Aggressive Glue No.4

AggressiveGlue

český fanzine aggressive glue

Aggressive

Glue

No.4


str:

3-16

10-12

13-14

15-16

17

18

19


Nojasně,žesepunkhrálvkrysamazamořeném CBGBuHilyhonaLowerEastSide,aleaž

kdyžtahleláhevnitroglycerinudoraziladoAlbionu,taksníteprveněkdošlahlozem.Kapely

rostlyjakohoubypřinukleárnízimě,děckasirvalyspínacíšpendlíkydonosuaukazovaly

prostředníčekvšem konfomistům.NebylitojenPistoleaeClash,kdovládl.Nakonci70.

letsezrodilospoustalegendadíkybohutoipovícenež40letechspoustuznichbaví.Punk

seobjeviladalspoustěmladým jejichintegritu,jejichhledáníbyloukonce.Najednoujim to

všechnodávalosmysl.Punkbyljejichvysvobozenízfrustrace,kterávládlaAngli70.let.


PříběhtétokapelyzačínáuGeneOctobera,

kterýsev70.letechpotulovalpoKing's

RoadapřespávalvobchoděACMEAtractionsnedalekokonkurenčníhomístaSex.

PřesInzerátvMelodyMakersemuozval

WiliamaBroad(pozdějiBilyIdol)coby

kytaristaaTonyJameszLondonSSpro

postbaskytar a John Towe obsadil

bubny.Prvníkoncertynapodzim roku

1976mělyúspěchy,alenedlouhonato

GenaopouštíjehodružinaadávádohromadyGenerationX.

OctoberamanagerkapelyAndyCzezowskipřekecalimajitelelondýnskéhogayclubuShageramas,abytentopodnikpřeměnilnaklub,kdebymohlypunkovékapelyhrátatakvzniklo

Roxy.PrvníkapelakterávRoxy14.12.vystoupila,bylaironiíosuduprávěGeneraceX.

Nazačátkuroku1977užChelseabylavnovém obsazení.PřibylMartyStacey(kytara),Bob

Jessie(basa)aCareyFortune(bicí).VtéhlenovésestavěkapelavystoupilavRoxyjako

předskokaneClash.HneddruhýkoncertvHope&Anchorskončilrvačkousteddyboys.

Přelom březnaadubnasenahráváprvnísinglRightToWorkavydánjevčervnu.James

StevensonnahrazujeStaceyhoaHenryDazezaseJessieho.

KapelabylaulabeluStepForward,kterývlastnilMarkPerya

MilesCopeland I.MilesbylmanagerePoliceavšechny

penízeačasinvestovalprávědonich.StingsChelseadvakrát

vystoupilnaživo.AsiprotomiGeneříkal,žejeseStingem

kámoš,kdyžmiukazovaljehohlavunapíchnutounakůluna

přebaludeskyTraitor'sGate.

Chelsea koncertovala s

kapelamijakoeBoys,

eCortinas,Sham 69a

eLurkers.Nahrálose

vystoupení u Johna

Peelaadošlonadalší

proměnusestavy.Nový

příchozí jsou Myles

(basa),Martin(kytara)a

Jones(bicí).Octobersi

odskočilprominiroličku

velmuJubilee,vekterém

seobjevujeiznovunahraný

trackRightToWork.

4


Vlétě1978nahrávábanddalší4songyuJohnaPeelaanabubenickýpostpřicházíChrisBashford.Tatosestavavydržínásledující2roky.

Červen'79sekonečněpotéměřtřechletechodzaloženívydávádlouhohrajícídeskapod

self-titlednázvem.Neprodávásevtakovém měřítku,abysedostaladohitparád.Přesto

grupašlapalajakodobřepromazanejstroj.OdehrálivýznamnýkoncertseSlaughterAnde

Dogs,nahráličtyřitrackyprojižjejichtřetírádiovýsession.TentokrátproMikeReadaake

koncitohotorokuvyrážínaturnéseDickies.Genebylvždyckyto,cosipředstavítepod

pojmem punkatisksedonějschutíobulpřirecenzováníjednohozvystoupenípobokue

Dickies.

1980Chelseavystřeliladodavu3singlyaJamesStevensonsepřidalparadoxněke

kapeleGenerationX,zatím coMartinaMyleszaložilieSmart.Bashfordještěstihl

navrhnoutalbum coverproAlternativeHits.Sestavujeještěmožnézahlédnouvelmu

Urgh!AMusicWar.

