19.08.2020 Views

Metodická příručka Francouzsky bezbolestně

Metodická příručka ke studiu francouzštiny volnočasovými aktivitami

Metodická příručka ke studiu francouzštiny volnočasovými aktivitami

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

METODICKÁ PŘÍRUČKA

ke studiu francouzštiny volnočasovými aktivitami


Obsah

Úvod ........................................................................................................................................... 1

1. Čtení .................................................................................................................................... 3

A. Knihy ................................................................................................................................... 4

I. Fáze: začátečníci .............................................................................................................. 4

II. Fáze: pokročilí .............................................................................................................. 10

B. Noviny/Časopisy ............................................................................................................... 11

C. Internet .............................................................................................................................. 16

Rady a triky na čtení ve francouzštině .................................................................................. 19

2. Poslech .............................................................................................................................. 22

A. Francouzské filmy a seriály .............................................................................................. 22

B. Televizní vysílání .............................................................................................................. 24

C. Krátká videa ...................................................................................................................... 25

D. Francouzský rozhlas .......................................................................................................... 26

I. Fáze: začátečníci ............................................................................................................ 26

II. Fáze: pokročilí .............................................................................................................. 27

E. Písně ve francouzštině ....................................................................................................... 29

F. Audioknihy (Livres audio) ................................................................................................ 30

I. Fáze: začátečníci ............................................................................................................ 30

II. Fáze: pokročilí .............................................................................................................. 30

Rady a triky k poslechu ve francouzštině ............................................................................. 31

3. Mluvení a schopnost konverzace ...................................................................................... 33

A. Konverzace........................................................................................................................ 34

B. Vnitřní řeč ......................................................................................................................... 36

Rady a triky k mluvení a ke schopnosti konverzace ve francouzštině ................................. 38

4. Psaní .................................................................................................................................. 40

A. Drobné texty ...................................................................................................................... 41


B. Korespondence a písemná komunikace ............................................................................ 42

Rady a triky k psaní ve francouzštině ................................................................................... 46

5. Francouzsky bezbolestně v praxi ...................................................................................... 48

Slovo závěrem .......................................................................................................................... 50


Úvod

Komu je příručka určena?

Rádi byste věnovali studiu francouzštiny více času a energie, ale samotný pohled na učebnici

francouzštiny vám ubírá chuť do učení? Jestliţe se odpoutáte od učebnic a začnete se učit

francouzsky prostřednictvím oblíbených činností jako je čtení, poslech hudby nebo sledování

filmů, vaše studium se stane efektivnější, naučení bude kvalitnější a dlouhodobé. V podstatě

se budete věnovat vašim koníčkům a často ani nepostřehnete, ţe se jazykově i kulturně

vzděláváte. Největší motivací ke studiu francouzštiny se tak stane radost z práce a zájem o

věc.

Metodická příručka Francouzsky bezbolestně je určena všem studentům francouzského jazyka

od mírně pokročilých (úroveň A2) aţ po pokročilé (úroveň B2), které jiţ omrzelo studium

pomocí učebnic a dalších prefabrikovaných studijních materiálů. Příručka můţe také poslouţit

učitelům francouzského jazyka jako zdroj inspirace k oţivení běţných hodin výuky cizího

jazyka. Příručka pedagogům nabízí celou řadu metod, jeţ mohou doplnit práci s učebnicí a

zvýšit tak motivaci ţáků a studentů francouzštiny.

Ačkoliv je příručka zaměřená na konkrétní cizí jazyk – francouzštinu, cenné informace zde

naleznou i studenti dalších cizích jazyků. Jednotlivé metody uvedené v příručce jsou obecně

platné a mohou být aplikovány na studium jakéhokoliv cizího jazyka včetně dnes

nejrozšířenější angličtiny. Studium angličtiny je v mnohých ohledech snazší,

protoţe autentické zdroje v angličtině (literatura, filmy, hudba apod.) jsou celkově dostupnější

– s angličtinou se v dnešní době setkáte všude. Naproti tomu dostat se ke zdrojům ve

francouzštině vyţaduje více času a úsilí. Také musíte vědět, co a kde hledat – právě tyto

informace přináší příručka Francouzsky bezbolestně.

Obsah a účel příručky

Příručka obsahuje ucelený soubor nejrůznějších mimoučebnicových metod studia

francouzského jazyka, ze kterých si můţete vybrat podle individuálních zájmů a preferencí.

Vedle klasických metod výuky cizího jazyka, kde je médiem učitel, učebnice, tabule a křída,

existuje celá řada jiných a hlavně zábavnějších moţností studia cizího jazyka.

Jazykové učebnice nelze naprosto zatracovat, v počátcích studia určitě mají velký význam,

protoţe pokládají potřebné základy k dalšímu osvojování jazyka. Nicméně pokud máte pocit,


ţe uţ vás práce s učebnicí nudí a nikam dále jazykově neposouvá, je čas sáhnout po dalších

metodách studia. V příručce proto naleznete nejrůznější způsoby jak se efektivně a hlavně

bezbolestně učit francouzsky. Jedná se o jednoduchý návod ke studiu francouzštiny

přirozeným a nenuceným způsobem, počínaje zjevnými metodami jako je četba v originále aţ

po triviální maličkosti jako je například sepisování nákupního seznamu pouze pomocí

francouzských slov.

Struktura příručky

Příručka je rozdělena do čtyř hlavních kapitol kopírujících čtyři základní jazykové

dovednosti, které je třeba si při studiu francouzštiny osvojit: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Na konci kaţdé z kapitol naleznete rady a triky, které vám usnadní proces osvojování si dané

dovednosti. To vše s minimálními či nulovými náklady a z pohodlí domova. Jednotlivé rady a

doporučení jsou často doprovázeny stručným popisem konkrétního kulturního fenoménu

z frankofonního světa. Při studiu francouzštiny se můţete obohatit nejen jazykově, ale i

kulturně.

Součástí příručky jsou uţitečné odkazy na zajímavé internetové stránky, které vám mohou

s francouzštinou pomoci nebo vás inspirovat k dalším způsobům studia. Některé podkapitoly

jsou rozděleny do dvou fází na základě jazykové úrovně – pro začátečníky a pokročilé.


1. Čtení

Čtení v originále je bezesporu jeden z nejlepších způsobů jak si osvojit cizí jazyk. Nelekejte

se, neznamená to, ţe máte automaticky sáhnout po francouzské literární klasice à la Victor

Hugo či Émile Zola, která se hemţí zastaralou slovní zásobou a sloţitými větnými

konstrukcemi. Hlavním kritériem pro výběr četby ve francouzštině by měly být vaše

individuální zájmy a preference. Sáhnout byste měli po takovém druhu literatury, který běţně

čtete i v češtině, jeho obsah je vám blízký a čtení vám přináší radost. Potěšení z četby pak

bude dvojnásobné, protoţe se obohatíte nejen kulturně ale i jazykově.

Pokud začnete číst v originále, nesmírně tak rozšíříte svou aktivní i pasivní slovní zásobu.

Také se zlepšíte v porozumění souvislému textu a naučíte se odhadnout význam neznámých

slov z pouhého kontextu bez pouţití slovníku. Díky pravidelnému kontaktu s psanou formou

francouzštiny se zdokonalíte i v písemném projevu a pravopis francouzských slov vám jiţ

nebude činit takový problém. V neposlední řadě si osvojíte francouzské větné konstrukce a

vazby, které se od těch českých značně liší a činí českým studentům francouzštiny nemalé

potíţe.

Zvláště pokud se čtením ve francouzštině teprve začínáte, rozhodně byste měli mít při ruce

dvojjazyčný slovník. Coţ ovšem neznamená, ţe budete vyhledávat význam kaţdého slova,

kterému nerozumíte. Tento přístup by vás velice rychle omrzel a od čtení v originále odradil.

Naprosto dostačující je přeloţit si klíčová slova, která se v daném textu hojně vyskytují a

jejich neznalost vám brání v celkovém porozumění. Při čtení v originále totiţ nejde o význam

jednotlivých slov, ale o pochopení smyslu díla jako celku.

Kromě slovní zásoby si čtením procvičíte i gramatiku, protoţe máte moţnost vypozorovat

gramatická pravidla v praxi. Takto nabyté vědomosti mají delší trvání a větší hloubku, neţ

kdyţ se učí izolovaně v učebnicích. Týká se to například postavení zájmen ve větě, pouţití

předloţek nebo časování nepravidelných sloves.

Naučit se číst v originále je proces, který nelze výrazně uspíšit. Člověk se musí k porozumění

psané francouzštiny takzvaně „pročíst“. Naučit se francouzsky čtením znamená číst hodně a

často – je to běh na dlouhou trať. Nicméně pokud se budete čtení věnovat pravidelně, první

výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. S kaţdou další přečtenou kníţkou ve francouzštině

si budete pěstovat větší cit pro jazyk a celkově se budete cítit ve francouzštině jistější.


Proces čtení s porozuměním francouzskému textu má několik fází, které je třeba respektovat.

Jestliţe nejste zvyklí číst v originále, nesnaţte se přeskočit 1. fázi s tím, ţe ji nepotřebujete,

protoţe právě ona vás připravuje na náročnější texty, se kterými byste si nemuseli zprvu vědět

rady.

Při výběru četby se neomezujte jen na knihy. Číst v originále můţete cokoliv, tady se meze

nekladou. Kaţdý rád čte něco jiného: novinové články, různě zaměřené časopisy, filmové

recenze, cestovní průvodce, zahraniční internetové blogy a podobně.

A. Knihy

Pokud rádi trávíte čas s knihou v ruce, zkuste začít číst knihy i v cizím jazyce. Vědomí, ţe

čtete knihu přímo v originále bez nutnosti českého překladu, přináší velké zadostiučinění.

Rozhodně však hned nehledejte „ztracený čas“ s Marcelem Proustem. Francouzští autoři jako

Proust, Balzac či Sartre jsou pro zkušenějšího a náročnějšího čtenáře, který má s četbou

v originále zkušenosti.

V dnešní době naleznete celou řadu francouzských knih zdarma na internetu, často si je

můţete zdarma stáhnout ve formátu pdf přímo do počítače. Pokud jste si tedy vybrali knihu,

kterou byste si chtěli přečíst, zapátrejte nejprve pomocí internetového vyhledavače, zda ji

nenaleznete v elektronické verzi. Pokud si ji i přesto budete chtít pořídit v papírové podobě,

můţete se na internetu alespoň přesvědčit, ţe náročnost textu odpovídá vaší úrovni

francouzštiny a vyplatí se vám do knihy investovat.

I. Fáze: začátečníci

V této fázi byste se měli s četbou knih v originále seznámit, zvyknout si na větné konstrukce a

osvojit si základní slovní zásobu. Nestyďte se začít s ilustrovanými kníţkami pro děti, jejich

přitaţlivá vizuální stránka vám pomůţe překonat počáteční strach z neznámého textu v cizím

jazyce. Obrazový doprovod je v této fázi velmi důleţitý, neboť napomáhá k lepšímu

zapamatování cizích slov.

Co číst:

KNIHY PRO DĚTI/POHÁDKY

Literatura určená dětem je psaná jednoduchým jazykem, kterému snadno porozumíte bez

větší potřeby pouţívat slovník. Obrázky typické pro dětské knihy jsou vítaným zpestřením,

zvláště pokud s četbou v originále teprve začínáte.


Tipy na čtení:

‣ Le Petit Nicolas (česky Malý Mikuláš)

Tento klenot francouzské moderní literatury pro děti vytvořilo slavné duo René Goscinny a

Jean-Jacques Sempé.

Mikuláš je malý uličník, který svýma naivníma očima pozoruje svět dětí i dospělých a velice

přímočaře o něm referuje čtenářům. Na knihách o malém Mikulášovi se naučily číst

francouzské děti, tak proč ne i vy?

O dobrodruţstvích malého Mikuláše vznikla celá kniţní série, do které patří například: Les

Récrés du petit Nicolas, Les Vacances du petit Nicolas, Le Petit Nicolas et les Copains, Le

Petit Nicolas a des ennuis a další. Celá kolekce čítá 14 knih.

V roce 2009 se Mikuláš a jeho přátelé dostali i na filmové plátno. První hraný film podle knih

o malém Mikulášovi se v originále jmenuje Le Petit Nicolas, do češtiny byl název přeloţen

jako Mikulášovy patálie. Film je kvalitní rodinnou komedií, která se stala velmi oblíbená

nejen u francouzského publika. Stejný reţisér Laurent Tirard natočil v roce 2014 další filmové

ztvárnění dílu z kniţní série s názvem Les vacances du Petit Nicolas, v češtině Mikulášovy

patálie na prázdninách. Není od věci si po přečtení knihy pustit i filmovou adaptaci (v

originálním znění – a to buď s českými či francouzskými titulky, nebo v originále bez titulků).

Užitečné odkazy:

http://www.petitnicolas.com/ Oficiální francouzské webové stránky, kde naleznete mnoho

zajímavých informací ze světa malého Mikuláše.

‣ Le Petit Prince (česky Malý princ)

Kouzelnou knihu Malý Princ napsal francouzský spisovatel a pilot Antoine de Saint-Exupéry.

