12.04.2022 Views

Vzorová žádost

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Základní údaje o dotčené lokalitě

Dotčená komunikace v městysi Loučeň na okrese Nymburk, podél které bude probíhat

rekonstrukce/výstavba bezbariérových chodníků, je silnicí III. třídy. Konkrétně budou

chodníky vystaveny podél silnice III. třídy III/2759.

Jelikož dotčená komunikace III/2759 není zařazena v rámci výstupů z Celostátního sčítání

dopravy z roku 2016, nechal městys zpracovat intenzitu dopravy (roční průměrnou intenzitu

vozidel za 24 hodin dle TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích,

schváleno MD – OPK č. j. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6.

června). Dle daného výpočtu je průměrná intenzita vozidel za 24 hodin na dotčené

komunikaci 1247 všech vozidel.

V městysi Loučeň žije 1368 trvale hlášených obyvatel (údaj k 31.12.2020). Intenzita pěší

dopravy v dané lokalitě činí průměrně 181 chodců ve špičkové hodině. Výpočet vycházel

z vlastního pozorování a sčítání jednotlivých chodců. Výpočet probíhal ve čtyřech dnech

v týdnu a to vždy ve dvou časových úsecích. Ve dnech pondělí, středa, pátek a neděli, vždy od

7:00 do 11:00 a od 13:00 do 17.00. Pro účely SFDI byl sledován počet chodců v pondělí,

středu a pátek ve špičkové hodině o 7:00 do 8:00.

Počet hlášených nehod na daném úseku za posledních 5 let činí 4 hlášené dopravní nehody

přímo na daném úseku, kde bude budován chodník. A to z 7.10.2016 - nehoda se

smrtelným zraněním a se škodou na majetku, z 12.1.2017 - nehoda bez zranění pouze se

škodou na majetku, z 18.4.2017 - nehoda se zraněním a se škodou na majetku

z 29.7.2020 - nehoda se zraněním a se škodou na majetku. Jedná se o nehody přímo

v místě realizace projektu. Další desítky nehod jsou mimo přímou trasu řešení chodníků na

území katastru městyse.

Největším rizikem pro obyvatele městyse Loučeň je absence bezpečných chodníků. V daném

úseku chodníky zcela nesplňují požadavky bezbariérovosti a jedná se spíše o asfaltové cesty

nijak neohraničené a rovněž svým současným technickým stavem jsou povrchy zcela

nedostačující. Tento stav dokazuje natočené video. Jelikož se jedná o chodníky podél průtahu

městyse od centra podél komunikace III/2759 směrem na místní část Patřín, kde na této trase

je umístěna veškerá občanská vybavenost. Denně zde nejméně pětina městyse dochází na

strategická místa, tudíž je úsek bez bezpečných a bezbariérových chodníků shledáván jako

nebezpečný, díky pohybu chodců v místě komunikace.

Absence bezpečného a bezbariérového chodníku a bezpečnostních prvků v daném úseku

pouze přispívá ke špatné situaci a možného ohrožení chodců a celkově všech účastníků

provozu. Podle Denně zde projede 1247 všech vozidel. Ačkoli se oproti větším městům

nejedná o tak velké číslo, pro městys s 1368 trvale hlášenými obyvateli je úseku bez

bezpečného a bezbariérového chodníku shledán jako kritický. Dle sčítání počtu chodců

ve špičkové hodině bylo napočítáno 181 chodců. Jelikož se jedná o chodníky napříč

polovinou městyse od centrální části městyse, denně zde lidé dochází za veškerou

občanskou vybaveností. Na trase je umístěn obecní úřad, knihovna, několik obchodů,

zdravotní středisko, kulturní dům, pošta, kontejnery na tříděný odpad, hasičárna, místo

pasivního odpočinku, dětské hřiště a zastávka veřejné autobusové dopravy. Zastávku

denně občané využívají pro cestování do zaměstnání, cesta dětí do ZŠ a MŠ, k lékaři a za

další občanskou vybaveností okolních větších měst. Městys musí daný úsek bez

bezpečného a bezbariérového chodníku pro zvýšení bezpečnosti řešit. Současný stav brání


plynulosti dopravy. Technický stav současného chodníku zcela nesplňuje bezbariérovost a

lidé se sníženou schopností pohybu se nemohou v daném úseku pohybovat. V rámci úseku je

řešeno šest míst pro přecházení. Dvě jsou řešena přes krajskou komunikaci a čtyři jsou přes

místní komunikace. Dále je řešen přechod přes krajskou komunikaci včetně nasvětlení, kde

nasvětlení bude hrazeno z rozpočtu městyse.

Z pohledu návaznosti na již realizované nebo připravované projekty je projekt v takové míře

doposavad největší investicí z pohledu zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a

zpřístupnění městyse rovněž osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt je

připravován již od roku 2018. Městys nechal zpracovat projekt, který byl konzultován se

SFDI. Projekt navazuje na dnes již vybudované chodníky převážně podél místních

komunikací. Chodníky v rámci hlavního průtahu jsou I. hlavní etapou. Další etapou je dnes

připravovaný chodník ve směru do místní části Patřín, který bude II. etapou a bude přímo

navazovat na chodník řešený v rámci této žádosti. Další etapu budou chodníky ve směru na

obec Chudíř, které budou navazovat na řešený chodník od centra městyse.

V městysi žije 81 osob s omezenou schopností pohybu a orientace, údaj platný k datu

31.12.2020.

Jelikož jsou chodníky řešeny v centrální části městyse, jedná se o problém, který je terčem

v oku většině občanů. Na základě sílících podnětů a připomínek začal městys připravovat

projekty a situaci řešit. Městys je v rámci investic značně omezen velikostí svého rozpočtu.

Pro městys není problém předfinancovat projekt a hradit ze svého rozpočtu spoluúčast, ale

řešení zcela bez dotační podpory není realizovatelné. Pokud městys nezíská na realizaci

dotační podporu, bude projekt pravděpodobně rozdělovat na dílčí etapy, nebo se bude snažit

řešit realizaci pomocí bankovního úvěru. Městys řeší nákladné investice do občanské

vybavenosti a technické infrastruktury, kde dané investice jsou strategicky plánovány.

