21.03.2020 Views

P. Josef Olejník: Nedělní graduál – ukázka

Nedělní graduál, který jsme připravili k vydání na začátku roku 2020, obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie).

Nedělní graduál, který jsme připravili k vydání na začátku roku 2020, obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie).

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P. Josef Olejník

NEDĚLNÍ GRADUÁL

Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně

v liturgickém mezidobí

Varhanní doprovod

1


Církevní schválení

č. j. 1010/2020 ze dne 6. 2. 2020

Arcibiskupství olomoucké

© Josef Olejník, Olomouc

© VELEBNÝ & FAM s. r. o. (grafický návrh loga)

© Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2020

ISMN 979-0-706541-08-2

ISMN 979-0-706541-07-5 (zpěvník)

2


Slovo úvodem

Milí přátelé,

„začít od Adama“ znamená začít od opata Prospera Guérangera. Ten v polovině 19. století v benediktinském klášteře v Solesmes

ve Francii zapálil pochodeň liturgické obnovy. Pochodeň vyvolala tzv. liturgické hnutí, které v celé Evropě podporovalo porozumění liturgii

a vnitřní účast na ní. Vyvrcholilo liturgickou obnovou Druhého vatikánského koncilu, která mimo jiné obnovila původní praxi slavení

bohoslužby tím jazykem, který je rodnou řečí účastníků.

P. Guéranger také chápal, že se liturgie slaví zpěvem, a proto že je potřeba obnova liturgického zpěvu, ve Francii v té době samozřejmě

chorálu. Tak se klášter v Solesmes stal světovým střediskem bádání o chorálu a dirigentem jeho interpretace.

Poznamenejme, že ve stejné době iniciuje obnovu liturgické hudby a zpěvu v podmínkách německy mluvící oblasti Franz Xaver Witt

založením Cecilské jednoty v Řezně. To podnítilo Ferdinanda Lehnera v Praze k založení Jednoty Cecilské (1873), přejmenované na Cyrilskou.

Po jejím vzoru vznikaly jednoty po celých Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Starší generace varhaníků (a nejen ta) z odkazu cecilianismu

žije stále.

Obnova chorálu v Solesmes přinášela plody. Nejdůležitější byla na začátku 20. století vatikánská edice základních chorálních knih,

které uváděly neporušené původní nápěvy mešního ordinária, propria i denní modlitby církve. Další půlstoletí bádání v Solesmes objevilo,

že původní neumatická notace nezachycuje – zjednodušeně řečeno – pouze relativní výšku tónů, ale i osobitý rytmus a tempo. Proto

k chorální notaci byly přidány neumy francouzského a německého typu, což uvádí Graduale triplex (1979). Po zhruba dalším půlstoletí,

tedy již v naší době, výzkum v německy mluvící oblasti objevil, že – opět velice zjednodušeně – v chorálu existuje chromatika; to prezentuje

publikace Graduale novum (2011).

V této linii obnovy liturgického zpěvu je dílo otce Josefa Olejníka. Jde paralelně vedle obnovy chorálu, je chorálem inspirované a podmíněné.

Celý život zasvětil tomu, aby všechny antifony, žalmy, hymny, responzoria (atd.), které tvoří gregoriánský chorál – vlastní zpěv

římské liturgie – zhudebnil pro římskou liturgii v našem rodném jazyce, aby tak jako chorál byly zpívanou modlitbou, zpívanou oslavou

Boha. A nejen zhudebnil, ale dal jim také s několika soubory zaznívat při liturgii. Protože byl P. Olejník charismatickou osobností, která

dovedla druhé oslovit a naplnit tím, čím sám žil, jeho český kvazichorál je stále živý, obohacuje liturgii a promlouvá k srdci zpívajících

i naslouchajících. Věřím, že k tomu napomůže i tento soubor proprií na neděle během roku, který završuje a ukončuje sérii publikací všeho,

co otec Olejník pro liturgii vytvořil.

3


Rád bych ještě připojil osobní vzpomínku. Otce Josefa Olejníka jsem poznal v šedesátých letech, kdy spolupracoval s mým bratrem

Karlem a občas u nás doma přespával. Vzpomínám, jak mu velmi chutnaly čerstvé ořechy s chlebem namazaným máslem, a také na vyprávění

o jeho životních osudech. Tehdy byl duchovním správcem v Andělské Hoře. Později, v litoměřickém semináři, se stal námi bohoslovci

velmi oblíbeným učitelem církevního zpěvu a hudby. Z té doby si pamatuji, jak propria před příslušnou nedělí nebo svátkem skládal

až na poslední chvíli a mne, naprostého laika, občas zval, abych si poslechl několik možných variant nápěvu nebo doprovodu a ptal

se, která mi zní lépe. Na pana magistra Olejníka vzpomínám s velkou vděčností. Byl hlubokým člověkem, který nám předával svou lásku

k církvi.

+ Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

4


Předmluva k prvnímu vydání

Nejvýznamnější část díla P. Josefa Olejníka představují propria, což jsou zhudebněné proměnlivé texty mše svaté (vstupní antifona,

responzoriální žalm, zpěv před evangeliem, zpěv k obětnímu průvodu, antifona k přijímání). Známé jsou především propria k významným

svátkům církevního roku (doba adventní, vánoční, postní, Svatý týden, doba velikonoční, slavnost a svátky svatých), ale to neznamená,

že by nedělní liturgii opomíjel. Vždyť první responzoriální žalmy vznikly již v první sbírce žalmů Třicet společných žalmů pro žalmisty

nebo scholy cantorum a Boží lid v roce 1971. V letech 1978 až 1981 pak vyšly responzoriální žalmy pro všechny neděle cyklu A,

B a C (dnes jsou součástí Žaltáře pro neděle, slavnosti, svátky, památky a mše spojené s určitými obřady).

V roce 1965 složil P. J. Olejník první proprium – k 23. neděli po Svatém Duchu (to bylo ještě před reformou liturgického kalendáře;

dnes toto proprium odpovídá 33. neděli v mezidobí). Na konkrétní objednávku P. Jana Krista složil proprium k 3.–6. neděli po Zjevení

Páně (odpovídá dnešní liturgii k 5. neděli v mezidobí). Na začátku 70. let složil P. J. Olejník pro sestry boromejky proprium k 19. neděli

v mezidobí a pak následovaly propria k 27. a 29. neděli v mezidobí. Od roku 2001 P. J. Olejník postupně zhudebňoval chybějící nedělní

propria. Měl dokonce v úmyslu zkomponovat ke každé neděli v mezidobí vstupní zpěv a dvě antifony k přijímání (jedna s textem z Knihy

žalmů, druhá s textem z Nového zákona), ale toto dílo již nedokončil.

Vzhledem k tomu, že P. J. Olejník zhudebnil cca 500 antifon z Českého misálu, a některé se v liturgii opakují, bylo možné doplnit chybějící

propria. Pokud chybějící antifona nebyla zhudebněna, byla použita místo ní jiná vhodná antifona. Text původní antifony se často

nachází ve verších žalmu, a proto je vhodné zpívat vstupní zpěv tak, aby zazněly verše s textem původní antifony. Nakonec se tedy podařilo

sestavit liturgické zpěvy pro každou neděli v mezidobí. P. J. Olejník na druhou stranu zhudebnil některé antifony dvakrát, ale protože

jsou po hudební stránce velmi zdařilé, uvádíme v graduálu obě verze. V některých případech se jedná o zhudebnění starší verze antifony

(na prozatímní liturgický text) a nové verze antifony (na současný liturgický text), a proto se mohou v textu objevit drobné rozdíly.

