24.02.2021 Views

Gróf Emanuel Andrássy, Gróf Július Andrássy, Vlachovo-miesto narodenia

... dokazuje , že rodiskom dvoch najvýznamnejších a najuznávanejších šľachticov 19.storočia grófov Emanuela I. Andrássyho a Júliusa Andrássyho bolo Vlachovo a ich rodný dom kaštieľ Andrássyovcov vo Vlachove. V publikácii autor tiež odhaľuje život a pôsobenie významného rodu Andrássyovcov vo Vlachove a na hornom Gemeri.

... dokazuje , že rodiskom dvoch najvýznamnejších a najuznávanejších šľachticov 19.storočia grófov Emanuela I. Andrássyho a Júliusa Andrássyho bolo Vlachovo a ich rodný dom kaštieľ Andrássyovcov vo Vlachove. V publikácii autor tiež odhaľuje život a pôsobenie významného rodu Andrássyovcov vo Vlachove a na hornom Gemeri.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1


GRÓF EMANUEL ANDRÁSSY

GRÓF JÚLIUS ANDRÁSSY

OLAHPATAK – VLACHOVO

SZULETÉSI HELY-MIESTO NARODENIA

VLADIMíR GECELOVSKý

2


GRÓF EMANUEL ANDRÁSSY

GRÓF JÚLIUS ANDRÁSSY

OLAHPATAK – VLACHOVO

SZULETÉSI HELY-MIESTO NARODENIA

Doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, CSc., 2020

- Recenzenti: PhDr. Peter Kartous, CSc.

Mgr. Silvia Lörinčíková

- Foto: archív obce Vlachovo, vlastný archív autora, obr.,1, 2, 3, 5, so súhlasom SNM-Múzeum

Betliar

- Preklady: Edit Fábián, maďarský jazyk

- Jazyková úprava – Mgr. Mária Stanková, PhD.

- Publikácia bola vydaná za finančnej podpory obce Vlachovo.

- ISBN- 978-80-570-2717-1

- Vydavateľstvo: PROGRUP SK, rok 2021

3


Úvod

Významné šľachtické rody ovplyvnili Uhorsko tak ako nikto iný pred nimi

a v pozitívnom význame slova ani po nich. Mentalita a preferované hodnoty uhorskej šľachty

sa nijakým spôsobom neodlišovali od mentality a ambícií šľachty v ostatných európskych

krajinách. Základnými ambíciami šľachticov boli túžba získať nielen hmotné benefity, ale aj

benefity ideové, ako napríklad sláva, uznanie, prestíž, a v neposlednom rade aj zabezpečenie

výsadných postavení svojim potomkom, ktorým následne pripadla rovnaká úloha – udržiavať

kult vlastného rodu a zabezpečiť jeho prežitie. To, čo rody vybudovali v mnohých storočiach,

býva dnes tým najcennejším, čo nám predkovia okrem tradícií zanechali. Ale za tými

hodnotami sú ľudia z mäsa a kostí, jednotlivci, ktorí uverili, že i samotný človek môže zmeniť

svet. Viacej než kedykoľvek predtým sa prejavil význam šľachty najmä pri obnove krajiny.

Totižto, cieľavedome budovali svoj odkaz a po generácie sa oňho starali. Šľachtické rody teda

svojím spôsobom vyhrali nad ľudskou smrteľnosťou, pretože mohli budovať svoje pozemské

statky naprieč generáciami. Rod Andrássy už od 17. storočia znamenal veľa nielen na Gemeri,

ale aj v živote celého Uhorska, ktorého historiografia prelomu 19. a 20. storočia (čiastočne už

aj dnešná) ho vyniesla na piedestál slávy – do panteónu európskej aristokracie. Len v

minulom storočí, ktoré šľachtu nechcelo poznať a znevažovalo jej postavenie v našich

dejinách, sa aj na Andrássyovcov akosi pozabudlo... Pritom gróf Emanuel I. Andrássy a gróf

Július Andrássy boli Európanmi v malom Gemeri, ľudia, pred ktorými mali rešpekt aj tí

najmocnejší magnáti a členovia európskych (dokonca i neeurópskych) kráľovských rodín.

Cieľom tejto štúdie nie je komplexný historický rozbor ich pôsobenia na Gemeri, ale na

základe konkrétnych faktov poukázať na isté nezrovnalosti súvisiace s miestom narodenia

grófov Emanuela a Júliusa Andrássyovcov, ktoré aj napriek takmer dvesto ročnému časovému

obdobiu u niektorých historikov stále pretrvávajú, a zároveň objasniť, kde vznikol problém

pri interpretovaní týchto historických aspektov. Motiváciou, ktorá určovala smer tohto

výskumu, bolo odlišné uvádzanie základných skutočností niektorými autormi o mieste

narodenia grófov Emanuela a Júliusa Andrássyovcov a ich nedostatočné doloženie

pôvodnými písomnými prameňmi. Jedným z dôvodov tohto stavu je aj nedostatočná

komparácia pramenného materiálu v tejto oblasti s reálnou skutočnosťou , ktorá spôsobila to,

že nebolo možné uspokojujúco odpovedať na všetky otázky vyplývajúce z celého komplexu

skúmania uvedenej problematiky. Problematikou miesta narodenia oboch grófov sa síce

podrobne zaoberala už nielen staršia, ale aj novšia literatúra, no spravidla len v širšom rámci.

4


Preto bližšie poznanie historických faktov precizuje a spresňuje aj doterajšie poznatky

o skúmanej problematike a exaktne potvrdzuje hypotézu o ich mieste narodenia.

Rodina Karola III. Andrássyho

Gróf Karol III. (1792 – 1845) patril medzi najuznávanejších šľachticov prvej polovice 19.

storočia, preslávil sa predovšetkým ako podnikateľ v oblasti železiarstva a autor mnohých

odborných štúdií zaoberajúcich sa problematikou hospodárskeho rozvoja Uhorska. Jeho

rodičmi boli gróf Jozef III. Andrássy (1762 – 1834) – vojenský dôstojník a grófka Walburga

Csákyová (1770 – 1797).

Obr. 1 Gróf Jozef III. Andrássy a manželka Walburga, rod. Csáky so synom Karolom 1

Grófka Etela Szapáry (1798 – 1876) zasa patrila medzi najbohatšie nevesty vo vtedajšom

Uhorsku a vďaka nej získali Andrássyovci rozsiahle majetky aj v Zemplíne. Jej rodičmi boli

gróf Peter Szapáry – cisársky a kráľovský komorník, bohatý veľkostatkár a nadšený mecenáš

vedy a kultúry svojho obdobia a grófka Julianna Csáky, najmladšia dcéra Imricha Csákyho.

1

Portrét grófa Jozefa III. Andrássyho, Portét grófky Walburgy rod. Csáky so synom Karolom, Slovenské

národné múzeum – Múzeum Betliar, kaštieľ Betliar, zo zbierok rodiny Andrassyovcov.

5


Obr. 2 Gróf Peter Szapáry a manželka Juliana, rod. Csáky 2

Prvé dieťa Karola a Etelky, dcérka Kornélia, sa narodila v roku 1820. Po narodení sa prišlo na

to, že s hendikepom – fyzickým i mentálnym. O rok neskôr prišiel na svet prvorodený syn

Emanuel, v roku 1823 Július (Gyula) a najmladší Aladár sa narodil v roku 1827. Etelka s

Karolom a synmi žili skromnejšie, ako by sa očakávalo od jednej z najbohatších dedičiek

majetku. Ekonomické pomery v Etelkinej domácnosti popisuje vo svojich listoch Angličanka

Mary Elizabeth Stevens, ktorá bola jej spoločníčkou: „Etelka neraz šila či opravovala sama

ich vlastné šaty, ako aj šaty svojich detí. S manželom nechodili do spoločnosti a žili v malom

domčeku.“ Malým domčekom bol kaštieľ vo Vlachove, ktorý v porovnaní s ostatnými sídlami

Andrássyovcov bol samozrejme oveľa menší. 3

2

Portrét grófa Petra Szaparyho, Portét grófky Juliany Szapáryovej, Slovenské národné múzeum – Múzeum

Betliar, kaštieľ Betliar, zo zbierok rodiny Andrassyovcov.

3 Grófka Etelka (Adelhaid) Szapáry – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

6


Obr. 3 Gróf Karol III. Andrássy a manželka Etelka, rod. Szapáry 4

No zdá sa, že kaštieľ vo Vlachove bol aj útulnejší a disponoval bohatou galériou obrazov.

Ako vyplýva z korešpondencie správcu majetku panstva Vlachovo Jána Gála s

významným rožňavským notárom Sziklayim Edem, gróf Emanuel Andrássy si od notára

požičal 3 olejomaľby zobrazujúce predkov Andrássyovcov, z ktorých si dal vyhotoviť kópie.

Jednalo sa o portrét barónky Rebeky Andrássyovej, namaľovaný v roku 1756 vo Viedni,

portrét baróna Karola Andrássyho, namaľovaný v roku 1772 vo Viedni a na treťom, z roku

1784, bol zobrazený gróf Karol Andrássy ako husársky plukovník. Olejomaľby boli skoro 2

stopy vysoké a 1,5 stopy široké 5 . Z ďalšej korešpondencie medzi grófom Emanuelom

Andrássym a správcom panstva Vlachovo Jánom Gálom vyplýva, že vo Vlachove v kaštieli

boli aj obrazy, ktoré rodina dostala pri delení majetku z hradu Krásna Hôrka. 6 Taktiež tam

zrejme boli vyvesené aj obrazy, ktoré v tom období pravdepodobne namaľoval gróf Emanuel

Andrássy a to okrem grófskej Ľadovne vo Vlachove a pohľadu na Vlachovo, aj obraz dvoch

chudobných detí na ulici z roku 1839 a vlastný autoportrét s nápisom na zadnej strane plátna

4 Portrét grófa Karola III.Andrássyho, Portét grófky Etelky rod. Szapáry, Slovenské národné múzeum – Múzeum

Betliar, kaštieľ Betliar, zo zbierok rodiny Andrassyovcov.

5 Štátny archív v Levoči, fond Andrássy Betliar, inv. číslo 283, sign. 91-1864 1-2-3 kr. 68.

6 Štátny archív v Levoči, fond Andrássy Betliar, inv. číslo 289, sign. 188 1872 1-2-3 kr. 69.

7


„v celkom mladom veku maľoval zo zrkadla“, ako aj na stene v jednej z izieb kaštieľa vo

Vlachove namaľovaná freska, ktorá sa tam zachovala dodnes.

