10.09.2022 Views

Noviny Opravíme Kladno

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8 Kladno má na víc

září 2022

Adéla Šípová, senátorka za obvod Kladno

Čekají nás důležité volby.

Kladno potřebuje poctivé politiky

Mou důvěru má koaliční kandidátka Opravíme Kladno!

Často vzpomínám na svou předloňskou

senátorskou kampaň, i když byly

chvíle, které mi tehdy daly zabrat. Nikdy

nepropásnu příležitost poděkovat

všem přátelům a dobrovolníkům, kteří

mi před dvěma lety pomohli stát se

první kladenskou senátorkou.

Za úspěch vděčím hlavně lidem,

kteří neztratili víru v poctivou politiku.

Cítím se zavázaná zejména těmto

voličům, proto se snažím být v Senátu

užitečná, aby se lidem lépe žilo.

Zasazuji se o nápravu exekučního

byznysu, společnost spravedlivou

ke všem občanům, zdravou přírodu

a transparentní veřejnou správu. Není

to vždy jednoduché, ale doufám, že

můj kladenský hlas je slyšet.

Věnuji se ale i lokálním tématům.

Naposledy, když se na mě obrátili otužilci

a zástupci spolku starajícího se

o jezírko v Libušíně. Dosáhli jsme

toho, že byl ukončen vývoz prašného

popílku nad Libušín a tím zachráněno

malebné zákoutí jezírka, které bylo

dosud ohrožováno toxickým arsenem.

Dělat Kladno lepším městem k životu

je ale zapotřebí hlavně komunální

politikou, protože ta má ty správné

nástroje na řešení potíží občanů. Proto

jsou tyto volby nesmírně důležité

pro budoucnost Kladna!

Mou důvěru má koaliční kandidátka

Opravíme Kladno. Většinu

kandidátů znám osobně a věřím, že

jsou to lidé na svém místě.

Budeme rádi za vaše

podněty, co byste na

Kladně rádi opravili

spolecne@opravimekladno.cz

www.opravimekladno.cz

@roman.hajek.primatorem

@stankladno

@PiratiKladno

@stankladno

@piratikladno

@romanhajek

Křížovka o ceny

Vyluštěnou tajenku pošlete nejpozději do dne voleb na spolecne@opravimekladno.cz.

Tři vylosovaní šťastlivci od nás dostanou triko.

Kde se můžeme

potkat

větší akce v rámci

kontaktní kampaně

31. 8. odpoledne, u Tržnice, dětská

akce ke konci prázdnin

2. 9. dopoledne, Floriánské

náměstí

5. 9. odpoledne, piknik na náměstí

Jana Masaryka

7. 9. odpoledne, piknik u Normy na

Okrsku 4

8. 9. odpoledne, Havlíčkovo nám.,

Švermov

10. 9. odpoledne, u Sletiště,

odpoledne s účastí Ivana Bartoše

11. 9. odpoledne, u Sletiště

12. 9. odpoledne, piknik v sídlišti

Rabasova

15. 9. odpoledne, piknik Sítná

17. 9. odpoledne, u Sletiště

20. 9. odpoledne, Václavák,

vrchol kampaně za účasti řady

významných tváří obou koaličních

partnerů

Detaily a aktuální přehled

akcí najdete na

www.opravimekladno.cz

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. Pirátské listy jsou dostupné on-line na adrese www.piratskelisty.cz pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno

i bez písemného souhlasu. Číslo 2/2022, Praha, náklad 32.000 ks. Periodicita 2–4 vydání ročně. Datum vydání srpen 2022, registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Roman Hájek. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Starostové Kladno, editor Michal Chalupa.

Fotografie: Karel Pazderka. Tisk: MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha. Vedoucí projektu: Michal Chalupa, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financují Piráti ze státního příspěvku za volby 2021 a z darů svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!