Nedělní graduál kromě nedělí v mezidobí obsahuje také slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější

Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie). Zpěvy

k těmto slavnostem (kromě Ježíše Krista Krále) již byly vydány ve Velikonočním graduálu, protože se slaví po slavnosti Seslání Ducha

Svatého. Z hlediska uspořádání liturgie však patří spíše do tohoto graduálu a v novém vydání Velikonočního graduálu již nebudou uvedeny.

V dodatku je uvedeno několik schémat pro zpěv před evangeliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu

s příslušným textem verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle

v mezidobí.

5


V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. J. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad Moravou

v roce 1997, některé modlitby a několik antifon, které jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení.

Propria umožňují velkou variabilitu provedení (jednohlas i vícehlas, s doprovodem i bez doprovodu, různé rozložení hlasů) a jsou určeny

pro sólový zpěv, scholu nebo sbor (mužský, ženský, smíšený). Je to hudba jednoduchá pro začátečníky i náročná pro kvalitní sbory.

Pokud dnes schola zpívá ordinárium a responzoriální žalm, pak zařazením celého propria naplní své poslání při posvátné liturgii. Pro

správné provedení je nejdůležitější, aby byly zpěvy zpívány krásně, srozumitelně a kultivovaně. Je lepší srozumitelný jednohlasý zpěv

s doprovodem varhan než odbytý či falešný čtyřhlas, jak říkával P. J. Olejník: „Liturgie musí být krásná, protože velkolepé Boží dílo si

to zasluhuje.“ O této skutečnosti nás mohou přesvědčit nahrávky zpěvů z Nedělního graduálu, které nazpívaly scholy a sbory (Cecilská

hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Beati Cantores Holešov, Campanula Jeseník, Schola Dolní

Lhota, Schola Opava, Schola OP Olomouc, Schola Ostrava-Pustkovec a Schola Arcibiskupského gymnázia Kroměříž).

Nahrávky zpěvů jsou zaměřeny na správné provedení antifony i žalmu, ale pokud je u konkrétní antifony jiný žalm, pak nová nahrávka

již nebyla pořízena. Pokud byla nahrávka pořízena dříve, byla zkopírována z jiného graduálu, ale u některých zpěvů může být uveden

jiný žalm. Týká se to těchto zpěvů:

444a – nahráno se žalmem 34 (33)

452 – zkopírováno z Obřadního graduálu, kde je žalm 34 (33)

466 – viz 434, kde je žalm 28 (27)

467 – viz 461, kde jsou jiné verše žalmu 119 (118)

479 – zkopírováno ze Svátečního graduálu, kde je žalm 63 (62)

480 – viz Obřadní graduál, zpěv 926 (nahrávka omylem nebyla zkopírována)

Chtěl bych poděkovat Mons. Janu Graubnerovi, P. Vojtěchu Janštovi, paní Marii Heylové, Ivaně Juráňové, Janě Synkové a Janu Kupkovi

za spolupráci a podnětné připomínky při zpracování tohoto díla. Také všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci zvukových nahrávek

liturgických zpěvů.

Vladimír Pavlík

6


Poznámky k interpretaci

Dílo P. Josefa Olejníka vyžaduje naprosto přesnou interpretaci, nicméně v notovém zápisu nelze zachytit úplně všechny detaily a varianty.

Přiložené nahrávky mohou sloužit jako vodítko správné interpretace. Zpěv žalmů vychází z přirozené mluvy (tempo, akcenty, frázování,

emoce, srozumitelnost), ale nesmí jít o recitaci textu, nýbrž o kultivovaný zpěv. Verše začínají z piana, překlenou se přes svůj vrchol

v mezzoforte a vracejí se zpět do piana.

• Antifony – pokud jsou zpívány jednohlasně, je možné je zpívat i s lidmi, ale na rozdíl od responzoriálního žalmu by měla antifona poprvé

zaznít jen jednou (zpívá schola / sbor nebo lid), a pak schola /sbor pokračuje verši žalmu. Notové hodnoty zpívaných slabik na konci

frází se mohou lišit od doprovodu, což je naznačeno malými notami nad zpívaným textem. Přízvuky jsou označeny u samostatných

osminových not dle originálu. Pokud je více osminových not pro jednu slabiku spojeno trámkem, je přízvuk vždy na první notě.

• Jednohlasý zpěv žalmů – u poslední slabiky verše je nad notovým zápisem naznačena čtvrťová nota a pomlka, což naznačuje zkrácení

zpěvu (v doprovodu však zůstává půlová doba). To platí, pokud je poslední slabika krátká. Je-li slabika dlouhá, drží se téměř na celou

půlovou dobu, nicméně mezi verši žalmu musí být krátký nádech na úkor této noty. Další rytmické odchylky od notového zápisu

jsou naznačeny malými notami nad příslušným textem. Pokud zpívají muži i ženy, je vhodné se střídat (např. verše v normální sazbě

zpívají ženy, verše v tučné sazbě zpívají muži nebo se střídá schola a lid).

• Vícehlasý zpěv žalmů – pokud se zpívají verše vícehlasně, nedoprovází se varhanami. Sbor pak dodržuje poslední půlovou dobu

i u krátké slabiky, dokonce může držet poslední tón déle (koruna na posledním akordu verše), ale musí být dodržena naznačená dynamika

(zeslabení) a krátký nádech mezi verši žalmu. Jiný způsob interpretace poslední krátkou slabiku mírně zkracuje, zatímco dlouhou

slabiku ponechává podle notového zápisu bez koruny.

• Malé noty v závorkách – se aplikují pouze tehdy, pokud na ně vychází slabika ve verši (poslední slovo ve verši je čtyřslabičné). V případě

sborového zpěvu, pokud akord s malými notami v závorce je odlišný od předcházejícího akordu, je možné zpěv interpretovat tak,

že se zpívají malé noty v závorkách vždy (u dvojslabičného slova se tedy první slabika zpívá na 3 akordech a u trojslabičného slova

se druhá slabika zpívá na 2 akordech).

• Nepřízvučné začátky veršů – je potřeba zkrátit poslední dobu verše na čtvrťovou (ve zpěvu i v doprovodu), pokud následující verš začíná

nepřízvučnou slabikou (je před ní uvedena osminová pomlka) – je to naznačeno malou čtvrťovou notou nad příslušnou slabikou.

Je-li ve varhanním doprovodu průtah, hraje se jen první akord (druhý se vynechá), a pak se pokračuje akordem následujícího verše.

7


• Zpěv závěru veršů na jednom tónu – pokud melodie v závěru verše končí na stejných notách (např. 426, 431, 447, 457, 469, 476, 501,

503, …), je rytmus zpěvu odvozen od délek jednotlivých slabik, které mohou být zkráceny až na dvě osminky, příp. osminku a čtvrťovou

notu s tečkou, následovaná čtvrťovou pomlkou. Tyto rytmické odchylky jsou naznačeny malými notami nad příslušnými verši.

Pokud verše žalmu zpívá sbor bez doprovodu varhan, pak se slabiky kvůli harmonizaci nezkracují na osminky – v notovém zápisu

jsou tyto varianty označeny poznámkami *), **) a ***).

• Doprovod – Olejníkova hudba vyžaduje jeho osobitý styl harmonizace. Klasickou harmonizací by došlo k degradaci celého díla,

a proto je nutné doprovod přesně dodržovat. Také je potřeba dodržovat rytmus v závěru frází, kde často dochází ke zkracování notových

délek.

