Aggressive Glue No.1

Aggressive.Glue.Crew

Aggressive

Glue

No.1


str:

3-12

13-14

15

16

17

18


S

T

R

8

E

D

GE

Straightedge,rovněžzkrácenějakosXe,ježivotnístyl,kterýseformovalnapřelomu70.a80.

letnahardcorepunkovéscéně.SvůjnázevzískalpodlestejnojmenéhotrackuodD.C.palby

Minorreat.Jednáseočistýživotnístyl,jakjižpřekladnázvunapovídá.Stoupencitohoto

hnutíodmítajídrogyatojakilegální,takilegální.Životbeztvrdýchdrog,alkoholu,tabákua

dokonceipromiskuitníhosexu.StoutosubkulturoujeneodmyslitelněspjatépísmenoX.Tose

dotétověcizačlenilodíkykapeleeTeenIdles,kterávroce1980hrálavSanFranciském

MabudayGardens.PísmenoXjim bylonarucevyznačeno,protožečlenovékapelynebylizletilí,

díkytomubarmanivěděli,žetěmhlenalívatrozhodněnemají.Tatokapelastejnéhoroku

vydáváEPMinorDisturbance,najehožobalujsoupřekříženéruceskříži.Totooznačenítedy

patřilonezletilím,alestoupencistraightedgescénysitentosymboldobrovolněmalovalina

rukou.Hnutírostlonasíle,kapelypřibívalyajejichlozoeserozrostlaoprávazvířat,vegetariánství,veganstvíadokonceiodmítáníkonzumacekofeinu.RádiVám

některéoldschool

smečkypředstavíme.

PokudVásněkteráztěchtobandzaujala,takjsem sijistý,žejínajdetevjukeboxuvolomouckém

baruVPodpalubí.

.aklidněsiknim dejtepanáka.


I'm apersonjustlikeyou

ButI'vegotbeterthingstodo

ansitaroundandfuckmyhead

Hangoutwiththelivingdead

Snortwhiteshitupmynose

Passoutattheshows

Idon'teventhinkaboutspeed

at'ssomethingIjustdon'tneed

I'vegotstraightedge

I'm apersonjustlikeyou

ButI'vegotbeterthingstodo

ansitaroundandsmokedope

BecauseiknowthatIcancope

Laughatthethoughtofeatingludes

Laughatthethoughtofsniffingglue

Alwaysgonnakeepintouch

Neverwanttouseacrutch

I'vegotstraightedge

4


5

Minorreatbylaamerickáhardcore-punkovákapela,založenár.1980veWashingtonu,

zpěvákem Ianem MacKayem abubeníkem Jeffem Nelsonem.DůležitéprozformováníMinor

reat,bylohraníIanaaJeffav„theTeenIdles“přistudiunaWilsonHighSchool.Během jejich

dvouletéhofungovánínarostoucíWashingtonskéhc-punkovéscéněsetheTeenIdlesstala

velmioblíbenousespoustoufanoušků,prokterépředstavovalinovéBadBrains.IanaJeffbyli

hodnězapálenídoDIYanezávisléundergroundpunkovéscény.PorozpadutheTeenIdles,

použiliušetřenépenízenavytvořeníDischordRecords,kdevzniklospoustualbostatníchwash-

ingtonsýchpunkovýchkapel.

PoukončenífungováníeTeenIdles,IanaJeffpřibralikytaristuLylePreslaraaBaskytaristu

BrianaBakera.Jejichprvníkoncertseuskutečnilvprosinci1980,pobokuBadBrains,theUntouchables,BlackMarketBabyaS.O.A.,všechnolokálníkapely,pocházejícízWashingtonuD.C.

Vroce1981vyrazilinasvéprvníturnépovýchodním pobřežíastředním západě,předcházela

tomujejichprvníEPdeskapojmenovaná„Inmyeyes“.

Jejichsong„Straightedge“zprvníhoEP,pomohlznačněrozšířit

myšlenkustraightedgeadáticelémuhnutíjižneodmyslitelnépojmenování.Ianvšaknikdy

nezamýšlelněkomudiktovat,comádělatatextpísně"Straightedge"jakožtoisongu"Outof

step"nemělbýtsouborpravidel,alejenvyjádřením toho,jaktocítíonsám.Prototakéznovu

vydaná"outofstep"bylarozšířenatextověočástsvysvětlením celésituace.

