14.07.2022 Views

Po hradech a zámcích s Kachnou

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

Deset tipů na výlety po českých hradech a zámcích i zajímavostech v jejich okolí.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hospitál

Kuks

Kuks a jeho okolí jsou příkladem citlivého propojení krajiny, architektury

a umění. Rozsáhlý barokní komplex v údolí Labe nechal na přelomu

17. a 18. století vystavět hrabě Špork. Na levém břehu býval zámek,

několik lázeňských budov, zájezdní hostinec a zpívající kaskádové schodiště.

Špitál milosrdných bratří, takzvaný hospitál, na pravém břehu Labe vyprojektoval

italský architekt Giovanni Battista Alliprandi. Hospitál měl sloužit pro

sto chudých zestárlých poddaných, nechybělo v něm ani zázemí pro mnichy

a lékárna, jeho dominantou se stal špitální kostel Nejsvětější trojice s rodinnou

hrobkou Šporků.

Kuks je neoddělitelně spojen

s osobou hraběte Františka

Antonína Šporka, jednoho z nejvzdělanějších

šlechticů barokní

doby s mimořádným citem pro

umění. Za jeho života se mezi

lázeňskými hosty střídali slavné

osobnosti a významní šlechtici,

kteří sem přijížděli nejen za léčením,

ale také za zábavou. V Kuksu

nechyběla lázeňská kapela či

divadlo, byl také vyhlášený svými

velkolepými hony. Špork dokonce

založil lovecký řád svatého

Huberta, jehož se stal velmistrem.

Zároveň byl mecenášem mnoha

významných umělců, kromě

Matyáše Bernarda Brauna také

malíře Petra Brandla či básníka

Johanna Christiana Günhera.

Známý bouřlivák byl také vydavatelem

cenzurou neschválených

knih a jako milovník divadla

a hudby zavedl do Čech lesní roh.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!