27.12.2019 Views

Novinky spod Vretňa 2019-1

2019 NsV cislo 1 – A4

2019 NsV cislo 1 – A4

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Obecné noviny obce Snežnica • ročník IV. • číslo 1/2019 • December 2019 • NEPREDAJNÉ

Milí spoluobčania,

chcem Vám zaželať Bohom požehnané prežitie

vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších

a v novom roku veľa radostí a úspechov.

MVDr. Milan Hlavatý

starosta obce

fotografiu poskytol ©Lukáš Hodoň https://lukashodon.myportfolio.com/


INFORMÁCIE Z OBCE strana 2

KOMUNÁLNY ODPAD NÁS PRINÚTI SIAHNUŤ HLBŠIE DO VRECKA

Chcel by som povedať pár slov o komunálnom odpade a

separácii odpadu v našej obci. Za rok 2018 sme vytriedili

20,4 % odpadu, čo nás zaradilo do kategórie 20 – 30 %

separácie, kde platíme 10 eur za tonu nevyseparovaného

odpadu vyvezeného na skládku. Ak v tomto roku bude

percentuálna

separácia odpadu v tej istej kategórií,

budeme v roku 2020 platiť 22 eur za tonu a v roku 2021 to

bude až 27 eur za tonu, čím sa nám zvýšia náklady na

vývoz komunálneho odpadu o viac ako 100%, čo sa bude

musieť odraziť na výške poplatku za vývoz komunálneho

odpadu v našej obci.

Sadzby za uloženie ZKO (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07)

na skládku odpadov euro/tonapodľa NV 330/2018 Z. z., príloha č. 1, tabuľka č. 1

Rád by som preto apeloval na všetkých spoluobčanov, aby

sme začali vo väčšej miere triediť odpad, pretože vytriedený

odpad nám zoberú zadarmo, ale za komunálny musíme

platiť. Myslím, že na separáciu sú u nás vytvorené dobré

podmienky – v obci máme rozmiestnené 1100 l farebné

kontajnery na separovaný zber, plasty zbierame aj do

vriec, elektroodpad a olej je možné odovzdať na obecnom

úrade a na bio odpad sme zabezpečili kompostéry. Je

smutný pohľad na preplnené smetné nádoby, kde

minimálne polovica odpadu by sa dala vytriediť.

Separáciu odpadov nerobíme len pre peniaze, ale hlavne

pre ochranu prírody a aby budúcim generáciám neostalo

po nás veľké smetisko.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%) Sadzba 2019 Sadzba 2020 Sadzba 2021

x ≤ 10 17 € 26 € 33 €

10 < x ≤ 20 12 € 24 € 30 €

20 < x ≤ 30 10 € 22 € 27 €

30 < x ≤ 40 8 € 13 € 22 €

40 < x ≤ 50 7 € 12 € 18 €

50 < x ≤ 60 7 € 11 € 15 €

x > 60 7 € 8 € 11 €

MVDr. Milan Hlavatý

starosta obce

Zdroj: T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

PRAVIDLÁ NA CINTORÍNE CHÝBAJÚ

Obec Snežnica má v súčasnosti spracovaný cintorínsky

poriadok z roku 2005, ktorý nespĺňa zákonné náležitosti,

ktoré ustanovuje zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. .

Poslanci OZ spolu so starostom začínajú zvažovať prijatie

nového cintorínskeho poriadku, ktorý by zaviedol systém na

mieste posledného odpočinku. Pre občanov by prijatie

nového cintorínskeho poriadku znamenalo uzavretie

nájomných zmlúv na hrobové miesta a zavedenie poplatku.

Zvyčajne sa jedná o symbolické sumy za hrobové miesta.

Zmluva sa obvykle uzatvára minimálne na 10 rokov, čo je aj

zákonom stanovená tlecia doba. Aj keď sa jedná o

nepopulárne opatrenie, cintorín v obci Snežnica určite

potrebuje zmenu a predovšetkým pravidlá, ktoré prinesú

poriadok na mieste, kde odpočívajú naši najbližší. Uvedená

problematika bude riešená na poslednom zasadnutí

poslancov OZ v roku 2019. Všetky informácie z rokovania

na danú problematiku Vám prinesieme v novom roku.

nová ochoranná sieť

inštalácia LED osvetlenia


strana 3

Čo priniesol rok 2019 v investíciách obce

V prvej polovici roka bola obec ako

člen Združenia miest a obcí Dolných

Kysúc (ZMO DK) úspešná v získaní

dotácie na kompostéry. ZMO DK

získala celkovo 1515 kompostérov,

ktoré boli rozdelené medzi 9 obcí

vrátane Snežnice. Naša obec rozdala

d o d o m á c n o s t í c e l k o v o 1 3 0

kompostérov a 5 kompostérov

kanalizáciu 13 domácností. Obec má pripravený taktiež

projekt na dobudovanie verejného vodovodu a kanalizácie až

na koniec obce. Samotná realizácia uvedeného projektu

nebude možná bez získania podpory zo strany štátu,

nakoľko ide o značnú investíciu, ktorú obec z vlastných

prostriedkov nedokáže zrealizovať.

Ministerstvo financií poskytlo aj v roku 2019 obci dotáciu na

rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Z

dotácie 5 tis. eur obec vymenila 28 svietidiel za LED svetlá,

ktoré majú dlhšiu životnosť a menšiu energetickú

náročnosť. V blízkej budúcnosti očakáva obec návratnosť vo

forme úspory na spotrebe elektrickej energie.

umiestnila na verejné priestranstvá. Na projekte sme sa

podieľali spoluúčasťou vo výške 1.708,49 eur. Nakoľko ide

o dotáciu získanú z prostriedkov EÚ, môže dôjsť počas 5

rokov ku kontrole, či už správneho kompostovania,

umiestnenia kompostéra podľa nahláseného miesta, alebo

či nedošlo k poškodeniu kompostéra. V prípade krádeže,

straty alebo vážneho poškodenia musí občan, ktorý má v

dlhodobom prenájme kompostér zaplatiť škodu a to do

výšky 126 eur. Dúfame, že zavedenie kompostérov prispeje

v značnej miere k zvýšeniu úrovne separovania odpadu v

našej obci. Hľadajme však stále spôsoby, ako odpad

separovať ale predovšetkým nevytvárať.

Obec Snežnica bola v roku 2019 úspešná v žiadosti o

nenávratný finančných príspevok na vypracovanie

„Územného plánu obce Snežnica.“ Dotácia bola vo výške

12.200 eur a obec sa na projekte podieľa sumou 3.050 eur.

Predložený návrh bol zaslaný po vypracovaní všetkým

dotknutým štátnym orgánom a o návrhu rokovali predbežne

aj poslanci OZ. Začiatkom novembra sa konalo verejné

stretnutie, na ktorom sa mohla zúčastniť široká verejnosť a

pripomienkovať predložený návrh územného plánu obce

Snežnica. Pripravený návrh sa stretol taktiež s nevôľou ľudí,

nakoľko územný plán okrem iného vyčleňuje i pozemky na

výstavbu rodinných domov a mnohé pozemky sa do

uvedeného výberu nedostali. Mnohí občania argumentujú

tým, že pri pozemkových úpravách a následnom vytýčení

pozemkov im bolo povedané, že všetky novovzniknuté

pozemky budú určené na výstavbu rodinných domov.

Spracovatelia majú teraz za úlohu prijaté pripomienky

prehodnotiť a zhodnotiť z pohľadu vyjadrení štátnych

dotknutých orgánov. Konečné schválenie územného plánu

majú však v rukách poslanci OZ, ktorí budú o predloženom

návrhu územného plánu rokovať.

Počas letných mesiacov pristúpila obec k rozšíreniu

kanalizácie na Vyšnom konci v novozastavanej časti obce.

Dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 50 tis. eur

pokryla náklady na dobudovanie 111,8 m kanalizácie.

Obec prispela na uvedený projekt sumou 2.631,58 eur.

Vďaka uvedenej investícii sa pripojilo na verejnú

Naša obec sa za posledné roky začala rozrastať a

predovšetkým rozširovať. Mladé rodiny s deťmi preferujú

čoraz viac túžbu usadiť sa na dedine a postaviť si rodinný

domček. Nakoľko naša obec nie je situovaná na rovinke,

musia záujemcovia o výstavbu stúpať do vyšších polôh.

Starosta obce a poslanci OZ sa rozhodli pripraviť projekt na

výstavbu miestnych komunikácií, ktoré sú situované pod

Brodencom nad časťou obce Prúty. Podľa dostupných

informácií plánuje štát poskytovať dotácie daného typu a

obec sa na výzvu pripravila už v predstihu. Projekt bude

financovaný z prostriedkov rezervného fondu a z poplatku za

rozvoj. Miestne komunikácie a ich dobudovanie by mohli

priniesť do obce možnosť ďalšieho rozšírenia miest na

bývanie.


INFORMÁCIE Z OBCE

PRIBUDNE AUTOBUSOVÁ

ZASTÁVKA V OBCI?

S pribúdajúcim počtom obyvateľov a novostavieb v časti

Hrby sa obec rozhodla osloviť SAD Žilina, a.s. a požiadať o

pridanie autobusovej zastávky v novozastavanej časti

obce. SAD Žilina, a.s. v súčasnosti stále čaká na vyriešenie

situácie ohľadom podpisu zmluvy so Žilinským

samosprávnym krajom, ktorý stále neukončil verejné

obstarávanie. Návrh o zavedenie novej zastávky v Snežnici

zapracuje SAD Žilina a.s. do zmien v čo najkratšom

termíne, pravdepodobne v mesiaci február. Úlohou obce je

začať uvažovať o názve autobusovej zastávky.

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2020

Rok 2019 ešte neskončil a už nám klope na dvere rok 2020

a s ním viacero plánovaných investícií, ktoré urobia radosť

hlavne deťom, zvýšia bezpečnosť v našej obci a skvalitnia

podmienky pre mladých futbalistov.

Deti v škôlke sa dočkajú nového detského ihriska z

podpory Úradu vlády SR, ktoré nahradí zastarané

preliezačky. Dotáciu vo výške 8 tis. eur obec získala ešte v

roku 2019, no nestihla uskutočniť realizáciu a verejné

obstarávanie. V novom roku však pribudne na detskom

ihrisku za materskou školou 6 prvkov, ktoré dúfam, že

vyčaria úsmev na detských tvárach. Na ihrisku pribudnú

pružinové hojdačky v tvare žirafy a motorky, vahadlová

hojdačka, kolotoč na sedenie, tunel so šmýkačkou a

zostava zložená z viacerých prvkov = dve hojdačky pre

staršie a malé deti, šmýkačka, rebrík a schodíky. Obec

žiadala o väčší príspevok na vybudovanie detského

ihriska, no dotácia jej nebola priznaná v plnej výške.

Napriek tomu sa obec rozhodla, že doplní zostatok

prostriedkov z vlastného rozpočtu, aby bolo ihrisko

urobené kompletne. Obec taktiež na vlastné náklady

plánuje uskutočniť čiastočné terénne úpravy, ktoré sú

potrebné pre zabudovanie komponentov detského ihriska.

