12.11.2019 Views

Herbář rakovina, alternativní průvodce

Nepředkládáme vám zázraky, pouze jsme se snažili pomoct a zkompletovat osvědčené rady a tipy pro alternativní boj s rakovinou. Opřeli jsme se o mnohé studie, jež byly u vybraných rostlin provedeny. Nicméně doporučujeme v každém případě konzultovat jakékoli kroky nejdříve s vaším lékařem.

Nepředkládáme vám zázraky, pouze jsme se snažili pomoct a zkompletovat osvědčené rady a tipy pro alternativní boj s rakovinou. Opřeli jsme se o mnohé studie, jež byly u vybraných rostlin provedeny. Nicméně doporučujeme v každém případě konzultovat jakékoli kroky nejdříve s vaším lékařem.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAKOVINA ❀ BYLINKY REVUE SPECIÁL<br />

Rodinný<br />

VYMĚŇTE<br />

CHEMII ZA<br />

BYLINKY!<br />

RAKOVINU<br />

PORAZÍTE VITAMINEM C,<br />

PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA<br />

CHEMOTERAPIE<br />

JAKÉ KOŘENÍ UMÍ ZNIČIT<br />

NÁDORY<br />

KDE HLEDAT<br />

PROTIRAKOVINNÝ<br />

VITAMIN B17<br />

ŠAFRÁN<br />

PORÁŽÍ<br />

RAKOVINU<br />

SLINIVKY<br />

str. 13<br />

LÉČITEL<br />

MIROSLAV MUSIL:<br />

POZNEJTE<br />

BYLINNÉ TRUMFY<br />

ZELENÝ ČAJ<br />

I ŘASU<br />

CHLORELLU<br />

Bylinky<br />

OD VYDAVATELE KNÍÎEK<br />

Revue<br />

www.MojeBylinky.cz


PLUS:<br />

DÁREK KAŽDÉMU<br />

PŘEDPLATITELI<br />

KAPESNÍ DIÁŘ<br />

2020<br />

SNÍŽENÁ CENA<br />

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ BYLINEK<br />

AKCE JEN TENTO MĚSÍC<br />

www.MOJEBYLINKY.cz<br />

Tel.: +420 225 985 225<br />

SMS: +420 605 202 115<br />

E ‐mail: bylinky@send.cz<br />

BYLINKY REVUE, Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha


Alternativní<br />

léãba<br />

OBSAH<br />

Pfiidejte si nás facebook.com/BYLINKYREVUE<br />

TIPY ZDRAVÍ PùSTOVÁNÍ LÉâENÍ HISTORIE<br />

N<br />

emoc, která je diagnostikována<br />

stále více lidem. Stala se<br />

z ní novodobá hrozba,<br />

z níž máme strach. Hektický životní<br />

styl, nezdravé stravování<br />

i život ve znečištěném prostředí –<br />

to vše jsou pouze faktory urychlující<br />

nástup dnešních civilizačních nemocí.<br />

A takovou je i <strong>rakovina</strong>. Naštěstí<br />

existuje účinná prevence i účinné přírodní<br />

léky, jež nám mohou pomoci –<br />

a my vás s nimi na následujících stránkách<br />

seznámíme. Přejeme klidné čtení<br />

a pevné zdraví!<br />

Každý<br />

Speciál<br />

Bylinky<br />

měsíc nový<br />

Redakce BYLINKY REVUE SPECIÁL<br />

Knížky BYLINKY REVUE žádejte v trafikách a na www.MojeBylinky.cz<br />

Alternativní <strong>průvodce</strong><br />

BYLINKY REVUE SPECIÁL<br />

Mûsíãník, roãník 3<br />

Cena 27 Kã / 1,40 €<br />

Adresa redakce:<br />

Rybná 14, P. O. Box 12<br />

11005 Praha 1<br />

email: redakce@mojebylinky.cz<br />

·éfredaktor:<br />

Monika Poledníková<br />

Jazykov˘ korektor:<br />

Mgr. LukበHurt<br />

Spolupracovníci redakce:<br />

Miroslav Musil<br />

Grafici: DTP Futura, s.r.o.<br />

Vladimír Krebes, Jan Nováãek<br />

Foto: Shutterstock, Pixmac<br />

Revue<br />

Bylinky<br />

BYLINKY REVUE, s.r.o.<br />

¤editel: Ale‰ Vodiãka<br />

Tiskne: Moraviapress, a. s.<br />

Distribuce: lokální distribuãní<br />

spoleãnosti<br />

ISSN 1804-5375<br />

MK âR E 19818<br />

© Bylinky Revue, s.r.o.<br />

Vydavatel neodpovídá za<br />

neodborné uÏití receptÛ<br />

uveden˘ch v této publikaci.<br />

V pfiípadû nejasností prosíme<br />

konzultujte v‰e se sv˘m lékafiem.<br />

Ve‰keré materiály patfií vydavateli.<br />

Jakékoliv jejich ‰ífiení bez souhlasu<br />

vydavatele je zakázáno.<br />

Pfiedplatné: SEND, s.r.o.<br />

tel.: 225 985 225<br />

bylinky@send.cz<br />

www.Bylinky-Special.cz<br />

BYLINKY REVUE<br />

Rybná 14, P. O. Box 12<br />

110 05 Praha 1<br />

Nepfiedkládáme vám Ïádné zázraky. V tomto Speciálu jsme se pouze snaÏili<br />

zkompletovat ve‰keré osvûdãené rady a tipy pro <strong>alternativní</strong> léãbu rakoviny.<br />

Opfieli jsme se i o mnohé studie, jeÏ byly u nûkter˘ch rostlin provedeny. Jak sami<br />

uvidíte, moÏností, jak je léãit, existuje mnoho. My se vám pokusíme pfiedstavit<br />

ty skuteãnû osvûdãené, provûfiené a funkãní.<br />

Odborník radí<br />

Léčitel a bylinář Miroslav Musil se specializuje<br />

mimo jiné na léčbu rakoviny, a proto jsme právě<br />

jeho vybrali jako odborníka do tohoto Speciálu.<br />

Na čtyřech stranách vám nabídne své poznatky<br />

z léčby onkologických nemocí a přidá i některé<br />

užitečné rady.<br />

Pomoc od bylináře na str. 4–7<br />

Gersonova terapie<br />

Už jste slyšeli v souvislosti s závažnějšími onemocněními<br />

o pomoci ovocnými či zeleninovými<br />

šťávami? Gersonova terapie je jedna z těch, které<br />

se při podobných diagnózách často využívají.<br />

A to nejen jako samostatná léčba, ale případně<br />

i jako doplněk konvenční terapie. Nakoukneme<br />

pod pokličku i dvěma dalším podobným<br />

metodám.<br />

Více čtěte na str. 8–9<br />

Megaskorbická léãba<br />

O léčbě vysokými dávkami vitaminu C se v poslední<br />

době hodně diskutuje jako o kvalitní a bezpečnější<br />

náhradě chemoterapie. Jaké jsou podmínky<br />

pro její užití, zda má nějaké nežádoucí<br />

účinky a co všechno dokáže s rakovinou,<br />

se dozvíte na str. 10–11.<br />

Byliny na rakovinu<br />

Ať už jako podpůrný lék, nebo přímo <strong>alternativní</strong><br />

léčebný prostředek. Příroda nám nabízí<br />

mnoho možností, jež můžeme využít. Přečtěte si,<br />

proč a jak <strong>rakovina</strong> vzniká, jak se jí vyhýbat a čím<br />

ji můžeme přírodně léčit.<br />

Více na str. 12–13<br />

Vitamin B17<br />

Hovoří se o něm jako o silném<br />

protirakovinném prostředku.<br />

A co víc – najdeme ho všude<br />

kolem nás. Obsahují jej semena<br />

rostlin, které běžně rostou<br />

jak planě, tak i na<br />

zahradách. Jak tento vitamin v těle působí<br />

a co je vlastně zač?<br />

Dočtete se na str. 14<br />

Vážení čtenáři, každý měsíc píšeme SPECIÁL BYLINKY REVUE s nejlepšími úmysly a snahou podělit se s vámi o zajímavé<br />

informace. Neklademe si však za cíl nahradit odborný tisk. Pokud si nebudete jisti, že jste rostlinu či bylinu správně<br />

poznali nebo přesně nevíte, jak ji užít, prosíme, zeptejte se vždy odborníků nebo svého lékaře. Za případný problém způsobený<br />

nesprávným postupem či požitím nemůžeme nést odpovědnost. Děkujeme za pochopení.<br />

POZNÁMKA: Texty bez uvedení jména autora jsou dílem redakce SPECIÁL BYLINKY REVUE.


