Rozhodnutí č. 53/2011 - Dolní Nětčice

dolninetcice.cz

Rozhodnutí č. 53/2011 - Dolní Nětčice

Městský úřad Lipník nad Bečvou

náměstí T. G'

Spisová značka'. M|Jlo7 242l2ot t lsÚ-uŘot

Č'j., M|Jl17500l2011l

Skar_taČní znak: 328.3/A 5

Vyřizuje Radmila Barfusová

E-mail: rbarf usova@mesto-lipnik.cz

Tel.: 581 722 225

Výroková část:

Stavební úřad

Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou

VEŘEJNÁ vynlÁŠrn

RozHoDNUTl č' 53l2o11

Lipník nad Bečvou, dne 17.08'2011

Vypraveno dne:

Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební Úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1

písm' f) zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), ve společném Územním a stavebním

řízení podle $ 84 aŽ 91, $ 109 aŽ 114 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a Žádost o

stavební povolení, které dne 30.03.2011 podal

lng. Čestmír Kus. narozen 11.o5.'1952' bytem Kutuzovova č.p. 666129,703 oo ostrava

Zastoupen na základě plné moci

JUVENFORM s. r. o', lC 278 06 596, Nemocniční 13,702 00 ostrava-Moravská ostrava

(dále jen ''stavebník''), a na základě tohoto přezkoumání

vydává pod|e $ 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

Rodinný dům

včetně nové vodovodní a plynovodní přípojky, kanalizačního napojení, oplocení,

sjezdu na silnici III|437L9 a zpevněných ploch

napozemcíc!#i'"].:;ljJ;Ťťkí:r';'#?::*'

j"1i;'^iť*604_ost'Pl'

!.

(dále také''stavba'').

Pro umístění stavbv se stanoví tfio podmínkv:

1. RodinnÝ dŮm bude umístěn na pozemku parcely č. 262-st.pl. (v místě původního, jiŽ

odstraněného objektu stodoly) a na pozemku parcely č. 261 -zahrada v katastrálním Území

Dolní Nětčice. Východní stěna RD bude umístěna při hranici se sousedními pozemky

parcel c. 251-st.pl. a 252-zahrada, západní stěna objektu RD bude umístěna ve vzdálenosti

0,60m od hranice se sousedním pozemkem parcely Č. 264-zahrada' Čelni (severní) stěna

RD bude umístěna ve vzdálenosti min' 3,113m od hranice se sousedním pozemek parcely

č. 604-ost.pr Žaana část stavby rodinného domu nebude přesahovat na sóusední pozemký

parcel č' 25 1 -st' pl., 252-zahr ada a 264-zah rada.


Č.1. vultrsoolzot tl

str' 2

2' Rodinný dŮm bude objekt nepodsklepený, dvoupodlaŽní, Zastřešený sedlovou střešní

konstrukc'' VýŠka hřebene střechy 8,61m nad Úrovní podlahy 1 ' N.|, krytina plechová'

s imitací střešních tašek. Z hlediska konstrukčního se jedná o stavbu zděnou.

3. Napoiení stavbv RD na inž. sítě:

Přívod vodv - bude zajištěn novou přípojkou vo.dy z veřejného vodovodu v délce cca

1530m Př'eojká vody blde umístěna'na pozemcích parcel Ó ' 261-zahrada,262-st.pl' a

604-ost.Pl.

Přívod ptvnu - bude zajištěn novou přípojkou plynu. z veřejného plynovodu v délce cca

18zomJř'eojka plynu bude umístěna na pozemcích parcel č ' 261-zahrada,262-st'pl',

604-ost. pl. a 2951 5-zahr ada'

Přívod etektrické enerqie _ bude zajištěn novou přípojkou elektro. Stavba přípojky NN bude

po"olena samóStatně' stavebníkem bude ČEZ Distribuce a's

Splaškové vodv - budou svedeny novým kana]izačním napojení1, do nově vybudované

ffiVá' tét" dále do obecního kaňalizaóního sběrace. Územnísouhlas pro umístěnístavby

eóv u i.Jino íapo;ení na obecní kanal. sběrač byl vydán zdejším stavebním úřadem dne

31'03.201r poá' 'e';. MU]O741Ol2O11' Povolení ke zřízení tohoto vodního díla

rČóÝ*n"ooieni na o'becní kanalizační sběrač) bylo vydáno odborem Životního prostředí

MŇ rip.7['ň/g.euou dne 08.06.2011 pod Č.j' MU/12214l2O11lŽP-vH' Stavba napojení RD

;; ČóV llánarizaení napojení) bude umistěna na pozemku parcely Ó. 261-zahrada,

v prostoru 'zanráay

nouó'ůvb'ou rodinného domu, trasa vedení této splaškové kanalizace

'"

bude umístěna vá vzdálenosti 2,4Om od hranice se sousedním pozemkem parc.č ' 264zahrada

Dešt'ové vo4t - budou svedeny novou samostatnou dešt'ovou kanalizací do obecního

kanalizačního sběrace na pozemku parcely č.260-st.pl.. Stavba dešt'ové kanalizace bude

-- s.ěra ra oczemcích p'arcel Č. 261 -zahrada a 260-st'pl., trasa vedení této kanalizace

.-r= -- 3..-a ,e 'zda'.e^os:i '1.80m od hranice se sousedním pozemkem parc.Č' 264-

-"" =:Z

:. :_-: ,: -.:a,Jé _ D-3a zajis:ěn nově vybudovaným sjezdem z pozemku parcely č' 261-

.., aza na s'lr,o lll.4g719' umístěném v prostoru před celnístěnou RD

4 Zpevněné plochv _ budou umístěny na pozemcích parcel 262-st.pl" a 261-zahrada,

v prostoru před objektem RD a v jeho dvorní části'

5' oplocení bude provedeno Ve dvojím stavebnětechnickém provedení ( ,,A" - z drátěného

pr6tiua o uýŠce cca 1,78m, ,,B" zděná zídka o výšce cca 2,0m, tl' 0,40m). oplocení

z drátěného pletiva bude umístěno na pozemcích parcel č. 26'1 -zahrada a 260-st'pl. ve

vzdálenosti d,15m od hranice se sousedními pozemky parcel Ó' Z5?-zahrada,253-st.pl.,

264-zahrada a 265-st.pl'' oplocení tvořené zděnou zídkou bude umístěno na pozemku

parcely č. 260-st'pl' a to tak, Že svým umístěním bude započato při hranici se sousedním

pozemkem parcely Č. 265-st.pl' a bude pokračovat směrem severovýchodním, v linii

prodlouŽené čelní-steny sousedního rodinného domu čp. 38, kde bude po délce 19,51m

irasa umístění zděné zidky odkloněna směrem severozápadním, kde bude po dalších 5,0m

přímo navazovat na nově vybudované oplocení z drátěného pletiva. Zděná zídka oplocení

bude umístěna tak, aby Žádnou svou částí nepřesahovala na sousední pozemek parcely č'

274-ost.pl.

