14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zámek

Valeč

V městečku Valeč na úpatí Doupovských hor najdete zámek zasazený

v barokní zahradě plné vzácných stromů i drobných staveb, z nichž

nejzajímavější je asi ocelo-litinový skleník s vysokou kopulí a podélnou

lodí. V interiéru zámku, dnes částečně přístupném, se nachází sál

s barokní štukovou výzdobou od Matyáše Bernarda Brauna. Právě z jeho

dílny pochází i největší valečský skvost, sochy představující alegorie vlastností

a postavy z řecké mytologie. Valečská sochařská výzdoba nezapře

inspiraci komponovanou krajinou hraběte Františka Antonína Šporka

v Kuksu, ostatně valečský a kukský pán byli dobří přátelé.

Originály osmadvaceti Braunových

soch, které původně zdobily

zámecký park a terasy, byly nejprve

umístěny v zámku a po ničivém

požáru v roce 1976 přesunuty do

lapidária kláštera v Kladrubech.

V zámeckém parku zůstaly jejich

kopie z umělého kamene,

ani ty zde ale nebyly úplně v bezpečí.

Sedm soch bylo v prosinci

2003 a v lednu 2004 odcizeno.

Originály se do Valče postupně

začaly vracet až na podzim roku

2019. Stěhování přes dva metry

vysokých pískovcových soch bylo

technicky náročné, pod dohledem

restaurátorů byly sochy postupně

demontovány z podstavců a ukládány

do měkkých lůžek, ve kterých

byly převezeny na Valeč. Tam pro

ně vzniknou nové bezpečné a pěkně

nasvícené prostory lapidária.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!