SAZ: Mehr Geld für manches ... - Die Spieleautorenseite

spieleautorenseite.de

SAZ: Mehr Geld für manches ... - Die Spieleautorenseite

-XOL

0lU]

&RXVLQHQZLUWVFKDIW ZDV VRQVW"

)RUWVHW]XQJ $NWXDOLVLHUXQJ YRQ

6$= 0HKU *HOG I U PDQFKHV (KUHQDPW

$UWLNHO YRP 0lU] VLHKH 7H[W XQWHQ

$P EHKDXSWHW $QGUHD 0H\HU JHJHQ EHU 9RUVWDQG

9HUZDOWXQJVUDW XQG ZHLWHUHQ 6$= 0LWJOLHGHUQ LQ HLQHU DOV LQWHUQ

XQG QLFKW ]XU 9HU|IIHQWOLFKXQJ IUHLJHJHEHQHQ (PDLO GLH VLH

DEHU LQ .RSLH GHP &KHIUHGDNWHXU GHU 6SLHOER[ ]XNRPPHQ

OlVVW GDVV VLH QLH PLW GHP YRQ PLU JHQDQQWHQ hEHUVHW]HU

]XVDPPHQJHDUEHLWHW KDEH XQG VRPLW VHLQH

hEHUVHW]XQJVNRPSHWHQ] QFKW HLQVFKlW]HQ N|QQH

'DV LVW GHILQWLY IDOVFK 6LH KDW VHLQHU]HLW GHVVHQ hEHUVHW]XQJHQ

.RUUHNWXU JHOHVHQ VHLQH $UEHLW JHOREW XQG ZDU DOV

9RUVWDQGVPLWJOLHG DXFK PLW GHU +RQRULHUXQJ EHIDVVW

6LH KDWWH GDQQ PLW" HQWVFKLHGHQ VHLQH UHODWLYH SUHLVZHUWH $UEHLW

(XUR I U =HLFKHQ ]XQlFKVW GXUFK HKUHPDPWOLFKH $UEHLW

]X HUVHW]HQ EHYRU VFKOLH‰OLFK HLQH ZHVHQWOLFK WHXUHUH hEHUVHW]HULQ

LKUHV 9HUWUDXHQV GDPLW EHDXIWUDJW ZXUGH

$XI PHLQHQ HQWVSUHFKHQGHQ 9RUKDOW XQG 1HQQXQJ GHU 4XHOOHQ GLH

LKUH $QJDEHQ DOV )DOVFKDQJDEHQ EHOHJWHQ KDW VLH ]XPLQGHVW PLU

JHJHQ EHU QLFKW PHKU UHDJLHUW

6HLW (QGH -XQL OLHJW GDV 3URWRNROO GHU )HEUXDU 09 YRU 'DV H[DNWH

$EVWLPPXQJVHUJHEQLV I U GHQ $QWUDJ ]XU (UK|KXQJ GHV

hEHUVHW]HULQQHQ +RQRUDUV YRQ DXI (XUR ODXWHW

-D 6WLPPHQ *HJHQVWLPPH (QWKDOWXQJHQ V X LP 7H[W %HL

GHP EHZlKUWHQ XQG XP PHKU DOV GLH +lOIWH SUHLVZHUWHUHQ

hEHUVHW]HU ZDU NHLQ $QJHERW HLQJHKROW ZRUGHQ

$XI GHU 09 LQ *|WWLQJHQ ZHUGH LFK $QIDQJ -XQL DXIJHIRUGHUW

PLFK EHL $QGUHD 0H\HU I U GHQ 9RUZXUI GHU &RXVLQHQZLUWVFKDIW

]X HQWVFKXOGLJHQ :HOFKHQ .HQQWQLVVWDQG GLH 0LWJOLHGHU GHU 09

GDEHL KDWWHQ LVW PLU XQEHNDQQW 'HU YLHU 0RQDWH YRUKHU

EHVFKORVVHQH $QWUDJ ODJ LKQHQ ]X GLHVHP =HLWSXQNW QLFKW YRU ,FK

IUDJH PLFK :LH VROO PDQ VROFK HLQH HLQVHLWLJH %HYRU]XJXQJ VRQVW

QHQQHQ" 6WDWW GHQ EHZlKUWHQ hEHUVHW]HU ]X EHDXIWUDJHQ ZLUG HLQH

hEHUVHW]HULQ I U PHKU DOV GDV GRSSHOWH EHDXIWUDJW GLH ]X GHP

DQGHUV DOV GHU IU KHUH hEHUVHW]HU 0LWJOLHG GHU 6$= LVW

,P EULJHQ ZHUGHQ GLH )DNWHQ ELVKHU QLFKW EHVWULWWHQ