ODBORNÍK<br />

RADÍ<br />

Rakovina očima léčitele<br />

Na vznik rakoviny pÛsobí mnoho vlivÛ. Kromû vrozen˘ch dispozic se na jejím<br />

rozvoji mÛÏe podílet také dlouhodob˘ stres, a to jak v pracovním, tak v osobním<br />

Ïivotû, dále pak skladba stravy, vliv geopatogenních zón, negativní postoje<br />

(tzv. vûãní stûÏovatelé) a dal‰í faktory.<br />

Text: Miroslav Musil<br />

Jak se rakovinû bránit? Samozfiejmû nejlep‰í je prevence:<br />

správn˘ Ïivotní styl, dostatek fyzického i du‰evního<br />

odpoãinku. Napfiíklad pokud si kaÏdé ráno lehce<br />

zacviãíme a potom si navodíme náladu z nûjakého velmi<br />

pfiíjemného proÏitku, máme zcela jin˘ prÛbûh dne. Hodnû<br />

mÛÏe ovlivnit i skladba stravy. Mnohé prÛzkumy prokázaly,<br />

Ïe osoby uÏívající po cel˘ Ïivot velké mnoÏství ãesneku<br />

a cibule jen zfiídka onemocnûly nûkter˘m typem<br />

rakoviny. Zejména se u nich neobjevovala nádorová onemocnûní<br />

tlustého stfieva, vajeãníkÛ a hrtanu. Látky obsa-<br />

Ïené v tûchto potravinách mají antioxidaãní schopnosti<br />

a chrání buÀky pfied vznikem mutací a posléze mnoÏení<br />

nádorÛ. Laboratorní testy na tkáních a zvífiatech rovnûÏ<br />

prokázaly, Ïe právû v˘taÏky z cibule a ãesneku mohou zabránit<br />

tvofiení nádorov˘ch bunûk, jejich rÛstu, mnoÏení<br />

a dokonce i ‰ífiení dále do tûla.<br />

Pfiírodní léky<br />

Cibule – obsahuje vitaminy skupiny B, vitamin C, vitamin<br />

E a karoteny. Z minerálÛ v ní najdeme Ïelezo, zinek,<br />

síru, fosfor, hofiãík, draslík, vápník, sodík, mûì, jód.<br />

V roli léãitele:<br />

– Cibule posiluje Ïaludek a stfieva, kde napomáhá udrÏet<br />

zdravou mikroflóru.<br />

– Stimuluje chuÈ jídlu a zlep‰uje trávení.<br />

– UÏívá se k redukci vysokého krevního tlaku.<br />

– Pomáhá pfiedcházet zdravotním komplikacím, jako


ODBORNÍK<br />

RADÍ<br />

jsou kfieãové Ïíly, poruchy prokrvování (napfi. studené<br />

ruce a nohy), hemeroidy.<br />

– SniÏuje hladinu krevního cukru.<br />

– PÛsobí jako pfiírodní afrodiziakum, zlep‰uje prokrvení<br />

pohlavních orgánÛ a stimuluje libido.<br />

– SniÏuje také hladinu cholesterolu.<br />

– Je vhodn˘m prostfiedkem proti zácpû.<br />

Připravte si:<br />

Cibulov˘ ãaj<br />

Nadrobno nakrájené 2 cibule vafiíme ve 300 ml vody domûkka.<br />

Scedíme, odvar osladíme medem a pijeme nûkolikrát<br />

dennû pfii nachlazení a ka‰li.<br />

Cibulaãka<br />

Do hrnce nalijeme 1 litr vody, pfiidáme vrchovatou lÏiãku<br />

soli a majoránku. Na prkénku oloupeme 3 cibule a pût<br />

strouÏkÛ ãesneku – cibuli na pÛlkoleãka, ãesnek kromû<br />

dvou strouÏkÛ na plátky – a vhodíme do hrnce s vodou.<br />

Uvafiíme domûkka a nakonec pfiidáme je‰tû prolisovan˘<br />

zbyl˘ ãesnek, naservírujeme na talífie a posypeme hrstí<br />

strouhaného s˘ra a nasekanou petrÏelkou.<br />

Plnûné cibule<br />

Pfiísady: 4 vût‰í cibule, 2 rajãata, 1 paprika, 300 g vafiené<br />

r˘Ïe, petrÏelka, sladká paprika, sÛl, pepfi, olej<br />

Omáãka: 150 g taveného s˘ra, 100 ml mléka, 100 ml<br />

zakysané smetany, bazalka, koriandr, sladká paprika, sÛl<br />

Pfiíprava: Oloupeme cibuli a skrojíme jí patku, aby stála.<br />

Poté ostr˘m noÏem vyndáme stfied. Tyto pfiipravené „nádobky“<br />

vafiíme v osolené vodû asi 10 minut. Mezitím<br />

orestujeme zbytek vykrájené cibule, pfiidáme uvafienou<br />

r˘Ïi, pokrájená rajãata, papriku a kofiení. Uvafiené cibule<br />

naplníme smûsí a dáme do zapékací misky. V mléce rozpustíme<br />

s˘r, pfiidáme zakysanou smetanu, bylinky a kofiení.<br />

Touto omáãkou zalijeme cibule a zapékáme asi 10<br />

minut.<br />

SmaÏené cibulové krouÏky<br />

Pfiísady: 8 vût‰ích cibulí, sÛl, 1 vejce, hladká mouka,<br />

strouhanka, olej na smaÏení<br />

Pfiíprava: Oloupanou cibuli nakrájíme na silnûj‰í koleãka<br />

a rozebereme na jednotlivé krouÏky. Osolíme, obalíme<br />

v mouce, roz‰lehaném vejci a strouhance. SmaÏíme na<br />

oleji dozlatova, nejlépe ve fritovacím hrnci.<br />

Pozor! Cibule vafiením své úãinky neztratí, zatímco ãesnek<br />

je úãinnûj‰í v syrovém stavu.<br />

Česnek – sniÏuje riziko vzniku srdeãn˘ch nemocí a rakoviny.<br />

Pomáhá sniÏovat krevní tlak a zamezuje vzniku infekcí.<br />

Je ãisticím prostfiedkem pro plíce, nosní dutiny<br />

a hrtan, pomáhá lidem s onemocnûními d˘chacích cest<br />

a astmatu. âesnek povzbuzuje tvorbu trávících ‰Èáv, pomáhá<br />

pfii vyluãování odpadov˘ch látek z tûla.<br />

Zelený čaj – pravidelné pití tohoto ãaje se povaÏuje<br />

za dobrou prevenci proti nûkter˘m druhÛm rakoviny<br />

a proti chorobám srdce, pomáhá pfii redukci váhy a zpomaluje<br />

stárnutí.<br />

Základní recept: Zelen˘ ãaj se správnû pfiipravuje tak,<br />

Ïe se voda nechá pfiejít varem, na pût minut se odstaví<br />

a teprve potom s ní pfielijeme ãaj v sítku a necháme 2–3<br />

minuty louhovat. Poãítá se rovná ãajová lÏiãka ãaje na<br />

‰álek. (Poznámka: K dosaÏení v˘‰e uveden˘ch úãinkÛ je<br />

tfieba dennû vypít pût ‰álkÛ zeleného ãaje. Pití velkého<br />

mnoÏství ãaje po dlouhou dobu, zvlá‰tû pak ãaje pfiíli‰ silného,<br />

mÛÏe zpÛsobovat nespavost, bolest hlavy, deprese,<br />

bu‰ení srdce a srdeãní arytmii.)<br />

Chlorella – sladkovodní fiasa, jeÏ patfií do pestré<br />

skupiny zelen˘ch fias. Je moÏné ji pûstovat i u nás, tradiãnû<br />

se s ní setkáváme v Japonsku. Chlorella je pozoruhodná<br />

v fiadû ohledÛ: patfií mezi v˘vojovû nejstar‰í<br />

organizmy na Zemi, má silné detoxikaãní schopnosti, obsahuje<br />

pfiírodní antibiotikum chlorellin. Je to jedna z nejprospû‰nûj‰ích<br />

rostlina pro ãlovûka, a to jako bohat˘ zdroj<br />

vitamínÛ, minerálÛ, nepostradateln˘ch aminokyselin a nenasycen˘ch<br />

mastn˘ch kyselin.<br />

Chlorella má fiadu pozitivních úãinkÛ zlep‰uje celkovû<br />

imunitu, pÛsobí preventivnû proti rakovinn˘m nádorÛm<br />

a chorobám srdce a cév, reguluje mnoÏství cukru a cholesterolu<br />

v krvi, podporuje trávení a vyluãování, pomáhá<br />

organizmu vyrovnat se se stresem a únavou, zrychluje regeneraci<br />

tkání.<br />

Slunce versus solárium<br />

Opalování v soláriu nûktefií lékafii nedoporuãují. Z kosmetického<br />

hlediska totiÏ kÛÏe pfiedãasnû stárne, ale za<br />

nejhor‰í dÛsledek se povaÏuje moÏn˘ vznik rakoviny.<br />

Pokud se bez solária neobejdete, mûli byste se drÏet základních<br />

pravidel. Zaãít mÛÏete tfieba tím, Ïe budete pouÏívat<br />

speciální ochranné krémy.<br />

Bronzovou pokoÏku zpÛsobují dva druhy UV záfiení: UVA<br />

a UVB. Spálení kÛÏe a vznik rakoviny má na svûdomí<br />

hlavnû UVB záfiení, a proto solária vyzafiují pfiedev‰ím paprsky<br />

UVA. JenÏe ani toto záfiení není zcela bezrizikové,<br />

protoÏe po‰kozuje DNA v buÀkách kÛÏe a urychluje její


ODBORNÍK<br />

RADÍ<br />

stárnutí. KÛÏe pak jiÏ v mladém vûku ztrácí na elasticitû,<br />

objevují se pfiedãasné vrásky, pigmentové skvrny a roz‰ífiené<br />

Ïilky. Opakované vysoké dávky UVA oslabují imunitu<br />

kÛÏe a podílí se na vzniku koÏních nádorÛ.<br />

Oproti opalování na sluníãku mají solária velkou nev˘hodu:<br />

nepodporují vznik vitaminu D. Sluneãní záfiení naproti<br />

tomu úãinnou formu vitaminu D v kÛÏi vytváfií. Za to<br />

vdûãíme UVB sloÏce, s níÏ se ale v soláriích nesetkáme.<br />

Jin˘m zdrojem tohoto vitaminu jsou napfiíklad mléãné<br />

produkty a ryby. Vitamin D je dÛleÏit˘ pro správnou<br />

stavbu kostí a zubÛ a pro jejich rÛst, pouÏívá se napfiíklad<br />

jako prevence osteoporózy, pomáhá vstfiebávání vitaminu<br />

A, je nezbytn˘ v tûhotenství, ve stáfií a pfii laktaci. PouÏívá<br />

se pfii kloubních zánûtech a bolestech pátefie.<br />

Pro pobyt na slunci platí, Ïe staãí, kdyÏ dvakrát t˘dnû po<br />

dobu patnácti minut vystavíme obliãej bez opalovacího<br />

krému slunci, a máme vitaminu D dostatek.<br />

Solária urãitû nejsou vhodná pro osoby do osmnácti let.<br />

Nejen proto, Ïe je jejich kÛÏe tenãí neÏ u dospûlého ãlovûka,<br />

ale vyvíjí se do tohoto vûku imunitnû a strukturálnû.<br />

Soláriím by se mûli vyh˘bat také lidé s alergií nebo pfiecitlivûlostí<br />

na UV záfiení, dále osoby s mnohoãetn˘mi pigmentov˘mi<br />

znaménky a lidé s nízk˘m fototypem (fototyp<br />

vyjadfiuje intenzitu pfiirozeného zbarvení kÛÏe a urãuje se<br />

