17.01.2023 Views

FMC Produktový katalóg 2023

FMC Produktový katalóg 2023

FMC Produktový katalóg 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRODUKTOVÝ

KATALÓG

SLOVENSKO


PROTECT

FOR

BETTER

GROWTH


O SPOLOČNOSTI

FMC AGRO SLOVENSKO, spol. s r. o.

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

do rúk sa Vám dostáva aktualizovaný katalóg prípravkov

na ochranu rastlín pre sezónu 2023. Pre novú pestovateľskú

sezónu Vám pravidelne ponúkame novinky, ktoré dopĺňajú

existujúcu ponuku prípravkov na ochranu rastlín od spoločnosti

FMC. Pre tento tok sme pre Vás pripravili nasledujúce

novinky:

TOUTATIS ® DAM TEC – komplexný herbicíd určený na elimináciu

dvojklíčnolistových burín a niektorých jednoročných

tráv v porastoch zemiakov, hrachu, fazule a mrkvy. Unikátna

kombinácia osvedčených účinných látok obohatená o know

how FMC - patentovanú technológiu – DAM TEC (technológiu

duálnej aktívnej mriežky), ktorá zabezpečuje kontrolované uvoľňovanie účinných látok bez

degradácie v podmienkach bez zrážok. TOUTATIS ® DAM TEC predstavuje spoľahlivý základ

ochrany Vašich porastov od výsadby/sejby až do zberu úrody.

NERO ® - dopĺňa portfólio FMC Agro Slovensko o preemergentné herbicídne riešenie

v pestovateľskej technológií repky olejnej zo skupiny „metazafree“ prípravkov. Kombinácia

účinných látok v prípravku NERO ® zabezpečuje kontrolu hospodársky významných

burinných druhov.

ALPHAMIPRID ® 20 SP - je systémový insekticíd určený prioritne na kontrolu kľúčových

škodcov repky olejnej, ale aj cicavých škodcov významných poľnohospodárskych plodín.

Okrem stabilného portfólia z posledných rokov by som rád pripomenul minuloročné novinky:

EXIREL ® – systémový insekticíd určený pre ovocinársku výrobu. Unikátna účinná látka s jedinečným

spôsobom účinku predstavuje pre Vás spoľahlivý základ ochrany Vašej úrody

v čoraz viac oklieštených možnostiach insekticídnej ochrany.

GAJUS KOMPLET ® - balíček, ktorý tvorí neprekonateľný štít v postemergentnej ochrane

porastov repky proti širokému spektru burín, vrátane problematických.

NEXIDE ® DUO – balíček dvoch prípravkov s odlišným mechanizmom účinku, určený

na insekticídnu ochranu repky olejnej a ďalších plodín proti širokému spektru škodcov.

Na Slovensku je Vám k dispozícii kolektív pracovníkov spoločnosti FMC Agro Slovensko

spol. s r.o., ktorí sú pripravení Vám v každej situácii kvalifikovane poradiť a pomôcť. Do novej

pestovateľskej sezóny Vám želám v mene celého kolektívu FMC Agro Slovensko veľa

úspechov a spokojnosti.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, za kolektív FMC

Ing. Gerhard Herda, PhD.,

riaditeľ FMC Agro Slovensko spol. s r.o.