6$= 0HKU *HOG I U PDQFKHV (KUHQDPW

* QWHU &RUQHWW

1LFKW ]X WHXHU LVW HV GHU 6$= LPPHU PHKU I U GLH

HKUHQDPWOLFKH hEHUVHW]XQJ GHU 6$= 1HZV DXV]XJHEHQ

WURW] SUHLVZHUWHU $OWHUQDWLYH

9RQ GLHVHU ZLVVHQ DOOHUGLQJV GLH ZHQLJVWHQ LQ GHU 6$=

$QGUHD 0H\HU KDW KLHU DOV OHLWHQGH 5HGDNWHXULQ GHU

6$= 1HZV XQG HKHPDOLJHV 9RUVWDQGVPLWJOLHG HLQ

JHZLVVHV ,QIRUPDWLRQVPRQRSRO ZHOFKHV VLH EHUHLWV LQ

DQGHUHU 6DFKH GXUFK SOXPSH =HQVXU GHU 6$= 1HZV

YHUWHLGLJWH VLHKH XQWHQ $UWLNHO YRP 6HS 2NW

=HQVXU LQ GHQ 6$= 1HZV SGI NE

'LH hEHUVHW]XQJ GHU GUHL ELV YLHUPDO MlKUOLFK HUVFKHLQHQGHQ

6$= 1HZV LQV (QJOLVFKH LVW DXIZlQGLJ ZLH YLHOH $UEHLWHQ I U GLH


6$= 9RQ GDKHU LVW HV SUREOHPDWLVFK DEHU JHUDGH QRFK

QDFKYROO]LHKEDU ZHQQ HLQ VROFKHV XQJHOLHEWH (KUHQDPW ILQDQ]LHOO

KRQRULHUW ZLUG ZlKUHQG DQGHUH 0LWJOLHGHU NHLQHUOHL /HLVWXQJ

HUKDOWHQ ZHLO VLH DXV ,GHDOLVPXV I U GLH 6$= WlWLJ VLQG ] % DOV

:HEPDVWHU RGHU LQ $*V $OOHUGLQJV LVW GDV NHLQ *UXQG

9HUHLQVJHOGHU DXV GHP )HQVWHU ]X ZHUIHQ LQGHP PDQ WHXUH

$QJHERWH HLQKROW XP K|KHUH $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ ]X

UHFKWIHUWLJHQ ZlKUHQG JOHLFK]HLWLJ SUHLVZHUWH 0|JOLFKNHLWHQ QLFKW LQ

(UZlJXQJ JH]RJHQ ZHUGHQ

*HQHUHOO JLOW LQ GHU 6$= GHU *UXQGVDW] GDVV EH]DKOWH $UEHLWHQ

EHYRU]XJW DQ 1LFKW 0LWJOLHGHU ]X YHUJHEHQ VLQG XP

,QWHUHVVHQNRQIOLNWH ]X YHUPHLGHQ 'LH 6$= 1HZV ZXUGH HLQH =HLW

ODQJ YRQ HLQLJHQ 0LWJOLHGHUQ HKUHQDPWOLFK EHUVHW]W VRZLH YRQ ;

GHU 6SLHOHDXWRU DEHU QLFKW 0LWJOLHG GHU 6$= LVW 'LHVHU HUKLHOW GDI U

HLQ +RQRUDU YRQ (XUR SUR :RUW 'LH OHW]WHQ $XVJDEHQ ZXUGHQ

EHUZLHJHQG YRQ HLQHU 1LFKW $XWRULQ EHUVHW]W GLH 0LWJOLHG GHU 6$=

XQG SURIHVVLRQHOOH hEHUVHW]HULQ LVW 'D VLH GLHVH $UEHLW

YHUVWlQGOLFKHUZHLVH QLFKW DXI 'DXHU NRVWHQORV OHLVWHQ ZROOWH HV

DEHU DXFK NHLQ DQGHUHV 0LWJOLHG XPVRQVW PDFKHQ ZROOWH EHVFKORVV

GLH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LP -XQL PLW -D 6WLPPHQ XQG

(QWKDOWXQJHQ GLH %HZLOOLJXQJ YRQ ¼ SUR $XVJDEH I U

hEHUVHW]XQJVGLHQVWH DXVJHKHQG YRQ 6HLWHQ :|UWHUQ

$XFK GLH hEHUVHW]HULQ ]HLJWH VLFK GDPLW HLQYHUVWDQGHQ

$XI GHU 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LP )HEUXDU EHDQWUDJWH $QGUHD