podle reakce kÛÏe na vystavení se jarnímu nebo ãasnû<br />

letnímu polednímu slunci, pfiiãemÏ tato reakce souvisí<br />

s pigmentací kÛÏe, barvou oãí a vlasÛ).<br />

V neposlední fiadû nejsou vhodná pro tûhotné a Ïeny<br />

uÏívající hormonální antikoncepci, jimÏ hrozí nepfiíjemné<br />

pigmentace.<br />

V urãit˘ch pfiípadech mohou ov‰em lékafii nûkter˘m<br />

lidem náv‰tûvu solária doporuãit. Jde o takzvanou fototerapii,<br />

která je vhodná napfiíklad pro pacienty s lupénkou,<br />

atopick˘m ekzémem a nûkter˘mi formami akné.<br />

Za rozumnou míru se pak povaÏuje deset sezení v soláriu<br />

roãnû, nicménû bez dal‰ího vystavování se pfiímému<br />

slunci.<br />

Rakovina kÛÏe<br />

Zatímco dfiíve se melanomy vyskytovaly jen u star‰ích<br />

lidí, dnes se bûÏnû objevují i u tfiicetilet˘ch. Nebezpeãné<br />

pfiitom není jen spálení od slunce – asi v 10 aÏ 15 procentech<br />

pfiípadÛ jsou geneticky podmínûné. Jejich v˘skyt<br />

ovlivÀují i léky, které zcitliví kÛÏi vÛãi ultrafialovému záfiení<br />

– napfiíklad tetracyklinová ãi sulfonamidová antibiotika,<br />

nûkteré léky na sníÏení krevního tlaku, diuretika a nûkterá<br />

psychofarmaka. Lidé také Ïijí mylnû v pfiedstavû, Ïe<br />

zhoubné nádory obsahují pigment. Kromû melanomu se<br />

ale velmi ãasto vyskytují i nepigmentové nádory, nejãastûji<br />

takzvan˘ spionaliom a bazaliom. „Podle odhadÛ se vyskytují<br />

stonásobnû více neÏ melanomy,“ fiíká profesor<br />

Petr Arenberger z praÏské Vinohradské nemocnice. A jak<br />

zhoubn˘ nádor poznáme? Varovat by nás mûlo, kdyÏ znaménko,<br />

které dosud bylo ploché, roste do v˘‰ky. Dal‰ím<br />

pfiíznakem je zmûna barvy znaménka – ty s melanomem<br />

b˘vají tmavû hnûdá aÏ ãerná nebo mají nepravidelnou<br />

skvrnitou pigmentaci s rÛzn˘mi odstíny. Pozornost vûnujte<br />

také znaménku, které má asymetrick˘ tvar, svûdí,<br />

krvácí nebo není ostfie a pravidelnû ohraniãeno. Va‰í pozornosti<br />

by nemûlo uniknout ani pigmentové znaménko<br />

o prÛmûru vût‰ím neÏ pût milimetrÛ.<br />

Ostatní vlivy<br />

Obracíte palaãinky na pánvi ãernou lopatiãkou z mûkkého<br />

polyamidu? Lovíte ‰pagety z hrnce nylonovou nabûraãkou?<br />

Pak si nemÛÏete b˘t jisti, Ïe va‰e kuchyÀská<br />

pomÛcka je bezpeãná. Z polyamidu ãerné barvy se<br />

mohou do jídla dostat takzvané primární aromatické<br />

aminy (PAA), které sice nezapáchají, jídlo neobarví ani<br />

chuÈovû neovlivní, ale ‰kodit pfiesto mohou, protoÏe nûkteré<br />

z nich jsou rakovinotvorné. Riziko pro spotfiebitele<br />

spoãívá v tom, Ïe z v˘robku se mohou uvolÀovat do pokrmu<br />

karcinogenní látky, jeÏ následnû zkonzumuje.<br />

Proto také vyhlá‰ka pro v˘robky urãené pro styk s potravinami<br />

fiíká, Ïe primární aromatické aminy se nesmûjí<br />

uvolÀovat v mnoÏství vy‰‰ím neÏ 0,01 mg/kg.<br />

Velmi zajímav˘ vliv má pobyt v pyramidû. Ve správnû<br />

postavené pyramidû je naprosto sterilní prostfiedí a je<br />

tedy zcela reáln˘ pfiedpoklad, Ïe v ní je moÏné zastavit<br />

rozpad rakovinné tkánû. Samozfiejmû za dodrÏování urãit˘ch<br />

podmínek. Bez individuálního posouzení by nemûl<br />

pobyt v pyramidû pfiekraãovat 60 minut.<br />

Jídlem proti rakovinû<br />

Krajíãek celozrnného chleba s lososem a brokolicí. Zapít<br />

zelen˘m ãajem. To je doporuãené sloÏení obûda podle kanadsk˘ch<br />

vûdcÛ, ktefií se v˘zkumem rakoviny a vlivem<br />

potravin na její v˘skyt zab˘vají. ZdÛrazÀují, Ïe jídlo se<br />

mÛÏe stát úãinnou prevencí i kaÏdodenní chemoterapií<br />

bez devastujících vedlej‰ích úãinkÛ. Tvrdí, Ïe správná<br />

strava niãí drobné nádory a brání vzniku nov˘ch – jedná<br />

se o kaÏdodenní boj.<br />

Rakovina Ïaludku<br />

Nejvût‰ím rizikem jsou uzeniny a potraviny konzervované<br />

solí, tedy tfieba i uzené mofiské ryby. Jako prevence<br />

je vhodné jakékoli ovoce, ale pfiedev‰ím citrusové plody<br />

a ze zeleniny pórek a cibule. Francouz‰tí vûdci navíc zjistili,<br />

Ïe <strong>rakovina</strong> Ïaludku se vyvíjí pouze v pfiítomnosti ne-


ODBORNÍK<br />

RADÍ<br />

dávno objevené bakterie Helicobacter pylori, a ta se dá<br />

rychle a efektivnû zlikvidovat antibiotiky bûhem pouh˘ch<br />

sedmi dní. Preventivní testy na pfiítomnost bakterie a následná<br />

léãba antibiotiky by zamezily velkému mnoÏství<br />

pfiípadÛ rakoviny Ïaludku.<br />

Rakovina slinivky<br />

Nejrizikovûj‰ími faktory pro její vznik pfiedstavují horké<br />

nápoje, alkohol a tabák. Pfiíkladem je maté, nápoj, kter˘<br />

se pije ãasto doslova vfiel˘ v zemích Latinské Ameriky, ãi<br />

hork˘ Calvados typick˘ pro oblast Calvados ve Francii.<br />

Prevence: 200 gramÛ ovoce nebo ãerstvé zeleniny dennû<br />

(vhodné jsou zejména citrusové plody). Riziko rakoviny<br />

slinivky se tím sniÏuje o 30 procent a riziko rakoviny ústní<br />

dutiny a hltanu dokonce o 80 procent.<br />

Rakovina plic<br />

Není pfiekvapením, Ïe hlavní roli u vzniku tohoto typu rakovin<br />

hraje koufiení. Kufiáci tvofií 75 procent postiÏen˘ch.<br />

Preventivnû pÛsobí karotenoidy obsaÏené v rÛzn˘ch typech<br />

zeleniny, napfiíklad v brokolici. Je známo asi 600<br />

druhÛ tûchto látek. Pût nejúãinnûj‰ích: alfa-karoten, betakaroten,<br />

lykopen, lutein a zeaxantin. Nejúãinnûj‰í je alfakaroten,<br />

kter˘ potlaãuje v‰echny druhy nádorÛ, nejen<br />

plicní. Jeho nejbohat‰ím zdrojem je d˘nû a vafiená mrkev.<br />

Beta-karoten je obsaÏen pfiedev‰ím v ãervenû a Ïlutû<br />

zbarveném ovoci a zeleninû, tedy v d˘ni, mangu, ale také<br />

ve ‰penátu. Lykopen obsahují v hojné mífie rajãata, melouny<br />

a také ãervené grapefruity. Dostatek luteinu najdeme<br />

ve ‰penátu a listové zeleninû a zeaxantin je<br />

obsaÏen v fiefiichách, ‰penátu ãi listech ãekanky.<br />

Dal‰í typy rakovin<br />

Rakovina prsu je nejãastûj‰ím nádorov˘m onemocnûním<br />

u Ïen. Stejnû jako u rakoviny jater byl i u tohoto typu<br />

prokázán neblah˘ vliv alkoholu. Celkovû mezi doporuãovan˘mi<br />

potravinami, které chrání pfied vznikem rakoviny,<br />

jsou na pfiedním místû citrusy v‰ech druhÛ, dále brokolice,<br />

rajãata, celer, pórek a cibule, mrkev, ‰penát, kapusta,<br />

zelí na v‰echny zpÛsoby (zejména kysané), d˘nû<br />

a mango. Z ryb pfiedev‰ím losos, ale i dal‰í mofiské ryby,<br />

poté sójové v˘robky, rozinky, z kofiení kurkuma a zejména<br />

chilli papriãky v‰ech druhÛ, lnûná semínka a nûkolik ‰álkÛ<br />

zeleného ãaje dennû. Pokud nûjaké peãivo, tak nejlépe<br />

celozrnné.<br />

A tady je optimální sloÏení stravy, z nûhoÏ sice jídelníãek<br />

nesestavíte, ale které obsahuje v‰echny látky potfiebné<br />

kaÏd˘ den v boji proti rakovinû:<br />

PÛl ‰álku cibule, pÛl ‰álku ‰penátu, pÛl ‰álku sóji, pÛl<br />

‰álku borÛvek nebo jahod, pÛl ‰álku rozinek, polévková<br />

lÏíce rajãatové ‰Èávy, kávová lÏiãka kurkumy, kávová lÏiãka<br />

chilli papriãek, polévková lÏíce ãerstvû mlet˘ch lnûn˘ch<br />

semínek, pÛl kávové lÏiãky ãerného pepfie, tfii ‰álky zeleného<br />

ãaje, 20 gramÛ co nejtmav‰í hofiké ãokolády, dvû<br />

olivy a sklenice ãerveného vína (1 ‰álek = 250 ml).<br />

Hlavní zásady:<br />

❶ Omezit potraviny s vysokou kalorickou hodnotou.<br />

❷ Jíst hodnû zeleniny.<br />

❸ Hlídat od dûtství dÛslednû BMI (Body Mass Index).<br />

❹ KaÏd˘ den b˘t fyzicky aktivní.<br />

❺ Omezit konzumaci uzenin a ãerveného masa.<br />

❻ Omezit alkohol.<br />

❼ Omezit jídla konzervovaná solí.<br />

❽ Vystfiíhat se potravinov˘ch doplÀkÛ.<br />

❾ Jíst ryby a dary mofie.<br />

❿ I lidé, u nichÏ byla jiÏ <strong>rakovina</strong> diagnostikována,<br />

by se tûmito zásadami mûli fiídit.


OâISTA<br />

TùLA<br />

Gersonova terapie<br />

Jde o ryze pfiírodní léãbu, jeÏ je schopna tûlo nejen maximálnû<br />

proãistit, ale zároveÀ také aktivovat jeho samoléãící schopnosti.<br />

Tato metoda nemá Ïádné vedlej‰í úãinky a pfii onemocnûní rakoviny<br />

b˘vá první <strong>alternativní</strong> volbou.<br />

Základem Gersonovy terapie je konzumace<br />

aÏ 10 kilogramÛ ovoce a zeleniny<br />

dennû. Ve vût‰inû se pouÏívá k vylisování<br />

ãerstv˘ch ‰Èáv, které jsou podávány<br />

13krát dennû kaÏdou hodinu, kdy ãlovûk<br />

nespí. Pevná strava je pfiijímána ve formû<br />

syrové zeleniny a ovoce a malého mnoÏství<br />

vafiené vegetariánské stravy.