3


OBSAH

06

HERBICÍDY

56

INSEKTICÍDY

82

FUNGICÍDY

Aurora ® 40 WG 8

Battle ® Delta 11

Biplay ® SX +

14

Starane Forte ®

Circuit ® SYNC TEC 17

Command ® 36 CS 20

Express ® 50 SX 24

Fenova ® Super 27

Gajus ®

29

Gramin ®

31

Nero ® NOVINKA

34

Nico Super ® 240 SC 37

Refine ® 50 SX 40

Safari ® 50 WG 44

Successor ® TX 48

Toutatis ® DAM TEC NOVINKA 50

Tripali ® 53

Alphamiprid ® 20 SP

Benevia ®

Coragen ® 20 SC

Exirel ®

Nexide ®

Nexide ® Duo

NOVINKA

58

64

69

72

76

79

Azaka ®

84

Rombus ® Power 86

Sparta ® 200 EC 88

Vendetta ® 91

4


94

REGULÁTORY RASTU

102

OSTATNÉ PRÍPRAVKY

Cuadro ® NT

Spodnam ® DC

96

99

Spotlight ® Plus

Trend ® 90

104

106

5


6

HERBICÍDY


PRODUKT

PŠENICA OZIMNÁ

PŠENICA JARNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

JAČMEŇ JARNÝ

REPKA OZIMNÁ

REPKA JARNÁ

RAŽ

TRITIKALE

OVOS

KUKURICA

SLNEČNICA

ZEMIAKY

SÓJA

HRACH

MAK SIATY

TEKVICA

TABAK

STRANA

Aurora ® 40 WG ● ● 8

Battle ® Delta ● ● ● ● 11

Biplay ® SX +

Starane ® Forte

● ● ● ● ● ● ● 14

Circuit ® SYNC TEC ● ● 17

Command ® 36 CS ● ● ● ● ● ● ● ● 20

Express ® 50 SX ● 24

Fenova ® Super ● ● ● ● ● ● 27

Gajus ® ● 29

Gramin ® ● ● ● ● ● ● 31

Nero ® ● 34

Nico Super ® 240 SC ● 37

Refine ® 50 SX ● ● 40

Safari ® 50 WG 44

Successor ® TX ● 48

Toutatis ® DAM TEC ● ● 50

Tripali ® ● ● ● ● ● ● ● 53

PRODUKT

REPA CUKROVÁ

REPA KŔMNA

ĽAN

ŠOŠOVICA

BÔB

FAZUĽA

RAJČIAK

PAPRIKA

CIBUĽA

MRKVA, PETRŽLEN

KARFIOL

VINIČ

BAKLAŽÁN

JABLOŇ

LUCERNA, ĎATELINA

KOSTRAVA ČERVENÁ

STRANA

Aurora ® 40 WG 8

Battle ® Delta 11

Biplay ® SX +

Starane ® Forte

14

Circuit ® SYNC TEC 17

Command ® 36 CS 20

Express ® 50 SX 24

Fenova ® Super 27

Gajus ® 29

Gramin ® ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

Nero ® 34

Nico Super ® 240 SC 37

Refine ® 50 SX ● 40

Safari ® 50 WG ● ● 44

Successor ® TX 48

Toutatis ® DAM TEC ● ● 50

Tripali ® 53

7


Aurora ® 40 WG

Aurora ® 40 WG je postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice ozimnej

a jačmeňa jarného.

PŠENICA OZIMNÁ - JAČMEŇ JARNÝ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

400 g/kg carfentrazone-ethyl

0,4 kg

Aurora ® 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky

a ľuľok, s veľmi dobrým účinkom tiež na fialky. Vzhľadom na tieto vlastnosti je určená najmä

do kombinácií s herbicídmi ako proti jednoklíčnolistovým, tak aj proti dvojklíčnolistovým

burinám. Samostatne ju možno použiť vtedy, ak chceme likvidovať lipkavec a veroniku

brečtanolistú alebo fialky v citlivej fáze (4 - 6 listov).

Pôsobenie prípravku

Carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú

v priebehu 5-7 dní po aplikácii. Účinkuje aj pri nízkych teplotách okolo +1°C, čo umožňuje

skorú jarnú, prípadne jesennú aplikáciu. Dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinnosť

herbicídu. Rýchly rozklad carfentrazonu v pôde a rastlinách umožňuje výsev následných

plodín bez obme dzení. Taktiež bez obmedzenia je aj použitie v PHO.

Spektrum účinku

Spoľahlivo účinkuje na: lipkavec obyčajný, veroniku lesklú, veroniku perzskú, hluchavku

purpurovú, úhorník liečivý, peniažtek roľný, kolenec roľný, mrlík biely, kapsičku pastiersku,

výdrv repky.

Dobre účinkuje na: veroniku brečtanolistú, parumanček nevoňavý, láskavce, hviezdicu

prostrednú, viky, horčiaky.

Odolné buriny: veronika roľná, vesnovka obyčajná, rumany, rumanček kamilkový, mak

vlčí, trváce buriny.

Dávkovanie a aplikácia

Pšenica ozimná:

1) aplikácia na jeseň od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12-29), na jar v štádiu

pšenice BBCH 12 - 29; buriny do 4 listov (BBCH 14), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13)

2) aplikácia na jar od začiatku odnožovania do 2. kolienka pšenice (BBCH 21 - 32), buriny

do 4 listov (BBCH 14), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13)

8


VÝHODY PRÍPRAVKU

Špecialista na lipkavce a nízkopodlažné buriny

Lacno a kvalitne

Veľmi rýchle kontaktné pôsobenie

Spoľahlivý účinok pri veľmi nízkych teplotách

Jarná a jesenná aplikácia

Jačmeň jarný:

1) aplikácia na jar od 3. listu do začiatku steblovania jačmeňa (BBCH 13 - 30)

3) jačmeň od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12 - 29), buriny 2 - 4 listy (BBCH 12-

14), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13);

