28.03.2022 Views

VO_Klikovka_DL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro rozvoj svého

potomka právě Základní uměleckou školu Popelka.

Umělecké vzdělávání lze svojí povahou přirovnat

k vrcholovému sportu. Vyžaduje vysoké nasazení

a kontinuální přípravu, zároveň ale přináší

radost z úspěchu a příležitost k rozvoji tvůrčího

potenciálu. Aby Vaše představa o cestě, na kterou

se spolu s námi chcete vydat, byla co nejjasnější,

připravili jsme pro Vás soubor informací o průběhu

studijních zaměření ZUŠ Popelka.

Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí

prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet –

ptejte se, přicházejte s nápady či si jen popovídejte

s ostatními žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost

rozšířit svůj život o další rozměr.

Adresa ředitelství: Na Popelce 1/18,

150 00 Praha 5 – Košíře

Adresa místa výuky: Pod Klikovkou 1561/13,

150 00 Praha 5 – Smíchov

Telefon: +420 257 326 691 (ústředna)

Web: www.zuspopelka.cz

Facebook: www.facebook.com/zuspopelka

Administrativní záležitosti: Radomíra Gerychová,

kancelář školy, skola@zuspopelka.cz

Studijní agenda: MgA. Adéla Tichá,

zástupkyně ředitele,

ticha@zuspopelka.cz,

tel. +420 734 852 617

Informace pro zájemce o studium

na ZUŠ Popelka

Výtvarný obor

Klikovka

Tomáš Krejbich

ředitel školy

foto © Petra Hajská

www.zuspopelka.cz


PŘIJETÍ KE STUDIU

Aby Vaše dítě mohlo navštěvovat ZUŠ Popelka, musí

úspěšně projít přijímací zkouškou. O jejím výsledku

se informujte na www.zuspopelka.cz nebo na odkazu,

který jste obdrželi při potvrzení přihlášky. Počet

přijatých uchazečů je ve výsledku ještě omezen celkovou

kapacitou školy, která je 845 žáků.

Pokud bylo Vaše dítě přijato ke studiu na naší škole,

následuje domluva rozvrhu s Vaším pedagogem, která

proběhne první den nového školního roku. Pokud se

z jakéhokoliv důvodu rozhodnete do studia nenastoupit,

dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom

místo uvolnili dalším zájemcům.

PRŮBĚH A NÁPLŇ STUDIA

Studium výtvarného oboru začíná jedno až dvouletým

přípravným studiem, tzv. přípravkou a pokračuje na

prvním stupni od 7 let a na druhém stupni od 14 let.

Výuka probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 3 vyučovacích

hodin.

Stupeň

Ročník

Přípravné studium (od 5 let) 1 2

První stupeň (od 7 let) 1 2 3 4 5 6 7

Druhý stupeň (od 14 let) 1 2 3 4

Od školního roku 2012/2013 se na českých základních

uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích

programů (ŠVP), které si každá škola vytváří

samostatně na základě státního zadání, rámcového

vzdělávacího programu. ŠVP pojmenovává dovednosti

a postoje, které by si měl ideálně každý žák osvojit.

Náš ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo

si jej můžete stáhnout na webových stránkách školy

www.zuspopelka.cz v sekci Dokumenty.

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových

aktivit (kroužků) liší celkovým koncepčním

pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy ČR.

Přestože je výuka na ZUŠ z velké části hrazena

ze státního rozpočtu, žák přispívá na chod školy

v rámci pololetního školného. Pokyn k platbě

obdržíte e-mailem.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naší snahou je učit žáky vnímat svět, ve kterém žijí,

a nabízet možnosti, jak tento vztah k němu vyjádřit.

Výchovně-vzdělávacím cílem je rozvíjet fantazii

dítěte, jeho cítění, výtvarné vidění a vyjadřování

a naučit dítě základům výtvarných zručností (kresba,

malba, grafika, keramika, dekorativní činnost).

Výuka ve výtvarném oboru je zaměřena na výchovu

umělecky cítícího a tvořivého absolventa, který dosáhl

vysokého stupně rozvoje svých výtvarných schopností.

Ty může aktivně uplatnit při studiu na středních a vysokých

školách uměleckého směru i ve svém dalším

profesním a osobním životě.

V průběhu přípravného studia si děti osvojují učivo

na námětech, které bezprostředně prožily a ke

kterým mají svůj citový vztah. Učí dítě základům

výtvarných zručností formou hry. První stupeň volně

navazuje na získané dovednosti a zkušenosti

z přípravných ročníků a je zaměřen na postupné

a cílevědomé rozvíjení výtvarné tvořivosti v rozsahu

vzdělávacího programu.

Výtvarná výchova na druhém stupni je zaměřena

na prohloubení vyjadřovacích schopností studentů

při užití náročnějších výtvarných prostředků

a technik a dává možnost pokračovat ve studiu na

středních a vysokých odborných školách výtvarného

zaměření.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří

absolvovali pedagogické, nebo odborné výtvarné

studium na středních odborných a vysokých školách.

Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda

se bude věnovat studiu pouze zájmově, nebo zda

je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých

škol.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Základní umělecká škola Popelka nabízí na pobočce

Pod Klikovkou 13 nejen výuku výtvarného oboru,

ale i tance a literárně-dramatického oboru. Více

informací získáte od zástupkyně ředitele nebo přímo

od jednotlivých vyučujících na pobočce Pod Klikovkou

13. Hudební obor naleznete v hlavní budově

Na Popelce 18.

NAŠE POSLÁNÍ – 4 OBORY – NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké

vzdělávání. Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích

schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř

uměleckých oborů, kteří dlouhodobě garantují kvalitu

výuky. Přinášíme obohacení kulturního života

a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů svého okolí.

foto © Petra Hajská

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!