26.11.2020 Views

Katalóg Heligoniek Jelinek 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.Prevedenia

heligóniek


delux prevedenie

základné prevedenie
Elegant 2

kreatív


Elegant 2


Elegant 2

delux

Elegant 2

delux patina

Elegant 3

natural


Elegant 2


Elegant 3

Kreatív

PREVEDENIE HELIGÓNIEK
VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE

PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU,

ČESKÚ REPUBLIKU A POĽSKO

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

OZVUČENIA A MIDI SYSTÉMOV

DO HELIGÓNIEK A AKORDEÓNOV

Mikrofón

MPR 4 - Midisystem

MC4 Kontroler

MC11 Controller

Ozvučenie

Bezdrótový

audio prenosHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!