14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Po hradech

a zámcích

s kachnou

Kateřina Hubertová


Po hradech

a zámcích

s Kachnou

Kateřina Hubertová

www.kachnasekocha.cz

design Vojta Rejl


10

8

5

6

2

4

1

3

9

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zámek Lysice

Hospitál Kuks

Zámek Červené Poříčí

Hrad Litice

Zámek Jezeří

Hrad Krakovec

Zámek Rájec nad Svitavou

Kláštěr Plasy

Zámek Třeboň

Zámek Valeč


Zámek

Lysice

Krytá promenáda vycházející ze zámeckých pokojů přímo do rozkvetlé zahrady

je poznávacím znamením zámku Lysice. Současnou podobu komorního

rodinného sídla získal zámek za posledních šlechtických majitelů, jimiž byli

od počátku 19. století až do druhé světové války Dubští z Třebomyslic. Z jejich

sbírek v Lysicích nejdete nábytek, sklo, porcelán či obrazy, velikou zbrojnici

včetně samurajských mečů i dvě knihovny. Jedna z nich připomíná spisovatelku

Marii von Ebner Eschenbach, neteř majitelů zámku. Předměty dovezené

z Orientu, stejně jako výzdoba zámecké kavárny, zase upomínají na námořní

plavby Ervína Dubského.

Největším dobrodruhem z rodiny

Dubských byl bezpochyby hrabě

Ervín, námořník, cestovatel

a sběratel orientálních předmětů

i fotografií. V letech 1874 až

1876 podnikl jako první důstojník

na korvetě Erzherzog Friedrich

cestu kolem světa. Navštívil exotické

krajiny Dálného Východu,

kromě Japonska, kde se začal

zajímat o kulturu samurajů, také

Cejlon, Singapur, Hongkong či

Šanghaj. Během cest si vedl podrobné

zápisy, zachoval se jeho

dvousvazkový lodní deník. Erwina

Dubského můžeme označit

za renesančního člověka, jeho

zájem sahal od antropologie až

po geografii a byl také velmi dobrým

malířem. A stejně bohaté

a rozmanité jsou i sbírky, které

na Lysicích zanechal.


Projděte se kolem

Po prohlídce zámku si

projděte nádhernou

pozdně renesanční

okrasnou zahradu

z první poloviny

17. století,

která vychází z principů

italské terasovité

zahrady. Komnaty zámku

s její vrchní částí propojuje empírová sloupová

kolonáda s krytou pergolou. V místech ohraničených

sloupy kolonády se původně nacházelo

hřiště pro míčové hry, to bylo v polovině

18. století přeměněno v zahradní parter s bazénem

a vodotryskem. Uprostřed zdi horní terasy

byla vybudována grotta, ve výklencích okolo pak

najdete alegorické sošky dvanácti trpaslíků,

představujících jednotlivé měsíce roku.

Kam na výlet?

Hezký výlet a nečekané překvapení vás čeká v lesích

nad nedalekou vesnicí Bořitov. Na úpatí vrchu Velký

Chlum na vás každou chvíli vykoukne v pískovci vytesaná

socha či reliéf. Nejvýraznější z nich je sousoší

husitských bojovníků Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa

Holého z roku 1927.

Autorem všech soch je Stanislav Rolínek. Talentovaný

mladík z chudé rodiny se vyučil čalouníkem, táhlo

ho to ale spíše k umění. Se svými sochařskými díly se

ukrýval právě v lese plném pískovcových skal, skalek

a balvanů. Po prvních ne příliš úspěšných pokusech

se pustil do sousoší husitských bojovníků v nadživotní

velikosti.

Na vedlejším Malém Chlumu najdete dřevěnou

dvoupatrovou rozhlednu s výhledem na Černou

Horu, Doubravice nad Svitavou i zříceninu hradu

v Boskovicích. Rozhledna se nachází na místě hradiště,

které tu vzniklo na přelomu doby bronzové

a železné.

Lysice, okres Blansko, Jihomoravský kraj

www.zamek-lysice.cz

1


Hospitál

Kuks

Kuks a jeho okolí jsou příkladem citlivého propojení krajiny, architektury

a umění. Rozsáhlý barokní komplex v údolí Labe nechal na přelomu

17. a 18. století vystavět hrabě Špork. Na levém břehu býval zámek,

několik lázeňských budov, zájezdní hostinec a zpívající kaskádové schodiště.