Realizace akce je nezbytná díky umístění chodníků. Na trase je umístěn obecní úřad,

knihovna, několik obchodů, zdravotní středisko, kulturní dům, pošta, kontejnery na

tříděný odpad, hasičárna, místo pasivního odpočinku, dětské hřiště a zastávka veřejné

autobusové dopravy. Zastávku denně občané využívají pro cestování do zaměstnání,

cesta dětí do ZŠ a MŠ, k lékaři a za další občanskou vybaveností okolních větších měst.

Na přiložených mapových podkladech níže je zakreslena občanská vybavenost, která se na

trase realizace přímo nachází a ke které se obyvatelé díky realizaci chodníků dostanou.

Konkrétně se jedná o tyto objekty občanské vybavenosti, které jsou v mapě vyznačeny čísly:

(1) Obecní úřad

(2) Pošta

(3) Obchod s potravinami

(4) Knihovna

(5) Hasičárna

(6) Kontejnery na tříděny odpad


(7) Kulturní dům

(8) Zdravotní středisko

(9) Autobusová zastávka

(10) Obchod se smíšeným zbožím


Charakteristika cílů akce, koncepčnost a celková potřebnost daného

projektu.

Podrobná charakteristika cílů akce a její koncepčnost (např. napojení pěších

přístupných tras na místní a regionální dopravní systémy, vytváření jejich

systémových řetězců, které budou odstraňovat nepřístupné dopravní uzly, zvýšení

bezpečnosti dopravy, odstranění bariér v dopravní infrastruktuře).

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti účastníků provozu. Především zvýšení

bezpečnosti pohybu chodců v dané oblasti, tím také odbourání faktorů, které narušují

plynulost dopravy po dané komunikaci. Řešené chodníky jsou podél komunikace III. třídy a

prochází od centrální části městyse směrem na místní část Patřín. Denně přes dané

komunikace projede 1247 všech vozidel. Dané číslo není oproti větším městům nijak

závratné, ale jelikož v dané lokalitě chybí bezbariérové a bezpečné chodníky, jsou chodci

nuceni využívat pro svůj nezpůsobilé chodníky nebo přímo dotčenou komunikace III. třídy.

Denně zde dochází ke kritickým situacím, kdy díky vysoké průjezdnosti vozidel dochází

k ohrožení všech účastníků provozu. Trasa chodníků vede od centrální části městyse a

propojuje všechna klíčová místa občanské vybavenosti. Na trase je umístěn obecní úřad,

knihovna, několik obchodů, zdravotní středisko, kulturní dům, pošta, kontejnery na tříděný

odpad, hasičárna, místo pasivního odpočinku, dětské hřiště a zastávka veřejné autobusové

dopravy. Zastávku denně občané využívají pro cestování do zaměstnání, cesta dětí do ZŠ a

MŠ, k lékaři a za další občanskou vybaveností okolních větších měst. Realizací projektu dojde

k vybudování bezpečných a bezbariérových chodníků pro rezidenty a nerezidenty. Pro osoby

s omezenou schopností pohybu a orientace je pohyb po komunikaci nebo po současných

chodnících obzvláště nevhodný a nebezpečný. Dalším nebezpečným faktorem je bezpochyby

absence míst pro přecházení nebo bezpečných přechodů. Vytvoření bezbariérových chodníků,

s pěti místy pro přecházení a jedním přechodem zvýší bezpečnost všech účastníků provozu.

Projekt v dané trase řeší rovněž jednu autobusovou zastávku.

Co se koncepčnosti týče, realizace proběhne podél komunikací III. třídy III/2759. Bude

vybudován formou výstavby a rekonstrukce a stavebních úprav bezbariérový chodník

v centrální části městyse podél komunikace III. třídy. Dojde k vybudování šesti míst pro

přecházení a přechodu pro chodce. Osvětlení bude hrazeno ze strany žadatele. Z pohledu

návaznosti na již realizované nebo připravované projekty je projekt v takové míře doposavad

největší investicí z pohledu zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a zpřístupnění

městyse rovněž osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt je připravován již

od roku 2018. Městys nechal zpracovat projekt, který byl konzultován se SFDI. Projekt

navazuje na dnes již vybudované chodníky převážně podél místních komunikací. Chodníky

v rámci hlavního průtahu jsou I. hlavní etapou. Další etapou je dnes připravovaný chodník ve

směru do místní části Patřín, který bude II. etapou a bude přímo navazovat na chodník řešený

v rámci této žádosti. Další etapu budou chodníky ve směru na obec Chudíř, které budou

navazovat na řešený chodník od centra městyse.

Jelikož se jedná o menší městys z pohledu počtu obyvatel, je realizace bez dotační podpory

v tak rozsáhlém a velkém projektu těžce uchopitelná a v rozpočtu městyse na tak velké

investice nezbývají prostředky. Městys počítá s předfinancováním a spoluúčastí na realizaci

akce, ale financování bez dotační podpory není finančně možné. Díky naléhavosti projektu by

bez dotační podpory městys musel projekt nejspíše rozdělit na dílčí etapy a snažit se získat

bankovní úvěr na financování projektu v takové míře, jako je navržen a žádat v rámci žádosti

o dotaci na SFDI. Jako varianta rovněž připadá v úvahu výstavba pomocí bankovního úvěru,


ale jelikož obcím za rok 2020 poklesky daňové příjmy o 20 až 50% a předpoklady pro rok

2021 hovoří o poklesu 20 až 40%, lze očekávat, že možnosti bankovního úvěru budou pro

obce značně omezené.

Městys ročně řeší investiční projekty na rozvoj občanské vybavenosti a technické

infrastruktury. Městys se snaží využívat dotační zdroje, jelikož bez dotací není možné většinu

projektu realizovat.

Zdůvodnění akce s ohledem na potřeby všech účastníků provozu.

Realizace akce celkově přispěje ke zvýšení všech účastníků dopravy. Zpřístupní pohyb po

komunikacích také lidem s omezenou schopností pohybu. Současný stav chodníků zcela

nesplňuje bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky provozu. Lidé budou moci

po realizaci projektu bezpečně docházet na strategická místa, která se v dané lokalitě nachází.