Odporúčané dávkovanie 40 - 50 g/ha. Vyššia dávka je určená na buriny v pokročilejšej

rastovej fáze alebo je vhodná pri ich kalamitnom výskyte. Pre dobrú účinnosť je treba

zabezpečiť kvalitné pokrytie burín postrekovou kvapalinou. Odporúčame dávku 300 l

postrekovej kvapaliny na 1 hektár. Je možný jesenný i jarný postrek. Včasná aplikácia

odstráni skôr konkurenciu burín a tým je vyšší pozitívny vplyv na vývin obilnín. Jesenná

aplikácia je vhodná do skoro siatych ozimín. Jarná aplikácia je možná aj veľmi skoro

na jar. V každom prípade herbicíd aplikujeme v čase, kedy je väčšina rastlín lipkavca

vzídená a je aspoň vo fáze 2-3 praslenov. Z hľadiska vegetačnej fázy obilnín je aplikácia

ohraničená fázami BBCH 13 - 29, t.j. od 3. listu do konca odnožovania.

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

Pšenica

ozimná,

jačmeň jarný

Pšenica

ozimná,

jačmeň jarný

dvojklíčnolistové

buriny, lipkavec

odolné dvojklíčno listo

vé buriny, lipkavec

odolné dvojklíčnolisto

vé buriny,

pichliač

dvojklíčnolistové

buriny, pichliač

dvojklíčnolistové

buriny, lipkavec

Množstvo vody 300-400 l/ha.

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

50 g AT, 1) jeseň 1 x ročne

50 g + (1 l) (TM) Dicopur M 750

40 - 50 g + 1 l

AT, 2) jar

50 g + (30 g) AT, 3) jar

(TM) Desormone

Liquid 60 SL

9


Kombinácie

Aurora ® 40 WG je výborný partner do kombinácií, kde posilňuje účinnosť na lipkavec,

veroniky, hluchavky a množstvo ďalších dvojklíčnolistových burín.

Neodporúčame miešať s DAM 390 a močovinou.

Návod na použitie

PŠENICA OZIMNÁ, POSTEMERGENTNÉ APLIKÁCIE AURORA 40 WG 40 - 50 g

+ 0,075 - 0,1 Kantor + 1 l Buctril Extra

+ 1,5 - 3 l Lentipur 500 FW + 0,3 l Cliophar 300 SL, Lontrel 300

+ 10 - 13 g Monitor 75 WG + 20 - 30 g Grodyl 75 WG

+ 1 l Optica + 1 l Fenova Super

+ 200 g Sekator OD

JAČMEŇ JARNÝ, POSTEMERGENTNÉ APLIKÁCIE AURORA 40 WG 40 - 50 g

+ 0,25 - 0,3 Cliophar 300 SL + 15 - 20 g Grodyl 75 WG

Lontrel 300

+ 1 l Optica

+ 0,075 - 0,08 Kantor + 200 - 250 g Sekator OD

Všetky odporúčané kombinácie je možné v prípade potreby doplniť regulátorom

rastu na báze chlormequat-chloride (CCC).

4 dni po aplikácii 10 dní po aplikácii 16 dní po aplikácii

10


Battle ® Delta

Postrekový herbicídny prípravok s kontaktným a reziduálnym účinkom,

vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený

na preemergentné a postemergentné ošetrenie obilnín proti jednoročným trávam

a dvojklíčnolistovým burinám.

PŠENICA OZIMNÁ - JAČMEŇ OZIMNÝ - RAŽ OZIMNÁ - TRITIKALE

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

400 g/l flufenacet, 200 g/l diflufenican

5 l HDPE, COEX HDPE/PA, f/HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Battle ® Delta obsahuje dve účinné látky. Účinná látka flufenacet je herbicíd na báze

oxyacetamidu, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície delenia a rastu buniek. Flufenacet

je selektívny kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý je absorbovaný hlavne

výhonkami a koreňmi klíčiacich jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín.

Účinná látka diflufenican je na báze pyridínkarboxamidu a patrí do skupiny

nikotinanilidových herbicídov, ktoré účinkujú cestou inhibície biosyntézy karotenoidov.

Diflufenican je selektívny a kontaktný herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý je

absorbovaný hlavne výhonkami klíčiacich semien.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, kapsička pastierska, zemedym lekársky,

hluchavka purpurová, lýrovka obyčajná, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, stavikrv

vtáčí, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika perzská, fialka

roľná, fialka trojfarebná, hviezdica prostredná, a z praxe aj viky a horčiaky.