Obr. 4 Nástenná maľba v kaštieli vo Vlachove

Ako vyplýva aj z uvedeného, mladý gróf Emanuel spolu so svojimi bratmi Júliusom I.

(1823 – 1890) a Aladárom (1827 – 1903) prežil svoje detstvo vo Vlachove a nie v Betliari,

ako to niektorí predpokladajú, keďže Betliar v tej dobe vlastnili striedavo Nádasdyovci,

Grovestinsovci i Pálffyovci. Až Emanuelovi sa sobášom s grófkou Gabriellou Pálffy (1833 –

1914) podarilo získať späť starý rodový majetok betliarskej vetvy rodu. Chcem však

zdôrazniť a faktami potvrdiť, že v kaštieli vo Vlachove nielen žili, ale sa v ňom i narodili.

Moje tvrdenie vychádza jednak z poznatkov ktoré som osobne získal pri rozhovore s grófom

Gejzom II. Andrássym v roku 1991 pri jeho návšteve na Okresnom úrade v Rožňave, ako aj z

konkrétnych listinných dôkazov a faktov, i zo stanovísk historikov.

8


Obr. 5 Gróf Emanuel Andrássy a gróf Július Andrássy 7

Gróf Gejza II. Andrássy na Okresnom úrade v Rožňave

Po „revolúcii“ v roku 1989 som sa stal prvým prednostom Okresného úradu

v Rožňave. V tomto hektickom období, v roku 1991, ma prostredníctvom bývalého riaditeľa

múzea Betliar Tibora Györgya požiadal o stretnutie na okresnom úrade gróf Gejza II.

Andrássy z lichtenštajnského Vaduzu. Stretli sme sa v zasadačke na Okresnom úrade

v Rožňave, kde sme prebrali množstvo otázok týkajúcich sa kaštieľa Betliar a hradu Krásna

Hôrka, zabezpečenie pohrebu jeho sestry Ilonky na hrade Krásna Hôrka, ale aj otázky

súvisiace s ich rodinnými tradíciami pri narodení dieťaťa. Grófovi som hovoril, že je veľa

verzií aj o mieste narodenia detí Karola III. Andrássyho. V tejto súvislosti mi gróf Andrássy

doslova povedal: „ Kornélia, Emanuel, Július, Aladár, deti Karola III. Andrássyho sa narodili

v Olahpataku (Vlachove), a nie v Košiciach, ako sa to píše v niektorých životopisoch. Ich otec

Karol III. s manželkou Etelkou sa totiž v dvadsiatych rokoch 19. storočia stále zdržiaval na

svojom majetku vo Vlachove v Gemerskej župe. Podľa rodinnej tradície, keď sa dieťa

7 Portrét grófa Emanuela Andrássyho, Portét grófa Júliusa Andrássyho, Slovenské národné múzeum – Múzeum

Betliar, kaštieľ Betliar, zo zbierok rodiny Andrassyovcov.

9


narodilo, rodinný farár ho okamžite pokrstil. Pozdejšie, keď gróf alebo grófka cestovali do

Zemplína, prenocovali u svojich príbuzných v Košiciach, kde dieťa zapísali do matriky“.

Obr. 6 Prijatie na OU v Rožňave, 1991

Toto tvrdenie sa uvádza aj v reedícii knihy Samu Borovszkeho Magyarország vármegyéi és

városai – Gömör-Kishont Vármegye, v ktorej má úvodné slovo aj gróf Gejza II. Andrássy. Na

strane 612 sa uvádza: „...Budúci predseda vlády (kancelár) sa objavil v rodine Andrássyovcov

ako žiarivý meteor na hviezdnom nebi. Július, druhý syn Karola Andrássyho uzrel svetlo

sveta 3. marca 1823 podľa rodinnej tradície nie v Košiciach, ako sa píše v jeho životopisoch,

ale v gemerskej obci Vlachovo. Karol sa totiž v dvadsiatych rokoch 19. storočia zdržiaval

stále na svojom majetku v Gemerskej župe. Keď sa teda narodilo dieťa, rodinný farár ho

okamžite pokrstil. Pozdejšie, keď gróf alebo grófka cestovali do Zemplína, prenocovali

u svojich príbuzných v Košiciach, kde dieťa zapísali do matriky“ 8 . Objavili sa však aj opačné

tvrdenia ako napríklad v publikácii Dr. Jána Chovanca, PhD., Mauzóleum grófa Júliusa

Andrássyho v Trebišove, kde sa uvádza: „Dátum i miesto narodenie Júliusa Andrássyho bolo

až donedávna zahalené rúškom tajomstva. Kedy a kde sa narodil? Staré i najnovšie knihy

uvádzali rôzne údaje. Matrika pokrstených Dómu sv. Alžbety v Košiciach vydala však

svedectvo, že Július Carolus Andrássy, najslávnejší z rodu sa narodil 3. marca 1823 v starom

Andrássyovskom paláci v Košiciach a pokrstený bol v Dóme sv. Alžbety“. 9 Dokonca

8

BOROVSZKÝ, S.: Magyarország vármegyéi és városai - Gömör-Kishont Vármegye. Rimaszombat [Rimavská

Sobota]: Patrióta, 2008, s. 612.

9

CHOVANEC, J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Trebišov: Excel Enterprise, s.r.o., 2005, s. 7.

10


v Košiciach mu bola osadená na andrássyovskom paláci na Hlavnej ulici aj pamätná tabuľa,

o ktorej hovorí aj Eduard von Wertheimer vo svojej knihe – Graf Julius Andrassy, sein Leben

und seine Zeit, I. Band, ktorá vyšla v roku 1910 v Stuttgarte, kde uvádza, že „...jeho rodiskom

sú Košice, dom, v ktorom uvidel svetlo sveta, je stále tam a možno ho považovať za pamätník

veľkého syna mesta s pamätnou tabuľou“ 10 . Cirkev však zrejme vedela, že niečo nie je

v poriadku so zápisom v cirkevnej matrike pokrstených, hlavne čo sa týka miesta narodenia,

pretože mesto Košice si vyžiadalo pred osadením pamätnej tabule ešte aj potvrdenie od jeho

brata Aladára, že sa Július narodil v Košiciach, čo vyznieva úplne paradoxne a v rozpore

s matričným zápisom, ako aj v rozpore so zvyklosťami, ktoré v tom období fungovali

v cirkevných inštitúciách. Preto je potrebné objasniť postupy a zvyklosti cirkevných inštitúcií

z tohto obdobia pri zápise do cirkevných matrík pokrstených a na základe faktov poukázať na

skutočnosť, ktorá tam vtedy nastala.

Cirkevné matriky pokrstených

Matriky pôvodne vznikali ako najzákladnejšia forma evidencie obyvateľstva pre

potreby duchovnej správy veriacich. Postupom času, najmä zdokonalením foriem evidencie

i zásahmi zo strany štátu, sa z nich vyvinuli knihy záznamov o všetkých skutočnostiach, ktoré

boli dôležité pre poznanie osobného stavu občanov nielen v pomere k cirkvi, ale i k štátu 11 .

Preto sú pre zistenie základných informácií o živote predkov práve cirkevné matriky

nenahraditeľným prameňom. Matriky sú teda cirkevným prameňom, vytváraným vo

farnostiach a ich úlohou bolo a je registrovať všetky sviatostné úkony vykonané na území

farnosti. Prvé zmienky o nich sa objavujú už na II. Lateránskom koncile v roku 1139, ktorý

poukázal na ich význam práve v záujme cirkevnej disciplíny 12 . Prvé náznaky o nariadeniach,

ktoré prikazovali zaznamenávanie sobášov, sa objavili v Portugalsku už v polovici 14.

storočia. Najstaršie matriky sa však objavujú približne o sto rokov neskôr v Taliansku, o niečo

mladšie matriky poznáme zo Švajčiarska, Francúzska a spomínaného Portugalska. V Uhorsku

sa cirkevné kruhy začali zaoberať touto otázkou až v roku 1515, keď sa uskutočnila

Vesprémska synoda, ktorej závery

nariaďovali viesť knihy o narodených s menom

pokrsteného dieťaťa, menami rodičov, krstných rodičov a dátumom krstu. Táto kniha mala

byť uložená v kostole. Tieto matriky sa však do praxe nezaviedli. Zásadný vplyv na vedenie

cirkevnej evidencie veriacich mal Tridentský koncil, ktorý v roku 1563 nariadil v katolíckej

cirkvi viesť dve knihy, ktoré by obsahovali záznamy pokrstených a sobášených. Bol to

10

von WERTHEIMER, E.: Graf Julius Andrassy, sein leben und seine zeit, I.band, Stuttgart, 1910, s. 2.

11

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitrianske tlačiarne Nitra, 1991, s. 4.

12

Tamtiež.

11


výsledok posilnenia právneho postavenia sviatosti manželstva. Mal sa viesť register

sobášených, ktorí nemohli byť v akomkoľvek, ani len v duchovnom príbuzenstve. Preto bolo

nevyhnutné viesť aj matriku pokrstených s uvedením krstných rodičov. Koncil zmenil

pôvodný zvyk, podľa ktorého malo každé pokrstené dieťa jediného krstného rodiča. Podľa

nového zvyku mohlo mať dieťa buď jedného, alebo dvoch krstných rodičov. Ak bol zvolený

jediný krstný rodič, mohlo ísť o muža alebo o ženu bez ohľadu na pohlavie dieťaťa. Ak však

boli zvolení dvaja krstní rodičia, malo ísť o jedného muža a jednu ženu. 13 Najstarším

dokumentom z územia Uhorska, ktorý by reagoval na závery Tridentského koncilu, bolo

záverečné uznesenie Trnavskej synody, ktorá sa konala v roku 1611 a ktorá mala tieto závery

zaviesť do praxe. Krstu a matriky pokrstených sa týkajú dva odseky. Prvý povoľuje účasť

dvoch krstných rodičov na krste dieťaťa a druhý odsek sa venuje dekanským vizitáciám. 14

V rámci vizitácie prikazuje dekanovi o. i. zistiť, „či jestvujú knihy, do ktorých sa zapisujú

mená pokrstených, krstných rodičov, biskupom pobirmovaných a mená tých, ktorí uzavreli

manželstvo.“ 15 Následne tzv. Rímsky rituál pápeža Pavla V. z roku 1614 nariadil viesť aj

matriku pochovaných, birmovaných (okrem toho bola zavedená aj piata povinná kniha

cirkevnej správy – evidencia veriacich). Obsah tohto rituálu sa neskôr stal súčasťou viacerých

rituálnych kníh, ktoré vydávali uhorské diecézy, napr. Ostrihom (1692), Jáger (1702),