• Dynamika – při zpěvu antifon je nutné dělat dynamiku, která je ovšem naznačena jen u některých zpěvů, pokud byla uvedena v originálním

zápisu. Antifona může mít více vrcholů, ale jen jeden hlavní. Dynamika u žalmů je naznačena vždy. Vrchol je označen přízvukem,

před kterým (ne vždy) jsou 2–4 přípravné noty označené trámkem. Za vrcholem následuje zeslabení. Takto naznačený přízvuk

není možné dodržet u více než čtyřslabičného slova, protože by padl doprostřed slova (přízvuk se v tomto případě přenese na přízvučnou

slabiku, tj. začátek slova).

• Rytmus – zpěv veršů žalmu je převážně na jednom tónu a měl by odpovídat přirozenému rytmu řeči, což neznamená násilnou rytmizaci

zpěvu (pozor na zrychlování víceslabičných slov!). Při zpěvu se opíráme o přízvučné slabiky (začátky slov nebo předložky). Pokud

jsou v jedné části hudebního verše uvedeny dva verše žalmu, je nutné mezi nimi udělat pauzu (je to označeno znakem „+“). Pokud

je znak v závorce (+), pak je pauza volitelná (nachází se uprostřed verše). Důležitá je srozumitelnost přednesu, protože hudbou

zesilujeme sdělení Božího slova, a pokud by text zpěvu byl nesrozumitelný, samotná hudba jako modlitba nestačí.

Vladimír Pavlík

8


420 Vstupní antifona 7. nedle v mezidobí

(Smíšený sbor)

,

[Ž 13 (12),6]

-

- u -ji

v tvé

sli - to - vá -

ní,

pro tvou

za - ple - sá

,

srd -

ce,

za - zpí -

vám

Ho- spo - di - ne,

po-moc

Ho- spo-di-

nu,

kte - rý

za -

hr - nul

do -

brem.

56


7. nedle v mezidobí

1.

2.

Ž 13 (12)

Jak

dlou - ho budeš na m,

Hospodine, do -

Jak dlouho se budu

starostí zmítat

ce -

ve

la

své

du -

( ) ( )

za - po - mí - nat,

ši,

*

*

jak dlouho budeš pede mnou

s tím každodenním smutkem

v srdci, + jak dlouho se má

nade mnou vypí -

skrý-vanat

j

svou

ne - í-

tvá?

tel?

A.

3. Shléd-

ni

4.

a vyslyš m, Hospodi -

aby neekl mj ne -

ne, j Bo - že!

í-tel:

„Zdo-lal

jsem ho!“

*

*

Rozjasni mé oi, a ne -

A nejásají moji protivníci,

u-snu

v smrže

jsem kle -

ti,

sl.

A.

5.

6.

však

uji

Sláva Otci i Synu i

ve tvé

Du-

chu

sli - to - vá - ní,

Sva - té - mu,

*

*

pro tvou pomoc a zaple -

jako byla na poátku, i nyní

i vždycky + a na vky

sá mé

- .

srd -

A -

ce.

men. A.

57


421 Antifona k pijímání 7. nedle v mezidobí

(Smíšený sbor)

[Ž 9,2-3]

Chci

vy -

prá -

t

o

všech

tvých

po -

di -

vu -

hod - ných

skut - cích,

Bo -

že.

,

V to-

se

chci

ra - do - vat

a

já -

sat

a

o-

- vo - vat

tvé

jmé -___________________

no.

,

58


Ž 9

1. Hospodin však trní

2.

Podle práva bude svt

-

sou -

stolec svj postavil

( ) ( )

,

dit,

*

*

podle spravedlnosti vykne rozsudek

7. nedle v mezidobí

k sounad

ná - ro -

du.

dy.

A.

3.

4.

Hospodin bude utlaovanému

Budou v tebe dovat,

kdo se znají k tvému

ú -

jmé -

to -

i-

štm,

nu,

*

*

útulkem v dobách

protože neopouštíš, Hospodine,

ty, kteí t

tí -

hle - da -

sn.

jí!

A.

5.

6.

Zpívejte Hospodinu, který sídlí

vždy si na n vzpomnl jako krevní

na Si -

msti -

ó-

nu,

tel,

*

*

rozhlašujte jeho iny mezi

nezapomnl na výkiky

ná -

u -

ro -

bo -

dy,

žá- .

A.

7. Sláva Otci i Synu i Duchu

Sva - té - mu, * jako byla na poátku, i nyní i vždycky +

a na vky v. A -

men.

A.

59


422 Jiná antifona k pijímání 7. nedle v mezidobí

(Smíšený sbor)

[Jan 11,27]

Pa-ne,

- ím,

že

ty

jsi

Me - si - áš,

Syn

Bo -

ží,

kte - rý

i -

jít

na

svt.

Ž 146 (145)

1. Duše má, chval

Ho - spo -

2.

3.

4.

5.

Nespoléhejte na knížata,

astný, komu pomáhá Bh

On uinil nebe i

On zachovává vrnost

na

Ja - ku -

ze -

na v -

( ) ( )

di - na!

lo - - ka,

v,

mi,

ky,

*

*

*

*

*

Pokud žiji, chci chválit Hospodina, +

pokud budu, chci opvovat svého

u nho není

kdo doufá v Hospodina, svého

moe i vše,

zjednává právo utlaeným, + dává chléb

Bo -

spá -

Bo -

co je

la -

ha.

sy. A.

ha.

v nich.

ným. A.

60


6. Hospodin vysvobozuje

7.

Ž 146 (145) - pokraování

Hospodin napimuje

-

sklí -

e -

Hospodin otvírá oi

( ) ( )

zn,

né,

*

*

Hospodin miluje

7. nedle v mezidobí

sle -

spra -

pým,

ve - dli - vé. A.

8. Hospodin chrání pist -

9.

Hospodin bude vládnout

ho - val -

na -

ce,

ky,

*

*

podporuje sirotka a vdovu, +

ale mate cestu

tvj Bh, Sióne, po všechna

bez -

po -

bož -

ko -

ní -

le -

.

ní.

A.

10. Sláva Otci i Synu i Duchu

Sva - té - mu, * jako byla na poátku, i nyní

i vždycky + a na vky v. A -

men.

A.

61


512 Vstupní antifona Slavnost Tla a Krve Pán

(Smíšený sbor)

,

[Jan 6,55]

Mé - lo je sku- te - ný po - krm a má krev je sku - te - ný ná - poj,

,

pra -

Pán.

244


Slavnost Tla a Krve Pán

Ž 81 (80)

1. Plesejte Bohu, kte -

2. „Slyš, mj národe,

chci

nám

po -

na -

( )

*

*

jásejte Jaku -

Izraeli, kéž

bo -

bys

vu

má - há,

po -me-

nout,

Bo -

po-

slou -

( )

hu.

chal!

A.

3. Nesmíš mít

4. Já jsem Ho -

bo - ha

spo - din,

ji -

tvj

né -

ho,

h,

*

*

nesmíš se klant

já jsem t vyvedl z e -

bo - hu

gypt - ské

ci -

ze -

zí -

mu!

.

A.

5. Kéž by m mj

6. Jeho bych však živil ja -

7. Sláva Ot - ci

8. jako byla na poátku, i ny - ní

ná - rod

dr - nou

i

i

sly -

pše -

Sy -

vždyc -

ni -

šel,

cí,

nu

ky

*

*

*

*

kéž by Izrael kráel

medem ze skály

i

a na vky

po

bych

Du -

-

mých

jej

chu

.

ce -

sy -

Sva - té -

A -

stách!

til.“

mu,

men.