Bezbariérové řešení daného projektu je obrovským přínosem a nutností. V městysi žije 1368

trvale hlášených obyvatel. Z daného počtu eviduje městys k 31. 12. 2020 celkem 81 osob se

sníženou schopností pohybu a orientace. Dle provedeného sčítání chodců ve špičkové

hodině se v dané lokalitě pohybuje průměrně 181 osob. Projekt zvýší bezpečnost pohybu po

komunikaci a přispěje k plynulosti dopravy. Lidé se budou moci bezpečně dopravovat na

obecní úřad, do knihovny, několik obchodů, do zdravotního střediska, kulturního domu,

poštu, kontejnerům na tříděný odpad, hasičárny, místo pasivního odpočinku, dětské

hřiště a zastávka veřejné autobusové dopravy. Zastávku denně občané využívají pro

cestování do zaměstnání, cesta dětí do ZŠ a MŠ, k lékaři a za další občanskou

vybaveností okolních větších měst. Celkově projekt povede ke zvýšení kvality života v obci,

a to jak rezidentům, tak i projíždějícím i návštěvníkům. Tím také projekt přispěje k řešení

regionálních disparit a k lepší konkurenci na úrovni Evropské unie.


A. Průvodní zpráva

Chodník Loučeň – Patřín - I. etapa Loučeň

Ing. Ondřej Pavelka

květen 2019


A. Průvodní zpráva

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................... 2

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ............................ 3

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .............................................................................................................. 3

Stránka 1


A. Průvodní zpráva

A. Pru vodní zpra va

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:

Stavebník (objednatel):

Vypracoval:

Odpovědný projektant:

Chodník Loučeň – Patřín - I. etapa Loučeň

Městys Loučeň

Za Poštou 97

289 37 Loučeň

Tel: +420 325 585 283

e-mail: ou@loucen.cz

Ing. Ondřej Pavelka

Oškobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420 739 719 776

e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondřej Pavelka

Oškobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013394

Katastrální území: Loučeň [686930], Patřín [686948]

Kraj:

Místo stavby:

Stupeň PD:

Způsob provádění stavby:

Datum a místo vypracování:

středočeský

katastrální území Loučeň, Patřín

na pozemcích parc. č. 101, 829, 100/2, 254/16, 254/17, 256/5,

257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 830/1,

830/2, 84/5, 848/1, st. 470, st 70/1 v k.ú. Loučeň 425/2, 425/11,

425/21 v k.ú. Patřín

dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

(DUR+DSP)

dodavatelsky – bude vypsáno výběrové řízení

květen 2019, Oškobrh 7, 289 06 Opolany

Stránka 2


A. Průvodní zpráva

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Projektová dokumentace je členěna v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Členění stavby:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1. Situační výkres širších vztahů

C.2. Katastrální situační výkres

C.3.1 Koordinační situace stavby – úsek A

C.3.2 Koordinační situace stavby – úsek B

D. Dokumentace objektů a technickým a technologických zařízení

D.1.1 Situace stavby – úsek A

D.1.2 Situace stavby – úsek B

D.2.1 Podélný profil – úsek A

D.2.2 Podélný profil – úsek B

D.3.1 Vzorové příčné řezy – úsek A

D.3.2 Vzorové příčné řezy – úsek B

D.4 Bezbariérové užívání

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

1. Prohlídka staveniště projektantem

2. Zpracování fotodokumentace projektantem

3. Příslušné ČSN a závazné a platné podklady a předpisy

4. Polohopisné a výškopisné zaměření zpracované firmou GEOLYS CZ s.r.o.

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 3-4 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu:

stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku.

Stránka 3


B. Souhrnná technická

zpráva

Chodník Loučeň – Patřín - I. etapa Loučeň

Ing. Ondřej Pavelka

květen 2019


B. Souhrnná technická zpráva

OBSAH:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................................. 3

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ......................................................................................................................................... 4

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby

s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území .................................................................................. 4

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o

vydané územně plánovací dokumentaci .................................................................................................................... 4

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.................... 4

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů ...................................................................................................................................................... 4

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně

historický průzkum apod. .......................................................................................................................................... 4

f) ochrana území podle jiných právních předpisů ...................................................................................................... 4

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ................................................................ 4

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území ........................ 5

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin .................................................................................................... 5

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k

plnění funkce lesa ...................................................................................................................................................... 5

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě ........................................................................................... 5

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ............................................................. 6

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí ..................................... 6

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ..................................................................................................................................... 6

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ .................................................................................... 6

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí ........ 6

c) trvalá nebo dočasná stavba................................................................................................................................... 6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby........................................................................................... 6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

dotčených orgánů ...................................................................................................................................................... 6

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ..................................................................................................... 6

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané

kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. .......................................................... 6

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. .............................................................................................. 7

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy .............................................. 7

j) orientační náklady stavby. ...................................................................................................................................... 7

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ....................................................................................... 7

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení .......................................................................... 7

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. ......................................... 7

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................... 8

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY .......................................................................................................................... 9

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ....................................................................................................................10

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB ................................................................................................................10

B.2.6.1. Konstrukce komunikace pro pěší: ......................................................................................................... 10

Stránka 1


B. Souhrnná technická zpráva

B.2.6.2. Konstrukce sjezdů k nemovitostem: ...................................................................................................... 10

B.2.6.3. Konstrukce zálivu autobusové zastávky: ............................................................................................... 11

B.2.6.4. Konstrukce parkovacích stání: .............................................................................................................. 11

B.2.6.5. Konstrukce komunikace pro motorovou dopravu: ................................................................................ 12

B.2.6.6. Konstrukce zvýšených prahů: ................................................................................................................ 13

B.2.6.7. Konstrukce zpevněné plochy pro vsak: ................................................................................................. 13

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ ......................................................................14

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ...................................................................................................14

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA...........................................................................................................14

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ ........................14

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ..............................................14

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží......................................................................................................... 14

b) ochrana před bludnými proudy ........................................................................................................................... 14

c) ochrana před technickou seizmicitou .................................................................................................................. 14

d) ochrana před hlukem .......................................................................................................................................... 14

e) protipovodňová opatření..................................................................................................................................... 14

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. .................................................. 15

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ...................................................................................................15

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky ........................................................................................... 15

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky ................................................................................................. 15

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ...............................................................................................................................................15

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou

schopností pohybu nebo orientace .......................................................................................................................... 15

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ........................................................................................... 16

c) doprava v klidu .................................................................................................................................................... 16

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ......................................................................................16

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA .........................................................................16

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda ............................................................................ 16

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. ............................................................................................................ 16

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ................................................................................................ 16