Dalšísong,kterýbylněkterýmilidmišpatněpochopen,byljejichvál"guiltyofbeingwhite".Byl

totextoIanovi,kterýchodilnastředníškolu,kdesevětšinažákůskládalazafroameričanůati

Ianaajehokamarádyšikanovali.KapelaSlayersongpřevzalaazměnilaposledníčásttextuna

"guiltyofbeingright".MacKayhomrzelo,ženěkdo

vtom textuhledáněcorasisticekého,protožepro

nějtoodzačátkubyloanti-rasistické.


Kapelaseběhem svéhopůsobení,dokoncenakrátkýčasrozpadá,

protožekytaristaLylePreslarodešelstudovatdoIlinoisnauniverzituNorthwestern.Během

tétodobyMacKayeaNelson

dalidohromadyprojekt,kterýsejmenovalSkewbald/Grand

Union.Tentoprapodivnýnázevnesl,protožeseobahudebníci

nedokázalischodnoutnajednom názvuaBrian Bakersi

mezitím odskočilzahrátnakytarudogrupyGovernmentIssue.

PonávratuPresleraseMinorreatrozrůstáoStevaHansgena,kterýobsadíbasuaBakerse

ocitánapostudruhékytary.Nicméněsekapelavroce1983rozpadá.Ktomudocházíponeshodáchčlenů,kteřímajírozličnýpohlednasměrkapely.Posledníshowodehrávají23.zářív

LansburghCulturalCenter,kterésenacházívD.C.ČlenovéMTsepotérozutečoudojiných

kapeljako byly Fugazinebo Dog

Nasty. I když, kapela neměla

dlouhéhotrvání,takipřestoovlivnila

tisícelidínacelém světěanám nezbývá,nežhoditpětkudojukeboxua

smutněsizabroukat"look atus

today,we'vegoten softand fat,

waitingforthemoment,it'sjustno

comingback".

THEFAITH

TahleukřičenámlátičkazD.C.sedaladohromadyvlétěroku1981,kdedomikrofonuřval

AlecMacKay,dokytarymlátilMichaelHampton,zabicímisedělIvorHanson(obadříve

hrávalivkapeleStateOfAlertsHenryRolinsem)anabasutovalilChrisBald.PrvnívystoupeníodehrálinastředníškoleH.B.Woodlawnvlistopadustejnéhoroku.NázeveFaith

sivybraliproto,žechtělipůsobitpozitivním dojmem,nazvdorytomu,žejejichsoundbyldosti

agresivnízáležitostí.Nevertheless.zeFaithserychlestávápopulárníbandajižvprosinci

nahrávajískapeloueVoiddestruktivnísplitko,kterévyšlopodhlavičkouDischordRe-

cords,cožbylmístnínezávislýlabelAlecovastaršíhobratraIanaMacKayeaJeffaNelsonaz

Minorreat.Prvnípressbylvyprodánpodvoutýdnechaobsahovalisong"You'reX'd",který

kritizovallidi,kteřísinanovépopulárníhnutístraightedgepouzehrají.Vroce1983e

FaithvydaliosmitrackovéEPsnázvem SubjectToChange,kteréprodukovalIanMacKaye.

DeskajevícemelodičtějšíatodíkydruhémukytaristoviEdwarduJanneymu,kterýdokapely

naskočilnakoncipředešléhoroku.NicméněseeFaithvlétě1983rozpadajíačlenové

kapelyzkoušíštěstíveskupináchjakoRitesOfSpringneboEmbrace.eFaithbylidostipop-

ulárníkapelouaD.C.scénajezbožňovala.

6


YOUTHOFTODAY

YouthOfTodaysezformovalivDanburyvConnecticutuvroce1985zedvoučlenůkapelyViolentChildren.BylijimizpěvákRayCappoakytaristaJohn'Porcel'Porcely.Cappochtěl

šířitstraightedgeosvětuprostřednictvím kapely.Bylotovdobě,kdyprvnívlnaxkařskejch

kapelmizelazaobzorem.PřizvaliksoběještěGrahamaPhilipseaDarenaPesceho,kteří

společněsPorcelim hráliveYoungRepublicans.Ještětéhožroku,nahrávajíprvnípočina

toEPCan'tCloseMyEyes,kterývycházíuPositiveForceRecords,cožbyllabelkapely7SecondssekterouvtédoběYOThrálinějakétykoncerty.Následujeturnénakterévšakodmítá

vyrazitDaren,atakceléturnéodmlátízpěvákKevinzjižzmíněných7Seconds.Ponávratu

ztourkapeluopouštíGraham aDaren,kteříjsounahrazeničlenyznewyorkskýchStraight

Ahead.AprotožetososvětouYOTopravdumyslívážně,taknapř.kupujíjídlobezdomovcům

očemžjeisong"makeachange",kterývyšelnaalbusúderným názvem BreakDowne

Walsvroce1986.YOTkoncertujíasXescénavNYCserozrůstá.Jakužtotakalebývá,tak

seobjevujeispoustanenávisti,čehožmáRaynakonciroku87dostakapelasenachvílirozpadá.Netrvátonaštěstídlouhoajedesedál.Svydáním

albaWe'reNotInisAlonesesestavakapelykonečněustálí,protožedotédobyprocházímnohazměnami.