A.

A.

245


522 Antifona po 4. tení (Jan 15,4-16a) Slavnost Tla a Krve Pán, adorace

1.

2.

Kde je o- prav-

do

- vá

lá - ska, tam e-

bý - vá

h.

1. Spojila nás všechny láska Kris - ta Pá - na. * Jásejme a hledejme jen v nm svou ra - dost!

2. Boha živého se bojme, mi - luj-me

ho! * Upímn se navzájem vždy

j-me

rá - di!

3. Tvoíme-li jedno spo - le - en - ství, * varujme se všeho,

4. nechme nerozumných

co nás vnit -n - lí,

hádek, nech-me spo - r, * je Kristus jako Bh náš me - zi ná - mi!

5. Kéž pak jednou

ve sláv na tvá tvou,

s blaženými pa - it smí - me *

Kriste, Bo - ží Sy - nu,

6. v dokonalé radosti nad po-my-šle-ní,

* bez mezí a bez konce na vné

- ky. A - men.

A.

A.

A.

259


523 Prosby po 4. tení Slavnost Tla a Krve Pán, adorace

1. Upevni, Pane,

2. Dej, a tvé Tlo a tvá Krev spojí všechny

co

jsi

v nás

es-

a -ny

vy -

( )

ko -

v jed-no.

nal.

Pro - sí - me , vy-slyš

nás.

Pro - sí - me , vy-slyš

nás.

3.

Nau všechny kesany poznávat ve svých

bližních tebe, + aby druhé lidi chá -

pa -

li

a

mi -

lo - va - li.

Pro - sí - me

,

vy-slyš

nás.

4.

Dej své Církvi a našim rodinám,

aby ve sv ší - i - ly tvj po - koj.

Pro - sí - me t,

vy-slyš nás.

Po modlitb knze uzavírající prosby mže následovat píse „Bože, chválíme tebe“. Po skonení této písn

následuje ješt píslušná modlitba knze.

Adorace koní požehnáním s Nejsvjší svátostí. Zpívá se vhodná eucharistická píse.

260


556 Zpv ped evangeliem Aleluja 6

A-

le - lu

- ja,

a-

le

- lu - ja, a-

le

- lu -

ja.

( ) ( )

( ) ( )

283


573 Andl Pán

a

An-l

Pá-

zv-sto-val

Pan-

Ma-ri-

i

o-na

po-a-la

z Du-cha

Sva-té-ho.

Zdrá-vas,

Ma-ri-a,

mi-lo-sti

pl-ná,

žíš.

Sva-

Ma-ri - a, Mat-

ko Bo-

ží, pros za nás

í-šné

ny- ní

i

v ho-

di-

nu

Pán s te-

bou, po-žeh-

na-

ná ty

me-

zi

že-

na-

mi a po-

žeh-

na-

plod

ži

- vo-

ta

tvé - ho, Je -

smr-ti

na- ší.

A -

men.

306


Ma - ri - a

Ma - ri - a, ...

Ma - ri - a, ...

a

tvé - ho

Sy -

A

Slo - vo

O-ro - duj

na,

za

se

nás

ce

sta -

se:

lo

Pá -

sva - tá

,

- lem

Bo -

ží

Pa - ne,

se

a

mi

vlej nám, pro - sí - me, do

íž i-ve - de k slá-

vzkí-še - ní.

Skr- ze Kris- ta

na -

po - zna - li

a-by

jsme

po - sel- ství

Kris-ta,

du - še svou mi-lost,

še -

ho

Pá -

me - zi

ná - mi.

na.

A -

Zdrá-vas,

Ro - di- ko,

nám Kris-tus

dal

za - slí - be-ních.

Mo- dle - me

an - l-ské

nás

men.

je - ho

e-kla:

„Jsem slu-žeb-

ni -

sta- ne

po-dle

tvé-ho

slo-va.“

Zdrá-vas,

e-bý - va - lo

ú-ast

na svých

o

vt - le - ní

u-mu - e -ní

307


seznam zpěvů nedělního graduálu

2. neděle v mezidobí 401 Vstupní antifona Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno...................................... 10

402 Antifona k přijímání Prostíráš pro mě stůl, má číše přetéká. ............................................................................... 14

403 Antifona k přijímání My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. ...................................... 16

3. neděle v mezidobí 404 Vstupní antifona Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!

Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni............................... 20

405 Antifona k přijímání Pohleďte k Pánu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou............................ 22

406 Antifona k přijímání Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,

ale bude mít světlo života..................................................................................................... 24

4. neděle v mezidobí 407 Vstupní antifona Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno....... 26

408 Antifona k přijímání Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností,

Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval................................................................ 28

409 Antifona k přijímání Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení tiší,

neboť oni dostanou zemi za dědictví.................................................................................... 30

5. neděle v mezidobí 410 Vstupní antifona Pojďme, padněme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

Neboť on je náš Bůh............................................................................................................. 32

411 Zpěv před evangeliem,

cyklus A Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života.......................... 36

412 Antifona k přijímání Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí,

neboť žíznivou duši ukojil, hladovou duši naplnil dobrými věcmi....................................... 38

413 Antifona k přijímání Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení hladovějící

a žíznící po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.......................................................... 40

5. neděle v mezidobí, starší proprium

414 Vstupní antifona Klanějte se Bohu, všichni jeho andělé!

Sión to uslyšel a zaradoval se a zajásaly judské dcery. ...................................................... 44

415 K obětnímu průvodu Pravice Páně mocně zasáhla, pravice Páně mě pozvedla. Nemusím umřít,

ale smím žít a hlásat skutky Páně......................................................................................... 46

416 Antifona k přijímání Všichni se divili milým slovům, která vycházela z Božích úst.............................................. 48

315


6. neděle v mezidobí 417 Vstupní antifona Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou,

opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť tys má skála a má tvrz,

pro své jméno mě povedeš a budeš řídit............................................................................... 50

418 Antifona k přijímání Jedli a důkladně se nasytili, Hospodin jim splnil, po čem toužili........................................ 52

419 Antifona k přijímání Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,

nezahynul, ale měl život věčný. ........................................................................................... 54

7. neděle v mezidobí 420 Vstupní antifona Hospodine, důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce,

zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. ................................................................ 56

421 Antifona k přijímání Chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích, Bože.

V tobě se chci radovat a jásat a opěvovat tvé jméno. ......................................................... 58

422 Antifona k přijímání Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. ......................................... 60

8. neděle v mezidobí 423 Vstupní antifona Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád. ....62

424 Antifona k přijímání Radostí zajásá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. ........................ 64

424a Antifona k přijímání Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, a budu opěvovat jeho jméno. ................. 66

425 Antifona k přijímání Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán....................................... 68

9. neděle v mezidobí 426 Vstupní antifona Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! ................................................. 70

427 Antifona k přijímání Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! ........................ 72

490 Antifona k přijímání Proto vám říkám: „Ať už v modlitbě prosíte o cokoliv, jen věřte,

že to jistě dostanete a stane se vám to.“............................................................................ 218

10. neděle v mezidobí 428 Vstupní antifona Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají. ................................................................... 74

429 Antifona k přijímání Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, ochrano má! ...................... 78

430 Antifona k přijímání Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. ........................... 80

11. neděle v mezidobí 431 Vstupní antifona Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě,

neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! .................................................................................... 84

432 Antifona k přijímání Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat

v Hospodinově domě po všechny dny svého života.............................................................. 86

316


11. neděle v mezidobí 433 Antifona k přijímání Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal,

aby byli jedno jako my, praví Pán........................................................................................ 88

12. neděle v mezidobí 434 Vstupní antifona Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému.

Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až na věky!............. 92

435 Antifona k přijímání Oči všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. ........................... 94

436 Antifona k přijímání Já jsem dobrý pastýř a za ovce dávám svůj život, praví Pán............................................... 95

13. neděle v mezidobí 437 Vstupní antifona Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.................................... 96

438 Antifona k přijímání Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!.............................. 98

439 Antifona k přijímání Otče, prosím, ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal, praví Pán.............. 100

14. neděle v mezidobí 440 Vstupní antifona Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,

tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností....................... 102

440a Vstupní antifona Bože, dostalo se nám tvého milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,

tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností....................... 104

441 K obětnímu průvodu Pokorný lid zachraňuješ, Pane, oči pyšných lidí však ponižuješ.

Vždyť kdo je Bůh kromě tebe, Pane.................................................................................... 106

405 Antifona k přijímání Pohleďte k Pánu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou............................ 22

15. neděle v mezidobí 442 Vstupní antifona Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu,

nasytím se pohledem na tebe. ............................................................................................. 108

443 Antifona k přijímání Vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:

Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože!

Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, stále tě tam mohou chválit. ............................... 112

444 Antifona k přijímání Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. ............................ 114

16. neděle v mezidobí 445 Vstupní antifona Chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích, Bože.

V tobě se chci radovat a jásat a opěvovat tvé jméno. ....................................................... 118

446 Antifona k přijímání Oči všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. ......................... 120

17. neděle v mezidobí 447 Vstupní antifona Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu svému lidu.

Bůh buď veleben. ............................................................................................................... 122

438 Antifona k přijímání Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!.............................. 98

317


17. neděle v mezidobí 448 Antifona k přijímání Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. ................................. 124

18. neděle v mezidobí 449 Vstupní antifona Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine...................................................................... 126

450 Antifona k přijímání Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět,

a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit............................................................................... 128

19. neděle v mezidobí 451 Vstupní antifona Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých!

Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. ...................... 130

452 Antifona k přijímání Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, který tě sytí jadrnou pšenicí........................................... 134

453 Antifona k přijímání Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za hříchy světa, praví Pán. ............................ 138

20. neděle v mezidobí 454 Vstupní antifona Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného!

Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. ........................................................ 140

454a Vstupní antifona Ochránce náš, Bože, shlédni, popatř na tvář svého pomazaného!

Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. ........................................................ 142

455 Antifona k přijímání U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. ...................................................... 144

456 Antifona k přijímání Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. ...146

21. neděle v mezidobí 457 Vstupní antifona Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! ............................................... 148

458 Antifona k přijímání Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody.............................................................. 150

444 Antifona k přijímání Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. ............................ 114

22. neděle v mezidobí 457 Vstupní antifona Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! ............................................... 148

459 Antifona k přijímání Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností,

Hospodine, ať nejsem zklamám, že jsem tě vzýval............................................................. 152

460 Antifona k přijímání Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje,

neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,

neboť jejich jest nebeské království.................................................................................... 154

23. neděle v mezidobí 461 Vstupní antifona Chci uvažovat o tvých přikázáních, která jsem si velmi zamiloval;

a vztáhnu své ruce po tvých ustanoveních, která jsem si oblíbil........................................ 156

318


23. neděle v mezidobí 462 Antifona k přijímání Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!.................... 158

406 Antifona k přijímání Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,

ale bude mít světlo života..................................................................................................... 24

24. neděle v mezidobí 463 Vstupní antifona Pane, odměň ty, kdo v tebe doufají, tvoji protoci ať se ukáží jako spolehliví..................... 160

464 Antifona k přijímání Pán tě ochrání svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla................................................ 162

465 Antifona k přijímání Kalich požehnání, který žehnáme, je účast v krvi Kristově;

a chléb, který lámeme, je účast v těle Kristově. ................................................................ 164

25. neděle v mezidobí 466 Vstupní antifona Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému.

Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až na věky!........... 166

467 Antifona k přijímání Chci uvažovat o tvým přikázáních, která jsem si velmi zamiloval;

a vztáhnu své ruce po tvých ustanoveních, která jsem si oblíbil........................................ 168

436 Antifona k přijímání Já jsem dobrý pastýř a za ovce dávám svůj život, praví Pán............................................... 95

26. neděle v mezidobí 468 Vstupní antifona Napravme, co jsme zavinili ve své slabosti a hříšnosti, aby nás den smrti nezaskočil

a my na poslední chvíli marně nehledali čas k pokání. Zhřešili jsme proti tobě,

Hospodine; neodvracej se od nás a smiluj se nad námi. .................................................. 170

469 Antifona k přijímání O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

Budu se těšit tvými předpisy, které miluji........................................................................... 172

27. neděle v mezidobí 470 Vstupní antifona Pane, všechno záleží na tvé vůli a není nikoho, kdo by tvé vůli mohl vzdorovat.

Vždyť tys všechno stvořil, nebe i zemi a všechno, co obepíná nebeská klenba.

Ty jsi Pán všeho tvorstva.................................................................................................... 174

471 Zpěv před evangeliem,

cyklus A Já jsem vás vyvolil, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo, praví Pán............. 176

472 Antifona k přijímání Je to jeden chléb a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo.

Vždyť my všichni jsme účastni jednoho chleba a jednoho kalicha. .................................. 178

28. neděle v mezidobí 473 Vstupní antifona Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?.................................... 180

474 Responzoriální žalm,

cyklus B

Nasyť nás, Bože, svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život!

Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou,

dej zdar práci našich rukou! ............................................................................................. 181

319


28. neděle v mezidobí 475 Antifona k přijímání Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je................. 184

29. neděle v mezidobí 476 Vstupní antifona Volám k tobě, Bože, protože mě vyslyšíš, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. ....................................... 186

477 Antifona k přijímání Úmysl jeho Srdce je od pokolení do pokolení: vytrhnout jejich duše ze smrti

a živit je za hladu. ............................................................................................................. 188

478 Antifona k přijímání Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. ........................................ 190

30. neděle v mezidobí 479 Vstupní antifona Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, jásají všichni lidé upřímného srdce. ...192

480 Antifona k přijímání Kristus si zamiloval Církev a sám sebe za ni vydal,

tím si chtěl připravit snoubenku svatou a zářící čistotou................................................... 194

31. neděle v mezidobí 481 Vstupní antifona Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě!

