14.10.2022 Views

Žabovřeský zpravodaj 10/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŽABOVŘESKÝ

ZPRAVODAJ

ČÍSLO 10

ŘÍJEN 2022

ROČNÍK 31 I MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

K říjnu neodmyslitelně patří oslava

novodobé státnosti našeho národa.

Tento měsíc máme spojený s datem

28. října 1918, tedy se dnem vzniku samostatného

československého státu, ale

kromě toho také s příchodem krásných

barev podzimního listí a se zádumčivými

a klidnými procházkami přírodou. Tento

úvodník píši v době, kdy zbývá jen pár

dní před letošními komunální volbami

a kdy vlastně nikdo neví, jaký budou mít

jednotlivé kandidující strany volební výsledek

a stejně tak je v neznámu volební

účast. A právě teď, kdy čtete toto říjnové

číslo, je již rozhodnuto a hlasy jsou sečteny.

Kdyby Vám přece jen náhodou

uniklo, jak to celé dopadlo, podívejte se

na stranu 3, kde jsme výsledek letošních

komunálních voleb shrnuli.

Protože tento článek píši nyní v září, tedy

několik dní před koncem současného

mandátu zastupitelů, cítím za povinnost

i slušnost upřímně poděkovat za uplynulé

čtyři roky všem mým kolegům

v Radě městské části, všem zastupitelům,

členkám a členům výborů a komisí,

celému našemu úřadu, rovněž zaměstnancům

našich příspěvkových organizací

a spolků, zkrátka všem, kteří se svou prací

podílejí na tom, že Žabovřesky jsou

skvělým místem k životu.

A protože život není jen práce, je tady

jedna věc, jedna akce, na kterou se těší

snad úplně všichni a já věřím, že jste si

letošní pouštění draků opět nenechali

ujít. I letos totiž proběhla žabovřeská

Drakiáda opět pod taktovkou LATy na

Palackého vrchu, protože máme vyzkoušené,

že tady dostávají draci ten správný

vítr do plachet. A čím výš vyletí, tím lepší

to je!

Přeji všem krásný podzim!

Filip Leder

3

OHLÉDNUTÍ

ZA ORELSKÝMI

4 5

NOVÁ ŠKOLKA

SVATOVÁCLAVSKÝMI MŠ SIROTKOVA

HODY

JAKÝCH BYLO

PRVNÍCH 100+2 LET

ŽABOVŘESKÉHO

FOTBALU?


ZE ŽABOVŘESK

VÍTÁNÍ LETOŠNÍCH PRVŇÁČKŮ

Tento podzim si s námi

zahrává – chvíli krásné

babí léto, chvíli skutečný

nevlídný, chladný

a deštivý podzim.

Ale počasí zkrátka

neporučí nikdo. Takže

jsme se s ohledem na

špatné počasí, které

meteorologové předpovídali, rozhodli

změnit plány a vrátit vítání prvňáčků

do tepla kulturního domu Rubín, na Makovského

náměstí. Víly, skřítkové a další

pohádkové bytosti tak nevládli parkové

ploše na náměstí Svornosti, ale zašli

pro změnu do Rubínu. LATA, která pro

nás již tradičně připravuje program plný

her a překvapení, se jako vždy zhostila

scénáře s milou operativností. Společně

s mými kolegy místostarosty jsme přivítali

všech devět paní učitelek letošních

prvňáčků a popřáli jim i dětem spoustu

úspěchů a radosti ve škole, protože první

třída je prostě první třída! A každá z našich

základních škol tento rok vypravuje

tři první třídy, celkem o 202 žácích. Ať se

všem našim prvňáčkům daří!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

LÉTO PŘINESLO ŘADU INVESTIČNÍCH AKTIVIT

I tohle léto a podzim

jsme v plném rozsahu

využili k realizaci plánovaných

investičních

aktivit. O řadě z nich

jsem Vás informoval v

zářijovém čísle, nicméně

máme další úspěšně

zvládnuté projekty,

které stojí za to zmínit.

Opravovalo se ve školách a školkách,

upravoval se exteriér městské části,

zahájily se práce na vybudování osvětleného

přechodu v dopravně nepřehledném

místě u Kounicových kolejí a dle

stanoveného harmonogramu pokračují

práce na výstavbě Komunitního centra

Plovdivská. Tam jsme se koneckonců

vypravili i společně s Vámi, protože

omrknout stavbu v jejím průběhu je

vždycky zážitek. Prohlédli jsme si jak

přízemí, tak první patro, které ještě před

pár měsíci neexistovalo.

Nyní obrátím pozornost ke školkám –

zde se totiž také podařil velký kus práce.

Máme opraveny rozvody ZTP v MŠ

G. Preissové, což je věc, kterou sice veřejnost

neuvidí, ale ocení ji hlavně děti.

A děti společně s rodiči jistě ocení i to,

že opravíme vnitřní sociální prostory

a střechu tělocvičny Základní školy na

náměstí Svornosti 7. Z venkovních úprav

za zmínku stojí nová podoba chodníku

a parkoviště se zálivem pro vzrostlý

strom na Jindřichově, kterou jsme plně

hradili z rozpočtu obce.

Úplnou novinkou je realizace tří pilotních

designových exteriérových krytů, coby

ohrazení sběrných hnízd na tříděný odpad

na Rosického nám., Klímově a Colově.

Žabovřesky se tak staly pilotující

městskou částí pro metropolitní projekt

SAKO Brno, a.s., který si klade za cíl

sofistikovanou formou zklidnit vizuální

smog sice potřebných, leč ne úplně

vzhledných a barevně pestrých nádob

na tříděný odpad. Na design manuálu

pracoval jeden z nejlepších současných

designérů společně s KAM. A protože

pomalu ale jistě přichází konec stavební

sezóny, už nyní máme seznam věcí, které

bychom chtěli zrealizovat v příštím roce.

Vše je potřeba důkladně promyslet a připravit,

aby se mohlo začít co nejdříve.

Přeji Vám hezké podzimní procházky

našimi Žabinami!

Filip Leder

foto: archiv SKC Rubín, p.o. foto: archiv SKC Rubín, p.o.

2 I

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


OBSAH

ZE ŽABOVŘESK

VÍTÁNÍ LETOŠNÍCH PRVŇÁČKŮ 2

LÉTO PŘINESLO ŘADU

INVESTIČNÍCH AKTIVIT 2

OHLÉDNUTÍ ZA VIII. ROČNÍKEM

ŽABOVŘESKÝCH ORELSKÝCH

SVATOVÁCLAVSKÝCH HODŮ 3

NOVÁ ŠKOLKA – MŠ SIROTKOVA 4

EXKURZE NA TOMKOVO NÁMĚSTÍ 4

JAKÝCH BYLO PRVNÍCH 100+2 LET

ŽABOVŘESKÉHO FOTBALU? 5

STALO SE PŘED 80 LETY 5

MÁME DALŠÍ HEZKÉ HŘIŠTĚ 9

PRVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ

KONFERENCE „SE ŠKOLAMI

ZA ZELENĚJŠÍ BRNO” 9

NAŠI SENIOŘI

NOVINKY PRO LETOŠNÍ

„ŠKOLNÍ ROK“ 6

NA VYCHODILCE JE ŽIVOT

JAKO NA ZÁMKU 6

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DS VYCHODILOVA 6

VOLNÝ ČAS

AUTENTICKÝ PODZIM

NA PROCHÁZCE PO BRNĚ 12

SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE 13

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA 13

LATA ŽABOVŘESKY 13

KULTURA

KULTURNÍ DŮM RUBÍN 14

KINO LUCERNA 14

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

A ZPÁTKY DO ŠKOLY… 14

ŘÍJEN 2022

ZAHÁJENÍ STAVBY

BRNO – ZELENÉHO

II. ETAPA

REKONSTRUKCE

KANALIZACE A VODOVODU

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

pořadí

strana

výsledek

v %

Počet

mandátů

1 Lidovci a Starostové 21,32 6

2 SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 19,89 6

3 ANO 2011 17,61 5

4 Česká pirátská strana 9,77 3

5 Hnutí pro Žabiny 9,44 2

pořadí

strana

výsledek

v %

Počet

mandátů

6 Vaše starostka a ČSSD 8,65 2

7 SPD, Trikolora, Moravané a NK 5,91 1

8 Zelená pro Žabovřesky 4,38 0

9 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 1,71 0

10 RESTART PRO BRNO 1,32 0

Voliči v seznamu: 15 838 • Volební účast: 48,64 % • Platné hlasy: 177 213

OHLÉDNUTÍ ZA VIII. ROČNÍKEM ŽABOVŘESKÝCH

ORELSKÝCH SVATOVÁCLAVSKÝCH HODŮ

Také letos jsme naplnili všechny hodové

tradice. Přichystali máju, hlídali ji

(úspěšně) přes noc strážemi z naší chasy

a v neděli si za účasti veřejnosti užili

všech částí hodů. Nejdříve se konala hodová

mše na Burianově náměstí, následoval

krojovaný průvod se zastavením

u radnice, a nakonec hodová zábava pod

májou na Makovského náměstí. Letos

byla sice trochu zima, ale dobrá nálada,

hudba a taneční vystoupení dětí z Žabiňáčku

a chasy bylo skvělým zážitkem.