6. Umístění stavby vyplývá ze zákresu V ,,situace stavby" v měřítku 1:500, který obsahuje

výkres současňého'siauu území se zakreslením stavebního pozemku, poŽadovaným

umístěním stavby' s vyznaiením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic

pozemků a sousedníc-h staveb, který je součástí dokumentace, předloŽené k územnímu

'řízení,

zpracované lng. Jerzy Steblem a ověřené autorizovaným inŽenýrem pro pozemní

stavby, lng. René Bystroněm, cKAlT 1101729.

7. Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích pozemkových parcel č.262-st'pl' a

261-zahrada v k.ú' Dolní Nětcice.

li' Pro uskutečnění umist'ované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku

pozemkové parcely č' 261-zahrada o ploše 600 m2 v k.Ú' Dolní Nětčice tak, jak je


Č1' vultrsoolzot tl

str- 3

Zakresleno V situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí předloŽené

dokumentace.

9. V případě oplocení se jedná o stavbu' kterou je moŽné realizovat jiŽ na základě Územního

rozhodnutí o umístění stavby (jeho provedení nepodléhá vydání stavebního povolení ani

ohlášení). Vzhledem k této skutečnosti není stavebník povinen stavebnímu úřadu ohlaŠovat

dokonÓení auŽívání této stavby, coŽ vyplývá z ustanovení $1 19 stavebního zákona.

10. Stavbu oplocení lze provádět svépomocí, případně stavebním podnikatelem s příslušným

oprávněním provádět tyto stavební práce. V případě provádění stavby svépomocí zajistí

siavebník pro její provádění stavební dozor' pokud není sám odborně způsobilý (jedná se

o osobu, která-má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo

střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při

provádění staveb, stavební dozor můŽe vykonávat i autorizovaná osoba)'

1 1 ' Stavba oplocení bude dokončena do 31.05. 2012'

Hozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V prŮběhu řízenÍ nebyly uplatněny'

ník řízení na ně rO ího dle 627

500/2004 Sb', ve znění pozděiších předpisů. (dále jen ,,správní řád"):

lng. Čestmír Kus, narozen 1 1 .O5.1952, bytem Kutuzovova č'p. 666/29, 703 00 ostrava

zastoupen na základě plné moci

.||-\,/-=\.,!FoRl,,4 s' r o.' tČ zza 06 596' Nemocniční 13,702 00 ostrava-Moravská ostrava

il.

Vvdává oodle s 1 15 stavebního zákona

staVební poVolení

na stavbu:

RodinnÝ dům

včetně nové vodovodní a plynovodní přípojky, kanalizačního napojení,

sjezdu na silnici IlIl437L9 a zpevněných ploch

na pozemcích parcel č. 260-st.pl,, 26L-zahrada, 262_st.pl'' 604_ost.pl.

a 295lS'zahrada v katastrálním území Dolní Nětčice

(dále jen ''stavba'').

RodinnÝ dům - nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, zastřešený sedlovou střešní konstrukcí'

Výška hřebene střechy 8,61m nad Úrovní podlahy 1. NP, krytina plechová, simitací střešních

tašek. Z hlediska konstrukčního se jedná o stavbu zděnou

Stavba rodinného domu obsahuje:

. 1.nadzemní podlaží _ chodba se schodrštěm, kuchyň, obývací pokoj, 3x pokoj, koupelna,

WC, šatna, prácovna, ložnice, technická místnost , chodba, 2x zimní zahrada, sklad pod

schodištěm, garáž, kolna

. 2.nadzemní podlaží _ chodba, 2x pokoj, technická místnost, kuchyňka, koupelna+WC,

šatna, místnost pro fitness


c.j. MUtr7s00t20Ilt str. 4

Stavba dále obsahuie:

. přípojka vody

. přípojka plynu

. napojení splaškové kanaÍizace na čÍstírnu odpadních vod, napojenÍ dešt'ové kanalizace na

kanalizační přípojku

. zpevněné plochy včetně sjezdu na silnici lll/43719

Pro provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv:

1' Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované |ng. Jerzy Steblem a

ověřené autorizovaným inŽenýrem pro pozemní stavby, lng. René Bystroněm, Čxnlr

1101729; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního

úřadu.

2' Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem), který při její realizaci

zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichŽ provádění je předepsáno

zvláŠtní oprávnění ( zákon c.360/1992 Sb. a zákon č.200/1994 Sb', o zeměměřičství a o

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších

předpisů), vykonávaly jen osoby, které jsou drŽiteli takového oprávnění' Zhotovitel stavby je

povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím stavebního Úřadu a s ověřenou

projektovou dokumentací, dodrŽet obecné poŽadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické

normy a zajistit dodrŽování povinností k ochraně Života, zdraví, Životního prostředí a

bezpečnosti práce vyp|ývající ze zvlášIních právních předpisů.

3' Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z $152

siavebního zákona' Při provádění stavby je povinen zejména:

- ::^á-': s.a"eb_'-: Úřacu oředem termín zahá1eni SIaVby. název a sídlo stavebního

::]_ '=:=: ".2': =_a: s:: '3- :':.=:ž'.' =*ž' -. , .e:_:a s


c.j. MUt17500t201It str. 5

provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba

odpovídající za provádění vybraných zeměměřicských prací' Záznamy jsou dále oprávněny

provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové

dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pŮsobí-li na staveniŠti a

další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Po

dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi.

