SAZ: Mehr Geld für manches ... - Die Spieleautorenseite

spieleautorenseite.de

SAZ: Mehr Geld für manches ... - Die Spieleautorenseite

6$= 9RQ GDKHU LVW HV SUREOHPDWLVFK DEHU JHUDGH QRFK

QDFKYROO]LHKEDU ZHQQ HLQ VROFKHV XQJHOLHEWH (KUHQDPW ILQDQ]LHOO

KRQRULHUW ZLUG ZlKUHQG DQGHUH 0LWJOLHGHU NHLQHUOHL /HLVWXQJ

HUKDOWHQ ZHLO VLH DXV ,GHDOLVPXV I U GLH 6$= WlWLJ VLQG ] % DOV

:HEPDVWHU RGHU LQ $*V $OOHUGLQJV LVW GDV NHLQ *UXQG

9HUHLQVJHOGHU DXV GHP )HQVWHU ]X ZHUIHQ LQGHP PDQ WHXUH

$QJHERWH HLQKROW XP K|KHUH $XIZDQGVHQWVFKlGLJXQJHQ ]X

UHFKWIHUWLJHQ ZlKUHQG JOHLFK]HLWLJ SUHLVZHUWH 0|JOLFKNHLWHQ QLFKW LQ

(UZlJXQJ JH]RJHQ ZHUGHQ

*HQHUHOO JLOW LQ GHU 6$= GHU *UXQGVDW] GDVV EH]DKOWH $UEHLWHQ

EHYRU]XJW DQ 1LFKW 0LWJOLHGHU ]X YHUJHEHQ VLQG XP

,QWHUHVVHQNRQIOLNWH ]X YHUPHLGHQ 'LH 6$= 1HZV ZXUGH HLQH =HLW

ODQJ YRQ HLQLJHQ 0LWJOLHGHUQ HKUHQDPWOLFK EHUVHW]W VRZLH YRQ ;

GHU 6SLHOHDXWRU DEHU QLFKW 0LWJOLHG GHU 6$= LVW 'LHVHU HUKLHOW GDI U

HLQ +RQRUDU YRQ (XUR SUR :RUW 'LH OHW]WHQ $XVJDEHQ ZXUGHQ

EHUZLHJHQG YRQ HLQHU 1LFKW $XWRULQ EHUVHW]W GLH 0LWJOLHG GHU 6$=

XQG SURIHVVLRQHOOH hEHUVHW]HULQ LVW 'D VLH GLHVH $UEHLW

YHUVWlQGOLFKHUZHLVH QLFKW DXI 'DXHU NRVWHQORV OHLVWHQ ZROOWH HV

DEHU DXFK NHLQ DQGHUHV 0LWJOLHG XPVRQVW PDFKHQ ZROOWH EHVFKORVV

GLH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LP -XQL PLW -D 6WLPPHQ XQG

(QWKDOWXQJHQ GLH %HZLOOLJXQJ YRQ ¼ SUR $XVJDEH I U

hEHUVHW]XQJVGLHQVWH DXVJHKHQG YRQ 6HLWHQ :|UWHUQ

$XFK GLH hEHUVHW]HULQ ]HLJWH VLFK GDPLW HLQYHUVWDQGHQ

$XI GHU 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LP )HEUXDU EHDQWUDJWH $QGUHD