Ostrihom (1745) a Kaloča (1833). V týchto rituáloch sa predpisuje matéria krstu, jeho podoba,

vysluhovateľ, jeho spôsob, miesto i čas. Približne v tomto období sa začínajú objavovať aj

prvé matriky z územia Slovenska. Vzhľadom na nepokojné náboženské, politické

a spoločenské podmienky sa v 17. storočí matričná evidencia objavuje skôr sporadicky. Až v

priebehu nasledujúceho storočia boli matriky vedené prakticky už v každej farnosti. Tento

prehľad o stave veriacich sa stal jedinou dôslednou evidenciou obyvateľov celej krajiny. Preto

sa o matriky začal zaujímať štát, ktorý sa rozhodol ich svojimi zákonmi chrániť. Politikou

Jozefa II. sa matriky stali verejnými knihami, čo malo zvyšovať dôslednosť a presnosť

evidencie. Kvalitu matričných zápisov nepriamo zvyšoval aj Jozefov manželský patent z roku

1786, ktorý zaväzoval každého farára, pastora či popa, aby vlastnoručne zapisoval do matriky

sobášených všetky manželstvá. Napriek všetkým nariadeniam a opatreniam cirkevných

vrchností zostávalo ich uvádzanie do života neuspokojivé. Určité nezrovnalosti vznikali aj

tým, že v matrikách boli evidované aj takzvané osoby miestom prechádzajúce, ktoré sa tam

13

Concilus Tridentinus, Sessio 24, Caput 2. In: Rituale Strigoniense, 1692.

14

Synodus Tyrnaviensis, 1611, s. 17. In: Rituale Strigoniense, 1692.

15

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitra: Nitrianske tlačiarne, 1991, s. 5.

12


nenarodili 16 . Preto sa od druhej polovice 19. storočia v matrike pokrstených okrem mena

dieťaťa a jeho rodičov začalo uvádzať aj ich bydlisko, mená krstných rodičov, kňaza a aj

dátum narodenia. Rímsko – Kaločský rituál z roku 1833, ktorý nariaďuje na území Kaločskej

diecézy vedenie matričných zápisov podľa predpísaných rubrík, nápadne pripomína rubriky

používané na území Slovenska v 19. storočí už aj s rokom a miestom narodenia 17 . Ako vidíme

tento Rimsko – Kaločský rituál bol prijatý v roku 1833 a my skúmame obdobie rokov 1821 –

23.

Obr. 7 Kolónka podľa Rímsko – Kaločského rituálu z roku 1833 18

V starších záznamoch, v prvej polovici 19. storočia, bol vpisovaný len jeden dátum, evidoval

sa iba dátum krstu a nie narodenia. Svedčia o tom aj zápisy z cirkevnej matriky pokrstených

v Košiciach týkajúce sa grófov Emanuela a Júliusa Andrássy.

Obr. 8 Kolónky v cirkevnej matrike v Dóme sv. Alžbety v Košiciach z roku 1821 19

Do týchto kolónok sa zapisovalo: Dies – deň krstu, Baptisans – krstiaci farár, Baptizatus –

pokrstený, Parentes – rodičia, Levantes – krstní rodičia, Conditio – stav, Religio –

náboženstvo. Teda ako tu vidíme, v týchto kolónkach nenájdeme dátum narodenia a ani

miesto narodenia a bydliska, aj keď napríklad v kolónke „Parentes“ na niektorých farnostiach

sa tieto údaje vypisovali. V tomto období však pri vyplňovaní jednotlivých rubrík cirkevných

matrík pokrstených existovala značná voľnosť, čoho sme svedkami aj pri zápise Júliusa

a Emanuela Andrássyovcov. Keď sa bližšie pozrieme na tento zápis, zistíme množstvo

nezrovnalostí. U Júliusa Andrássyho v kolónke rodičia je uvedený gróf Karol (junior)

16

MAUR, E.: Základy historické demografie. Praha: Katedra Česko-slovenských dejín, FF UK Praha, 1978, s.

58.

17 Rituale Romano – Colocense, seu Formula Agendorum In Administratione Sacramentorum, et caeteris

Ecclesiae publicis functionibus rite obeundis observanda, 1833.

18

Tamtiež.

19

Štátny archív v Košiciach fond R, kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika r. 1821.

13


Andrássy a grófka Juliana Szapáry, čo nie je pravda, lebo matkou Júliusa Andrássyho bola

Etelka (niekedy si uvádzala aj Adelhaid), rodená Szapáry. Tu je potrebné uviesť, že Juliana

bola prvorodená sestra Etelky, ktorá zomrela niekoľko mesiacov po svojom narodení v roku

1793. Ďalšou nezrovnalosťou je údaj o krstných rodičoch, kde sú uvádzaní starí rodičia.

Uvádzanie starých rodičov za krstných rodičov nebolo v tom období ničím nezvyčajným, ale

údaj o nich v tomto zápise nezodpovedá skutočnosti.

Obr. 9 Zápis v cirkevnej matrike – Július Andrássy 20

Ako krstná mama je v zápise uvedená stará mama z maminej strany teda grófka Juliana

Szapáry, rodená Csáky. Ako krstný otec je uvedený gróf Karol Andrássy senior. Tu je

potrebné uviesť, že starým otcom krsteného Júliusa po otcovej strane bol gróf Jozef III.

Andrássy, čo znamená, že taktiež tento údaj nezodpovedá skutočnosti, čo potvrdzuje aj

rodostrom rodiny Andrássy.

Obr. 10 Rodostrom rodiny Andrássy

20

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r. 1823.

14


Ďalej, keď sa pozrieme na celú stranu zápisu z cirkevnej matriky, zistíme, že Július bol

zapísaný 3. marca 1823 ako posledný v kolónke v deň 3 marca.

Obr. 11 Celá strana zápisu v cirkevnej matrike – Július Andrássy 21

A keď sa ale pozrieme vľavo, pred kolónkami, kde je zapísaný Július, po zväčšení zápisu

zistíme, že je tam napísaná záhadná poznámka, na základe ktorej mohla byť táto kolónka

vynechaná ako prázdna a dodatočne do nej vpísané údaje, čo nám potvrdzuje aj zmätočnosť

údajov, ktoré sa nachádzajú v kolónkach a čo len umocňuje našu hypotézu, že krst prebehol

v mieste narodenia a krstný list bol dodatočne vystavený na inom mieste, v zmysle vtedajších

zvyklostí, ktoré spomína aj Eduard Maur v citovanej knihe a v neposlednom rade aj gróf

Gejza II. Andrássy, Samu Borovszký a Dr. Arthur Maurer, rodinný lekár Andrássyovcov.

Alebo je to poznámka Rú 1875, ktorej význam zatiaľ nevieme identifikovať.

Obr. 12 Zväčšený zápis z cirkevnej matriky Július Andrássy 22

21

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r.1823.

22

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r. 1823.

15


Spomínané tvrdenie autora v publikácii Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove, že

„matrika pokrstených Dómu sv. Alžbety v Košiciach vydala však svedectvo, že Július Carolus

Andrassy, najslávnejší z rodu sa narodil 3. marca 1823 v starom andrássyovskom paláci

v Košiciach.....“ 23 , sa teda nezakladá na pravde, pretože miesto a dátum narodenia sa v tom

období neuvádzalo, resp. v zápise nie sú uvedené tieto údaje, a v zápise je uvedený len dátum

krstu, respektíve vydania krstného listu a ostatné už spomínané čiastočne zmätočné údaje

o rodičoch a krstných rodičoch. Tu je potrebné zdôrazniť, že miesto a dátum narodenia

a miesto a dátum krstu sú dva rozličné údaje, ktoré v týchto prípadoch nie je možné spájať,

pretože tak ako bolo spomínané, dátum a miesto narodenia sa v prvej polovici 19. storočia (do

roku 1842) neuvádzali, resp. nebolo povinné ich uvádzať, a preto tento údaj z krstného listu

nie je možné brať ako miesto narodenia! Taktiež, keď sa pozrieme na cirkevný zápis

v matrike krstených v Dóme sv. Alžbety týkajúci sa Emanuela, zistíme určité nejasnosti.

U grófa Emanuela Andrássyho sa vo všetkých relevantných dokumentoch uvádza, že sa

narodil 3. marca 1821, no do cirkevnej matriky v Košiciach bol zapísaný až 8. marca 1821.

U rodičov Emanuela sú údaje u matky správne zapísané – grófka Adelhajde (Etelka) Szapáry

a u otca je zapísaný údaj gróf Karol Andrássy Betliar, čo sa nezakladá na pravde, pretože gróf

Karol Andrássy, otec Emanuela, v Betliari nebýval, ale v tom čase spolu s manželkou Etelkou

bývali v Oláhpataku, teda vo Vlachove. Ako krstní rodičia sú zapísaní mama Etelky, grófka

Juliana Szapári a gróf Emanuel Csáky, spišský župan, cisársky a kráľovský komorník, čo sa

javí taktiež ako určitá zvláštnosť, lebo zvyčajne sa v tejto kolónke uvádzal starý otec po

otcovej strane, čo v tomto prípade mal byť gróf Jozef III. Andrássy. Dátum zápisu Emanuela

v matrike pokrstených sa však v žiadnych dokumentoch neuvádza ako dátum jeho narodenia

na rozdiel od Júliusa, kde, ako som už spomínal, bola pravdepodobne vynechaná kolónka

v cirkevnej matrike pokrstených, ktorá bola zrejme dodatočne vyplnená aj s mnohými

nepresnosťami a dátum tohto zápisu v matrike sa uvádza dodnes ako jeho dátum narodenia,

čo sa javí oveľa sofistikovanejšie ako u Emanuela. Pretože u Emanuela je celkom jasné, že

tento zápis bol urobený dodatočne s päťdňovým oneskorením, oproti uvádzanému dátumu

narodenia, ale taktiež s chybami, čo nám znova potvrdzuje našu hypotézu o odlišných

miestach narodenia a zápisu do cirkevnej matriky pokrstených a možno aj o tom, že namiesto

rodičov tento zápis sprostredkovali príbuzní zo Zemplína, tak ako to uvádza Samu Borovszký

v citovanej knihe a ako to uviedol aj gróf Gejza II. Andrássy pri stretnutí na Okresnom úrade

v Rožňave. Tu je však potrebné uviesť, že cirkev pri týchto zápisoch postupovala podľa

23

CHOVANEC, J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Trebšivo: Excel Enterprise,s.r.o., 2005, s. 7.