JedalšírokavChelseaopětnezůstalkámennakameni.Kolem Octoberasenyníocitá:

Austin(kytara),Coreld(kytara),Griffin(basa)aMintz(bicí).Vychrstnoudolidídva

singlyavzářijižzkapelyodcházíGriffinatotěsněpředvystoupením veFulham Grey-

hound.NabasuzanějtedyzaskočínikdojinýnežsamotnýSting.KapelutakéopustíCor-

eld.

Přicházídruhéalbum súderným názvem Evacuate.Divoké

koncertyapoamerickém turnéseChelseaopěthroutí.

OdcházíznítotižAustin.Octoberovijenabídnutasolo

kariéra,aleonstálevěřívkonceptkapelyChelsea.Přesosmdesátálétavydávajínepřílišúspěšnáalbasnízkýmiprodeji.

Chelseasevšakv90.letechopětnakopneavynikajícíalbum

Traitor'sGatenechybíanivmésbírcevinylů.

ProamerickéturnéSocialChaossevroce1999daladohromadysestavazroku1980.TurnésejelopobokuTSOL,DOA,

UKSubs,eVibratorsadalších.Bohuželmuselisvépůsobení

zkrátit.Mylesovibyladiagnostikovánaroztroušenáskleróza.

Chelseahrajedodnešníchdnůajánevím jakvy,alejátotomu

Genovifaktžeru.Jetopunkrocker,cosetomunikdynehodlalzaprodat.Jeažsmutné,žetakovápankováikonahrálav

mém domovském městěvpoloprázdném klubu.Aletoužjena

jinýpříběh.

WEGOTTHERIGHTTOWORK

5


Nomaterwhatyousay

Nomaterwhatyoudo

It'salthesame'cos

IDontcareaboutyou

Příběhzačíná,kdyžsesingerazpěvákvjednéosoběMatDangereldrozhodlopustitv

září1975kapeluLondonSS.Spojísepřitom sklávesistouCasinoSteelem.Knim se

přidáváještědruhákytaraHonestJohnPlain,cožbylMatůvkámošzuměleckéškolya

dvaPlainovispolupracovnícizrmynapotisktriček.NabasuDuncan"kid"Reidanabicí

JackBlack.

PrvníkoncertseohehrajevpubuHopeandAnchorvIslingtonuvLondýně15.října1976.

MezidivákybyliiMickJones,BilyIdol,TonyJamesaGeneOctober.Užpopárkoncertech

podepisujíeBoyssmlouvusNEMS,vtédoběbylijedinoubritskoupunkovoukapelouse

smlouvou(PistolevykoploEMI6.1.77aDamnedmělismlouvupouzenasinglNewRose

vydanývříjnu1976uStiff).

První,co"chlapci"vydávají,jesinglIDon'tCare.NapodporuvydáníjedoutoursJohnCalem

zVelvetUnderground.Dlouhohrajícídeskaocelých16songáchbylanahránajižvkvětnu

1977,alevydánípřicházíaž9.září.Album sevyšplhána50.místovbritskéhitparádě.

Druhým singlem sestávátrackFirstTime,kterýpojednáváoztrátěpanenství.Vydánbyl27.

července.eBoysnahrávajíživésessionuJohnaPeela.

IDON’TCARE

6


Druhéalbum stáleuNEMSnesenázevAlternativeChartbusters.Dostavujesemuúspěchu

jakouprvníhoalba.Kapelarokem 1979přesídlujekrměSafariaběhem tohotoobdobí

takénahrávávánočnípísněpodpseudonázvem eYobs.PřicházítřetíLPToHelWith

eBoys,kterénesenázevpoNorském městě,vekterém sedeskanátáčela.Dangereld

zpívávšechnyvokály,kroměsonguKamikaze.TennazpíváHonestJohn.Dangereldvšak

nenísmixem spokojenýataksealbum remixujevLondýně.TerminalLoveaRueMorgue

přezpíváváKid.JedeseturnésRamones.PotéodcházízkapelySteel.

Čtrvtéalbum BoysOnlyjepřijatochladněji.DočasněodcházíKidananásledujícíturnézaskakujíHowardWalzeLurkersaChrisBashfordzChelsea.Létem

1982setatosebranka

rozpadá.Comebacksekonáažroku'99.eBoyssedávajídohromadyvpůvodním složení.