Stredne citlivé buriny: stoklas jalový, lipkavec obyčajný, mrlík biely a konopnica

napuchnutá

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

pšenica ozimná,

tritikale

psiarka a

dvojklíčnolistové buriny

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

0,425 – 0,6 l AT -

pšenica ozimná,

tritikale

metlička, lipnica ročná

a dvojklíčnolistové

buriny

0,3 – 0,425 l AT -

11


PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

jačmeň ozimný, raž

psiarka a

dvojklíčnolistové buriny

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

0,425 – 0,6 l AT -

jačmeň ozimný, raž

metlička, lipnica ročná

a dvojklíčnolistové

buriny

0,3 – 0,425 l AT -

Pokyny pre aplikáciu

Optimálna dávka vody je 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií na plodinu: 1x za vegetáciu.

Pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, raž – preemergentná aplikácia: Prípravok

Battle ® Delta aplikujte po sejbe pred vzchádzaním plodiny a burín. Pôda by mala byť

dobre pripravená s drobnohrudkovitou štruktúrou.

Pšenica ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, raž - postemergentná aplikácia: Prípravok

Battle ® Delta možno aplikovať od prvého listu obilnín (BBCH 11) až do objavenia sa

3.odnože (BBCH 23) pšenice ozimnej a tritikale, 4.odnože (BBCH 24) jačmeňa ozimného

a raže.

Obmedzenia:

- Neošetrujte plodinu, ktorá trpí chladom, suchom, je napadnutá škodcami alebo

chorobami, trpí nedostatkom živín alebo je na premočenej pôde. Neaplikujte v období

mrazov.

- Neaplikujte na premočených pôdach alebo na pôdach náchylných na premočenie.

- Neaplikujte na piesočnatých, veľmi ľahkých alebo kamenistých, či štrkovitých pôdach.

- Neaplikujte v plytko siatych plodinách a za nepriaznivých poveternostných podmienok,

pretože môže dôjsť k poškodeniu klíčiacich obilnín.

- Nenarúšajte pôdu po aplikácií (napr. bránením alebo valcovaním).

Informácie o možnej fytotoxicite

Ak je ošetrená plodina vystavená stresu poklesom teplôt, nadmernými zrážkami,

zamokrením či kombináciou rôznych stresových faktorov, môže dôjsť k prejavom

prechodnej fytotoxicity, najmä zosvetlením listov, žltými škvrnami na listoch alebo

zbelením niektorých listov. Prípadný výskyt príznakov fytotoxicity je dočasný a nemá

vplyv na výšku úrody ani kvalitu zrna.

12


VÝHODY PRÍPRAVKU

Porast obilnín bez burín už na jeseň

Reziduálna účinnosť vrátane jari

Použitie do objavenia sa 2. odnože obilniny

Úspora jarnej herbicídnej aplikácie

Dobrý účinok na stoklasy

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po riadnom zbere obilniny ošetrenej prípravkom BATTLE ® DELTA nie je potrebné pôdu

špeciálne kultivovať pred výsevom alebo výsadbou nasledujúcich plodín: pšenica, hrach

a zemiaky.

Pôdu treba spracovať do hĺbky min. 20 cm v prípade, ak následné plodiny sú repka,

fazuľa, jačmeň, kapustovité plodiny, repa cukrová, kukurica, mrkva a cibuľa. Zabezpečte

riadne obrátenie pôdy.

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom BATTLE ® DELTA v jeseni možno po

orbe do hĺbky 20 cm vysievať ako náhradnú plodinu iba pšenicu. Ako náhradnú plodinu

po obilnine na jar možno bez orby, najskôr však po 12 týždňoch vysievať: pšenicu,

zemiaky, fazuľu a hrach. Ako náhradnú plodinu po obilnine na jar možno po orbe do

hĺbky 20 cm vysievať: kukuricu, jačmeň jarný, ovos, repu, repku jarnú, slnečnicu a ľan.

Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

Battle ® Delta 0,5 l/ha, PD Kvačany

13


Biplay ® SX + Starane Forte ®

Komerčný set cenovo zvýhodnených herbicídnych prípravkov vo forme

vodorozpustných granúl a emulgovateľného koncentrátu na ošetrenie obilnín bez

podsevu proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín vrátane rumanov, lipkavca a

pichliača roľného.

PŠENICA OZIMNÁ – PŠENICA JARNÁ - JAČMEŇ OZIMNÝ – JAČMEŇ JARNÝ - RAŽ OZIMNÁ

- TRITIKALE – OVOS

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

222 g/kg tribenuron-methyl, 111 g/kg metsulfuron-methyl +

333 g/kg fluroxypyr

Biplay ® SX 600 g + Starane ® Forte 5 l

Pôsobenie prípravku

Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny so systémovým účinkom

pôsobiace ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný

pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline. Veľmi rýchlo

zastavujú rast citlivých burín s typickými príznakmi ich poškodenia (farebné zmeny na

listoch burín) do 3-10 dní po aplikácii. Fluroxypyr preniká do rastlín cez listy a účinná

látka je rýchlo translokovaná. Účinok fluroxypyru na burine sa prejaví už za niekoľko

hodín po aplikácii. Celkové prejavy účinku oboch prípravkov (deformácie rastových

vrcholov, vybielenie, skrúcanie stoniek, deformácie listov a celých rastlín) sa prejavia už

po 2 dňoch. V sete týchto 2 prípravkov je jedinečný synergizmus kombinácie 3 účinných

látok (navyšovanie účinnosti – power effect) a postupné dopĺňanie pôsobenia účinných

látok (káskádový efekt).

