28.09.2021 Views

Uništavanje dokumenata

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI d.o.o.

Simina 1, 11000 Belgrade, Serbia

T: +381 11 328 33 10 F: +381 328 18 62

E: office@pis.rs office@arhiviraj.com

www.pis.rs www.arhiviraj.com

ŠREDOVANJE DOKUMENTACIJE

SIGURNO UNIŠTAVANJE - ŠREDOVANJE POVERLJIVIH DOKUMENATA

papira, kreditnih kartica, DVD i drugih medija

Firma PIS u okviru svog programa ARHIVIRAJ.COM pruža usluge bezbednog uništavanja (izlučivanja) i

reciklaže svih vrsta dokumenata prema najstrožijim standardima i procedurama. Uništavanje dokumenata

se vrši Off-site u PIS-ARHIVIRAJ.COM arhivskom depou.

UNIŠTAVAMO:

• papir, registratore, knjige

• kreditne kartice

• CD/DVD

• druge plastične medije

KAKO UNIŠTAVAMO:

• najviši, nivo 4 sigurnosnog uništavanja po DIN/EU standardu

• nemoguća rekonstrukcija uništenih dokumenata

• POETTINGER najsavremeniji šreder austrijske proizvodnje

sa integrisanom presom za briketiranje

• obučeni operateri za bezbedan proces rada

• radne procedure prema ISO 27001 standardu i zakonima

o zaštiti podataka

• Cross Cut noževi izrađeni od najkvalitetnijeg čelika koji seku papir

uzdužno i poprečno na veoma tanke i kratke rezance

KAKO ZNAMO DA SU PODACI SIGURNO UNIŠTENI:

• uništavanju podataka prisustvuju klijent ili ovlašćeno lice

• uništena dokumenta se presuju i briketiraju

• nakon briketiranja, uništena dokumentacija se odvozi na reciklažu

• klijentu se mogu dostaviti kompletni izveštaji i video zapisi procesa

uništavanja dokumentacije

GDE UNIŠTAVAMO:

• Off site - uništavanje dokumenata u PIS arhivskom depou na

fizičko-tehničko obezbeđenom prostoru u PIS arhivskom depou

(zatvoren prostor, ograđen, video nadzor, čuvarska služba…)

• besplatno privremeno skladištenje neograničene količine preuzete

dokumentacije u PIS arhivskom depou

• priprema dokumentacije za uništavanje (vađenje iz registratora,

iz foldera, iz kutija i odvajanje registratora koji se vraćaju klijentu)

• ceo proces se snima i može se dostaviti se klijentu po završetku

rada

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!