Pospěš mi na pomoc, Pane, má spáso!............................................................................... 196

482 Antifona k přijímání Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, Bože...................................................... 200

483 Antifona k přijímání Jako mne poslal živý Otec, a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne............. 202

32. neděle v mezidobí 484 Vstupní antifona Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! ........... 206

485 Antifona k přijímání Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

vodí mne k vodám, kde si mohu odpočinout. .................................................................... 208

486 Antifona k přijímání Učedníci poznali Pána při lámání chleba. ........................................................................ 210

33. neděle v mezidobí 487 Vstupní antifona Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat

a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil. ................ 212

488 Zpěv před evangeliem Pane, osvobodils nás od těch, kdo nás trýznili, a zahanbils ty, kdo nás nenávidí. /

Z hlubin volám k tobě, Pane, Pane, vyslyš mou modlitbu. ................................................ 214

489 K obětnímu průvodu Z hlubin volám k tobě, Pane, Pane, vyslyš mou modlitbu.

Z hlubin volám k tobě, Pane. ............................................................................................. 216

490 Antifona k přijímání Proto vám říkám: „Ať už v modlitbě prosíte o cokoliv, jen věřte,

že to jistě dostanete a stane se vám to.“ ........................................................................... 218

Slavnost Ježíše Krista Krále 501 Vstupní antifona

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby byla uznávána jeho moc, bohatství, moudrost,

čest a síla. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky. ........................................................... 222

320


Slavnost Ježíše Krista Krále 502 Zpěv před evangeliem Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida,

které přichází. .................................................................................................................... 224

503 Antifona k přijímání Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. .... 226

Slavnost Ježíše Krista Krále, starší proprium

504 Vstupní antifona Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby byla uznávána jeho svrchovaná moc, božství,

moudrost a síla a aby mu byla vzdávána čest. Jemu buď sláva a vláda na věky!.............. 228

505 K obětnímu průvodu Požádej mě a dám ti v dědictví národy a v majetek končiny země..................................... 230

506 Antifona k přijímání Pán bude trůnit jako Král na věky, Pán požehná svému lidu a obdaří ho pokojem........... 232

507 Aklamace po mši svaté Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem!......................................................... 234

Slavnost Nejsvětější Trojice 508 Vstupní antifona Velebena buď, svatá Boží Trojice, v nerozdílné jednotě! Vzdávejme jí díky,

neboť nám prokázala milosrdenství. ................................................................................. 236

509 Zpěv před evangeliem Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je a který byl a který přijde................... 238

510 K obětnímu průvodu Veleben buď Bůh Otec, jednorozený Boží Syn i Svatý Duch,

neboť nám prokázal své milosrdenství. ............................................................................. 240

511 Antifona k přijímání Velebíme nebeského Boha a vzdáváme mu díky přede všemi živými bytostmi,

neboť nám prokázal své milosrdenství. ............................................................................. 242

Slavnost Těla a Krve Páně 512 Vstupní antifona Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, praví Pán. ................................. 244

513 Zpěv před evangeliem Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;

kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. ....................................................................... 246

514 K obětnímu průvodu Kristus Pán, věčný Velekněz, obětoval chléb a víno podle Melchizedechova řádu............ 247

444 Antifona k přijímání Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. ............................ 114

Slavnost Těla a Krve Páně, adorace

515 K adoraci Pojďte se poklonit Pánu!.................................................................................................... 249

516 Antifona po 1. čtení My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává spásu,

život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni a vysvobozeni. .......................................... 250

517 Prosby po 1. čtení ........................................................................................................................................... 252

518 Antifona po 2. čtení Toto je moje Tělo, které se za vás vydává, tento kalich je nová smlouva,

potvrzená mou Krví, kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. ..................... 254

519 Prosby po 2. čtení ........................................................................................................................................... 256

520 Antifona po 3. čtení Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy............................................................. 257

521 Prosby po 3. čtení ........................................................................................................................................... 258

321


Slavnost Těla a Krve Páně, adorace

522 Antifona po 4. čtení Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. ....................................................................... 259

523 Prosby po 4. čtení ........................................................................................................................................... 260

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

524 Vstupní antifona Úmysl jeho Srdce je od pokolení do pokolení:

vytrhnout jejich duše ze smrti a živit je za hladu. ............................................................. 262

525 Zpěv před evangeliem Pán je dobrotivý a spravedlivý, proto bloudícím ukazuje v zákoně správnou cestu. /

Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mne, protože jsem tichý a pokorný srdcem,

a naleznete odpočinek pro své duše. Aleluja...................................................................... 264

526 K obětnímu průvodu Potupu a bolest zakoušelo moje srdce: a čekal jsem, kdo by měl se mnou soustrast,

a nebylo ho, hledal jsem, kdo by mě potěšil, a nenašel jsem. ........................................... 266

527 Antifona k přijímání Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. ..................................... 268

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

528 Vstupní antifona Radostí zajásá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. ...................... 270

529 Zpěv před evangeliem Blahoslavená Panna Maria uchovávala Boží slovo v srdci a rozvažovala o něm. ........... 272

530 Antifona k přijímání Maria všechno, co slyšela, uchovávala v srdci a uvažovala o tom.................................... 274

Dodatky 551 Zpěv před evangeliem Aleluja 1............................................................................................................................. 278

552 Zpěv před evangeliem Aleluja 2............................................................................................................................. 279

553 Zpěv před evangeliem Aleluja 3............................................................................................................................. 280

554 Zpěv před evangeliem Aleluja 4............................................................................................................................. 281

555 Zpěv před evangeliem Aleluja 5............................................................................................................................. 282

556 Zpěv před evangeliem Aleluja 6............................................................................................................................. 283

557 Zpěv před evangeliem Aleluja 7 (greg. chorál)...................................................................................................... 284

558 Zpěv před evangeliem Aleluja 8 (greg. chorál)...................................................................................................... 285

559 Zpěv před evangeliem Aleluja 9 (greg. chorál)...................................................................................................... 286

560 Zpěv před evangeliem Aleluja 10 (B. Korejs) ....................................................................................................... 287

561 Zpěv před evangeliem Aleluja 11 (B. Korejs) ....................................................................................................... 288

565 Zpěv před evangeliem Nedělní cyklus A (V. Pavlík) .............................................................................................. 290

566 Zpěv před evangeliem Nedělní cyklus B (V. Pavlík) .............................................................................................. 294

567 Zpěv před evangeliem Nedělní cyklus C (V. Pavlík)............................................................................................... 298

322


Dodatky 571 Modlitba Apoštolské vyznání víry...................................................................................................... 302

572 Modlitba Desatero Božích přikázání................................................................................................. 304

573 Modlitba Anděl Páně ........................................................................................................................ 306

575 Antifona k přijímání Toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj Otec:

i přijdeme k němu a příbytek u něho si učiníme. ............................................................... 308

576 Vstupní antifona Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob je jhu, které netlačí. ................................ 310

577 Antifona k přijímání Blažený služebník, kterého Pán, až přijde, najde, že bdí. Vpravdě vám pravím,

že ho ustanovím nade vším svým majetkem. ..................................................................... 312

323


324


abecední seznam zpěvů

Čís. antifona zdroj antifony str.

401 Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno. Ž 66 (65),4 10

475 Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 1 Jan 3,2 184

501 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby byla uznávána jeho moc, bohatství, moudrost, čest a síla.

Jemu buď sláva a vláda na věčné věky. Zj 5,12;1,6 222

504 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby byla uznávána jeho svrchovaná moc, božství, moudrost a síla

a aby mu byla vzdávána čest. Jemu buď sláva a vláda na věky! Zj 5,12;1,6 228

529 Blahoslavená Panna Maria uchovávala Boží slovo v srdci a rozvažovala o něm. Lk 2,19 272

460 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje,

neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,

neboť jejich jest nebeské království. Mt 5,8–10 154

409 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení tiší,

neboť oni dostanou zemi za dědictví. Mt 5,3.5 30

448 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení tvůrci pokoje,

neboť oni budou nazváni Božími syny. Mt 5,7.9 124

413 Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti,

neboť oni budou nasyceni. Mt 5,4.6 40

577 Blažený služebník, kterého Pán, až přijde, najde, že bdí. Vpravdě vám pravím,

že ho ustanovím nade vším svým majetkem. Mt 24,46–47 312

440a

Bože, dostalo se nám tvého milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,

tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností. Ž 48 (47),10–11 104

473 Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ž 130 (129),3 180

430 Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 1 Jan 4,16 80

419 Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 54

425 Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán. Mt 28,20 68

503 Hospodin bude trůnit jako král na věky. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Ž 29 (28),10–11 226

428 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají. Ž 27 (26),1–2 74

485 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mne k vodám,

kde si mohu odpočinout. Ž 23 (22),1–2 208

325


Čís. antifona zdroj antifony str.