Zase byly úžasně připravené kroje, zase

byly šátky perfektně uvázány a spodničky

naškrobeny. Všude voněl rozmarýn,

klobásky a burčák. Letošní hody se

zkrátka povedly.

Velkou pochvalu si tak zaslouží všichni,

kteří se na udržování této tradice celý

rok podílejí. Ve svém volném čase se totiž

věnují něčemu tak úžasnému, jako je

oživení tradice a sounáležitosti s místem,

které je jejich domovem.

Filip Leder a Josef Červenka,

I. místostarosta a starosta Orla-jednoty

Žabovřesky

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

Vydává Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, IČ 09636251 • kontakt: Makovského nám. 3, tel.: 770 160 317, e-mail: zpravodaj@kdrubin.cz

Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o., Mgr. Lucie Wessely, tel. č.: 541 213 704, Zařazené příspěvky

se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka druhé pondělí v měsíci • Náklad 12 000 výtisků • Redakční komise: Zdeněk Maslo – předseda,

Bc. Igor Fučík, MBA – místopředseda, Mgr. Marek Šlapal, Libor Tupa, Denisa Janková, Mgr. Silvie Mrkvanová, Bc. Magdalena Koutská, Sabina Sklenářová,

Ing. Roman Křeček • PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., Mgr. Lucie Wessely – Společensko-kulturní centrum Rubín, p.o. • ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28,

tel.: 549 523 511 • Zdarma • Vydáno 27. září 2022 • Schváleno MK ČR E 12125 • www.nase-zabovresky.cz • Periodický tisk územního samosprávného celku

Distribuce do schránek 1. týden v měsíci • Inzerce: inzerce@nase-zabovresky.cz, tel. 777 554 387 • Sazba a tisk: BMS creative s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno

SKC Rubín, p.o. neodpovídá za obsah placené inzerce na stranách 7, 8, 15 a 16.

ŘÍJEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 3


ZE ŽABOVŘESK

NOVÁ ŠKOLKA – MŠ SIROTKOVA

Říká se, že kdo je připraven, není překvapen.

A o tom, že v Brně schází místa

v mateřských školkách, jste už určitě také

někdy slyšeli. Stávající budovy nejsou

nafukovací, a nové se v hustě zastavěném

území metropole hledají těžko. Také

Žabovřeskám chybí místa ve školkách.

Takže jsem jako ohromnou a jedinečnou

příležitost uviděl v tom, když mi pan ředitel

ZŠ Sirotkova Dan Jedlička v loňském

roce řekl, že se prodává vedlejší rodinný

dům, který sousedí se základní školou.

A protože přání je jedna věc a druhá

jsou peníze, pustili jsme se s brněnským

náměstkem Petrem Hladíkem do práce

a mohu prozradit, že na náš návrh se

podařilo tuto nemovitost zakoupit.

Díky tomu vybudujeme u této základní

školy novou mateřskou školku a obě

školská zařízení spolu provážeme. A to

jak po stránce funkčnosti, tak i architektury.

Koncept již zohledňuje přístavbu

nových odborných učeben ZŠ Sirotkova.

Architektonická podoba nové školky

pracuje se dvěma navzájem kolmými

hmotami a současně se snaží respektovat

sousední rodinný dům. Další dobrou

zprávou v rámci celého řešení je i pozitivní

jednání s EGD o zmenšení a přesunu

stávající trafostanice, čímž by se

získal další prostor pro budovu. Dle konceptu,

který je v současné době zpracován,

bude hlavní vstup do objektu školky

umístěn v předprostoru vedlejšího vstupu

do základní školy při ulici Šeránkova.

EXKURZE NA TOMKOVO NÁMĚSTÍ

Brnem a taky díky opravdu četným exkurzím

Žabiňáků do „tunelu“, nám byla

nabídnuta prohlídka další etapy VMO –

estakády na Tomkově náměstí. To sice

nepatří do Žabovřesk, ale patří k velkým

projektům statutárního města Brna

a ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Brno

dlouhodobě zužuje nedostatečně kapacitní

velký městský okruh, a tak je velmi

dobře, že se rychlým tempem daří výstavba

tohoto důležitého úseku. Práce

na něm začaly 1. 7. 2021 a dokončení je

plánováno na rok 2024. Jako u jiných

velkých infrastrukturních staveb, které

jsou budovány za ostrého provozu, je

i tato rozdělena do různých etap. Proč

se tady kope a staví? Projekt má za cíl

dokončit další část velkého městského

Předprostor je od komunikace oddělen

zídkou a živým plotem, což vytváří klidný

nástup pro děti předškolního věku

a doprovázející rodiče. Přímo z ulice

Šeránkova je navrženo zásobování.

Jak by to celé mohlo vypadat, si už teď

můžete prohlédnout na vizualizacích

prvotního konceptu na https://1url.cz/

@mssirotkova.

Filip Leder

okruhu a dopravně ulevit dotčenému

území, a to jak v limitech exhalací, tak

hluku. Řidiči tak budou moci projet plynuleji

a MHD nebude v oblasti nabírat významná

zpoždění. Po zprovoznění VMO

Rokytova také výrazně poklesne dopravní

zátěž křižovatek. A my jsme se díky

plánované prohlídce mohli podívat i do

míst, kam dosud „lidská noha“ veřejnosti

nevkročila – byli jsme se totiž podívat na

budovaném skeletu mostní konstrukce,

která navždy promění podobu bývalého

„Tomkáče“. Byl to jedinečný zážitek

a pokud byste si chtěli stavbu alespoň

virtuálně přiblížit, doporučuji kliknout na

https://1url.cz/@vmotomkacrokytova.

Přeji všem příjemný podzimní čas!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

vizualizace: Pavel Pekár a kol.

foto: archiv Lucie Pokorné

ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU

3. ŘÍJNA 8–11 hodin Horova, Jindřichova, Korejská, Přívrat

10–14 hodin Zborovská, Bráfova, Kroftova, Štursova

4. ŘÍJNA 8–11 hodin Pod Kaštany, J. Babáka, Kounicova, Minská

10–14 hodin Veveří, Šumavská, Luční

5. ŘÍJNA 8–11 hodin Královopolská, Rosického nám., Sochorova, Technická, Vychodilova

10–14 hodin Burianovo nám., Březinova, Mučednická, Tábor

v noci z 5. na 6. ŘÍJNA – proběhne bez dopravního značení, Veslařská, Žabovřeská vč. VMO, Kníničská

v noci z 6. na 7. ŘÍJNA – proběhne bez dopravního značení, Hradecká

Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí nebo jiný stavebních prací neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb

4 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


JAKÝCH BYLO PRVNÍCH 100+2 LET ŽABOVŘESKÉHO FOTBALU?

V pátek 16. září jsme na žabovřeském

fotbalovém hřišti oslavili 100. narozeniny

existence našeho fotbalového klubu.

Klubu, který zažil časy dobré i zlé a za

tu dobu stihl vychovat hodně sportovců,

kteří fotbalem žili a žijí vážně a naplno.

Je jasné, že na narozeninách nemohli

chybět ani rodiče žáků klubu a bylo

vidět, že i oni si to umí pořádně užít.

Organizaci a kulturní program si vzalo

na starost naše SKC Rubín, p.o. a o sportovní

část se postarali domácí. Oslava

to byla báječná. Hrálo se, tancovalo, povídalo,

zápasilo, ale i tzv. „blblo“ – třeba

na skluzavce nebo na profi florbalové

ploše. A jaká by to byla oslava bez hostů

a dárků? Takže cukrová vata se točila do

roztrhání, rozdávaly se zlaté medaile vítězným

týmům v dětských a žákovských

kategoriích, děkovalo se trenérům a vše

dobré přišel našemu klubu popřát i náměstek

primátorky Petr Hladík. Protože

se skoro na každé narozeninové oslavě

přihodí něco mimo plánovaný program,

stal se pan náměstek součástí křtu nové

vlajky mládežnického fotbalového klubu

U12. Nakonec přišel dárek pro všechny –

rockový set čtrnáctičlenného bandu The

People, s muzikou, která nenechala sedět

skutečně nikoho. Oslavy se zúčastnilo

přes 500 milovníků fotbalu a všichni

byli zajedno, že bychom tahle setkání

měli dělat častěji, nejen jednou za sto let.

