26.11.2020 Views

Katalóg Heligoniek Jelinek 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.Prevedenia

heligóniek


delux prevedenie

základné prevedenie
Elegant 2

kreatív


Elegant 2


Elegant 2

delux

Elegant 2

delux patina

Elegant 3

natural


Elegant 2


Elegant 3

Kreatív

PREVEDENIE HELIGÓNIEK
VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE

PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU,

ČESKÚ REPUBLIKU A POĽSKO

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

OZVUČENIA A MIDI SYSTÉMOV

DO HELIGÓNIEK A AKORDEÓNOV

Mikrofón

MPR 4 - Midisystem

MC4 Kontroler

MC11 Controller

Ozvučenie

Bezdrótový

audio prenosHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!