.......

K zvýšeniu bezpečnosti v obci prispeje v roku 2020

rozšírenie kamerového systému, pričom pôjde už o 3.

etapu doplnenia. Obec pôvodne žiadala o dotáciu na 11

kamier, ktoré by boli umiestnené prevažne smerom na

Vyšný koniec obce, pred základnou školou a v miestach,

kde sa tvoria často skládky odpadu. Umiestnené kamery

by mali predovšetkým snímať situáciu na hlavnej ceste,

pre narastajúci počet krádeží a taktiež pre monitorovanie a

odhaľovanie neoprávneného vyvážania odpadu v

odľahlých častiach obce. Z celkovej sumy projektu, ktorý

bol vo výške 20.080 eur, získala obec 8 tis. eur, pričom na

projekte sa bude podieľať ďalšími 2,5 tis. eur.

.......

V roku 2019 oslovil Mládežnícky športový klub Snežnica

obec s nápadom zapojiť sa do výzvy o dotáciu od

Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na dobudovanie

infraštruktúry na miestnom futbalovom ihrisku. Žiadosť

obsahovala dobudovanie závlahového systému na

miestnom ihrisku a zastrešenie a rozšírenie futbalovej

tribúny. Ako už býva zvykom, nikdy nedostaneme všetko,

strana 4

čo žiadame a musíme vedieť pracovať s tým, čo máme.

Získaná dotácia vo výške 10 tis. eur nedokáže pokryť

všetky plány, ktoré sme si vysnívali, preto obec musí zvážiť

aj pri tvorbe rozpočtu, ako naloží s voľnými finančnými

prostriedkami. Prioritou by mal byť závlahový systém,

ktorý by prinavrátil zeleň na futbalovú plochu, no obec by

musela doplatiť vyššiu sumu ako je spoluúčasť na

projekte, čo je už aj na zvážení poslancov OZ. Či závlahový

systém rozzelená futbalové ihrisko ešte uvidíme.

Prečo sa rekonštrukcia budovy obecného

úradu odďaľuje?

V roku 2018 sa obec spolu s občanmi potešili informácii o

schválení dotácie na „Rekonštrukciu obecného úradu a

kultúrneho domu.“ Cesta k schváleniu bola nekonečne

zdĺhavá kvôli spomalenému súdnictvu v našej republike.

Nakoľko nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu,

nemohlo dôjsť k vymazaniu dávno ukončenej exekúcie z

registra exekučných konaní. Po odstránení uvedených

prekážok a následnom schválení dotácie sme dúfali, že

budeme mať len dôvody pre radosť. No opak bol pravdou.

Nastal rok dokončovania verejných obstarávaní a ich

následných nekonečných kontrol. Následne zdĺhavá

príprava zmluvy na právnom oddelení poskytovateľa,

ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ani

sme sa nenazdali a ubehol rok a s ním aj nekonečné

procesy kontrol a dopisovania si so SIEA.

Je pochopiteľné, že občanov zaujíma predovšetkým to,

kedy sa už začne s prácami. Nakoľko pripadla možnosť

realizácie prác na zimné obdobie, dochádza neustále k

úpravám harmonogramu prác. Boli zistené taktiež

nedostatky vo vypracovanom projekte a rozpočte projektu.

Taktiež dochádza neustále k rokovaniam s dodávateľom,

ktorý sumu projektu navýšil, nakoľko nedokáže stavebné

práce zrealizovať za sumu, ktorá bola vysúťažená. Z

uvedeného dôvodu nebolo stále začaté s rekonštrukciou a

budeme musieť ešte počkať, ako sa situácia vyvinie. Na

záver Vám aspoň v stručnosti opíšeme čo pripravená

rekonštrukcia zahŕňa. Budova obecného úradu dostane

nový šat, vo forme zateplenia a výmeny okien na celej

budove. Ďalej budú vymenené rozvody tepla, svietidlá a

vzduchotechnika. Na povale bude zateplená podlaha a v

kancelárii bude znížený strop. Tak snáď už

nenastanú ďalšie komplikácie a obec bude môcť

pristúpiť k rekonštrukcii.

HRA PRE BYSTRÉ OČI!

Deti i dospeláci v novinách sme opäť

ukryli 18 kreslených snehuliačikov.

Dokážete ich nájsť?

Ing. Veronika Sabelová


HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Fotky poskytnuté pre publikovanie zo súkromného archívu Ľubomíra Horváta

Vedeli ste, že...

7. októbra 1426

prvá písomná zmienka

o obci Snežnica

1785

prvá pečať obce Snežnica

1968

obec Snežnica mala 1020 obyvateľov

(podobne ako dnes)

15. mája 1996

vysviacka domu smútku

22. septembra 2003

obec napojená na „bystrickú“ vodu

Svadba rod. Martikánová

Furman Ján Beňadik orie rodine Ševčíkovej

( na mieste, kde dnes býva rod. Jezberová,

v pozadí dom rodiny Strakovej )

r. 1929 - vyprevádzanie nebožtíka z rodnej chalupy

( na snímke chalupa, kde dnes býva rod. Ivana Ševčíka

a nižšie dom obývaný rodinou Jána Labudu

- fotené z miesta, kde dnes stojí kostol )

Ján Beňadik - r. 1954

(starý otec Ľubomíra Horváta)

r.1929 - pohreb na starom cintoríne v Snežnici

(v súčasnosti je tam postavený kostol)


strana 6

FARNOSŤ SNEŽNICA

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

zasvätená Sedembolestnej Panne Márii

ADVENT, PRÍPRAVA NA PRÍCHOD NÁŠHO PÁNA

Po tieto dni začíname prežívať vianočnú atmosféru, keď sú

vyzdobené obchody, zaznievajú koledy a veriaci ľudia sa

intenzívnejšie venujú duchovnej príprave pred príchodom

očakávaného Mesiáša. Toto obdobie pred Vianocami

nazývame advent. Je to začiatok nového liturgického roka.

Ak chceme hľadať pôvod toho, čo to advent je, musíme

vychádzať z latinského slova adventus (príchod).

Kresťania prebrali význam tohto slova do liturgie a

adventus bol pre nich dlho očakávaný Mesiáš. Advent, tak

ako ho my v súčasnosti poznáme a prežívame má svoj vývoj

a tradíciu. Začal sa sláviť v Španielsku, kedy pred

Vianocami sa konali modlitby a sväté omše ako príprava

na Vianoce.

V 6. storočí pápež Gregor Veľký stanovil, že advent bude

mať štyri nedele, lebo dovtedy ich slávili niekedy dve,

niekedy tri a niekedy šesť. V advente sa konali aj zvláštne

sväté omše ku Panne Márii, nazývané roráty. Názov sa

odvodzuje od modlitby “Rorate coeli desuper“ (Nebesia,

roste z výsosti.) Tieto mariánske omše sa konali ešte pred

svitaním.

Neodmysliteľným symbolom obdobia pred Vianocami je

adventný veniec. Nemá dlhú tradíciu, takúto symboliku

prví kresťania nepoznali. Je to tradícia stará asi 175 rokov.

Za vynálezcu adventného venca je považovaný evanjelický

teológ 19. storočia Johann Heinrich Wichern. Viedol

zariadenie evanjelickej cirkvi pre mladých ľudí bez

domova, z rozbitých rodín. Adventný čas bol chápaný ako

prísny čas pôstu a pokánia. Začal im robiť adventnú

pobožnosť pri sviečkach. V každý adventný deň zapálili

novú sviecu. Neskôr prišli aj s ďalšími nápadmi: sálu, v

ktorej boli, zdobili zelenými vetvami. Farba života a nádeje.

V roku 1860 pre slávnosť v advente zhotovili drevené

koleso v priemere dvoch metrov. A posvätili ho. Kruh je

prastarým symbolom večnosti a symbolom Boha, ktorý

nemá ani začiatok, ani koniec. Po čase začali koleso zdobiť

zelenými vetvami a veľkým množstvom sviec. Neskôr

zelený veniec zdobili štyrmi sviecami, ktoré symbolizovali

štyri adventné nedele. Podľa predstavy biblického ľudu

čakali na Mesiáša 4000 rokov. Každá svieca znázorňuje

1000 rokov čakania. Svieca nielen svieti, ale sa aj

zmenšuje, lebo slúži, dáva sa, obetuje sa. Adventný veniec

býva ozdobený červenými stuhami. Červená je farba

Ducha Svätého a krvi, ktorou nás Kristus vykúpil od

hriechov. Tento zvyk k nám prišiel z Nemecka a po II.

Vatikánskom koncile má adventný veniec svoje dôstojné

miesto aj v katolíckych chrámoch.

Advent je nádherné obdobie. Naša príprava vrcholí

počúvaním Božieho slova a tiež pokáním, aby sme mohli

prijať eucharistického Krista, ktorý chce zaujať miesto v

našom srdci.

Vianoce plné symbolov

Najkrajším a najradostnejším kresťanským sviatkom

sú Vianoce so svojimi tradíciami a koledami. Vianoce

sú rodinným sviatkom prinášajúcim veľkú radosť

najmä deťom. Môžeme povedať, že poznáme miesto

Ježišovho narodenia. Tým miestom je Betlehem. Miesto

Mesiášovho narodenia predpovedal prorok Micheáš,

ktorý napísal: „ A ty, Betlehem, Efrata, primalý si

medzi tisícami Júdu, z teba mi vyjde ten, čo má

vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní

večnosti.“ (Mich 5,1).

Veľmi problematickým je rok Ježišovho narodenia.

Kristus sa nenarodil v roku 0, od ktorého začína

kresťanský letopočet. Chyba sa stala pri neskorších

výpočtoch. Pôvodca nášho letopočtu bol Dionýz, ktorý

zomrel roku 544. On určil omylom rok Ježišovho

narodenia o 5 až 8 rokov neskôr. Dionýz vypočítal

Ježišovo narodenie na rok 754 od založenia Ríma a

správne je rok 747. V Rímskej ríši mali národy vlastné

kalendáre a počítanie rokov. Iný kalendár mali

Egypťania, iný Židia, iný Rimania, ktorí počítali roky od

založenia Ríma. Veľký hvezdár Kepler vypočítal, že Ježiš

sa mohol narodiť okolo roku 7 pred Kristom. Treba však

povedať, že rok nula neexistuje. Teda Pán Ježiš sa narodil

roku 6 pred naším letopočtom. Ale deň a mesiac

Ježišovho narodenia sú zahalené tajomstvom. Skutočný

deň Ježišovho narodenia tiež nie je známy. Už v ranej

kresťanskej dobe sa sviatok narodenia slávil rôzne. Ján

Zlatoústy mal prvú vianočnú kázeň 25. decembra v roku

386 v Antiochii.