Nedílnou součástí příběhu o setkání pilota a Malého prince jsou autorovy vlastní ilustrace.

Kniha je napsána velmi jednoduchou francouzštinou, ale nenechte se zmást, Malý princ je

plný hlubokých myšlenek o ţivotě. Láska, přátelství nebo například marnivost jsou

filozofická témata, která Exupéry mistrně ukryl do celé řady metafor a přirovnání.

Malý princ se dočkal mnoha adaptací. Na motivy Malého prince tak vzniklo několik

animovaných filmů a dokonce i seriál. Na serveru YouTube naleznete Malého prince jako

audioknihu namluvenou francouzskými herci, například Jean-Louisem Trintignantem či


Bernardem Giraudeauem. V neposlední řadě můţete narazit na Malého prince i v komiksové

verzi.

Užitečné odkazy:

http://www.ebooksgratuits.com/pdf/st_exupery_le_petit_prince.pdf Elektronická verze

Malého prince ve formátu pdf, dostupná zdarma.

KOMIKSY

Komiks neboli la bande dessinée má ve Francii a v Belgii dlouhou tradici a tvoří významnou

součást tamější kultury. Komiksy jsou ideální k osvojení základní slovní zásoby. Komiksový

příběh je vyprávěn heslovitě v jednoduchých větách a vy tak nejste zahlceni velkým

mnoţstvím textu. Nové slovíčko si navíc lépe zapamatujete díky doprovodným obrázkům

typickým právě pro tento ţánr. I kdyţ neznáte kaţdé slovo v komiksové bublině,

nepotřebujete ke čtení slovník, protoţe smysl slov snadno odvodíte z obrázků.

Ve Francii se komiksy těší velké oblibě a jejich hrdinové dávno přesáhli literární svět a

vstoupili například do světa animovaného a hraného filmu.


Tipy na čtení:

‣ Astérix (česky Asterix či Asterixova dobrodružství)

Kdo by neznal komiksovou sérii o Galovi Asterixovi a jeho přátelích, která původně vznikla

ve spolupráci spisovatele René Goscinnyho a kreslíře Alberta Uderza a dohromady čítá více

neţ 30 alb.

Galský bojovník Asterix klame vzhledem – ačkoliv je velmi drobný, oplývá obrovskou silou

díky kouzelnému nápoji, který připravuje starý moudrý druid. Věrným přítelem odváţného

Asterixe je povahově i vzhledově naprosto odlišný Obelix, jenţ jako malý spadl do kotlíku

s kouzelným nápojem a od té doby zůstává nepřemoţitelným. Asterix a Obelix zaţívají

nejrůznější dobrodruţství při boji proti všudypřítomným Římanům, kteří se snaţí dobýt jejich

galskou vesničku.

Pokud vás svět komiksů příliš neláká, podívejte se v originále na některé z filmových

zpracování Asterixe. Nejstarší filmové adaptace jsou animované, ty pozdější uţ hrané –

s Christianem Clavierem a Gérardem Depardiem v hlavních rolích. Ať uţ si vyberete

jakoukoliv podobu Asterixe, vţdy se bude jednat o velmi vtipnou záleţitost.

Názvy animovaných filmů: Astérix le Gaulois, 1967 (česky Asterix a Galové), Astérix et

Cléopâtre, 1968 (česky Asterix a Kleopatra), Les Douze travaux pour Astérix, 1976 ( česky

Dvanáct úkolů pro Asterixe) a další.

Názvy hraných filmů: Astérix & Obélix contre César, 1999 (česky Asterix a Obelix), Astérix

& Obélix: Mission Cléopâtre, 2002 (česky Asterix a Obelix: Mise Kleopatra), Asterix aux

jeux olympiques, 2008 (česky Asterix a Olympijské hry), Astérix et Obélix: Au Service de Sa

Majesté, 2012 (česky Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva).

Užitečné odkazy:

http://www.asterix.com/ Oficiální webové stránky zasvěcené komiksovému fenoménu

Asterix.

http://asterix.comics.cz/ České fanouškovské stránky s řadou zajímavých informací a bliţších

podrobností o Asterixovi a jeho přátelích.


‣ Titeuf (česky Titeuf)

Autorem tohoto komiksu je švýcarský tvůrce Phillipe Chappuis, který vystupuje pod

pseudonymem Zep a tvoří pro komiksový časopis Tchô!. Titeuf se rychle stal jedním

z nejprodávanějších komiksů ve Francii a dalších frankofonních zemích.

Titeuf je teenager a velmi intenzivně proţívá vše, co je s tímto „těţkým“ ţivotním obdobím

spjaté. Nuda při vyučování, lumpárny s kamarády, trable s první láskou, kaţdodenní trapasy a

nepoddajná blonďatá čupřina na hlavě.

Jeho popularita ještě vzrostla po uvedení animovaného seriálu v roce 2001. Jednotlivé díly

trvají jen 8 minut a jsou dostupné na internetovém kanálu YouTube. Titeuf se v roce 2011

dočkal i celovečerního filmového zpracování.

Užitečné odkazy:

http://www.zeporama.com/ Oficiální webové stránky o autorovi s pseudonymem Zep.

http://www.tcho.fr/ Oficiální webové stránky komiksového časopisu Tchô!, na kterých se

můţete seznámit se všemi komiksovými hrdiny tohoto časopisu.

‣ Les Adventurres de Tintin (česky Tintinova dobrodružství)

Komiksová série o belgickém reportérovi Tintinovi je jednou z celosvětově nejstarších a

nejpopulárnějších. První díl vyšel jiţ v roce 1929 a jeho autorem je belgický výtvarník a

scénárista Georger Remi tvořící pod pseudonymem Hergé.

Tintin dávno není jen komiksová postava, stal se součástí frankofonní kultury a jedním

z národních symbolů Belgie, ale i Francie, která si Tintina přivlastnila. Dnes ho kromě

komiksů potkáte i na filmovém plátně nebo televizní obrazovce. O Tintinovi vznikla řada

animovaných i hraných filmů. Některé z nich je moţné zhlédnout zdarma na serveru

YouTube. Nejnovější film Tintinova dobrodružství z roku 2011 reţíroval známý americký

reţisér Steven Spielberg.

Užitečné odkazy:

http://fr.tintin.com/ Oficiální webové stránky ve francouzštině, kde se dozvíte celou řadu

zajímavých informací o Tintinovi a jeho dobrodruţstvích. Po bezplatné registraci si můţete

pustit jednotlivé epizody kresleného seriálu Tintinova dobrodružství ve francouzském znění

nebo krátké dokumentární filmy o tomto komiksovém fenoménu.


GRAFICKÉ ROMÁNY

Pokud máte rádi francouzské klasiky, ale vaše znalost francouzštiny vám zatím neumoţňuje

číst je v originále, zapátrejte, zda nebylo vydáno jejich grafické provedení. Na kniţním trhu

tak můţete například najít komiksovou adaptaci Madame Bovary (Paní Bovariová), Les

Misérables (Bídníci), Le Rouge et le Noir (Červený a Černý), Le tour du monde en 80 jours

(Cesta kolem světa za 80 dní) a mnoho dalších. Graficky zpracovaný román vypráví příběh

skrze obrázky a francouzského textu je v něm po málu, právě proto je ideální pro čtenáře

začátečníky.

DVOJJAZYČNÉ ZPRACOVÁNÍ KNIH (FRANCOUZSKO-ČESKÁ VERZE)

Nejznámější francouzské knihy jsou vydávány v bilingvním česko-francouzském provedení.

Jedná se buď o knihy v původní neupravené verzi, nebo je text pro lepší porozumění

zjednodušen a zkrácen. Knihy vydávají česká nakladatelství, jsou proto na kaţdé stránce pod

čarou opatřeny českým komentářem, který vysvětluje dané gramatické a lexikální jevy.

Některé dvojjazyčné knihy obsahují i řadu cvičení a doplňujících informací například

z oblasti kulturních a historických reálií Francie. Součástí knih bývá i CD, na kterém je text

knihy namluven rodilým mluvčím. Můţete tak sledovat psaný text a zároveň poslouchat

mluvené slovo. Tento postup je ideální, protoţe si při čtení cvičíte i správnou výslovnost.

ZJEDNODUŠENÉ ZPRACOVÁNÍ FRANCOUZSKÝCH KNIH URČENÉ PRO

ZAČÁTEČNÍKY A STŘEDNĚ POKROČILÉ STUDENTY

Francouzská kniţní nakladatelství vydávají řadu francouzských románů ve zjednodušené

verzi, která je přizpůsobená jednotlivým jazykovým úrovním. Vybírejte si knihy s označením

débutant (začátečník), či intermédiaire (středně pokročilý). Ve zjednodušené četbě bývá

obtíţná slovní zásoba na konci kaţdé stránky francouzsky vysvětlena, za kaţdou kapitolou se

často nacházejí cvičení, která testují porozumění textu a nechybí ani doplňující informace

například o historických souvislostech doby, ve které se příběh odehrává. Zjednodušená

kniha také většinou obsahuje CD s audio verzí a poslechovými cvičeními. Zjednodušenou

francouzskou četbu dnes nabízí většina větších českých knihkupectví, naleznete ji také

v knihovnách – v oddělení s cizojazyčnou literaturou.


Pro lepší orientaci v jazykových úrovních slouţí následující tabulka:

Jazyková úroveň/Niveau de langue

Dle Společného evropského referenčního

Čtenářská úroveň/Niveau de lecteur rámce pro jazyky/D‘après le Cadre européen

commun de référence pour les langues

1. Začátečník/Débutant A2

2. Středně pokročilý/Intermédiaire B1/B2

3. Pokročilý/Avancé C1/C2

OBLÍBENÉ KNIHY, KTERÉ DOBŘE ZNÁTE, PROTOŢE JSTE JE JIŢ

ČETLI V ČESKÉM PŘEKLADU

Není nic jednoduššího, neţ sáhnout po oblíbené francouzské knize a tentokrát si ji přečíst

v originále. Během četby se nebudete „ztrácet“, protoţe zápletka i postavy vám jsou dobře

známy. Mnoho francouzských knih je také zfilmovaných, takţe se nejprve můţete podívat na

filmovou adaptaci (například v originále s českými nebo ještě lépe s francouzskými titulky),

coţ vám posléze pomůţe při četbě kniţní předlohy.

II. Fáze: pokročilí

Dostat se do fáze pro pokročilé chce čas a trénink, který spočívá v pravidelné četbě určené

méně zkušenému čtenáři. Pokročilým čtenářem se stáváte tehdy, pokud vám nečiní problém

číst knihy, jeţ nejsou primárně určené pro studium jazyka, nejsou tedy nijak zjednodušené ani

zkrácené. Mějte na paměti, ţe cílem takové četby není znát význam všech slov, avšak musíte

být schopni sledovat děj, pochopit zápletku i pointu kniţního příběhu.

Co číst:

Nyní můţete sáhnout po téměř jakékoliv knize, ať uţ je to francouzská literární klasika,

současná francouzská literární tvorba nebo například Milan Kundera ve francouzském

originále.


B. Noviny/Časopisy

Pokud nečtete knihy ani v češtině, netrapte se s jejich četbou v cizím jazyce. Čtení vás musí

bavit, protoţe jen v tom případě budete číst pravidelně a dosáhnete chtěných výsledků.

Noviny a časopisy mají tu výhodu, ţe je nemusíte číst celé, ale cíleně si vybíráte jen to, co vás

opravdu zajímá. Další výhodou je skutečnost, ţe jejich četba není tolik časově náročná, a tak

máte větší šanci zakomponovat četbu do denní rutiny.

Novinový či časopisový text je na rozdíl od toho kniţního často snazší na porozumění,

protoţe jeho téma bývá aktuální a všeobecně známé. Navíc jazyk, kterým jsou novinové a

časopisové články psané, bývá neutrální, a tedy často srozumitelnější neţ kniţní slovní

zásoba.

Co číst:

NOVINY (JOURNAL, QUOTIDIEN)

V dnešní době existují všechny přední francouzské deníky i v elektronické verzi, která je

snadno dostupná na internetu. Nemusíte číst suché novinové články o politice nebo

ekonomice, zvolte si téma, které vás osobně zajímá a o kterém byste se rádi dozvěděli více

informací. V hlavičce internetové stránky francouzských novin si vyberte danou rubriku –

kultura, sport, lifestyle, auto, zdraví apod. Chystáte se například do kina zhlédnout nový

francouzský film? Přečtěte si filmovou recenzi ve francouzských novinách! Také si můţete

vybrat rubriku, kterou budete číst pravidelně, i kdyby to měl být pouze krátký novinový

komiks! Nejdříve se vám mohou novinové články zdát příliš obtíţné, ale jakmile si zvyknete

na publicistický styl, začnete se v nich snadno orientovat.

Vyberte si jeden nebo dva deníky, které se vám zdají nejpřitaţlivější, a pravidelně si v nich

čtěte články, jeţ vás na první pohled upoutají. Nebo si přečtěte, co se píše „à la Une“ neboli

na titulní straně novin. Dobré také je přečíst si článek v jedněch novinách a pro srovnání se

podívat i na článek na stejné téma u konkurenčních novin.