434, 466 Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine,

a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až na věky! Ž 28 (27),8–9 92, 166

458 Hospodin popřeje dobro a naše země vydá plody. Ž 85 (84),13 150

423 Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád. Ž 18 (17),19–20 62

420 Hospodine, důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu,

který mě zahrnul dobrem. Ž 13 (12),6 56

429 Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, ochrano má! Ž 18 (17),3 78

461, 467 Chci uvažovat o tvých přikázáních, která jsem si velmi zamiloval; a vztáhnu své ruce po tvých ustanoveních,

která jsem si oblíbil. Ž 119 (118),47–48 156, 168

421, 445 Chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích, Bože. V tobě se chci radovat a jásat a opěvovat tvé jméno. Ž 9,2–3 58, 118

453 Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za hříchy světa, praví Pán. Jan 6,51 138

412 Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí, neboť žíznivou duši ukojil,

hladovou duši naplnil dobrými věcmi. Ž 107 (106),8–9 38

436 Já jsem dobrý pastýř, a za ovce dávám svůj život, praví Pán. Jan 10,15 95

450 Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6,35 128

456 Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Jan 6,51 146

411 Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. Jan 8,12 36

406 Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 24

513 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Jan 6,51 246

471 Já jsem vás vyvolil, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo, praví Pán. Jan 15,16 176

462 Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! Ž 42 (41),2 158

483 Jako mne poslal živý Otec, a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. Jan 6,57 202

472 Je to jeden chléb a my, ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo. Vždyť my všichni jsme účastni

jednoho chleba a jednoho kalicha. 1 Kor 10,17 178

527 Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Jan 19,34 268

418 Jedli a důkladně se nasytili, Hospodin jim splnil, po čem toužili. Ž 78 (77),29 52

432 Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě

po všechny dny svého života. Ž 27 (26),4 86

452 Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, který tě sytí jadrnou pšenicí. Ž 147,12.14 134

520 Kalich požehnání je společenstvím Krve Kristovy. 1 Kor 10,16 257

465 Kalich požehnání, který žehnáme, je účast v krvi Kristově; a chléb, který lámeme, je účast v těle Kristově. 1 Kor 10,16 164

522 Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Misál 9 259

326


Čís. antifona zdroj antifony str.

444 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. Jan 6,56 114

484 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Ž 88 (87),3 206

414 Klanějte se Bohu, všichni jeho andělé! Sión to uslyšel a zaradoval se a zajásaly judské dcery. Ž 97 (96),7–8 44

514 Kristus Pán, věčný Velekněz, obětoval chléb a víno podle Melchizedechova řádu. Žd 5,6 247

480 Kristus si zamiloval Církev a sám sebe za ni vydal, tím si chtěl připravit snoubenku svatou a zářící čistotou. Ef 5,25.27 194

507 Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem! 234

530 Maria všechno, co slyšela, uchovávala v srdci a uvažovala o tom. Lk 2,19 274

512 Mé Tělo je skutečný pokrm a má Krev je skutečný nápoj, praví Pán. Jan 6,55 244

403 My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni. 1 Jan 4,16 16

516 My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává spásu, život a vzkříšení,

skrze něho jsme zachránění a vysvobozeni. Gal 6,14 250

468 Napravme, co jsme zavinili ve své slabosti a hříšnosti, aby nás den smrti nezaskočil a my na poslední chvíli

marně nehledali čas k pokání. Zhřešili jsme proti tobě, Hospodine; neodvracej se od nás a smiluj se nad námi. Bar 3,2 170

474 Nasyť nás, Bože, svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život!

Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou! Ž 90 (89),14.17 181

481 Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě! Pospěš mi na pomoc, Pane, má spáso! Ž 38 (37),22–23 196

469 O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

Budu se těšit tvými předpisy, které miluji. Ž 119 (118),46–47 172

447 Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu svému lidu. Bůh buď veleben. Ž 68 (67),36 122

426, 457 Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

Popatř na mou bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy! Ž 25 (24),16.18 70, 148

435, 446 Oči všech doufají v tebe, Hospodine, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Ž 145 (144),15 94, 120

454a

Ochránce náš, Bože, shlédni, popatř na tvář svého pomazaného!

Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Ž 84 (83),10–11 142

433 Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my, praví Pán. Jan 17,11 88

439 Otče, prosím, ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal, praví Pán. Jan 17,21 100

506 Pán bude trůnit jako Král na věky. Pán požehná svému lidu a obdaří ho pokojem. Ž 29 (28),10–11 232

525 Pán je dobrotivý a spravedlivý, proto bloudícím ukazuje v zákoně správnou cestu.

Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mne, protože jsem tichý a pokorný srdcem,

a naleznete odpočinek pro své duše. Aleluja. Ž 25 (24), 8–9; Mt 11,29 264

464 Pán tě ochrání svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Ž 91 (90),4 162

463 Pane, odměň ty, kdo v tebe doufají, tvoji protoci ať se ukáží jako spolehliví. Sir 36,15 160

327


Čís. antifona zdroj antifony str.

488 Pane, osvobodils nás od těch, kdo nás trýznili, a zahanbils ty, kdo nás nenávidí. / Z hlubin volám k tobě,

Pane, Pane, vyslyš mou modlitbu. Ž 44 (43),8–9; Ž 130 (129),1–2 214

422 Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Jan 11,27 60

470 Pane, všechno záleží na tvé vůli a není nikoho, kdo by tvé vůli mohl vzdorovat. Vždyť tys všechno stvořil,

nebe i zemi i všechno, co obepíná nebeská klenba. Ty jsi Pán všeho tvorstva. Est 4,17c.d.e. 174

576 Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel; podrob je jhu, které netlačí. Ž 110 (109),2 310

405 Pohleďte k Pánu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Ž 34 (33),6 22

410 Pojďme, padněme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh. Ž 95 (94),6–7 32

515 Pojďte se poklonit Pánu! Ž 100 (99) 249

441 Pokorný lid zachraňuješ, Pane, oči pyšných lidí však ponižuješ. Vždyť kdo je Bůh kromě tebe, Pane. Ž 18 (17),28.32 106

417 Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně,

vždyť tys má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. Ž 31 (30),3–4 50

526 Potupu a bolest zakoušelo moje srdce: a čekal jsem, kdo by měl se mnou soustrast a nebylo ho;

hledal jsem, kdo by mě potěšil, a nenašel jsem. Ž 69 (68),21 266

502 Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Mk 11,10 224

505 Požádej mě a dám ti v dědictví národy a v majetek končiny země. Ž 2,8 230

415 Pravice Páně mocně zasáhla, pravice Páně mě pozvedla. Nemusím umřít, ale smím žít a hlásat skutky Páně. Ž 118 (117),16–17 46

402 Prostíráš pro mě stůl, má číše přetéká. Ž 23 (22),5 14

490 Proto vám říkám: „Ať už v modlitbě prosíte o cokoliv, jen věřte, že to jistě dostanete a stane se vám to.“ Mk 11,24 218

407 Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno. Ž 106 (105),47 26

424, 528 Radostí zajásá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem. Ž 13 (12),6 64, 270

451 Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože,

ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. Ž 74 (73),20.19.22.23 130

509 Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je a který byl a který přijde. Zj 1,8 238

431 Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! Ž 27 (26),7.9 84

479 Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, jásají všichni lidé upřímného srdce. Ž 64 (63),11 192

408, 459 Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností,

Hospodine, ať nejsem zklamám, že jsem tě vzýval. Ž 31 (30),17–18 28, 152

478 Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Mk 10,45 190

454 Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích

než jinde tisíc. Ž 84 (83),10–11 140

575 Toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj Otec: i přijdeme k němu a příbytek u něho si učiníme. Jan 14,21.23 308

328


Čís. antifona zdroj antifony str.