Takže kdo ví, třeba jsme právě odstartovali

nějakou novou žabovřeskou tradici.

Pro úplnost dodáváme, že úplně první

název a legenda spojená s historií Žabovřesk

byl fotbalový klub Meteor, pak

to byl fotbalový klub Žabovřesky, a nakonec

se v roce 2007 spojily dva menší

kluby s dlouhou historií, FK Žabovřesky

a FC Komín, v jeden klub – FC Svratka

Brno. Ten důvod byl jasný, umožnit

trénovat všem věkovým kategoriím

STALO SE PŘED 80 LETY

Dne 27. října 1942, v předvečer 24. výročí

vzniku samostatného Československa,

byli v Berlíně – Plötzensee popraveni

také čtyři čeští vlastenci, členové odbojové

organizace Obrana národa, které

zatklo Gestapo již koncem roku 1939.

Soud proběhl 9. června 1942, kdy Berlínem

procházel pohřební průvod s ostatky

Reinharda Heydricha. Znamenalo to

vynesení rozsudků smrti pro výstrahu.

Josef Jaroš (nar. 1. 2. 1879) byl notář,

od roku 1935 žil v Brně Žabovřeskách

v dnešní Žižkově ulici. Byl zapojen

v odbojové organizaci Obrana národa.

Podílel se význačnými finančními částkami

na její činnost. Gestapo ho zatklo

20. 11. 1939. Byl vězněn na Špilberku,

v Kounicových kolejích a v Berlíně.

Jaroslav Skryja (nar. 11. 3. 1895) byl povoláním

učitel, aktivní činovník Sokola,

spolupracovník redakce časopisu Tyrš.

Působil v Kravařích, Dolních Kounicích,

V Brně-Líšni a měšťanské chlapecké škole

v Brně-Žabovřeskách. V organizaci

Obrana národa působil jako okresní

velitel Brno-venkov. Byl zatčen Gestapem

13. 12. 1939 přímo při vyučování.

Jan Uher (nar. 28. 1. 1891) byl pedagog,

psycholog, sociolog, profesor Filozofické

fakulty Masarykovy univerzity a také

předseda České obce sokolské. Od roku

1930 bydlel s rodinou v Brně na Rudišově

ulici. Dne 20. 11. 1939 byl pro účast

v odbojové organizaci Obrana národa

zatčen, vězněn na několika místech

a v Berlíně-Alt Moabitu 9. 6. 1942 odsouzen

k smrti.

Antonín František Slavík (nar. 20. 1.

1893), inženýr v oboru elektrotechniky

a radiotelegrafie. Vystudoval Vysokou

školu elektrotechnickou v Brně, École

superiéure d´elektricité v Paříži, později

i dějiny hudby a výtvarného umění

MU v Brně. Ovládal několik jazyků. Do

roku 1925 působil jako vojenský radiotelegrafista,

v témže roce začal působit

ZE ŽABOVŘESK

v dostatečných časech. Už patnáct let

tak trénuje příprava a žáci v Žabovřeskách

pod názvem Tréninkové středisko

mládeže a dorost + muži trénují na hřišti

v Komíně. Toto spojení přineslo ještě

jednu skvělou věc, v případě jakékoliv

havárie na jednom z hřišť je možné

sehrát utkání na druhém hřišti vzhledem

k jejich vzájemné blízkosti.

Filip Leder, I.místostarosta

Pavel Crhan, sportovní manager

FC Svratka, z.s.

v brněnské pobočce Radiojournalu. Po

uvolnění z vojenské služby v roce 1926

se plně věnoval rozhlasu a v roce 1928

se stal prvním ředitelem brněnského

Radiojournalu. Od roku 1931 žil s rodinou

v Brně-Žabovřeskách na Tůmově ulici.

Za odbojovou činnost v organizaci Obrana

národa byl zatčen 14. 12. 1939, vězněn

na Špilberku, v Kounicových kolejích, ve

Vratislavi a v Berlíně-Alt Moabitu. Dne

9. 6. 1942 byl odsouzen k smrti gilotinou

spolu s Josefem Jarošem, Jaroslavem

Skryjou a Janem Uhrem.

Je zapotřebí si připomínat osudy těchto

vlastenců, příslušníků české inteligence,

kteří se, vědomi si nebezpečí,

aktivně zapojili do odbojové činnosti

proti nacistické zvůli. Všichni měli vztah

k Žabovřeskám. Věřili ve šťastnou budoucnost

Československé republiky.

Od jejich smrti uplyne 27. října 2022

osmdesát let.

Petr Hubáček,

Blažena Hubáčková-Slavíková

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ŘÍJEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 5


NAŠI SENIOŘI

NOVINKY PRO LETOŠNÍ „ŠKOLNÍ ROK“

S novým školním rokem

otevíráme nejen

nový cyklus naší Žabovřeské

seniorské akademie,

ale rozšiřujeme

i nabídku volnočasových

aktivit jak pro

seniory, tak pro děti

či rodiče. Aktivitou,

kterou jsem chtěl dlouhodobě do naší

nabídky zařadit, jsou kurzy keramiky.

A je to tady! Od poloviny října začínáme

s naším prvním kurzem keramiky na ZŠ

Sirotkova. Skupina zájemců je s ohledem

na velikost keramické dílny limitována

NA VYCHODILCE JE ŽIVOT JAKO NA ZÁMKU

Rád navštěvuji náš Domov seniorů na

Vychodilově a rád si se zdejšími lidmi

povídám. Co člověk, to příběh, který

Vás něčím překvapí. V létě jsem si domluvil

schůzku na lavičce zdejší zahrady

s panem inženýrem Czókolym, protože

i já jsem profesí inženýr. A jak se ukázalo,

máme společné nejen technické vzdělání,

ale i smysl pro humor.

Pan Czókoly je jedním ze čtyř klientů

domova, kteří tu společně s panem

ředitelem žijí přes dvacet let. A po těch

letech, kdy mu naše Vychodilka slouží

jako domov, má jen slova uznání a pochvaly.

„Na prvním místě bych uvedl

přepychovou vybavenost domova s nadstandardní

péčí o naše zdraví, zábavu a

poučení, ve všech směrech moderního

POZVÁNKA

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DS VYCHODILOVA

V rámci Týdne sociálních služeb ČR

srdečně zveme veřejnost

k prohlídce obou budov

Domova pro seniory Vychodilova

Tábor 22 a Vychodilova 20

ve středu 5. října 2022

v době od 8,00 do 16,00 hodin

Rádi přivítáme všechny zájemce

o návštěvu našeho zařízení, kteří si

mohou prohlédnout společné

prostory domova i vybrané pokoje

našich obyvatel.

Žádáme návštěvníky, aby s ohledem

na bezpečnost obyvatel domova

respektovali případná aktuální

opatření proti epidemii COVID-19.

Petr Němec, ředitel

na 10 uchazečů a jako obvykle platí, že

kdo se dřív přihlásí, ten kurz navštěvuje.

Hlásit se jako obvykle můžete u paní

kolegyně Mgr. Lucie Wessely v KD Rubín,

na email: wessely@kdrubin.cz nebo

na tel.: 608 852 069. S ohledem na to,

že se stále zvyšují náklady na energie

i materiál, je roční kurzovné stanoveno

na 2 000,- Kč, které alespoň částečně

pokryje náklady na hlínu a energii při

vypalování výrobků v peci. Druhou aktivitou,

za kterou jsem nesmírně rád,

jsou kurzy šití na stroji, které budeme

zahajovat na Eliášově (zde chystáme

i výtvarný kroužek pro děti!). A do třetice

všeho dobrého – Čtenářský klub,

který nabídne svým frekventantům

možnost seznámit se se zajímavými tituly

a autory. V nabídce nadále zůstává

kurz luštění a sudoku Chytrá žaba,

dále nabízíme cvičení (ZŠ Sirotkova,

DSA Rubínek) a můžeme jít i malovat

(Art klub Pod Kaštany), či si procvičit

své jazykové znalosti (kurzy na ZŠ Sirotkova).