Pokud čtete pravidelně české noviny a narazili jste na článek, který se týká Francie a

frankofonního světa, vyhledejte si ho v nějakém francouzském deníku a přečtěte si o dané

problematice přímo z první ruky. Tento postup je nejsnazší, protoţe klíčové informace jiţ

budete znát z česky psaného zdroje.


Tipy na čtení:

‣ Národní deníky (Les quotidiens nationaux)

Mezi nejčtenější francouzské deníky patří například Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Les

Échos, Libération. Všechny zmíněné noviny naleznete v elektronické verzi na internetu.

Užitečné odkazy:

http://www.lemonde.fr/ Elektronická podoba deníku Le Monde.

http://www.lefigaro.fr/ Elektronická podoba deníku Le Figaro.

http://www.leparisien.fr/ Elektronická podoba deníku Le Parisien.

http://www.lesechos.fr/ Elektronická podoba deníku Les Échos.

http://www.liberation.fr/ Elektronická podoba deníku Libération.

Pokud shledáte, ţe zatím nejste schopni se v novinovém článku orientovat a unikají vám

hlavní informace textu, zkuste francouzské noviny určené dětem, které jsou psané

jednodušším jazykem. Ve Francii vychází deník s názvem Le Petit Quotidien pro děti od od 6

do 10 let, Le Mon Quotidien pro děti ve věku 10 aţ 14 let, L’actu pro mladistvé od 14 do 17

let. Všechny noviny pro dětského čtenáře mají svou elektronickou verzi, která je dostupná

zdarma, stačí se pouze na stránkách zaregistrovat.

Užitečné odkazy:

http://www.lepetitquotidien.fr/ Elektronická podoba deníku určeného dětem Le Petit

Quotidien.

http://www.monquotidien.fr/ Elektronická podoba deníku určeného dětem Le Mon Quotidien.

http://www.l-actu.fr/ Elektronická podoba deníku určeného mladistvým L’actu.

‣ Regionální deníky (Les quotidiens régionaux)

Máte v oblibě určitý francouzský region, který jste navštívili nebo sníte o jeho návštěvě? Neţ

do něj vycestujete, můţete si zatím číst, co se v něm událo nového. Stejně jako národní

noviny i regionální deníky naleznete zdarma na internetu. Například ve francouzském regionu

Centre vycházejí noviny s názvem Le Journal du Centre, v Province na jihu Francie naleznete

deník La Province, v Alsasku Dernières Nouvelles d’Alsace atd. Zamyslete se nad oblíbeným


francouzským krajem či přímo konkrétním městem a zapátrejte na internetu po místním

zpravodaji.

‣ Sportovní deníky (Les quotidiens sportifs)

Pokud jste sportovními nadšenci, začněte číst sportovní deníky. Ve Francii vychází na

celonárodní úrovni sportovní deník L’Équipe, ve kterém naleznete informace o všech typech

sportu, zejména pak o fotbale.

Užitečné odkazy:

http://www.lequipe.fr/ Elektronická podoba sportovního deníku L’Équipe.

ČASOPISY (MAGAZINES, ZKRÁCENĚ MAG)

Na rozdíl od těch novinových bývají časopisové články kratší a jednodušší na porozumění.

Jsou také pro čtenáře atraktivnější, protoţe mají zajímavou grafickou podobu a obsahují řadu

doprovodných fotografií a obrázků. Najděte si francouzský časopis, jejţ vám bude blízký

svým zaměřením, pravidelně si ho prolistujte a vyberte si z něj pár článků na čtení.

Časopisy vycházejí nejčastěji jako týdeníky (hebdomadaires, zkráceně hebdo) nebo

měsíčníky (mensuels), nicméně existují i další typy, které však nejsou tolik rozšířené. Pro

lepší orientaci v periodicitě vydávání novin a časopisů slouţí následující tabulka.

Periodická publikace/Publication périodique

Druhy periodik/Types de périodiques

Příklady/Exemples

Noviny, deník/Journal, quotidien Le Monde, Le Figaro, L’Équipe

Týdeník/Hebdomaraire Elle, Auto Plus, Moto Journal

Čtrnáctideník/Bimensuel Okapi

Měsíčník/Mensuel

Marie Claire, Santé Magazine, Science et

Vie

Dvouměsíčník/Bimensuel Marie Claire Idées, 100 Idées Jardin

Dnes naleznete většinu časopisů nejen v papírové podobě, ale i v online verzi na internetu,

jejich elektronickou variantu (magazine numérique) si buď můţete přečíst zcela zdarma, nebo

si ji za poplatek stáhnout do čtečky, mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.


Pokud se nacházíte ve Francii, určitě si kupte v místní trafice časopis či noviny. Jestliţe někdo

z vašich známých cestuje do Francie či frankofonní země, poproste ho, ať vám místo

suvenýru přiveze nějaké francouzské periodikum.

Užitečné odkazy:

http://www.journaux.fr/ Celkový výčet francouzských periodik naleznete na této přehledně

řešené stránce, kde si můţete vyhledat časopis podle svého zájmu i s odkazem na jeho

oficiální internetové stránky.

Tipy na čtení:

‣ Móda&styl (Mode&Style)

Mezi původně francouzské časopisy ze světa módy a stylu patří například týdeník pro ţeny

Elle a měsíčník Marie Claire. Jejich české verze vychází i u nás, vy ale zkuste sáhnout po

francouzském čísle. Časopisy si můţete předplatit i z České republiky na oficiálních

internetových stránkách v záloţce s názvem Abonnement (předplatné). Nicméně snazší a

úspornější řešení je číst časopisy přímo na internetu v jejich online podobě, která je často

dostupná zdarma.

Ve Francii vycházejí módní časopisy i pro pány. Jedná se například o pánský stylový časopis

Dandy nebo Lui.

Užitečné odkazy:

http://www.elle.fr/ Elektronická podoba týdeníku pro ţeny Elle.

http://www.marieclaire.fr/ Elektronická podoba měsíčníku pro ţeny Marie Claire.

http://www.dandy-magazine.com/ Elektronická podoba pánského časopisu Dandy.

http://www.luimagazine.fr/ Elektronická podoba pánského časopisu Lui.

‣ Zdraví&krása (Santé&Beauté)

Jedním z nejčtenějších francouzských časopisů o zdraví je měsíčník Santé Magazine, ve

kterém naleznete zajímavé informace o medicíně, gastronomii, zdravé výţivě, kondici,

mateřství a dalších tématech. Mimo tohoto časopisu existuje celá řada papírových i online

časopisů o zdraví a kráse, stačí po nich zapátrat pomocí internetového vyhledavače.

Užitečné odkazy:

http://www.santemagazine.fr/ Elektronická podoba měsíčníku Santé Magazine.


‣ Dům&zahrada (Maison&Jardin)

Na francouzském trhu naleznete velké mnoţství časopisů, které se zabývají bydlením,

architekturou, kutilstvím (bricolage), zahradou a zahradničením a podobně. Mezi časopisy

dostupné i na internetu patří například: Idées Maison, Architectures À Vivre, Les Plus Beaux

Jardins.

Celou řadu zajímavých nápadů, jak si svépomocí (takzvané DIY, zkratka z anglického Do It

Yourself, čili „vyrob si sám“) vyzdobit byt či dům naleznete v časopise Marie Claire Idées,

který v papírové podobě vychází kaţdé dva měsíce. Jeho online verze je dostupná na internetu

zcela zdarma. Články jsou často doprovázeny videem s celým pracovním postupem.

Užitečné odkazy:

http://www.ideesmaison.com/ Elektronická podoba časopisu o bydlení Idées Maison.

http://www.avivremagazine.fr/ Elektronická podoba časopisu o moderní architektuře

Architectures À Vivre.

http://www.lesplusbeauxjardins.com/ Elektronická podoba časopisu o zahradě a zahradničení

Les Plus Beaux Jardins.

http://www.marieclaireidees.com/ Elektronická podoba dvouměsíčníku Marie Claire Idées.

‣ Věda&technika (Science&Technique)

Zajímá vás věda, technika a moderní technologie či vesmír? O těchto a dalších tématech se

dočtete například v časopisech Science et Vie, Ciel et Espace, La Recherche.

Užitečné odkazy:

http://www.science-et-vie.com/ Elektronická podoba časopisu Science et Vie.

http://www.cieletespace.fr/ Elektronická podoba časopisu Ciel et Espace.

http://www.larecherche.fr/ Elektronická podoba časopisu La Recherche.

‣ Auto&Moto

Časopisy ze světa automobilového průmyslu naleznete pod označením presse masculine (tisk

pro muţe). Mezi francouzská periodika, jejichţ články si můţete přečíst zdarma na internetu,

patří například Auto Plus nebo Moto Journal.


Užitečné odkazy:

http://www.autoplus.fr/ Elektronická podoba časopisu Auto Plus.

http://www.moto-journal.fr/ Elektronická podoba časopisu Moto Journal.

‣ Sport

Ke sportovnímu deníku L’Équipe vychází kaţdý týden příloha L’Équipe magazine, kde se

dočtete vše podstatné ze světa sportu. Mezi další sportovně zaměřené časopisy patří například

Sport et Vie a Le 10 Sport.

Užitečné odkazy:

http://www.lequipemagazine.fr/ Elektronická podoba týdeníku L’Équipe magazíne.

http://www.sport-et-vie.com/ Elektronická podoba časopisu Sport et Vie.

http://www.le10sport.com/ Elektronická podoba časopisu Le 10 Sport.

‣ Děti&mládeţ (Enfants&Jeunes)

Pokud vám činí četba běţných časopisů potíţe, zkuste nejprve články z časopisů určeným

dětem a mladistvým. Na francouzském trhu je jich velké mnoţství, stačí si vybrat – například

časopis Images Doc určený dětem od 8 do 12 let nebo časopis Okapi pro děti od 10 do 15 let.

Oba zmíněné časopisy vydává společnost Bayard, která se zaměřuje na časopisy pro děti a

mládeţ všech věkových kategorií.

Užitečné odkazy:

http://www.imagesdoc.com/ Elektronická podoba časopisu Images Doc.

http://www.okapi.fr/ Elektronická podoba časopisu Okapi.

http://www.bayard-jeunesse.com/ Internetová stránka s výběrem časopisů pro děti a mládeţ

vydávaných společností Bayard.

C. Internet

Díky internetu můţete být v kaţdodenním kontaktu s psanou i mluvenou francouzštinou.

Vyuţijte tuto snadnou dostupnost francouzštiny, kterou internet nabízí. V rámci Word Wide

Webu můţete kromě francouzských knih a periodik číst různě zaměřené webové stránky –

blogy, fóra a další.


‣ INTERNETOVÉ BLOGY

Internetové blogy jsou v podstatě soukromými zápisníky, ve kterých jejich autoři – takzvaní

„bloggeři“ uveřejňují příspěvky na různá témata. Za čtení těchto blogů nic neplatíte, přitom se

ale můţete dozvědět cenné informace na téma, které vás zajímá. Psané příspěvky občas bývají

doprovázeny videem, můţete se tak najednou procvičit v psané i mluvené francouzštině, coţ

je ideální způsob učení se jazyku. Pokud není k příspěvku připojeno video, je text ozvláštněn

alespoň fotografiemi nebo obrázky.

Velkou výhodou čtení blogů je fakt, ţe se na nich setkáte s autentickou francouzštinou, která

se vám bude hodit například při běţné komunikaci s rodilými mluvčími, kteří namísto

spisovné mluvy pouţívají spíše hovorovou francouzštinu.

Samozřejmě na internetu existuje nepřeberné mnoţství blogů psaných ve francouzštině, které

se liší svým formátem, zaměřením i jazykovou náročností. Zapátrejte po blogu nějakého

francouzského bloggera (bloguer) či bloggerky (blogueuse) a začtěte se do jejich článků. Na

internetu naleznete blogy orientované na různé oblasti – módu, vaření, cestování, rodinu i

celkový lifestyle. Některé francouzské blogy mají širokou základnu čtenářů ze všech koutů

světa, jejich obsah je velmi kvalitní – blíţí se časopisovým článkům či kniţním kapitolám,

nicméně na rozdíl od časopisů a knih jsou blogové příspěvky vţdy dostupné na internetu zcela

zdarma.

Tipy na čtení:

‣ Blog o módě či Fashion blog (Blog de mode)

Vše ze světa módy se dozvíte například na blozích Francouzek Garance Doré, Alix Bancourt

nebo Valentine. Uvedené blogerky tvoří jen vrchol ledovce francouzského blogového světa,

pokud vás móda zajímá, najděte si blog, který vás na první pohled upoutá osobitým stylem.

Užitečné odkazy:

http://www.garancedore.fr/ Blog jedné Francouzsky původně z Marseille, která v současnosti

ţije v New Yorku.

http://www.thecherryblossomgirl.com/ Módní blog chic Paříţanky Alix.

http://www.helloitsvalentine.fr/ Blog nejen o módě psaný další šmrncovní Paříţankou

Valentine.


