10.09.2022 Views

Noviny Opravíme Kladno

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 Kladno má na víc

září 2022

4 pilíře pro budoucí prosperitu

Příjemný život

i na sídlištích a v okrajových čtvrtích

Fungující doprava

kterýmkoli prostředkem i pěšky

photo: duallogic / Envato elements

Investice do sídlišť

Sídliště a okrajové čtvrti mají být příjemným místem k bydlení. Proto do jejich

rozvoje musíme investovat. Máme připravené studie na revitalizaci Okrsku 4 a

sídliště Rozdělov sever. Místo toho současné vedení města opravuje hlavní třídu

za téměř 200 milionů korun.

Úplný zákaz hazardu

a bezpečné město

Herny výrazně přispívají k drobné kriminalitě

a zhoršení sociální situace ve městě. Chceme, aby

o budoucnosti heren rozhodli občané v referendu.

My jsme pro úplný zákaz hazardu.

Naší prioritou je, aby se lidé cítili na ulici i v MHD

bezpečně. Podpoříme policisty v tom, aby byli víc

vidět. Ve spolupráci s úřady státní správy budeme

usilovat o zrušení nevyhovujících ubytoven.

Parkování nemá být na úkor zeleně.

Naše řešení: patrová etážová parkoviště

Jiným způsobem už další parkovací místa nevytvoříme. Jedno místo v etážovém

parkovišti je 3–4x levnější než v parkovacím domě. A na střeše může mít třeba

zeleň, nebo fotovoltaiku. První etáže necháme vyprojektovat pro sídliště Kročehlavy

(Okrsek 4, Italská a Maďarská) a na Štěpánku, další v Rabasově ulici v centru a v

ulici Vít. Nezvala v sídlišti Rozdělov sever.

Kvalitní, integrovaná MHD

= ve všech autobusech

stejné ceny i podmínky

Prosazujeme plnou integraci kladenské MHD

do Pražské integrované dopravy. Konečně tak

bude jedno, jestli po městě jedete „třístovkou“

nebo „šestistovkou“. Díky integraci navíc zlepšíme

vedení linek a napojení okrajových čtvrtí,

zrušíme nesmyslné souběhy autobusů a ve výsledku

na provozu ušetříme.

Uklizené ulice a řešení

pro odpady

Budeme důsledně hlídat četnost svozu a zlepšíme

rozmístění i podobu kontejnerových stání

tak, aby kolem nich nevznikal nepořádek.

A budeme hledat cesty k tomu, jak snížit objem

produkovaného odpadu a lépe třídit, aby bylo

město připravené na dopady nového zákona

o odpadech. Prověříme možnosti zavedení

třídění bioodpadu i na sídlištích a prosadíme

vznik dalších sběrných dvorů a re-use pointů,

kam lze odkládat ještě použitelné věci.

Modernizace železnice:

příležitost pro propojení

města drážní cyklostezkou

Věříme, že modernizace trati na Prahu proběhne.

To ale neznamená, že je hotovo. Zahájíme jednání

o možnosti elektrifikace stávající jednokolejné

trati až do Dubí. A především budeme prosazovat

projekt drážní cyklostezky, který je stěžejní pro

napojení Sletiště a rozvoj cyklodopravy po městě.

Na městský úsek by pak měla navázat drážní

stezka až do Prahy.

zdroj: Správa železnic

photo: Chalabala / Envato elements

Zelené město: nové

parky, obnovené sady

a 300 stromů ročně

Máme vizi zeleného města připraveného na

změnu klimatu. Budeme prosazovat obnovu

starých sadů (třešňovka nad krematoriem, Líšeň

ve Švermově), vytvoření nových krajinných

parků (Bukovka, Ronnovka, okolí Globusu),

odkoupení lesa Zabitý a jeho přeměnu v lesopark.

Ročně vysadíme 300 nových stromů.

Zlepšíme způsob péče o zeleň a zajistíme její

systematickou obnovu.

Město bez bariér

Opravíme chodníky, které jsou

v katastrofálním stavu. Zaměříme

se na bezpečnost přechodů

a bezbariérovou prostupnost města.

Během červnového happeningu

jsme si vyzkoušeli, jak se s kočárkem

přechází Unhošťská ulice. Nájezdy

zaslouží vybudovat bez ohledu na to,

jak rychle kraj přistoupí ke slibované

rekonstrukci ulice.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!