10. Provádění překopŮ, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranStvích a

komunikacích bez předchozího povo|ení obecního úřadu v Dolních Nětčicích není

dovoleno.

11' Stavebník - investor, zlislí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby V

souladu s tímto rozhodnutím osobou odborně způsobilou.

iii'.;lit' í":l,';lť;{:l1r Íí::7'l1"pi" v |'.'*. ť-:*llí l'{úl*i{_]{l lii:i l;iilll,,:i:'' i_:l _ '. l: i_., [,l

.jí g1;,lij:r1; ii'j' :-iii ;,:iiiic*r':r*; :"}*r:t:t; plr:'",-,li1 iii;:iii"ii|ji.']ilí-i'ij;.]' j j.i:,:i;:ii;l, ;;;'i|:,'|,''}

13. Před započetím zemních prací je nutno poŽádat správce dotčených inŽenýrských sítí o

přesné vytýcení tras podzemních vedení (VaK Přerov, a.s. p. Stípek, č' tel' 602 5B2 695).

Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při prováděnÍ

prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně

uvědomněn majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

i.l. Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení místních sítí. ochranné pásmo NTL, STL

clvncvodů a přípojek je v zastavěném ÚzemÍ obce 1 m na obě strany od půdorysu'

=':]::,|.?:=-' á h!o;bka u|oŽení plynárenského zařízeníje 0 B _ 1'5 m. Při provádění prací'

_ : : -:: - ]:.:3'=- !. : ^a'3:sí.a z?''ze^' '' e s:rá'''ě P\^'/E Dis:ribuční sluŽby s.r.o'. je

S.e,:3_ -i .:. '3l 'l' scuiad. s pla.nými p:edpisy t Činii veŠkerá opaiření' aby nedoŠIo k

pcŠxczení piynárensk ého zařízení a splnit následující podmínky:

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno

vytýčení plynárenského zařízení' Vytýčení provede příslušné 1egionální centrum (formulář a

kontakt Bá rvww.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55)' Zádost o vytýčení bude podána

minimá|ně 7 dní před poŽadovaným vytýčením. Bez vytýcení a přesného určení uloŽení

plynárenského zařízení nesmí být stavební Činnost zahá1ena' o provedení vytýčení bude

sepsán protokol'

. Stavebník dodrŽí Čstv zsooos, ČSN 733o5o' TPG7O2O4 _ tab.8, zákon č.458l2ooo Sb',

ve znění pozdějších předpisů, případně předpisy souvisejícíse stavbou'

. S polohou plynárenského zařÍzení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.

. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařÍzení je stavebník

povinen uČinit taková opatření, aby nedošlo k poŠkození plynárenského zařízení nebo

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu'Nebude pouŽito nevhodného nářadí,

zemina bude těŽena pouze ručně bez pouŽití pneumatických, elektrických, bateriových a

motorových nářadí.

. odkryté plynárenského zařízení bude v průběhu nebo přo přerušení stavební činnosti řádně

zabezpečeno proti jeho poškození.

. V případě pouŽití bezvýkopových technologií (např' protlaku) bude před zahájením stavební

činnosti provedeno obnaŽení plynárenského zařízenív místě kříŽení.

. Stavebník neprodleně ohlásí každé i sebemenší poškození plynárenského zařÍzení (včetně

izolace, signalizačního vodiče, výstraŽné fólie atd.) na tel.č.1239.

r Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude provedena kontrola dodrŽení

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a

kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum' Žádost o

kontrolu bude podána minimálně 5 dní před poŽadovanou kontrolou' Povinnost kontroly se


L-

c.j. MUtlt500t201Lt str. 6

Vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. o provedené kontrole bude

sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být plynárenské zařízení zasypáno.

. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno, a obsypáno těŽeným

pískem, zhutněno a bude osazena výstraŽná fólie Žluté barvy, vše v souladu s Čsru rN

12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204.

. Neprodleně po skončení stavební Činnosti budou řádně osazeny vŠechny poklopy a

nadzemní prvky plynárenského zařízenÍ'

. Poklopy uzávěrŮ a ostatních armatur na plynárenském zařízení vÓetně hlavních uzávěrů

plynu na odběrném plynovém zařízení bude stavebník udrŽovat stále přístupné a funkční po

celou dobu trvání stavební činnosti.

. Případn é zřizování staveniště , skladování matriálu, stavebních strojŮ apod. bude

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení'

. Bude zachována hloubka uloŽení plynárenského zařízenÍ.

. Při pouŽití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů stavebník zabezpečí

případný přejezd přes plynárenské zařízení uloŽením panelů v místě přejezdu

p lyn árensk ého zařízení.

15' Budou dodrŽeny následující podmínky k realizaci stavby přípojky plynu, vyplývající

zvyjádření RWE Distribuční sluŽby, s'r.o', Plynárenská 499l1, Brno, ze dne 04.03.2011

pod zn' 7801111153, které je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí'

- pIynovodní přípojka dn 32 o celkové délce 18,2m bude napojena na stávající plynovod dn

1 10 č. 1453220

- hlavní uzávěr plynu a plynoměrná skříň budou umístěny v nice v obvodové zdi rodinného

domu

_ cř'pojka bude zhotovena Z materiálu PE 100 s ochranným opláštěním a bude vybudována

, S:' a3U s TPG 7O201. TPG 7oo 21' TPG 7Oo 24,TPG 921 01, ČSN EN 12007 a Čstt zg

::::

:.a -=:: -'--a

=- ._:'a3 *-S ^'_ éA '^-:'

- -- ^- -r-- -:

S -; '4. -. opláŠiěnou část piynovodní přípojky Ize zasypat materiálem do zrnitosti

s:a^:. e:é výrobcem potrubí.

- poclmínkou pro vpuštění plynu do plynovodní přípojky je vybudování skříňky pro HUP

z nehořlavých materiálů

- propojovací práce smí provádět vyhradně organizace certifikované dle TPG 923 01.