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný,

hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce,

kapsička pastierska, reďkev ohnica, horčica roľná, mrlík biely, hluchavka purpurová,

mak vlčí, horčiak štiavolistý, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská,

láskavce, výmrv repky, výmrv slnečnice, zemedým lekársky, fialka roľná, viky, úhorník

liečivý, kolenec roľný, ambrózia palinolistá.

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík mnohoplodý (viac

ako 6 listov), veronika brečtanolistá, vesnovka obyčajná, vesnovka brečtanolistá (viac

ako 5 listov).

14


VÝHODY PRÍPRAVKU

Obzvlášť široké herbicídne spektrum

Vysoká selektivita k obilninám

Použitie aj v tvrdej pšenici

Synergizmus (power effect) a kaskádový efekt

Vysoká účinnosť na lipkavec, pichliač a problémové buriny

Výhodné široké aplikačné okno - aplikácia do vlajkového listu

Jedna z najviac odporúčaných kombinácií pre sladovnícke jačmene

Možnosť aplikácie v kombinácií aj samostatne

Odporučené použitie

Balíček Biplay ® SX (600 g) + Starane Forte ® (5 l) - TM aplikácia

PLODINA

ozimná pšenica, ozimný

jačmeň, ozimná raž, tritikale

DÁVKA PRÍPRAVKU

BIPLAY ® SX

na ha

STARANE

FORTE ® na ha

OŠETRENÁ

PLOCHA

Z 1 BALÍČKA

POZNÁMKA

40 g 0,3 l 15 ha jar

jarná pšenica, jarný jačmeň,

ovos

30 g

35 g

0,22 l

0,26 l

20 ha

17 ha

do 2 párov pravých

listov burín

Pokyny pre aplikáciu

Termín aplikácie: od 2. listu obilniny do objavenia vlajkového listu, max. 1x za vegetáciu.

Balíček Biplay ® SX + Starane Forte ® aplikujte v čase najväčšej citlivosti burín v ich

počiatočnom raste, najlepšie do 2(4) párov pravých listov burín. Pri vyššom výskyte

pichliača a mrlíkov je potrebné aplikovať min 40 g/ha prípravku Biplay ® SX. Maximálna

dávka prípravku Biplay ® SX je 45 g/ha.

15


Biplay ® SX + Starane Forte ® je možné aplikovať v TM zmesi s DAM 390, ktorý zvyšuje

celkový herbicídny účinok aj bez pridania zmáčadla Trend ® 90.

Starane Forte ® ničí lipkavec obyčajný vo všetkých jeho rastových fázach - pri vyššom

výskyte a počte vytvorených praslenov lipkavca použite vyššiu dávku prípravku.

Zmáčadlo Trend ® 90 (0,1 %) je potrebné pridávať len pri sólovom použití jedného

z dvojice prípravkov v balíčku.

Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po jarnej spoločnej aplikácii obidvoch herbicídov je na jeseň toho roku možné zaradiť

do osevu len ozimnú obilninu, ozimnú repku alebo trávy. V ďalšom roku po ošetrení nie je

žiadne obmedzenie na voľbu následnej plodiny. V prípade nutnosti zaorania ošetreného

porastu obilniny je možné do uplynutia 3 mesiacov po ošetrení na jeseň zasiať pšenicu

a jačmeň, v prípade zaorania na jar len obilninu.

Susediace plodiny: Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Použitie

v množiteľských porastoch konzultujte s dodávateľmi osív určených na množenie.

Biplay ® SX + Starane Forte ® - ideálne riešenie na takto zaburinený porast obilnín

16


Circuit ® SYNC TEC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou riediteľnej suspenzie kapsúl, určený

na preemergentné ošetrenie repky ozimnej a repky jarnej proti jednoročným trávam

a dvojklíčnolisto vým burinám.

