15.01.2021 Views

Lakovna / Promens Zlín

Máme zkušenosti s miliony nalakovaných dílů V oboru průmyslového lakování máme více než 20 let praxe. Splňujeme nejnáročnější požadavky špičkových zákazníků včetně vlastního vývoje lakovacích systémů. Lakujeme pro špičkové firmy v automotive: Škoda Auto / Volvo / Volkswagen / Case / Bobcat / Doosan / John Deere / Rostselmash / Iveco Bus / MAN / CNH industrial / Nikola / Volvo Construction Equipment

Máme zkušenosti s miliony nalakovaných dílů

V oboru průmyslového lakování máme více než 20 let praxe.
Splňujeme nejnáročnější požadavky špičkových zákazníků včetně vlastního vývoje lakovacích systémů.

Lakujeme pro špičkové firmy v automotive:
Škoda Auto / Volvo / Volkswagen / Case / Bobcat / Doosan / John Deere / Rostselmash / Iveco Bus / MAN / CNH industrial / Nikola / Volvo Construction Equipment

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vnejvyššíkvalitě

odroku1998

Lakovna

PromensZlín


Novýlakovacízávodpostavený

vroce2019.Nejmodernější

technologienadosahruky.

Mámezkušenosti

smilionynalakovanýchdílů

Lakovna

PromensZlín

včíslech

Voboruprůmyslovéholakování

mámevícenež20letpraxe.

Splňujemenejnáročnějšípožadavky

špičkovýchzákazníkůvčetně

vlastníhovývojelakovacích

systémů.

LakováníprofesionálněodAdoZ

Zadejtenámspecifikacedílu

apožadovanývýsledek.Myvám

vyberemeideálnítechnologii

analakujemeVašedílyknaprosté

spokojenosti.

Provedemekompletacidovětších

montážníchcelkůavšepřipravíme

kexpedici.

5000m2

plochalakovny

>220000m2

plochanalakovaných

dílůzarok


Pročjsmesprávnou

volbouprolakování

vašichdílů?

→ Certifikovanýdodavatel

lakování

VA*kvalitěproautomotive

→ Vlastnívývoj

Vyvíjímelakovacísystémypodle

požadavkůnašichzákazníků.

Navrhujemeprocespoužití

technologieajejíimplementaci.

→ Variabilitatechnologií

Malénebovelképrojekty?

Zajistímelakovánívručnímboxu

ivPower&Freerobotické

automatickélince.

→ 20let

Dlouholetápraxevprůmyslovém

lakování,zvláštěvsegmentudílů

proautomotive.


2 2

roboti

nabroušení

1Přípravapovrchu

lakovací

roboti

Ručníbroušeníjesamozřejmé,

ovšemnašíunikátnítechnologiíje

robotickébroušeníaobrábění.

2Lakování

Lakujemestatisícovésérie

ikusovouvýrobu.

Možnostlakování

WettoWet

Lakovánímdozcelanevytvrzeného

základusevrstvyideálněpropojí.

Obráběnímupravímedíly,které

potřebujípředlakovánímdrobné

korekce.

Povrchzbavímeveškerých

nežádoucíchčásticionizovaným

ofukem.

Předlakovánímmůžeprobíhat

předmontáž.

Podlevašichpožadavkůnalakování

vyberemevhodnoutechnologii:

1 robotickálakovacílinka,

2 ručnílakovacílinka,

3 samostatnéručnílakování

vboxech.

2500×4000mm

Max.rozměrdoručníhoboxu

1700×1700×700mm

Max.rozměrnalakovacílinku


ECOfriendlysušárna

DíkynejmodernějšítechnologiiredukceVOC

splňujemepřísnélimitynavypouštění

škodlivindoovzduší.

Topcoat

Naručníirobotickélakovacílince

používámePower&Freedopravníky.

Tentoautomatickýsystém

významnězrychlujeproceslakování.

Optimálníposunmezidvěma

stříkacímistanovištizasebou

umožňujelakováníWettoWet.

Svícebarevnýmlakovánímvčetně

precizníhomaskováníjednohodílu

mámebohatézkušenosti.

Potřebujetemetalickýlak?

Vnašílakovnějetosamozřejmost.

3Následnéprocesy

a montážedovětšíchcelků,

b lepenídílů,

c svařováníplastů,

d lepeníochrannoufólií,

e baleníaexpedicepřímo

kVašemuzákazníkovi.

Jakrozsáhlémontáže

dovětšíchcelků

děláme?

Kompletujemejednotlivédíly

zplastůakovůvčetněmontáže

elektroinstalace,mřížek,světel,

izolací,atovčetně

nakupovanýchpoložek

(šroubkyatd.).


CASESTUDY:Vývoj

lakovacíhosystému

problatníkyrakouských

traktorůCNHi/Case

Dostalijsmenáročnézadání:

→Zvýšenénamáhánívterénu

apřipráci:

Odolnostprotioděru,velká

UVstabilita,pružnostlakudle

podkladníhomateriálu.Odolnost

protipraskánípovrchupřinárazu

ostréhopředmětu.

→Technickédetailydlezadání:

Odstín,lesk,struktura

aparametrylakudanéCNHi

normou.