TedykroměJackBlacka,kterýbylzabicímizdůvoduvytíženívesvévlastníkapelenahrazenSteve"Vom"Ritchiem.Opětletpozdějivycházíjejichzatím

poslednípočinPunkRock

Menopause.SeBoysjsmesimohliletoszatančitnajejichnadcházejícím koncertuv

Praze,kterýbylzpochopitelnýchdůvodůzrušený.Žijemeprávěvnestabilním světěajá

doufám,žechlapcům vydržízdravíaještěsejichnaživodočkáme.

Youwanaknowwhatit'slike-condemnedtolivewithyou

It'ssomekindofsuicide-somephasethatI'mthrough

Iain'tsadistic,masochistic-youandmearethrough

I'msicktodeathofeverythingyoudo

AndifI'mgonahaveapukeyoubetyerlifeI'lpukeonyou

7


Příběh 999 začíná u

londýnského outka Keith

Lucase,kterýhrálnakytaruu

pub-rockkapelyKilburnAnd

eHigh Roadsasamotný

Malcolm McLarenpronějšil

oblečení.KilburnbylipoNew

York Dols teprve druhou

kapelou,kteránosilaoblečení

zobchoduSex.Kapelaměla

celkem úspěch.VždyťsamotníeWhojepožádaliosupportpřiamerickém

turné,nakterésetehdynedostalikvůliproblémům svízy.

KdyžseKilburnrozpadli,takKeithajehobratrGuyDaysnapsalitracky"I'm Alive"a"Emergency".HodilseinzerátdoMelodyMakeruaozvalosespoustalidí.DokonceiTonyJames,

kterýnakonecskončilvGenerationX.DokapelynakonecnaskakujeJonWatsonaPablo

Labritain,kterýzaujalnakonkurzusvouextravagantnívizáží.BylkámošsJoeStrummerem

aprvním bubeníkem eClash,alenevycházelsjejichmanagerem Berniem.Keithpřijal

jménoNickCashavprosinciroku1976bylakapelakomplet.

Slavné logo Nine-Nine-Nine vytvořil

GeorgeSnow.Vytáhltombolovýlístekna

němžbyločísloAS8502adopáteřekaždé

devítkyzapsalnine,abysenázevčetl

správněanedošlokmýlce.Pakpřidal

otiskprstuajednoznejlegendárnějších

punkovýchlogbylonasvětě.Georgepro

999vytvořiltaképrvnítřiobalyI'm

Alive,NastyNastyaEmergency.

PrvnísingleI'm Aliveseprodalv10.000

kopiích,kterývyšelnajejichvlastním

labelu Labritain pojmenovaným po

Pablovi.999takébylijednouzprvních

kapelnasvětě,kterávydalanahrávku

nabarevném vinylu.

8


"Pamatujise,žeGuynarazilnaSteveJonesevNewYorku.Měltukytaru,parádníSGčkoa

nabídljiGuyoviza100dolarů.Guymudalpeníze.PozdějijsmevidělieGreatRock'n'Rol

Swindle,kdehrálnatusamoukytarunalodivBrazíliahodiljídovody.Hrálaperfektně.

BohuželjíněkdošlohlnaRebelionu.Alejetojenvybavení.Důležitějšíje,žekapelastále

šlape."NickCash

Prvnídlouhohrajícíalbum Seperateotvíráasijejichnejproáklejšítrack"Homicide"!BBCpro

pořadJohnaPeeladevítkám navrhla,abymísto"věřím vevraždu",kapelazpívala"věřím,žejeto

vražda".Totihlelondýnštípankáčijednoznačněodmítli.IpřestoseHomicidedostalana40

místovUKChart.

999zaútočilinaUS.PodepsaliuPolydoruavyrazilinaturnépostátech.Vdodávceprojelizemi

s56zastávkami.HrálipobokukapeljakobyliCircleJerks,eDickies,BlackFlagnebotřeba

SocialDistortion.Byliunešenizamerickéhopojetípunku.Slam dancinguastagedivingu.V

L.A.byllidmi,kteříšlinakoncert999,napadnutýřidičakapelabylaobviněnazpodněcováni

nepokojů.eSunvAnglisetohookamžitěchytlo.ChtělimíttosvéFilthandtheFury,které

setakdobřeprodávalouJohnnyhoRotena.