Sviatok Vianoc spája rodiny, všetkých nás, aby sme

aspoň chvíľu boli k sebe navzájom dobrí a úctiví. Vianoce

sú spojené s mnohými tradíciami. U nás sú tradičné

štedré večere, polnočné sväté omše, koledy, zdobené

stromčeky a darčeky.


strana 7

Ak by sme sa chceli dopátrať, kde má pôvod zvyk sláviť sv.

omšu o polnoci, musíme sa vrátiť do Jeruzalema, kde

oslavovali narodenie Krista Pána z 5. na 6. januára. Večer

bol sviečkový sprievod z Jeruzalema do Betlehema a tam sa

o polnoci v Betlehemskej jaskyni alebo v jej okolí slúžila

slávnostná sv. omša. Veľa symboliky nájdeme pri štedrej

večery. Po modlitbe a čítaní z Lukášovho evanjelia, štedrá

večera začína oplátkami. Oplátka, ktorá sa pri štedrej večeri

láme, má symbolizovať štedrosť a ochotu podeliť sa s inými.

Má symbolizovať jednotu rodiny. K oplátkam sa používa

med, ktorý má biblický pôvod. V severných častiach nášho

územia nechávajú pri štedrovečernom stole voľné miesto.

Pri stole je voľná stolička a prestreté tak ako pred každým

členom rodiny. Takto si pripomínajú toho, kto sa z ich

rodiny v tom roku odobral do večnosti.

V kresťanských rodinách má svoje miesto aj vianočný

stromček. Zvyk zdobiť na Vianoce stromček prišiel ku

Slovanom z nemeckých krajov. Tam začali stromček

používať v 17. storočí. Na Slovensko prišiel až v 19. storočí.

Pôvod vianočného stromčeka siaha až do antiky. Stromček

ozdobovali ovocím a pečenými figúrkami zo sladkého cesta.

Bol to symbol hojnosti pozemských darov a tiež túžba, aby

bol prichádzajúci Nový rok bohatý a štedrý. Zelená farba a

neopadávajúci ihličnatý strom je symbol života. Vianočný

stromček nechýba ani v našich rodinách. Je zdrojom veľkej

radosti najmä pre deti. Treba však povedať, že tak ako ho

poznáme dnes, ozdobený sklom a sviečkami, je jedným z

najznámejších symbolov kresťanstva.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú koledy. Ľudia sa

navzájom navštevovali, podávali ruky a do budúcna si želali

všetko dobré. Svoje blahoželania niektorí aj spievali.

Kresťania prebrali tento zvyk. Piesne spojené s Ježišovým

narodením sa nazývajú koledy. Najstaršou koledou je

koleda Narodil sa Kristus Pán. U katolíkov na Nový rok a

sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) miestny duchovný,

učiteľ, organista a deti navštevovali farníkov, aby

požehnávali ich príbytky.

šíriť takýto spôsob slávenia Vianoc. Namiesto živých zvierat

zhotovovali zvieratá z dreva alebo iných materiálov. Neskôr

vyrábali z dreva figúrky sv. rodiny, pastierov a troch kráľov.

Nastala tradícia zhotovovania betlehemov, ktorá sa teší

veľkej obľube až do dnes.

Máme ešte jeden zvyk, ktorý sa spája s Vianocami. Tento

zvyk súvisí s úctou sv. Mikuláša. Sv. Mikuláš Mýrsky patrí

medzi najpopulárnejších svätých. Narodil sa v roku 270 v

Patare. Už v mladosti bol povestný svojou dobročinnosťou,

ktorá sa ešte znásobila keď sa stal biskupom v meste Mýre (v

dnešnom Turecku). Mikuláš bol z bohatého rodu. Veľmi

skoro mu zomreli rodičia. Z jeho života je známa udalosť ako

dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám

peniaze na veno, aby sa mohli vydať. Otec pátral po

neznámom darcovi a zistil, že tým darcom je Mikuláš. Od

tejto udalosti sa odvodzuje ľudový zvyk, že v noci pred

sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby

nezbadali, od koho ich dostali. V našej krajine chodí

Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Anjel symbolizuje dobro,

ktoré konal Mikuláš a čert zlo, ktoré Mikuláš odstraňoval.

Mikulášska tradícia sa veľmi rýchlo rozšírila. V nemeckých

krajoch v 16. storočí sa zvyk dávania darčekov rozšíril aj na

Vianoce. Počas Vianoc darčeky prináša Ježiško. Má to veľké

spojenie s najväčším darom Boha človeku, keď poslal svojho

syna, narodeného z Márie Panny v Betleheme.

Želám vám, i všetkým ľuďom dobrej vôle,

aby ste vianočné posolstvo, ohlasované na prvé Vianoce,

neuzatvorili do niekoľkých sviatočných dní.

Je to nová príležitosť opäť nabrať odvahu byť

viac človekom aj v nasledujúcom roku 2020.

Ku Vianociam patria aj jasličky. Skutočný rozvoj jasličiek a

betlehemov nastal až v 13. storočí. Za autora môžeme

považovať sv. Františka z Assisi, ktorí v roku 1223 nechal

zhotoviť pre svojich spolubratov jasličky a prikázal priviesť

aj osla a vola. Tu potom aj slávili sv. omšu. Svätý František

predniesol homíliu. Prítomným sa to veľmi páčilo a začali

Mgr. Martin Adamčík


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ SNEŽNICA

strana 8

FARSKÁ CHARITA V SNEŽNICI

Každý sviatok je akýmsi vybočením z kolobehu všedných

dní, prinášajúci zháňajúci spôsob života, prácu, námahu a

únavu. O to skôr to platí o Vianociach, ktoré oslovujú ľudia

všetkých vekových hraníc, bez ohľadu na farbu pleti, kultúru

alebo svetonázor. Vianoce pre kresťana sú o to radostnejšie,

že pre neho majú aj duchovný význam. Veď v tento deň

prichádza na svet malé dieťa, ktoré je Spasiteľom sveta. Áno,

Vianoce nám pripomínajú, akým výnimočným spôsobom

vstupuje Boh do vzťahu lásky k človeku. Boh, ktorý sa nám

dáva ako dar. V tom je zároveň ukrytá výzva, aby sme sa aj

my stávali darom pre druhých – manželia sebe navzájom,

rodičia pre svoje deti, mladí pre starých a naopak.

sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby bez

ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické

zmýšľanie. V takmer 290 zariadeniach zdravotníckych a

sociálnych služieb na Slovensku, poskytuje SKCH služby

seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným

alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v

krízových situáciách a ľuďom bez domova. SKCH pomáha na

Slovensku a v zahraničí aj v prípade humanitárnych katastrof,

ako sú zemetrasenia a povodne. Humanitárna pomoc tiež

smeruje do krajín, ktoré trápia vojnové konflikty. Rozvojová

spolupráca zlepšuje životy ľudí v chudobných krajinách sveta.

Okrem priamej pomoci a podpory SKCH pripravuje aj rôzne

kampane a podujatia, ktorých cieľom je upozorniť na problémy

ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie verejnosti o ich potrebách a

živote.

Určite si každý všimol, že Vianoce sú predo dvermi, ba dá sa

povedať, že nám na ne už klopú. Ulice sa začínajú honosiť

vianočnou výzdobou, obchody sú zaplnené vianočným

tovarom a nejak častejšie sa skloňuje slovo zbierka. Tento

rok bol pre našu obec, teda, veľmi významný. Práve so

slovom zbierka sme sa prepojili s celým Slovenskom a stali

sme sa členom Slovenskej katolíckej charity. Kedysi, keď sa

povedalo slovo charita, sme si predstavili pomoc deťom v

ďalekej Afrike alebo pomoc pri rôznych svetových

katastrofách. Dnes však okolo seba vidíme ľudí, ktorí sa

veľakrát ani nie svojím pričinením dostávajú do neľahkých

životných situácií, ocitajú sa na pokraji spoločnosti a bez

cudzej pomoci si nevedia poradiť.

Preto sme veľmi radi, že na Slovensku funguje Slovenská

katolícka charita (SKCH), ktorá poskytuje charitatívne,

Slovenská katolícka charita veľmi podporuje projekt pre vznik

farských charít. Aj naša farnosť bola oslovená, či máme záujem

založiť charitu v Snežnici. Určite si mnohí z vás pamätajú na

návštevu charitného duchovného Mgr. Michala Melišíka, ktorý

nás informoval o činnosti farských charít a o podmienkach ich

vzniku a náplni práce. Táto výzva založiť charitu v našej

farnosti nezostala bez odozvy a našli sa dobrovoľníci, ktorí mali

ochotu farskú charitu v Snežnici založiť, a to aj urobili na

ustanovujúcom zasadnutí, dňa 8.10. 2019, kedy podali p.

farárovi Mgr. Martinovi Adamčíkovi návrh na zaregistrovanie

charity. Dňa 16.10.2019 nám potvrdili, že farská charita v

Snežnici je zaregistrovaná a môže začať svoju činnosť. Charita

v Snežnici má 10 členov: Mgr. Bačíková Helena, Caltíková

Monika, Hlavatá Jana, Hrušková Slávka, Chudá Stanislava,

PaedDr. Jaššová Katarína, Mgr. Labudová Zina, Sabelová

Adriana, Bc. Ševčík Dušan, Mgr. Ševčíková Zuzana.

Koordinátorom FCH v Snežnici bola zvolená Zina Labudová,

podpredsedom Stanislava Chudá a pokladníkom Helena

Bačíková.


strana 9

Na zasadnutí FCH Snežnica, ktoré sa konalo dňa 7.11.2019 si

členovia stanovili náplň činnosti charity, ktorá spočíva v

pomoci starým a chorým, pomoci osamoteným a opusteným

(Veľká noc, Vianoce, sledovať potreby, napr. opravy v

domácnosti, brigády, pomoc v záhrade), pomoci postihnutým

živelnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami, sociálnou

pomocou rodinám s deťmi v núdzi, poskytovaní poradenskej

služby v sociálnej oblasti, pomoci pri vybavovaní úradných

záležitostí, sprievod k lekárovi, do kostola a pod., duchovnej

pomoci, sprostredkovaní duchovnej obnovy, zbierky šatstva a

odevov (podľa potreby), prípravy a realizácii akcií pre starších

(besedy, prednášky), spolupráci s misijným centrom na

podporu pápežských misijných diel, zorganizovaní návštevy

našich farníkov v domove dôchodcov (Straník), spolupráci s

farskou radou v Snežnici. Všetky činnosti a aktivity, ktorých

sa FCH v Snežnici zúčastní, budú schválené p. farárom

Martinom Adamčíkom.

Farskej charite v Snežnici sa podarilo za jej krátke pôsobenie

zorganizovať zbierku potravín vhodných na pečenie, ktoré

určite pomôžu rodinám, či už v Snežnici alebo v našom

blízkom okolí a zapojiť sa do celoslovenskej potravinovej Tesco

zbierky v Žiline.