518 Toto je moje Tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou Krví,

kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. 1 Kor 11,24–25 254

455 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ž 130 (129),7 144

486 Učedníci poznali Pána při lámání chleba. Lk 24,35 210

482 Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, Bože. Ž 16 (15),11 200

477, 524 Úmysl jeho Srdce je od pokolení do pokolení: vytrhnout jejich duše ze smrti a živit je za hladu. Ž 33 (32),11.19 188, 262

487 Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším

a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil. Jr 29,11.12.14 212

442 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Ž 17 (16),15 108

438 Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Ž 103 (102),1 98

510 Veleben buď Bůh Otec, jednorozený Boží Syn i Svatý Duch, neboť nám prokázal své milosrdenství. Tob 12,6 240

508 Velebena buď, svatá Boží Trojice, v nerozdílné jednotě! Vzdávejme jí díky, neboť nám prokázala milosrdenství. Tob 12,6 236

511 Velebíme nebeského Boha a vzdáváme mu díky přede všemi živými bytostmi,

neboť nám prokázal své milosrdenství. Tob 12,6 242

476 Volám k tobě, Bože, protože mě vyslyšíš, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. Ž 17 (16),6.8 186

427 Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Ž 17 (16),6 72

443 Vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů,

můj králi a můj Bože! Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, stále tě tam mohou chválit. Ž 84 (83),4–5 112

437 Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. Ž 47 (46),2 96

416 Všichni se divili milým slovům, která vycházela z Božích úst. Lk 4,22 48

440 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,

tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností. Ž 48 (47),10–11 102

489 Z hlubin volám k tobě, Pane, Pane, vyslyš mou modlitbu. Z hlubin volám k tobě, Pane. Ž 130 (129),1–2 216

424a Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, a budu opěvovat jeho jméno. Ž 13 (12),6 66

449 Ze záhuby vysvobodíš můj život, Hospodine. Jon 2,7c 126

404 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!

Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni. Ž 96 (95),1.6 20

329


Ž 2............................................................505

Ž 8............................................................508

Ž 9............................................................421

Ž 13 (12)...........................................420, 424

Ž 16 (15)...................................................482

Ž 17 (16)...................................427, 442, 476

Ž 18 (17)...................................423, 429, 441

Ž 20 (19)...................................................480

Ž 23 (22)...........................402, 436, 485, 518

Ž 25 (24)...........................................426, 525

Ž 27 (26)...................................428, 431, 432

Ž 28 (27)...................................................434

Ž 29 (28)...........................................503, 506

Ž 31 (30)...................................408, 417, 459

Ž 33 (32)...........................477, 510, 511, 524

Ž 34 (33) .........405, 409, 416, 430, 433, 439,

450, 453, 456, 460, 465, 475,

483, 486, 527, 575, 577

Ž 38 (37)...................................................481

Ž 42 (41), 43 (42).....................................462

Ž 44 (43) / Ž 130 (129)............................488

Ž 47 (46)...................................................437

Ž 48 (47)...................................................440

Ž 54 (53)...................................................445

Ž 63 (62)...................................................419

Ž 66 (65)...........................................401, 444

Ž 67 (66)...................................................516

Ž 68 (67)...........................................425, 447

Ž 69 (68)...................................................526

číselný seznam žalmů

Žalm Číslo zpěvu Žalm Číslo zpěvu Žalm Číslo zpěvu

Ž 70 (69)...................................................449

Ž 72 (71)...........................................501, 504

Ž 74 (73)...................................................451

Ž 78 (77)...........................................418, 466

Ž 81 (80)...................................................512

Ž 84 (83)...........................................443, 454

Ž 85 (84)...........................................487, 490

Ž 86 (85)...................................................457

Ž 88 (87)...................................................484

Ž 89 (88)...................................................470

Ž 90 (89)...................................................474

Ž 91 (90)...................................................464

Ž 92 (91)...................................................528

Ž 95 (94)...................................................410

Ž 96 (95)...........................................404, 413

Ž 97 (96)...................................................414

Ž 100 (99).................................................515

Ž 103 (102)...............................403, 438, 478

Ž 104 (103)...............................................458

Ž 105 (104)...............................................479

Ž 106 (105)...............................................407

Ž 107 (106)...............................................412

Ž 110 (109).......................................514, 576

Ž 111 (110)...............................................446

Ž 112 (111)...............................................406

Ž 116 (115).......................................448, 520

Ž 118 (117)...............................................415

Ž 119 (118).......................461, 467, 468, 469

Ž 130 (129)...............................455, 473, 489

330

Ž 132 (111)...............................................463

Ž 145 (144)...............................................435

Ž 146 (145)...............................................422

Ž 147........................................................452

Lk 1,46–56.......................................472, 530

Misál 9......................................................522


obsah

Slovo úvodem ........................................................................................................................................................................................................................... 3

Předmluva k prvnímu vydání ................................................................................................................................................................................................... 5

Poznámky k interpretaci............................................................................................................................................................................................................ 7

Neděle v liturgickém mezidobí

2. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 10

3. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 20

4. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 26

5. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 32

5. neděle v mezidobí (starší proprium).................................................................................................................................................................................. 44

6. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 50

7. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 56

8. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 62

9. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 70

10. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 74

11. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 84

12. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 92

13. neděle v mezidobí.............................................................................................................................................................................................................. 96

14. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 102

15. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 108

16. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 118

17. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 122

18. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 126

19. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 130

20. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 140

21. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 148

22. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 152

23. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 156

24. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 160

331


25. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 166

26. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 170

27. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 174

28. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 180

29. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 186

30. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 192

31. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 196

32. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 206

33. neděle v mezidobí............................................................................................................................................................................................................ 212

Slavnosti Páně v liturgickém mezidobí

Slavnost Ježíše Krista Krále.................................................................................................................................................................................................. 222

Slavnost Ježíše Krista Krále (starší proprium)...................................................................................................................................................................... 228

Slavnost Nejsvětější Trojice.................................................................................................................................................................................................. 236

Slavnost Těla a Krve Páně..................................................................................................................................................................................................... 244

Slavnost Těla a Krve Páně, adorace....................................................................................................................................................................................... 248

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.................................................................................................................................................................................. 262

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie...................................................................................................................................................................... 270

Dodatky

Nápěvy pro Aleluja a verš před evangeliem.......................................................................................................................................................................... 278

Apoštolské vyznání víry........................................................................................................................................................................................................ 302

Desatero Božích přikázání..................................................................................................................................................................................................... 304

Anděl Páně............................................................................................................................................................................................................................. 306

Další antifony........................................................................................................................................................................................................................ 308

332


333


P. Josef Olejník

NEDĚLNÍ GRADUÁL (varhanní doprovod)

Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí

Uspořádání a sazba Vladimír Pavlík

Vydala a vytiskla Matice cyrilometodějská s. r. o.

jako svou 809. publikaci

Vydání první

Olomouc 2020

www.maticecm.cz

Doporučená cena 397 Kč

ISMN 979-0-706541-08-2

ISMN 979-0-706541-07-5 (zpěvník)

334


335

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!