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li

podkladem ............................................................................................................................................................... 16

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno ......................................... 17

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních

předpisů ................................................................................................................................................................... 17

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ...................................................................................................................................17

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY..........................................................................................................................17

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ............................................................... 17

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ..................................... 17

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště .............................................................................................. 17

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy ........................................................................................................... 18

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. ..................................................................... 18

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................18

Stránka 2


B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnna technicka zpra va

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:

Stavebník (objednatel):

Vypracoval:

Odpovědný projektant:

Chodník Loučeň – Patřín - I. etapa Loučeň

Městys Loučeň

Za Poštou 97

289 37 Loučeň

Tel: +420 325 585 283

e-mail: ou@loucen.cz

Ing. Ondřej Pavelka

Oškobrh 7

289 06 Opolany

tel.: +420 739 719 776

e-mail: projekce@atlas.cz

Ing. Ondřej Pavelka

Oškobrh 7

289 06 Opolany

v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013394

Katastrální území: Loučeň [686930], Patřín [686948]

Kraj:

Místo stavby:

Stupeň PD:

Způsob provádění stavby:

Datum a místo vypracování:

středočeský

katastrální území Loučeň, Patřín

na pozemcích parc. č. 101, 829, 100/2, 254/16, 254/17, 256/5,

257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 830/1,

830/2, 84/5, 848/1, st. 470, st 70/1 v k.ú. Loučeň 425/2, 425/11,

425/21 v k.ú. Patřín

dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

(DUR+DSP)

dodavatelsky – bude vypsáno výběrové řízení

květen 2019, Oškobrh 7, 289 06 Opolany

Stránka 3


B. Souhrnná technická zpráva

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

S ohledem na stávající stav komunikací pro pěší v daném úseku, kdy jsou chodci ke svému přesunu

nuceni využívat travnatých ploch, krajů jízdních pruhů silnice III. třídy č. 2759, je nezbytná

a žádoucí výstavba chodníků v obci Loučeň. Tímto návrhem se jednoznačně zvýší bezpečnost

chodců v obci a přístup obyvatel k základní škole, kulturnímu a zdravotnímu středisku. Rozsah

výstavby chodníku je patrný z jednotlivých příloh projektové dokumentace.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Výstavba chodníku je v souladu s územním plánem městyse Loučeň. Zpevněné plochy budou trvale

přístupné bez omezení.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na

využívání území

Nejsou známy.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

V rámci zpracování projektové dokumentace jsou zapracovány, popř. doplněny požadavky

dotčených orgánů.

Před započetím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení

veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů dotčených orgánů, které jsou v projektové

dokumentaci zakresleny orientačně.

Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v blízkosti podzemních inženýrských sítí,

rozvodů a kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich

správci s velkou opatrností nejlépe ručně.

Při realizaci budou dodrženy požadované odstupy jednotlivých inženýrských sítí od realizované

stavby, specifikace dle ČSN 73 6005.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Inženýrsko-geologický nebo jiný specifický průzkum nebyl v této fázi přípravy stavby proveden,

neboť geotechnické poměry v zájmovém území jsou díky lokalizaci známé a považují se

za stabilizované a za dostatečné.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba bude probíhat mimo chráněná území, památkové rezervace a zóny.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stránka 4


B. Souhrnná technická zpráva

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území

V rámci výstavby chodníků budou na pozemku stavebníka zpevněny sjezdy k nemovitostem v šířce

chodníku betonovou dlažbou vč. nových podkladních a konstrukčních vrstev.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Zhutnění pláně vozovky, zpevněných a ostatních ploch je nutné provádět za optimálních

klimatických podmínek. Při zhutnění pláně je nutné dodržet minimální hodnoty modulu

přetvárnosti Edef,2. Modul přetvárnosti je nutné ověřit statickou zatěžovací zkouškou

dle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech,

musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný a homogenní povrch, který vyhovuje

požadavkům rovnosti.

Konstrukce pozemních komunikací a zpevněných ploch vychází ze vzorových skladeb

definovaných technickými předpisy schválenými Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny

žádné dodatečné statické posudky. Nejsou současně navrženy žádné náročné konstrukce, které by

takové posouzení vyžadovaly. Projektant při návrhu konstrukcí uvažuje s modulem přetvárnosti

podloží Edef,2 stanovený na povrchu podkladní vrstvy min. hodnoty 30 MPa a 45 MPa. V případě, že

bude zjištěna jiná hodnota je tuto skutečnost nutné konzultovat s projektantem.

V místech nově budovaných rýh pro inženýrské sítě, vybouraných nebo zrušených uličních

vpustech, šachet, hrnků a dalších je třeba věnovat maximální pozornost zásypu výše uvedených

položek, aby bylo provedeno zhutnění na požadované hodnoty.

Navržené konstrukční souvrství bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN, TP a jinými

závaznými předpisy.

Demoliční práce spočívají ve vybourání stávajících konstrukčních vrstev při napojení na stávající

komunikaci III. třídy, stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem.

Před zahájením stavby bude nutné odstranění několika keřů a nízké zeleně. Během výstavby bude

provedeno přesazení 11 ks stávajících ovocných stromů pr. kmene do 10 cm. Po dokončení stavby

budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Po dokončení stavby budou dotčené plochy

uvedeny do původního stavu.

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz

příloha D.1 Situace.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Trvalé a dočasné zábory zemědělského a půdního fondu budou řešeny dle platné legislativy.

Do pozemků určených k plnění lesa nebude zasahováno.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Veškeré zpevněné plochy respektují vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích

Stránka 5


B. Souhrnná technická zpráva

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 3-4 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu:

stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku. Dále je nutné zvážit stav veškerých

inženýrských sítí v zamezení pozdějšího zásahu do nově vybudovaných komunikací pro pěší.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

katastrální území Loučeň a Patřín na pozemcích parc. č. 101, 829, 100/2, 254/16, 254/17, 256/5,

257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 830/1, 830/2, 84/5, 848/1, st. 470, st 70/1

v k.ú. Loučeň 425/2, 425/11, 425/21 v k.ú. Patřín.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky

statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o výstavbu chodníků, sjezdů k nemovitostem, úpravu autobusových zastávek, úpravu

prostranství před kulturním domem a úpravu prostranství u zdravotního střediska.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou. Projektová dokumentace respektuje vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

V rámci zpracování projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a

správců inženýrských sítí.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba bude chráněna dle zákona 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikací a v souladu

s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101, ČSN 73 6056, ČSN 73 6005, ČSN 01 3466, TP 170

Navrhování vozovek pozemních komunikací, TP 103 Navrhování obytných a pěších zón atd...