Pevne verím, že sa miestna FCH dostane do povedomia ľudí a

jej pomoc využijú tí, ktorí to potrebujú. Pre tých, ktorí sú

ochotní pomáhať to bude veľká odmena. Na záver mi neostáva

iba citovať z Knihy kníh: „Ak má niekto pozemský majetok a

vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže

ostávať božia láska? Deti moje nemilujte len slovom a

jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3,16 ).

Autor: Mgr. Zina Labudová

Starosta obce Snežnica

Vás pozýva na

III. ročník

trojkráľového turnaja v stolnom tenise

o „Putovný pohár starostu obce“

sobota 11.január 2020

telocvičňa - ZŠ Snežnica

08:30 - 09:00 hod. - prezentácia

09:30 hod. - začiatok turnaja

štartovné: 1 €

Prihlásiť sa môžu len neregistrovaní hráči na Obecnom úrade v

Snežnici, u starostu obce, alebo priamo v deň konania turnaja

na mieste. Odporúčame však skoršiu registráciu. V prípade

naplnenia kapacít turnaja budú uprednostnení hráči so

skorším dátumom prihlásenia.

VÝZVA - vykurovacie obdobie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Snežnica vzhľadom na

prebiehajúce vykurovacie obdobie a tiež z dôvodu rastúcej

požiarovosti komínových telies v našej obci Vás vyzýva, aby

ste venovali pozornosť svojim komínom a vykurovacím

telesám.

Povinnosť pravidelného čistenia komína Vám vyplýva i zo

zákona, preto pravidelne kontrolujte priechodnosť

komínových telies, čistíte ich pomôckami na to určenými tak

často ako si to situácia vyžaduje. Okolie vykurovacieho

telesa udržujte čisté, dbajte na to, aby v jeho blízkosti neboli

uskladnené žiadne horľavé látky ako farby, papier, drevo.

Pred každým vykurovacím telesom na tuhé palivo umiestnite

podložku z nehorľavého materiálu a popol skladujte zásadne

v plechových nádobách. Manipulácia s ním je možná až po

úplnom vychladnutí.

Kontrolujte celé komínové teleso i v povalových priestoroch či

nedochádza k ohoreniu krokiev, alebo nebadáte nejaké

praskliny na komíne, či zadymenie. Odporúčame však pri

komínoch, plynových kotloch, či rôznych elektrických

vykurovacích telesách, aby ste sa obrátili na osoby s

odbornou spôsobilosťou. Zároveň odporúčame vedenie

denníka o čistení a údržbe zariadení určených na

vykurovanie. Zvláštnu pozornosť venujte aj svojim

udiarňam, ktoré tiež často bývajú zdrojom požiarov.

Neberme preto vykurovacie obdobie na ľahkú váhu,

prevenciou a včasným zistením závady môžeme predísť

škodám na majetku, či zdraví...Často nám pre ľahkovážnosť

zostanú len oči pre plač...

POĎAKOVANIE

DHZ Snežnica

Touto cestou ešte raz vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať

nášmu pánovi farárovi Mgr. Martinovi Adamčíkovi za

dôstojné a prínosné odslúženie slávnostnej svätej omše pri

príležitosti 95. výročia založenia DHZ Snežnica.

kolektív DHZ Snežnica


MATERKÁ ŠKOLA

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

V mene mojom, aj celého kolektívu našej

materskej školy sa chcem poďakovať za

milé popoludnie, ktoré sme strávili spolu

s rodičmi pri príležitosti jesenných tvorivých dielní. Naozaj

v tejto uponáhľanej dobe si našli čas, aby prišli a spolu so

svojimi detičkami vytvorili rôzne jesenné dekorácie.

strana 10

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Tak, ako končí leto a začína jeseň, aj staroba prichádza

pomaly a nenápadne. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo

svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších

cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka - JE ŇOU

ÚCTA K STARŠÍM.

I. a II. trieda sa premenila na jedno veľké kráľovstvo.

Rodičia boli na túto nádhernú akciu veľmi dobre

pripravení. Okrem nápadov si priniesli aj rôzne prírodniny,

ako napríklad šišky, gaštany, nádherné farebné listy,

tekvice,...

Úcta k starším v našej materskej škole Snežnica už patrí

medzi tradície, ktorú organizujeme spolu s deťmi už nejaký

ten rôčik. Deti usilovne nacvičovali program, vyrábali

darčeky, aby svojim starým rodičom prejavili svoj obdiv,

lásku a poďakovali im za starostlivosť a krásne okamihy,

ktorých bolo v živote veľa. Starí rodičia s láskou toto

pozvanie prijali. A verte, že ani jedno oko počas vystúpenia

nezostalo suché. Ďakujeme Vám starkí, že náš život robíte

krajším.

Pod rukami šikovných detičiek a rodičov vznikali rôzne

výrobky, ako napríklad ježko, svetlonos, listová kytica a

veľa iných jesenných dekorácií, ktoré zdobili našu chodbu.

Na záver aktivity boli deti odmenené sladkým

prekvapením, ktoré pre nás upiekla jedna šikovná

mamička. Mafinky boli výborné. Ešte raz Vám ďakujem za

prejavenú aktivitu a záujem. Tešíme sa na ďalšie spoločné

akcie.


strana 11

Šarkaniáda

D ň a 2 2 . 1 1 . 2 0 1 9 n a š e p o h ľ a d y

smerovali do vzdušných výšav. Deti I. a

II. triedy mali dôležitú úlohu. „V plnej

sile, smerom hore,“ to bolo heslo, s

ktorým sme sa vybrali na futbalové

ihrisko v Snežnici, aby si deti užili

obrovskú radosť z púšťania šarkanov.

Súťaž kravička - Malina

V mesiaci október sa naša materská škola Snežnica

zapojila do súťaže „Adoptuj si kravičku.“ Cieľom tejto

súťaže bolo nazbierať krabičky zo slovenských mliečnych

výrobkov a následne z toho postaviť kravičku a dať jej

meno.. Veru tá naša nám dala zabrať. Jej telo je vyrobené z

80 - tich kusov krabíc a celkovo sme minuli cca 140

prázdnych obalov.

V doobedných hodinách sme pustili do

vzduchu drakov. Musím povedať, že v

tento deň nám prialo dokonca aj

počasie. Vietor na púšťanie bol doslova

na objednávku. Deti boli nadšené, keď

na oblohu vzlietol šarkan a s veľkým

napätím ho sledovali ako sa vznáša po

oblohe. Osobitné poďakovanie patrí

jednej starej mame, ktorá nám

zasponzorovala šarkanov. Ďakujeme

krásne.

Bc. Radka Plevková

Následne sme kravičku nafotili a poslali do súťaže. Všetci

sme sa zhodli a naša kravička dostala meno MALINA.

Hlasovali všetci, ktorí mohli. Strašne sa chcem poďakovať

Vám všetkým, pretože len a len vďaka Vám naša kravička

vyhrala 1. mesto v mesiaci október za najvyšší počet

hlasov.

V jeden deň prišla veľká krabica previazaná červenou

stuhou. Pýtate sa čo v nej bolo? Detičky si pochutnali na

mliečnych výrobkoch, ktoré sme vyhrali. A preto sa

nebojím povedať, že naša materská škola je jedná veľká

rodina.


V pekný nedeľný deň 29.septembra 2019 prišli z okolitých

obcí dobrovoľní hasiči v slávnostných uniformách s

historickými zástavami svojich zborov, aby si spoločne s

domácimi hasičmi, občanmi a hosťami uctili 95. výročie

založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Snežnica.

Zbor vznikol v r. 1924 a je najstaršou fungujúcou

organizáciou v obci.

Najväčšia vďaka smerovala k zakladateľom DHZ - prvému

veliteľovi Ondrejovi Králikovi, ktorý viedol zbor spolu s

Jozefom Ševčíkom, Ondrejom Ševčíkom, Ondrejom

Králikom, Adamom Kubom, Jozefom Javoríkom a ďalšími

takmer celé prvé desaťročie. Pri založení mal zbor 24 členov.

DOBROVOĽNÍ HASIČI

OSLAVOVALI 95. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA

Členovia DHZ na cvičení v roku 1975 v Nesluši

horný rad zľava: Valent Kromka, Jozef Bajánek, Rudolf Horvát, Ján Ježo,

Štefan Belanec, Štefan Beňadik, J. Grísa (okrskový inštruktor - člen DHZ Oškerda)

dolný rad zľava: Ladislav Kuba, Stanislav Bollo, Stanislav Tomáš

strana 12

autor: Ľudovít Hoch

Kdeže nie! Veď žalostné výkriky, trúbenie, zvonenie, ručanie

statku, praskajúci oheň, volanie o pomoc nenechalo ani jednu

dušu bez súcitu. Nešťastie bolo spoločné, vyhorelo 16

gazdovstiev tak, že nezachránili okrem statku nič iného, len čo

na sebe mali....Požiar bol zapríčinený z pomsty.“

V nadväznosti na tento požiar obec zakúpila novú 4 kolesovú

hasičskú striekačku. V r. 1932 sme sa v počte 14 členov zišli i

n a v y s v i a c k e z b r o j n i c e a

a u t o m o b i l o v e j s t r i e k a č k y v

Kysuckom Novom Meste, pričom

súčasťou bolo i námetové cvičenie

zborov. Veľkou pýchou bola i miestna

hasičská hudba, ktorá hrávala na

všetkých domácich udalostiach od

roku 1930. V roku 1936 mal zbor už

32 členov. Z technického vybavenia

možno spomenúť 4 kolesovú ručnú

striekačku, či dva kusy prenosnej

striekačky, ktoré boli nápomocné

najmä pri budovaní obce a výstavbe

domov.

V období rokov 1945-70 zbor

zaznamenal svoj najväčší rozmach,

čo sa týka nárastu počtu členov ako

aj svojej činnosti. K technickým

prostriedkom pribudla motorová

striekačka DS-16. Medzi popredné

osobnosti patrili Jozef Belanec, Jozef

Jaššo, Rudolf Horvát, Valent

Kromka, Jozef Labuda, či Ján Jaššo.

V 70. tych a 80. tych rokoch

minulého storočia zbor viedli

Ladislav Kuba, Ján Ježo, Stanislav Bollo, Jozef Bajánek, Jozef

Mikolka, Cyril Jaššo. V roku 1978 sa v obci konalo okresné

taktické cvičenie, ktorého sa zúčastnilo 27 domácich členov a

124 členov hasičských zborov okolitých obcí.

Prvá uchovaná písomná listina pochádza z 28.októbra

1924, kde Dobrovoľný hasičský zbor Snažnica žiadal o

povolenie na „poriadanie tanečnej zábavy.“ Počas prvých

rokov členovia zasahovali na viacerých požiaroch vo Veľkej

Rudine, Zástraní, či vo Vraní. 27.3.1928 v nočných

hodinách dedinu postihol požiar, kde zhorelo 16

gazdovstiev. Najstarší zápis v obecnej kronike o činnosti

hasičov v obci je práve o tejto udalosti a kronikár ju zachytil

nasledovnými slovami:

„V noci o pol 12 hodine ozval sa dedinou zdesený výkrik:

„Horí!“ Horelo humno Jozefa Labudu. Každý vypúšťal

statok, vynášal z chalupy čo len mohol. Vzdor tomu, že naši

hasiči obetavo pracovali, oheň sa rýchlo šíril, lebo humná

tesno vedľa obytných domov boli stavané. Na pomoc prišli

hasiči z Brodna, z Vrania, zo Zástrania, z Malej Rudiny.