Certifikát musí odpovídat typu plynovodního zařízenÍ (PZ)' Práce musí prováděny tak, aby

nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelŮm mimo nezbytně nutnou dobu. Případné

omezení dodávky PZ odběratelŮm musí být v souladu se zákonem 45812000 Sb.' v platném

znéní, $ 58 odst.S.

- zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před plánovanou rea|izací provede registraci stavby

na adrese: přípojlli'@rwe.cz. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy

jedinečné identifikaččíslo stavby, které je povinen uvádět na všech doklasdech

souvisejících se stavbou'

- V případech, kdy stavbu přípojky nerealizuje smluvní zhotovitel, musí nesmluvní zhotovitel

zpracovat adresný pracovní postup na tyto práce a předloŽit ke schválení na Provozní

oblast min. 5 sní předem. Svářečské práce na oce|' Potrubí budoi prováděny na základě

specifikace postupu sbařování (WPS)' spoje na PE potrubí budopu prováděny na základě

technologického postupu pro zhotovovánÍ spojů na PE plynovodech. Postupy musí být

schváleny technologem svařování provozovatele' Aktuální seznam smluvních zhotovitelů je

dostupný na webových stránkách Íirmy RWE Distribuční sluŽby, s.r'o..

- Dokumentace skutečného provedení plynovodní přípojky bude předána na RWE Distribuč

sluŽby, s'r.o. - regionální operativní správu sítí (PoSS)' Není-li uvedeno v projektové

dokumentaci jinak, bude před záhopzem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a

polohopisných prvků' Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

plynárenského zařízení bude vyhotovena dle směrnice ,,Dokumentace distribuční soustavy"

(www. rwe'cz' dokumentace sítí)


7

c-j. MUn7s00t20tý stÍ' 7

'16' Při provádění stavby je nutno zohlednit výskyt stávajících tras kabelů sítí elektronických

komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica 02 Czech Republic, á.S', tak, aby při

provádění zemních nebo jiných prací, nedošlo k ohroŽení nebo poškození vedení této sítě.

Budou dodrŽeny tyto podmínky:

V místě stavebního záměru (na pozemku) se nachází trasa te|ekom" sítě _ kabelů' Tuto

trasu je nutné respektovat a rovněŽ její ochranné pásmo 1,5m po stranách krajního vedení.

Všechny přípojky inŽ. sítí, které budou kříŽit trasy tel' kabelů, musí být provedeny dle

příslušné prostorové normy a následných předpisŮ pro budování přísluŠných inŽ. sítí.

V místě budování vjezdu k RD bude nutné provést dodatečné chránění trasy tel. kabelů'

V tomto místě bude provedeno ruční odkopánítrasy tel. kabelŮ a kabely budou uloŽeny do

chrániček TK 1. Chráničky budou uloŽeny rovně do pískového loŽe s přesahem nejméně

0,5m za okraje vjezdu. Toto chránění provést nejdříve, ještě před zahájením hlavních

stavebních _ zemních prací na stavbě RD. Případné umístění oplocení pozemku nebo další

jeho zařízení (branka, brána) musí být umístěné nejméně 0,5m od trasy tel. kabelů.

obnaŽená trasa tel' kabe|ů musí být před záhozem zeminou a zakrytím chrániček

kontrolována pracovníkem ochrany sítě (PoS)' Bez provedení kontroly není moŽné

dodatečně vystavit potvrzení pro stavební Úřad.

Při provádění stavebních, zemních nebo jiných pracíje investor dále povinen učinit nezbytná

opatření, aby nedošlo k ohroŽení nebo poškození vedení SEK, zejména;

- Při činnostech v b|ízkosti SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními

předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále

]en PVSEK) a nadzemních vedenísítě elektronických komunikací (dále je NVSEK) tak, aby

nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křÍŽení nebo souběhu zemních

prací s PVSEK bude dodrŽena ČSN 736005 - Prostorová Úprava vedení technického

vybavení v platném znění a normy související, ČsN ss zt 60 - Předpisy pro ochranu

sdě|ovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy ÍrojÍázových vedení VN, VVN a

:^.

l.'. =- ca e CSN 33 2000-5-54 - Uzemněnía ochranné vodiče.

_ =':: ::.::::: _ za_'':^^ :'aa' Za'3:: ''\'Z'=.33'- '!.as.i Pt''55o :a telénu oodle cbdrŽere

:: -_::3_: :]-*-:_:::: S '.':_a::_:* :-:S:- = ' S=, :-:-.a:a.: -é s3Z-a-

:-::: , _ - _, -:::' a-]3. s:a, ac: p.aJ= o'c ' aJe: s: 3, ,u';'hi' Č 324 i 99C Sb','

= 3i..:-a]re:ic


c.j. MUtr7500t2011t

str. 8

- Pomocná zařÍzení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadloŽní lana, uzemňovací

soustavy, podpěry, stoŽáry, střešníky, konzoly apod'), které jsou součástí vedení, nesmí

ani dočasně vyuŽívat k jiným účelů a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíŽdět vozidly nebo stavební

mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob

mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem PoS'

Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost

respektovat výšku vedení nad zemí' Případné změny projednat předem se zaměstnancem

POS.

- Na trase PVSEK včetně ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat

trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišt'' vjezdů

apod.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem pověřeným ochranou sítě'

- ManipulaČní a skladové plochy je nutno zřizoval v takové vzdálenosti od NVSEK, aby

při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace

přiblíŽit navzdálenost menšíneŽ 1 m (il. 275, Čsrv s+ 210o).

- Na pracoviŠtě PoS se obrat'te i v průběhu stavby pokaŽdé, kdyŽ je nutné řešit střet

stavby se SEK: ochrana sítě ostrava _ Stupkova 18, olomouc, tel. 602769163

- KaŽdé zjištěné nebo způsobené poškozenÍ sítě SEK neprodleně oznamte Poruchové

sluŽbě společnosti TelefÓnica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo: B00 184 084.

