10.09.2022 Views

Noviny Opravíme Kladno

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 Kladno má na víc

září 2022

Budeme hájit zájmy Kladeňáků!

1 | Roman Hájek 2 | Anna Gamanová

Komunikační expert a konzultant, nakladatel, kulturní organizátor.

Dlouhodobě se podílí na organizaci kladenského kulturního života:

prošel časopisem Kladno Záporno, spoluzaložil web Kladno

minulé, od roku 2012 vede spolek a nakladatelství Halda, byl

jedním z iniciátorů oživení Kina Sokol, zasloužil se o vznik Muzea

věžáků Kladno, v letech 2018–2020 byl členem kulturní komise

rady města. Neúnavně usiluje o zlepšení Kladna a budování jeho

dobrého jména.

34 let, bydliště: sídliště Rozdělov

Mým cílem je změnit atmosféru na radnici, otevřít město lidem

a nastartovat postupnou proměnu sídlišť v místa příjemná pro život.

Zastupitelka města Kladna, vystudovaná architektka, která se

věnovala samostatnému projektování, ale i práci na pražském

a kladenském magistrátu. V uplynulém období byla předsedkyní

výboru pro rozvoj a zastupitelkou pro územní plán, má praxi

v územním plánování, rozvoji města, v jednání a vytváření

podmínek pro investory. Baví ji hudba a sport, především

cyklistika a běžky.

36 let, bydliště: Ostrovec

Za prioritu považuji modernizaci železnice do Prahy, kde město

musí hrát aktivní roli a zasadit se například o realizaci drážní

stezky.

3 | Michal Hažlinský

4 | Tomáš Kučera

5 | Martin Kodera

6 | Jiří Bureš

síťový architekt a vývojář, iniciátor výzvy

proti Globusu na Růžovém poli

36 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Budu prosazovat digitalizaci co největšího

množství agend a transparentní

přístup k městským financím.

manažer fitness centra, místopředseda

České asociace překážkových sportů

44 let, bydliště: staré Kročehlavy

Mým cílem je zlepšit a zprůhlednit fungování

kladenského sportu a sportovišť.

Prosazuji rovné podmínky pro všechny.

letecký navigátor, dopravní konzultant,

DJ

34 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Mými prioritami jsou systematické kroky

pro lepší parkování v sídlištích, lepší stav

silnic a kvalitnější, integrovanou MHD.

ředitel školy a učitel matematiky

41 let, bydliště: Bresson

Chci inovovat výuku na kladenských školách.

Zasadím se o to, aby město poskytovalo

účinnou a systematickou podporu

školám a školkám, které zřizuje.

7 | Darina Černá

8 | Tereza Bělohradská

9 | Petr Lukáš

10 | Martin Hladůvka

sociální pracovnice

43 let, bydliště: Motyčín

Zasadím se o zřízení poradny pro řešení

problémů spojených především s bydlením.

Budu prosazovat lepší koordinaci

poskytovatelů sociálních služeb.

speciální pedagožka, sociální pracovnice,

ředitelka organizace

33 let, bydliště: sídliště Kročehlavy

Chci zaměstnat lidi na okraji společnosti

formou společensky účelných pracovních

míst a zlepšit situaci s bezdomovci.

projektant, organizátor výtvarné části

Kladenských dvorků

53 let, bydliště: Podprůhon

Prosazuji zlepšení přístupu města k nezávislé

kultuře. Lepší koordinace i propagace

jsou základem pro oživení kultury.

manažer, jednatel společnosti

51 let, bydliště: Bresson

Z pozice občana aktivně usiluji o zákaz

hazardu na území města – a stejnou prioritu

mám i pro své politické působení.

Kladno si zaslouží být bez heren.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!