Prekážalo hasičom veľmi, že mali len starú striekačku, novú

z Brodna nemohli dotiahnuť pre zlú kamenistú cestu.“

„Hasil kto mohol, i učiteľky pomáhali pri hasení požiaru.

Cvičenie v areáli domácej ZŠ v r. 1978


strana 13

95. výročie DHZ Snežnica - r. 2019

Po roku 1980 sa upevňuje postavenie hasičstva, nastalo

výrazné rozšírenie hasičskej techniky, ktoré sa obohatilo o

TATRU 805, či 2 kusy prenosných striekačiek PS-12 aj s

vozíkmi. Provizórna zbrojnica vznikla v priestoroch obecného

úradu. V tomto období stál na čele zboru Štefan Belanec,

Štefan Králik, Štefan Kopásek, Ladislav Bollo, Milan Maliar,

Stanislav Belanec a ďalší. Po r. 1991 nastáva v zbore úpadok,

časť materiálneho vybavenia hasičskej zbrojnice je presunutá

na miestne družstvo.

V roku 1997 zasiahla dedinu povodeň, ktorá napáchala

škody na obecnom ako i súkromnom majetku. Hasiči sa

zmobilizovali s dostupnou technikou, uchránili majetok

spoluobčanov, avšak zbrojnica nemala pána a práve v tomto

období sa značná časť vybavenia „stratila“ a odpredala. Čo sa

podarilo zachrániť bolo presťahované do priestorov garáži v

základnej škole.

dobrovoľníci boli nápomocní, zasahovali v spolupráci s

profesionálnymi hasičmi. V tomto období sa aktívne

prejavovala aj mládež sústredená najmä okolo Romana

Drabika, ktorý, žiaľ, v r. 2007 tragicky zahynul.

V roku 2009 sa v našej obci stretli dobrovoľní hasiči z okresu

Kysucké Nové Mesto a Žilina, ktorí sa zúčastnili vysvätenia

hasičskej zástavy DHZ Snežnica pri príležitosti 85. výročia

založenia DHZ. Práve toto bol medzník, ktorý inšpiroval ďalších

sympatizantov hasičstva a od tohto obdobia hasičstvo v obci

zaznamenáva značný progres. Obrovskú prácu od r. 1999 až po

toto výročie vykonával vtedajší predseda Štefan Tomáš spolu s

Ján Belancom, Miroslavom Hodoňom, Štefanom Bollom,

Jánom Cesnekom, Zdenkom Bollom, Martinom Bollom,

Zuzanou Tomášovou, Mariánom Rusnákom, Milanom Bollom,

Petrom Kukučíkom, Róbertom Ballom, Martinom Tomášom,

Jánom Labudom, Rastislavom Práškom, Martinom Borákom a

ďalšími. Kľúčovou osobou pri zveľaďovaní hasičského majetku

bol aj vtedajší starosta obce Ján Pokrivka, ktorý bol vždy práci

hasičov naklonený.

85. výročie DHZ Snežnica - r. 2009

Súťažný kolektív mladých hasičov r. 2003

Veľkou slávnosťou v obci bola oslava 75. výročia založenia

hasičského zboru v r. 1999, kedy mal zbor 48 členov, z toho

11 žien a na čelo zboru sa postavil ako predseda Štefan

Tomáš. Práve toto výročie zmobilizovalo nastupujúcu mladú

generáciu hasičov, ktorí sa venovali najmä oprave a údržbe

techniky. V ďalších rokoch sa úspešne rozvíjala hasičská

činnosť, dobré výsledky dosahovali členovia pri výcviku, na

hasičských súťažiach a vykonávaní preventívnych prehliadok

rodinných domov, dobrú činnosť vyvíjalo najmä hasičské

družstvo dorasteniek.

29.6.2005 vznikol v obci veľký požiar družstva, kde uhorelo

uskladnené seno, rezivo, či strojné zariadenie. Domáci

4.6.2010 sa v neskorých nočných hodinách nad obcou pretrhla

retenčná hrádza, ktorá paradoxne mala chrániť obyvateľov

obce. Valiaca voda za zvuku obecnej sirény zaplavila pivnice,

dvory, komunikácie a napáchala miliónové škody na majetku. I

vďaka pomoci hasičov, ktorí odčerpávali vodu z pivníc, čistili

zanesené priepusty a komunikácie sa dedina rýchlo spamätala

z tejto hroznej noci.

Ďalší významný deň pre hasičov ako i pre samotnú obec bol

1.marec roku 2012, kedy nám minister vnútra Daniel Lipšic

odovzdal do užívania hasičské auto Iveco Daily, ktoré nám slúži

dodnes. Taktiež je veľkým prínosom pre vybavenie

protipovodňový vozík, ktorý má náš zbor od r. 2016.


HASIČI

Posviacka stuhy pri príležitosti 95. výročia DHZ Snežnica

Súčasný starosta obce MVDr. Milan Hlavatý aj s

poslancami zastupiteľstva plne podporujú činnosť zboru,

ktorého predsedom je Martin Bollo, veliteľom je Ján

Belanec, strojník je Peter Bollo, prevenciu má na starosti

Štefan Bollo, tajomník zboru je Dušan Ševčík, financie má

na starosti Ing. Gabriela Bollová, o mládež sa stará Štefan

Cesnek, referentkou žien je Daniela Cesneková a člen

výboru je i Milan Maliar. Taktiež na rozvoji dobrovoľného

hasičstva u nás v obci sa aktuálne okrem výboru podieľajú

najmä nasledujúci členovia: Tomáš Jezbera, Milan Drabik

st., Milan Drabik ml., Ľuboš Drabik, Štefan Martinský,

Ján Labuda, Martin Prášek, Júlia Labudová, Katarína

Belancová a ďalší. Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica má

aktuálne 47 členov. Naším patrónom je sv. Florián a

riadime sa heslom: BOHU NA SLÁVU a BLÍŽNEMU NA

POMOC.

strana 14

Účastníci osláv 95.rokov založenia zboru sa zúčastnili na sv.

omši, ktorá bola venovaná zakladajúcim i súčasným členom

zboru. Sv. omšu celebroval miestny pán farár Mgr. Martin

Adamčík. Oslava pokračovala v KD, kde po privítaní hostí a

všetkých účastníkov starostom obce a príhovore predsedu

ÚzO DPO SR Kysucké Nové Mesto Jána Martišku

pokračovala minúta ticha všetkým členom, ktorí tu už nie

sú. Po tomto akte boli odovzdané ďakovné a pamätné

diplomy funkcionárom a hosťom udelené prezídiom DPO

SR. Pokračovalo odovzdávanie sošiek sv. Floriána starostom

obce a členmi výboru členom a funkcionárom DHZ a

poslancom miestneho zastupiteľstva. Tiež boli udelené

pamätné plakety In memoriam rodinným príslušníkom

niektorých zomrelých členov.

ocenení sympatizanti DHZ Snežnica

ocenenie si prevzal aj dnes už zosnulý Štefan Kopásek

95. výročie DHZ Snežnica - ocenení členovia

Spestrením bola kultúrna vložka domácich heligonkárov,

ktorí svojím spevom a hudbou oživili celý priebeh osláv.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave a celého

priebehu ako i sponzorom. Toto podujatie finančne

podporila obec i Žilinský samosprávny kraj.

Dušan Ševčík

95. výročie DHZ Snežnica - ocenení členovia


ISTROFINAL snežnický MTB maratón 2019

V poradí už 6. ročník tohto podujatia majú organizátori z CYKLO TEAMU LAVÍNA

úspešne za sebou. Povráva sa, že tento pretek, najmä vďaka úsiliu domácich

cyklistických nadšencov si získava čoraz väčšiu popularitu a mnohí súťažiaci sa o ňom

vyjadrili ako o najlepšom preteku na Slovensku.

V tomto roku pretekom prialo i ideálne počasie a tak sobota 7.september 2019 patrila v

našej obci cyklistike. Zázemie preteku je na ihrisku v Snežnici, kde sa od rána schádzali

súťažiaci a fanúšikovia horskej cyklistiky. Tento rok si organizátori prichystali 2 súťažné

trate, ktoré mierne upravili a ešte viac zatraktívnili oproti predchádzajúcim ročníkom

(krátka trať - 21 km - 680 m prevýšenia, dlhá trať - 51 km - 1660 m prevýšenie). Na štart

sa v tomto ročníku preteku postavil rekordný počet súťažiacich - 490 pretekárov

rozdelených do viacerých kategórií.

O 10:00 hod. zaznel na ihrisku výstrel, ktorý odštartoval dlhú trať. Pelotón sprevádzaný

policajnou hliadkou smeroval z ihriska na vyšný koniec, kde sa začalo súťažné

zápolenie. O 10:25 hod. štartovala kratšia trať a od 11:00 hod. preteky detských

kategórií na ihrisku a v jeho okolí.

Po viac ako hodine však už do cieľa mierili víťazi z krátkej trate. V kategórii JUNIORY do

18 rokov zvíťazil Jakub Slivka časom 01:00:24,3 hod., v kategórii MUŽI do 39 rokov

zvíťazil Andrej Bozik (01:02:26,8 hod.), MUŽI 40-49 rokov - Miloš Sopko (01:01:26,8

hod.), MUŽI nad 50 rokov - Ľuboš Mečiar (01:03:03,9 hod.), JUNIORKY do 18 rokov - Nia

Vaculčiaková (1:52:36,7 hod.), ŽENY do 39 rokov - Vie Solíková (01:18:52,9 hod.), ŽENY

nad 40 rokov - Jana Vaculčiaková (01:28:05,6 hod.).

Samozrejme v rámci súťažnej krátkej 21 km sme mali aj zástupcov z našej obce, ktorým

sa darilo nasledovne:

JUNIORY do 18 rokov:

8. miesto Jaroslav Labuda

9. miesto Marek Šmehyl

13.miesto Andrej Kopas

14.miesto Teodor Moravec

19.miesto Samuel Duban

20.miesto Dávid Holáčik

22.miesto Šimon Škorvánek (10 r.)

MUŽI do 39 rokov:

21.miesto Štefan Bollo

31.miesto Marián Muzika

MUŽI od 40-49 rokov:

7.miesto Juraj Podolák

53.miesto František Ďuroška

MUŽI nad 50 rokov:

9.miesto Peter Holáčik

ŽENY do 39 rokov:

9.miesto Martina Škorvánková

Dlhá trať Kysuckou vrchovinou dala pretekárom naozaj zabrať, výsledky boli

nasledovné:

V kategórii MUŽI do 29. rokov zvíťazil Peter Tichý (02:43:53,9 hod.), MUŽI 30-39 rokov -

Pavol Sivák (02:48:11,9 hod.), MUŽI 40-49 rokov - Roman Štuler (02:40:25,4 hod.),

MUŽI 50-59 rokov - Zdenko Šidlo (03:01:16,3 hod.), MUŽI nad 60 rokov - Štefan Hrnko

(3:28:58,1), ŽENY do 39 rokov - IVANA Jandzíková (03:48:07,1 hod.), ŽENY nad

40.rokov - Ladislava Rehureková (05:13:51,9 hod.).