OâISTA<br />

TùLA<br />

Terapii vymyslel Max Gerson, jenÏ na poãátku 20. století<br />

strávil nejprve nûkolik let experimentováním s touto dietou<br />

u migrenikÛ, nemocn˘ch tuberkulózou, srdeãními<br />

onemocnûními a nakonec rakovinou. V posledním pfiípadû<br />

byl pfiitom nejúspû‰nûj‰í.<br />

Nejen na rakovinu<br />

Vzhledem k tomu, Ïe jde v celkovém pohledu vlastnû<br />

o intenzivní detoxikaãní reÏim eliminující toxiny, je vhodn˘<br />

i pfii onemocnûních, jako jsou cukrovka, artritida ãi jiná degenerativní<br />

onemocnûní, alergie, migréna a nemoci<br />

srdce, pfiípadnû dokáÏe v˘raznû pomoci oslabenému imunitnímu<br />

systému. Co se rakoviny t˘ãe, pfiedstavuje Gersonova<br />

terapie vhodn˘ doplnûk jakékoliv jiné léãby.<br />

Dennû se pfii ní spotfiebuje aÏ deset kilogramÛ zeleniny<br />

a ovoce, z nichÏ se pfiipravují lisované ‰Èávy. Mnohdy jsou<br />

doplÀovány vegetariánskou stravou ãi kávov˘mi klyst˘ry.<br />

Zjednodu‰enû fieãeno – pfii této terapii jde o to, abychom<br />

tûlo dokázali maximálnû proãistit a zbavit toxick˘ch i karcinogenních<br />

látek. Z toho dÛvodu se nedoporuãuje uÏívat<br />

jakékoliv konvenãní léky ãi jiné chemické preparáty. Obrovské<br />

mnoÏství Ïivin obsaÏen˘ch v ãerstvû listovan˘ch<br />

‰Èávách konzumovan˘ch kaÏd˘ den dodává tûlu velké<br />

mnoÏství cenn˘ch látek – vitaminÛ, minerálních látek, enzymÛ<br />

a dal‰ích Ïivotnû dÛleÏit˘ch Ïivin. Tyto látky následnû<br />

v tûle pracují na proãi‰tûní tûla a „opravû“ tkání.<br />

Gersonova teorie<br />

Léãebná metoda podle Gersona je zaloÏená na teorii, Ïe<br />

nemoc je zpÛsobena nahromadûním toxinÛ v tûle. SnaÏí<br />

se tedy o maximální proãi‰tûní organizmu a odstranûní<br />

onûch toxinÛ a dal‰ích pro tûlo nebezpeãn˘ch látek. ZároveÀ<br />

v‰ak stimuluje metabolismus i posiluje imunitní systém.<br />

Gersonova dieta by mûla obnovit nerovnováhu<br />

v tûle a také správné fungování jater. Pokud je navíc doplnûna<br />

vegetariánskou ãi veganskou stravou, musí obsahovat<br />

minimum soli a témûfi Ïádn˘ tuk. Klyst˘ry kávy,<br />

které jsou odbornou vefiejností vût‰inou negativnû pfiijímány,<br />

mají podle zastáncÛ metody za úkol ulevit od bolestí<br />

a proãistit játra. Ke stimulaci vnitfiních orgánÛ se pak<br />

pouÏívají doplÀky stravy, jeÏ jsou u kaÏdého pacienta individuální.<br />

Vût‰inou se podává vitamin B12, jód a draslík,<br />

dále pankreatické enzymy, hormony ‰títné Ïlázy a v˘taÏky<br />

z jater. Léãit se mÛÏete buì doma pod dohledem odborníkÛ,<br />

nebo pfiímo na klinice. Ta se nachází v mexické Tijuanû,<br />

pfiípadnû existuje i klinika v Maìarsku, nicménû<br />

náklady na léãbu pfiímo na klinikách jsou celkem vysoké.<br />

I u nás v republice jsou v‰ak léãitelé, ktefií se metodou zab˘vají<br />

a jsou schopni vás v jejím prÛbûhu vést ãi vysvûtlit<br />

podrobnosti. VÏdy se v‰ak obracejte na bylináfie ãi léãitele<br />

s ovûfienou praxí ãi na doporuãení.<br />

Další protirakovinné diety<br />

Breussova dieta – i zde jsou vyuÏívány ‰Èávy, konkrétnû<br />

zeleninové. Její souãástí je i pití i bylinkov˘ch ãajÛ<br />

– dohromady po dobu aÏ 42 dní. Ve‰keré mnoÏství je<br />

v‰ak pevnû stanoveno a po celou dobu kúry je nutné<br />

striktnû dodrÏovat: dovolené denní mnoÏství ‰Èávy je<br />

125–500 ml, pfiiãemÏ ãajÛ mÛÏete vypít neomezenû, ale<br />

ve správném pofiadí. Tuto dietu je moÏné po omezenou<br />

dobu nasadit i jako proãi‰Èující, detoxikaãní kúru.<br />

Breussova ‰Èáva<br />

Pfiísady: 300 g ãervené fiepy, 100 g mrkve, 100 g ce -<br />

lerové hlízy, 30 g ãerné fiedkve, 1 men‰í brambora<br />

Pfiíprava: V‰e dÛkladnû oãistíme a oloupeme. Poté nastrouháme,<br />

smícháme dohromady a vylisujeme pfies plátûn˘<br />

pytlík. Vylisovanou ‰Èávu nakonec pfielijeme pfies<br />

jemné sítko a necháme ustát, protoÏe usazenina z du-<br />

Ïniny není pfii oãistû organizmu vhodná ke konzumaci.<br />

Hayova dieta – jedná se v podstatû o tradiãní dûlenou<br />

stravu. Jí se pfii ní cca 80 procent zásadit˘ch<br />

a 20 procent kysel˘ch prvkÛ. Podle objevitele této metody,<br />

kter˘ se díky ní sám vyléãil z nevyléãitelné nemoci<br />

ledvin, se takto dá skuteãnû dosáhnout harmonie v lidském<br />

tûle. Dieta má urãitá pravidla, jeÏ je nutno dodrÏovat.<br />

Zcela zakázané je v‰ak vepfiové maso, v˘robky<br />

z bílé mouky, bílá r˘Ïe a suché lu‰tûniny, ara‰ídy, rozinky,<br />

polotovary a hotová jídla, ãern˘ ãaj, káva, kakao<br />

ãi ãokoláda.<br />

Sedmero zásad Hayovy diety:<br />

❶<br />

❷<br />

❸<br />

❹<br />

❺<br />

❻<br />

❼<br />

Ovoce a 100% ovocné dÏusy jezte a pijte na laãn˘<br />

Ïaludek.<br />

Pfii pfiechodu z ovoce na sacharidy si dávejte dvacetiminutovou<br />

pfiestávku, pfii pfiechodu na tuky celou hodinu.<br />

Pfii pfiechodu ze sacharidÛ na tuky vyãkejte tfii<br />

hodiny.<br />

Ovoce nebo zelenina by mûly b˘t souãástí kaÏdého<br />

jídla.<br />

Jezte 3x dennû více anebo 5–6 mal˘ch jídel – vÏdy<br />

aÏ do pocitu nasycení.<br />

Nesmíte pociÈovat hlad, nikdy tedy nevynechávejte<br />

jídlo.<br />

Pijte hodnû ãisté vody, neslazen˘ch<br />

minerálek a bezkofeinov˘ch<br />

ãajÛ.<br />

Pohled odborníkÛ<br />

Zastánci <strong>alternativní</strong> medicíny za tuto metodu bojují, vûfií<br />

jí a jsou pfiesvûdãeni o tom, Ïe funguje. Mnoho z nich ji<br />

má vyzkou‰enou i na vlastní kÛÏi. Odborná vefiejnost má<br />

ale ke Gersonovû terapii nedÛvûru – operuje s tím, Ïe se<br />

dosud nepodafiilo vûdecky prokázat její úãinnost. A tak od<br />

ní vût‰ina lékafiÛ i vûdcÛ dává doslova „ruce pryã“ a pacientÛm<br />

ji nedoporuãuje. Jestli je za tím farmaceutická<br />

lobby ãi jiné zájmy, o tom mÛÏeme jen spekulovat.


TERAPIE<br />

VITAMINEM C<br />

Megaskorbická léčba<br />

Pod tímto krkolomn˘m názvem se skr˘vá jednoduchá léãba obyãejn˘m<br />

vitaminem C. Ten jak známo dokáÏe vyléãit mnohá onemocnûní. Co se rakoviny<br />

t˘ãe, mÛÏe b˘t skvûlou prevencí i v˘born˘m prostfiedkem pfii rekonvalescenci.<br />

Nûkteré studie z poslední doby dokonce uvádûjí, Ïe mÛÏe b˘t i plnohodnotnou<br />

náhradou chemoterapie, navíc bez neÏádoucích úãinkÛ.<br />

Není Ïádnou novinkou, Ïe vitamin C je v‰elék. DokáÏe<br />

nás ochránit pfied nachlazením, negativními vlivy zneãi‰-<br />

tûní ovzdu‰í a pÛsobí jako siln˘ antioxidant. V neposlední<br />

fiadû pomáhá opravovat tkánû, hojit rány a chrání nás<br />

pfied nemocemi celého kardiovaskulárního systému. Podporuje<br />

také vstfiebávání Ïeleza z potravy a sniÏuje mnoÏství<br />

riskantního LDL cholesterolu i triglyceridÛ v krvi.<br />

Funguje i jako pfiírodní projímadlo, dále napomáhá produkci<br />

antistersov˘ch hormonÛ a je dÛleÏit˘m faktorem pfii<br />

tvorbû kolagenu, coÏ znamená, Ïe zpomaluje stárnutí<br />

a tvorbu vrásek. UÏívat byste jej mûli i v pfiípadû, Ïe trpíte<br />

na kfieãové Ïíly, hemoroidy nebo máte pfiedpoklady k rozvoji<br />

nûkter˘ch z tûchto zdravotních obtíÏi.<br />

Nadmûrné dávky<br />

Vitamin C je povaÏován za relativnû bezpeãn˘ léãebn˘<br />

prostfiedek. UÏívání vysok˘ch dávek bylo mnohokrát provûfieno<br />

a funguje témûfi na jak˘koliv zdravotní problém.<br />

Je doporuãováno i nûkter˘mi lékafii, ktefií se touto metodou<br />

zab˘vají. Pfii její aplikaci je v‰ak nutné dodrÏovat ur-<br />

Návod na domácí užívání vitaminu C<br />

Preventivní vyuÏití: 40 mg na 1 kg tûlesné<br />

váhy dennû<br />

Vitamin C rozpustíme ve vodû a popíjíme postupnû<br />

bûhem celého dne. Toto mnoÏství není<br />

nutné neutralizovat.