Těším se na setkání s Vámi

při některé z aktivit, které jsme pro Vás

s SKC Rubín, p.o. připravili.

Pavel Tyralík, II. místostarosta

žití. Často se o našem domově vyjadřuji

jako o „životě na zámku“. Mimo výše uvedené

je nutné vysoce hodnotit umístění

domova v lokalitě s přebohatou zelení

a bezprostřední blízkostí služeb všeho

druhu včetně MHD. Mám také moc rád

zdejší malý park zdobený vzrostlými

stromy a květy, včetně vybavení, jakoby

kandidoval na první místo v republice.“

A já jen dodávám, že pan Czókoly není

jen návštěvníkem tohoto parku, ale on se

i aktivně o pořádek v něm stará.

Když bychom se vrátili o nějaký ten pátek

nazpět, jaká je Vaše profesní dráha?

Začínal jsem ve stavebním provozu

u Vojenských staveb Praha na letišti

v Náměšti nad Oslavou. Pak jsem pokračoval

jako dispečer PSV (přidružená

stavební výroba) celkem 6 let. Poté jsem

na deset let zakotvil u Montovaných staveb

Brno jako samostatný projektant,

specialista na techniku zařizování budov.

A následně jsem 25 let pracoval ve funkci

vedoucího investičního referenta až do

svého důchodového věku.

Na co jste ve své profesní praxi nejvíce

pyšný?

Musím poněkud neskromně říci, že obzvlášť

bohatou zkušenost mám se svépomocnou

výstavbou. Zkrátka taková

doba to tehdy byla. A stavěl jsem nejen

soukromě, ale i v zaměstnání. Osobně

jsem pouze s výpomocí brigádníků postavil

tehdy novou, šestipodlažní budovu

pro Energetický ústav. Dlužno říci, že ti

brigádníci nebyli žádní dělníci, byli to výzkumní

pracovníci. Za tuto budovu jsem

byl oceněn tehdejším ministrem energetiky

Ing. Vladimírem Dlouhým. A veřejné

pochvaly se mi dostalo i na veřejné schůzi

zaměstnanců, z úst předsedy ROH

Františka Procházky, který ji označil za

můj pomník.

A kdybychom se vrátili ještě o kousek

dál, do Vašeho dětství, na co byste si

vzpomněl?

No, nemám moc rád plavání, takže když

Vám řeknu, že jsem se jako kluk třikrát

málem utopil, můžete mi to na sto procent

věřit. Ale jak vidíte, všechno vždycky

dobře dopadlo.

Pane inženýre, vypadáte tak svěže, kolikže

Vám je to let?

No přece pouhých 88. Rád čtu, luštím sudoku

a hraji šachy.

Z lavičky v parku na Vychodilce

Pavel Tyralík a Ján Czókoly

foto: archiv SKC Rubín, p.o.

6 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


SERVIS a OPRAVA

NOTEBOOKŮ

& POČÍTAČŮ

Diagnostika ZDARMA!

Vyzvednutí u Vás.

Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě,

25 let praxe.

Bednář I 608 880 107

MALBY

TAPETOVÁNÍ

21 Kč/m 2

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ

A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

NÁTĚRY DVEŘÍ

450 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD,

STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

platba hotově SLEVA 250 Kč!

606 469 316

www.maliribrno-hezky.cz

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

INZERCE

REKONSTRUKCE

bytových jader, koupelen a topení

Poradenství, návrh, realizace na klíč

+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

INZERCE

VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.

Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz

tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

DĚKUJEME

ZA VÁŠ HLAS

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

A JEŠTĚ VÍCE DĚKUJEME ZA HLASY, KTERÉ JSTE DALI NÁM.

VELMI SI VÁŽÍME VAŠÍ PODPORY A VĚŘÍME, ŽE S VAŠÍ POMOCÍ

BUDEME MÍT ŠANCI SPLNIT NAŠE SPOLEČNÉ CÍLE.

Projektant pozemních staveb – Rosice

• Vítáme praxi 5 let a více.

• Mzda 45 000 Kč až 60 000 Kč /

měsíc.

• 5 týdnů dovolené.

• Firemní auto i pro soukromé účely.

• Služební telefon.

• Pružná pracovní doba.

• Pohodlné parkování u kanceláře.

Více informací na www.qualitygroup.cz

či telefonu +420 736 105 226.

Milí sousedé,

komunální volby jsou za námi a já bych chtěl za sebe

i za tým žabovřeských lidovců a starostů opravdu moc

poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám a dali tak

najevo, že jim není jedno, jak by měla naše městská část

pro další čtyři roky vypadat.

Věřím, že naše práce a zejména její výsledky k tomu byly

tím nejlepším argumentem.

Cítíme to jako závazek k tomu, aby naše Žabiny byly stále

tak krásnou a pohodovou městskou částí, která se trvale

a udržitelně rozvíjí. Uděláme pro to všechno,

co bude v našich silách.

DĚKUJEME


INZERCE

Čekáte děťátko a připravujete se k porodu? Přemýšlíte, kterou

porodnici si vybrat? Jak podpořit fyzickou přípravu sebe i miminka

k porodu? Nebo již máte doma malé miminko?

www.pohrby.cz

• Webinář Na začátku těhotenství

• Pětidílný Kurz předporodní přípravy

• Jednorázové setkání Před porodem

• Cvičení Spinning Babies

• Kurz Praktická příprava ke kojení

• Kurz Vázání šátku

• Kurz Plenky a bezplenková metoda

• Kurz Příkrmy a výživa dětí po 6. měsíci věku

• Seminář Význam dlouhodobého kojení

• Webinář Ne/plodné období po porodu

Tým našich zkušených lektorek se těší na setkání s Vámi. Ať již osobně

u nás v Centru naděje a pomoci v Brně nebo formou on-line.

Jsme tady i pro Vás!

www.cenap.cz

Instalatérství

Drobné opravy vody,

topení a odpadu.

Rychle – Non stop

tel. 608 045 745

PODLAHÁŘSTVÍ

Slezák • 724 738 924

Kompletní podlahářské

práce včetně materiálu

RENOVACE PARKET

broušení, tmelení, lak

395 Kč/m 2

www.podlahyslezak.cz

CHRÁNĚNÁ MONTÁŽNÍ DÍLNA

HLEDÁ ŽENY A MUŽE S OZP

JEDNODUCHÁ RUČNÍ

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Úvazek dle dohody 4–6 hodin denně.

Pouze ranní směna.

Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce:

Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

telefon: 775 330 122

e-mail: info@meta-pyro.cz


MÁME DALŠÍ HEZKÉ HŘIŠTĚ

Předposlední prázdninový den jsme si

slavnostně otevřeli „brány“ našeho nového

polyfunkčního hřiště pro míčové hry

na Vychodilově ulici. A aby to byla vážně

pecka, a na tohle otevírání se ještě dlouho

vzpomínalo, pozvali jsme si dva týmy,

aby naše hřiště vyzkoušely. Na basketbalové

koše tak jako první zaútočily zlaté

medailistky BK Žabiny Brno a o fotbal se

postarali kluci z FC Svratka Brno.

A pak už si děti mohly s profíky zahrát

na zbrusu novém protihlukovém

povrchu hřiště, trefovat jak fotbalové

branky, tak basketbalové koše, zatímco

my dospělí jsme měli čas si popovídat.

A probrali jsme toho vážně hodně! Hřiště,

které jsme vybudovali v průběhu letních

prázdnin, nahradilo zastaralý asfaltový

plácek a s ohledem na jeho oplocení tak

vznikla bezpečná plocha pro míčové hry.

Věřím, že hřiště, kde si mohou všechny

věkové kategorie zahrát fotbal, minivolejbal

nebo mininohejbal, už plně slouží.

Filip Leder

ZE ŽABOVŘESK

PRVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ KONFERENCE

„SE ŠKOLAMI ZA ZELENĚJŠÍ BRNO” SE KONALA V RUBÍNU

Všichni máme spojený náš kulturní dům

Rubín hlavně s kulturou a akcemi, které

zpříjemňují náš volný čas. Po generální

opravě se Rubín ovšem stal multifunkčním

objektem, schopným hostit jakoukoli

akci – a třeba i první metropolitní environmentální

konferenci s názvem „Se

školami za zelenější Brno“, kterou organizovala

akciová společnost SAKO Brno,

s podporou odboru školství brněnského

magistrátu. Záštitu nad akcí převzal

I. náměstek primátorky Petr Hladík a spolupořadatelem

akce byla Lipka – školské

zařízení pro environmentální vzdělávání

Brno, p.o.