16


rituálov. Podľa Jágerského rituálu z roku 1702 24 , kde sa popisuje priebeh krstného obradu, má

z pohľadu genealóga mimoriadny význam posledná veta: „Predtým, než je dieťa z kostola

odnesené alebo než krstní rodičia z kostola odídu, zapíše farár dôkladne ich mená a iné údaje

o vyslúženom krste podľa predpísaného spôsobu do knihy pokrstených.“ 25 Rituál teda

neuvádza, či mali údaje do matriky hlásiť otec dieťaťa, alebo či ich mohli nahlásiť napr. krstní

rodičia dieťaťa.

Uvedené zápisy sú jasným dôkazom toho, že bohatosť historiografie môže byť

niekedy aj pascou, ktorá láka autorov uspokojiť sa so závermi staršej literatúry bez

doplňujúcej pramennej heuristiky. Čo je evidentné aj v tomto prípade, keď niektorí historici

pre pravdivé objasnenie týchto rozporov po stáročia sa ani nesnažili porovnať uvádzané

závery z literatúry s pramennými archívnymi materiálmi v cirkevných matrikách, čo sa javí

ako prinajmenšom zvláštne. Alebo, pri pohľade z inej strany, možno niekomu takýto stav

vyhovoval, čo by bolo však krátkozraké, pretože jedna múdrosť hovorí, že: „tri veci nemôžu

byť dlho ukryté a to – Slnko, Mesiac a Pravda.“

Obr. 13 Zápis z cirkevnej matriky – Emanuel Andrássy 26

24 Rituale Agriense, seu Formula Agendorum In Administratione Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae publicis

functionibus, 1702.

25

Tamtiež.

26

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika r. 1821.

17


O tom, že celá rodina grófa Karola III. Andrássyho žila počas spomínaných období

v kaštieli vo Vlachove, svedčí aj výpis z cirkevnej matriky z Vlachova, kde sa uvádza, že dňa

2. marca 1829 a 8. decembra v roku 1830 pri krste Susann a Joannesa, dcéry a syna Tomášika

Joannesa a Hlatkej Márii, sa krstnými rodičmi stali gróf Aladár Andrássy (ktorý mal v tom

čase 2 roky) a grófka Cornélia Andrássy.

Obr. 14 Výpis z cirkevnej matriky Vlachovo, rok 1829 27 .

Obr. 15Výpis z cirkevnej matriky Vlachovo, rok 1830 28

Taktiež podľa výpisu z matriky vo Vlachove aj gróf Karol III. Andrássy sa stal dňa 9.

decembra 1838 krstným otcom narodeného Carolusa a 4. septembra 1842 Wilhelmíne a Márii,

ktorí sa narodili rodičom Jánosovi Roloffovi a Auguste Zawerman.

27 Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika r.

1829.

28

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika, r.

1830.

18


Obr. 16Výpis z cirkevnej matriky Vlachovo, rok 1838 29 .

Obr.17 Výpis z cirkevnej matriky Vlachovo, rok 1842 30

Ako som už spomínal, v cirkevných matrikách sa začal zapisovať osobitne údaj o mieste

a dátume narodenia, ako aj o dátume krstu, povinne vo všetkých cirkvách, až od druhej

polovice 19. storočia, konkrétne od roku 1842, o čom svedčia aj uvedené zápisy.

Obr.18 Kolónky v cirkevnej matrike Vlachovo, rok 1841, bez uvedenia roka a miesta

narodenia 31

Obr.19 Kolónky v cirkevnej matrike Vlachovo, rok 1842, už aj s rokom a miestom

narodenia 32

Ak by niekoho nepresvedčili uvádzané listiny a tvrdenia, ako ďalší dôležitý dôkazový

materiál spomeniem jedného z najpovolanejších, ktorý poznal pomery v rodine

Andrássyovcov, a to Dr. Csucsomiho. Kto bol Dr. Csucsomi? Pod týmto záhadným

pseudonymom sa ukrýval lekár a novinár Dr. Arthur Maurer. Narodil sa v roku 1844 v

29

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika r.

1838.

30

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika r.

1842.

31 Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1841.

32

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika r.

1842.

19


Mníšku nad Hnilcom a zomrel v roku 1907 v Rožňave. Študoval na gymnáziách v Prešove

a Rožňave. Lekársky diplom získal na Lekárskej univerzite v Budapešti. Po návrate

do Rožňavy pôsobil ako župný lekár (vymenovaný bol v roku 1880), okresný lekár pre

baníctvo a železnicu, rodinný lekár a dôverník rodiny Andrássyovcov. Dr. Maurer mal

k dispozícii rodokmene rodiny, rodinné dokumenty, andrássyovský archív z rokov 1290 –

1695 spracovaný Antalom Dióssym a elench Samuela (Samu) Sthymmela do roku 1869, čo

znamená, že mal prístup k najdôležitejším a najintímnejším informáciám o celej generácii

rodiny Andrássyovcov. Preto jeho tvrdenia vychádzajú z konkrétnych faktov a nie

z domnienok, ako sa to často stáva u niektorých senzáciechtivých historikov. Dr Maurer vo

svojej knihe Dr. Csucsomi: A csíkszentkirályi és krasnahorkai GRÓF ANDRÁSSY

nemzetség története (Dejiny šľachtického rodu Andrássyovcov z Csíkszentkirály a Krásnej

Hôrky) uvádza, že „Emanuel Andrássy sa narodil v Gemerskej župe 3. marca 1821 v obci

Vlachovo, kde prežil väčšinu svojho detstva a mladosti. Základné vzdelanie získal od

známeho všestranného vzdelanca, spisovateľa Eleka Peregrinyho. Stredoškolské vzdelanie

získal v konvikte piaristického gymnázia v meste Tata. Po absolvovaní univerzity v Budapešti

ho túžba po vzdelaní zaviala do zahraničia. Spolu so svojim otcom precestovali Taliansko,

Nemecko, Francúzsko a Anglicko. Pozdejšie navštívil Španielsko a Portugalsko, odkiaľ

prešiel do Maroka, kde sa dal predstaviť Veľkému Mogulovi. Precestoval aj Východnú

Indiu 33 “. U Júliusa Andraásyho uvádza, že „Július Andrássy, syn Karola Andrássyho, brat

Emanuela, sa narodil 3. marca 1823. Väčšiu časť svojho detstva a mladosti prežil na

vlachovských majetkoch otca v Gemeri. Podľa rodinnej tradície sa tu aj narodil, nie

v Košiciach. Gróf Karol Andrássy sa s manželkou Etelkou Szapáry zdržiaval stále na svojich

majetkoch vo Vlachove. Keď sa im narodilo dieťa, rodinný farár ho pokrstil a keď gróf alebo

jeho manželka cestovali do Zemplínskej župy, počas zastávky a návštevy rodiny v Košiciach

zapísali dieťa do matriky. Július Andrássy sa po absolvovaní gymnaziálnych štúdií a získania

právnického vzdelania venoval hlavne štúdiu jazykov. Kvôli zdokonaľovaniu sa v tejto oblasti

precestoval Nemecko, Francúzsko a Anglicko“ 34 . V podstate sa jedná o potvrdenie

skutočností, ktoré mi hovoril gróf Gejza II. Andrássy a ktoré uvádza aj Samu Borovszký

v spomínanej publikácii, čo len umocňuje hypotézu o mieste narodenia detí grófa Karola III.

Andrássyho, ktorým teda bol Olahpatak, terajšie Vlachovo. Zaujímavosťou tohto tvrdenia je

aj fakt, že deti grófa Karola III. Andrássyho získali základné vzdelanie od jedného

33

CUCSOMI, Dr.: A csíkszentkirályi és krasnahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség története (Dejiny

šľachtického rodu Andrássyovcov z Csíkszentkirály a Krásnej Hôrky). Šamorín: Méry Ratio, 2005, s, 64 – 65.

34

Tamtiež.

20


z najlepších učiteľov v Uhorsku, doktora filozofie Eleka Peregrínyho, neskoršieho

univerzitného profesora na Filozofickej fakulte v Budapešti, člena Uhorskej akadémie vied,

ktorý vyučoval deti grófa priamo v kaštieli vo Vlachove, čo malo nesporne vplyv aj na ich

ďalší kariérny postup 35 . Pre potvrdenie našej hypotézy o mieste narodenia Emanuela a Júliusa

Andrassyovcov je potrebné taktiež poukázať aj na najnovší výskum(r.2020) Oláha Tamasa

z Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi

Fióklevéltár , ktorý z množstva archívnych materiálov a dostupnej literatúry spracoval

virtuálnu prezentáciu - Spomienka na grófa Gyulu Andrássyho (1823–1890), v ktorej

jednoznačne uvádza, že „...Gróf Gyula Andrássy, prostredné dieťa, ktoré malo tiež najväčšiu

politickú kariéru európskeho významu, sa narodil 8. marca 1823 v obci Oláhpataka, v župe

Gömör -Kis-Hont“ 36 .

Záver

Vychádzajúc z uvedeného rozboru, na základe listinných dôkazov, tvrdenia historikov,

tvrdenia grófa Gejzu II. Andrássyho i tvrdenia rodinného lekára Dr. Arthura Maurera je

nesporné, že gróf Emanuel Andrássy, nar. 3. 3. 1821 a gróf Július Andrássy, nar. 3. 3.1823 sa

narodili podľa zaužívanej rodinnej tradície v rodnom kaštieli vo Vlachove (Oláhpatak) a ich

krstné listy boli vydané v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Teda ich rodiskom je Vlachovo,

kaštieľ, v ktorom uvideli svetlo sveta, je stále tu a možno ho považovať za pamätník

významných rodákov obce.

35 Österreichisches Biographisches Lexikon, PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 35, 1978), S. 413f.

36 https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/virtualis_kiallitas/andrassy_gyula_virtualis_kiallitas_2020

21


Obr.20 Kaštieľ rodiny Andrassy vo Vlachove

Obr.21 Kaštieľ rodiny Andrassy vo Vlachove

LITERATÚRA

BOROVSZKÝ, S.: Magyarország vármegyéi és városai - Gömör-Kishont Vármegye,

Rimaszombat [Rimavská Sobota]: Patrióta, 2008, ISBN : 978-80-970035-1-7, s.612.