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.

Chodníky ................................. cca 1 980 m 2

Stránka 6


B. Souhrnná technická zpráva

Sjezdy k nemovitostem ........... cca 310 m 2

Úprava místních komunikací .. cca 860 m 2

Parkovací plochy ..................... cca 150 m 2

Autobusový záliv .................... cca 90 m 2

Zeleň........................................ cca 1 950 m 2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

a. Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro napojení na energie. Zásobování elektřinou bude

provedeno elektrocentrálou, napojení na zdroje pitné vody zajistí stavebník.

b. Stavba nevyžaduje napojení na telekomunikace

c. Stavba nevyžaduje napojení na vodní hospodářství

d. Stavba je přístupná z místních komunikací, při provádění stavebních prací bude zajištěn

přístup majitelům k jejich pozemkům, parkování bude umožněno ve vedlejších ulicích

e. V rámci stavby nebude provedeno napojení na stávající kanalizaci

f. Při výstavbě vzniknou tyto stavební odpady: beton – 170101

směsný stavební a demoliční odpad – 170107

asfaltové směsi – 170302

výkopová zemina a kameny – 170501

směsný komunální odpad – 200301

Během realizace je vybraný zhotovitel stavby povinen dodržovat předpisy pro hospodaření

s odpadem – zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění a příslušné vyhlášky.

Se stavebními odpady, které při realizaci vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novel zejména zákona č. 188/2004 Sb. a dále s jeho

prováděcími předpisy č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. a dalšími.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 3-4 měsíce. Etapizace a uvádění do provozu:

stavba bude provedena v 1 etapě a uvedena do provozu v celku

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou cca 8 100 000,- Kč bez DPH

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh komunikací vyplývá z uvažovaného dopravního režimu a obsluhy území.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Řešení vychází převážně z hlediska potřeby pro užívání stavby. Bližší specifikaci uvádějí jednotlivé

přílohy projektové dokumentace.

Stránka 7


B. Souhrnná technická zpráva

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Základní šířka chodníku je 1,50 m (v úseku od úřadu městyse ke kulturnímu středisku chodník

rozšířen na 2,25 m). Celková délka nově navrženého chodníku je 1031,990 m. Příčný sklon

chodníku bude proveden se základním převýšením 2 % (min. 0,5 % max. 2 %). Podélný sklon

respektuje podélný sklon stávajícího terénu a v celé délce chodníku nepřekročí 5 % (největší

podélný sklon 2,12 % je v délce 33,01 m). V místech křížení s pozemní komunikaci jsou navržena

přechodová místa – celkem se jedná o jeden přechod pro chodce přes silnici III/2759 a 6 míst pro

přecházení (2x přes silnici III/2759 a 4x přes místní komunikace).

Součástí výstavby chodníku jsou rovněž zahrnuty úpravy sjezdů k přilehlým nemovitostem, které

budou provedeny vždy v šířce chodníku.

Zhotovení chodníku si vynutí další stavební úpravy a úpravu prostranství u kulturního střediska,

úpravu autobusových zastávek a úpravu prostoru u zdravotního střediska.

Prostranství u kulturního střediska:

Stávající zpevněná plocha z betonových dílců (silničních panelů) bude kompletně upravena.

V rámci výstavby bude proveden nový chodník, který bude výškově oddělen od nově vzniklé místní

jednosměrné komunikace.

Dále bylo nutné provést úpravu stávajícího přechodu pro chodce přes silnici III/2759, kdy

pro bezpečný přechod chodců bude upravena šířka přechodu na 3,0 m a délka přechodu na 6,00 m.

Přechod pro chodce bude nasvětlen dle ČSN EN 13201-2(3,4,5) a TKP 15 – budou použita svítidla

s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, bílá barva světla umístěné 1,50 m před přechodem –

ve směru jízdy vozidel světelný výpočet a návrh osvětlení přechodu není součástí této PD. Přes

místní komunikaci využijí chodci nově zřízeného místa pro přecházení, který je doplněn

integrovaným zpomalovacím prahem.

Místo pro přecházení přes jednosměrnou místní komunikaci, které plynule navazuje na přechod pro

chodce přes silnici III/2759, bude ze stísněných důvodů proveden bez signálních pásů v souladu

s ČSN 73 6110 čl. 10.1.3.1.14.

Detailní uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Úprava autobusových zastávek:

Stávající autobusové zastávky u zdravotního střediska budou přesunuty na nové vhodnější místo.

Stávající stav autobusových zastávek je současné době nevyhovující. Není dostatečně oddělena

autobusová doprava od dopravy automobilové, stávající nástupiště nemá parametry pro bezpečný

pohyb chodců, parkování vozidel probíhá neorganizovaně a vznikají kolizní body. Nový návrh se

snaží výše uvedené nedostatky odstranit. Autobusové zastávky jsou navrženy v souladu

s ČSN 73 6425-1. Pro usnadnění a bezpečných nástup obyvatel do autobusu bude provedena

nástupní hrana +200 mm. Dále budou provedeny nové nástupní plochy v šířkách odpovídající

ČSN 73 6425-1 U autobusové zastávky umístěné v jízdním pruhu silnice III/2759 je šířka nástupiště

2,0 m z důvodu stísněných podmínek a bezpečného přístupu (podélný sklon přístupového chodníku

7,2 %) v souladu s ČSN 73 6425-1 čl. 6.2.2.5.

Detailní uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Stránka 8


B. Souhrnná technická zpráva

Prostranství u zdravotního střediska:

Pohyb chodců a parkovaní vozidel u zdravotního střediska probíhá neorganizovaně a tím vznikají

kolizní body mezi chodci a vozidly. Z výše uvedených důvodů byl proveden návrh nových

zpevněných ploch a oddělena pěší doprava od motorové.

Návrh pěší dopravy řeší přístup obyvatel od nově navržených autobusových zastávek a parkovacích

ploch přímo ke vstupu do zdravotního střediska.