Šlo o úplně první konferenci tohoto druhu

v Brně, čemuž odpovídal ambiciózní

cíl, a sice aktivně zapojit žákovské parlamenty

do témat a aktivit, které musí

každé SMART (tedy chytré a moderním

technologiím otevřené) město a každá

SMART firma řešit.

Součástí programu bylo pět workshopů:

1. chytré využití odpadu a solární energie

2. využití aplikace Munipolis + Brňáci pro

Brno v praxi

3. recyklace, smart art – pod vedení Vojtěcha

Tomana, autora sochy Brněnské

jedničky, která je vystavená u sběrného

střediska odpadu Sochorova

4. téma enviromentálních změn, které

si vzalo na starosti sdružení Lipka

5. workshop pro učitele – CEDU, jak efektivně

pracovat se žákovskými parlamenty

Do tohoto pilotního projektu se zapojilo

16 městských parlamentů základních

škol. Každá škola vyslala čtyři ambasadory

a jednoho environmentalistu, což

už dohromady dalo pěkný a hodnotný

myšlenkový kvas. Myslím, že už přímo

z ohlasů na konferenci bylo jasné, že

idea žabovřeského místostarosty a předsedy

představenstva SAKO Brno Filipa

Ledera, který od počátku stál za celým

projektem, se perfektně vydařila. Během

této konference se totiž podařilo

realizovat životaschopnou komunikační

platformu dětí i dospělých, protože děti

jednou budou dospělí a pokud už nyní

pochopí, jak se dá chytře dále odpad využít,

je to super.

Vždyť přece chytré město potřebuje

chytrý a udržitelný systém nakládání

s odpadem. A jak zdůrazňovali sami studenti

„chytré město na to potřebuje jít

chytře, se zapojením těch, kdo v něm

žijí.“ Na závěr akce nás jednotliví mluvčí

workshopů seznámili s výstupy z jejich

tematické skupiny, protože i veřejná

prezentace patří k roli členů parlamentu.

Skvělá atmosféra vyvrcholila uznáním

pro akciovku SAKO, která jako první ze

všech městských společností na to jde

vážně chytře. Jak zdůraznil předseda

představenstva Filip Leder, „je prostě

čas, na to kouknout jinak!“ A všichni

této myšlence dali palec nahoru. Pak přišlo

focení, selfíčka s panem předsedou

a přání, aby se taková konference uskutečnila

zase. Tak uvidíme.

Petra Kačírková,

ředitelka SKC Rubín, p.o.

foto: archiv SKC Rubín, p.o. foto: archiv SKC Rubín, p.o.

ZÁŘÍ 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 9


Z NAŠICH ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIROTKOVA 36

… TAKÉ NA WWW.ZSSIROTKOVA.CZ

CO CHYSTÁME NA ZŠ SIROTKOVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Na začátku školního roku organizujeme

pro nově vzniklé třídní kolektivy

adaptační pobyty. Prvňáčci mají tematické

adapťáky v Brně, ostatní odjíždí do

Fryštáku, do Češkovic nebo do Mladočova.

Všechny adaptační pobyty připravují

s třídními učiteli i školní psycholožka

a sociální pedagožka.

Počítáme s tím, že v novém školním roce

opět využijeme druhého učitele v hodinách

tělesné výchovy ve všech třídách

1.–4. ročníku. Zpravidla s třídním učitelem

bude v hodinách přítomen ještě jeden

učitel aprobovaný na výuku Tv. Společně

tak budou mít možnost rozdělit si třídu

na poloviny, výrazně individualizovat výuku

Tv u nejmenších žáků a věnovat se

aktivitám, které by při výuce celého třídního

kolektivu nebylo možné realizovat.

Pro příští školní rok zvyšujeme počet

půlených hodin českého jazyka a matematiky

ve všech třídách. Přidáváme také

hodiny, ve kterých se dětem individuálně

věnuje speciální pedagog. Všechny třídy

I. stupně a většina tříd II. stupně má

v rozvrhu dvě takové hodiny týdně. Speciální

pedagogové tak mohou pružně

reagovat na aktuální potřeby žáků. Navíc

ve třetích a čtvrtých třídách budeme

speciálního pedagoga využívat na dvě

hodiny týdně jako druhého tandemového

učitele ve výuce českého jazyka.

Letos jsme přidali hodiny rodilým mluvčím.

Jeden pracuje ve škole již skoro na

celý úvazek, druhý dochází do školy tři

dny v týdnu. Rodilí mluvčí učí samostatně

konverzaci v anglickém jazyce v osmém

ročníku a dále jsou využíváni jako

tandemoví učitelé do hodin angličtiny na

konverzační témata. Příležitostně budeme

využívat rodilé mluvčí i v ostatních

cizích jazycích – němčině a španělštině.

Od září budeme informatiku podle upraveného

ŠVP vyučovat ve 4. a 5. ročníku.

Všichni žáci se v rámci tohoto předmětu

seznámí se základy programování,

robotiky a zpracování dat. Ve vyšších

ročnících bude náplní informatiky algoritmizace

a mimo již zmiňované programování

a robotiky také kódování informací

či psaní všemi deseti prsty.

Novinkou v tomto školním roce je výuka

odborných předmětů ve formě dvouhodinovek.

Chystáme se zorganizovat také velké

množství projektů a zajímavých akcí.

Z projektových dnů zmíním Thanksgiving

day, Cestovní veletrh, Anglický den,

Ekologický den, Den finanční gramotnosti.

Zorganizujeme vánoční laťku (soutěž

ve skoku do výšky), turnaj v japonské

vybíjené a florbalu. Žáci s námi budou

moci jet na tři lyžařské kurzy v ČR, na

jeden zdokonalovací lyžařský kurz v Rakousku,

na zájezd do Anglie a v létě do

Rakouska. Připravené máme terénní cvičení

zeměpisu pro šesťáky v Ivančicích.

Našim dětem opět nabízíme velké množství

kroužků, které smysluplně vyplňují

jejich volný čas.

Počítáme nadále také s výukou žabovřeských

seniorů v oblasti využití počítačů

v běžném životě a s výukou angličtiny.

Novinkou pak bude celoroční kurz keramiky

pro dříve narozené spoluobčany.

Všechny kurzy plánujeme zahájit během

měsíce října. Za všechny ve škole doufáme,

že školní rok a veškeré plánované

aktivity proběhnou bez v posledních

letech tak častých omezení.

Dan Jedlička, ředitel školy

ZVONKY PRO ŽABINY

Žákovský parlament ZŠ Sirotkova si často zve na besedy zajímavé

hosty z veřejného života. Jedním z nich byl již vícekrát náš

kamarád, vozíčkář Standa Joukal, který před třemi lety skončil

na vozíku po klíšťové borelióze. Na základě jeho nepříliš dobrých

zkušeností s bezbariérovostí v Brně jsme se rozhodli zmapovat

dostupnost služeb na hlavní žabovřeské tepně – v ulicích Veveří,

Minská a Horova. Naším cílem bylo umístit na vybrané provozovny

bezdrátové zvonky, které by usnadnily využití služeb jak

našim tělesně postiženým občanům, tak například seniorům.

V jarních měsících členové Žákovského parlamentu (společně se

Standou na vozíčku) vyrazili do terénu a osobně oslovili většinu

podnikatelských subjektů v uvedené oblasti, představili jim projekt,

vysvětlili záměr a zaregistrovali si případné zájemce. S projektem

jsme seznámili i zástupce ÚMČ Brno Žabovřesky – paní

starostku Mgr. Lucii Pokornou a pana místostarostu Mgr. Filipa

Ledera, kteří byli touto aktivitou potěšeni.

Pan místostarosta nám pomohl najít cestu, jak získat potřebný

finanční obnos. Obrátili jsme se na Magistrát města Brna, ve

spolupráci s Klubem rodičů ZŠ Sirotkova jsme vyplnili žádost

o dotaci a v září nám byla schválena jednorázová částka ve výši

20 000,- Kč, která by měla být dostačující pro nákup cca 50 kusů

bezdrátových zvonků.

Velice se těšíme na chvíli, kdy budeme moci slavnostně zvonky

předat zájemcům, stejně tak věříme, že i na základě tohoto

článku se nám ozvou další případní zájemci z řad žabovřeských

podnikatelů, kterým není život našich postižených spoluobčanů

lhostejný. (kontaktujte nás prosím na: ulc@zssirotkova.cz)

Jsme rádi, že můžeme Městské části Brno-Žabovřesky pomoci

s rozvojem bezbariérovosti, zároveň je tato akce skvělou příležitostí

rozvíjet u žáků naší školy aktivní občanství a komunikativní

dovednosti. Nadšení bylo obrovské, proto bylo těžké je občas

motivovat do další práce, když se setkali s nepochopením a slušně

řečeno „chladnější“ reakcí oslovených subjektů... Naopak bych

rád touto cestou poděkoval mimo jiné paní Borákové z cukrárny

Bali, která celý tým po horkém dni obdarovala parádní zmrzkou!