Špitál milosrdných bratří, takzvaný hospitál, na pravém břehu Labe vyprojektoval

italský architekt Giovanni Battista Alliprandi. Hospitál měl sloužit pro

sto chudých zestárlých poddaných, nechybělo v něm ani zázemí pro mnichy

a lékárna, jeho dominantou se stal špitální kostel Nejsvětější trojice s rodinnou

hrobkou Šporků.

Kuks je neoddělitelně spojen

s osobou hraběte Františka

Antonína Šporka, jednoho z nejvzdělanějších

šlechticů barokní

doby s mimořádným citem pro

umění. Za jeho života se mezi

lázeňskými hosty střídali slavné

osobnosti a významní šlechtici,

kteří sem přijížděli nejen za léčením,

ale také za zábavou. V Kuksu

nechyběla lázeňská kapela či

divadlo, byl také vyhlášený svými

velkolepými hony. Špork dokonce

založil lovecký řád svatého

Huberta, jehož se stal velmistrem.

Zároveň byl mecenášem mnoha

významných umělců, kromě

Matyáše Bernarda Brauna také

malíře Petra Brandla či básníka

Johanna Christiana Günhera.

Známý bouřlivák byl také vydavatelem

cenzurou neschválených

knih a jako milovník divadla

a hudby zavedl do Čech lesní roh.


Projděte se kolem

Severní terasu hospitálu

zdobí dílo sochaře

Matyáše Bernarda

Brauna, slavné alegorie

ctností a neřestí.

24 soch ženských

postav představuje

ctnosti víru, naději, lásku,

trpělivost, moudrost, statečnost,

cudnost, píli, štědrost, upřímnost, spravedlnost,

pohostinství a neřesti pýchu, lakomství,

smilstvo, závist, obžerství, hněv, lenost, zoufalství,

lehkomyslnost, pomluvu, lstivost a podvod. Originály

soch jsou dnes uschovány v depozitáři hospitálu,

na terase uvidíte kopie. Dále na Kuksu Braun

ztvárnil postavy blahoslavenství, nebo sochy

anděla života a anděla smrti.

Kam na výlet?

Braunovo snažení se ale neomezilo jen na samotný

Kuks, sochař vyrazil i do okolních lesů a vrchol

jeho umění tak najdete při procházce v takzvaném

Novém lese, kde do místních kamenů a skalek vytesal

sochy poustevníků, Máří Magdalény, Jana Křtitele,

nebo vidění svatého Huberta.

Podle největší z plastik zobrazující narození Ježíška

se místu říká Betlém. K Marii a Josefovi zleva přicházejí

Tři králové s průvodem, vedle klečí pastýři.

Vchod do jeskyně kryla nebeská klenba s andělem

na vrcholu, okolo se nacházely další volně stojící

postavy.

Dodnes se ale z celého sousoší dochovalo jen torzo.

Sochy splývají se skálami, jinde z nich zas výrazně

vystupují, časem navíc sousoší částečně zarostla

mechem a vegetací a působí tak téměř surreálným

dojmem.

Kuks, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

www.hospital-kuks.cz

2


Zámek

Červené Poříčí

Na zámku v Červeném Poříčí nedaleko Klatov vás rozhodně nečeká klasická

prohlídka s načančanými pokoji připomínajícími svým vybavením dávnou

slávu sídla či příběh posledních šlechtických majitelů. Červené Poříčí se ukazuje

tak, jak to v něm dnes opravdu vypadá, tedy ve stavu před rekonstrukcí.

Přitom jde o jeden z mála příkladů saské renesance na českém území. Nový

zámek, jehož červená střecha zářila do širokého okolí, dal dokonce jméno

celé obci. Zámek kdysi stával v okrasné zahradě, z níž se dodnes zachoval

areál obehnaný zdí s věžovitou branou.

Zámek v Červeném Poříčí

vypráví příběh, který ve dvacátém

století zažila nejedna česká

památka. O století dříve se ocitl

v rukách habsburské císařské

rodiny a spolu s celým panstvím

se stal součástí korunních

statků. Po vzniku Československa

přešel zámek do státního

majetku pod Ústřední ředitelství

státních lesů. Po druhé světové

válce se stal sídlem lesního

závodu, pro jehož zaměstnance

byl v 60. letech upraven na byty.