17.Při provádění stavby bude zajištěna ochrana vod vsouladu se zákonem C'25412001 Sb', o

vodách a o změně některých zákonŮ (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Přípojka vody bude vybudována dle ČSN 75 5411 a bude napojena na stávající vodovodní

řad PE DN 50. lnvestor zajistí výkopové práce včetně osazení chráničky v místě tělesa

komunikace a společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., středisko Hranice, provede

montᎠpřípojky a vodoměru (na základě objednávky). Při provádění stavby bude drŽeno

ochranné pásmo vodárenského zařízení stanovené v $ 23 zákona č.27412001 Sb., které

: ^' .o '''3e cc:rubi '1'5m na obe strany' V tomto prostoru |ze vykonávat zemní práce pouZe

' :': : . - .3-^''.. l^ l':.3Ť \'as:n'Ka Pc l


7

Č.i vtvttlsootzotlt

str. 9

provedení kontroly provedených prací, po dobu 24 měsíců na protlak a 60 měsíců na

částečný překop, průběŽně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých

poklesem terénu silnič' pozemku a uhrazovat následné škody, které vzniknou V důsledku

těchto závad na výše jmenovaném pozemku či silnici.

20. Pozemek parcely 295l\-zahrada bude neprodleně po dokončení stavby na tomto pozemku

umístěné (přípojka plynu)' nejpozději však do 2 měsíců, uveden do původního stavu.

21. V souladu s ust. $ 15 odst' 5 vyhláŠky č,. 23l200B Sb., o technických podmínkách poŽární

ochrany staveb, bude stavba rodinného domu vybavena 3 kusy hlásicŮ - zařízení

autonomní detekce a signalizace ( 2 ks v 1. NP, 1 ks v 2' NP)'

22. Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s náplní 6

kg a s hasicí schopností nejméně 34^ l1B3B (příIoha č' 4 vyhl.č. 2312008 Sb.).

23. V obvodové zdi garáŽe budou vybudovány větrací otvory nebo průduchy o ploŠe min.

O,O225m2' Tyto nebudou uzavíralelné a budou chráněny mřiŽovými průvětrniky.

24. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti - nadzemního vedení, v rozsahu

daném zákonem č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN, PNE tak,

aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedoŠlo k jeho poŠkození. Při činnosti

v blízkosti nadzemního vedení je třeba dodrŽovat minimální vzdálenost ] m od

neizolovaných Živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodrŽet vzdálenosti dané ČSN

33 3301. ochranné pásmo nadzemního vedení podle $46, odst. (3) zákona č.458l20oo Sb',

v platném znění'je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedeníve

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které Činí od krajního vodiče vedení na obě

strany :

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u

zařízení postaveného do 31 '12'1994), pro vodiče s izolací základní 2 meÍry, pro závěsná

kabelová vedení 1 metr,

- ' 'a:ě:''ad 35 kV dc 110 kV včetně 12 metru (resp' 15 metrŮ u zařtzení postaveného

. :-:--z--;- aa=- -'z:za-''a ,oJ3- .3:::: $:i ::s:. c a ? :a,az=-a.

- 7í z.''z', aez souhiasu vlaslníka iěch:o zařizer,i siavby či urnist'ovai konstrukce a jiná

pcoobná zařízení, jakoŽi uskladňovat hořlavé a vybušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- provádět činností, které by moh|y ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto

zařízení nebo ohrozit Život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemoŽňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto

zařízením,

- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m'

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení,

je třeba poŽádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele těchto zařízení na

základě 46, odst'(8) a (11) zákona č.458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedeníje třeba dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrických vedenívysokého napětí se nesmi osoby,

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblíŽit k Živým čásťem _ vodiČům blíŽe

neŽ2 m (dle Čsn eN 50 11o_1).

a jim podob ná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny

jejich

'leřáby

části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.-

- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásm_ech nadzemních vedení

vysokého napětí

- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita

podpěrných bodů _ sloupů nebo stoŽárů

- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na

stožáry elektrického veden í'

- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichŽ se to týká s Čsru rru

50 1 10-1.

- Pokud není moŽné dodrŽet první čtyři výše uvedené podmínky, je moŽné poŽádat

přÍslušný provozní Útvar provozovatele o dalŠí

řešení (za]ištěni odbornérro dohledu


7

c i. MUil7500/2011/ str. 10

pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50179 Sb., vypnutí a zajištěni

zařízení, zaizolování Živých částí, ''.)' pokud nejsou tyto podmínky jiŽ součástí jiného

vyjádření Čez oistribuce, a.s. ke konkrétnístavbě.

_ V případě poŽadavku na vypnutÍ zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o

toto poŽádat do 25. dne měsíce m'2 před požadovaným termínem na měsíc m.

V případě vedení nízkého napětíje moŽné léŽ požáda| zaizolování části vedení'

25' S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem

č'185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějšÍch

předpisů a s vyhláŠkou č'383i2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební

organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady jsou povinny

vést evidenci odpadů dle $21 vyhlášky Č.383/2001 Sb.' povinnosti původce odpadů stanoví

$16 zákona č.185/2001 Sb., ve znéní pozdějších předpisů'

26. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného uŽívání lze uŽÍvaÍ na

základě oznámenístavebnímu Úřadu (s120 stavebního zákona)' Stavebník zajistí , aby byly

před započetím uŽívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními

právními předpisy. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu Úřadu záměr započít

s uŽíváním stavby nejméně 30 dnŮ předem' S uŽíváním stavby pro Účel, k němuŽ byla

stavba povolena' mŮŽe být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad

rozhodnutím , které je prvním úkonem v řízení, uŽívání stavby nezakáŽe.

27. oznámení o záměru započít s uŽíváním stavby bude podáno v souladu s ustanovením $ 11

vyhlášky č'526/2006 Sb., tj na Íormuláři, jehoŽ obsahové náleŽitosti jsou stanoveny

v příloze č.4 vyhláŠky.

