28.03.2022 Views

TO_Letak_DL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro rozvoj svého

potomka právě Základní uměleckou školu Popelka.

Umělecké vzdělávání lze svojí povahou přirovnat

k vrcholovému sportu. Vyžaduje vysoké nasazení

a kontinuální přípravu, zároveň ale přináší

radost z úspěchu a příležitost k rozvoji tvůrčího

potenciálu. Aby Vaše představa o cestě, na kterou

se spolu s námi chcete vydat, byla co nejjasnější,

připravili jsme pro Vás soubor informací o průběhu

studijních zaměření ZUŠ Popelka.

Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí

prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet –

ptejte se, přicházejte s nápady či si jen popovídejte

s ostatními žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost

rozšířit svůj život o další rozměr.

Adresa ředitelství: Na Popelce 1/18,

150 00 Praha 5 – Košíře

Adresa místa výuky: Pod Klikovkou 1561/13,

150 00 Praha 5 – Smíchov

Telefon: +420 257 326 691 (ústředna)

Web: www.zuspopelka.cz

Facebook: www.facebook.com/zuspopelka

Administrativní záležitosti: Radomíra Gerychová,

kancelář školy, skola@zuspopelka.cz

Studijní agenda: MgA. Adéla Tichá,

zástupkyně ředitele,

ticha@zuspopelka.cz,

tel. +420 734 852 617

Informace pro zájemce o studium

na ZUŠ Popelka

Taneční obor

Klikovka

Tomáš Krejbich

ředitel školy

www.zuspopelka.cz


PŘIJETÍ KE STUDIU

Aby Vaše dítě mohlo navštěvovat ZUŠ Popelka, musí

úspěšně projít přijímací zkouškou. O jejím výsledku

se informujte na www.zuspopelka.cz nebo na odkazu,

který jste obdrželi při potvrzení přihlášky. Počet

přijatých uchazečů je ve výsledku ještě omezen celkovou

kapacitou školy, která je 845 žáků.

Pokud bylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole,

následuje domluva rozvrhu s Vaším pedagogem, která

proběhne první den nového školního roku. Pokud se

z jakéhokoliv důvodu rozhodnete do studia nenastoupit,

dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom

místo uvolnili dalším zájemcům.

PRŮBĚH A NÁPLŇ STUDIA

Studium tanečního oboru začíná jedno až dvouletým

přípravným studiem, tzv. přípravkou. Děti navštěvují

v tomto období kolektivní výuku Přípravné taneční

výchovy (PTV), kde se seznamují formou jednoduchých

pohybových a tanečních her s elementárními návyky

kultivovaného pohybu.

V prvních dvou ročnících prvního stupně žáci bez

rozdílu absolvují předměty Taneční průprava

a Taneční praxe a od třetího ročníku se jejich studijní

zaměření rozšiřuje o předmět Taneční technika.

Pro zájemce o intenzivnější výuku jsou určeny hodiny

Souborové práce.

Výuka probíhá od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin

týdně podle věku a talentu žáka. Od prvního stupně

bývá dělena do 2 dnů v týdnu.

Od školního roku 2012/2013 se na českých základních

uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích

programů (ŠVP), které si každá škola vytváří

samostatně na základě státního zadání, rámcového

vzdělávacího programu. ŠVP pojmenovává dovednosti

a postoje, které by si měl každý žák ideálně

osvojit. Náš ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo

si jej můžete stáhnout na webových stránkách školy

www.zuspopelka.cz v sekci Dokumenty.

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových

aktivit (kroužků) liší celkovým koncepčním

pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka

na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu,

žák přispívá na chod školy v rámci pololetního školného.

Pokyn pro platbu obdržíte e-mailem.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naším cílem je, aby našim žákům dělal pohyb a tanec

radost. Snahou je probouzet v žácích smysl pro krásu

pohybu, tance a dalších oborů umění, ve kterých je

kultura pohybového projevu důležitá. Tanec bývá

propojen i s jinými uměleckými činnostmi, které mohou

pohyb umocnit. Osvojení pohybových technik začíná

od jednoduchých her přes taneční a improvizační

etudy až po vlastní tvorbu či volbu tance jako budoucí

profesní zaměření.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy,

kteří absolvovali studium konzervatoří, pedagogických

nebo uměleckých vysokých škol. Žák se

dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude

věnovat tanci pouze zájmově nebo zda je jeho metou

přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní umělecká škola Popelka nabízí na pobočce

Pod Klikovkou 13 nejen výuku tance, ale i výtvarného

a literárně-dramatického oboru. Více informací

získáte od zástupkyně ředitele nebo přímo od jednotlivých

vyučujících na pobočce. Hudební obor naleznete

v hlavní budově Na Popelce 18.

NAŠE POSLÁNÍ – 4 OBORY – NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké

vzdělávání. Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích

schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř uměleckých

oborů, kteří dlouhodobě garantují kvalitu

výuky. Přinášíme obohacení kulturního života

a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů svého okolí.

Stupeň

Ročník

Přípravné studium (od 5 let) 1 2

První stupeň (od 7 let) 1 2 3 4 5 6 7

Druhý stupeň (od 14 let) 1 2 3 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!