Dále byla navržena nová parkovací stání o celkovém počtu 10 míst (9+1 pro osobu těžce pohybově

postiženou) a přístupová komunikace z asfaltobetonu v š. 5,50 m.

Detailní uspořádání je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Likvidace dešťových vod bude zachována nebo nově provedena do stávající zeleně příp. do

stávajícího otevřeného odvodňovacího zařízení (příkopů).

Během výstavby bude provedeno přesazení 11 ks stávajících ovocných stromů pr. kmene do 10 cm.

Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále bude nutné zatrubnění příkopu v prostorech části sjezdů a nově navržených autobusových

zastávek vč. zřízení čel propustků.

Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Zejména je nutné respektovat vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat nařízení vlády

163/2002 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky a TN TZÚS

12. 03. 04. – 06.

Příčný sklon chodníku je navržen max. 2,0 %. V místech zlomů, nájezdových ramp, snížených

obrubníků je max. sklon vč. podélného sklonu 12,5 %. Vodící linie je zajištěna v celé délce pomocí

přirozené vodící linie (bytové domy, podezdívka plotu, plot, vrata, záhonový obrubník +60 mm).

V místech snížených obrub, kde výškový rozdíl mezi pěší a komunikací je menší než 80 mm, se

nachází varovný pás šíře 0,40 m z betonové dlažby slepecké úpravy kontrastní barvy, který je

doveden až do rampového náběhu 80 mm. V místech pro přecházení a přechodu pro chodce je

výškový rozdíl obrub 20 mm.

V ose místa pro přecházení je navržen signální pás šíře 0,80 m z betonové dlažby slepecké úpravy

kontrastní barvy, který je dotažen až k vodící linii. Mezi signálním a varovným pásem je mezera

0,30 m.

U přechodu pro chodce je signální pás dotažen až k varovnému pásu. Pokud ze stavebně

technických důvodů nejde zajistit minimální délku signálního pásu 1,5 m, bude od signálního pásu

opuštěno a bude zachován pouze varovný pás.

Stránka 9


B. Souhrnná technická zpráva

Autobusové zastávky mají nástupní hranu +200 mm a je provedena pomocí silničního obrubníku. V

celé délce nástupní hrany se nachází nehmatný kontrastní pás z betonové dlažby okrové barvy.

Šířka tohoto pásu je 0,35 m (obrubník 150 mm + pás 350 mm). Od označníku zastávky MHD je

proveden ve vzdálenosti 0,80 m signální pás ze slepecké dlažby kontrastní barvy šíře 0,80 m.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost provozu je zajištěna provedením stavby v souladu s projektovou dokumentací

zpracovanou na základě platných a doporučených norem a legislativy platné v době zpracování

projektové dokumentace.

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB

Konstrukce zpevněných ploch je provedena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních

komunikací.

B.2.6.1. Konstrukce komunikace pro pěší:

❖ návrhová rychlost: ---

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D2

❖ třída dopravního zatížení: CH

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t náprav)

--- --- --- ---

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D2-D-1

Betonová dlažba – okrová 200/100 60 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva DK 4/8 30 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

240 mm

Chodníky budou v místech styku se zelení ukončeny betonovými obrubníky 50/200/500 mm

a osazeny do betonového lože C20/25 XF1 s boční opěrou. Obrubníky budou z části osazeny

s převýšením +60 mm, tak aby tvořily vodící linii pro osoby s omezenou schopností pohybu a

orientace. V místech styku chodníku se silnicí (zpevněnou asf. krajnicí) budou vloženy silniční

obrubníky 1000/250/150 mm a osazeny do betonového lože C20/25 XF1 se základním převýšením

+100 až +120 mm. Vzniklá mezera bude opravena a odpovídajícím způsobem ošetřena a opravena

vč. pružné asfaltobetonové zálivky.

B.2.6.2. Konstrukce sjezdů k nemovitostem:

❖ návrhová rychlost: 20 km/h

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D2

Stránka 10


B. Souhrnná technická zpráva

❖ třída dopravního zatížení: VI

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t náprav)

15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D2-D-1

Betonová dlažba – okrová 200x165 80 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva DK4/8 40 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

370 mm

Sjezdy budou upnuty mezi betonové obrubníky 1000/250/100 mm a uloženy do betonového lože

C20/25 XF1 s boční opěrou. V prostorech vjezdů (pokud již není provedeno) bude provedena ochrana

kabelů uložením do dělených chrániček s přesahem 1 m.

B.2.6.3. Konstrukce zálivu autobusové zastávky:

❖ návrhová rychlost: ---

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D1

❖ třída dopravního zatížení: V

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t náprav)

90 100 460 160

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D1-D-3

Kostka malá šedá 80/100 80 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva – MC MC 50 mm ČSN 73 6124-1

Mechanicky zpev. kamenivo MZK 200 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

530 mm

Dle TP 170 se při pomalé (nižší než 50 km/h) a zastavující dopravě dopravní zatížení

zdvojnásobuje. Účinek této dopravy má zvýšený vliv na porušování vozovek. Výška nástupní hrany

v místě zastávky je navržena +200 mm nad vozovkou. Pro toto převýšení se použijí betonové

bezbariérové obrubníky (např. HK400x330x1000 mm – CSBETON), které budou uloženy do

betonového lože C20/25 XF1 s boční opěrou.

B.2.6.4. Konstrukce parkovacích stání:

❖ návrhová rychlost: ---

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D1

❖ třída dopravního zatížení: VI

Stránka 11


B. Souhrnná technická zpráva

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t náprav)

15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D1-D-3

Betonová dlažba – hnědá 200x165 80 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva DK4/8 40 mm ČSN 73 6126-1

Mechanicky zpev. kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDB 220 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

490 mm

Parkovací stání jsou navrženy ve stejné úrovni jako asfaltové komunikace. Jednotlivé parkovací

stání budou od sebe odděleny vodorovným značením š. 125 mm, popř. šedou barvou dlažby

(200/100/80 mm). Ze strany komunikace pro pěší nebo zeleného pásu bude parkovací stání

odděleno betonovými obrubníky 1000/250/150 mm, které budou uložené v betonovém loži C20/25

XF1 s boční opěrou. Od pozemní komunikace budou plochy odděleny betonovými obrubníky

1000/250/100 mm a uloženy do betonového lože C20/25 XF1 s boční opěrou. Celkový počet

parkovacích stání je 10 (9 + 1 pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou).