JednouznichjeiúčinkováníMikeFerara.Natomtoalbuseobjevuje

song"nomore",kterýpropagujevegetariánstvíavzniklkněmuivideoklip.NásledujícíevropskéturnézahrnujeibývalouJugoslávi.Bohuželspříchodem

roku1990seYOTrozpadají.Narozloučenouvychází4trackovýsedmipalec.Třiztěchtopísníseobjevujínasinglu

Disengage.SpolečněsYouthOfTodayodcházíidruhávlnastraight

edgekapel.Jejichposelstvívšakzůstává.isamewilkeeponburning

strong!.vznikákapelaShelteraYOTsenahardcorepunkovápódiaještě

mnohokrátvrací.

7


8


JudgejehardcoregroupazdrsnéhoNewYorkCity,kterásezformovalaroku1987.Zakládalji

kytaristaJohn„Porcel”Porcelyspolečněsbubeníkem Mike„Judge”Ferararem,kteříspolu

tohočasuřádilivStraightEdgeúderce„YouthOfToday.”NásledujícírokvydávajínaPorcelyholabeluSchism

(kterývedespolečněskytaristouAlexBrownem zkapelSideBySideaGorila

Biscuits)pětisongový7‘snázvem „NewYorkCrew”,kterýssebouneseicoverpísně„Warriors”odbritskýchBlitz.Tovšestále,jenjakodvoučlennákapela.Porcelynahrávákytarovéa

basovépartyaFeraroseujímábicíchspolečněsvokály.KapelasedoplňujeodrummeraLuke

„Lukey”AbbeyhoabaskytaristuJimmyhoYuajekompletní.Dočkávásevšakkritiky,zejména

odfanzinuSanFranciscoMaximum Rock’n’Rol,zasvémilitantníStraightEdgepostojeve

svýchtextech.Toovšem bylzáměrnýtahčlenů,kterým přišlo,žetextyYouthOfTodaymají

přílišpozitivníposelstvínato,abymohlinakopattolikzadků,kolikjepotřeba,protožetexty

jako„osedrugsaregonnakilyou,ifidon’tgetyourst“jsoujasným ultimátem pro

všechnyjunkiesvNYC.Veskutečnostibyltentotext,ojednom zčlenůMikovyrodiny.První

LP„Bringin’ItDownuRevelation”RecorsnahranávChungKingStudios,jižbylasnovousestavou,kdesenabicíobjevilSammySieler(ProjectX,SideBySideataktéžYouthOfToday)a

nabasuMatPincus.Členovézvýsledkunebylinadšení,atakserozhodlinahrávkuznovu

nahrátnaRhodeIslanduNormandySound,kdesvětlosvětaspatřiloalbum „eAgeOfQuarrelodCro-Mags.”NaRevelationvyšloalbum

vroce1989,ijakolimitovanáedice,atov

omezeném nákladu110kopiínabílém vinylusalternativním názvem „ChungKingCanSuck

It.”Získaliholidé,kteřísideskupředem objednali.Vdnešnídoběsejednáoveliceraritní

kousek,kterýsepohybujenaserverechjakojeEBayod1.500dolarůvýše.Judgeserozpadliv

roce1991,kdyžMikemělvšehotohonásilíkolem kapelydostarozhodlschovatsedoústraní.

Dohromadysedalizaseažvroce2013,kdyvyprodalidvěvystoupenívNYC.Následujícíroky

kapelaopětkoncertovalapoSpojenýchstátech,JižníAmericeaEvropě.Idnesjejínahrávky

působínekompromisním dojmem azažerousedokůžejakoaggressiveglue.