V této době byly interiéry zámku

nejvíc poničeny, velké místnosti

přepaženy a vestavěny celé

byty i s vytápěním či koupelnami.

Stopy těchto zásahů najdete

ještě dnes, mnohde jsou na

stropě viditelné pozůstatky příček

a stěny pokrývá válečková

výmalba, jakou si pamatujete

třeba od babičky.


Projděte se kolem

Na návsi před zámkem

stojí barokní kaple

Nejsvětějšího Srdce

Ježíšova, kterou

v 18. století

nechala vystavět

hraběnka Amálie

Eleonora z Hauben. Ze

zámku se do kaple dalo

chodit krytou chodbou přes část návsi až přímo

do zvýšené oratoře. Z kaple, jejímž architektem

byl plzeňský stavitel italského původu Jakub

Auguston mladší, je už od zámecké brány vidět

malá věžička s kupolí. Interiér kaple byl rokokově

upraven a bohoslužby, původně sloužené

zámeckým kaplanem, se tu konaly až do devadesátých

let 20. století.

Kam na výlet?

Za návštěvu stojí nedaleké Klatovy, které by mohly

sloužit jako učebnice architektury. Město založil

okolo roku 1260 král Přemysl Otakar II., což dokazuje

pravidelný půdorys se čtvercovým náměstím

a šachovnicovým systémem bloků, díky němuž patří

město k nejvýznamnějším příkladům kolonizačního

urbanismu 13. století.

To nejlépe doceníte, pokud vystoupáte na vršek

Černé věže, z níž je město jako na dlani. Odtud také

nepřehlédnete majestátní barokní jezuitský kostel

Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého

Ignáce s bohatě zdobeným průčelím, který je spojen

s několika slavnými architekty: původní plán je

od Carla Luraga, později se na jeho úpravách podílel

Giovanni Domenico Orsi a barokní portály pocházejí

z dílny Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pod kostelem

se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory, ve zdejší

kryptě byli pohřbíváni členové jezuitského řádu

a významné osobnosti města.

Červené Poříčí, okres Klatovy, Plzeňský kraj

www.zamek-cerveneporici.cz

3


Hrad

Litice

Hrad Litice nepřehlédnete, stojí totiž na výrazné skále, kterou obtéká

meandr Divoké Orlice. Založený byl koncem 13. století rodem Půticů, časem

se dostal do majetku králů. Za držení Jiřího z Poděbrad se pak kolem roku 1468

dočkal veliké přestavby, která z něj vytvořila jednu z nejpřednějších pevností

v Čechách. Jako panské sídlo sloužil do půlky 16. století, od té doby chátral.

Při opravě na začátku 20. století získala dnešní podobu vyhlídková věž, z níž

je vidět do údolí Orlice i žulové lomy pod hradem a za dobré viditelnosti až

na Kralický Sněžník. V kamenném paláci je expozice věnovaná historii hradu,

na rozlehlém nádvoří zbytky dalších budov.

S českým králem Jiřím z Poděbrad

a Kunštátu je spojena nejen

největší sláva Litic, ale také mnoho

domněnek a pověstí. Přestože

je znám jako Jiří z Poděbrad,

někteří badatelé jsou toho názoru,

že se narodil právě na Liticích.

To sice není prokázáno, jisté ale

je, že v době narození budoucího

českého krále právě na tomto

východočeském hradě pobýval

jeho otec Viktorín z Kunštátu.

Vzhledem k tomu, jak veliké byly

úpravy opevnění hradu, domnívají

se také někteří historici, že

Jiří z Poděbrad chtěl na Liticích

ukrýt korunovační klenoty. Hrad,

posílený výstavbou nových hradeb,

bran a mohutné věže, se prý

měl stát královou nedobytnou

pokladnicí, jakýmsi Karlštejnem

Jiřího z Poděbrad.


Projděte se kolem

Hned pod hradem se

projdete vesničkou

Litice do zeleného

údolí řeky Divoké

Orlice. Ta je jedním

z mála zachovalých

a minimálně narušených

vodních toků v České

republice, ostatně na celé řece se nacházejí

pouze 3 jezy. Divoká Orlice pramení v Polsku,

s nímž pak tvoří společnou hranici a u Zemské

brány se stáčí do Čech. Svižně tekoucí řeka v krásné

přírodě tvoří pod hradem veliký meandr zvaný

Litický oblouk. Řeka je v těchto místech plná peřejí,

proto je oblíbená mezi vodáky.