‣ Blog o vaření či Food blog (Blog de cuisine)

Zajímá vás francouzská kuchyně? Čerpejte inspiraci přímo od francouzských food blogerů,

kteří uveřejňují tradiční i originální recepty, píší recenze na vybrané restaurace a publikují

další články týkající se jídla a stolování. Mezi francouzské food blogy patří například La

Super Supérette, Papa Bosse et Maman Cuit, Gourmandises et Merveilles a celá řada dalších.

Užitečné odkazy:

http://www.lasupersuperette.com/ Food blog dvou mladých Francouzek, který je zaměřený

převáţně na sladká jídla a dezerty.

http://www.papabosseetmamancuit.com/ Blog plný rychlých a jednoduchých receptů, které

vytváří duo dvou francouzských ţen. Většina jejich receptů je hotova do půl hodiny, coţ

ocení všichni, kteří milují dobré jídlo ale neradi tráví příliš času v kuchyni.

http://gourmandisesetmerveilles.blogspot.fr/ Na tomto blogu naleznete velké mnoţství

receptů na pokrmy, které nejen dobře chutnají, ale lahodí i oku.

‣ Blog o cestování (Blog de voyage)

Některé francouzské blogy jsou zasvěcené cestování a poznávání nových kultur. Postřehy

Francouzů z cest, ať uţ po rodné Francii nebo po světě, jsou autentické a prozradí vám o

daném místě více, neţ kdejaký kniţní průvodce. O navštívených destinacích si uděláte vlastní

obrázek také díky doprovodným fotografiím, které k těmto blogům neodmyslitelně patří.

Užitečné odkazy:

http://lesacados.com/ Na tomto blogu Francouze Ryana se mimo jiné dozvíte jak z cestování

vytěţit co nejvíce za co nejniţší cenu.

http://www.voyagesetc.fr/ Francouzská cestovatelka Adeline píše blog plný úchvatných

fotografií a informativních videí, kterými autorka mapuje své výpravy.

http://www.madame-oreille.com/blog/ Mistrně graficky zpracovaný blog Paříţanky Aurélie,

jejíţ příspěvky z cest jsou vţdy doprovázeny profesionálními fotografiemi a videi.


Rady a triky na čtení ve francouzštině

V následujících bodech naleznete drobné rady a triky, které vám usnadní čtení v

originále. Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o triviální maličkosti, nicméně

právě tyto jednotlivosti přispějí k rychlejšímu a bezbolestnějšímu porozumění psané

francouzštině.

‣ Informujte se, kde si v blízkosti vašeho bydliště můţete snadno obstarat papírové

knihy, noviny a časopisy ve francouzštině. Kaţdá městská knihovna by měla mít

oddělení nebo alespoň regál s cizojazyčnou literaturou. Neţ tedy začnete knihy přímo

kupovat, nejprve se podívejte, zda si je nelze vypůjčit.

V České republice existuje síť Francouzských aliancí (v Liberci, Pardubicích, Plzni,

Českých Budějovicích, Ostravě a Brně), které disponují knihovnou (takzvaná

médiatèque neboli mediatéka) s francouzskou odbornou i krásnou literaturou, navíc

v nich naleznete nejrůznější francouzské noviny, časopisy, CD a DVD.

V Praze pak funguje Francouzský institut, kde taktéţ naleznete mimo jiné i rozsáhlou

mediatéku. Francouzský institut i jednotlivé pobočky Francouzských aliancí navíc

nabízí svým členům moţnost vyuţívat digitální knihovnu, ve které jsou k dispozici

všechny zdroje v elektronické podobě.

Užitečné odkazy:

http://www.alliancefrancaise.cz/ Oficiální webové stránky sítě Francouzských aliancí

v České republice, na kterých naleznete odkazy na jednotlivé pobočky v šesti českých a

moravských krajích.

http://www.ifp.cz/ Webové stránky Francouzského institutu v Praze.

http://www.culturetheque.com/ Na portálů Culturethèque můţete vyuţívat širokou nabídku

elektronických zdrojů (knihy, komiksy, tisk, audiovizuální dokumenty, hudbu apod.).

Potřebujete pouze platný průkaz do některé z mediaték Francouzské aliance nebo

Francouzského institutu.

‣ Knihy ve francouzštině si můţete koupit ve větších kamenných knihkupectvích, ve

kterých však bývá omezený výběr. Širší nabídku knih ve francouzštině nabízí

knihkupectví na internetu ve svých e-shopech.


‣ Pokud si nejste při výběru dané knihy jisti, zda ji zvládnete přečíst ve francouzštině,

podívejte se na zadní stranu obálky. Právě zde velmi často bývá buď krátký úryvek

z knihy, nebo její stručný obsah – a pravidlo zní, ţe pokud bez pomoci slovníku

rozumíte tomuto úryvku nebo shrnutí, s největší pravděpodobností bez potíţí přečtete i

celou knihu.

‣ Pokud si knihu kupujete přes internet a nemáte tedy moţnost si knihu před koupí

prohlédnout a přečíst si obsah na zadní straně, stačí si „rozkliknout“ podrobnější

informace o knize, ve kterých se krátké shrnutí knihy uvádí.

‣ K překladu neznámých slovíček pouţívejte elektronický slovník. Vyhledávání

v elektronickém slovníku je snazší, rychlejší a praktičtější. Odpadne vám tak zbytečně

zdlouhavé listování papírovým slovníkem, které od čtení ve francouzštině spíše

odradí. Nemusíte si hned kupovat drahé slovníkové programy a instalovat si je do

počítače. Vyuţijte cizojazyčné slovníky dostupné zdarma na internetu.

Užitečné odkazy:

http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/ Internetový slovník, ve kterém si můţete v záloţce Moje

slovíčka vytvářet vlastní elektronický slovníček. Pokud u vyhledávaného slovíčka kliknete na

ikonu reproduktoru, přehraje se výslovnost namluvená rodilým mluvčím. Také zde naleznete

výčet slovních spojení, ve kterých se dané slovo vyskytuje nebo například synonyma a

odvozená slova.

http://slovniky.lingea.cz/Francouzsko-cesky Další šikovný slovník dostupný zdarma na

internetu, kde mimo překladu naleznete i výslovnost, slovní spojení obsahující vyhledávané

slovo a další uţitečné informace.

‣ Neţ začnete knihu číst, nalepte si na její začátek kancelářský papírek se samolepícím

okrajem a zapisujte si na něj důleţitá francouzská slovíčka (vţdy i se členem!) spolu

s českým překladem. Při čtení kaţdé knihy byste si měli obohatit slovní zásobu, i

kdyby to mělo být jen pár nových výrazů.

Zaveďte si notýsek, do kterého si po přečtení knihy vlepte onen kancelářský papírek

nebo ještě lépe – slovíčka si z něho do notýsku přepište, protoţe při přepisování si

slovíčka ještě lépe zapamatujete. Notýsek vám pak bude slouţit jako osobní slovníček,


do kterého se budete moci podívat například, kdyţ budete číst další knihu s podobnou

slovní zásobou.

‣ Jestliţe vám nějaké slovíčko dělá potíţe a vy nejste schopni si ho zapamatovat, zkuste

si ho do vašeho slovníčku nakreslit – a to klidně hned několikrát. Obrázek, který si

přimalujete k francouzské písemné podobě slova, vám utkví v paměti snáze neţ slovní

překlad.

Dalším způsobem jak si zapamatovat význam problematického slova je jeho zapsání

na lepicí papírek, který si vystavíte na viditelné místo: zrcadlo v koupelně, ledničku,

monitor počítače apod. Obtíţnou slovní zásobu tak budete mít neustále na očích, a

tudíţ si ji opakovat, dokud si ji nezapamatujete.

‣ Navolte si v nastavení telefonu/tabletu/počítače/internetového prohlíţeče jako výchozí

jazyk francouzštinu. Snadno se tak naučíte jazyk moderních technologií.

‣ Nejdůleţitější rada na závěr: Čtěte, čtěte, čtěte! Čtěte v originále cokoliv a kdekoliv. I

kdyby to mělo být jen deset minut denně při cestě tramvají do školy nebo do práce.


2. Poslech

Poslech mluvené francouzštiny je vedle čtení ve francouzštině další velmi důleţitá dovednost

potřebná k osvojení cizího jazyka. Schopnost porozumět mluvenému projevu je zásadní,

protoţe právě na mluveném slovu je zaloţena základní mezilidská komunikace. Pokud chcete

porozumět rodilému Francouzovi, musíte si na mluvenou formu francouzštiny zvyknout,

„ochočit si sluch“ a „naladit si uši“ na poslech francouzské výslovnosti, která se liší od té

české. Schopnost porozumět mluvenému slovu vyţaduje čas a dostatečný cvik.

Francouzská výslovnost je na porozumění velmi obtíţná a často se stává, ţe znáte význam

pouţitých slov, pokud je vidíte napsaná, ale jejich zvuková podoba pro vás zůstává

nesrozumitelná. Právě proto nejsou v hodinách francouzštiny začátečníci a mírně pokročilí

studenti při poslechu audio nahrávky schopni rozpoznat kaţdé slovo, ačkoliv danou slovní

zásobu znají. S kaţdým dalším opakováním stejné nahrávky se jejich schopnost rozlišit

jednotlivá slova zlepšuje a při třetím nebo čtvrtém poslechu mají většinou moţnost zároveň

sledovat přepis nahrávky. Pokud při poslechu vidí slova napsaná v přepisu, nemají jiţ

s porozuměním problém.

Nicméně v běţné komunikaci vám nikdo nebude sdělení několikrát opakovat nebo vám ho

předem předkládat v psané podobě. Právě proto je důleţité se v poslechu cvičit, jen tak budete

schopni pochopit hlavní myšlenku na „první dobrou“. Stejně jako u čtení ani u poslechu není

prioritou porozumět kaţdému jednotlivému slovu, vţdy ale musíte vědět, o čem se mluví.

Samozřejmě nejúčinnější cesta k porozumění mluvenému slovu tkví v dlouhodobém kontaktu

s rodilými mluvčími. Nejlepší je dlouhodobý pobyt ve frankofonním prostředí, nicméně jen

málokdo si můţe něco takového dovolit. Naštěstí dnešní doba umoţňuje řadu způsobů, jak se

cvičit v poslechu francouzštiny z pohodlí domova: sledováním filmů a seriálů v originálním

znění, poslechem francouzského rozhlasu či francouzských písní apod.

A. Francouzské filmy a seriály

Sledování filmů je na porozumění jednodušší neţ například poslech rádia, protoţe ve filmu je

mluvené slovo doprovázeno obrazem. Jinými slovy to co slyšíte, máte zároveň moţnost

sledovat na obrazovce. Pokud vám unikne význam vyřčených slov, snadno si ho domyslíte na

základě obrazu.


Můţete začít s filmy v originálním znění s českými titulky, nebo zkuste film doplnit titulky ve

francouzském jazyce. Nicméně nejefektivnější je sledování filmů čistě bez titulků. Místo

otrockého soustředění se na text titulků si plně vychutnáte vizuální stránku filmu. Při

vypuštění titulků je nejdůleţitější oprostit se od potřeby porozumět kaţdému jednotlivému

slovu, protoţe stěţejní je pochopit smysl filmu, nikoliv izolované významy. S kaţdým dalším

zhlédnutým filmem bude schopnost porozumět mluvenému slovu lepší, aţ najednou zjistíte,

ţe ţádné titulky nepotřebujete.

Zamyslete se nad oblíbeným filmovým ţánrem, nad oblíbeným francouzským reţisérem,

hercem či herečkou. Máte rádi francouzský film Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (česky

Amélie z Montmartru) s Audrey Tautou v hlavní roli? Zapátrejte i po dalších filmech, které

natočil stejný reţisér (Jean-Pierre Jeunet) nebo ve kterých hraje tatáţ herečka. Nebo se vám na

filmu nejvíce líbilo prostředí Paříţe? Najděte si další filmy, které byly natočeny ve

francouzském hlavním městě!

Francouzská filmografie je krásná a na rozdíl od hollywoodské produkce jsou francouzské

filmy sice skromnější, zato osobité. Dejte si za úkol zhlédnout kaţdý týden alespoň jeden film

ve francouzštině.

Zaveďte si doma například francouzský filmový čtvrtek, který bude kaţdý týden zasvěcen

jinému francouzskému filmu. Pokud dáváte přednost velkému plátnu, sledujte pravidelně

nabídku českých kin a choďte na francouzské filmové novinky. Vybírejte si francouzské

filmy v originálním znění – dabing filmům ubírá na autenticitě, kvůli dabingu se také mnohé

ztratí v překladu a navíc se nijak jazykově neobohatíte. Do českých kin jsou filmy v originále

uváděny jiţ s vloţenými titulky, kdo ale říká, ţe je musíte číst? Pokud to vaše jazyková

úroveň dovolí, zcela je ignorujte.

Film ve francouzském jazyce nemusí být pouze z francouzské produkce. Filmy ve

francouzštině jsou i například ty z frankofonní části Belgie nebo z kanadského Quebecu.

Nicméně je třeba počítat s tím, ţe kvůli místním jazykovým odlišnostem jsou tyto filmy

náročnější na porozumění. Kanadská francouzština dělá potíţe i samotným Francouzům.

Jestliţe nemáte čas zhlédnout celovečerní film, zkuste nějaký francouzský seriál (la série).