CSUCSOMI, Dr.: A csíkszentkirályi és krasnahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség

története, (Dejiny šľachtického rodu Andrássyovcov z Csíkszentkirály a Krásnej Hôrky),

Méry Ratio, Šamorín, 2005, ISBN 80-88837-70-7.

EDUARD VON WERTHEIMER.: Graf Julius Andrassy, sein leben und seine zeit, I.band,

Stuttgart, 1910.

CHOVANEC, J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Excel Enterprise,s.r.o. Trebišov,

2005, ISBN 80-968816-2-0.

MAUR,E.: Základy historické demografie. Katedra Česko-slovenských dejín, FF UK Praha,

1978.

PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 35, 1978), S. 413f, Österreichisches

Biographisches Lexikon.

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitrianske tlačiarne

Nitra, 1991, MK-2299/1989-21.

22


GRÓF EMANUEL ANDRÁSSY

GRÓF GYULA ANDRÁSSY

OLAHPATAK – VLACHOVO

SZULETÉSI HELY-MIESTO NARODENIA

VLADIMíR GECELOVSKý

23


Bevezető

Magyarország jelentős főúri nemesi családjai, a szó szoros értelmében, rendkívüli

hatással voltak az ország fejlődésére. Gondolkodásmódjuk és értékrendjük nem különbözött a

korabeli európai nemesi családok mentalitásától és törekvéseitől. Erőfeszítéseik nem csak a

javak megszerzésére, de olyan szellemi értékek megteremtésére is irányultak, mint a dicsőség,

elismerés, tekintély, s nem utolsó sorban utódaik kiváltságinak megőrzése és fenntartása.

Elsődleges feladatuk a családi hagyomány és örökség megtartása, továbbadása volt. A

tradíciók mellett a legnagyobb értéket számukra a család által évszázadok során felépített

értékrend és szellemi örökség képviselte. Az értékrend mögött azonban hús-vér

személyiségek rejtőznek, akik hittek abban, hogy egyetlen ember is megváltoztathatja a

világot. A nemesség súlya legmarkánsabban az ország újjáépítése során mutatkozott meg. A

tudatosam felépített hagyatékot évszázadokon keresztül nemzedékek gondozták. Nem fogott

rajtuk az elmúlás, földbirtokaikat generációkon keresztül megtartották. Az Andrássy család

már a 17. század óta hatalmas jelentőséggel bírt nemcsak Gömörben, de a történelmi

Magyarország területén is. A 19-20. századi történetírás (részben a jelenlegi is) szinte a

dicsőség csúcsára – az európai arisztokrácia panteonjába emelte a családot. Ám, az elmúlt

évszázad a nemesi családokat szinte kitörölte az emlékezetből, az Andrássyak is csaknem

feledésbe merültek... pedig I. Andrássy Manó és Andrássy Gyula grófok a parányi Gömörben

az európaiság megtestesítői voltak. Hatalmas tekintéllyel bírtak nemcsak a tehetős mágnások,

de az európai (és Európán kívüli) királyi családok körében is. A tanulmánynak nem célja az

Andrássyak Gömörben kifejtett tevékenységének átfogó történeti elemzése, de konkrét tények

birtokában rámutatni néhány pontatlanságra (amihez bizonyos történészek továbbra is

ragaszkodnak), melyek 200 év távlatából is tévesen határozzák meg Andrássy Manó és Gyula

grófok születési helyét, s végül tisztázni a történelmi szempontok értelmezésében felbukkant

kérdéses álláspontokat. Az indíttatás, mely meghatározta a kutatás irányvonalát, az volt, hogy

néhány szerző hiányosan alátámasztott eredeti forrásanyagokra hivatkozva eltérő tényeket

közölt a grófok születési helyéről. Az ok a forrásanyagok és a valóság nem megfelelő

összevetésével magyarázható, ennek következtében nem lehetett megnyugtató választ adni a

24


vizsgált terület valamennyi kérdésére. A grófok valószínűsíthető születési helyének

problémájával több korábbi és mai történeti anyag is foglalkozott, de csak tágabb

értelmezésben. Ezért a történelmi tények ismerete pontosan körülírhatja és konkretizálhatja a

vizsgált anyagról szerzett eddigi ismereteket, és gyakorlatilag megerősíti a születési helyükkel

kapcsolatos feltevéseket.

III. Andrássy Károly és családja

III. Andrássy Károly gróf (1792-1845) a 19. század első felének egyik legnevesebb

arisztokratája. Vasipari vállalkozóként vált ismertté, számos, Magyarország gazdasági

fejlődésével foglalkozó tanulmány szerzője. Édesapja gróf Andrássy József (1762-1834)

ezredes, édesanyja Csáky Walburga grófnő (1770-1797) .

1.kép III. gróf Andrássy József és felesége szül Csáky Walburga Károly fiukkal 37

37

Gróf III. Andrássy József arcképe, Walburg szül. Csáky grófnő és fia Károly arcképe, Szlovák Nemzeti

Múzeum – Betléri Múzeum, Betléri kastély, Andrássy család gyűjteménye

25


2. kép Gróf Szapáry Péter és felesége, szül Csáky Julianna grófnő 38

Szapáry Etelka (1798-1876) grófnő a korabeli Magyarország leggazdagabb eladó

leányainak egyike, neki köszönhetően az Andrássyak Zemplénben is hatalmas vagyonra tettek

szert. Etelka édesapja gróf Szapáry Péter császári és királyi kamarás, gazdag nagybirtokos,

korának egyik legnagyobb tudományt és kultúrát támogató lelkes mecénása, édesanyja pedig

Csáky Imre gróf legkisebb leánya, Csáky Julianna grófnő.

Károly és Etelka első gyermeke, Kornélia 1820-ban látta meg a napvilágot. Szellemi

és testi fogyatékossággal született, ami világrajöttét követően azonnal kiderült. Egy évvel

később megszületett testvéröccse, Manó, az elsőszülött fiú, 1823-ban Gyula, majd 1827-ben a

legkisebb fiú, Aladár. Károly és Etelka, az egyik leghatalmasabb vagyon örökösei, az

elvárásokkal ellentétben jóval szerényebben éltek. A háztartást maga Etelka vezette.

Társalkodónője, az angol Mary Elizabeth Stevens a következőket jegyezte fel: „Etelka nem

egyszer maga varrta és javítgatta saját és gyermekei ruháit. Társaságba nem jártak, férjével

együtt egy kicsi házban éltek”. A „kicsi ház“, az oláhpataki (Vlachovo) kastély volt, mely a

többi Andrássy kastéllyal összehasonlítva valóban kicsi volt 39 .

38 Gróf Szapáry Péter arcképe, Szapáry Julianna grófnő arcképe, Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri Múzeum,

Betléri kastély, Andrássy család gyűjteménye

39

Grófka Etelka (Adelhaid) Szapáry – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

26


3. kép Gróf III. Andrássy Károly és felesége szül. Szapáry Etelka 40

Mindezek ellenére az oláhpataki kastély meghitt és lakályos volt, Andrássy Manó gróf

gazdag képtárat is berendezett otthonában. Sziklay Ede neves rozsnyói jegyzőtől három, őseit

ábrázoló olajfestményt kölcsönzött, melyekről másolatot készíttetett – derül ki Gál János, az

oláhpataki birtok intézője és a rozsnyói jegyző levelezéséből. Az 1756-ban Bécsben készült

festmény Andrássy Rebeka bárónőt ábrázolja, a másikon Andrássy Károly látható, a portré

1772-ben ugyancsak Bécsben készült. Az 1784-ből származó harmadik festmény pedig gróf

Andrássy Károly ezredest ábrázolja huszár egyenruhában. Mindhárom olajfestmény csaknem

két láb magas és másfél láb széles 41 . Az említett portrékon kívül több más olajfestmény is

található kastélyban, melyek a krasznahorkai vár vagyonának elosztását követően kerültek a

család birtokába 42 - olvasható a jegyző és Gál János intéző levelezésében. Ezeken kívül több

más alkotás is található a kastélyban, melyeket valószínűleg Andrássy Manó gróf az

oláhpataki kastélyban való tartózkodása idején festhetett. Az egyik az oláhpataki grófi

jégvermet (Ľadovňa) ábrázolja, a másik pedig a településnek, Oláhpataknak a látképe. A

festmények között egy 1939-ből származó, két szegény utcagyereket ábrázoló, valamint egy

40 Gróf III. Andrássy Károly arcképe, Szapáry Etelka grófnő arcképe, Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri

Múzeum, Betléri kastély, Andrássy család gyűjteménye.

41

Štátny archív v Levoči, fond Andrássy Betliar, inv. číslo 283,sign. 91-1864 1-2-3 kr. 68.

42

Štátny archív v Levoči, fond Andrássy Betliar, inv. číslo 289,sign. 188 1872 1-2-3 kr. 69.

27


vászonra festett önarckép is fellelhető, hátulján egy felirattal – „egészen fiatal korban tükörből

festve”. A kastély egyik szobájának falán máig megtekinthető egy festett freskó.

4. kép Falfestmény az oláhpataki kastélyban

A leírtakból kiderül, hogy a fiatal Manó gróf gyermekkorát nem Betlérben – mint

ahogy azt többen is feltételezték – hanem testvéreivel, Gyulával (1823-1890) és Aladárral

(1827-1903) együtt Oláhpatakon töltötte. Betlért abban az időben felváltva a Nádasdyak, a

Grovestinsek és a Pálffyak birtokolták. A család betléri ágának Betlérben található ősi birtokát

Manónak csak a Pálffy Gabriellával (1833-1914) kötött házasságát követően sikerült

visszaszerezni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a gyerekek nemcsak gyermekkorukat töltötték

az oláhpataki kastélyban, de ott is születtek. Állításomat tényekkel is alámaszthatom. II.

Andrássy Géza gróf 1991-es rozsnyói látogatása során felkeresett a járási hivatalban, ahol

hivatalvezetőként dolgoztam. Ismereteimet egyrészt a vele való beszélgetés során

28


szereztem, – a gróf a születés tényét személyesen is megerősítette - de konkrét

dokumentumokkal, neves történészek állásfoglalásaival is alá tudom támasztani.