Pro mě osobně je skvělým pocitem, že mám kolem sebe děti,

kterým není zatěžko obětovat svůj volný čas pro druhé a svými

aktivitami se podílet na pozitivním rozvoji PR naší či spíše

JEJICH školy. Díky!

Lukáš Ulč, vedoucí ŽP

KLUB RODIČŮ ZŠ BRNO, SIROTKOVA 36 ZVE NA TRADIČNÍ

BURZU

SPORTOVNÍCH

POTŘEB

VÝBĚR ZBOŽÍ

PÁTEK 4. LISTOPADU OD 16 DO 20 HODIN

PRODEJ ZBOŽÍ

SOBOTA 5. LISTOPADU 2022

OD 8 DO 12 HODIN

VÝDEJ PENĚZ A NEPRODANÉHO ZBOŽÍ

V SOBOTU 5. LISTOPADU OD 12.30 DO 15.00 HODIN

VYBÍRÁME SPORTOVNÍ VYBAVENÍ:

lyžařské, snowboardové i běžkařské, brusle, helmy,

kolečkové brusle, sportovní oblečení, bundy, rukavice, brýle,

kombinézy, jízdní kola, koloběžky, odrážedla, batohy,

tenisové rakety a další zboží týkající se sportu!

MÁTE MOŽNOST ZAREGISTROVAT SI NABÍZENÉ ZBOŽÍ

PŘES INTERNET A UŠETŘIT TAK ČAS PŘI VÝBĚRU

NA WEBOVÉ ADRESE WWW.ZSSIROTKOVA.CZ/BURZA

(od 25. 10. do 2. 11.)

EXPRESNÍ POKLADNA PRO PŘÍJEM PŘEDEM

REGISTROVANÉHO ZBOŽÍ NEBO DO 3 POLOŽEK

Řád burzy, registrace na www.zssirotkova.cz/burza

další informace a řešení problémů na tel. 541 211 945

10 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1

… TAKÉ NA WWW.ZSBABAK.CZ

NAŠI PRVŇÁČCI BUDOU MÍT SVÉ STRÁŽCE

Přátelskou a pohodovou atmosféru pro

děti i dospělé v naší škole se snažíme

podporovat různými způsoby. Jedním

z nich je spolupráce nejstarších dětí

s těmi nejmladšími – tj. prvňáčky.

Letos si žáci 9. ročníků, tzv. strážci, připravují

akce pro své malé spolužáky. Budou

se pravidelně scházet o přestávkách

Z NAŠICH ŠKOL

a hrát hry, nachystají tematická setkání

na oslavu svátků a významných dnů.

V rámci hodin češtiny se také pokusí

napsat a namluvit audiopohádku o oblíbeném

plyšákovi. Malí spolužáci časem

ztratí ostych a obavu z velkých strážců,

budou se cítit lépe ve společných prostorách

školy a časem třeba sami vymyslí

způsob, jak velkým spolužákům jejich

snahu oplatí.

Všichni se chceme cítit dobře a bezpečně.

Proto posilujeme v dětech smysl pro

respekt, úctu a kamarádství a ochotu pomáhat

si.

Jana Jourová, výchovná poradkyně

(SUPER)HRDINOVÉ

Jako téma adaptačního dne, který tradičně

probíhá na začátku školního roku,

si letos naše škola zvolila téma HRDINO-

VÉ. Jedná se o akci, která formou her

a zábavy dětem pomáhá více poznat

ostatní i sebe.

Hrdinové a jejich schopnosti se stali hlavním

tématem, protože v této nelehké

době je potřeba si uvědomit, že každý

z nás má v sobě potenciál neobjevených

(super) schopností, které mohou pomáhat

jak nám samým, tak i lidem kolem

nás.

Třídní kolektivy se na jednotlivých stanovištích

věnovaly schopnostem logiky,

trpělivosti, síly, praktičnosti, spolupráce,

paměti, znalosti, smyslovému vnímání,

ochoty a vytrvalosti. V závěru si každý

žák vytvořil svého fiktivního superhrdinu,

který ztělesňoval jeho schopnosti

a vnitřní sílu.

Cílem celého dne bylo vytvoření společných

prožitků v nezvyklých úkolech

a situacích vedoucí ke spolupracujícím

kolektivům, jejich větší soudržnosti

a příjemné atmosféře mezi žáky v naší

škole.

Pavla Tejkalová, třídní učitelka 9. B

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. SVORNOSTI 7

… TAKÉ NA WWW.ZSNSVOR.CZ

AHOJ, JÁ JSEM MOŘSKÁ PANDA!

Děti jsou velice inspirativní, mohou nás

mnohému naučit, stačí jim jen naslouchat.

Jsou bezelstné a velice upřímné.

Tak například, když vám je čtyřicet, řeknou

vám, že vypadáte jako jejich babička,

když s nimi svačíte, zeptají se, jestli

mohou ochutnat a když je potěšíte, řeknou

vám, že jste nejlepší na světě.

Práce s dětmi je náročná, zodpovědná

a často velice vyčerpávající, ale je mnoho

důvodů, proč vás tato práce chytne za

srdce a už vás prostě nepustí. Kreativita

je schopnost, kterou má snad každé dítě,

časem, jak dospíváme, mnozí z nás tuto

schopnost ztrácejí a je to veliká škoda.

Při práci s dětmi je schopnost být kreativní

velkou výhodou – přinejmenším

vám usnadní porozumět dětské duši.

Většina dětí v družině ani pořádně nerozumí

slovu fantazie, nicméně jsou mistři

v tomto oboru a je často zážitek jenom

pozorovat je při hře či tvorbě.

Jak jsem již zmínila, děti jsou upřímné

a tak se někdy stane, že si vzájemně ublíží,

aniž by tak úplně chtěly. Tam ta tlustá

holčička, tak ta má kabát jako já. Proč

ten černý kluk vůbec nejí maso? Proč ten

kluk nemá nikdy svačinu? Podobné otázky

nám kladou děti téměř denně. To, co

je pro nás dospělé takzvané tabu, to je

pro děti jen přirozená zvídavost a neznalost.

Děti ještě neví, co je to takt a teprve

si osvojují základy slušného chování.

Je povinností nás dospělých, abychom

jim vše trpělivě a přiměřeně vysvětlili.

My, rodiče a pedagogové, jim vše musíme

vysvětlit, hovořit s nimi a být trpěliví.

Šikana je velmi závažná věc a její hranice

jsou mnohdy tenké a vždy je potřeba

se této problematice pečlivě věnovat

a hlavně ji předcházet. Výše zmíněné

dotazy mladších dětí jsou skutečně často

nevinné. Přesto může dojít k jejich

špatné interpretaci. Stačí, pokud vám

doma dítě s pláčem oznámí, že o něm

někdo mluví škaredě. Každý rodič má

potřebu to svoje mládě chránit, a tak

to také má být. Někdy se však stane, že

aniž bychom my, jako ti dospělí a rozumní,

nejprve trochu „vychladli“ a zjistili si o

příhodě víc, řekneme něco nevhodného,

nebo přímo ošklivého.

Děti jsou velice tvárné, naslouchají

a vstřebávají jako houby. Pokud jim

my dospělí ukážeme ten správný směr,

skoro vždy to pochopí.

Ráda dětem dopřeji, aby si takzvaně povolily

uzdu fantazie. Terezka tak jednou

do své činnosti úplně ponořila a namalovala

krásný a taky celkem velký obrázek.

Chodila jsem několikrát kolem ní a abych

pravdu řekla, netušila jsem, co za prapodivné,

ale velice roztomilé zvířátko to jen

kreslí. Poté, co jsem se zeptala, odpověděla

mi zcela suverénně, že to je přece

mořská panda! Její odpověď mě skutečně

pobavila a říkala jsem si, co na to asi

řeknou děti. Děti Terezčin výtvor velice

obdivovaly, nicméně si taky zcela nevěděly

rady s interpretací. „Terko, co to maluješ?“

Ptaly se děti. „No přece mořskou

pandu!“ odpověděla Terezka suverénně.