REPKA OZIMNÁ - REPKA JARNÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

40 g/l clomazone, 300 g/l metazachlor

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a pri citlivých druhoch inhibuje

biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Účinná látka metazachlor sa do rastliny

dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín

je prijímaná klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred vyklíčením alebo krátko po

vyklíčení. Vďaka obom účinným látkam pôsobiacim medzi sebou synergicky sa prípravok

vyznačuje vysokou účinnosťou voči širokému spektru burín. Prípravok vykazuje výbornú

selektivitu k repke. Pôdna vlhkosť a zrážky zvyšujú účinnosť prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: metlička obyčajná, kapsička pastierska, mrlík biely, lipkavec obyčajný,

rumančeky, nezábudka, lipnica ročná, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, starček

obyčajný, nevädza poľná.

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, mak vlčí

Odolné buriny: pichliač roľný, pupenec roľný, pýr plazivý

Odporúčania pre aplikáciu:

Circuit ® SYNC TEC aplikujte v repke ozimnej a repke jarnej čo najskôr po sejbe

preemergentne, najlepšie do 3 dní po založení porastu a pred vzídením repky (BBCH

00 – 07). Osivo repky pri sejbe má byť v pôde v hĺbke 2 cm. Pre zabezpečenie správneho

účinku má mať pôda jemnú, drobnohrudkovitú štruktúru bez nerovností a hrúd.

Po ošetrení prípravkom zasiaty porast nevalcujte a do 3 týždňov po sejbe nezavlažujte.

Po ošetrení môže dôjsť, najmä na ľahších pôdach, či po nadmerných dažďových zrážkach

k príznakom zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov, ktoré sú však

prechodného charakteru a nemajú vplyv na ďalší rast a úrodu repky.

17


Optimálna dávka vody je 200-400 l/ha.

Na ťažších pôdach a pri predpokladanom silnejšom tlaku vzchádzajúcich burín použite

vyššiu dávku vody.

Maximálny počet ošetrení: 1x za 3 roky na tom istom pozemku

Prípravok nie je vhodné používať na extrémne ľahkých pôdach. Pri ošetrení na jar nie

je pri výbere následných plodín vysievaných v jeseni alebo na jar v ďalšom roku žiadne

obmedzenie. Následné plodiny vysievame po spracovaní pôdy aspoň do 15 cm hĺbky.

Následné plodiny

Po zbere repky v bežnom termíne a po orbe do hĺbky min. 15 cm môžu byť ako následné

plodiny vysiate: obilniny, repa cukrová, kvaka, hrach, bôb, zemiaky, ľan, kukurica a repka.

Náhradné plodiny

Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jeseň: po orbe do hĺbky min. 25 cm je možné

ešte na jeseň s odstupom min. 6 týždňov od aplikácie prípravku vysiať jačmeň ozimný,

alebo pšenicu ozimnú, s výnimkou pšenice tvrdej.

Po predčasnom zaoraní repky ozimnej na jar: po orbe do hĺbky minimálne 25 cm

možno pestovať jarné obilniny (okrem pšenice tvrdej), repku jarnú, hrach, kukuricu,

cukrovú repu, ľan siaty alebo zemiaky. Pri jarných obilninách, kukurici a zemiakoch

sa odporúča siať a vysádzať tieto plodiny min. 7 mesiacov od aplikácie prípravku

Circuit ® SYNC TEC .

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

repka ozimná

repka jarná

jednoročné trávy,

dvojklíčnolistové buriny

jednoročné dvojklíčnolistové

buriny a jednoročné trávy

2,5 l AT -

2 – 2,5 l AT -

Pokyny pre aplikáciu v repke jarnej

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet ošetrení: 1 x za 3 roky na tom istom pozemku

Prípravok aplikujte hneď po sejbe alebo v priebehu nasledujúcich troch dní, v každom

prípade však pred vyklíčením repky (BBCH 00-07) aj burín. Ostatné pokyny pre aplikáciu

sú rovnaké ako v prípade repky ozimnej. Prípravok nemá negatívny vplyv na výšku

a kvalitu úrody, ak sa aplikuje v súlade s etiketou.

18


VÝHODY PRÍPRAVKU

Synergické pôsobenie úč. látok clomazone a metazachlor

Kompletné herbicídne ošetrenie repky bez potreby kombinácií

Reziduálny účinok

2 mechanizmy pôsobenia

Vysoká selektivita k repke

SYNC TEC technológia - micro-encapsu lová technológia aktívnej kapsule clomazonu

SYNC TEC technológia

Prípravok Circuit ® SYNC TEC je vyrobený SYNC TEC technológiou, t.j. micro-encapsulovou

technológiou umožňujúcou efektívnejší nástup účinku clomazonu po uvoľnení

z mikrokapsuly. Riadené uvoľňovanie účinných látok podstatne znižuje nežiadúci efekt

tzv. “vybielenia” klíčnych listov repky po jej vzídení.