0H\HU GDQQ GLH $XIKHEXQJ GHU 2EHUJUHQ]H YRQ ¼ GD GLH

hEHUVHW]HULQ N QIWLJ ¼ SUR $XVJDEH EHUHFKQHQ P|FKWH ZDV

LKUHV EOLFKHQ 6DW] I U hEHUVHW]XQJVDUEHLWHQ VHL 'HU $QWUDJ

ZXUGH IDVW HLQVWLPPLJ DQJHQRPPHQ PLW JHJHQ 6WLPPH EHL

(QWKDOWXQJHQ VR LFK PLFK UHFKW HULQQHUH > -XOL

$EVWLPPXQJVHUJHEQLV EHL (QWKDOWXQJHQ@

$OV (QWVFKHLGXQJVJUXQGODJH I U LKUHQ 09 $QWUDJ KDWWH $QGUHD

0H\HU hEHUVHW]XQJVE URV DQJHVFKULHEHQ YRQ GHQHQ PLW

$QJHERWHQ ]ZLVFKHQ ¼ ELV ¼ DQWZRUWHWHQ 9RU GLHVHP

+LQWHUJUXQG HUVFKHLQW GHU %HWUDJ YRQ ¼ QLFKW YLHO (U LVW

DOOHUGLQJV PHKU DOV GRSSHOW VR KRFK ZLH GHU %HWUDJ GHQ ; GDPDOV

I U VHLQH $UEHLW YHUODQJWH GHUHQ 4XDOLWlW DXFK $QGUHD 0H\HU

VHLQHU]HLW QLFKW EHDQVWDQGHW KDWWH

6HOWVDP GDVV $QGUHD 0H\HU QLFKW DXFK LKQ XP HLQHQ

.RVWHQYRUDQVFKODJ JHEHWHQ KDWWH ZR VLH VHOEVW PLW VHLQHU

GDPDOLJHQ hEHUVHW]XQJVDUEHLW EHIDVVW ZDU 0DQ PXVV VLFK DXFK

IUDJHQ ZHVKDOE GLH 6$= I U GLH hEHUVHW]XQJ LKUHU LQWHUQHQ

9HUHLQV]HLWXQJ HLQHQ SURIHVVLRQHOOHQ hEHUVHW]XQJVGLHQVW EUDXFKW

I U HWZD QLFKWGHXWVFKHQ 0LWJOLHGHU ,Q GHU 6SLHOH 6]HQH JLEW

HV JHQXJ 6SLHOUHJHO hEHUVHW]HU GLH ]X HLQHP ZHVHQWOLFK EHVVHUHQ

3UHLV RUGHQWOLFKH $UEHLW OHLVWHQ

3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ KDW HEHQ LKUHQ 3UHLV 8QG GHQ ]DKOHQ

ZLU 6$= 0LWJOLHGHU

'HUZHLO YHUQDFKOlVVLJW GHU 9RUVWDQG ZHLWHUKLQ GLH :HEVHLWH GHU

6$= GLH VHLW ]ZHL -DKUHQ HLQ VFKlELJHV $XVKlQJHVFKLOG I U HLQHQ

LPPHU XQSURIHVVLRQHOOHU DJLHUHQGHQ 9HUHLQ IXQJLHUW 6HLW PHLQHU

XQEHJU QGHWHQ (QWODVVXQJ DOV UHGDNWLRQHOO YHUDQWZRUWOLFKHU

:HEPDVWHU KDW GLH 6$= HV QLFKW DXI GLH 5HLKH EHNRPPHQ HLQH

DXFK HLQLJHUPD‰HQ SDVVDEOH :HEVHLWH ]X HUVWHOOHQ ) U HLQH

2UJDQLVDWLRQ GLH MHW]W QLFKW QXU HLQHQ VRQGHUQ JOHLFK ]ZHL

0HGLHQSUHLVH YHUJLEW LVW GDV HLQH 3HLQOLFKNHLW PLW GHU DEHU YRQ

PHLQHU 3HUVRQ DEJHVHKHQ DOOH 6$= 0LWJOLHGHU RIIHQEDU JDQ] JXW

OHEHQ N|QQHQ

0HLQ )HKOHU ZDU ZRKO GDVV LFK ]X NHLQHU =HLW *HOG I U GDV (KUHQDPW

YHUODQJW KDWWH VRQGHUQ HLQIDFK QXU HLQH JXWH :HEVHLWH PDFKHQ

ZROOWH 6ROFKH $PDWHXUH ZLH PLFK PXVV PDQ QDW UOLFK DQ LKUHP

7XQ KLQGHUQ GDPLW GLH 3URILV XQJHVW|UW DUEHLWHQ N|QQHQ

+RPH 6LWHPDS .RQWDNW (P#LO

* QWHU &RUQHWW

More magazines by this user
Similar magazines