Víťazi sezónnej súťaže „Okolo Snežnice“ v kategórii do 18. rokov

nad 18 rokov:

1. Jozef Holtán

2. Štefan Bollo

3. Miloš Kyselica

Ďakujeme naším snežnickým športovcom za výbornú reprezentáciu obce. Niektorí domáci

cyklisti nemohli na maratóne súťažiť, nakoľko sa obetovali a boli súčasťou organizačného

tímu. V cieli na pretekárov čakalo občerstvenie a na slávnostné vyhlásenie výsledkov si

mohli počkať v sprievode dievčenskej rockovej kapely Wasted Strings.

Riaditeľ pretekov Michal Gábor aj touto cestou ďakuje všetkým organizátorom,

pomocníkom, regulovčíkom, bez ktorých by sa nedal pripraviť taký kvalitný pretek. Tento

rok v zázemí pretekov pomáhalo úctyhodných 102 dobrovoľníkov. Taktiež vďaka smeruje k

sponzorom, obci Snežnica a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

„Veľmi ma teší záujem o toto podujatie a som rád, že si ho obľúbili aj domáci obyvatelia,

ktorí pretekárom spríjemňujú okolie trate a najmä v záverečnej cieľovej rovinke, ktorá je

paradoxom najväčším stupákom. Dokážu pretekárov vyburcovať až na hranice svojich

možností. Pozitívne ohlasy pretekárov nás zaväzujú, aby sme v tejto myšlienke vytrvali a

pokračovali. Už teraz sa teším na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční 05.septembra 2020.“

Dušan Ševčík a Michal Gábor

Výsledky domácich pretekárov na dlhej trati:

MUŽI 30-39 rokov:

15.miesto Jozef Holtán

MUŽI od 40-49 rokov:

22.miesto Marián Šmehyl

MUŽI od 50-59 rokov:

15.miesto Marián Paulus

Martina Škorvánková

Vyhodnotenie sezónnej súťaže o najviac najazdených okruhov na trase

„Okolo Snežnice“:

do 18 rokov:

1. Jaroslav Labuda

2. Marek Šmehyl

3. Teodor Moravec

Čakanie na štart

fotky: Ján Melicher


Utíchlo srdce, utíchol hlas,

mala si rada život a všetkých nás.

Odišla si navždy, túžila si žiť,

ale osud to tak zariadil,

že si nás navždy musela opustiť.

Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,

v našich srdciach zostaneš stále s nami.

Dňa 16.11.2019 nás navždy opustil

vo veku 63 rokov náš drahý,

milovaný brat, krstný otec, švagor a ujo

Neplačte, že som odišiel,

len pokoj mi prajte

a vo svojom srdci večnú

spomienku si uchovajte.

Dňa 16.08.2019 nás navždy opustila

naša kolegyňa Justína Ševčíková.

Kto ste ju poznali,

venujte jej s nami tichú spomienku.

Pracovníci obecného úradu

Jaroslav Frátrik

"Lúčim sa s Vami, priatelia milí,

ruky stisk dnes už Vám nemôžem dať,

srdce mi dotĺklo, odišli sily,

lúčim sa s každým, kto ma mal rád."

S láskou spomína smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom oznamujeme,

že dňa 07.10.2019 vo veku 67 rokov

navždy opustil rady dobrovoľných

hasičov dlhoročný člen Štefan Kopásek

Kto ste ho poznali, venujte mu

modlitbu a tichú spomienku.

S úctou spomínajú

dobrovoľní hasiči Snežnica


FUTBAL

MŠK Snežnica zvláda ťažkú úlohu

Mládežnícky športový klub (MŠK) je relatívne mladý futbalový klub pôsobiaci od r. 2011.

Za svoje roky aktívnej činnosti však dokázal pre domáci futbal toho naozaj veľa, najmä

odchovať hráčov pre elitnú mužskú súťaž. Predsedom tohto občianskeho združenia pre

funkčné obdobie 2019-2021 je Ing. Peter Smieško, podpredsedom je Ján Ukrop st. Členmi

výkonného výboru sú aj Mgr. Marián Ukrop, Pavol Labuda a Štefan Labuda. Revíznu

komisiu tvoria Jozef Smieško, Ing. Veronika Sabelová a Pavol Moravec.

Sústavnou, cieľavedomou a cielenou prácou s mládežou od detských prvých stretnutí s

loptou, cez učenie pravidiel a fair-play prístupu, cez výchovu dospievajúcej mládeže...

Tým všetkým si museli prejsť tréneri a funkcionári MŠK. Svojím prístupom však nenaučili

zverencov len kopať do lopty, ale v mnohých aj zapálili srdce pre túto hru, vďaka čomu v

aktuálnej sezóne 2019/2020 premiérovo postavili aj mužstvo dospelých.

Do tohto obdobia muži pôsobili pod záštitou Obecného športového klubu Snežnica,

ktorému sa však príliš výsledkovo nedarilo. Vzhľadom na tieto skutočnosti prevzalo

vedenie nad mužmi MŠK s cieľom zlepšiť výsledky a najmä zastabilizovať súťažný tím,

ktorý pevne veríme, že sa bude v krátkej budúcnosti byť o popredné pozície v tabuľke.

Ako sa darilo v jesennej časti sezóny 2019/2020 družstvám MŠK:

MUŽI - VII. DOUBLE STAR BET liga

Premiérovo nastúpili muži Snežnica do sezóny pod hlavičkou MŠK Snežnica. Omladený a

vynovený káder postupne doplňujúci o hráčov z dorastu sa nezľakol tejto výzvy. Aktuálne

po ukončení jesennej časti mu patrí 3 miesto, len o 3 body zaostáva za vedúcim mužstvom

FK Polom Raková a len lepšie skóre mužstvu chýba k 2. miestu.

STARŠÍ ŽIACI

V aktuálnej sezóne nie je mužstvo starších žiakov prihlásené do súťaže.

MLADŠÍ ŽIACI - IV. liga U 13 QUICK SPORT

Tréner: Ing. Peter Smieško

Asistent trénera: Štefan Labuda

lo go K lu b Z V P R B Skó re

1 . FK Po lom R ako vá 8 5 2 1 17 2 1:9

2 . TJ Slo van K lo ko čo v 8 4 2 2 1 4 1 5:11

3 . M ŠK Sn e žn ica 8 4 2 2 1 4 8 :6

4 . O ŠK R u d in a 8 2 0 6 6 1 4:19

5 . FK Lo d n o 8 2 0 6 6 8 :2 1

Káder: Juraj Janáč, Jakub Kopas, Martin Kopas, Slavomír Záň, Oldo Nikrmajer, Michal

Bajánek, Miroslav Ševčík, Filip Horvát, Martin Kukučík, Jakub Majtán, Marián Muzika,

Martin Ukrop, Peter Smieško, Branislav Súkeník, striedavo dorastenci - Jakub Kmecz,

Miroslav Mravec, Daniel Ukrop

Mladším žiakom po ukončení jesennej časti sezóny 2019/2020 patrí 5. miesto

Mladší žiaci síce mali ťažší rozbeh v sezóne, kde z prvých 5 zápasoch získali len 3 body, ale

nasledujúce 4 zápasy už neprehrali. Trochu mrzieť môžu remízy, kde mohli naši zverenci

bodovať naplno, ale v polovici súťaže im patrí pekné 5. miesto z 8 účastníkov. (9 zápasov -

3 výhry - 2 remízy - 4 prehry - 11 bodov - skóre: 14:20)

(najlepší strelci - Richard Tomáš - 4góly, Alžbeta Pokrivková, Barbora Pokrivková - obe po

3 góly)

PRÍPRAVKA

Káder: Adrián Rusnák, Šimon Škorvánek, Radovan Tanuška, Matúš Ondrúšek, Peter

Zajac, Jakub Frátrik, Zdenko Kopas, Ján Labuda, Nina Ukropová

Súťažné družstvo mužov v sezóne 2019/2020

tréner: Mário Škorupa, asistent trénera: Ing. Peter Smieško

(najlepší strelci - 2 góly: Miroslav Mravec, Slavomír Záň, Tomáš Súkeník, najviac

odohraných minút: Jakub Kopas, Oldřich Nikrmajer)

DORAST - VI. liga U 19 QUICK SPORT

V tejto sezóne opäť naši dorastenci pôsobia ako samostatné mužstvo v oblastnej súťaži. Po

víťazstve v súťaži v ročníku 2018/2019 podľa dohody právo štartovať vo vyššej súťaži

prenechali klubu ŠK Radoľa. (pozn. redakcie - V minulej sezóne naši dorastenci mali

vytvorené spoločné družstvo s Radoľou pod názvom ŠK Radoľa-MŠK Snežnica.)

Dorastencom po ukončení jesennej časti patrí pekné 3. miesto z 9 účastníkov (8 zápasov -

4 výhry - 1remíza - 3 prehry - 13 bodov - skóre: 23:13)

Káder: Patrik Čáko, Jakub Kmecz, Matej Čižmárik, Daniel Ukrop, Matúš Lazar, Samuel

Minárik, Miroslav Mravec, Patrik Kľučiarik, Teo Moravec, Matej Pokrivka, Marek Šmehyl,

Leo Moravec, Samuel Duban, Branislav Pokrivka, Tomáš Bajánek, Marek Ondrášek,

Adam Čižmárik, Michal Maráček (striedavý štart s ŠK Radoľa)

Najmenší futbalisti MŠK v sezóne 2019/2020

Tréner: Štefan Labuda, Asistent trénera: Ing. Peter Smieško

Naše najmenšie nádeje absolvovali 2 turnaje - v Krásne nad Kysucou a domáci turnaj v

Snežnici, ale športové šťastie sa na nich zatiaľ neusmialo a čakajú na svoje prvé body. Sú

to však pre nich cenné skúsenosti a svojimi snaživými výkonmi robia trénerom a rodičom

radosť.

Dušan Ševčík

informácie prevzaté z msksneznica.sk

Družstvo dorastencov MŠK sezóna 2019/2020

tréner: Marián Ukrop (najlepší strelci - Jakub Kmecz - 10 gólov,

Miroslav Mravec - 7gólov, Matej Pokrivka - 3góly)

POĎAKOVANIE

V mene obce Snežnica ďakujeme predstaviteľom a všetkým členom MŠK za prácu, ktorú

robia pre snežnický šport. Veríme, že aj s mužstvom mužov dokážu postupne nadviazať

na úspechy ostatných súťažných kolektívov a o pár rokov sa posunie futbal aspoň o ligu

vyššie, lebo si myslíme, že tam patrí.