TERAPIE<br />

VITAMINEM C<br />

ãitá pravidla. S neÏádoucími úãinky se setkáme jen v˘jimeãné<br />

pfii pfiíjmu mnohem vy‰‰ích neÏ doporuãen˘ch<br />

mnoÏství. Patfií k nim nevolnost aÏ zvracení, bu‰ení srdce,<br />

kfieãe a bolesti hlavy. Jednorázovû vût‰ina z nás zvládne<br />

pfiijmout maximálnû 250 mg, vy‰‰í dávkování je tfieba rozloÏit<br />

do více denních dávek, protoÏe tûlo není schopno<br />

jednorázovû vy‰‰í dávku vstfiebat a vyuÏije pouze to, co<br />

potfiebuje, a zbytek vylouãí. V dobû onemocnûní, pfii zranûní,<br />

pfii koufiení a dal‰ích situacích, kdy je zv˘‰en oxidativní<br />

stres, potfiebuje organizmus bûÏnû vy‰‰í neÏ<br />

doporuãená mnoÏství, jeÏ je ov‰em vhodné podávat organizmu<br />

nitroÏilnû. Pfiípadnû uÏívat jednorázovou nejvy‰‰í<br />

dávku 250 mg nûkolikrát – tfieba i 8x – dennû. Hlavním<br />

propagátorem uÏívání vysok˘ch dávek vitaminu C byl<br />

dvojnásobn˘ drÏitel Nobelovy ceny Linus Pauling. Doporuãoval<br />

vitamín C k léãbû nejrÛznûj‰ích zdravotních potíÏí<br />

od nachlazení aÏ po nádorová onemocnûní. Sám<br />

dennû bûÏnû uÏíval 12 000 mg vitamínu C.<br />

Onkologická terapie<br />

Léãba vitaminem C mÛÏe fungovat i jako náhrada<br />

klasické chemoterapie. A dost moÏná se<br />

jedná o bezpeãnûj‰í a úãinnûj‰í variantu. Nov˘<br />

v˘zkum financovan˘ Americk˘m Zdravotním<br />

institutem totiÏ na jafie<br />

leto‰ního roku vyvrátil dosud<br />

pfievládající m˘tus o tom, Ïe<br />

chemoterapie likviduje rakovinu.<br />

V protikladu s tímto<br />

pfiesvûdãením vûdci z Harvardovy<br />

a Massachusettské<br />

univerzity zjistili, Ïe tyto<br />

jedy sice mohou pÛsobit na<br />

zbrzdûní rÛstu bunûk v nádorech,<br />

ale zároveÀ vyvolávají závaÏná<br />

po‰kození kmenov˘ch<br />

bunûk, po nûmÏ následuje dal‰í ‰ífiení rakoviny. V˘sledky<br />

v˘zkumu byly publikovány v magazínu The Proceedings<br />

of the National Academy of Sciences.<br />

Pfiinejmen‰ím sedm testovan˘ch lékÛ v souãasnosti vyuÏívan˘ch<br />

západní medicínou vykazovalo závaÏné vedlej‰í<br />

úãinky, k nimÏ patfiilo i nadmûrné rozmnoÏování kmenov˘ch<br />

bunûk. Právû na tûch zaãalo b˘t pozorovatelné nádorové<br />

bujení, které se v pfiíznivém prostfiedí nebo za<br />

vhodn˘ch genetick˘ch podmínek mÛÏe mûnit ve zhoubné<br />

nádory. Oproti tomu se léãba vysok˘mi dávkami vitaminu<br />

C zdá b˘t rozhodnû bezpeãnûj‰í. V rámci prevence je<br />

moÏné zajít si nûkolikrát za rok na infuze vitaminu C, kde<br />

se podává dávka cca 0,05–0,6 g vitaminu C na 1 kg tûlesné<br />

hmotnosti. Vût‰inou se doporuãuje absolvovat minimálnû<br />

5–10 infuzí, protoÏe toto mnoÏství vitaminu C má<br />

na organizmus siln˘ úãinek antioxidaãní, imunomodulaãní,<br />

protizánûtliv˘ a selektivnû cytostatick˘ vÛãi nádorov˘m<br />

buÀkám. Lidem se sníÏenou imunitou ãi se<br />

stresov˘m stylem Ïivota se doporuãuje tyto infuze ãas od<br />

ãasu podstoupit. Naproti tomu u nádorov˘ch onemocnûní,<br />

kde má vitamin C fungovat jako náhrada chemoterapie,<br />

se podávají dávky mnohonásobnû vy‰‰í. Napfiíklad<br />

v jedné ze studií, jeÏ byly na toto téma provedeny, autofii<br />

konstatují, Ïe dávka 1,5 g/kg vitaminu C podávaná tfiikrát<br />

t˘dnû je bezpeãná, bez závaÏnûj‰í toxicity pro pacienty<br />

s normální funkcí ledvin a bez známek urolitiázy pfii v˘chozím<br />

vy‰etfiení. Pro podávání vy‰‰ích dávek je pak nutné<br />

b˘t uÏ pod trval˘m lékafisk˘m dohledem. Bylo jednoznaãnû<br />

potvrzeno, Ïe vitamin C ve velmi vysok˘ch dávkách<br />

(v rozmezí 0,75–1,75 g/kg tûlesné<br />

hmotnosti)vykazuje selektivnû cytotoxick˘ úãinek vÛãi nádorov˘m<br />

buÀkám. Klinické studie, které byly provedeny,<br />

jednoznaãnû potvrdily úãinky vysok˘ch dávek vitaminu C<br />

jako netoxického chemoterapeutika.<br />

Lék z pfiírody<br />

Zdroje vitaminu C najdeme v‰ude kolem nás. Preventivnû<br />

nám postaãí zafiazovat do jídelníãku potraviny<br />

obsahující jeho vy‰‰í mnoÏství, coÏ<br />

jsou pfiedev‰ím ‰ípky, rakytník fie‰etlákov˘,<br />

zelenina (petrÏelová naÈ, rajãata,<br />

mladá p‰eniãná traviãka, brokolice, paprika,<br />

kfien, paÏitka, rÛÏiãková kapusta,<br />

brokolice, zelí, kysané zelí,<br />

hlávkov˘ salát), ovoce (kiwi, jahody,<br />

Ïlut˘ meloun, maliny, ostruÏiny, citrusové<br />

plody – grepy, pomeranãe,<br />

citrony, jefiáb obecn˘, rybíz ãi jablka).<br />

Vyzkou‰et mÛÏete také kustovnici<br />

ãínskou, známou také pod názvem<br />

Goji, jeÏ byla pro svÛj mimofiádnû vysok˘<br />

obsah Ïivin a pfiíznivé terapeutické<br />

úãinky zafiazena mezi tzv.<br />

superpotraviny. Krom vitaminu C obsahují<br />

její plody vysoké mnoÏství dal-<br />

‰ích vitamínÛ, stopov˘ch prvkÛ<br />

a fytochemikálií.<br />

Preventivní tip:<br />

Ráno nalaãno vypijte sklenici<br />

vitaminu C s teplou<br />

vodou. Nejvhodnûj‰í je ãerstvû<br />

vymaãkaná citronová ‰Èáva, pfiípadnû koupená 100%<br />

citronová ‰Èáva ãi bûÏnû prodávan˘ sypk˘ vitamin C z lékárny<br />

(v nabídce mají i nûkteré drogerie). Pozor – musí se<br />

jednat o 100% kyselinu askorbovou bez jak˘chkoliv pfiídatn˘ch<br />

látek.<br />

Léčba nemocí:<br />

Zaãínáme na minimální dávce (pfiípadnû o nûco<br />

vy‰‰í) 40 mg na 1 kg tûlesné váhy dennû a dávky postupnû<br />

navy‰ujeme. Horní hranice není stanovena,<br />

tedy navy‰ujeme pouze do osobní tolerance. Vysoké<br />

dávky vitaminu C mohou nad˘mat. Pokud se nám to<br />

stane, mûli bychom lehce ubrat. Vysoká mnoÏství vitaminu<br />

C pfiijímaná ústy je nutné neutralizovat. A to<br />

tak, Ïe na 3–4 díly vitaminu C pfiidáme 1 díl jedlé prá-<br />

‰kové sody.