Circuit ® SYNC TEC 2,5 l/ha, PD Družba Poprad, foto: 28. 10. 2018

19


Command ® 36 CS

Preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd proti dvojklíč nolistovým

burinám a niektorým jednoročným trávam v repke, zemiakoch, hrachu, sóji, tabaku,

maku a tekvici.

REPKA OZIMNÁ - REPKA JARNÁ - ZEMIAK - HRACH - SÓJA - TABAK - MAK - TEKVICA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

360 g/l clomazone

2 l HDPE kanister

Command ® 36 CS je kvalitatívne nový prípravok, ktorý podstatne lepšie vyhovuje

súčasným požiadavkám kladeným na prípravky na ochranu rastlín, t.j. najmä

obmedzeniam vplyvu na životné prostredie. Zásadnou zmenou je nová formulácia CS

(suspenzia kapsúl), ktorá nahrádza pôvodnú formuláciu EC (emulg. koncentrát).

CS vďaka novej unikátnej formulácii možno používať v dávkach, ktoré zabezpečujú

aplikáciu vyššieho množstva účinnej látky na ha v porovnaní s pôvodnou formuláciou a

registráciou prípravku. Následkom toho je rozšírené spektrum účinnosti na buriny, t.j. pri

vyšších dávkach účinnej látky (vhodných najmä na ťažších pôdach) sa významne zvyšuje

účinnosť na citlivé buriny.

Komplexné ošetrenie repky

Command ® 36 CS je ideálny pre ošetrenie repky v tank-mix kombináciách s prípravkami,

ktoré obsahujú tieto účinné látky: metazachlor, dimetachlor, napropamid. Tieto tank - mix

kombinácie riešia komplexne problém dvojklíč no lis tových burín, ako aj jednoročných

tráv. Command ® 36 CS pôsobí o.i. tiež na tieto citlivé buriny: lipkavec obyčajný, mrlíky,

hviez di cu pro stred nú, hluchavku purpurovú, kapsičku pas tiersku.

Prednosti novej CS formulácie

• Selektivita ku kultúrnym plodinám - CS formulácia zabezpečuje postupné uvoľňovanie

účinnej látky, zároveň táto formulácia vykazuje zvýšenú selektivitu voči kultúrnym

plodinám.

• Rozšírená registrácia - nová formulácia umožnila registráciu Commandu ® 36 CS do

ďalších plodín (sója, tabak, mak, tekvica).

• Redukcia volatility - CS formulácia zabraňuje prchavosti účinnej látky clomazone,

t.j. odstraňuje prchavosť pôvodnej formulácie.

• Absencia organických rozpúšťadiel - CS for mulácia odstraňuje zásadný negatívny

vplyv „klasických” kvapalných formulácií, ktoré boli väčšinou založené na organických

rozpúšťad lách, nevhodných z hľadiska ochrany život. prostredia.

• Dlhšie reziduálne pôsobenie vďaka novej formulácii CS

20


VÝHODY PRÍPRAVKU

Stabilita účinnosti

Nová formulácia - vyššia selektivita

Dlhý reziduálny účinok prípravku

Redukcia volatility účinnej látky

Široká registrácia

Absencia organických rozpúšťadiel

Výhody a nevýhody rôznych ter mí nov aplikácie herbicídov v repke

Pred sejbou so zapravením

• nutné zapracovanie prípravkov do pôdy

• citlivosť účinných látok na svetlo

• problémy s náhradnými plodinami

Preemergentne

• jednoduchosť aplikácie

• nové formulácie lepšie znášajú dočasné sucho

• bezproblémová sejba náhradných plodín

Postemergentne

• obmedzené aplikačné „okno“

• nebezpečie prerastených burín

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha

repka ozimná,

repka jarná,

zemiak, hrach,

sója

hrach

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

lipkavec 0,2 - 0,25 l AT -

dvojklíčnolistové,

a jednoročné

trávy

0,2 - 0,25 l + (1,4 l) AT (TM) Dual Gold 960 EC

lipkavec 0,2 - 0,25 l AT

21


PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha

repka ozimná,

repka jarná

sója

tabak

dvojklíčnolistové

buriny,

jednoročné trávy,

výmrv obilnín,

lipkavec

dvojklíčnolistové,

a jednoročné

trávy

dvojklíčnolistové,

lipkavec

Menej významné použitie

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

0,2 - 0,25 l + (1,2 - 1,5 l) AT (TM) Butisan 400 SC

0,2 - 0,25 l + (1 - 1,2 l) AT (TM) Sultan 50 SC

0,2 - 0,25 l + (2 l) AT Teridox 500 EC

0,2 - 0,25 l + (1,5 l) AT (NA) Butisan 400 SC

0,2 - 0,25 l + (1,4 l) AT (TM) Dual Gold 960 EC

1 l

1,2 - 1,5 l

-

pásovo (1)

výsev (3)

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

tekvica bezšupková olejná lipkavec 0,25 l AT -

mak lipkavec 0,2 - 0,25 l AT -

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho

bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného

použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová

citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Odporúčania pre aplikáciu

Zemiak

Termín optimálnej aplikácie je po „slepej preorávke“, zemiaky však nesmú mať vegetačný

vrchol nad povrchom pôdy.