Kam na výlet?

Údolím Divoké Orlice si můžete udělat výlet do nedalekého

Potštejna, kde najdete kromě hradní zříceniny

a zámku také příjemný pivovar Clock. Už

z dálky nepřehlédnete dominantu městečka, trosky

mohutného hradu ze 13. století. Jeden z jeho

majitelů, Mikuláš z Potštejna, patřil k největším

odpůrcům Lucemburků a stal se loupeživým rytířem.

Právě proti němu se sem vypravil Karel IV., který byl

jediným, komu se kdy podařilo Potštejn dobýt.

Novodobé osudy Potštejna jsou spojeny s rodinou

de Chamaré, která tu založila textilní továrnu a ve

městečku si nechala postavit zámek. Jan Antonín de

Chamaré v areálu tehdy již opuštěného hradu začal

v roce 1762 hledat poklad, který zde prý ukryl loupeživý

rytíř Mikuláš. Usilovně po něm pátral dlouhých

20 let, až celý hrad poddoloval a poničil. Žádné zlato

a cennosti nenašel, zato inspiroval spisovatele Aloise

Jiráska k sepsání románu Poklad.

Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, Královéhradecký kraj

www.hrad-litice.cz

4


Zámek

Jezeří

Jezeří bývalo svého času honosným šlechtickým sídlem v krásné zalesněné

krajině. O jeho barokní podobu se zasloužili Lobkowiczové, k největším

stavebním úpravám došlo od roku 1802, z této doby se dodnes zachovaly

podoby interiérů. Ve dvacátém století ale začaly uhelné doly rychle ukusovat

okolní krajinu a zámek nebyl daleko svého zániku. Od devadesátých let

se sem pomalu vrací život, opravit stovky místností ale není jednoduché a na

Jezeří tak spíš než vyzdobené pokoje známé z jiných zámků můžete čekat

nezaměnitelnou atmosféru místa, které se svému zániku nakonec snad ubrání.

Jelikož Lobkowiczové byli známi

silným vztahem k hudbě, stal se

za jejich působení zámek Jezeří

významným místem hudebního

života. Díky výborným vztahům

Františka Maxmiliána k Ludwigovi

van Beethovenovi byla

roudnickému knížeti dedikovaná

řada Beethovenových opusů

jako V. Osudová či VI. Pastorální.

Na Jezeří zazněla v roce

1804 v premiéře na soukromé

oslavě narozenin pruského prince

Ludvíka Ferdinanda Beethovenova

III symfonie Eroica,

kterou skladatel navíc nastudoval

se zdejší Lobkovickou

kapelou. František Maxmilián

Lobkowitz byl sám vynikající hudebník,

zároveň byl ředitelem

divadel ve Vídni, zasloužil se

o založení pražské konzervatoře

a byl také členem Společnosti

vlasteneckých přátel umění.


Projděte se kolem

Zámek byl oceňován pro

svoji polohu a zdejší

zahrada byla místem,

kde se odehrávala

značná

část společenského

života. Z takzvaného

lesního pokoje se

vstupovalo do barokní zahrady,

která propojovala zámek alejemi přímo

s okolními lesy. Spodní část, zvaná arboretum,

byla plná vzácných dřevin, nechyběla ani vodní

díla či drobné stavby. Většina arboreta bohužel

musela ustoupit dolům a zbytek se pomalu

mění ve volnou přírodu, zahradu v těsné blízkosti

zámku ale můžete navštívit a kochat se

její postupně obnovovanou krásou i unikátním

výhledem do měsíční krajiny povrchových dolů.

Kam na výlet?

Cestou na Jezeří se určitě nezapomeňte stavit

v Mostě, který se zámkem pojí osud místa těžce

poznamenaného těžební činností. Před víc než

půlstoletím rozhodla tehdejší komunistická vláda,

že staré město musí ustoupit milionům tun uhlí.

Symbolem Mostu se stal kostel Nanebevzetí Panny

Marie, který své zkáze doslova ujel. Chrám v pozdně

gotickém stylu byl totiž po kolejích přesunut

o více než 800 metrů. Zbytek historického centra

už ale takové štěstí neměl, ve vznikající důlní jámě

zmizela třeba secesní budova mosteckého divadla,

radnice či neorenesanční soudní budova.

Místo nich vyrostlo město, které se do značné

míry vymyká tomu, co v českém prostředí známe.