ROZHOVOR: Johana Kukučíková (rod. Jaššová)

strana 18

V tomto čísle Vám priblížime život našej rodáčky

pani Johany Kukučíkovej (rod. Jaššovej). Pristihli

sme ju v jej útulnom príbytku, kde akurát

sedela za šijacím šliapacím strojom, ktorý

má ešte z čias svojej mladosti a šila

závesy pre svoju sestru. Svižná a

energická pani nás privítala vo vkusne

zariadenej izbe a bolo vidieť, že sa

chystáme na rozhovor s človekom, ktorý v živote vyznáva náboženské

hodnoty.

Pani Johana Kukučíková sa narodila 27.júla 1931 v poradí ako siedme

dieťa z 12 súrodencov, avšak 3 bratia zomreli v mladom veku. Mala 5

sestier (Margitu, Žofku, Štefku, Máriu a Jarmilu) a 3 bratov (Michal,

Štefan a Cyril). Aktuálne jej žije už len 1 sestra Jarmila Ševčíková, s

ktorou sa navštevujú a majú medzi sebou krásny

sesterský vzťah. Má 2 synov, 2 vnučky, 2 vnukov a 7

pravnúčat.

Spomienky na detstvo...

Pani Johanka s láskavým nádychom začala svoje

rozprávanie: „Ako každé dieťa aj ja som zažívala detstvo

sprevádzané radosťou a hrou, ale aj prácou od ranného

detstva. Chovali sme husi, svine, kravy, mali sme aj koňa.

Do škôlky sa vtedy nechodilo, základnú školu som

navštevovala u nás v obci. Výučba prebiehala na

miestach, kde je teraz bytovka pri kostole.“

„Prvý ročník som však opakovala, lebo na jar, keď som

pásla husi som si rozrezala nohu a dlho sa to hojilo. Mala som čakať na

paši na mamu, kým k nám príde „sklepníčka“ (predavačka s chlebom).

Ja som však bola hladná, išla som im oproti a vyháňala húsatá z potoka,

vtedy sa mi stal ten úraz. Mama ma aj ubila, ale keď videla, že noha moc

krváca, potom sa o mňa starala.“

„Keď som bola malá, hrávala som aj divadlo,“ pokračuje pani

Kukučíková v rozprávaní. „Jedna z mojich najstarších spomienok je, keď

som začala chodiť do školy hralo sa divadlo na mieste, kde dnes býva

rodina Jaroslava Labudu. Ľudia sedeli v brehu. Ja som hrala matku s

dieťaťom na rukách a bola tam aj postava doktora, ktorému dieťa

(bábka) vypadlo z rúk. Všetci pri tom plakali, ja dodnes neviem prečo, ale

začala som aj ja plakať, neskôr sa mi za to smiali.“

Pani Kukučíková spomínala mnoho ďalších zážitkov a na jej tvári

sa jagal veľký úsmev. „Je také pekné sa vrátiť do detských čias,“

rozpráva ďalej, „v chalupe nás bývalo aj 13. Spávali sme na povale

na žochu od lístia. Spomínam si, že na jednej strane spal brat

Michal, na druhej strane sestra Margita a ja v strede medzi nimi

ako najmladšia z nich. Každý si ťahal prikrývku na svoju stranu a v

strede, kde som bola ja bola zima a nebola som prikrytá. Keď boli

mrazy, veru aj tehly sme si dali nahrievať na platne od pece, aby

nás v noci aspoň trochu zohriali. Vtedy nebola ešte v dedine ani

elektrika.“

„Jedávali sme vždy spolu a verte, že to naozaj utužuje rodinu a v

dnešnej spoločnosti to chýba. Často sme jedli všetci z jedného

hrnca, ktorý mama dala do stredu medzi nás. Mäso sa jedávalo

striedmo aj to sme dostávali na prídel. Často sa najprv vyvarilo v

polievke. Kúsok mäska som si vychutnávala aj pol hodinu, kým

som ho celé zjedla. Boli aj biednejšie obdobia, kedy

sme už celá rodina čakali, kým sa krava otelí,

aby sme už mali dobré domáce mlieko alebo nejaký

výrobok z neho. Chlebík sa pekával len raz za

týždeň. Bochníky sa dali do plachiet aby vydržali

čo najdlhšie čerstvé. S chlebom sa neplytvalo,

ale pristupovalo sa k nemu ako k Božiemu

daru.“

„Neskôr už súrodenci začali chodiť aj do

roboty, vtedy sa už ľahšie žilo, ale

postupne sa pobrali svojimi cestami. Ja

som musela sestrám štopkať silonky,

lebo mama ma stále upomínala, že oni už robia a ja im musím veci

porábať. V škole som sa dobre učila, ale museli sme poslúchať učiteľov,

ale aj doma rodičov,“ tak pani Johana uzavrela rozprávanie o detstve.

Dospievanie a vojnové časy

„Do učenia na strednú školu som nechodila. Roboty bolo doma veľa.

Siali sme dlhé roky ľan, bola to však náročná práca. Najprv sa ošľahali z

ľanu zrnká, potom sa ľan močil a sušil, lámal, aby sa stredná dutina

zlomila a oddelila, potom sa česal, namotal na kúdeľ a spracoval na

kolovrátku. Nemali sme však krosná a tak čo sme utkali niesli sme do

Lopušnej Pažite, kde nám utkali látky, ktoré sme doma už použili podľa

potreby - vyrábali sme plachty, nohavice a všetko čo bolo treba.“

„Riady sa umývali na potoku, právalo sa vo vaničke, alebo na potoku.

Raz nás všetkých doma otec, ktorý pracoval na železniciach prekvapil a

kúpil šijaciu mašinu, ktorú mám doteraz,“ ukazuje na veľmi peknú

zachovalú funkčnú mašinu. „Mama nám však nedovolila

na nej šiť, aby sme to nepokazili. Až keď som bola staršia

som jej mohla pomáhať.“

„Ako 14 ročná som mala len jedny šaty a až vtedy, po

skončení školy som dostala prvé topánky (dovtedy som

mala len habatky), ktoré mi boli veľké a mama mi natlačila

do nich papier. Chcela som ísť robiť na majer aj s partiou

Snežničanov, ale mama ma nechcela pustiť, ušla až do

maštale, čo mi nechcela dať zbohom. Ja som sa však

nasilu zbalila a odišla. Majer bol v Bučanoch, robila sa

rôzna robota po poliach. Neskôr som písala domov list,

aby nám poslali vreca na výslužku - zbožie. Nakoniec sa

mama obmäkčila a vreca mi tam sama doniesla. Zvítanie bolo naozaj

krásne. Nakoniec som domov doniesla okrem zbožia aj peniaze a

pokúpila som si aj mnoho oblečenia. Mama bola spokojná a povedala mi,

že už mi viac brániť nebude.“

„Mám ešte aj spomienky na vojnu. Síce u nás žiadne kruté boje

neprebiehali, pamätám na tú neistotu, ktorá vtedy panovala. Aj na pár

bômb si spomínam, ktoré našu obec zasiahli. Boli sme schovaní v

pivnici. Vtedy zhodili bombu. Bola to obrovská rana, zem dunela, báli

sme sa... Na našu eterníkovú strechu dopadali úlomky a kamienky,

ktoré niesla tlaková vlna. Tiež raz keď sme kopali na Chotároch spadla

bomba do jarkov a bežali sme sa rýchlo domov schovať...“

Stretnutie s manželom a založenie rodiny

Pani Kukučíková nám tiež prezradila, že nebola moc smelá čo sa

chlapcov týka, ale na zábavy si rada zašla. „Svojho muža Ondreja

Kukučíka (1928) som samozrejme registrovala, veď sme boli skoro

susedia, ale nikdy by ma nenapadlo, že sa raz staneme manželmi.

Postupne sme sa začali spoznávať, ale netrvalo to dlho a raz prišiel ku

mne a povedal mi. Idem sa ženiť,“ smeje sa naša respondentka. Ja som

mu len povedala: „Tak načo si tu prišiel?“ On mi odpovedal: „Ale ja

chcem teba.“ „Bola som veľmi šťastná, ale môj budúci muž mal ísť už za

6 týždňov na vojnu. Rodičia mi dali požehnanie.“


„Nakoniec sme sa do mesiaca zobrali, bolo to presne v nedeľu

16.septembra1950 v kostole v Brodne. Vtedy boli až tri svadby. Spolu s

nami sa ženil aj Ondrejov brat Vinco Kukučík a tiež ešte Filip Kukučík.

Farár sa smial, aká je to náhoda, že toľko Kukučíkovcov je tu

pohromade. O 2 týždne nato odišiel na 2 roky na vojnu do Čiech - Hradec

Králová. Zostala som bývať v rodičovskej chalupe. Muž mi nechal aj

nejaké peniaze, aby som ich opatrovala. Po čase som z nich kúpila rádio.

Susedia ho chodili počúvať a nechápali sme ako môže odtiaľ znieť hlas.

Je to ako keď malému decku darujete novú bábiku. Bála som sa s tým

mužovi priznať, ale nakoniec som mu to napísala.

Odpoveď prišla čoskoro, kde napísal, že sa nehnevá,

ale že načo nám je rádio, keď nemáme ani vlastnú

šopu.“

„Rozmýšľala som však aj nad vlastním bývaním. Zle

bolo bez muža a zostala som aj tehotná. Nakoniec sa

nám v r. 1951 narodil syn Vlado. Odišla som bývať ku

Dzivinčanom, kde mali voľnú izbu. Muž sa

medzičasom vrátil z vojny a syn ho ani nepoznal. Tam

ich však tiež veľa bývalo a tak sme začali uvažovať

nad stavbou vlastnej chalupy. Muž bol veľmi šikovný,

dobrý a pracovitý. Tento sen sme si začali plniť na jar

1953. Nakoniec sme ešte bývali krátke obdobie u

Hany Javoríkovej. Na Mikuláša toho istého roku sme

už v rozostavanej vlastnej chalupe bývali. V izbe ešte

nebola ani dlážka, len hlina a kopy hliny sme mali aj v

kuchyni. Bol to naozaj rok ťažkej roboty. Muž chodil

do roboty, ja som sama ručne v kalfase s hrabľami

miešavala maltu. Vlastné však bolo len vlastné. Rada

spomínam na toto obdobie.“

„Peňazí nebolo nazvyš, niekedy som musela ísť prosiť

mamičku, aby mi pre syna dala trocha mlieka. Išla som tam len s malou

šálkou, aby sa so mnou nevadila, že veľa pýtam. Mamička ma objala a

povedala. Ach dcéruška, kdeže sa z tohto naje a dala mi celý džbán

mlieka. Inokedy som starkému nemala čo dať na obed do roboty, tak

som mu len zemiaky uvarené dala. Bála som sa, aby sa mu chlapi

nesmiali. Muž ma však uistil, aby som sa netrápila, že sa pôjde schovať

pred nimi, keď bude jesť. A veru bolo aj tak, že ani chlebík v domácnosti

nebol. Všetko sme to však spoločne nejako zvládli aj s pomocou Božou.“

„V roku 1957 sa nám narodil syn Jožko a ja som cítila, že rodina je

úplná. Mala som veľmi dobrého muža...,“ pri spomienkach na neho si p.