B.2.6.5. Konstrukce komunikace pro motorovou dopravu:

❖ návrhová rychlost: 30 km/h

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D1

❖ třída dopravního zatížení: IV

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (mil. TNV) Ncd (mil. 10 t náprav)

440 500 2,3 0,8

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D1-N-6

Asfaltový beton ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1

Spojovací postřik PS-A 0,3 kg/m 2 ČSN 73 6129

Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13 108-1

Infiltrační postřik PI-E 0,7 kg/m 2 ČSN 73 6129

Vrstva ze směsi stm. cementem SC C8/10 130 mm ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

440 mm

Dle TP 170 se při pomalé (nižší než 50 km/h) a zastavující dopravě dopravní zatížení

zdvojnásobuje. Účinek této dopravy má zvýšený vliv na porušování vozovek. Komunikace budou

lemovány betonovými obrubníky 1000/250/150 mm, které budou uložené v betonovém loži C20/25

XF1 s boční opěrou. Výškový rozdíl (nášlap) obrubníků nad vozovkou je navržen +100 mm až

+120 mm, v místech pro přecházení, přechodů pro chodce a ve vjezdech bude obrubník zapuštěn a

Stránka 12


B. Souhrnná technická zpráva

nášlap v těchto místech bude +20 mm, takto snížený obrubník zajistí bezbariérové užívaní.

B.2.6.6. Konstrukce zvýšených prahů:

❖ návrhová rychlost: 20 km/h

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D1

❖ třída dopravního zatížení: V

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravního zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (mil. TNV) Ncd (mil. 10 t náprav)

90 100 0,46 0,16

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D1-D-3

Betonová dlažba – šedá 200/165 80 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva DK4/8 40 mm ČSN 73 6126-1

Mechanicky zp. kamenivo MZK 0/32 200 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

520 mm

Nájezdy ke zpomalovacím prahům budou provedeny z betonové dlažby v barvě hnědé.

B.2.6.7. Konstrukce zpevněné plochy pro vsak:

❖ návrhová rychlost: ---

❖ návrhové období: 25 let

❖ návrhová úroveň porušení: D1

❖ třída dopravního zatížení: VI

❖ typ podloží vozovky: PIII

Dopravní zatížení vybrané návrhové úrovně:

TNV1 (TNV/24 h) TNVk (TNV/24 h) TNVcd (tis. TNV) Ncd (tis. 10 t náprav)

15 15 70 25

Konstrukce vozovky dle TP 170 – katalogový list – D1-D-3

Vegetační dlažba – šedá 600/400 80 mm ČSN 73 6131

Ložná vrstva DK4/8 40 mm ČSN 73 6126-1

Mechanicky zpev. kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1

Celkem

420 mm

Plocha bude ukončena betonovými obrubníky 1000/150/150 mm, které budou uložené v betonovém

loži C20/25 XF1 s boční opěrou. Výškový rozdíl obrubníků nad vozovkou je navržen +0 mm.

Stránka 13


B. Souhrnná technická zpráva

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Není vyžadováno.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace se zabývá výstavbou chodníku v městysy Loučeň. Řešení požární

bezpečnosti je navrženo podle kodexu požárních norem ČSN 73 0802, technických a právních

předpisů souvisejících vč. všech dodatků a případných změn platných v době zpracování projektové

dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro sloučené

územní a stavební řízení, při respektování vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb., § 41. Návrh je v souladu

s ČSN 73 0802, ČSN 73 6110 a ČSN 736114. V průběhu stavby nesmí dojít ke ztížení ani omezení

podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek HZS v případě požáru. Stavební práce budou probíhat

s částečným omezením veřejné dopravy za provozu řízeným provizorním dopravním značením,

popř. pracovníky stavby. Dále nesmí být omezena evakuace osob a přístup techniky ke všem

stávajícím zdrojům požární vody. V průběhu výstavby se nepředpokládá manipulace s hydranty na

vodovodním řadu – v řešeném úseku se nenachází, v řešeném úseku se nachází pouze domovní

vodovodní šoupátka viz situace stavby.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Není vyžadováno.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení

životního prostředí. Stavba nevyvolá negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí. V zájmovém

území dojde během výstavby ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, zejména z hlediska

hlučnosti a prašnosti. Tyto činitelé nejdou vyloučit, ale lze jim částečně předejít např. kropením

a dodržováním pracovní doby.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO

PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není vyžadováno.

b) ochrana před bludnými proudy

Není vyžadováno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není vyžadováno.

d) ochrana před hlukem

Není vyžadováno.

e) protipovodňová opatření

Není vyžadováno.

Stránka 14


B. Souhrnná technická zpráva

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Není vyžadováno.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

V prostorech křížení s komunikací, sjezdů nebo parkovacích stání bude provedena ochrana vedení

NN a SEK uložením do odolné dělené trubky SITEL (dělená trubka Ø 160x110x1000 mm,

Ø 200x160x1000 mm) nebo KOPOHALF 110 mm (160 mm) s přesahem 0,5 – 1 m na každou

stranu, případným zahloubením a obetonováním. Dále v místech křížení s komunikací bude

založena rezervní chráničky PE110 s víčky a přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce

musí být zatahovací lanko).

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Je patrné z jednotlivých příloh projektové dokumentace.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stávající dopravní značení bude zachováno. V případech, kdy bude nutné přeložení, bude se

postupovat dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní značení

na pozemních komunikacích.

Nové dopravní značení je patrné z výkresu D.1.1 a D.1.2.

Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce č. 294/2015 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky

se symboly, které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako

vzory.

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich

nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní

komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných

případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit

na 0,30 m.

Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně

1,20 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je

spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty,

je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní

stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Stránka 15


B. Souhrnná technická zpráva

Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo

terénu.

Přechodné dopravní značení

Celková uzavírka silnice III. třídy není nutná, stavba bude prováděna za omezení rychlosti

na komunikaci na dobu výstavby a umístění výstražných dopravních značek.

Přechodné dopravní značení bude respektovat TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na

pozemních komunikacích. Jako vhodné se jeví řešení dle schématu B/3 v případě většího záboru

jízdního pruhu pak schéma B/6.

Přechodné dopravní opatření bude umístěno vždy v místech právě prováděných úseků stavby.

Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policí ČR.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nově navržené plochy musí být napojeny plynule na stávající zpevněné plochy. Dále je nutné

respektovat vyjádření Krajské správy a údržby silnic středočeského kraje a vyjádření městyse

Loučeň.

c) doprava v klidu

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků, sjezdů k nemovitostem, autobusových zastávek,

úpravu prostranství u kulturního domu, úpravu prostranství u zdravotního střediska vč. parkovacích

míst.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Rozsah zemních prací je patrný z příčných řezů – lze konstatovat vyrovnanou bilanci zemních prací

s mírným přebytkem výkopku.

V místech zelených ploch bude rozprostřena vhodná půda, která bude oseta travním semenem, viz

příloha D.1 Situace.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Po dokončené stavbě budou zlepšeny účinky prašnosti, hluku a vibrací. Realizací stavby nedojde ke

znečištění vodních toků ani jiných vodních zdrojů.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Při výstavbě musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není vyžadováno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní

prostředí, je-li podkladem

Není vyžadováno.

Stránka 16


B. Souhrnná technická zpráva

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované

povolení, bylo-li vydáno

Není vyžadováno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Není vyžadováno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Situování a konstrukce stavby je provedena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů

v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP). Všichni pracovníci musí být

seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti jsou dány dodržováním platných předpisů,

obecně závazných podmínek, technických norem, technických podmínek, vzorových listů atd.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude umožněn po silnici III. třídy 2759 a místních komunikacích. Využití

přístupu po komunikacích bude, dle momentálně prováděných úseků stavby. Při provádění

stavebních prací musí být brán zřetel na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich přístup

k nemovitostem. Přístupové komunikace budou během provádění stavebních prací udržovány

v čistotě. K nemovitostem v daném území musí být v každém okamžiku zajištěn přístup

záchranných složek.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V okolí stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo možno využít pro potřeby

zařízení staveniště stavby. Pro zařízení staveniště budou využity pozemky ve vlastnictví městyse

Loučeň v těsné blízkosti probíhající výstavby na stávající zatravněné ploše. Případné oplocení

staveniště si zajistí vybraný zhotovitel.

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude zajištěn stávajícím odvodněním. Před vjezdem na

přilehlé komunikace budou vozidla stavby řádně očištěna.

Na ploše určené pro zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel mobilní buňku pro vedení stavby,

buňku se sociálním zařízením, chemickou toaletu a případně sklad pro drobné stroje a nářadí.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Místo a rozsah staveniště bude po dohodě se zhotovitelem určen stavebníkem.

Stránka 17


B. Souhrnná technická zpráva

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Povinností zhotovitele stavebního díla je veškeré stavby na veřejně přístupných komunikacích a v

její těsné blízkosti řádně označit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pohybu osob s omezenou

schopností pohybu a orientace. Řešení oplocení, vjezdů a výjezdů ze staveniště, zajištění výkopů a

jiných překážek na veřejně přístupných komunikacích je nutno věnovat náležitou pozornost.

Pro oplocení staveb, ale i zajištění výkopů či dočasných skládek materiálu, platí nutnost jejich

vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí být pevné, ve výši +100 – +250 mm mít zarážku

pro slepeckou hůl, musí být i barevně kontrastní. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně

900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí

vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce +100 – +250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s

výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve

směru chůze nejvýše 15 mm. Všechny pochozí plochy (trvalé i dočasné) musí být řešeny tak, aby

byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru

podél vodící linie nesmí zasahovat ani být umístěna žádná překážka. Předměty a jiné konstrukce na

ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši +100 až +250 mm nad pochozí plochou pevnou

zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou

ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky. Takto

musí být označeny výkopy i staveniště. V případě nutnosti zhotoví budoucí zhotovitel stavby po

dobu výstavby náhradní plnohodnotnou trasu pro pěší pomocí vyznačených koridorů atd…

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Vybraný zhotovitel si po dohodě s investorem zřídí dočasnou mezideponii stavebních materiálů.

Případné znečistění komunikací v okolí stavby způsobená vlivem stavební dopravy je nutno ihned

průběžně odstraňovat.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Během výstavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Povrchové odvodnění

zpevněných ploch a komunikací je zajištěno podélnými a příčnými sklony vyspádovanými k do

celopolymerbetonového žlabu D400 š.200 mm (monoblock PD150V) – v prostoru autobusového

zálivu a do přilehlé zeleně. Ostatní likvidace proběhne přirozeným vsakem. Příčné a podélné sklony

jsou patrné z výkresové dokumentace. Je nutné, aby byl dodržen minimální výsledný sklon 0,5 %

jako dostatečný odtok povrchových vod.

Stránka 18Informace o programu, v souladu s nimž je akce žadatelem

připravována

Projektový záměr je v souladu s Program rozvoje městyse Loučeň. Plán je

dostupný na odkazu níže a také na obecním úřadě v tištěné podobě. Záměr je

v plánu uveden v rámci jako součást kapitoly Dopravní obslužnost a Programové

cíle.

https://docplayer.cz/119922367-Program-rozvoje-mestyse-loucen.html

Projektový záměr je rovněž v souladu s Územním plánem městyse Loučeň. Bez

souladu s územním plánem by nebylo možné začít projekt připravovat již

v rámci přípravných prací dokumentace akce. Územní plán je dostupný na

stránkách městyse a na obecním úřadu.

http://www.mesto-nymburk.cz/files/uzemni-planobce/loucen/2020_zm2_text.pdf

Projektový záměr je rovněž v souladu se Strategií rozvoje MAS Svatojiřský les,

kde je projekt uveden v rámci kapitoly Doprava. Strategie je dostupná na

stránkách MAS Svatojiřský les

http://www.svatojirskyles-mas.cz/strategie/ms-2251

V poslední řadě je projektový záměr v souladu s Programem rozvoje územního

obvodu Středočeského kraje 2014-2020, konkrétně oblast B Infrastruktura a

územní rozvoj a s oblastí C2.1 – Podpora budování bezbariérových přístupů a

pro zdravotně postižené. Dokument dostupný na: https://www.krstredocesky.cz/documents/20541/15527564/Program+rozvoje+územn%C3%A

Dho+obvodu+Středočeského+kraje+2014+-+2020/e0a973c0-0e3e-41e5-b565-

8d245e61ade1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!