Obrázek si o něm můžete udělat třeba při pohledu

z výšky od hradu Hněvín, odkud uvidíte i mohutná

jezera, která dnes zaplavují důlní jámy.

Jezeří, Horní Jiřetín, okres Most, Ústecký kraj

www.zamek-jezeri.cz

5


Hrad

Krakovec

Krakovec je příkladem čisté a staletími nezměněné gotiky. Hrad, který začal

vznikat ve 14. století jako honosné sídlo téměř zámeckého typu, nebyl

v pozdější době nikdy významně přestavěn. V 17. století vyhořel a pak už jen

pomalu chátral do podoby idylické zříceniny. Každá z více než 70 místností

na hradě měla jiný půdorys a v mnohých se dochovaly různorodé části kleneb

a portálů. Nejpozoruhodnějším místem je presbytář kaple, který vybíhá

z vnější strany hradu nad údolí. Z novodobých vylepšení zaujme vstupní

most, který tu vznikl v roce 2005, svou podobou je ale čistě historický a k jeho

stavbě byly použity autentické středověké metody i nástroje.

Hrad Krakovec stal posledním

útočištěm mistra Jana Husa,

když byl prohlášen za kacíře

a vypuzen z Prahy. Právě tady

našel úkryt předtím, než vyrazil

na svou poslední cestu na kostnický

koncil. Husa na Krakovec

pozval tehdejší majitel hradu

Jindřich Lefl z Lažan, původně

králův oblíbenec, který se

ale přiklonil na stranu husitů.

Mistr Jan zde dokončil svůj latinský

spis o poslání církve De

ecclesia a připravil si také obhajovací

řeč pro koncil v Kostnici.

Poslední výzkumy historiků Husův

pobyt na Krakovci zpochybňují,

to ale nic nemění na dobrém

vztahu k tomuto náboženskému

mysliteli, kterého zpodobňuje

pod hradem umístěná socha od

Milana Váchy.


Projděte se kolem

Po návštěvě hradu se

vydejte na procházku

do údolí Šípského

potoka, kudy vede

červená turistická

značka. Čeká vás

pěkná procházka kouzelnou

přírodou, která

ale ne vždy bude pohodlná. Cesta totiž každou

chvíli překonává potok, jednou brodem, podruhé

po úzkém mostku sbitém ze dvou klád. Trocha

nepohodlí a snad i mokré boty ale rozhodně

stojí za to. Cestou se můžete kochat nejen

klidem lesa, minete také několik starých mlýnů

a v létě si můžete na koupališti u Máchova mlýna

i zaplavat.

Kam na výlet?

Pokud jste se hradních zřícenin ještě nenabažili,

vyrazte hrad Týřov, na který vás dovede pokračování

zmíněné červené turistické značky. Tento

výjimečně dobře opevněný hrad na skále vysoko

nad údolím Berounky měl důležité místo v soustavě

královských hradů, ale také v historii stavebního

vývoje hradní architektury 13. století. Hrad typu

francouzského kastelu byl jednou z prvních staveb

tohoto druhu na našem území, která umožňovala

aktivní obranu. V době vzniku měl kromě pevných

hradeb také devět věží a čtyři věžice.

Čeští králové o hrad brzy ztratili zájem, nejspíše

protože se nachází na těžko dostupném místě.

Do dnešních dnů se z Týřova dochovala jen torza

věží, palácových zdí a hradeb. Krásný je odtud také

výhled na Berounku s mostem u Skryjí i na vršky

a lesy Křivoklátska.

Krakovec, okres Rakovník, Středočeský kraj

www.hrad-krakovec.cz

6


Zámek

Rájec

V Rájci nad Svitavou si zámek ve stylu Ludvíka XVI. nechal postavit

Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu, držitel Řádu zlatého rouna a jeden

z nejvlivnějších šlechticů na dvoře Marie Terezie. Panství získal

v 18. století v době, kdy se zde po předchozím požáru žádná stavba nenacházela,

mohl si tak vybrat moderní plány francouzského architekta

Isidora Amanda Canavela. Ten navrhl rokokově klasicistní stavbu, charakteristickou

mansardovou střechou členěnou vikýři. Knížecí rodině Salmů

patřil zámek až do roku 1945. V interiérech najdete díky jejich sběratelské

činnosti obrazy západoevropských, holandských a vlámských mistrů.