K oznámení se připojí příIohy uvedené v části B přílohy c'4 této vyhlášky zejména:

- 3:3's a zdu''lodnění odchylek skutečného provedenístavby od ověřené projektové

- ::- =].' : ,',s:]- :_ a'3333s?',a^, Z{o*S3n re.iz? p:.po]


c.j. MU/17500/2011/ str. 1 1

odůvodnění :

Dne 30.03.2011 podal stavebník Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a Žádost o vydání

stavebního povolení pro stavbu - Rodinný dŮm včetně nové vodovodní a plynovodní přípojky'

kanalizačního napojení, oplocení, sjezdu na silnici lIl/43719 a zpevněných ploch

na pozemcích parcel č. 260-st'pl', 261-zahrada, 262-st.pl., 604-ost.pl.a 295/5-zahrada v

katastrálním území Dolní Nětčice'

Současně dne 30'03'2011 podal stavebník Žádost o povolení výjimky z ust. $ 23 odst. 2

vyhlášky c. 501 12006 Sb., o obecných technických poŽadavcích na vyuŽívání Území, ve znění

pozdějších předpisŮ, a to k zásahu poŽárně nebezpečného prostoru novostavby rodinného

domu na sousední pozemek parcely č.2\Z-zahrada, v délce 2,50m a Šířce 3,B0m'

Dnem podání výše uvedených Žádostí bylo zahájeno územní a stavební řízení a řízení o

povolení výjimky z obecných poŽadavků na vyuŽívání Území, které stavební úřad spojil pod|e

$ 78 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu, usnesením podle

s 140 odst.4 správního řádu ze dne 27'04'2011 pod Sp'zn' MUl07242l2011/SU-UR01 a č'j.

MU/09268/2011.

Při posuzování Žádosti o povolení výjimky stavební úřad v řízenÍ nejdříve zkoumal, zda lze z

ustanovení $ 23 odst' 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, povolit výjimku a

konstatoval, Že v sou|adu s ust' $ 26 vyhlášky Č' 501/2006 Sb. jde o ustanovení výjimkové.

Dále pak zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v S 1 69 odst' 4 stavebníh o zákona

moŽnost povolení výjimky vázána'

Stavební Úřad oznámil dne 27'04'2011 zahájení spojeného územního a stavebního řízení a

ř|zeni o povolení výjimky Účastníkům řízení, dotČeným orgánům a veřejnosti a k projednání

:a::s. s:-;časně nařídil veřejné Ústní jednání na den 03.06.2011 se schůzkou pozvaných na

* ''z:^ž ^.'ě-'.'Licr'ku n Bečvou' C výsIedku ústního jednání byl sepsán protokol'

inc jednáni. Učasiníci řízení

ke způsobu jejich opatření, popř'

:oi'lc:3 praVa' k cem"Ž sianovii lnulu 5 cjnu ode

se tak mohli vyjádřit k podkladum rozhodnutí

navrhnout jejich doplnění.

Návrhy a námitky Účastníků řízení ani připomínky veřejnosti uplatněny nebyly, účastníci řízenÍ

se k podkladům rozhodnutí nevyjádři|i.

V ustanovení $ 23 odst.2vrhláškv

Území. ve znění pozděiších předpisŮ, ie uvedeno: Stavby se umíst'ují tak, aby stavba ani její

část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici

pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního

pozemku.

V tomto přípaciě hodlá Žadatel na pozemcích parcel 262-st'pl. a 261-zahrada v obci Dolní

Nětčice vybudovat novostavbu rodinného domu. Dle PoŽárně bezpečnostního řeŠení

zasahoval poŽárně nebezpečný prostor této stavby, respektive její části (zimní zahrady), na

sousední pozemek parcely Ó' Zl2-zahrada, a to v délce 2,50m a šířce cca 3,B0m. Z důvodu

zásahu tohoto poŽárně nebezpeČného prostoru by tak mohla být znemoŽněna zástavba na

sousedním pozemku parcely Č' 25?-zahrada, a to v místě, kde uvedený poŽárně nebezpeČný

prostor zasahoval. Stavebník proto z důvodu moŽného omezení výstavby na sousedním

pozemku poŽádal o povolení z citovaného ustanovenívyhl.č. 501i2006 Sb'

V průběhu zahájeného řízení, však byl Ze strany stavebníka předloŽen nový - podrobný výpočet

poŽárně nebezpečného prostoru výše uvedené stavby rodinného domu, ote ČsN EN 1991,

zpracovaný autorizovaným inŽenýrem pro poŽární bezpečnost staveb, lng' Janem Peterkem'

cKAlT '1 'l03080, ze kterého vyplynulo, že poŽárně nebezpečný prostor této stavby na sousední

pozemek parc.č. 252-zahrada nebude zasahovat' Na základě této nové skutečnosti, ze které

vyplynulo, že poŽárné nebezpeČný prostor této stavby na sousední pozemek parc.č. 252-


Č.j. vultlsoolzottl str.12

zahrada nezasahuje, byla uvedená Žádost o povolení výjimky posouzena jako bezpředmětná'

jelikoŽ pominul úČel, pro který byla podána.

Proto stavební Úřad zahájené řízení o povolení výjimky, v souladu s ust, s 66 odst.'1, písm.g)

zákona č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisŮ, zastavil.

Stavební úřad dále V provedeném spoleČném územním a stavebním řízení a řízení o povolení

výjimky přezkoumal předloŽenou Žádost také z hledisek uvedených v $ 86 a 111 stavebního

zákona, projeclnal ji s účastníky řÍzení a s dotčenými orgány a zjistil, Že jejím uskutečněním

nebo uŽíváním nejsou ohroŽeny za)my chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými

k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební Úřad v prŮběhu řízení zjistil (prohlídkou na místě samém konané přede dnem Ústního

jednání a také z předloŽené Íotodokumentace), Že ze strany stavebníka (Žadatele) byla splněna

povinnost, jak ukládá ust' $ 87 odst. 2 stavebníh o zákona, a to vyvěšení ,'inf ormace o záměru

Žadatele" na veřejně přístupném místě v blízkosti stavby' Bylo zjiŠtěno, Že tato povinnost byla

v celém svém rozsahu včetně uvedení obsahových náleŽitostí v této informaci, které stanoví

prováděcíprávní předpis ( $ 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.)' splněna.

