu verlassen und das Ziel zu erreichen. Dies wissen auch die Schüler

der 5. Grundschule in Jindřichův Hradec. Die ganze Schule ist auf die sportlichen Erfolge ihrer Schüler

stolz – vor allem in den Schwimmwettkämpfen, wo

sie erste Plätze belegt haben. Aber auch im Volleyball,

Tischtennis und Geländelauf haben sie positive

Ergebnisse zu verzeichnen. Bei allen sportlichen

Aktivitäten kommt aber auch das Lernen nicht zu

kurz. Erfolgreich nehmen die Schüler an Rezitations-

und Sprachwettbewerben teil, unter ihnen gibt

es begabte Sänger sowie eifrige Leser und sie lernen

die Grundlagen der Unternehmensführung. Der

Weg zu solchen Erfolgen ist auf alle Fälle kein einfacher.

Aber am Ende dieses Weges erreichen sie

ihr Ziel und werden somit belohnt.

Základní škola, Vajgar 692/III, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.: +420 384 324 412, pstefl@5zsjh.cz, www.5zsjh.cz

125


Fruko-Schulz

Fruko-Schulz je jedna z nejznámějších firem v České republice, zaměřená na výrobu

lihovin a likérů. Ve svém oboru se řadí mezi pět největších výrobců. Byla založena

v roce 1898 jako první výrobna lihovin a ovocných vín v Rakousku-Uhersku.

Fruko-Schulz nabízí širokou škálu výrobků z vlastní produkce

v čele s jindřichohradeckým Tuzemákem a legendami opředeným

Absinthem, dále pak výrobky společnosti Ladoga, koňaky

fi rmy Favraud a vína z vinařství Bodegas El Cidacos a Bodegas

Camio Real. Vyrábí více než 40 druhů lihovin a likérů

a vyváží své výrobky do více než 30 zemí světa, například do

Ruska, Číny či Thaj-wanu.

Fruko-Schulz

Fruko-Schulz is one of the most well-known

companies in the Czech Republic, focused

on the production of spirits and liqueurs.

Fruko-Schulz offers a wide range of products from their own

production, led by Jindřichův Hradec Tuzemák (traditional

rum-fl avoured spirit), legendary Absinthe and products from

Ladoga, cognacs from Favraud and wine from the vineyards

of Bodegas El Cidacos and Bodegas Camino Real.

Fruko-Schulz s.r.o., Jiráskovo předměstí 629/III, 377 01 Jindřichův Hradec

www.fruko.cz, www.facebok.com/FrukoSchulz, www.instagram.com/frukoschulz_cz

Malovaná mapa vzdělává děti na školách

Mapa jako oblíbená pomůcka učitelů vlastivědy a geografie nejen v České

republice, ale i na Slovensku.

Ručně malovaná mapa je umělecké dílo, do posledního detailu vypracované

malířem a kartografem. V každé mapě nechává malíř doslova kus

své duše jako každý umělec ve svém díle. Předností malované mapy je

lehká čitelnost i pro ty, kteří se v klasických mapách až tak dobře neorientují.

Její malebné ztvárnění a zvýraznění památek a zajímavostí z ní dělá

ideální pomůcku pro školy a informační centra. Není proto tajemstvím, že

společnost se školami spolupracuje a tyto mapy právě školám poskytuje.

Painted maps educate children at schools

Maps like a popular teaching tool of geography and national history teachers in

Czech republic and Slovakia.

A hand-painted map is a piece of art elaborated by a painter and cartographers

down to the last detail. The painter literally gives a piece of his soul to every map

he makes, just like every other artist to his or her works of art. The great advantage

of painted maps is that they are easy to read also for those, who cannot read

classis maps. Monuments and places of interest are painted in a picturesque

way and so it is an ideal teaching tool for schools and information centers. No

wonder the company often cooperates and provides these maps for schools.

126

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín

tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz

Poznávejte krásy České republiky z nebe!

CBS Nakladatelství připravuje edici knih s leteckými fotografiemi regionů

České republiky.

První knihou vydanou v této edici bylo Brněnsko z nebe, jež vám

přiblíží město Brno a jeho region v celé své kráse. Podíváte se

na místa, kde se psala historie a kde se odehrávaly rytířské souboje.

V rámci knihy Novojičínsko z nebe objevíte přírodu a dominanty

od Nízkého Jeseníku až po pásmo Moravskoslezských Beskyd, připomenete

si krásu města klobouků Nového Jičína a necháte se okouzlit

zákoutími lákajícími k navštívení. Hornickou minulost, unikátní

architekturu a vzkvétající přírodu, kdysi tak potrápené průmyslem,

vám přiblíží kniha Ostravsko z nebe. Město Luhačovice,

nad kterým se léta nesmělo létat, je nyní nově představeno

v knize Zlínsko z nebe, která přiblíží charakteristickou architekturu

města Zlína, lesnaté kopce poseté rozhlednami a ukáže

obce a města, pohádkově rozprostřené a obklopené zelení, pro

mnohé dosud neznámým pohledem. Postupně se bude edice

doplňovat např. o tituly, jako je Chomutovsko z nebe či Opavsko

z nebe, jež budou vytvářet celou edici, v níž si budete moct svůj

kraj vychutnat tak jako nikdy: z ptačí perspektivy. A kde knihy

najdete? V turistických infocentrech měst a obcí regionu či

na e-shopu CBS Nakladatelství (www.cbs-cesko.cz).