Díky všestranným zájmům Salmů

se zámek v Rájci stal kulturním

centrem širokého okolí. Začalo

to již za Karla Josefa Salma, který

se zajímal o okultismus, démonologii

a alchymii. Založil také

první zednářskou lóži na Moravě,

nazvanou U vycházejícího slunce

v Orientě. Právě on začal budovat

zámeckou knihovnu s více než

šedesáti tisíci svazky v jedenácti

jazycích, která je jednou z největších

v České republice. V knihovně

jsou uloženy knihy o kabale,

interiér je ozdoben zednářskými

symboly a nechybějí ani kostlivci.

Za jeho synem Hugem Františkem,

zakladatelem blanenských

železáren, se zase na zámek sjížděli

politici, umělci a vědci, právě

tady se rozhodlo o vzniku prvního

moravského muzea.


Projděte se kolem

Zámek je obklopen anglickým

parkem, který

navazuje na čestný

dvůr ve stylu francouzské

zahrady s bazénkem

a květinovými

záhony. V parku je vybudován

rybník, vodopád

ve skále i amfiteátr. Součástí zahrady

byla také oranžérie na místě dnešního zámeckého

zahradnictví. To se od roku 1973 specializuje na

pěstování kamelií, jejichž sbírka sem byla převezena

z Průhonic u Prahy. Dnes v Rájci pěstují čtyři sta odrůd,

z nichž některé byly vyšlechtěny zdejším zámeckým

zahradníkem Janem Dvořákem. Kamélie každoročně

časně z jara zdobí i zámecké komnaty.

Kam na výlet?

Příjemným osvěžením bude zastávka v asi šest

kilometrů vzdálené Černé hoře spojená s návštěvou

místního pivovaru. V jednom z nejstarších pivovarů

v Česku, jehož historie sahá až do roku 1298, můžete

ochutnat různé druhy pivních specialit, i takové

zvláštnosti jako borůvkové nebo medové pivo.

Na vršku přímo nad pivovarem stojí zámek, jehož

předchůdcem byl gotický hrad, který založil koncem

13. století Matouš z Černé Hory. Na renesanční zámek

byl přestavěn v 16. století, dnes můžete projít

obě nádvoří až na západní terasu, odkud je pěkný

pohled do údolí řeky Svitavy. Interiéry zámku ale

přístupné nejsou.

Na Zámecký vrch vystoupejte křížovou cestou

z roku 1864 se čtrnácti zastaveními. Na každém

z nich najdete výklenkovou kapličku vystavěnou

z ručně vyráběných cihel a ozdobenou litinovými

reliéfy zobrazující Kristovo utrpení.

Rájec-Jestřebí, okres Blansko, Jihomoravský kraj

www.zamek-rajec.cz

7


Klášter

Plasy

Klášter v Plasích je nádherným a zároveň technicky fascinujícím dílem

barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Plaský klášter stojí

v malebné krajině severního Plzeňska od roku 1144, kdy ho nechal nechal

zbudovat kníže Vladislav II. V polovině 17. století byl za opata Tenglera

raně barokně přestavěn původní kostel, další plaský opat Ondřej Trojer

nechal architektem Jeanem Baptistem Matheyem vystavět třípatrovou

sýpku s hodinovou věží i novou prelaturu. Zásadním mužem pro plaský klášter

byl ale opat Evžen Tyttl, který na počátku 18. století spolu se Santinim

přistoupil k velkolepé novostavbě budovy konventu ve stylu barokní gotiky.

Klášterní komplex stojí doslova

na vodě, respektive na několika

tisících dubových pilotů, které

musejí zůstat ponořené pod

vodní hladinou, jinak by konventu

hrozil zánik. Aedificium hoc

sine aquis ruet, tedy bez vody

se stavba zřítí, píše se nad jedním

z vyústění plaského vodního

systému. A je tomu skutečně

tak, klášter stojí díky Santiniho

geniálnímu řešení, jak zpevnit

bažinaté podloží. K ponořenému

dřevěnému roštu se nesmí

dostat vzduch, jinak začne hnít.

Dokud se o klášter starali mniši,

přívody vody udržovali, v následujících

staletích ale byly některé

zdroje vody zničeny, křehká

rovnováha porušena a klášter

byl v ohrožení. Naštěstí dnes již

odborníci pochopili fungování

unikátního systému a hladinu

vody se podařilo stabilizovat.