Stanoviska, vviádření, rozhodnutí a souhlasy ke stavbě sdělili :

, Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje, územní odbor Přerov, závazným stanoviskem

ze dne 17.03.2011 pod č.j. HsoL-|031-2/2011

, MěÚ Lipník nad Bečvou - odbor životního prostředí, rozhodnutím ze dne 08'06.2011 pod

č'j. MU/12214/201 1/ŽP-VH (povotení ke stavbě Čov a kanalizační přípojky)

, Mět') Lipník nad Bečvou - odbor životního prostředí, souhrnným vyjádřením ze dne

28.03.201 'Í pod č.j' MU/07015/201 1/ZP-LHM

, MěU Lipník nad Bečvou, stavební úřad _ silniční spráVnÍ úřad, rozhodnutím ze dne

13.04.2011 pod č'j' MU/07530/2011/sU-sH/2456 (povolení ke zvláštnímu užívání silnice

|''2-71 9 :i. k u-ístění přípojky vody a plynu v silnici lll/43719)

a:

s^: '3.'2.2ji 3 c'cc č j. 148660 10 ioojde ke střetu;

CEZ DistribL]Ce, a's'' Teplická č'p' 874/8, 405 02 Děčín 4, smlouvou o uzavření budoucí

smlouvy o připojení odběrného zařízení kdistribuční soustavě č.4120663113 ze dne

24''03.2011 (dojde k dotčení)

RWE Distribuční služby, s.r.O., Plynárenská 499/1, 657 a2 Brno, stanovisko ze dne

04'03.2011 pod zn..: 780/11/153 a smlouvou o připojení kdistribuční soustavě č.

330030160259 ze dne 04.03'2011 (dojde k dotčení)

Vodovody a kanalizace' Přerov á'S', vyjádřením Ze dne 16.03'2011 pod

č.201 1/0000/PVH/B5 (dojde k dotčení)

olomoucký kraj zastoupený Správou silnic olomouckého kraje, Lipenská 120,772 11

olomouc, smlouvou o podmínkách zvláštního uŽívání silnice lll/43719 ze dne 06.04.201 1

Správa silnic olomouckého kraje, Středisko údržby JlH, Kostelecká 55, Prostějov,

vyjádřením ze dne 1 1 .05'201 1 vydané pod zn.: ssoK JH-7628/201 1 a ze dne 14.03'201 1

pod č'j. ssoK JH _ 4472/2011

Policie ČR, Dopravní inspektorát Přerov, stanoviskem ze dne 2B.O2.2011 pod č.j. KRPM-

307-28/ČJ-20 1 1 - 1 40806

, Souhlas sousedů, paní Venduly Sehnalové, paní Libuše Ryškové a pana Františka Ryšky

, Dagmar Paková, Dolní Nětčice 106, smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene ze dne 21.02.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloŽených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyŽadovaných zvláštními předpisy a správců sítí technického vybavení a zahrnul je do

podmínek rozhodnutí' NavrŽená stavba je s nimi v souladu' Podmínky, vyplývající z přís|ušných

rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů musí být dodrŽeny, ovšem do podmínek tohoto

rozhodnutí se ze zákona nepřebírají'

Stavební Úřad v Územním řízení posoudil záměr Žadatele i podle $ 90 stavebního zákona'


Č.;. uultrsoolzotll

Stavba není V rozporu s Územním plánem obce Dolní Nětčice. Jak vyplývá z textové- i

výkresové dokumentace tohoto Územního p1ánu umístění stavby je navrhováno v tzv. ploše

vánkovského bydleni, kde stavby pro bydlení v rodinných.domech vÓetně doplňkových staveb,

které tvoří součást těchto rodinných domků, jsou přípustné k umístění do této lokality'

Umístění novostavby rodinného domu na pozemc'rch parcel c' 261-zahrada a 262-st'pl. je

situováno z východni strany při hranici se sousedními pozemky parcel č- 251-st.pl' a 252zahrada,

kde ;e lenio iobinny dům stavebně přisazen k západní stěně stávajícího

hospodářskono ón1ertu - stodoly na pozemku parc'č. 25'1-st.pl., která je umístěna aŽ na hranici

s pozemke' pur.uiý- Ó' 26,2-záhradia (pozemek na kterém je umístěna stavba rodinného

dómu). Ze západní úruny je stavba rodinňého domu situována ve vzdálenosti 0,60m od hranice

se sousedním po'.n.rr.ó,i' parcely č' 264-zahrada' V Žádné ze siěn novostavby rodinného

domU, umístěných při hranici se sousedními pozemky (jeho východní azápadní stěna) nebudou

umistlny stavóoni'ótvory (např. okna, větracíotvory, átd.;. Situováním této stavby při hranicích

se sousedními pozemxý ňk nebude znemoŽněna zástavba na výše citovaných sousedních

pozemcích.

V případě sousedního pozemku parcely č. Z5}-zahrada ( z východní strany) se jedná o

pozemek značně 1-ó'.aňty' o celkové výměře .1O.49 m2,,který je v současné době uŽíván jako

zahrada u rodinného dómu Čp' 36. ke stejným Účelům je vyuŽíván také druhý sousední

pozemek (ze západií strany), parcela Ó' z6+'zahrada, o výměře 2150 m2' který je uŽíván

vsouvislosti se sousedním'iodinn1im domem cp. 38. Jedná se o pozemky, které lze' dle

v současné době platného územníhb plánu, vyuŽít např' pro ÚČely bydlení, je zde tedy moŽné

vybudovat např. siavby rodinných domů. Vzhledem k celkové rozloze a dostatečné šířce těchto

pbzemků ( cca zs,om a 16,0m ) však nebude případná další zástavba na těchto pozemcích

"e-oŽná.

na vyuŽívání území' Projektová dokumentace stavby

S:a,. '' z zz-ě''= i' s:-]ad; s coŽadavky na veřejnou

::,: :_ - 3 ,.:]e- s:-311. llOcýro :ieca ooklaocvai, v mís:ě Siavcy se nenachází Žádny

s::c-c,,,1 pcrosi' který by vydání tohoto povolení vyŽadoval. Souhlas s vynětím ze

zeměděÍského pudního fondu rovněŽ nebylo třeba dokladovat.