0H\HU GDQQ GLH $XIKHEXQJ GHU 2EHUJUHQ]H YRQ ¼ GD GLH

hEHUVHW]HULQ N QIWLJ ¼ SUR $XVJDEH EHUHFKQHQ P|FKWH ZDV

LKUHV EOLFKHQ 6DW] I U hEHUVHW]XQJVDUEHLWHQ VHL 'HU $QWUDJ

ZXUGH IDVW HLQVWLPPLJ DQJHQRPPHQ PLW JHJHQ 6WLPPH EHL

(QWKDOWXQJHQ VR LFK PLFK UHFKW HULQQHUH > -XOL

$EVWLPPXQJVHUJHEQLV EHL (QWKDOWXQJHQ@

$OV (QWVFKHLGXQJVJUXQGODJH I U LKUHQ 09 $QWUDJ KDWWH $QGUHD

0H\HU hEHUVHW]XQJVE URV DQJHVFKULHEHQ YRQ GHQHQ PLW

$QJHERWHQ ]ZLVFKHQ ¼ ELV ¼ DQWZRUWHWHQ 9RU GLHVHP

+LQWHUJUXQG HUVFKHLQW GHU %HWUDJ YRQ ¼ QLFKW YLHO (U LVW

DOOHUGLQJV PHKU DOV GRSSHOW VR KRFK ZLH GHU %HWUDJ GHQ ; GDPDOV

I U VHLQH $UEHLW YHUODQJWH GHUHQ 4XDOLWlW DXFK $QGUHD 0H\HU

VHLQHU]HLW QLFKW EHDQVWDQGHW KDWWH

6HOWVDP GDVV $QGUHD 0H\HU QLFKW DXFK LKQ XP HLQHQ

.RVWHQYRUDQVFKODJ JHEHWHQ KDWWH ZR VLH VHOEVW PLW VHLQHU

GDPDOLJHQ hEHUVHW]XQJVDUEHLW EHIDVVW ZDU 0DQ PXVV VLFK DXFK

IUDJHQ ZHVKDOE GLH 6$= I U GLH hEHUVHW]XQJ LKUHU LQWHUQHQ

9HUHLQV]HLWXQJ HLQHQ SURIHVVLRQHOOHQ hEHUVHW]XQJVGLHQVW EUDXFKW

I U HWZD QLFKWGHXWVFKHQ 0LWJOLHGHU ,Q GHU 6SLHOH 6]HQH JLEW

HV JHQXJ 6SLHOUHJHO hEHUVHW]HU GLH ]X HLQHP ZHVHQWOLFK EHVVHUHQ

3UHLV RUGHQWOLFKH $UEHLW OHLVWHQ

3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ KDW HEHQ LKUHQ 3UHLV 8QG GHQ ]DKOHQ

ZLU 6$= 0LWJOLHGHU

'HUZHLO YHUQDFKOlVVLJW GHU 9RUVWDQG ZHLWHUKLQ GLH :HEVHLWH GHU

6$= GLH VHLW ]ZHL -DKUHQ HLQ VFKlELJHV $XVKlQJHVFKLOG I U HLQHQ

LPPHU XQSURIHVVLRQHOOHU DJLHUHQGHQ 9HUHLQ IXQJLHUW 6HLW PHLQHU

XQEHJU QGHWHQ (QWODVVXQJ DOV UHGDNWLRQHOO YHUDQWZRUWOLFKHU

:HEPDVWHU KDW GLH 6$= HV QLFKW DXI GLH 5HLKH EHNRPPHQ HLQH

DXFK HLQLJHUPD‰HQ SDVVDEOH :HEVHLWH ]X HUVWHOOHQ ) U HLQH

2UJDQLVDWLRQ GLH MHW]W QLFKW QXU HLQHQ VRQGHUQ JOHLFK ]ZHL

0HGLHQSUHLVH YHUJLEW LVW GDV HLQH 3HLQOLFKNHLW PLW GHU DEHU YRQ

PHLQHU 3HUVRQ DEJHVHKHQ DOOH 6$= 0LWJOLHGHU RIIHQEDU JDQ] JXW

OHEHQ N|QQHQ

0HLQ )HKOHU ZDU ZRKO GDVV LFK ]X NHLQHU =HLW *HOG I U GDV (KUHQDPW

YHUODQJW KDWWH VRQGHUQ HLQIDFK QXU HLQH JXWH :HEVHLWH PDFKHQ

ZROOWH 6ROFKH $PDWHXUH ZLH PLFK PXVV PDQ QDW UOLFK DQ LKUHP

7XQ KLQGHUQ GDPLW GLH 3URILV XQJHVW|UW DUEHLWHQ N|QQHQ

+RPH 6LWHPDS .RQWDNW (P#LO

* QWHU &RUQHWW

More magazines by this user
Similar magazines