P¤ÍRODNÍ<br />

PROST¤EDKY<br />

Bylinami proti rakovině<br />

Rakovinu povaÏujeme za novodobou nemoc, ov‰em není to tak úplnû pravda –<br />

pouze jí je poslední dobou ãím dál tím více. Pfiitom v mnoha pfiípadech je moÏné<br />

se jí vyhnout, jen pro to musíme nûco sami udûlat – a kaÏd˘ musí zaãít u sebe!<br />

Šafrán setý<br />

Sice známé, ale vzácné kofiení.<br />

V âínû i ¤ecku jej dfiíve<br />

pouÏívali mimo jiné právû<br />

k léãbû rakoviny. Vdûãit za<br />

to mÛÏeme hlavní sloÏce –<br />

crocetinu. Bylo dokonce<br />

zji‰tûno, Ïe tato látka dokáÏe<br />

úãinnû bojovat s karcinomem<br />

slinivky, kter˘ je<br />

jedním z nejhÛfie léãiteln˘ch<br />

a nemívá dobrou prognózu.<br />

Pfii tomto druhu onemocnûní<br />

by mûl b˘t ‰afrán<br />

v kaÏdém pfiípadû nemocnému<br />

podáván. AÈ uÏ jako<br />

lék, nebo jen jako doplnûk.<br />

Pfiíãinu rakoviny objevil uÏ v roce 1923 nûmeck˘ vûdec<br />

Otto Heindrich Warburg, kdyÏ zjistil, Ïe <strong>rakovina</strong> je v˘sledkem<br />