9


societysystem decontrol12


13


14


15


epastisjustthat,thepast

I'm tryingtomakethegoodtimeslast

Lightthatmatchleavethatbridgebehind

Becauseregretissuchawasteoftime

MyfailuresI'velearnedtoaccept

I'vegotonelife,nomoreandnoless

Mylife,myway,fuckwhattheyexpect

Neverlookback,noregrets

Itistimethatwelearntoneverlookback

Onmistakeswecan'tundo

Keeplookingforward,keeppushingon

Embracethepainbecauseitwilmakeyoustrong

Decisionsweremade,rightorwrong

Iwon'tdwelonthosedays,they'relonggone

Neverlookback,noregrets

I'm tiredofneverfeelingcomplete

AndholdingontothingsthatIdon'tneed

I'lburythepastthatnearlyburiedme

We'vegotscarstoshowwherewe'vebeen

We'vesaltedourwoundstonotforgetagain

Here'stoalofournewends

16


Novinka této rakouské sebranky

pojmenovanépokrásnéherečcenám

přinášízesvéhorodnéhoSanktPölten

třináct nových songů s patřičně

energickým zvukem, melodickými

kytaramiasborovýmirefrény,které

provázíceléalbum adokážesvouatmosférouprojasnititennejvícfuckedupden.Jižprvní

‚X-Lips‘dáváadrenalinovouinjekcipřímodosrdceajámám stochutí,si„šašu“dátznovuna

živo.Tenhlepocitještěumocníhneddruháněmeckynazpívaná„ArenaWien“.Člověkbyvní

okamžitěchtělbýtspartoukámošů,řváttenhlesongalejtpolidechpivo.Strašněchytlavá

záležitost.Album šlapeanásledujícísongynepovolují,vypíchlbych‚DDRCoat‘hlavnězajeho

mrazivýkonec,zběsilou„NoClass“projejínekompromisnínaléhavostasborovku,kterádává

připomenouttrack'UnknownSoldier'odeCasualties,pohodovou„SoundsFrom e

Streets“,zekterémátepocit,žesevznášítenaobláčku,vyřvávačku„Blue,YelowSTP‘zajejí

pozitivnínábojnebopochmurnou,alezároveňrozjařenou„StuckInMyCar“.Album seloučí

akustickou'DieseMeineStadt'.Opravduvydařenáplacka,kterápromilovníkymelodického

punkrockujejakonečekanáránapěstí.Rakouštíklucisenanívyřádili,takžeběžteaokamžitě

sijíkupte,protožetohleopravdunějakoudobuzesvéhogramofonujentaknesundáte.

17


Novéalbum berlínskéhovýpadkuNastygram

Seditionvydanélonivlistopadu,s

seboupřinášídesetnovýchzářezů.Otvíračka

'Anti-Cap Messiah',která se

dočkalaivideoklipu,dokážerozpumpovat

srdcealenochům bychjídoporučilcoby

budíčekdopráce.Zajednu minutu a

dvacetšestvteřinjevšakpovšem apřehrávačrozvibrujevlnovédélkydruhéhosongu'DeadDogs

DancingInYourEyes',kterájevmýchočíchinejlepším trackem nadesce.Jeznícítitjistádávka

melancholieavbrněnském KabinetuMÚZ,mipřirefrénu"youdon'tneedtosayanythingto

scaremetodeath"běhalmrázpozádech.Následující'InMyOwnMovie'a'A.S.Disilusion'sepro

měukazujíjakosongy,kterépřidalším poslechunebudumítproblém přeskočit.Ponichse

dostávámekekilertracku'Imagination'.Naprostápecka,kteráužodprvníchtónůopětzrychluje

srdečníteparozhýbávábokyinejvětším odpůrcům tance.Sotvadozníjejítóny,užsechystátahle

berlínskápartičkarozjetdalšípecku'MakePunkRockGreatAgain',kdecobyhost,pějeiPeter

TestTube.Sborovkajakoprase.Sedmým zářezem nadescejeskočná'S.U.,USlave',kterásepříjemněposloucháavěřím,žesemnohým

jejírefrénbudehonitdlouhohlavou.Osmá'MSP'mě

přílišnezaujala,ale zatodevátá'KubrickEyes'sgradujícím koncem seposlouchá

oprotitomuúplně sama.DeskaNastygram sesnámiloučíagresivněpodaným

válem 'We've ComeToDestroy'ajestlipřemýšlíteokoupi,takurčitě

neváhejte,pro- tožebarvahlasumaličkéhoblonďáčkaBeve,sepříjemně

poslouchá už oddobRadioDeadOnesatoplatístále.Jednáseofajnovoudesku,

nakteroubudehistoriepamatovat,protoženěkterésongy

budoužítnavždy.MakePunkRockGreatAgain!


ZaAggressiveGlueCrew:SpáčaaPapája

Uvidímesenabaru


Heykids,

don'tdodrugs!

Aggressive

GlueCREW

More magazines by this user
Similar magazines