Populární jsou nejrůznější francouzské kriminální a detektivní seriály – od Julie Lescaut aţ po

Zločiny nad Seinou s Jeanem Renem v hlavní roli.


Užitečné odkazy:

http://www.csfd.cz/ Na stránkách Česko-Slovenské filmové databáze si můţete vyhledat názvy

filmů, které byste rádi viděli. V kategorii žebříčky pod označením specifičtější výběr si pak

můţete sami navolit kritéria výběru francouzského filmu podle vlastní chuti. V záloţce tvůrci

naleznete profily jednotlivých herců s celkovou hereckou filmografií, ve které si snadno

zjistíte, v jakých dalších filmech daný herec účinkoval. Ve stejné záloţce také naleznete

francouzské reţiséry a jejich reţijní filmografii.

Mějte na paměti, ţe pro účely české distribuce se původní francouzské názvy často překládají

velmi volně a mnohdy dokonce nemá český název s tím francouzským nic společného. Je

důleţité, abyste se řídili původním francouzským názvem filmu, pokud byste vyhledávali

český ekvivalent, mohl by film být jiţ s českým dabingem nebo s vloţenými českými titulky.

Proto hledejte daný film ke staţení na internetu či ke koupi v obchodě podle původního

francouzského názvu.

Stahujete-li film či seriál, dávejte si pozor, aby byl opravdu ve francouzštině. Na

francouzských serverech s filmy a seriály si vybírejte podle značek vf. (version française

neboli francouzské znění) a vostfr. (version originale sous-titrée en français neboli originální

znění s francouzskými titulky).

http://www.allocine.fr/ Internetová stránka Allocine je francouzskou obdobou Česko-

Slovenské filmové databáze. Můţete zde hledat inspiraci ke sledování filmů a seriálů.

B. Televizní vysílání

Pusťte si večer místo českých zpráv raději ty francouzské. Zjistíte tak, co se děje ve Francii i

ve světě a zároveň se budete zdokonalovat v jazyce. Pokud máte velké potíţe s porozuměním,

začněte se zprávami na některé z českých televizních stanic a aţ poté zhlédněte francouzské

zpravodajství. Významné světové události daného dne budou stejné, a tedy lépe srozumitelné.

Udělejte si ze sledování francouzských zpráv denní rutinu!

Užitečné odkazy:

http://www.france24.com/fr/ Internetové stránky zpravodajského televizního kanálu France

24, na kterých můţete sledovat online zpravodajství ve francouzštině 24 hodin denně.


C. Krátká videa

Sledování filmů či seriálů ve francouzštině má tu nevýhodu, ţe je poměrně časově náročné, a

tudíţ nelze vţdy zakomponovat do kaţdodenního plánu. Zkuste sledovat i kratší videa, pět či

deset minut potřebných na jejich zhlédnutí si během dne určitě najdete. Snazší je i přístup

k těmto videím, jediné co potřebujete, je funkční internet.

Na internetových serverech jako je YouTube určených pro sdílení videosouborů naleznete

nepřeberné mnoţství videí ve francouzštině od videoklipů francouzských písní, přes trailery

francouzských filmů (bande annonce) aţ po videonávody a nejrůznější tutoriály (tutoriel,

často zkracováno na tuto, Tuto(riel)).

Server YouTube je internetový fenomén, který vytlačuje z pole zájmu televizi a kino, protoţe

více odpovídá době, ve které mají hlavní slovo moderní technologie a sociální sítě. Vyuţijte

snadné dostupnosti a velkého záběru kanálu YouTube k rozšiřování znalostí francouzštiny.

Začněte uţ tím, ţe si tuto stránku nastavíte ve francouzštině – tím si snadno a jednoduše

osvojíte jazyk moderních technologií. Pak uţ nezbývá nic jiného, neţ nalézt typ videí, který

vám vyhovuje a baví vás. Objevte francouzské YouTubery (lidé, kteří nahrávají na server

videa), přidejte si je do seznamu odebíraných kanálů a pravidelně sledujte jejich videa.

Navíc v parametrech velkého mnoţství videí si lze nastavit vloţení francouzských i

cizojazyčných titulek. Aktivujte si francouzské titulky, které vám ze začátku usnadní

porozumění mluveného slova.

Užitečné odkazy:

https://www.youtube.com/ Na tomto serveru existuje komunita francouzských YouTuberů,

kteří tvoří amatérská i profesionální videa různých délek. Za zmínku stojí například:

‣ Cyprien: tento mladý francouzský YouTuber vytváří krátká zábavná videa, ve kterých

si dělá legraci ze sebe, známých francouzských osobností nebo například z

technických vymoţeností moderní doby.

Odkaz: https://www.youtube.com/user/MonsieurDream/

‣ Norman: další mladý tvůrce krátkých videí na serveru YouTube, který se stejně jako

Cyprien těší velké oblíbenosti mezi mladými Francouzi.

Odkaz: https://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos/


‣ Studio Bagel: Kanál plný krátkých filmových parodií, skečů nebo falešných

filmových upoutávek. Veškerá produkce působí velmi profesionálně a navíc jsou herci

vybíráni z řad francouzských YouTuberů. Můţe si tak vyhlídnout někoho, kdo je vám

sympatický a sledovat videa na jeho kanálu.

Odkaz: https://www.youtube.com/user/StudioBagel/

‣ Studio Movie: I zde naleznete řadu filmových parodií a skečů s francouzskými

YouTubery v hlavních rolích.

Odkaz: https://www.youtube.com/user/studiomovieofficiel/

D. Francouzský rozhlas

Poslech francouzského rozhlasu je náročný na porozumění i pozornost, posluchač se nemá při

poslechu o co opřít, protoţe mluvené slovo nedoprovází obraz, tak jako je tomu například u

televizního vysílání. Pokud zatím nejste schopni rozhlasovému vysílání plně rozumět, nevadí

– i tak se vyplatí rádio ve francouzštině poslouchat.

I. Fáze: začátečníci

Jestliţe nejste na poslech rádia ve francouzštině zvyklí, nestresujte se tím, ţe zpočátku

rozumíte jen izolovaným slovům nebo útrţkům sdělení. Začněte tím, ţe si budete pravidelně

pouštět francouzský rozhlas jako kulisu při jízdě autem, vaření, cvičení apod. Tím si postupně

zvyknete na poslech mluveného slova a „naladíte si uši“ na poslech francouzské výslovnosti.

Poslech rozhlasové stanice je skvělým pomocníkem právě při osvojování francouzské

výslovnosti. Zkoušejte si při poslechu vyslovovat jednotlivá slova i celé věty jako rozhlasový

moderátor. Napodobujte jeho přízvuk, tempo řeči a větnou intonaci. Opakujte si

s moderátorem a to i v případě, ţe vám obsah jeho sdělení zatím uniká. Jestliţe vám některé

ze slov připadá velmi zvukomalebné, hned si ho také zkuste vyslovit. To samé udělejte, pokud

se vám podaří zachytit nějaké jiţ známé slovo. V této fázi, kdy se s poslechem ve

francouzštině teprve seznamujete, nejde o porozumění obsahu, nýbrţ o zvukovou formu

sdělení. Pilujte si s rozhlasem vaši výslovnost!

Francouzské rádio můţete mít zapnuté opravdu jen jako zvukovou kulisu při domácím úklidu

nebo vyřizování emailů. V takovém případě se vůbec nejedná o mentálně náročnou činnost,

která by si vyţadovala plnou soustředěnost. Prostě jen vnímejte krásu a melodičnost

francouzského jazyka. Pasivně si tím v podstatě zvykáte na frankofonní prostředí. Třeba vám i


z poslechu utkví v hlavě nějaké slovo nebo narazíte na píseň dosud neznámého hudebního

interpreta – a hned máte inspiraci pro další poslech hudby.

Francouzské rádio můţete snadno poslouchat na internetu. Stačí se podívat na webové stránky

dané rozhlasové stanice a pustit si na nich její online vysílání. Poslouchat tak můţete velmi

jednoduše z počítače, tabletu či mobilu.

Co poslouchat:

ZJEDNODUŠENÉ ZPRAVODAJSTVÍ (JOURNAL EN FRANÇAIS FACILE)

Poslechněte si kaţdý den zpravodajství ve zjednodušené francouzštině na stránkách

rozhlasové stanice RFI Savoirs. Audio nahrávka zpravodajství je vţdy doplněna transkripcí

neboli přepisem, takţe pokud vám poslech dělá potíţe, můţete zároveň s poslechem sledovat

psaný text zpráv.

AUDIO DOKUMENTY URČENÉ STUDENTŮM FRANCOUZŠTINY

Stejná stanice RFI Savoirs, která je primárně určená studentům francouzštiny, slouţí jako

zásobárna audio dokumentů, které jsou navíc doplněny různými typy cvičení. Vyuţijte této

skvělé moţnosti cvičit se zdarma v poslechu mluveného slova.

Užitečné odkazy:

http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner Tato internetová stránka stanice Radio France

International (RFI) nabízí nepřeberné mnoţství audio dokumentů určených studentům

francouzštiny. Naleznete zde zjednodušené zpravodajství (Journal en français facile) s

doprovodnými cvičeními, rozhlasové příspěvky na různá aktuální témata i s transkripcí a

slovní zásobou.

http://www.ecouter-en-direct.com/ Na této stránce naleznete nejznámější francouzské

rozhlasové stanice, které můţete poslouchat ţivě online. Stačí si jedním klikem vybrat stanici,

která vás zaujala. Najdete tu vše od klasické hudby, přes pop a rock aţ po jazz.

II. Fáze: pokročilí

Jestliţe jste schopni sledovat obsah rozhlasového vysílání bez větších potíţí, můţete si cíleně

vybírat rádiový program, který vás zajímá.


Co poslouchat:

Děje se něco důleţitého ve Francii? Poslechněte si o tom v rozhlasovém zpravodajství na

některém z francouzských rádií! Budete tak mít informace přímo z první ruky. Zajímá vás

politická situace ve Francii? Nalaďte si politickou debatu. Jste fotbalový fanda? Poslechněte

si přímý přenos fotbalového utkání. Nebo si prostě jen zapněte francouzské rádiové vysílání a

těšte se z vědomí, ţe vysílání rozumíte.

Tipy na poslech:

‣ Zpravodajství a publicistika

Užitečné odkazy:

http://www.rfi.fr/ Stránky francouzské rozhlasové stanice Radio France International (RFI),

která vysílá do zahraničí zpravodajské relace. RFI si můţete naladit i v České republice

v pásmu VKV (například v Praze na 99,3 MHz), nebo vysílání stanice RFI poslouchejte

online přes internet.

http://www.franceinfo.fr/ Stanice France Info se zaměřuje na přehled informací, analýzy,

aktuality, debaty a reportáţe.

http://www.europe1.fr/ Rozhlasová stanice Europe 1 se věnuje aktualitám z Francie i ze světa

a poskytuje mimo jiné i informace ze světa sportu nebo z oblasti kultury.

‣ klasická hudba a jazz

Užitečné odkazy:

http://www.radioclassique.fr/ Na stanici Radio Classique si můţete poslechnout váţnou

hudbu, prokládanou přehledem informací a aktualitami ze světa ekonomiky i politiky.

http://www.classicandjazz.net/ Stanice Classique & Jazz nabízí svým posluchačům to

nejlepší z váţné hudby a jazzu.

‣ populární a současná hudba

Užitečné odkazy:

http://www.cheriefm.fr/ Na stanici Chérie FM můţete poslouchat populární francouzskou i

světovou hudbu.

http://adofm.radio.fr/ Stanice Ado FM vznikla původně jako rádio pro mladé posluchače (ado

= adolescent). Stanice vysílá současnou moderní hudbu, zejména pak pop a R’n’B.


E. Písně ve francouzštině

Poslech písní ve francouzštině je skvělý způsob jak se jazykově rozvíjet a zdokonalovat. Písně

mají tu dobrou vlastnost, ţe si jejich texty snadno zapamatujete, ani nebudete vědět jak. Jde to

samo a lehce.

Máte oblíbeného hudebního interpreta, který zpívá ve francouzštině? Učte se francouzsky na

textech jeho písní! Nebo jste doposud francouzskou hudbu neposlouchali a hledáte odpověď

na otázku co poslouchat? V tom případě hledejte hudební inspiraci na některé

z francouzských rozhlasových stanic – pusťte si rádio a aţ vás některá píseň zaujme,

poslechněte si ji znovu nebo rovnou celé album daného interpreta.

Při prvním poslechu písně ve francouzštině se pokuste zachytit smysl textu nebo alespoň

celkové vyznění písně – jedná se o pozitivně nebo negativně laděnou písničku? Je to píseň o

lásce? O touze? O bolesti? V případě ţe nerozumíte celkovému významu písně, soustřeďte se

alespoň na jednotlivá slova – pokuste se jich v textu písně rozeznat co nejvíce. Radujte se

z kaţdého slůvka, které znáte a v písni ho zaslechnete.

Při dalším poslechu si na internetu najděte psaný text písně. Během poslechu písně zároveň

sledujte text a snaţte se porozumět jeho obsahu. Pokud vám některá slovíčka brání

v porozumění, vyhledejte si je ve slovníku. Často to však není potřeba, pokud totiţ slovíčka

z písně vidíte napsaná, uvědomíte si, ţe je vlastně znáte, jen je bylo těţké je v písni rozlišit.