See the beauty of the Czech Republic from the sky!

The CBS publishing company has been preparing an edition of books with

aerial photographs of regions of the Czech Republic.

The first book issued in this edition was a book with views

of the Brno region From Heaven which shows the city

of Brno and the entire region in all of its beauty. Get to

know sites where history has been written and where

knights have fought. In the book “Nový Jičín Region

From Heaven” you can discover the natural beauty and

dominant landmarks from Nizký Jeseník all the way to the

Beskydy Mountains in Moravia-Silesia and be charmed

by exploring less frequently seen hidden sites. Mining history,

unique architecture and breathtaking nature, once

negatively affected by industry, will all be presented to you

in the book “Ostrava Region From Heaven”. The town

of Luhačovice, over which flights were banned for years,

is now newly presented in the book “Zlín Region From

Heaven” which will familiarise you with the characteristic architecture of the city of Zlín, hills covered with forests and

dotted with observation points and will show you fairy-tale-like towns as well as villages surrounded by greenery

with views never before seen by many. In the months to come, the edition will be added to by titles such as “Opava

Region From Heaven” and “Chomutov Region From Heaven” which will gradually create the entire edition, in

which you will be able to get to know each region like never before: with a bird‘s-eye view. And where can you

find these books? At tourist information centres in towns and villages of each region or at the CBS publishing

company‘s e-shop (www.cbs-cesko.cz).

CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín

tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz


PROFIL AUTORA

AUTHORS’ PROFILE • PROFIL DES AUTORS

MILAN PAPRČKA (*1979)

je pilotem a dobrodruhem.

Začal podnikat již

v 18 letech a zanedlouho

nato založil

vydavatelství CBS, které

již druhé desetiletí

přináší společnostem

a samosprávám v České

republice a na Slovensku originálnía nezaměnitelné

propagační produkty. Je největším

vydavatelem ručně malovaných map

v Evropě a druhým největším na světě. Edice

leteckých knih, jako je tato, je výsledkem

jeho velké vášně k létání. Mezi jeho další záliby

patří osobní rozvoj, zimní plavání, cestování

na motorce, psaní cestopisů, hra na

kytaru a fujaru, příroda a všechny druhy zimních

a letních sportů. Je otcem tří krásných

dcer. Jeho snem je svojí prací proslavit Českou

republiku a Slovensko.

MILAN PAPRČKA (*1979) is a pilot and an

adventurer. He started making business

when he was 18 years old and later he

established the CBS publishing house

that has been bringing original promotional

products to companies and self-governments

in Slovakia and in the Czech

Republic for more than a decade. CBS is

the biggest European producer and the

second biggest world producer of hand-painted

maps. The edition of aerial

books like this one is the result of his

great passion for flying. His other hobbies

include personal development, winter

swimming, motorcycle riding, writing

book of travels, playing guitar and fujara

(Slovak overtone flute), nature and all

kinds of winter and summer sports. He

is a father of three lovely daughters. He

dreams about making Czech republic and

Slovakia popular through his work.

MILAN PAPRČKA (*1979) ist Pilot und Abenteurer.

Bereits mit 18 Jahren hat hat er mit

seinen Unternehmungen begonnen und

kurz darauf den Verlag CBS gegründet. Bereits

seit zwei Jahrzehnten versorgt dieser Verlag

Firmen sowie Selbstverwaltungen in der

Tschechischen und Slowakischen Republik

mit originellen und einmaligen Werbeprodukten.

Er ist europaweit der größte sowie

weltweit der zweitgrößte Herausgeber von

handgemalten Landkarten. Die Veröffentlichung

von Büchern aus der Vogelperspektive,

so wie dieses Buch hier, ist seiner großen

Leidenschaft für das Fliegen zu verdanken.

Zu seinen weiteren Hobbys zählen die persönliche

Entfaltung, Winterschwimmen,

Reisen mit dem Motorrad, Reiseberichte,

Gitarre und Fujara spielen, die Natur sowie

alle Winter- und Sommersportarten. Er ist

Vater von drei bezaubernden Töchtern. Sein

Traum ist es, der Tschechischen und Slowakischen

Republik durch seine Arbeit zu

Ruhm zu verhelfen.


Jindřichohradecko z nebe

1. vydání, 7/2018

Vydavatel: CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika

Tel.: +420 774 479 544, E-mail: info@cbs-cesko.cz

www.cbs-cesko.cz

Autor: Milan Paprčka a kolektiv

Regionální projektový manažer: Jana Plocrová

Redaktoři: Bohuš Schwarzbacher, Petra Šimková, Mgr. Jakub Petráš

Koordinátor projektu: Mgr. Martina Bilíková, Martina Grznárová, DiS.

Autoři fotografií: Milan Paprčka (8-28, 30-78, 80-97, 99-105, 109-112), Petr Toman (str. 29, 79, 98, 106, 107, 108)

Autoři textů: Radka Srněnská, Mgr. Martina Bilíková

Jazyková korektura: Jana Kutrová

Překlad: ZELENKA Czech Republic s. r. o.

Grafická úprava: Radek Koutný, Ondřej Javořík, Petra Šimková

Tisk: GRASPO CZ, a. s. Zlín

Vydáno v nákladu: 3 000 kusů

ISBN: 978-80-88259-16-9

Similar magazines