14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zámek

Třeboň

Jihočeské Třeboni dominuje renesanční zámek obklopený rozlehlým

anglickým parkem. Ten je spojený se dvěma významnými šlechtickými

rody Schwarzenbergů a Rožmberků. Působení Rožmberků, jimž Třeboň

patřila v době největšího rozmachu města od roku 1366 do roku 1611, na

zámku připomíná Alchymistická dílna z doby císaře Rudolfa II., knihovna

Petra Voka či rožmberská zbrojnice. Schwarzenbergové získali zámek roku

1660 a po třicetileté válce mu navrátili zašlou slávu. Přestože nebyl jejich

rezidenčním sídlem, stal se zámek místem pro rodinná setkání, třeba v letech

1895 až 1922 se tu příbuzní scházeli při oslavách vánočních svátků.

Třeboňsko je krajinou rybníků,

ale jak se jí vlastně stalo? Ještě

ve středověku bylo spíš jednou

velkou bažinou. Nejvíce rybníků

vzniklo ve druhé polovině 15.

a začátkem 16. století, kdy byl

majitelem třeboňského panství

Petr IV. z Rožmberka. Právě on

nechal Štěpánkem Netolickým

vystavět umělý kanál Zlatá stoka,

který zásobuje velkou část rybníků

na Třeboňsku vodou z Lužnice.

Ve druhé polovině 16. století

se o další rozvoj rybníkářství

ve službách Rožmberků postaral

Jakub Krčín z Jelčan, pod jehož

vedením vznikly dva vůbec nejznámější

rybníky v okolí Třeboně:

Rožmberk a Svět. Zasloužil

se také o vybudování Nové řeky,

která měla chránit rybníky od

ničivých následků povodní.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!