14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zámek

Lysice

Krytá promenáda vycházející ze zámeckých pokojů přímo do rozkvetlé zahrady

je poznávacím znamením zámku Lysice. Současnou podobu komorního

rodinného sídla získal zámek za posledních šlechtických majitelů, jimiž byli

od počátku 19. století až do druhé světové války Dubští z Třebomyslic. Z jejich

sbírek v Lysicích nejdete nábytek, sklo, porcelán či obrazy, velikou zbrojnici

včetně samurajských mečů i dvě knihovny. Jedna z nich připomíná spisovatelku

Marii von Ebner Eschenbach, neteř majitelů zámku. Předměty dovezené

z Orientu, stejně jako výzdoba zámecké kavárny, zase upomínají na námořní

plavby Ervína Dubského.

Největším dobrodruhem z rodiny

Dubských byl bezpochyby hrabě

Ervín, námořník, cestovatel

a sběratel orientálních předmětů

i fotografií. V letech 1874 až

1876 podnikl jako první důstojník

na korvetě Erzherzog Friedrich

cestu kolem světa. Navštívil exotické

krajiny Dálného Východu,

kromě Japonska, kde se začal

zajímat o kulturu samurajů, také

Cejlon, Singapur, Hongkong či

Šanghaj. Během cest si vedl podrobné

zápisy, zachoval se jeho

dvousvazkový lodní deník. Erwina

Dubského můžeme označit

za renesančního člověka, jeho

zájem sahal od antropologie až

po geografii a byl také velmi dobrým

malířem. A stejně bohaté

a rozmanité jsou i sbírky, které

na Lysicích zanechal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!