5. kép Gróf Andrássy Manó és gróf Andrássy Gyula 43

II. Andrássy Géza gróf a Rozsnyói Járási Hivatalban

Az 1989-es „forradalmat” követően kineveztek a Rozsnyói Járási Hivatal elöljárói

tisztségébe. Nyugtalan időket éltünk, amikor 1991-ben a Lichtensteini Hercegség fővárosában,

Vaduzban élő II. Andrássy Géza gróf a betléri kastély akkori igazgatója, György Tibor

közvetítésével megkért, fogadjam. A találkozóra a járási hivatal tanácstermében került sor.

Számos, a betléri kastélyt és a krasznahorkai várat érintő kérdés mellett megbeszéltük nővére,

Andrássy Ilona földi maradványainak a krasznahorkai családi sírboltban végső nyugalomra

való helyezésével kapcsolatos teendők biztosítását, de szót ejtettünk a gyermekek születését

övező családi történetekről is. Megemlítettem a gróf úrnak, hogy III. Andrássy Károly

gyermekeinek születési helye kapcsán több helyszín is felmerült. A felvetésre a gróf úr szó

szerint azt válaszolta: III. Andrássy Károly gyermekei, Kornélia, Manó, Gyula és Aladár is

Oláhpatakon (Vlachovo) születtek, nem Kassán, ahogy néhány életrajzban említik. A 19.

43

Gróf Andrássy Manó arcképe, gróf Andrássy Gyula arcképe, Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri Múzeum,

Betléri kastély, Andrássy család gyűjteménye

29


század húszas éveiben ugyanis édesapjuk, III. Károly és felesége Etelka a Gömör megyében

lévő oláhpataki birtokukon tartózkodtak. Családi hagyomány volt, hogy ha egy gyermek

megszületett, a család lelkésze azonnal megkeresztelte. Alkalomadtán, mikor a család

Zemplénbe utazott, megálltak Kassán, ahol az éjszakát rokonaiknál töltötték, s egyúttal a

gyerekeket is bejegyeztették az anyakönyvbe.

6. kép Fogadás a Rozsnyói Járási Hivatalban 1991-ben

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai – Gömör-Kishont Vármegye

című művében, melynek előszavát II. Andrássy Géza gróf írta, a születési hellyel

kapcsolatban ugyancsak a fenti állítás szerepel. A 612. oldalon az alábbiak olvashatók: „…a

jövendő miniszterelnök (kancellár) úgy tűnt fel az Andrássy családban, mint üstökös a

csillagos égen. Gyula, Andrássy Károly másodszülött fia - a család visszaemlékezése szerint -

1823. március 3-án látta meg a napvilágot a Gömör megyei Oláhpatakon, nem pedig Kassán,

ahogy azt az életrajzában írják. Alkalomadtán, amikor a grófnak vagy grófnénak Zemplénbe

volt útja, megálltak Kassán, a rokonaiknál éjszakáztak, ahol a gyermekeket bejegyeztették az

anyakönyvbe” 44 .

Akadnak ezzel ellentétes állítások is, például a Dr. Ján Chovanec által jegyzett Gróf

Andrássy Gyula mauzóleuma Tőketerebesen c. kiadványban az alábbiak olvashatók: „A

közlemúltig rejtély övezte Andrássy Gyula gróf születésének helyét. Vajon hol születhetett? A

régebbi és újabb kiadványok egyaránt különféle, egymástól eltérő adatokat közölnek. A kassai

44

BOROVSZKÝ, S.: Magyarországvármegyéiésvárosai - Gömör-KishontVármegye.Rimaszombat [Rimavská

Sobota]: Patrióta, 2008, s.612.

30


Szent Erzsébet székesegyház az egyházi anyakönyv alapján igazolja, miszerint az Andrássy

család legkiemelkedőbb szülötte, Julius Carolus Andrássy 1823. március 3-án a kassai

Andrássy palotában jött világra, és a Szent Erzsébet székesegyházban keresztelték meg.” 45

Kassán, a volt Andrássy palota épületének falán egy emléktáblát is elhelyeztek, amelyről

Eduard von Weitheimer is említést tesz az 1910-ben Stuttgartban megjelentetett Gróf

Andrássy Gyula élete és kora, I. rész (Graf Julius Andrassy, sein Leben und seine Zeit, I.

Band) című művében. A könyben az alábbiak olvashatók: „…születési helye Kassa, a ház,

melyben meglátta a napvilágot, ma is áll, melyen tábla örökíti meg a város nagy szülöttének

emlékét” 46 . Az egyház tudhatta, valami mégsincs rendben az anyakönyvbe való bejegyzés

terén, főként ami a születés helyét illeti. A város, mielőtt az emléktáblát elhelyezték volna,

bizonyítékot kért Gyula öccsétől, Aladártól, ami igazolná, hogy Gyula valóban Kassán

született, mely viszont teljesen ellentmond az anyakönyvi bejegyzésnek, sőt az egyházi

intézmények akkori gyakorlatának is. Szükséges tehát az egyházi intézményeknek a nevezett

időszakban az újszülöttek megkeresztelése után az anyakönyvbe való bejegyzések során

használatos szokásainak és eljárásainak a széleskörű vizsgálata, illetőleg rámutatni a kérdéssel

kapcsolatos tényekre.

Egyházi anyakönyvek

Az egyházi anyakönyvek létrejöttének legfőbb célja a lakosság nyilvátartása, s a hívők

lelki gondozása volt. Lassan és fokozatosan fontos, a lakosok magánéletét is érintő

feljegyzéseket tartalmazó lakossági nyilvántartásokká alakultak, melyek nemcsak a lakosság

és az egyház, de a lakosság és az állam viszonyának megismerésével kapcsolatban is

rendkívül fontosak 47 . Az egyházi anyakönyvek elsősorban az elődeink életével kapcsolatos

személyes és alapvető információk szempontjából pótlhatatlan dokumentumok, az egyházak

által lefektetett olyan forrásanyagok, melyeknek elsődleges célja az adott egyházon belüli

ünnepélyes alkalmaknak számító események feljegyezése volt. Az ezzel kapcsolatos első

írásos feljegyzések már a II. lateráni zsinat idején, 1139-ben felbukkannak, jelentőségük

abban rejlik, hogy rámutatnak az egyházi fegyelem fontosságára 48 . Az esküvői szertartásokat

szabályozó rendeletekre utaló első feljegyzések Portugáliában jelennek meg a 14. század

közepe táján. A legrégebbi egyházi anyakönyvek azonban jó száz esztendővel később

Olaszországban bukkannak fel, a Svájcban, Franciaországban és a Portugáliában talált

45 CHOVANEC, J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Trebišov: Excel Enterprise,s.r.o., 2005,s.7.

46

von WERTHEIMER, E.: Graf JuliusAndrassy, seinlebenundseinezeit, I.band, Stuttgart, 1910, s.2.

47

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitrianske tlačiarne Nitra, 1991, s.4.

48

Ugyanott

31


anyakönyvek valamivel későbbiek. Magyarországon legkorábban az 1515-ben tartott

veszprémi zsinat foglalkozott a kérdéssel, mely határozatban rögzítette az újszülöttek és

szüleik nevének, illetőleg születésük időpontjának az anyakönyvbe való kötelező bejegyzését.

A rendelet szerint a könyvet a templomban kellett elhelyezni. Gyakorlati bevezetésükre

viszont sosem került sor. A hívők egyházi nyilvántartása szempontjából a tridenti zsinat volt

rendkívül meghatározó, mely 1563-ban két egyházi nyilvántartás, mégpedig a születési és

házassági anyakönyvi bejegyzések bevezetését rendelte el. Végeredményben a rendelet a

házasság szentségének jogi megerősítése volt. A jegyzékbe felvett házasulandók semmiféle

rokoni viszonyban nem lehettek, még lelki értelemben sem. Éppen ezért a megkereszteltek,

sőt, a keresztszülők nevét is okvetlenül be kellett jegyezni az anyakönyvbe. A zsinat

megváltoztatta a korábbi szokást is, miszerint minden megkeresztelt gyermek egyetlen

keresztszülővel rendelkezett. Az új rendelkezés szerint a gyermek egy vagy két keresztszülőt

kaphatott. Amennyiben egy keresztszülőről volt szó, az a gyermek nemétől függetlenül

lehetett férfi vagy nő. Abban az esetben, ha a gyermek számára két keresztszülőt választottak,

az egyik minden esetben férfi, a másik nő kellett, hogy legyen 49 . Magyarországon a tridenti

zsinat rendeleteivel foglalkozó legrégebbi dokumentum az 1611-ben megtartott nagyszombati

zsinat határozata volt, mely egyúttal alapjául szolgált a gyakorlati megvalósításnak is. A

keresztelőkkel, illetőleg a megkereszteltek anyakönyvbe való bejegyzésével két fejezet

foglalkozik. Az első engedélyt ad, hogy a gyermek keresztelőjén két keresztszülő lehessen

jelen, míg a második az esperesi látogatásokkal foglalkozik 50 . Ez utóbbival kapcsolatban

kijelenti, az esperesi látogatások alkalmával az esperes feladata többek között, hogy

megállapítsa, „léteznek-e könyvek, amelyekbe a megkeresztelt újszülöttek, a keresztszülők, a

püspök által hitükben megerősített (bérmálkozók), illetőleg házasságot kötők neveit vezetik” 51 .

V. Pál pápa 1614-ben kiadott Római Rituáléja alapján elrendelték az elhunytak és

bérmálkozók nyilvántartásának vezetését is (de bevezették az egyházi közigazgatás ötödik

kötelező könyvét – a hívők névjegyzékét is). A nevezett rituálé több magyarországi

egyházmegye, mint például az esztergomi (1692, 1745), az egri (1702), a kalocsai (1833) által

kiadott rituálés könyvnek a részét képezte. Ezek a rituálék – szertartásrendek - meghatározzák

a keresztség anyagát és alakját, a kiszolgáltató személyét, magát a szertartást, a helyet és az

időt. A mai Szlovákia területén az első anyakönyvek ugyancsak a nevezett időszakban

jelennek meg. A 17. században a vallási, politikai és társadalmi békétlenség következtében az

49

ConcilusTridentinus, Sessio 24, Caput 2. In: RitualeStrigoniense, 1692.

50

SynodusTyrnaviensis, 1611, s. 17. In: RitualeStrigoniense, 1692.

51

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitra: Nitrianske tlačiarne, 1991, s. 5.

32


anyakönyvi nyilvántartások vezetése igencsak esetleges volt, gyakorlatilag csak a következő

évszázadban vált minden egyházközségben, plébánián kötelezővé. A hívők jegyzéke

egyértelműen az ország egyetlen következetes lakossági nyilvántartásává vált. Ez volt az oka,

hogy az állam is érdeklődni kezdett irántuk, s a védelmükre törvényeket foganatosított. II.