Při dalších posleších písně uţ vám nebude porozumění dělat potíţe, protoţe budete seznámeni

s jejím obsahem. Teď si můţete naplno vychutnat i hudební stránku písně!

Na serveru YouTube můţete zdarma poslouchat v podstatě jakoukoliv francouzskou hudbu, ať

uţ to jsou slavné šansony nebo současná populární hudba.

Užitečné odkazy:

https://www.youtube.com/ Na serveru YouTube si můţete vyhledat a pustit písně vašeho

oblíbeného hudebního interpreta. Buďto si pusťte oficiální klip písně nebo si zvolte verzi s jiţ

vloţeným textem písně – jednoduše při vyhledávání k názvu písně a interpreta navíc připište

slovo „paroles“ neboli text k hudbě.

http://www.paroles.net/ Na této francouzské webové stránce naleznete texty písní

(francouzsky paroles de chanson), stačí jen do vyhledavače zadat jméno interpreta a

konkrétní název písně.


F. Audioknihy (Livres audio)

Poslech audioknih je dnes v módě. Pakliţe začnete poslouchat audioknihy ve francouzštině,

obohatíte se nejen literárně ale především jazykově.

I. Fáze: začátečníci

Za předpokladu ţe s poslechem knih ve francouzštině teprve začínáte, vybírejte si čtenářsky

méně náročné knihy (viz 1. kapitola – knihy, I. fáze: začátečníci) a při poslechu mějte před

sebou i tištěný text knihy. Budete tak sledovat psaný text a zároveň poslouchat mluvené

slovo. Tento postup je ideální, protoţe si při čtení cvičíte i správnou výslovnost.

Postupně můţete zkoušet samotný poslech bez tištěné podpory, ovšem pouze za předpokladu,

ţe vám to úroveň francouzštiny dovolí – coţ snadno poznáte: musíte být schopni sledovat děj

a neztrácet se v příběhu.

Užitečné odkazy:

https://www.youtube.com/ Na serveru YouTube naleznete celou řadu francouzských knih

v audio podobě, stačí po nich zapátrat pomocí vyhledavače.

http://www.litteratureaudio.com/ Na této internetové stránce si můţete audioknihy buď přímo

poslechnout, nebo si je stáhnout do počítače. Naleznete zde více neţ 5000 audioknih

k poslechu zcela zdarma.

II. Fáze: pokročilí

Jestliţe vám nečiní problém poslech knih psaných jednoduchou francouzštinou, můţete se

pustit do poslechu náročnějších knih dle vašich literárních preferencí. Stejně jako u poslechu

hudby platí, ţe audioknihy můţete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Čím častěji, tím lépe!


Rady a triky k poslechu ve francouzštině

V následujících bodech naleznete drobné rady a triky, které vám usnadní poslech ve

francouzštině. Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o triviální maličkosti, nicméně

právě tyto jednotlivosti přispějí k rychlejšímu a bezbolestnějšímu porozumění mluvené

francouzštině.

‣ Ať posloucháte ve francouzštině cokoliv, vţdy mějte při ruce nějaký notýsek, diář či

zápisník, kam si budete zapisovat slovíčka a dělat poznámky. Pokud uslyšíte nějaké

neznámé slovo, pokuste se odvodit jeho pravopis a nalézt jeho význam ve slovníku.

Tento postup samozřejmě není moţný u kaţdého neznámého slova, to by bylo

zdlouhavé a demotivující, ale pokuste se si z kaţdého poslechu odnést alespoň jednu

novou znalost či poznatek týkající se významu nebo výslovnosti.

‣ Udělejte si z poslechu ve francouzštině osobní rituál. Zakomponujete ho do denního

reţimu, tak jako čištění zubů nebo ranní běh. Je to opravdu jednoduché – poslouchat

francouzskou hudbu či francouzské rádio můţete například právě při čištění zubů nebo

ranním běhu! Nebo si poslechem ve francouzštině zkraťte dlouhou chvíli při cestě do

práce či do školy.

‣ Máte přátele, kteří se také věnují francouzskému jazyku? Uspořádejte společné

promítání filmu ve francouzštině. Jestliţe rádi pořádáte večírky, začněte pravidelně

pořádat „francouzské večery“ s francouzským jídlem, dobrým filmem v originále nebo

poslechem francouzské hudby.

‣ Bydlíte v blízkosti některé z Francouzských aliancí (Liberec, Pardubice, Plzeň, České

Budějovice, Ostrava a Brno)? Jednotlivé pobočky pořádají nejrůznější kulturní akce ve

francouzštině: promítání filmů, koncerty, přednášky, autorská čtení, výstavy,

ochutnávky francouzské gastronomie apod. Poznávejte francouzskou kulturu a

zároveň se cvičte v porozumění mluvené francouzštiny! V Praze pak funguje

Francouzský institut, z jehoţ kulturního programu si taktéţ můţete vybrat celou řadu

zajímavých akcí ve francouzštině.


Užitečné odkazy:

http://www.alliancefrancaise.cz/ Oficiální webové stránky sítě Francouzských aliancí

v České republice, na kterých naleznete odkazy na jednotlivé pobočky v šesti českých a

moravských krajích i s aktuálním kulturním programem.

http://www.ifp.cz/ Webové stránky Francouzského institutu v Praze.

‣ Jestliţe máte ve svém okolí rodilého mluvčího, vyuţijte kaţdé příleţitosti k tomu,

abyste si ho mohli poslechnout.


3. Mluvení a schopnost konverzace

Zatímco při čtení a poslechu vnímáte jiţ daný francouzský jazyk (čtete nebo posloucháte to,

co napsal či vyřkl někdo jiný), při mluvení musíte sami aktivizovat znalosti jazyka a aplikovat

je ve vlastním ústním projevu. Mluvení je tedy vaše aktivní uţití francouzštiny v konkrétních

situacích. Coţ znamená, ţe při ústní komunikaci musíte nejenom respektovat gramatická

pravidla a vhodně volit slovní zásobu, ale v potaz je potřeba vzít i situaci a kontext, ve kterých

se komunikace uskutečňuje.

Dnes se při výuce cizích jazyků klade největší důraz právě na schopnost ústně se vyjádřit,

tedy být schopen ústně komunikovat a také přizpůsobit ústní projev konkrétní situaci.

Schopnost mluvit ve francouzštině je zásadní, protoţe právě na ústní komunikaci je zaloţena

základní mezilidská komunikace.

Stejně jako je tomu u čtení nebo poslechu ve francouzštině i tady platí, ţe schopnost mluvit a

konverzovat ve francouzštině vyţaduje dostatečný trénink. Zapomeňte ale na mechanické

memorování uměle vytvořených učebnicových frází, které jsou často zcela vytrţené

z kontextu. Existují mnohem účinnější a zábavnější metody jak se cvičit v ústním projevu.

Samozřejmě nejúčinnější cesta jak se zdokonalovat v ústním projevu je dlouhodobější pobyt

ve Francii nebo frankofonní zemi: prázdninový jazykový kurz, výměnný pobyt, studijní a

praktické stáţe, letní brigády, pracovní a au-pair pobyty, dobrovolnická činnost apod. Po

moţnostech výjezdu do zahraničí zapátrejte na internetu, kde naleznete širokou nabídku

nejrůznějších zahraničních pobytů. Pokud si nemůţete u nejrůznějších důvodů dlouhodobý

pobyt v cizině dovolit, nezoufejte, dnešní doba umoţňuje řadu způsobů, jak trénovat ústní

projev ve francouzštině s minimem nákladů a z pohodlí domova.

Nejdůleţitější je silná motivace, mějte proto vţdy jasně vytyčený cíl, ať uţ osobní (například

vysněná cesta do Paříţe), studijní (studium na francouzské škole) nebo profesní (komunikace

s francouzským klientem). Stejně jako u ostatních jazykových dovedností je zásadní

pravidelnost a důslednost. Proto i zde platí, ţe byste měli ústní projev přijmout jako součást

denní rutiny.


A. Konverzace

Konverzaci ve francouzštině lze velmi snadno a přirozeně trénovat. Při ústní interakci mějte

vţdy na paměti, ţe kaţdá snaha o komunikaci se cení! Proto je jakákoliv vaše ústní promluva,

třebaţe neobratná a s chybami, vţdy lepší neţ mlčení způsobené strachem z potenciálních

chyb. Naopak, mějte radost z toho, ţe i s omezenými jazykovými znalostmi, jste schopni

aktivně konverzovat.

Jak a s kým konverzovat:

S PŘÁTELI

Zapojte do učení cizího jazyka vaši rodinu či přátele. Studium francouzštiny vám půjde

mnohem snáze, budete-li mít někoho, s kým se budete moci podporovat a vzájemně

motivovat. Společnost samozřejmě oceníte zejména při rozvíjení schopnosti konverzace ve

francouzském jazyce. Jsou ve vašem okolí lidé, kteří ovládají francouzštinu? Nebo se stejně

jako vy francouzsky teprve učí? Navrhněte jim pravidelné hodiny francouzské konverzace:

začněte se společně scházet v kavárně, u vás doma nebo na procházce v parku a komunikujte

mezi sebou výhradně ve francouzštině.

Další moţností je pořádání večírků a nejrůznějších tematických večerů. Pozvěte kamarády,

kteří se věnují francouzštině na „francouzský večer“ s francouzským jídlem, dobrým filmem

v originále nebo poslechem francouzské hudby. Po celý večer však platí pravidlo –

komunikovat je dovoleno jedině francouzsky!

Výhodou takto zavedených konverzací s rodinou nebo přáteli je menší strach z chyb, protoţe

komunikujete v kolektivu sloţeného z lidí, kteří jsou ve stejné situaci jako vy – nejedná se o

rodilé mluvčí, kteří by ovládali francouzštinu na nejvyšší jazykové úrovni. Coţ znamená, ţe

nebudete jediní, kdo se bude vyjadřovat s chybami a neobratnostmi. Právě proto je dobré se

s ostatními účastníky francouzské konverzace domluvit na vzájemném opravování, ať uţ se

jedná o gramatické chyby nebo nesprávnou výslovnost.

Výše zmíněnými způsoby si můţete procvičovat francouzštinu v reálných komunikačních

situacích, ve kterých hovoříte se známými nebo kamarády o vašem ţivotě, problémech,

přáních apod. Kdyţ se pak dostanete do situace, která bude vyţadovat konverzaci s rodilým

mluvčím, budete připraveni komunikovat a domluvit se francouzsky bez větších problémů.

Také si můţete předem stanovit téma, na které konverzaci s přáteli povedete – ať uţ

všeobecné jako je rodina, vzdělání, cestování, kultura apod. či konkrétní, které vás zajímá


nebo jej potřebujete procvičit například kvůli vašemu zaměstnání. Tento postup je skvělým

způsobem, jak se připravit na konkrétní témata, o kterých víte, ţe je dříve či později vyuţijete

v praxi.

Nemůţete si při konverzaci vzpomenout na určité slovíčko? Neusnadňujte si komunikaci

češtinou: vţdy neţ se uchýlíte k pouţití českého ekvivalentu, zkuste nejdříve danou myšlenku

vyjádřit pomocí francouzštiny – opisem, definicí, vysvětlením, nebo zapojte pantomimu a

gestikulaci.

S CIZINCI

Pro rozvoj schopnosti konverzace není nic lepšího, neţ mluvit s rodilým mluvčím. V případě,

ţe máte někoho takového v okolí, vyuţijte kaţdé situace si s ním promluvit.

Velmi dobře se zdokonalíte za předpokladu, ţe máte přátele mezi cizinci z Francie nebo

některé frankofonní země. Udrţujte s nimi pravidelný kontakt, vzájemně se navštěvujte,

telefonujte si nebo skypujte. Navázat přátelství s cizinci můţete různými způsoby: během

výměnných pobytů, na dovolené, při studiu v zahraničí nebo například pokud nabídnete

cizincům místo k přespání v rámci některé ze sluţeb bezplatného ubytování typu

CouchSurfing.

Užitečné odkazy:

https://www.couchsurfing.com/ Oficiální webové stránky internetové sluţby bezplatného

ubytování s názvem Couchsurfing. Můţete se zde zaregistrovat a stát se členem této sociální

sítě: nabízet ubytování cestovatelům nebo sami cestovat a bydlet u místních obyvatel.

http://www.expats.cz/ Internetové stránky cizinců, kteří ţijí v České republice. Naleznete zde

nabídku nejrůznějších kulturních akcí a společenských aktivit, kterých se můţete zúčastnit.

JAZYK ZA JAZYK

V dnešní době je hodně rozšířený takzvaný „jazyk za jazyk“, tedy nabídka vyučovat cizí jazyk

oplátkou za výuku jiného jazyka. Funguje to většinou tak, ţe cizinec ţijící v České republice

nabízí výuku svého mateřského jazyka výměnou za výuku češtiny. Nemusíte se bát, ţe byste

nezvládli cizince učit česky – většinou se jedná o běţnou konverzaci a nikoliv o výklad

gramatiky.