„Aha, no jasně.“ Taková a velice podobná

byla odpověď většiny dětí. Představte si

ale jinou situaci, kdy někdo z dospělých,

či dětí Terezce obrázek pohaní, zareaguje

třeba větou, že mořská panda je přece

nesmysl. Co by nastalo potom?

Tato milá příhoda z konce školního roku

mě utvrdila v tom, že děti si odlišnosti

určitě všímají, nicméně, mnohem lépe

a snadněji ji přijímají než my, dospělí.

Pokud dětem včas a srozumitelně vysvětlíme,

že každý z nás je úplně jiný

a právě proto je „náš“ svět tak krásný

a že být jiný neznamená být horší, většinou

to velice rychle pochopí. Pokud však

budou poslouchat nenávistné a xenofobní

názory nás dospělých, nemůžeme

se potom divit, že je budou interpretovat

i na veřejnosti.

Někdo může mít zdravotní, či jiný hendikep,

někdo je zase silnější postavy. Jestli

má kluk rád růžovou barvu? Proč ne?

Spolužák má až příliš mnoho pih, nebo

má naopak tmavší pleť, nebo je z Filipín,

či Ukrajiny a mohla bych pokračovat

ještě mnohem déle…

Děti se s jinakostí vyrovnají mnohem

snadněji než my, dospělí. Pokud to pochopíme

a v případě potřeby je nasměrujeme

správným směrem, nejenže velmi

často předejdeme zbytečným konfliktům,

ale ten „náš“, různorodý svět bude

i mnohem krásnější.

Zuzana Blahová

kresba: archiv ZŠ a MŠ nám. Svornosti

ŘÍJEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 11


ZE ŽABOVŘESK

AUTENTICKÝ PODZIM NA PROCHÁZCE PO BRNĚ

Série autentických prohlídek Vás znovu

vytáhne do ulic Brna poznávat jeho více

i méně známou historii s TIC BRNO.

Podzimní témata přinesou například

historický pohled na oblast Cejlu nebo

procházku spjatou s básníkem Janem

Skácelem

Projděte si vily v brněnských Žabovřeskách

nebo Ústřední hřbitov, poznejte

město za hradbami, Brno a podzim ve

středověku i všechny brněnské svaté.

Obdivujte muraly v brněnském Bronxu,

krásy ulice Hlinky, oslavte Mezinárodní

den biodiverzity na prohlídce s názvem

Neživá příroda v centru Brna. Sametovou

revoluci připomene prohlídka 17. listopad

v Brně. Nejoblíbenější letošní procházky

vás zavedou za brány brněnského výstaviště,

kde se seznámíte s architekturou

tohoto skvostu evropského měřítka.

A ti, kterým je venku již chladněji, mohou

využít pohodlí turistického minibusu

a vyjet na jednu z vyhlídkových jízd.

Úplnou podzimní novinkou bude trasa

Po stopách Leoše Janáčka. Návštěvnicky

úspěšné jsou i Dělnické kolonie a pak

evergreeny jako Funkcionalismus, Slavné

vily, nebo Paláce průmyslové aristokracie.

Pro sportovní nadšence je pak určena

jízda Legendární místa brněnského

sportu.

Hana Novosadová, TIC BRNO

TENISOVÝ ODDÍL

SOKOL BRNO ŽABOVŘESKY

A JEHO TENISOVÁ ŠKOLA POŘÁDÁ

NÁBOR DĚTÍ

PRO ROK 2022/23

Tenisový oddíl najdete v mimořádně

krásném prostředí pod Wilsonovým lesem.

Věnujeme se malým dětem

v rámci tenisové školy, a to pod vedením

velmi zkušené trenérky.

Šikovné děti i mládež hrají zápasy družstev

ve všech kategoriích pod hlavičkou oddílu.

V dnešní době je obzvlášť důležité

přitáhnout děti ke sportu, a i když z nich

nevyrostou vrcholoví sportovci, zůstane

v nich láska ke sportu a pohybu,

jako důležitá součást zdravého

životního stylu v dospělosti.

O prázdninách organizujeme kempy

a po celý rok se o děti tenisově staráme.

Najdete nás na stránkách

www.sokol-zabovresky.cz

nebo na adrese Jana Nečase 966/1,

616 00, Brno-Žabovřesky

SEMINÁŘ PRO SENIORY ZDARMA

ZLATÁ NITKA

ANEB TVORBA VLASTNÍHO RODOKMENU

Dovoluji si Vás pozvat na jeden úžasný seminář,

který pro Vás máme připravený.

Termín: 13. 10. 2022

Místo: KD Rubín, Makovského náměstí 3

Čas: 16:00 – 18:00 hod.

Kapacita sedících je 30 osob, v případě zájmu o seminář se hlaste

na e-mail: info@seniorpasy.cz nebo na tel.: 725 534 865.

Lucie Pokorná, Vaše starostka

Orel jednota Brno

Žabovřesky

zve děti od 5 let

do folklórního

souboru

Přijímáme

další

zájemce

Žabiňáček

Kdy: ve středu 17–18 h

Kde: malá tělocvična

ZŠ Sirotkova

Věk: od 5 let

Cena: 500 Kč/pololetí

Kontakt:

Vlaďka Balejová • 607 087 107

Marie Červenková • 774 090 573

www.orel-zabovresky.cz

12 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


SALESIÁNSKÉ

STŘEDISKO MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

VOLNÝ ČAS

Foerstrova 2

616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110

e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

KROUŽKY? JEŠTĚ MÁME

Kroužky už zvesela běží, ale v některých

určitě najdete volná místa, takže pokud

jste teprve teď zjistili, že by se vám ještě

nějaká volnočasová aktivita hodila, jsme

tady pro vás. Těžko říct, kde všude se

ještě najde místo, ve chvíli, kdy článek

zrovna čtete, ale není nic jednoduššího

než si otevřít kompletní nabídku na našich

stránkách brno.sdb.cz/stredisko/

aktivity. Tam najdete vše potřebné.

PES VÁM TO OHLÍDÁ

Pokud vás zaujal kroužek, který už je

plný, nezoufejte. Nově jsme pořídili hlídacího

psa. Stačí, když v našem systému

kliknete na zvoneček (vedle tlačítka

„Zapsat se“), a zbytek už zařídí náš

pejsek. Ve chvíli, kdy se v kroužku uvolní

místo, přijde vám obratem upozornění

na mail.

OTVÍRÁK PRO ANIMÁTORY

Naši úvodní poprázdninovou akci zvanou

Otvírák jste jistě zaznamenali. Začátkem

října nás čeká ještě jeden Otvírák, tentokrát

pro animátory, ovšem nejen pro ně.

Pokud vás zajímá, jak u nás dobrovolnictví

funguje, přemýšlíte, že byste se sami

angažovali v aktivitách s dětmi a mladými,

nebo se jen chcete potkat se svými

známými, kteří u nás dělají animátory,

neváhejte. Stavte se v našem areálu ve

čtvrtek 6. 10. po sedmé večerní, případně

přijďte už v šest na studentskou mši

do kostela, která bude tradičně stát

za to. Třeba spolu něco vymyslíme, třeba

se jenom poznáme.

Za Salesiánské středisko mládeže

David Němeček

foto: archiv Salesiánského střediska mládeže

KNIHOVNA

JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

DĚKUJI, BYLO TO KRÁSNÉ, DĚKUJI…

Brněnská výtvarnice Sylvie Vašinová vystavovala

v naší knihovně od roku 2014 již

několikrát. Ať to byly kolorované kresby

„Listy ze skicáku“, obrazy tvořené technikou

enkaustiky „Malováno voskem“, či

výstava „Ženu ani květinou ...“ Poslední

výstava z roku 2019 se jmenovala „Radost

z každé chvilky“. Jednalo se o obrázky

veselých vrstevnic autorky, které nedbají

BÁSNÍCI A BUŘIČI

V říjnu přivítáme v knihovně také spisovatelku

Martinu Bittnerovou, která je autorkou

povídek a popularizačních článků

o významných českých osobnostech minulosti.

Dlouhodobě se zajímá o literární

historii s důrazem na 19. století. Publikovala

v mnoha časopisech a e-zinech.

V říjnu 2011 debutovala první samostatnou

knihou Spisovatelky a Erós. V roce

2012 jí vyšla druhá kniha Utajené životy

LATA

ŽABOVŘESKY

PODZIM NA LATĚ

Kroužky se rozjíždí, kurzy proběhnou,

lampióny vyrobíme, světýlka zasvítí…

Takže všechno je jak má být. A něco

navíc? Taky! Měníme logo, web a celý

lužánecký vizuál!