József uralkodása idején az anykönyvek társadalmi jelentőséggel bírtak, közéleti könyvekké

váltak, vezetésük fokozott következetességet és pontosságot igényelt. Az anyakönyvi

bejegyzések minőségének javulásához közvetve II. József 1786-ban kiadott házassági pátense

is hozzájárult, ugyanis minden egyes papot, lelkipásztort vagy pópát kötelezett, hogy a

házasságkötéseket saját kezűleg jegyezzék be az anyakönyvbe. Gyakorlati megvalósításuk

viszont az egyházi méltóságok összes rendelete és intézkedése ellenére sem volt kielégítő. Az

anyakönyvekben a más helyekről beköltözött, tehát nem az adott településen született

személyek is bejegyzésre kerültek, mely bizonyos zavart okozott 52 . A 19. század második

felétől az említett gondok miatt a születési anyakönyvben a gyermek és szülei nevén kívül a

lakhelyüket, a keresztszülők és a lelkész nevét, valamint a születés dátumát is bejegyzik. Az

1833-ban kiadott római-kalocsai szertartásrend (rituálé), mely a kalocsai egyházmegyében az

anyakönyvi bejegyzéseket meghatározott rubrikák szerint irányozza elő, említést tesz a mai

Szlovákia területén a 19. században használatos születési évet és helyet tartalmazó rubrikák

szerinti bejegyzésekről is 53 . A nevezett római-kalocsai szertartásrendet 1833-ban fogadták el,

tanulmányunk viszont az 1821-23 közötti időszakot vizsgálja.

7. Kép Az 1833-as római-kalocsai szertartásrend szerinti bejegyzési rovat 54

A 19. század első felének régebbi irataiban csupán egyetlen dátum került bejegyzésre,

az pedig a keresztelés időpontja volt, nem a születésé. Erről tanúskodik a Kassán

megkeresztelt Andrássy Manó grófok anyakönyvi bejegyzése is.

52 MAUR,E.: Základy historické demografie. Praha: Katedra Česko-slovenských dejín, FF UK Praha, 1978, s.58.

53

RitualeRomano – Colocense, seu Formula Agendorum In AdministrationeSacramentorum, et ,rite

obeundisobservanda, 1833.

54

Ugyanott

33


8. kép A kassai Szent Erzsébet székesegyház születési anyakönyvének rovata 1821-

ből 55

Az érintett rubrikák az alábbi adatokat tartalmazzák: Dies – a keresztelő időpontja,

Baptisans – keresztelő pap, Baptizantus – megkeresztelt, Parentes – szülők, Levantes –

keresztszülők, Conditio – állapot, Religio – vallás. A leírtakból látható, hogy a rubrikákban

sem a születés időpontja, sem a születés helye, illetőleg a lakhely sem szerepel, bár néhány

plébánia (parókia) esetében a „Parentes” rubrikában a nevezett adatokat is feltüntették. A

születési adatok bejegyzése terén a nevezett időszakban az egyházak képviselői viszonylag

jelentős szabadságot élveztek, amit Andrássy Manó és Gyula születési anyakönyvi bejegyzése

is bizonyít. Miután a bejegyzést tüzetes vizsgálat alá vettük, számos pontatlanságra

bukkantunk. Andrássy Gyula esetében a szülőket jelölő rovatban ifjabb gróf Andrássy Károly

(junior) és Szapáry Julianna grófnő szerepel, ami nem felel meg a valóságnak, ugyanis Gyula

édesanyja Szapáry Etelka grófnő volt (esetenként Adelheid néven említik). Szükséges

megjegyzenünk, hogy Julianna Etelka elsőszülött testvére volt, aki 1793-ban, születése után

néhány hónappal elhunyt. A következő pontatlanság a keresztszülők bejegyzési rovatot értinti,

ahol a nagyszülők vannak feltüntetve. A nevezett időszakban a nagyszülők keresztszülőkként

való bejegyzése nem volt szokatlan, de esetünkben az adat nem felel meg a valóságnak.

9. kép Andrássy Gyula születési anyakönyvi bejegyzése 56

Keresztanyaként az anyai nagymama, Szapáry Péterné született Csáky Julianna grófnő lett

bejegyezve, keresztapának pedig idősebb Andrássy Károly. A megkeresztelt Gyula gróf apai

nagyapja III. Andrássy József gróf volt, tehát ez utóbbi adat sem felel meg a valóságnak, amit

az Andrássyak családfája is bizonyít.

55

Štátny archív v Košiciach fond R, kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika r.1821.

56

Štátny archív v Košiciach fond R.,kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r.1823.

34


10. kép Az Andrássyak családfája

Miután tovább vizsgáljuk az egyházi anyakönyvbe tett bejegyzést, megállapítható, hogy az

1823. március 3-án született Gyula születésének napján, tehát március 3-án az adott oldalon

található rovatok utolsók rubrikájába lett bejegyezve.

11. kép - Andrássy Gyula születési anyakönyvi bejegyzését tartalmazó teljes oldal 57

A Gyula nevével ellátott rovatot vizsgálva, annak felnagyítását követően a bal oldali

részen egy titokzatos bejegyzés fedezhető fel, amelynek alapján arra lehet következtetni, hogy

a nevezett rubrikát valószínüleg üresen hagyták, s a bejegyzés később került oda. Minden

bizonnyal ez okozta az adatok között fellépő keveredést, ami bizonyítja feltevésünket,

miszerint a keresztelő a születés helyszínén zajlott, a keresztlevél - az akkori szokásoknak

57

Štátny archív v Košiciach fond R.,kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r.1823.

35


megfelelően – viszont egy másik helyen lett kiállítva, amit Eduard Maur is megemlít fent

idézett könyvében. II. Andrássy Géza gróf, Borovszky Samu és Dr. Arthur Maurer, az

Andrássy család háziorvosának véleménye is a fentieket erősíti meg. A rovatban található Rú

1875 megjegyzés jelentését egyelőre nem tudtuk megfejteni.

12. kép Andrássy Gyula születésének kinagyított egyházi anyakönyvi bejegyzése 58

A Gróf Andrássy Gyula mauzóleuma Tőketerebesen (Mauzóleum grófa Július Andrássyho v

Trebišove) című kiadvány szerzőjének állítása, miszerint „a kassai Szent Erzsébet

székesegyház a keresztelési anyakönyv alapján bizonyítja, hogy Julius Carolus Andrássy, a

család leghíresebb szülötte 1823. március 3-án a kassai Andrássy palotában jött világra” 59 ,

nem felel meg a valóságnak. A születés helye és időpontja ugyanis abban az időben nem

került bejegyzésre, illetőleg az anyakönyvben az említett adatok nem szerepelnek, csupán a

keresztelő és a keresztlevél kiadásának időpontja, valamint a szülőkkel és keresztszülőkkel

kapcsolatos korábban említett, némileg megtévesztő adatok. Ismételten hangsúlyoznunk kell,

hogy a születési dátum és hely, illetőleg a keresztelő időpontja és helye két egymástól eltérő

adat, ugyanis, mint ahogy azt korábban feltüntettük, a 19. század első felében (1842-ig) a

születés idejét és helyét nem jegyezték, illetőleg nem voltak kötelesek bejegyezni, tehát a

születési anyakönyvi kivonatban szereplő helyet nem tekinthetjük a születés valódi

helyszínének. Ugyanakkor, ha a kassai Szent Erzsébet-székesegyház keresztelési

anyakönyvében a Manót érintő adatatokat tüzetesebben megvizsgáljuk, szintén találunk

homályos részleteket. Andrássy Manó tárgyhoz tartozó valamennyi iratában a születési dátum

1821. március 3., ugyanakkor a kassai egyházi anyakönyben 1821. március 8. van bejegyezve.

A szülők közül az édesanya neve helyesen van fentüntetve, – Szapáry Etelka (Adelheid)

grófnő - édesapja esetében a betléri Andrássy Károly gróf bejegyzés szerepel, ami nem

teljesen felel meg a valóságnak, ugyanis abban az időben Manó édesapja és felesége nem

Betlérben, hanem oláhpataki kastélyukban laktak. Keresztszülőkként édesanyja, Etelka szülei,

Szapáry Julianna grófnő és Csáky Emmanuel gróf, szepesi főispán, császári és királyi

58

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika, r.1823.

59

CHOVANEC, J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Trebšivo: Excel Enterprise,s.r.o., 2005, s.7.

36


kamarás vannak bejegyeve, ami bizonyos mértékben szintén különösnek számít. Az érintett

rovatban általában az apai nagyapa szerepel, aki ebben az esetben III. Andrássy József gróf.

Gyulától eltérően Manó születési dátuma az anyakönyvben, sőt egyéb más dokumentumban

sem szerepel születési dátumként, ugyanis Manó esetében teljesen egyértelmű, hogy a

bejegyzés a születése napjához képest öt nappal később történt, ugyancsak hibákkal.

Feltételezésünk, hogy a születés és a keresztelés egyházi anyakönyvbe való bejegyzése két

különböző helyen történt, beigazolódni látszik, mint ahogy az is, hogy a keresztelési

anyakönyvbe való bejegyzést a szülők helyett a zempléni rokonok bonyolították le. A

Borovszky Samu könyvéből származó idézet, illetőleg II. Andrássy Géza által a Rozsnyói

Járási Hivatalban tett kijeletés is ezt igazolja. Megjegyezendő viszont, hogy az egyház a

bejegyzés során az érvényes rituálék (szertartási rend) szerint járt el. A genealógia

szempontjából a keresztelési szertartást szabályozó 1702-es egri rituálé 60 utolsó bekezdése

rendkívüli jelentőséggel bír: „Mielőtt a gyermeket elviszik, illetőleg mielőtt a keresztszülők

távoznak a templomból, a pap az előírt módon pontosan bejegyzi adataikat, valamint a

keresztség kiszolgáltatásával kapcsolatos egyéb adatokat a keresztelői anyakönyvbe” 61 . A

rituálé nem szabályozza, hogy a gyermek születési adatait anyakönyveztetés céljából az

apának kell-e bejelenteni, vagy például a keresztszülők is megtehetik.