V praxi to tedy můţe vypadat následovně: jednou či několikrát do týdne se na hodinu sejdete

s Francouzem v kavárně nebo v restauraci na oběd, první půl hodinu konverzujete ve

francouzštině a dalších třicet minut mluvíte česky.

Nabídky jazyka za jazyk (francouzštiny za češtinu) hledejte buď na internetu, nebo vyvěšené

na nástěnkách fakult románských jazyků, zahraničních odděleních vysokých škol, jazykových

center apod. Jestliţe jste nenašli ţádnou nabídku francouzštiny za češtinu, zkuste si sami

podat inzerát s touto nabídkou. Ovládáte-li na dobré úrovni další cizí jazyk (angličtinu,

ruštinu, němčinu apod.), můţete ho výměnou za francouzštinu také nabídnout, budete tak mít

větší moţnost, ţe někoho na konverzaci najdete. Jestliţe máte v okolí rodilého mluvčího

francouzštiny, nebojte se mu nabídnout jazyk za jazyk!

Užitečné odkazy:

http://www.expats.cz/ Internetové stránky cizinců, kteří ţijí v České republice. V záloţce

Language naleznete nabídku výuky nejrůznějších cizích jazyků včetně jazyka za jazyk.

http://www.kvalitni-doucovani.cz/ Na tomto serveru můţete poptávat i nabízet jazyk za jazyk.

B. Vnitřní řeč

Nemáte s kým konverzovat? Mluvte francouzsky sami k sobě! Tímto způsobem můţete

trénovat kdykoliv a kdekoliv a připravovat se na nejrůznější komunikační situace. Pravidelně

konverzujte sami se sebou například ve sprše, v tramvaji nebo při cestě pěšky do školy či

práce. Stanovte si určité téma a v duchu si představujte obě strany konverzace, klaďte si

otázky a sami si na ně odpovídejte, reagujte na vlastní podněty, polemizujte sami se sebou.

Se samomluvou začněte ihned po probuzení. Zkuste si ráno v duchu ve francouzštině přeříkat,

co vás ten den čeká, jaké máte plány či povinnosti. Projděte si v duchu triviální aspekty

vašeho denního reţimu: Co dnes budu mít k snídani? Stavím se po práci nakoupit? Co dávají

večer v televizi?

Musíte ráno k zubaři? Máte dopoledne poradu v práci? Aţ budete během dne kontrolovat diář,

zkuste si jednotlivé body vašeho denního programu přeříkat ve francouzštině.

Mluvte sami k sobě i v posteli večer před usnutím: zhodnoťte ve francouzštině uplynulý den.

Co se mi povedlo a co jsem naopak mohl udělat lépe? Stihl jsem vše, co jsem měl dnes

v plánu?


Mluvíte-li francouzsky sami k sobě „v duchu“, snadno odhalíte nedostatky například ve slovní

zásobě týkající se vámi zvoleného tématu, ale nikoliv uţ ve výslovnosti. Proto si občas zkuste

mluvit sami k sobě i nahlas. Pro ještě lepší trénink si můţete svůj projev nahrát, pustit si ho,

zaměřit se na nedostatky a postupně je odstraňovat.

Velmi dobře se vnitřní řeč aplikuje při chůzi nebo běhu, kdy máte dostatek času formulovat a

uspořádávat vlastní myšlenky. Naopak ve sprše si můţete pro sebe mluvit i nahlas beze

strachu, ţe vás bude vaše okolí mít za blázna.


Rady a triky k mluvení a ke schopnosti konverzace ve francouzštině

V následujících bodech naleznete drobné rady a triky, které vám usnadní mluvit a

konverzovat francouzsky. Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o triviální

maličkosti, nicméně právě tyto jednotlivosti přispějí k rychlejšímu a bezbolestnějšímu

osvojení ústního projevu ve francouzštině.

‣ Nejste-li si jisti výslovností některého slova, vyhledejte si ji na internetu. Nebo ještě

lépe – pokud máte moţnost, zeptejte se přímo rodilého mluvčího, jak se dané slovo

vyslovuje. Výslovnost slova či slovního spojení si vţdy několikrát opakujte, dokud

nebudete spokojeni s výsledkem.

Užitečné odkazy:

http://cs.forvo.com/languages/fr/ Velmi uţitečná stránka, na které naleznete výslovnost slov

z nejrůznějších jazyků včetně francouzštiny. Jedno slovo či slovní spojení je často namluveno

více rodilými mluvčími, můţete si tak poslechnout různé varianty a porovnat výslovnostní

rozdíly mezi jednotlivými frankofonními zeměmi.

Výslovnostní slovník Forvo obsahuje kromě obecných slov i vlastní jména, coţ je skvělé

pokud nevíte, jak se vyslovuje jméno nějaké osobnosti, název města či země apod.

http://slovnik.seznam.cz/fr-cz/ Internetový slovník, ve kterém si můţete mimo jiné i

poslechnout výslovnost daného slova.

http://slovniky.lingea.cz/Francouzsko-cesky Další šikovný slovník dostupný zdarma na

internetu, kde naleznete i výslovnost.

‣ Abyste mohli mluvit ve francouzštině, musíte především začít myslet ve

francouzštině! Právě proto je důleţitá vnitřní řeč. Mluvte k sobě ve francouzštině, i

kdyby jen v jednoduchých větách a s omezenou slovní zásobou. Předtím neţ

promluvíte francouzsky, formujte jiţ své myšlenky ve francouzštině.

‣ Pokud při ústním projevu chcete něco vyjádřit, ale nedostává se vám slov, vyuţijte

všech moţných verbálních i neverbálních prostředků: zapojte mimiku, pantomimu a

gestikulaci.

‣ Z kaţdého vlastního ústního projevu se poučte. Nemohli jste si vzpomenout na určité

slovíčko? Nebo vám dělala problém výslovnost nějakého slova? Máte mezery ve


slovní zásobě určitého tematického okruhu? Zhodnoťte svůj výkon, najděte nedostatky

a doplňte si jazykové znalosti.

‣ Nejdůleţitější rada na závěr: nebojte se mluvit. Naprosto se oprostěte od pocitu studu

– jen tak budete schopni vést konverzaci a zdokonalovat se ve vlastním ústním

projevu.


4. Psaní

Písemný projev je ve výuce cizích jazyků často povaţován za druhotný, a proto mu je

věnováno méně času a prostoru. Nicméně pokud to se studiem francouzštiny myslíte váţně,

nepodceňujte schopnost písemně se vyjádřit – umění psát ve francouzštině jde ruku v ruce

s ostatními jazykovými dovednostmi jako je čtení, poslech a vlastní ústní projev. Budete-li

vedle ostatních jazykových dovedností pravidelně trénovat i písemný projev, zaznamenáte

rychlejší vývoj celkové úrovně jazyka.

Francouzský pravopis je poměrně náročný na zapamatování, mluvená podoba slov se

podstatně liší od psané formy. Prvním krokem ke zvládnutí francouzského pravopisu je

bezesporu čtení. Čtením v originále si rychleji a snáze zapamatujete pravopis jednotlivých

slovíček, protoţe budete neustále konfrontování s jejich psanou podobou. Aţ v textu narazíte

na určité slovo po několikáté, budete schopni si sami vybavit, jak se správně píše.

Nicméně celý proces zapamatování pravopisu ještě urychlíte, začnete-li sami psát ve

francouzštině! Pod pojmem psaní ve francouzštině si hned nepředstavujte dlouhou esej na

obtíţné filozofické téma. Piště francouzsky to, co běţně píšete i v češtině. Cílem není stát se

francouzským romanopiscem, ale uţivatelem francouzštiny, který je schopný napsat

jednoduchý text týkající se běţné ţivotní situace.

V praxi to znamená být schopný napsat ve francouzštině například mail, textovou zprávu,

krátký dopis a text pohlednice, blahopřání, chatový příspěvek apod. Psaním časově

nenáročných textů se aktivně zdokonalíte v písemném projevu a pravopis francouzských slov

vám jiţ nebude činit takový problém.

Kromě francouzského pravopisu si pravidelným psaním budete trénovat výstavbu francouzské

věty, osvojíte si francouzské větné konstrukce a vazby, které se od těch českých značně liší a

činí českým studentům francouzštiny nemalé potíţe. Navíc si psaním rozšíříte aktivní slovní

zásobu, a to pokaţdé, kdyţ si vyhledáte nějaké slovíčko, které se vám hodí do textu.

Stejně jako u ostatních jazykových dovedností i u psaní ve francouzštině je důleţité, aby se

stalo součástí vaší denní rutiny – udělejte si proto z psaní jeden z osobních rituálů.


Ţe nemáte komu ve francouzštině psát? Nesmysl! Přestaňte se vymlouvat. Trénovat psaní ve

francouzštině lze celou řadou způsobů – psát můţete pravdu cokoliv a pro kohokoliv. I kdyby

to byl jen nákupní seznam pro vás samotné.

Začněte tím, ţe si odpovíte na otázku: Co píši nejčastěji? Vedete si diář či deník? Posíláte rádi

pohledy a dopisy? Přispíváte pravidelně do internetových diskuzí? Píšete si denně s kamarády

maily a textové zprávy? Vyměňte při kaţdodenním psaní češtinu za francouzštinu!

A. Drobné texty

Psaní ve francouzštině neznamená pouze písemnou komunikaci s někým dalším. Ve

francouzštině si můţete dělat nejrůznější poznámky, které slouţí pouze pro vaše osobní účely.

Je to skvělý způsob, jak s psaním ve francouzštině začít a pravidelně se v něm trénovat.

Co psát:

NÁKUPNÍ A JINÉ SEZNAMY

Moţná se vám zdá, ţe psaní seznamů vás nikterak jazykově neobohatí, protoţe se nejedná o

souvislé věty ale o izolovaná slova či slovních spojení. Není to ale pravda – psaním

nejrůznějších seznamů se obohatíte o nová slovíčka z široké oblasti témat.

Není nic jednoduššího, neţ začít psát obvyklý nákupní seznam ve francouzštině! Obohatíte si

tak slovní zásobu o věci denní potřeby jako jsou potraviny, prostředky osobní hygieny,

kancelářské a školní potřeby, čisticí prostředky apod. Moţná, ţe budete při psaní nákupního

seznamu zezačátku často sahat po slovníku, nicméně po několikátém nákupu si při sepisování

seznamu na daná slovíčka sami vzpomenete.

Píšete si při důleţitém rozhodování takzvaný „seznam pro a proti“? Sepisujte si tento seznam

výhod a nevýhod určitého rozhodnutí ve francouzštině. To samé se týká i ostatních seznamů:

seznamu věcí na dovolenou, seznamu úkolů na určitý den apod.

DIÁŘ

Veďte si diář ve francouzštině! Plánujte si denní program, krátkodobé i dlouhodobější cíle,

pište si motivační komentáře, seznamy věcí, které musíte zařídit – to vše francouzsky! Do

diáře si také můţete poznamenávat tipy na francouzské knihy, které byste si chtěli přečíst, na

filmy, které byste chtěli vidět apod. Pište si ve francouzštině i nejrůznější předsevzetí, ať uţ se


týkají vašeho plánovaného pokroku ve studiu francouzštiny nebo jiných oblastí ţivotního

rozvoje.

DENÍK

Pokud si vedete deník, začněte si psát deníkové záznamy ve francouzštině. Nejen ţe se

procvičíte v písemném projevu, ale zároveň zaznamenáte vaši minulost, plány do budoucna a

vypíšete se ze svých pocitů. Navíc si uţitím francouzštiny deník šifrujete, takţe je menší

pravděpodobnost, ţe si ho přečte nepovolaná osoba.

Takto vedený deník vám především pomůţe přemýšlet ve francouzštině: neţ začnete psát,

pokuste si uspořádat myšlenky. Přemýšlejte a mluvte k sobě rovnou ve francouzštině! Pak

zapište vše, co vám přijde na mysl. Nehleďte přitom příliš na kvalitu psaní, zásadní je naučit

se ventilovat to, co vás trápí za pomoci francouzštiny.

B. Korespondence a písemná komunikace

Zapojte do učení cizího jazyka vaši rodinu či přátele. Najděte si někoho, s kým si budete moci

pravidelně psát – ať uţ je to rodinný příslušník, kamarád nebo ještě lépe rodilý mluvčí.

Procvičujte se v písemném projevu s lidmi z vašeho okolí, kteří ovládají francouzštinu nebo

se ji stejně jako vy učí. Navrhněte jim, ţe veškerý váš písemný kontakt bude probíhat

výhradně ve francouzštině. Domluvte se například s kamarádkou, se kterou se vzájemně

motivujete ke studiu francouzštiny, ţe si budete psát maily, SMS zprávy, vzkazy na

Facebooku a podobně jen francouzsky.

Ideální situace nastává, pokud máte přátele mezi cizinci z Francie nebo některé frankofonní

země. Udrţujte s nimi pravidelný písemný kontakt: posílejte si pohledy, dopisy, maily nebo

textové zprávy a zanechávejte si vzkazy na sociálních sítích.