Projděte se kolem

Ke klášteru patří rozsáhlý

hospodářský dvůr,

který byl v Plasích

už od středověku.

Najdete tu mimo

jiné pivovar, který

spolu s mlýnem prošel

barokní přestavbou

na konci 17. století. Dnes

v jeho budovách funguje Centrum stavitelského

dědictví Národního technického muzea. Expozice

návštěvníky provede celým areálem pivovaru

a seznámí je s historickými stavebními materiály,

architektonickými prvky a konstrukcemi.

Naproti pivovaru se nacházejí bývalé ležácké

sklepy, v nichž je dnes Knížecí pivovar, kde

můžete ochutnat několik druhů plaského piva.

Kam na výlet?

První ze Santiniho výtvorů postavených pro plaské

cisterciáky najdete v nedalekých Mladoticích. Kaple

Jména Panny Marie byla vystavěna v letech 1708

až 1710 jako soukromá kaple opata Tyttla. Centrální

barokní stavba je protkána motivy šesticípé hvězdy.

Ty jsou v exteriéru tvořeny z navzájem se protínajících

kružnic, z nichž vzniká šestiúhelník s konkávně

prohnutými stranami a s protaženými cípy nároží.

V interiéru pak vytvářejí hvězdy v klenbě a lucerně

díky hře světel a stínů zdání jedné mariánské dvanácticípé

hvězdy.

Po zrušení kláštera v Plasích měla být kaple zbořena,

to ale nedopustili místní sedláci, kteří se složili a kapli

si koupili. Santiniho stavba je tak od konce 18. století

až do dneška obecním majetkem. V současnosti se

dokonce nachází na soukromé zahradě, takže pokud

se do ní chcete podívat, musíte si zavolat na číslo

napsané na plotě.

Plasy, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj

www.klaster-plasy.cz

8


Zámek

Třeboň

Jihočeské Třeboni dominuje renesanční zámek obklopený rozlehlým

anglickým parkem. Ten je spojený se dvěma významnými šlechtickými

rody Schwarzenbergů a Rožmberků. Působení Rožmberků, jimž Třeboň

patřila v době největšího rozmachu města od roku 1366 do roku 1611, na

zámku připomíná Alchymistická dílna z doby císaře Rudolfa II., knihovna

Petra Voka či rožmberská zbrojnice. Schwarzenbergové získali zámek roku

1660 a po třicetileté válce mu navrátili zašlou slávu. Přestože nebyl jejich

rezidenčním sídlem, stal se zámek místem pro rodinná setkání, třeba v letech

1895 až 1922 se tu příbuzní scházeli při oslavách vánočních svátků.

Třeboňsko je krajinou rybníků,

ale jak se jí vlastně stalo? Ještě

ve středověku bylo spíš jednou

velkou bažinou. Nejvíce rybníků

vzniklo ve druhé polovině 15.

a začátkem 16. století, kdy byl

majitelem třeboňského panství

Petr IV. z Rožmberka. Právě on

nechal Štěpánkem Netolickým

vystavět umělý kanál Zlatá stoka,

který zásobuje velkou část rybníků

na Třeboňsku vodou z Lužnice.

Ve druhé polovině 16. století

se o další rozvoj rybníkářství

ve službách Rožmberků postaral

Jakub Krčín z Jelčan, pod jehož

vedením vznikly dva vůbec nejznámější

rybníky v okolí Třeboně:

Rožmberk a Svět. Zasloužil

se také o vybudování Nové řeky,

která měla chránit rybníky od

ničivých následků povodní.


Projděte se kolem

Z Třeboně vyrazte kolem

rybníka Svět, který vás

dovede až ke Schwarzenberské

hrobce,

která se nachází v anglickém

parku asi kilometr

a půl od zámku.

Hrobka je postavena

v pseudogotickém slohu podle

vzoru italského pohřebiště slavných mužů Campo

Santo. Je to dvoupodlažní budova ve tvaru pravidelného

osmiúhelníku s předsunutou věží a s majestátním

oboustranným schodištěm. Hrobka je zasvěcena

Božskému Vykupiteli a v její kryptě je uloženo 26

rakví s balzamovanými ostatky členů rodu Schwarzenberků.

Kam na výlet?

