14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Klášter

Plasy

Klášter v Plasích je nádherným a zároveň technicky fascinujícím dílem

barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Plaský klášter stojí

v malebné krajině severního Plzeňska od roku 1144, kdy ho nechal nechal

zbudovat kníže Vladislav II. V polovině 17. století byl za opata Tenglera

raně barokně přestavěn původní kostel, další plaský opat Ondřej Trojer

nechal architektem Jeanem Baptistem Matheyem vystavět třípatrovou

sýpku s hodinovou věží i novou prelaturu. Zásadním mužem pro plaský klášter

byl ale opat Evžen Tyttl, který na počátku 18. století spolu se Santinim

přistoupil k velkolepé novostavbě budovy konventu ve stylu barokní gotiky.

Klášterní komplex stojí doslova

na vodě, respektive na několika

tisících dubových pilotů, které

musejí zůstat ponořené pod

vodní hladinou, jinak by konventu

hrozil zánik. Aedificium hoc

sine aquis ruet, tedy bez vody

se stavba zřítí, píše se nad jedním

z vyústění plaského vodního

systému. A je tomu skutečně

tak, klášter stojí díky Santiniho

geniálnímu řešení, jak zpevnit

bažinaté podloží. K ponořenému

dřevěnému roštu se nesmí

dostat vzduch, jinak začne hnít.

Dokud se o klášter starali mniši,

přívody vody udržovali, v následujících

staletích ale byly některé

zdroje vody zničeny, křehká

rovnováha porušena a klášter

byl v ohrožení. Naštěstí dnes již

odborníci pochopili fungování

unikátního systému a hladinu

vody se podařilo stabilizovat.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!