Co psát:

TEXTOVÉ A JINÉ KRÁTKÉ ZPRÁVY

Pište přátelům francouzské sms zprávy a zanechávejte jim vzkazy či komentáře na internetu

ve francouzštině. Vůbec nevadí, ţe adresát není rodilý Francouz, stačí, pokud francouzsky

rozumí.


Také si můţete mobilní telefon a ostatní elektronické přístroje nastavit ve francouzštině,

budete se tak moci učit jazyk moderních technologií v praxi.

Sledujete pravidelně videa francouzských YouTuberů? Zapojujte se do diskuzí pod videi a

komunikujte tak s rodilými mluvčími. Komentáře můţete zanechat i na různých blozích a

dalších internetových stránkách.

MAILY

Pokud máte přátele, kteří ovládají francouzský jazyk, komunikujte s nimi po mailu ve

francouzštině. Pravidelné psaní francouzských mailů vás připraví na reálné ţivotní situace, ve

kterých bude elektronická komunikace zapotřebí – například při shánění ubytování během

dovolené ve Francii.

Nemáte s kým si korespondovat? Tak si kamaráda na dopisování ve francouzštině najděte! Na

internetu existují nejrůznější stránky s databázemi cizinců, kteří se chtějí pomocí

korespondence naučit cizí jazyk. Máte tak skvělou moţnost najít si někoho na online i

papírovou korespondenci ve francouzštině a navázat nová přátelství s lidmi z celého světa.

Jestli vám internetové stránky s nabídkou kamarádů na dopisování nevyhovují, najděte si

někoho pomocí internetového vyhledavače sami. Hledejte pod anglickým slovem penfriend

nebo francouzsky pod heslem correspondant(e).

Při psaní ve francouzštině si na počítači v ovládacích panelech nastavte francouzskou

klávesnici a naučte se ji ovládat. Francouzská klávesnice vám umoţní pouţívat znaky, které

na české klávesnici nenajdete. Abyste si lépe zapamatovali rozmístění jednotlivých

francouzských znaků, najděte si na internetu fotografii nebo obrázek francouzské klávesnice,

vytiskněte si to a mějte ho při psaní před sebou, dokud si francouzskou klávesnici plně

neosvojíte zpaměti.

Užitečné odkazy:

https://www.interpals.net/index.php Internetová stránka v angličtině InterPals s databází je

jedna z nejnavštěvovanějších svého druhu. S cizinci si zde můţete vyměňovat maily a dopisy

nebo s nimi konverzovat online na chatu.

http://www.penfriend-club.com/ Další internetová stránka v angličtině, na které naleznete

databázi cizinců hledajících někoho na dopisování – ať uţ přes mail nebo pomocí papírové


pošty. Na stránkách Penfriend Clubu si ve vyhledavači navolíte kritéria (pohlaví, věk, jazyk,

země, zájmy apod.), podle kterých si posléze můţete vybrat svého korespondenta.

POHLEDNICE

Jestliţe máte přátele mezi rodilými mluvčími, poproste je o jejich adresu a posílejte jim při

kaţdé příleţitosti pohledy z cest s textem ve francouzštině.

Chystáte se na cestu do Francie nebo frankofonní země? Pošlete rodině, přátelům a známým

pohled s textem ve francouzštině s příslibem, ţe aţ se příště sejdete, abyste se pochlubili

fotkami z dovolené, pohlednici jim přeloţíte.

V případě, ţe rádi posíláte a dostáváte pohlednice ze všech koutů světa, zkuste Postcrossing.

Jedná se o projekt, který komukoliv umoţňuje vyměňovat si pohledy nebo i dopisy s lidmi

z celého světa. Díky Postcrossingu můţete získat nové přátele, zlepšit ve v písemném projevu

ve francouzštině a ještě tak trochu procestovat nejrůznější kouty naší planety.

Užitečné odkazy:

https://www.postcrossing.com/ Oficiální internetové stránky v angličtině o projektu

Postcrossing. Stačí se pouze zaregistrovat a vyplnit osobní profil. V profilu Postcrossingu si

pak můţete zvolit například jazyk, ve kterém byste rádi pohledy dostávali (ve francouzštině!)

nebo třeba s jakou tématikou by vám pohledy udělaly největší radost.

http://postcrossing.cz/ Internetové stránky určené české a slovenské komunitě Postcrossingu

s návody pro začátečníky a s inspirací pro zkušenější dopisovatele.

DOPISY

Pokud před elektronickou korespondencí dáváte přednost tradiční papírové poště, pište ve

francouzštině dopisy. Dopisy můţete opět adresovat buď českým přátelům, kteří mluví

francouzsky nebo ještě lépe rodilým mluvčím – za předpokladu, ţe máte přátele z Francie

nebo některé frankofonní země.

Nevíte komu dopisy psát? Najděte si kamaráda na dopisování pomocí některé z internetových

stránek k tomu určených na internetu (viz podkapitola Maily). V ideálním případě by váš

korespondent měl mít podobné zájmy, abyste si měli o čem psát a dopisování vám dlouho

vydrţelo.


Další moţností, jak trénovat písemný projev psaním dopisů je adopce dětí na dálku. Cílem

takové adopce je zajistit alespoň základní vzdělání dětem z chudých rodin. Pokud budete na

dálku finančně podporovat vzdělání dítěte ze země, ve které je francouzština oficiální úřední

jazyk, budou vám průběţně chodit zprávy, dopisy a vysvědčení právě ve francouzštině. Sami

můţete zasíláním dopisů ve francouzštině s dítětem komunikovat a udrţovat kontakt. Uděláte

dobrý skutek a zároveň budete mít příleţitost pravidelně psát dopisy ve francouzštině. Adopci

na dálku nabízejí různé charitativní organizace a obecně prospěšné organizace.


Rady a triky k psaní ve francouzštině

V následujících bodech naleznete drobné rady a triky, které vám usnadní psaní ve

francouzštině. Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o triviální maličkosti, nicméně

právě tyto jednotlivosti přispějí k rychlejšímu a bezbolestnějšímu osvojení písemného

projevu ve francouzštině.

‣ Při psaní ve francouzštině si nikdy nepište text předem v češtině s tím, ţe si ho poté

přeloţíte do francouzštiny. Při tomto postupu často dochází k negativnímu ovlivnění

mateřštinou a vy se tak můţete snadno dopouštět zbytečných chyb – například

nesprávného slovosledu ve větě.

‣ Dělejte si při psaní poznámky, pište si koncept apod. – opět ale jedině ve

francouzštině.

‣ Psát ve francouzštině znamená ze všeho nejdřív myslet ve francouzštině! Neţ něco

napíšete, zkuste si nejprve v duchu ve francouzštině promyslet, co chcete vyjádřit.

‣ Nalaďte se na psaní ve francouzštině například poslechem francouzské hudby či

francouzského rádia.

‣ Začněte si informace na internetu vyhledávat ve francouzštině raději neţ v češtině.

Nastavte si vyhledávač ve francouzštině a googlete si potřebné informace francouzsky.

Tímto způsobem se dostanete ke zdrojům psaných ve francouzštině, čímţ se zároveň

trénujete i ve čtení a vyhledávání informací v cílovém jazyce.

Užitečné odkazy:

https://fr.wikipedia.org/ Hledejte si informace o frankofonním světě přímo ve francouzštině!

Poslouţí vám k tomu například francouzská verze Wikipedie.

‣ Mějte vţdy při ruce zápisník, do kterého si poznamenávejte neznámá slova, ustálená

slovní spojení, zajímavé větné konstrukce, slovní hříčky apod., na které narazíte při

četbě nebo poslechu a které se vám mohou hodit při vlastním písemném projevu.

‣ Kontrolujte si po sobě pravopis francouzských slov a správné časování sloves –

zvláště pak těch nepravidelných, která při psaní činí potíţe. Vţdy si po sobě finální


text několikrát projděte a pokuste se odstranit pravopisné i gramatické chyby. Na

internetu existuje celá řada uţitečných stránek, které vám pomohou s textovou

korekturou.

Užitečné odkazy:

http://bonpatron.com/fr/ Na této stránce můţete vloţit či napsat text ve francouzštině a

nechat si opravit správnost pravopisu a gramatiky. Případné chyby si vţdy znovu ověřte,

oprava totiţ probíhá automaticky a není vţdy stoprocentní. Nicméně výhodou těchto stránek

je fakt, ţe zde jsou chyby vţdy nejen opraveny ale i vysvětleny.

http://www.cordial-enligne.fr/ Obdobná internetová stránka, která v zadaném textu objeví a

vysvětlí pravopisné i gramatické chyby.

http://www.conjugation-fr.com/ Velmi uţitečná stránka, se kterou uţ vám časování

nepravidelných sloves nebude dělat problémy. Naleznete zde časování francouzských

pravidelných i nepravidelných sloves ve všech slovesných způsobech.


5. Francouzsky bezbolestně v praxi

V ideálním případě byste se měli učit francouzsky naprosto přirozeně v rámci kaţdodenních

činností, které vás těší a vyhovují vašemu ţivotnímu stylu. Zamyslete se nad vašimi reálnými

moţnostmi: kolik máte volného času a prostoru na studium? Nešel by váš volný čas vyuţít

efektivněji? Nemáte během dne časové prostoje (například cestu do školy nebo do práce), kdy

byste se mohli jazyku věnovat?

S francouzštinou můţete být v kontaktu od rána do večera! Závisí jen na vás, jak jednotlivé

činnosti zakomponujete do vlastního denního reţimu a jak pravidelně se jim budete věnovat.

Je to jednoduché – v následujícím denním plánu naleznete příklad denní rutiny prostoupené

bezbolestným studiem francouzštiny.

Ráno po probuzení si francouzsky v duchu přeříkejte, co vás daný den čeká. Můţete u toho

stlát postel, dát si rychlou sprchu nebo si čistit zuby.

Při snídani poslouchejte francouzskou hudbu nebo ranní vysílání některé z francouzských

rozhlasových stanic. Přečtěte si, co je nového ve světě na francouzském zpravodajském

serveru. Otevřete diář a zkontrolujte zápisky ve francouzštině pro daný den. Poznamenejte si

ve francouzštině úkoly, které je v daný den potřeba splnit.

Po cestě do školy nebo práce si buď čtěte (v tramvaji, autobuse nebo v metru), nebo

poslouchejte hudbu či rádio (v autě). Pokud se dopravujete pěšky, konverzujte sami se sebou

na určité téma, které je zrovna aktuální nebo vás zajímá.

Odpoledne nakupte podle seznamu napsaného ve francouzštině. Na sociálních sítích

zkontrolujte, co dělají vaši francouzští přátelé a zanechte jim vzkaz. Pusťte si nové video

vašeho oblíbeného YouTubera a přidejte komentář do diskuze pod videem.

Večer si pusťte film ve francouzštině nebo pokračujte ve čtení francouzské knihy. Před

spaním poslouchejte francouzskou hudbu a zapište si ve francouzštině do deníku, jaký jste

měli den. Neţ usnete, mluvte k sobě francouzsky – myslete na to, co vás zítra čeká.

Po celý den mějte po ruce váš zápisník, do kterého si poznamenávejte vše potřebné: nová

slovíčka, výslovnost, zajímavá slovní spojení, názvy písniček a jména interpretů, které jste

zaslechli v rádiu apod.


Naučte se ke studiu pouţívat elektronické pomocníky, které naleznete zdarma na internetu.

V oblíbených záloţkách vašeho webového prohlíţeče byste určitě měli mít následující

odkazy:

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník

‣ http://slovnik.seznam.cz/cz-fr/

‣ http://slovniky.lingea.cz/Francouzsko-cesky

Průvodce francouzskou výslovností

‣ http://cs.forvo.com/languages/fr/

Korektor francouzského pravopisu

‣ http://bonpatron.com/fr/

‣ http://www.cordial-enligne.fr/

Časování francouzských sloves

‣ http://www.conjugation-fr.com/

Francouzská verze wikipedie

‣ https://fr.wikipedia.org/

Dále si na internetu a všude tam kde to půjde, nastavte jako výchozí jazyk francouzštinu.

Mějte všechny vaše internetové účty a profily ve francouzštině. Vţdy hledejte další moţnosti

jak se jazykově rozvíjet a jak si vytvořit vlastní francouzské mikroklima v českém prostředí.

Obklopujte se nejrůznějšími francouzskými zdroji a radujte se z kaţdé příleţitosti, ve které

můţete francouzštinu pouţít.


Slovo závěrem

Studium francouzštiny opravdu nemusí být nuda. Doufáme, ţe jste díky metodické příručce

Francouzsky bezbolestně nalezli způsoby, jak se jazykově rozvíjet a kulturně obohacovat.

Věříme, ţe jste si ze široké škály nejrůznějších metod vybrali ty, které vyhovují vašim

zájmům, preferencím a ţivotnímu stylu.

Přejeme vám, aby vás studium cizího jazyka těšilo a přinášelo vám pocit uspokojení z malých

i velkých pokroků. Nejdůleţitější je chtít, stanovit si reálný cíl a pravidelně se francouzštině

zábavnými způsoby věnovat. Pak uţ vám studium půjde snadno a bezbolestně, protoţe pokud

vás francouzština a její studium baví, výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Autorka: Mgr. Anna Mrázková, 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!