Kukučíková utiera slzy. „Muž robil po návrate z vojny na píle v Oškerde.

Mal rád prácu s drevom. Aj v dedine pre mnohých vyrábal drevené

výrobky. Aj keď prišiel z roboty, zavrel sa do svojej dielne a venoval sa

stolárstvu. Neskôr až do dôchodku robil v chemickej v Žiline. Ja som

robila v chemickej v laboratóriu a neskôr na píle s mužom v Oškerde.

Tam však bola ťažká robota a zničila som si zdravie. Nasledujúce roky

som viackrát bola v nemocnici a aj robila ešte v drevine. Zdravotné

problémy však pretrvávali, podstúpila som aj náročnú operáciu chrbtice

v Čechách a od r. 1978 som zostala na invalidnom

dôchodku.“

„Deti postupne vyrastali, robili nám s mužom radosť.

Keď už boli takmer dospelé so starkým sme zažívali

krásne spoločné chvíle. Nebolo nedele, aby sme sa

nešli prejsť na Straník, alebo na Ostré, alebo sme

sa stretávali s priateľmi na námestí. Spomínam aj na 50.te narodeniny u

Machútovcov, ktoré sme oslavovali na lúke pod Teplickou horou. Dni za

dňom utekali, deti si postupne zakladali svoje rodiny a prišli ďalšie

radosti, ktoré patria k jeseni života - vnúčence a neskôr aj pravnúčence.“

„V dedine nebol kostol, chodili sme do Brodna. Starala som sa aj o

Kaplnku na Medzivretní, kde som nosievala živé kvety. Vždy som išla do

dediny a niekto mi tie kvety ponúkol. Môj muž tam urobil lavice, ktoré sú

tam dodnes. Príležitostne boli sväté omša aj v kultúrnom dome. Vtedy

sme vždy zniesli sochu Panny Márie z kaplnky, aby sme vytvorili dôstojné

miesto na slávenie omše.“

„Mala som naozaj obrovské šťastie na svojho

muža. Užívali sme si v láske každú našu

spoločnú chvíľu. Pomáhala som mu aj v dielni.

Keď sa začal v dedine stavať kostol v r. 1994 boli

sme obaja pri výstavbe nápomocní. Muž tam

strávil naozaj mnoho hodín. Všetko drevené - od

lavíc, krovu, schodov, skríň...mu prešlo cez ruky.

Ja som vyberala peniažky na výstavbu kostola u

nás v obci, ale aj okolitých dedinách - Brodno,

Vranie, Vadičov. Bola som aj s richtárom

Pokrivkom v Kežmarku, kde sme vyberali

krížovú cestu. Pri výstavbe kostola sa zomkla

celá dedina a každý pomáhal ako vedel. Vtedajší

farár povedal, že či máme na to peniaze. My sme

oponovali, že niekde sa začať musí a ak to

nedokončíme my, urobia to naše deti. Nakoniec

bol do roka kostol postavený.“

„Najsmutnejší okamih v mojom živote nastal,

keď mi zomrel môj milovaný muž. Zákerná

choroba mi ho za pár mesiacov zobrala -

04.január 2003. Strašné bolo to lúčenie. Lúčenie s niekým, kto ma

nadovšetko miloval a prežila som s ním tie najkrajšie chvíle svojho života.

Na to človek nikdy nezabudne a zrazu zostane sám. Rodina mi však bola

oporou, ale človek nikdy nezabudne...Nie je deň, aby som si na neho

nespomenula a nevenovala mu modlitbu.“

„Teraz moje dni napĺňajú najmä stretnutia s mojou rodinou a drahými.

Ďakujem Bohu za každý deň, ktorý tu môžem byť. Aj keď síl trošku

ubúda, stále rada šijem, pečiem, robím rezance pre celú rodinu, modlím

sa a rada si aj zaspievam. Každý deň sa snažím ísť do kostola,

lebo to je pre mňa miesto, kde nachádzam pokoj. Nachádzam

tam silu do ďalších dní a odhodlanie. Mám obrovskú radosť

z mojej rodiny, vždy sa teším na ich návštevy. Teší ma,

keď sa zahľadím mojim najbližším do tváre a vidím v

nich kus seba a manžela, poviem si, že ten život,

hoc je všelijaký za to naozaj stojí. Som hrdá na

nich a všetkých ich ľúbim.“

„Vám, drahí čitatelia prajem zdravie aj celým Vašim rodinám, lebo bez

toho zdravia, môžete mať celé bohatstvo sveta, nebudete žiť úplne

šťastne. Klaďte na prvé miesto vieru v Boha, lebo len tá dokáže urobiť Vás

život plnohodnotným. Nezabúdajte na svoju rodinu a priateľov, obklopte

sa nimi, rozprávajte sa, láskajte a milujte. Nikdy nevieme, kedy Vás Pán

povolá k sebe. Žite jeden pre druhého, utiekajte sa k Panne Márii,

hľadajte oporu v radoch svojich blízkych a tak prekonáte každodenné

nástrahy života,“ týmito slovami pani Johana Kukučíková ukončila svoje

rozprávanie...

Dušan Ševčík


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Prišli medzi nás

Namir Zahra

Dávid Mičian

Andrej Murgaš

Marek Čičman

Denis Harnádek

Vanda Poliaková

Paulína Cesneková

Terézia Labudová

Daniel Mučka

Michal Frátrik

Emily Majtánová

Emma Maliarová

Tomáš Minárik

Matúš Glowacki

Dominika Jaššová

Matej Ohrádka

Marko Bizík

Veronika Labudová

Rozhodli sa kráčať spolu

Karolína Heinrichová a Erik Chovanec

Tatiana Ševčíková a Peter Hucko

Júlia Labudová a Chad Thomas Turner

Ing. Ivona Martinská a Martin Ukrop

Veronika Balážová a Michal Bollo

Lucia Knopová a Štefan Králik

Milota Beňuchová a Ján Kubeš

Alžbeta Jaššová a Milan Smoleňák

Navždy nás opustili

Jolana Ševčíková + 68

Mária Marčišová + 79

Emil Palárec + 79

Anna Hrušková + 71

Ján Labuda + 65

Mária Závodská + 65

Justína Ševčíková + 66

Štefan Kopásek + 67

Vincent Ševčík + 92

Jaroslav Frátrik + 63

Štatistiky – údaje k 30.11.2019

Počet obyvateľov = 1060

Počet mužov 510

Počet žien 550

Deti do 15 rokov = 204

Počet prisťahovaných obyvateľov

za rok 2019 = 28

Počet odsťahovaných obyvateľov

za rok 2019 = 7

Zomreli v roku 2019 = 10

Narodili sa v roku 2019 = 16

Najstarší muž v obci = Rehor Machút

Najstaršia žena v obci = Štefánia Kukučíková

OTVÁRACIE HODINY

OBECNÝ ÚRAD

pondelok 7:00 - 15:00

utorok 7:00 - 15:00

streda 7:00 - 17:00

štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

piatok 7:00 - 13:00

prestávka

12:00 - 12:30

POŠTA SNEŽNICA

pondelok, utorok,

štvrtok, piatok

8:30 - 11:15

12:00 -13:00

streda

8:30- 10:00

15:00-17:00

GRATULÁCIE

Drahí rodičia, 22.novembra 2019

uplynulo presne 50 rokov, kedy ste

zložili manželský sľub

a povedali svoje

„áno“ v kostole v Brodne.

Kedysi ste si prstienky dali

a už je to pár rokov.

Večnú lásku ste si sľubovali

a ten sľub nikdy nezobrali ste späť.

Tak ako kedysi,

tak aj dnes Vám v srdci zvony znejú.

A spolu s nami šťastie,

lásku k Vášmu výročiu Vám prajú.

Všetko najlepšie do ďalších

spoločných rokov Vám želajú Vaše

vďačné deti s rodinami

Dňa 23.11.2019 oslávil 50 rokov

starosta obce MVDr. Milan Hlavatý.

Nech život Tvoj plynie ako tichá voda,

nech je šťastný ten, kto Ti ruku podá.

Želáme Ti veľa zdravia, náruč šťastia

a plný dom lásky od všetkých Tvojich drahých.

Želáme Ti, aby si nepoznal nikdy bolesť zo

straty, ani zo zrady,

ani z ničoho, čo dokáže raniť človeka.

Miluj vždy tak, akoby to bolo naposledy,

ale naposledy, nech nikdy nepríde.

Veľa slnka v živote, aby život bol Tvoj krásny,

veď s pomocou Božou a oporou v

Tvojej milovanej rodine zvládneš naozaj všetko.

Všetko najlepšie zo srdca želajú

pracovníci OÚ a ostatní priatelia

Radostná zvesť sa Horejarčím nesie,

že dňa 14.11.2019 oslávil krásne životné

jubileum 50. rokov náš dlhoročný člen

hasičského zboru Milan Maliar.

Čo Ti Milan k Tvojmu sviatku priať, veď máš

všetko po čom srdce túži... Milujúcu

manželku, syna a nevestu a tiež si sa už

stal dedkom... To sú tie najkrajšie dary,

ktoré Ti len život môže ponúkať.

Prajeme Ti k tomu veľa zdravia a šťastia do

ďalších rokov Tvojho života, nech Ti

nevymizne úsmev z tváre a každý deň nech

prežívaš obklopený láskou od Tvojej rodiny.

kolektív DHZ Snežnica

INZERCIA - CENNÍK: Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v novinách pre podnikateľské/politické subjekty: formát A4 (celá strana)-30€, A5 (1/2 strany )-15€, A6 (1/4 strany)-7,50€ .

V prípade zverejnenia reklamy v inom rozmere, ako je uvedené, sa cena stanoví dohodou. Obyvatelia obce a majitelia nehnuteľností v obci môžu využiť riadkovú inzerciu v novinách BEZPLATNE.

Novinky spod Vretňa, občasník obce Snežnica · Vydavateľ: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica, IČO: 00314315, tel.č.: 041/4224179, www.obec-sneznica.sk, email:

redakciasneznica@gmail.com · Periodicita: občasník · Registračné číslo: EV5373/16 ISSN 24538361 · Zodpovedná redaktorka: Ing. Veronika Sabelová · Grafické spracovanie: Peter Kukučik

Redakčná rada: Bc. Dušan Ševčík, Mgr. Zuzana Ševčíková, Mária Kukučiková, Peter Kukučik, Emília Budinská · Príspevky, podnety a návrhy posielajte na

e-mail: redakciasneznica@gmail.com · Tlač: Obecný úrad Snežnica · Redakcia si vyhradzuje právo na formálnu, jazykovú a štylistickú úpravu príspevkov.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!