Devítkydotohošlapalia

slaviliúspěchaaždoalba

13thFloorMadnessvydaném

vroce1983.Na

něm serozhodlipozměnit

svoutvářatoseukázalo

jakošpatnýkrok.Ipřesto

sesehrálodálakapeluto

nepoložilo.Roku1986z

bandu odchází Jon

Watson.JehomístonahrazujedlouholetýPablův

kámoš Danny Palmer.

Rok na to po vydání

živéhoalbaLustPower

AndMoneyse999rozpadají.

Slavnýnávratsekonáažroku1993albem YouUsIt!BasovoukytarunasebebereArturoBassickzeLurkersaNine-Nine-Ninetohrnouaždodnešníchdnů.Pojďměsinynípokecats

jejichsoučastným bubeníkem avelicepříjemným člověkem Stuartem.

9


10


11


12


13


14


THEBOYS

15


16


NovinkubelfastskýchTakers&UsersotvíráhymnickáKingsofthebaračlověkseuní

okamžitězasní.Jakbybyloasiskvělésedětstěmahleskinsvnějakým tom pubu,zařvatsia

pozvednoutpintutočenýho.Senserozplývá.Rozháníhomelodickákytaravetownthat

commitedsuicide.Iwantmycitybackthewayitusedtobe.Melancholické.Hometown

heroesjetřetísongazasestrašněhymnickázáležitost.Toseprostěposloucháúplněsamo.a

asibuduznítjakobrokenrecord,alečtvrtáznovunahranáStichuptotam zaseneskutečně

ženeavrefrénutlačíažnadoraz!We’reontherun,itain'tnofun,I'm notacriminal,sodon’t

treatmelikeone!Strašněsetodostávápodkůži.Aprotožejenchválím,taksetadyzastavíme

ařeknemesinarovinu,žecoverjetaslabšíčásttétodesky.Takovéobalyjsmemohlividět

před20letyzpátkyaopravdubyjim ktakhlevýbornémuziceslušelstylovější.Tohlesedá

splácatvmalování.Obrázek,logoaImpactfontsestínem.Aletojejentakovádrobnávýtka,

protožejdehlavněoobsahatenjeprvotřídní.TřebatakováosmáApoundmorethanIneed?

Znátetenpocit,kdyžvám naběhnehusíkůžepřiposloucháníhudby?Refréntentopocitumě

vyvolává.Takhlesepoznáhudbaodsrdce.Tohleprostěrozeženemrakyarozzáříden.V

tomhleduchuseneseisongpodlekteréhojepojmenovanéceléalbum,tedyTaleofthistown.

Neumím slovypopsatjakpříjemnýjeposlouchattakovépecky.TohlejeprostěBelfastaBelfastvždyplodilskvělékapely.Takers&Usersjsoutohoivdnešnípřehršekapeldůkazem.Jen

takdálborci!

17I'm sitingherethinking,justtryingtopasstheday

eneverythingstartstogowrong,

Anditalturnssogray

isdaystartedoutsookay,

Butnowthat'salslowlychanging

Andtheshadeoftheday

Startstofadetoblackandgray

Nowthat'sthewayifeel

Blackandgray,it'salblackandgray

Andnowifeelsodown

Andthesecolorsofdepression,theywon'tgoaway

Nomaterhowharditry,

esecolors,theyjuststay

IknowwhatIhavetodo.Ihavetowaititout

Nowthat'sthewayifeel

Blackandgray,it'salblackandgray

Butitcan'tgoon,thesecolorsofdepression

Andsomethinghasgottochange,orImightgoinsane

Sometimesithurstsobadjustwanttoripitout

Andothertimesit'ssocalm

It'slikethesurfaceofalake

Ijusthavetokeepaheadanddon'tletitwin

Becauseifitgetsaholdyou

Don'tknowwhenyou'lbethesameagain

Nowthat'sthewayifeel

Blackandgray,it'salblackandgray

BLACKANDGRAY

FROM ALBUM INCONTROL

BYSTALAG13

UpstartRecords

1984


DěkujemeAndulceaBarunce.Jsteúžasné.

ZdravímeSabinku,skrčkaajehobarVPodpalubí,

ŠroubazEmergencyRec.aPavlazPapagajRec.

Aggressive

GlueCREW

Similar magazines