Podmínky správců technické a dopravní infrastruktury, majetkových správců, ci uŽivatelŮ

pozemků ne'bo staveb dotcených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků' či

jiny.t., Íinancních poŽadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím pro

p'ó;.rtouou přípravu stavby, či realizaci stavby. Tyto poŽadavky budou řešeny mezi investorem

a témito ÚČastníky řízení,lprávci technické a dopravní infrastruktury, či majetkovými správci

uzavřením (sepsáním) smluv, či dohod dle příslušných právních předpisŮ'

V řízení by|o také zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická, nebo jiná věcná práva

vlastníků pozemků a staveb na nich, vČetně pozemkŮ sousedních a staveb na nich. Na základě

výsledku byl stanoven okruh úiastníků Územního a stavebního řízení ve smyslu $ 85 a $109

stavebního zákona. Za účastníky řízenÍ byli pojati vlastníci mezujících sousedních pozemků a

také správci sítí dopravní a technické infrastruktury, S jejichŽ zařízeními dojde předmětnou

stavbou k dotčení. Že strany vlastníků mezujících sousedních pozemků ve vazbě na stavbu

vedení přípojek vody a plyňu, byli pojati za úcastníky řízení pouze vlastníci těch sousedních

por"*ťů,'nácháze1íóích v úrovní vedené trasy těchto staveb, kteří by mohli být přímo oo]991i

např. prováděním úýropových jam pro tyto stavby. V případě ostatních vlastníků vzdálenějších

mezujicích sousedňícrr pozemkŮ, v návaznosti na dotčený pozemek parcely č. 604-ost.pl.

(si|niie llll43719) tito nebyli pojati jako účastníci řízení, jelikoŽ umístěním navrhované stavby

nemůŽe dojÍt k dotČení jejich vlastnických nebo jiných věcných práv.

Účastníci územnÍho a stavebního řízení - datší dotčené osoby dle 6 27 odst' 2 sPrávního řádu:

František Ryška, Libuše Ryšková, Pavel Sehnal, Vendula Kovářová, obec Dolní Nětčice,

Vodovody á kantatizace Přerov, a. s., provoz vodovodŮ - pla9oviště Hrgn.ic9', Správa silBi9otomouckého

kraje, p. o., (pro Středisko Údržby Jih), RWE Distribuční služby, s' r' o., CEZ

Distribuce, a. s., Ťelefónica 02 Czech republic, a. s', Dagmar Paková


Či':lluttlsootzottt

str. 14

Účastníkům Územního řÍzení dle $ 85 odst'1 (účastníci Územního řÍzení), coŽ je obec a Žadatel

a dotčeným orgánům jsou písemnosti dle $ 87 odst'1 doruÓovány jednotlivě, ostatním

řÍzení dle $ 85 odst' 2) stavebního zákona je rozhodnutí doručováno Íormou

Účastníkům

veřejné vyhlášky ve smyslu $ 20 stavebního zákona.

V prŮběhu spojeného územního a stavebního řízení nebyly Vzneseny Žádné námitky ani

připomínky.

Stavební úřad v prŮběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební

úřad proto na zát


Č.i. vultrsoolzotlr

str. 15

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnŮ a to na úřední desce správního orgánu,

nad Bečvou) a stejnou dobu zpŮsobem umožňující

který písemnost ašrieíi" iíiiu + i-1rx

dátkový přístup' souiashe bbecní úřad v Dolních rue'teicrcn je povÍnen písemnost bezodkladně

iire'ií ia své úřední desce na dobu nejméně 15 dnŮ'.

Patnáctým dnem p;;y;ě;riiiu orrámení považ1lie za doručené ($25 zákona č. 500/2004

si., o šprávním řízení, ve znění pozdějších předpisŮ')

Potvrzenío zveřejnění na úřednÍdesce Městského úřadu Lipník nad BeÓvou:

Na úřední desce pevne:

vyvěšeno sejmuto podpis

Na Úřední desce elektronické:

vyvěšeno sejmuto

obdrží:

Účastníci Územního řízení - doruioYáLo iednotlivě

J'"enforn' sJrc', lng. René Bystroň, IDDS:vgcekmz

obec Do|ní NětÓice, lDDS: 98Íar6z

ostatní účastníci řízeni

obecní Úřad Dolní NětÓice - vývěska

podpis

Potvrzenío zveřejnění na úřední desce obecního Úřadu v Dolních Nětcicích:

Na úřední desce pevné:

',1',rysgepo sejmuto PodPis

\=

- =-

rTl-l

5=

pooprs

MěFLipníx nad Becvou -vývěska

vvhláškou:

rřáňis*řr. nysr", Dolní Nětcice Č'p. 36, 753 54 Soběchleby, Libuše Rvšková, Dolní Nětčice č'p'

l lqllLlgvl\ l l'ýl\q! YL

^hlnhrr

\/anr{r rla

36, 753 54 Soběcnleby, Pavel Sehnal, Dolní NětČice c.p' 38, 753 54 Soběchleby' Vendula

. lnnc\. í\oÍ^yA-

K*ffi-zňiálňi"řj.'ofilTo, s+i or Trutnov 1, obec Dolni Nětčice, IDDS: 98Íar6z

! '|l-^!- Al^*^. '^l.AÁ^ l,yain A

^

Ýodoío_dy a kanalizace PřeroY, _a. s- IDDS: ltw,o^o!^9?ráv

om kr

,. jnnYis6' uc

lDDS: ur4k8nn, RWL DistrlDucnl stuzoy. s. r. c.t'' \Jl-L vlolllvu

FD.9.- !UrY.Jl.llIyJĎU'

v95uqfy, TetetÓnicaffiDS:

d79ch2h, Daqmar Paková, Dolní Nětčice

Č.p. 106, 753 54 Soběchleby

nrct s

Juvenform s_.rc., lng. René Bystroň, lDDS:vgcekmz

František Ryška, ootňi rueteice c'p. 36, 753 54 Soběchleby

More magazines by this user
Similar magazines