1Přípravazakázky

vPromensZlín

→Navrhlijsmelakovací

systémsesprávnouadhezí

kpokladnímumateriálu

→Specifikovalijsmeúpravy

povrchupředlakováním

→Spolusezákazníkemjsme

definovalizkouškyaměření

proschváleníprocesu

→Vybralijsmelakovací

technologiinarobotickélince

sideálnímprocesemprotento

díl.

→Zpracovalijsmecenovou

nabídkusohledemnavšechny

požadavkyzákazníka(IATF)

Výsledek:Zákazník

spokojený

skvalitouitermíny

→Celývývojprocesulakování

námodpoptávkylakovánípo

prvnísériovékusyzabral

včetněvšechschvalovacích

kroků8týdnů.

→Největšívýzvoubylaúprava

lakovacíhosystému

svýrobcem,abychomdosáhli

optimálníchadhezních

vlastností.

1

CASESTUDY:Vývoj

lakovacíhosystému

problatníkyrakouských

traktorůCNHi/Case

Dostalijsmenáročnézadání:

→Zvýšenénamáhánívterénu

apřipráci:

Velkáodolnostprotioděru.

UVstabilitaapružnostlakudle

podkladníhomateriálu.

Odolnostprotipraskánípovrchu

přinárazuostréhopředmětu.

→Technickédetailydlezadání:

Odstín,lesk,struktura

aparametrylakudanéCNHi

normou.

1Přípravazakázky

vPromensZlín

→Navrhlijsmelakovací

systémsesprávnouadhezí

kpokladnímumateriálu.

→Specifikovalijsmeúpravy

povrchupředlakováním.

→Spolusezákazníkemjsme

definovalizkouškyaměření

proschváleníprocesu.

→Vybralijsmelakovací

technologiinarobotickélince

sideálnímprocesemprotento

díl.

→Zpracovalijsmecenovou

nabídkusohledemnavšechny

požadavkyzákazníka(IATF).

Výsledek:Zákazník

spokojený

skvalitouitermíny

→Celývývojprocesulakování

námodpoptávkylakování

poprvnísériovékusyzabral

včetněvšechschvalovacích

kroků8týdnů.

→Největšívýzvoubylaúprava

lakovacíhosystému

svýrobcem,abychomdosáhli

optimálníchadhezních

vlastností.

1


3Ponalakování

finalizujeme

→Aplikaceochrannéfolie

aoznačenídílůidentifikačním

štítkemzákazníka.

→Montáždalšíchkomponent,

kabeláží,světelaovládacích

prvků.

3

→Zabalenídovratného

zákaznickéhoobaluvpředem

připravenýchmnožstvích

prosekvenčnídodávky.

2

2Přípravaasamotné

lakování

→Proběhlapřípravapovrchu

předlakováním.

→Implementovalijsmezvolený

lakovacísystémnarobotickou

linkuaprovedliúpravy

prooptimalizaciprocesu.

→Vyrobilijsmepřípravky

propohybporobotickélince

avsušárně.

→Vespoluprácisvýrobcem

jsmeupraviliviskozituafinální

leskbarvyprodosažení

správnéhovýsledku.

→Proběhlazkušebnísérie

lakováníanásledněiúspěšné

testydlepožadavkůCNHi

anorem.

→Schválilsesériovýproces


Našelakování

zahrnuje:

→ vývojlakovacíhosystému,

→ vývojprocesu,

→ návrhtechnologie,

→ implementace,

→ lakování.

Máterůznépožadavkynabarvu,

početvrstevčikvalitupovrchu?

Navrhnemelakovacísystém

namíruprokaždouaplikaci.

Stabilnílakovacíprocesspožadovanouvýrobníkadencíje

samozřejmostí.

Obsluhujeme

segmenty

svysokými

standardy

Automotive Autobusy Agro Stavebnístroje


PromensZlínkompletníznalost

plastůpodjednou

střechou

VPromensZlínjsmevývojoví

dodavateléplastovýchdílců.

ZásadnívýhodoutechnologieRIMje

nastavenírecepturydle

požadovanýchvlastnostífinálního

výrobku.

Vyvíjímesystémpodlepožadavku

zákazníka.

VF CNC Lakovna Assy JustinSequence

RIM + → → → →


Výrobníareálstechnologiemi

RIM,SMC,VFaCNC.

PromensZlín-Jedinýevropský

výrobcesevšemitechnologiemiRIM

avakuuovýmlisovánímpodjednou

střechou.

JsmeTier1dodavatelposkytující

svýmzákazníkůmkompletníservis

vdodávkáchplastovýchdílůamontážníchcelků,určenýchpronejnáročnějšíaplikacezejména

vautomobilovémprůmyslu.

PomáhámeplnitVašecílevoblasti

vývoje,dodávek,kvalityabezpečnosti.Společnědosahujeme

úspěšnéhoadlouhodobého

uplatněnínatrhu.

PromensZlín

včíslech

330+

zaměstnanců

29

letnatrhu

900

mil.Kčobrat

Tier1

dodavatel1.kategorie


Našivýznamníklienti

Normy

→ISO9001

→ISO14001

→OHSAS18001

→IATF16949

→ISO50001(Energoaudit)

→CertifikacelakováníAploch

proautomotive

→CertifikaceVDA


Promensa.s.

ZávodLakovna

UTescomy

Zlín-průmyslovázónaPříluky

Našilidéuvádíplastydopohybu

avizenašichpartnerůvrealitu.

promenszlin.cz/lakovani

promenszlin

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!