Na delší výlet, třeba pohodlně na kole, můžete

vyrazit kolem Zlaté stoky. Umělý kanál, vystavěný

v letech 1505–1520 Štěpánkem Netolickým, slouží

k zásobování třeboňských rybníků vodou. Zlatá stoka

propojuje pomocí dalších kanálů rybníky na levém

břehu Lužnice. Právě křížení jednotlivých stok

patří k nejzajímavějším místům, často totiž probíhá

ve dvou výškových úrovních: zatímco jeden kanál

teče vyhloubeným korytem, druhý přes něj prochází

po mostě. Takové křížení uvidíte třeba při cestě

z Třeboně do obce Majdalena.

Odtud můžete pokračovat do Chlumu u Třeboně,

jehož dominantou je poutní kostel Nanebevzetí

Panny Marie, k němuž vede křížová cesta procházející

přímo jednou z ulic městečka. Nejvýznamnější

osobností spojenou s Chlumem je arcivévoda

František Ferdinand d’Este, který sem jezdíval

s celou rodinou na letní byt.

Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

www.zamek-trebon.cz

9


Zámek

Valeč

V městečku Valeč na úpatí Doupovských hor najdete zámek zasazený

v barokní zahradě plné vzácných stromů i drobných staveb, z nichž

nejzajímavější je asi ocelo-litinový skleník s vysokou kopulí a podélnou

lodí. V interiéru zámku, dnes částečně přístupném, se nachází sál

s barokní štukovou výzdobou od Matyáše Bernarda Brauna. Právě z jeho

dílny pochází i největší valečský skvost, sochy představující alegorie vlastností

a postavy z řecké mytologie. Valečská sochařská výzdoba nezapře

inspiraci komponovanou krajinou hraběte Františka Antonína Šporka

v Kuksu, ostatně valečský a kukský pán byli dobří přátelé.

Originály osmadvaceti Braunových

soch, které původně zdobily

zámecký park a terasy, byly nejprve

umístěny v zámku a po ničivém

požáru v roce 1976 přesunuty do

lapidária kláštera v Kladrubech.

V zámeckém parku zůstaly jejich

kopie z umělého kamene,

ani ty zde ale nebyly úplně v bezpečí.

Sedm soch bylo v prosinci

2003 a v lednu 2004 odcizeno.

Originály se do Valče postupně

začaly vracet až na podzim roku

2019. Stěhování přes dva metry

vysokých pískovcových soch bylo

technicky náročné, pod dohledem

restaurátorů byly sochy postupně

demontovány z podstavců a ukládány

do měkkých lůžek, ve kterých

byly převezeny na Valeč. Tam pro

ně vzniknou nové bezpečné a pěkně

nasvícené prostory lapidária.


Projděte se kolem

Rozhodně se vyplatí od

zámku popojít na barokní

náměstí s kostelem

Narození svatého

Jana Křtitele

s hranolovou věží

s dřevěnou nástavbou

zvonice a ochozem

věžníka. Náměstí, které

kromě kostela zdobí i barokní a klasicistní domy

a Mariánský sloup, obklopují uličky s tradičními

roubenými a hrázděnými domky. Hned u vchodu

do parku pak je druhý z valečských kostelů,

barokní kostel Nejsvětější trojice s mohutnou

kupolí od Giovanniho Rossy, k němuž patří hezky

opravený dům zámeckých kaplanů s krásnou

šindelovou střechou.

Kam na výlet?

Podhůří Doupovských hor kousek od průmyslových

měst českého severozápadu asi není prvním místem,

kam by člověka napadlo vyrazit na výlet. To by ale

byla škoda, protože tu najdete příjemnou zvlněnou

krajinu ideální třeba pro cyklisty.

Z Valče se vydejte k zámku Krásný dvůr s anglickým

parkem. Dnešní barokní podobu zámku, který patřil

rodu Černínů, vytvořil František Maxmilián Kaňka.

Architekt při přestavbě na počátku 18. století zakomponoval

zámek do okolní krajiny a položil tak základ

jednoho z nejvýznamnějších parků v Čechách. Ten

začal o pár desítek let později budovat Jan Rudolf

Černín a šlo o vůbec první český přírodně krajinářský

park. Oživený je řadou romantických staveb, které

zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy

parkových partií. Stojí tu třeba novogotická rozhledna,

obelisk, Panův templ nebo Čínský pavilon.

Valeč, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

www.zamek-valec.cz

10


www.kachnasekocha.cz

© 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!