nefyziologického zpÛsobu Ïivota. Za tento objev dokonce<br />

získal v roce 1931 Nobelovu cenu za „objevení<br />

základní pfiíãiny vzniku rakoviny“.<br />

PÛvod nemoci<br />

Nefyziologick˘m zpÛsobem Ïivota je my‰leno stravování<br />

(jíme totiÏ pfieváÏnû stravu, která na‰e tûlo okyseluje), fyzická<br />

neaktivita (organizmus je málo zásoben kyslíkem).<br />

BohuÏel v posledních letech by se k tomu dal pfiiãíst i fakt,<br />

Ïe Ïijeme ve zneãi‰tûném Ïivotní prostfiedí, jemuÏ se<br />

v dne‰ní dobû nelze jednodu‰e vyh˘bat – zejména Ïije -<br />

me-li ve velkomûstû. DÛsledkem je pak to, Ïe na‰im<br />

tûlÛm chybí kyslík. Otto Heinrich Warburg pfiitom uÏ<br />

v pfiedminulém století zjistil, Ïe kyselost z bunûk vytlaãuje<br />

kyslík a nedostatek kyslíku v buÀkách zase vytváfií kyselé<br />

prostfiedí. Jedná se v podstatû zaãarovan˘ kruh. Dr. Warburg<br />

tvrdil, Ïe pokud odebereme zdravé buÀce 35 procent<br />

jejího kyslíku, dokáÏeme z ní udûlat rakovinovou buÀku za<br />

pouhé dva dny.<br />

Problém je ten, Ïe v‰echny normální buÀky mají maximální<br />

potfiebu kyslíku, av‰ak nádorové buÀky mohou bez<br />

problémÛ Ïít i bez nûj. A toto pravidlo platí bez v˘jimky.<br />

Kyselost organizmu<br />

Poté co je dokonãen proces trávení, vytváfií potrava podmínky<br />

pro kyselost ãi zásaditost v tûle. Kyselé nebo zása-


P¤ÍRODNÍ<br />

PROST¤EDKY<br />

dité prostfiedí se mûfií pomocí pH stupnice od 0 do 14, kde<br />

7 je neutrální zónou. Od 0 do 7 jde o prostfiedí kyselé, od 7<br />

do 14 zásadité. Aby na‰e buÀky mohly dobfie fungovat, potfiebují<br />

lehce zásadité pH, nûco málo nad 7. U zdravého ãlovûka<br />

dosahuje pH v krvi 7,40–7,45, protoÏe krev se sama<br />

neustále reguluje, aby neupadla do metabolické kyselosti.<br />

My bychom se pak mûli snaÏit o to, abychom tûlu dodávali<br />

pfievahu potravin zaji‰Èujících tvorbu zásady v tûle. PomÛÏe<br />

nám to nejen jako prevence proti rakovinû, ale i proti<br />

mnoha jin˘m nemocem.<br />

Kyselinotvorné potraviny<br />

Maso a masné v˘robky, ryby, vût‰ina mléãn˘ch v˘robkÛ,<br />

prÛmyslov˘ cukr, umûlá sladidla, bílá mouka a v˘robky z ní,<br />

konvenãní limonády, ãern˘ ãaj, káva, alkohol, chemické<br />

léky, r˘Ïe, ofiechy.<br />

Zásadotvorné potraviny<br />

Ovoce a zelenina, zeleninové ‰Èávy, p‰eniãné klíãky, bylinné<br />

ãaje, sluneãnicová semena, podmáslí, klíãky, obilná<br />

káva, avokádo, med, quinoa (merlík ãilsk˘), amarant,<br />

‰palda, jáhly, kroupy, pohanka, ãoãka, hrách, zelené a Ïluté<br />

fazole.<br />

Protirakovinné produkty<br />

Spirulina<br />

Studie potvrdily, Ïe tato fiasa vykazuje silné léãivé úãinky.<br />

Posiluje imunitní systém, léãí pfierÛstající kandidózu, zvy-<br />

‰uje chuÈ k jídlu a reguluje hladinu cukru v krvi u diabetikÛ.<br />

Kromû toho má i schopnost niãit nádorové buÀky. a napfiíklad<br />

v pfiípadû rakoviny slinivky bfii‰ní se jedná o obrovskou<br />

úspû‰nost. Zatímco u my‰í zpomaloval extrakt ze spiruliny<br />

rÛst pankreatick˘ch nádorÛ o témûfi 50 procent, u lidsk˘ch<br />

pankreatick˘ch nádorÛ zabíjel 83 procent nádorÛ. Navíc<br />

bylo prokázáno, Ïe tento extrakt pÛsobí vysoce toxicky na<br />

v‰echny testované typy rakoviny pankreatu. Ve v˘zkumu<br />

se mimo jiné ukázalo, Ïe spirulina má rovnûÏ velmi pozitivní<br />

úãinek proti rakovinû prostaty, rakovinû prsu, leukémii, melanomu<br />

i rakovinû tlustého stfieva.<br />

ní pátrali, lze ji dohledat pod latinsk˘m názvem Tripterygium<br />

wilfordii. Rostlina se vyuÏívá zejména v tradiãní ãínské<br />

medicínû a její zastánci tvrdí, Ïe Lei gong teng dokáÏe zastavit<br />

rÛst rakoviny bûhem pouh˘ch 40 dní. Krom tûchto<br />

protirakovinn˘ch úãinkÛ pÛsobí i protizánûtlivû a imunosupresivnû.<br />

Aktivní sloÏku „triptolide“ obsajhuje ve velkém<br />

mnoÏství a má prokazatelné úãinky hlavnû pfii léãbû zhoubn˘ch<br />

nádorÛ. Pfii v˘zkumech dokázala zastavit rÛst u 60 nejãastûj‰ích<br />

druhÛ rakoviny uÏ pfii mal˘ch léãebn˘ch dávkách.<br />

A kromû toho, Ïe léãí stávající obtíÏe, brání v rÛstu dal‰ím<br />

nádorov˘m buÀkám.<br />

Îluté kofiení<br />

Sem patfií zejména kurkuma, zázvor a pfiípadnû také smûs<br />

kofiení karí. Hlavní sloÏka kukrumy (jeÏ je právû také souãástí<br />

smûsi karí) – kurkumin, umí potlaãovat rÛst nûkter˘ch<br />

nádorÛ v Ïaludku, v tlustém stfievû, v plicích, prsou i kÛÏi.<br />

Oproti tomu hlavní úãinná látka zázvoru – gingerol – pfiímo<br />

brání bujení rÛzn˘ch nádorÛ. Zázvor navíc obsahuje i kurkumin.<br />

Jako preventivní dávka se obvykle uvádí lÏiãka dennû<br />

nûkterého z tûchto kofiení.<br />

Vilcacora<br />

U nás se s ní mÛÏeme setkat pod názvem koãiãí dráp.<br />

Tato rostlina pochází z peruánsk˘ch And a na lidsk˘ organizmus<br />

pÛsobí vskutku blahodárnû. ¤adí se mezi ‰irokospektré<br />

rostliny a má protizánûtlivé a protivirové úãinky.<br />

Dále také antiepileptické, imunomodulaãní, imunostimulaãní,<br />

antioxidaãní a detoxikaãní. V neposlední fiadû sniÏuje<br />

krevní tlak a pÛsobí jako antiarytmikum. Známé i její protirakovinné<br />

pÛsobení: prÛzkumy javsnû prokázaly, Ïe extrakt<br />

z vilcacory silnû brzdí rÛst rakovinn˘ch bunûk rakoviny plic,<br />

vajeãníkÛ, kÛÏe, nádorÛ mozku, stfieva, Ïaludku, u melanomÛ<br />

i pfii onemocnûní leukémií.<br />

Konopí<br />

Zde se pouÏívá pfieváÏnû druh konopí indického, z nûhoÏ<br />