A fenti feljegyzés egyértelmű bizonyíték arra, hogy a téma gazdag történeti anyaga

időnként kelepcébe csalhajta a szerzőket, arra készteti, hogy forráskutatás nélkül elfogadják a

korábbi történeti anyagok következtetéseit. Esetünkben ugyancsak tejlesen nyilvánvaló, bár

némiképp furcsa, hogy a történészek az említett ellentmondások tisztázása érdekében a

meglévő irodalmat évszázadokon keresztül még csak meg sem kísérelték összehasonlítani a

levéltári forrásanyagokkal. A tárgyat más szemszögből vizsgálva lehet, hogy valakiknek

éppen ez az állapot volt a megfelelő, ami rövidlátásra enged következtetni. Örök bölcsesség,

miszerint „három dolog nem maradhat örökké titokban, a Nap, a Hold és az Igazság”.

60

RitualeAgriense, seu Formula Agendorum In AdministrationeSacramentorum,

accaeterisEcclesiaepublicisfunctionibus, 1702.

61

Ugyanott

37


13. kép Andrássy Manó egyházi anyakönybe való bejegyzése 62

III. Andrássy Károly és családja az említett időszakban oláhpataki (Vlachovo) kastélyában élt.

Erről tanúskodik az oláhpataki egyházi anyakönyv 1829. március 2-án kelt bejegyzése is,

miszerint az 1830-ban megkeresztelt Susanna és Johannes, Johannes Tomášik és Hlatká

Mária gyermekeinek keresztszülei Andrássy Aladár gróf (abban az időben 2 éves) és

Andrássy Cornelia grófnő lettek.

14. kép – Az oláhpataki egyházi anyakönyv kivonata 1829-ből 63

62

Štátny archív v Košiciach fond R., kat. farský úrad v Košiciach, Cirkevná matrika r. 1821.

63

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1829.

38


15. kép – Az oláhpataki egyházi anyakönyv kivonata 1830-ból 64

A fent megjelölt oláhpataki egyházi anyakönyvalábbi kivonata szerint Roloff János és

Augusta Zawerman Carolus nevű gyermekének 1838. december 9-én, Wilhelmina és Mária

nevű gyermekeinek pedig 1842. szeptember 4-én egyaránt III. Andrássy Károly gróf lett a

keresztapja.

16. kép Az oláhpataki egyházi anyakönyv kivonata 1838-ból 65

17. kép Az oláhpataki egyházi anyakönyv kivonata 1842-ből 66

Az egyházak – mint ahogy már korábban említettem – a születés helyét és időpontját,

ugyanúgy, mint a keresztelő időpontját is, kötelező jelleggel csupán a 19. század második

feltől jegyzik az egyházi anyakönyvekben. Erről tanúskodnak az alábbi egyházi anyakönyvi

kivonatok is.

64

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika,

r.1830.

65 Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1838.

66

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1842.

39


18. kép Az oláhpataki egyházi anyakönyv 1941. évi kivonatának születési hely és

dátum nélküli rovatai 67

19. kép Az oláhpataki egyházi anyakönyv 1942. évi kivonatának rovatai a születési

hely és dátum megjelölésével 68

Amennyiben a bemutatott okiratok és állítás mégsem lenne eléggé meggyőző,

szeretnék egy újabb dokumentumot megemlíteni, mégpedig a témában az egyik

legilletékesebb személy, az Andrássy családot legjobban ismerő Dr. Csucsomi emlékiratait.

Ki is volt Dr. Csucsomi? A titokzatos fedőnév mögött Dr. Maurer Arthur orvos és újságíró

rejtőzött, aki 1844-ben született Einsiedelben (Mníšek nad Hnilcom), 1907-ben hunyt el

Rozsnyón. Gimnáziumi tanulmányait Eperjesen és Rozsnyón végezte. Orvosi oklevelet a

budapesti orvosi egyetemen szerzett. Rozsnyóra való visszatérését követően megyei

orvosként dolgozott (kinevezését 1880-ban kapta), illetőleg járási bányász- és vasúti

orvosként, bizalmasa és családi orvosa volt az Andrássy famíliának is. Maurer doktornak

birtokában volt az Andrássyak családfája, illetőleg a Dióssy Antal által feldolgozott, az 1290-

1695 közötti éveket tartalmazó családi archívum, valamint Samuel Sthymmel (Samu) 1869-ig

terjedő iratjegyzéke, tehát hozzáférhetett az Andrássy család nemzedékeinek legfontosabb és

legbensőségesebb adataihoz. Kijelentései tehát nem benyomásokon, hanem konkrét tényeken

alapulnak, nem úgy, mint ami néhány szenzációhajhász történész esetében előfordul. A Dr.

Csucsomi írói álnév alatt megjelentett A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy

nemzetség története című könyvében Dr. Maurer azt írja, „Andrássy Manó gróf 1821. március

3-án született a Gömör megyei Oláhpatak községben, gyermek- és ifjúkora nagy részét is ott

töltötte. Alapfokú ismeretekre az ismert polihisztor és író, Peregriny Elek tanította.

67 Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1841.

68

Štátny archív v Košiciach, fond Ev. a. v. farský úrad, farský obvod Vlachovo-Gočovo, Cirkevná matrika

r.1842.

40


Középiskolai végzettséget a tatai piarita kollégiumban szerezett. Budapesti tanulmányait

követően tudásvágya küldföldre vezérelte. Édesapjával együtt beutazták Olaszországot,

Németországot, Franciaországot és Angliát. Később ellátogattak Portugáliába és

Spanyolországba, majd onnan Marokkóba utaztak, ahol bemutatkoztak a marokkói

uralkodónak. Kelet-Indiát is végigutazták” 69 . Andrássy Gyuláról az alábbiakat írta: „Andrássy

Károly fia, Andrássy Gyula, Manó testvére 1823. március 3-án született. Gyermek- és

ifjúkora nagy részét szintén édesapja gömöri, oláhpataki birtokán töltötte. A családi tradíciók

szerint születésének is ez a település a helye, nem pedig Kassa. Gróf Andrássy Károly

feleségével, Szapáry Etelkával együtt tartósan oláhpataki birtokukon éltek. Gyermekeiket a

helyi lelkész keresztelte meg, s ha a grófnak vagy feleségének Zemplén megyébe volt útja,

Kassán íratták be őket az anyakönybe. Andrássy Gyula gimnáziumi és jogi tanulmányait

követően főként a nyelvtanulásnak szentelte idejét. Nyelvtudása tökéletesítése érdekében

beutazta Németországot, Franciaországot és Angliát 70 .

Dr. Csucsomi könyve gyakorlatilag bizonyságot tesz a II. Andrássy Géza által

elmondottakról, illetőleg, amit korábban Borovszky Samu is leírt a már idézett kiadványában.

Mindent összevetve, igazolja a feltevést, hogy III. Andrássy Károly gróf gyermekei

egyértelműen Oláhpatakon, a mai nevén Vlachovón születtek. Külön érdekessége a

történetnek, hogy alapfokú tudásukat házi tanítójuktól, az akkori Magyarország egyik

legnagyobb tudású pedagógusától, bölcseleti doktortól, a budapesti egyetem bölcsészkarának

későbbi professzorától, a Magyar Tudományos Akadémia tagjától, Peregriny Elektől

szerezték, mégpedig az oláhpataki kastélyban. A kiváló tanár nyilván hatással volt a

gyermekek további pályájának alakulására is.

Andrássy Manó és Gyula születési helyét alátámasztó feltevésünkhöz fel kell hívnunk a

figyelmet Oláh Tamás a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára

Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár fő levéltárosa legújabb kutatásai (2020) eredményeire, aki

levéltári anyag és hozzáférhető szakirodalom alapján egy virtuális bemutatót készített

„Emlékezés gróf Andrássy Gyulára (1823-1890)” címmel, melyben egyértelműen állítja, hogy

„…Gróf Andrássy Gyula, a középső gyermek, aki egyben a legnagyobb, európai jelentőségű

politikai karriert is befutotta, 1823. március 8-án született a Gömör és Kis-Hont vármegyei

Oláhpatakán“ 71 .

69

CUCSOMI, Dr.: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy nemzetség története (Dejiny šľachtického

rodu Andrássyovcov z Csíkszentkirály a Krásnej Hôrky). Šamorín-Somorja, Méry Ratio, 2005, s, 64 – 65.

70 Ugyanott

71 https://mnl.gov.hu/mnl/bazml/virtualis_kiallitas/andrassy_gyula_virtualis_kiallitas_2020

41


Befejezés

A tanulmány, az okiratok, a történészek publikációi, II. Andrássy Géza vallomása és a

család házi orvosa, Dr. Arthur Maurer emlékiratai egyaránt azt az immár vitathatatlan tényt

igazolják, hogy Andrássy Manó gróf 1821. március 3-án, Andrássy Gyula gróf pedig két

esztendővel később, 1823. március 3-án a család oláhpataki otthonában született, s ahogy azt

a családi hagyomány is tartja, keresztleveleiket a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban

állították ki. Születési helyük egyértelműen a mai napig meglévő oláhpataki Andrássy-kastély,

ott látták meg a napvilágot, s leszögezhetjük, a község máig őrzi kiváló szülöttei emlékét.

20. kép: Az Andrássy család kastélya Vlachovón

42


21. kép: Az Andrássy család kastélya Vlachovón

43


Felhasznált irodalom

BOROVSZKY, S.: Magyarország vármegyéi és városai - Gömör-Kishont Vármegye,

Rimaszombat [Rimavská Sobota]: Patrióta, 2008, ISBN : 978-80-970035-1-7,s.612.

CSUCSOMI, Dr.: A csíkszentkirályi és krasnahorkai GRÓF ANDRÁSSY nemzetség

története, (Dejiny šľachtického rodu Andrássyovcov z Csíkszentkirály a Krásnej Hôrky),

Méry Ratio, Šamorín, 2005, ISBN 80-88837-70-7.

EDUARD VON WERTHEIMER.: Graf Julius Andrassy, sein Leben und seine Zeit, I.Band,

Stuttgart, 1910.

CHOVANEC,J.: Mauzóleum grófa Andrássyho v Trebišove. Excel Enterprise, s.r.o. Trebišov,

2005, ISBN 80-968816-2-0.

MAUR,E.: Základy historické demografie. Katedra Česko-slovenských dejín, FF UK Praha,

1978.

PUBLIKATION: ÖBL 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 35, 1978), S. 413f, Österreichisches

Biographisches Lexikon.

SARMANYOVÁ, J.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Nitrianske tlačiarne

Nitra, 1991, MK-2299/1989-21.

44


45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!