A KDY TO VŠECHNO?

5.10.–30. 11. Cvičení s kojenci 1

14.–16. 10. Kurz předporodní přípravy

Čekáme miminko

slavných Čechů a na jaře 2013 povídková

kniha s názvem Na nevěru se neumírá.

Spoluzaložila kulturně-společenský magazín

webmagazín Rozhledna, účastnila

se několika literárních soutěží pro

neprofesionály, kde obdržela ocenění.

Byla členkou Klubu mladých autorů při

Západočeském středisku spisovatelů.

Věnovala se i pořádání literárně-hudebních

akcí. V současnosti se věnuje lite

22. 10. Světýlková dílna

6. 11. Světýlka v Žabovřeskách

A pokud jste ještě nepátrali po stopách

J. G. Mendela na Špilberku, doporučujeme

na tuto interaktivní trasu vyrazit.

Budete potřebovat jen tužku a vytisknutou

příručku, kterou najdete ke stažení

na smendelemzapokladem.luzanky.cz.

Za Latu Olga Fojtíková

Mozolky 52

Brno-Žabovřesky

tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

na číslo určující jejich věk, ale nadšeně se

vrhají do aktivit, které by člověk přiřazoval

jen mladším ročníkům. Současná výstava

s názvem „Děkuji, bylo to krásné, děkuji…“

vychází z názvů písní a hudby první poloviny

dvacátého století, které byly inspirací

jednotlivých obrazů. Dámy v kloboucích

z této doby jsou doplněny obrazy starých

autíček, tramvají a jiných vozítek. Swingovou

hudbu zahraje na vernisáži dne 4. 10.

2022 v 18.00 hod. V-band – třígenerační

rodinná kapela, kde nehraje nikdo, kdo

by neměl příjmení Vašina nebo Vašinová.

Přijďte se podívat, poslechnout a nostalgicky

zavzpomínat na dobu před 100 lety.

Výstava bude otevřena celý říjen, vždy

v půjčovních hodinách knihovny.

rární tvorbě, přednáškové činnosti a volnočasové

pedagogice. V naší knihovně

jsme se naposledy setkali v roce výročí

narození Boženy Němcové před dvěma

lety a také letos se společně vrátíme

k významných českým autorům Viktorovi

Dykovi a S. K. Neumannovi. Setkání

se bude konat v obvyklých prostorách

čítárny pobočky KJM Mozolky 52, a to

18. října v 18 hodin.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

Plovdivská 8, 616 00 Brno

e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 602 751 385

lata.luzanky.cz

foto: archiv SVČ Lužánky

ŘÍJEN 2022

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

I 13


ZE ŽABOVŘESK

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM

RUBÍN

www.kdrubin.cz • Facebook Rubín Žabiny

PROGRAM

4. ŘÍJNA 19:00 hodin

TIK TIK – Divadlo Kalich

hrají: T. Kostková, K. Frejová, J. Polášek a další

9. ŘÍJNA 17:00 hodin

KÁJA A BAMBULÁČEK – dětské představení

14. ŘÍJNA 19:00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – komedie

Divadelní společnost Háta

27. ŘÍJNA 19:00 hodin

KRASAVCI NA CHMELU – divadelní komedie

hrají: M. Peroutka, M. Šimůnek, V. Upír Krejčí a další

PŘEDNÁŠKY VKPB

vždy v 16:30 hodin v KD RUBÍN

3. ŘÍJNA MADAGASKAR I. • Mgr. Aleš Spurný

10. ŘÍJNA MADAGASKAR II. • Mgr. Aleš Spurný

17. ŘÍJNA ZPOVĚĎ KAPITÁNA • Ing. Miloš Křenek

24. ŘÍJNA POSLEDNÍ DIVOČINY AFRIKY – BOTSVANA I.

Ing. Miroslav Čapek, CSc.

31. ŘÍJNA KUBA • Lumír Sochorec

KINO LUCERNA

Facebook: kino Lucerna Brno • Instagram: @kinolucerna

PREMIÉRY V ŘÍJNU

6. ŘÍJNA TŘI TISÍCE LET TOUHY – variace na pohádky

tisíce a jedné noci • titulky / USA

13. ŘÍJNA WEBSTEROVI VE FILMU

animovaný, rodinný ČR

20. ŘÍJNA IL BOEMO – životopisný, hudební ČR/IT

20. ŘÍJNA ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU – komedie ČR

27. ŘÍJNA PRINC MAMÁNEK – pohádka ČR

ÚSPĚŠNÉ LETNÍ REPRÍZY

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

PRINCEZNA REBELKA

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

VSTUPENKA DO RÁJE

BANGER

BUKO

PREZIDENTKA

INDIÁN

STŘÍDAVKA

Kompletní program a další informace na:

www.kinolucerna.info

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

A ZPÁTKY DO ŠKOLY…

Po celou dobu prázdnin, zhruba měsíc před nimi a po nich,

jste mohli navštívit výstavu velkoplošných fotoobrazů cestovatele

a fotografa Dušana Procházky na naší žabovřeské radnici.

Přes sedmdesát obrazů prázdninových přímořských destinací

mělo potěšit veřejnost, připomenout jim známá i méně známá

místa a inspirovat je po nelehkém období pandemie k cestování

a poznávání. Během výstavy proběhla anketa o nejoblíbenější

destinaci, jíž se zúčastnilo cca 100 Žabiňáků s tímto výsledkem:

Nejoblíbenější země: Itálie, Řecko, Španělsko

Atraktivní místo pro prázdniny: ostrov

Zájem o: příroda, historie, plážové zahálení

Četnost: 1x ročně

Průměrný věk respondentů: 45–50 let

Ve spolupráci žabovřeské radnice, SKC Rubín a autora výstavy

byla také vyhlášena fotosoutěž žabovřeských škol ve třech

kategoriích. Vítěze jednotlivých kategorií uvedeme v listopadovém

zpravodaji. Vítězům budou předány věcné ceny partnerů

výstavy na slavnostní schůzce s vedením radnice, SKC Rubín

a autora projektu. Fotografie pak budou vystaveny v prostorách

radnice, kde nahradí minivýstavku dětí MŠ Fanderlíkova,

které se rovněž přispěly k výstavě svými obrázky. Pěkná akce,

kde se propojily aktivity dětí, rodičů, firem, občanů i našich

regionálních politiků tím skončí a věříme, že těm, kteří ji navštívili

udělala radost a inspirovala je pro další období.

A jaké plány má do budoucna autor výstavy a projektu Dušan

Procházka?

Těšilo mě, že jsem mohl výstavu i soutěže pro naše občany

a děti udělat. Měla to být inspirace k poznávání i vzdělávání.

Tak jako každý rok bych rád pokračoval i přednáškami v SKC

Rubín. Tentokrát to budou novinky krátkých výletů na Britské

ostrovy a do blízké exotiky. Zavedu vás na skok do jiného

světa legend, záhad a tajemna nebo taky historie, jiné kultury

a přírodních krás. Budu se těšit!

Pavel Tyralík, II. místostarosta

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2022


BYTY

BYTY

PRO VAŠE

RODINY

RODINY

JIŽ BRZY K PRODEJI NOVÉ BYTY!

3 BYTY – BYTOVÝ DŮM ČAJKA, ČAJKOVSKÉHO, BRNO-ŽABOVŘESKY

4 BYTY – BYTOVÝ DŮM LIBUŠE, DUNAJEVSKÉHO, BRNO-ŽABOVŘESKY

parkovací

parkovací

stání

stání

Kvalitní

Kvalitní

standardy

standardy

Realizace

Realizace

2022

2022

NAJDĚTE SVÉ SVÉ BYDLENÍ NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ +420 731 169 999


Úvěr

s bonusem

Zvýhodnění

až 40 000 Kč

a Servis na 5 let

Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 40 000 Kč (dle modelu) a servis

na 5 let / 60 000 km (co nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Nabízíme

možnost dalšího zvýhodnění až 100 000 Kč pro podnikatele u modelů Passat Variant, Arteon a Arteon Shooting Brake. Fotografie je

pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2

modelů Golf: 0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km,

38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km, Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km, Passat Variant: 1,2−9,7 l / 100 km,

27−219 g/km, 14,9 kWh / 100 km a Touareg: 1,7−11,2 l / 100 km, 62−254 g/km, 24,4 kWh / 100 km. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH.

Více na volkswagen.cz.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS, a.s.

Poříčí 3, 639 00 Brno, tel.: +420 530 501 111

www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!