se vyrábí tzv. Fénixovy slzy. Jde o silnû koncentrovan˘ konopn˘<br />

v˘taÏek, kter˘ mÛÏe b˘t velmi úãinn˘m pfiírodním<br />

preparátem v boji s tûÏkou nemocí. Fénixovy slzy jsou<br />

schopny léãit témûfi v‰echny druhy rakoviny a dal‰í druhy<br />

závaÏn˘ch onemocnûní. Jde o velmi siln˘ koncentrát s psychoaktivními<br />

úãinky, proto je nutné zaãínat s mal˘mi dávkami,<br />

které se postupnû navy‰ují. Vût‰inou se má uÏívat<br />

po dobu cca tfií mûsícÛ, pfiiãemÏ po této dobû mÛÏe b˘t rakovinné<br />

bujení v tûle nositele zastaveno ãi dokonce vyléãeno.<br />

Kromû toho vyuÏívá konopn˘ v˘taÏek ãím dál více lidí<br />

na léãbu dal‰ích chorob, jako je napfiíklad cukrovka, Crohnova<br />

choroba ãi ledvinové koliky. Léãí také povrchová zranûní<br />

a vût‰inu koÏních nemocí.<br />

Lei gong teng<br />

Jde o ãínskou rostlinu, která u nás není témûfi vÛbec<br />

známá – dokonce nemá ani ãesk˘ název. Pokud byste po


PREVENCE<br />

I LÉK<br />

Protirakovinný vitamin B17<br />

Správn˘m názvem amygdalin, jenÏ se obvykle prodává pod obchodním<br />

názvem Laetril. Jedná se o pfiírodní glykosid, kter˘ se vyskytuje napfiíklad<br />

v mandlích, ale najít jej mÛÏeme i ve vût‰inû ovocn˘ch semen: zejména<br />

v meruÀkách, broskvích, jablkách, ‰vestkách ãi vi‰ních. Kromû toho<br />

ho obsahuje i p‰enice, jáhly nebo také fazole.<br />

Vitamin B17 byl objeven v roce 1952, kdy biochemik<br />

Ernst Krebb do‰el k závûru, Ïe <strong>rakovina</strong> pfiedstavuje metabolickou<br />

reakci na ‰patnou stravu a Ïe Ïivina, která nám<br />

ve stravû chybí, mÛÏe b˘t klíãovou k jejímu pfiekonání.<br />

Sám se ji proto rozhodl najít, pfiiãemÏ jeho v˘zkumy vedly<br />

k objevení slouãeniny obsaÏené ve více neÏ 1 200 jedl˘ch<br />

Pfii léãbû rakoviny je moÏné vyuÏít<br />

i injekãnû podan˘ vitamin B17. Ten<br />

v‰ak u nás není k mání. Nicménû napfiíklad<br />

v Mexiku je pfii <strong>alternativní</strong><br />

léãbû rakoviny vyuÏíván.<br />

rostlinách volnû se vyskytujících v pfiírodû. A právû tuto<br />

látku známe nyní pod jménem vitamin B17. Dr. Krebb nejprve<br />

zkou‰el injekce s amygdalinem sám na sobû, aby se<br />

pfiesvûdãil, Ïe nemá toxické vedlej‰í úãinky. Po provedení<br />

dal‰ích laboratorních experimentÛ se zvífiaty do‰el k závûru,<br />

Ïe tato látka by byla efektivní pfii léãbû rakoviny. JenomÏe<br />

amygdalin se získává pfiímo z pfiírodního plodu,<br />

není chemicky vytvofien˘ v laboratofii, a proto je nemoÏné<br />

ho patentovat. A jak je dobfie známo, farmaceutické firmy<br />

nikdy nemûly zájem na propagaci léãiv, z nichÏ by jim nemohly<br />

plynout obrovské zisky.<br />

Jedovaté meruÀky?<br />

Maminky nám fiíkávaly, Ïe bychom nemûli jíst jádra merunûk,<br />

protoÏe jsou jedovatá. JenomÏe my jsme je nikdy<br />

neposlechli a stejnû se nic nestalo. Naopak – svému tûlu<br />

jsme udûlali dobfie. I kdyÏ maminky mûly také sv˘m zpÛsobem<br />

pravdu: kromû amygdalinu obsahují tato jádra<br />

je‰tû také benzaldehyd a kyanid, pfiiãemÏ oba dva známe<br />

jako jedy. V normálních buÀkách se nicménû nachází<br />

enzym, kter˘ volné molekuly kyanidu chytá a ãiní je ne-<br />

‰kodn˘mi tím, Ïe je spojuje se sírou. Tento enzym, jenÏ<br />

podnûcuje reakci a volné molekuly kyanidu váÏe na síru,<br />

se naz˘vá rhodanáza. Spojením kyanidu a síry vzniká kyanatan,<br />

coÏ je látka neutrální – snadno se vyluãuje s moãí a<br />

normální buÀky nepo‰kozuje. U nádorov˘ch bunûk to funguje<br />

tro‰ku jinak, protoÏe obsahují enzym, jenÏ ostatním<br />

buÀkám schází: beta-glukosidázu. Ta je molekulami amagdylinu<br />

povaÏována za „odblokovací enzym“ , kter˘ vypou‰tí<br />

jak benzaldehyd, tak kyanid, a vytváfií jedovatou<br />

smûs. Takhle beta-glukosidáza rakovinové buÀky donutí<br />

k sebezniãení. A to pochopitelnû bez jakéhokoliv po‰kození<br />

bunûk zdrav˘ch. Lékafii pouÏívající amygdalin tvrdí, Ïe<br />

mají 85procentní úspû‰nost léãby rakoviny u pacientÛ,<br />

ktefií nepodstoupili chemoterapii. U pacientÛ, ktefií vyzkou‰í<br />

amygdalin po klasické léãbû, mají úspû‰nost vyléãení<br />

pouh˘ch 15procent.<br />

Nemusíte b˘t nemocní na to, abyste tûlu prospûli<br />

denní dávkou vitaminu B17, protoÏe prevence<br />

je jak známo nejlep‰ím lékem. A v této<br />

oblasti to platí dvojnásob. Tento zpÛsob je navíc<br />

pfiíjemn˘ a chutn˘. Dennû snûzte 5–7 jadérek z merunûk.<br />

Pokud jste nemocní, pak je moÏné dávku nav˘‰it aÏ tfiikrát.<br />

V tom pfiípadû je v‰ak vhodné b˘t uÏ radûji pod dohledem<br />

fytoterapeuta. Nejvy‰‰í obsah vitaminu C mají<br />

jádra meruÀky divoké.<br />

Přírodní produkty bohaté na B17:<br />

• potoãnice lékafiská<br />

• ‰penát<br />

• bambusové v˘honky<br />

• v˘honky vojtû‰ky<br />

• v˘honky ãoãky<br />

• celé ofiechy<br />

• v˘honky fazole mungo<br />

• ara‰ídy<br />

• v˘honky cizrny beraní<br />

• jádra z jablka<br />

• semínka z meruÀkov˘ch pecek<br />

TIP


PLUS:<br />

DÁREK KAŽDÉMU<br />

PŘEDPLATITELI<br />

KAPESNÍ DIÁŘ<br />

2020<br />

SNÍŽENÁ CENA<br />

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ HAPPYSUN<br />

AKCE JEN TENTO MĚSÍC<br />

www.MOJEBYLINKY.cz<br />

Tel.: +420 225 985 225<br />

SMS: +420 605 202 115<br />

E ‐mail: bylinky@send.cz<br />

BYLINKY REVUE, Rybná 14, P. O. Box 12, 110 05 Praha

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!