Hrach, repka a sója

Ošetrujte preemergentne do 3 dní po výseve.

Tabak

(1) Prípravkom Command ® 36 CS postrekujte pásovo, špeciálnym aplikátorom

po výsadbe rastlín tabaku v dávke 1 l/ha ošetrenej plochy. Odporúčané množstvo

vody 75-85 l/ha ošetrenej plochy.

(2) Celoplošne pred výsadbou. Odporúčané množstvo vody je 400-600 l/ha.

(3) Preemergentné ošetrenie výsevu v pareniskách (pred vzídením).

22


Tekvica bezšupková olejná

Maximálny počet aplikácii – 1x. Dávka vody: 400 l/ha

Aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe (pred vzídením burín aj plodiny).

Mak

Maximálny počet aplikácii – 1x. Dávka vody: 400 l/ha

Aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe; na ľahších pôdach aplikujte nižšiu dávku

a na ťažších pôdach vyššiu dávku prípravku; dbajte na drobnohrudkovitú štruktúru pôdy

pre dostatočnú účinnosť prípravku

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Jesenná aplikácia

V prípade výsevu náhradných plodín po predčasnom zaoraní plodín ošetrených na jeseň

prípravkom Command ® 36 CS je možné po orbe 20 - 30 cm na jeseň vysievať:

- bez ďalšieho časového odstupu ozimnú repku,

- s odstupom minimálne 9 týždňov ozimné obilniny.

Ako ďalšie náhradné plodiny po jesennom ošetrení je na jar možné vysiať :

- po plytkej orbe jarná repka, hrach, fazuľa, slnečnica, kukurica a zemiaky,

- po hlbokej orbe jarná pšenica, jačmeň, ovos, cukrová repa, lucerna, ľan, šalát, hlávková

kapusta, bôb.

Pokiaľ po jesennom ošetrení nastalo mimoriadne suché obdobie, je vhodné predĺžiť

minimálnu dobu časového odstupu od jesennej aplikácie prípravku.

Nemôžu sa vysievať - pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale.

Jarná aplikácia:

V prípade výsevu náhradných plodín po predčasnom zaoraní plodín ošetrených na jar

prípravkom Command ® 36 CSS je možné po orbe 20 - 30 cm na jar vysievať:

- s odstupom minimálne 6 týždňov: hrach, fazuľu, zemiaky, kukuricu, cukrovú repu, slnečnicu,

jarnú repku, ľan, lucernu, šalát, hlávkovú kapustu, jačmeň jarný, pšenicu jarnú a ovos.

Pokiaľ po jarnom ošetrení nastalo mimoriadne suché obdobie, je vhodné predĺžiť

minimálnu dobu časového odstupu od jarnej aplikácie prípravku.

Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k

chlorózam na listoch, ktoré sú však dočasné, a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina,

lucerna, mak, repa cukrová.

23


EXPRESS ® 50 SX

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme granulátu

rozpustného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane

pichliača roľného v slnečnici (len odrody tolerantné k prípravku Express ® 50 SX).

SLNEČNICA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

500 g/kg tribenuron-methyl

HDPE 200 ml fľaša / obsah 112,5 g

Pôsobenie prípravku

Express ® 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami

rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho

reziduálneho pôsobenia v pôde. Express ® 50 SX veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých

burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné

až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok

je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú

herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná,

hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná,

peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska.

Odolné buriny: veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a trávovité buriny.

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

Slnečnica

(odrody

tolerantné

k tribenuronmethylu)

odolné

dvojklíčnolistové

buriny

37,5 - 45 g +

0,1 %

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

AT (TM) TREND 90

24


VÝHODY PRÍPRAVKU

Spoľahlivé ničenie pichliača a ambrózie

Rýchle zastavenie rastu burín

Účinný aj pri nižších teplotách

Delenie dávky pri etapovitom vzchádzaní burín

Možnosť ošetrenia až do fázy 8 listov slnečnice

Špeciálne odporúčanie pre aplikáciu Express ® 50 SX

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ POZNÁMKA

Express ® 50 SX 45 g/ha

+ Trend ® 9 0 ( 0 ,1 % o b j .)

dvojklíčnolisté buriny

pichliač roľný

POST ošetrenie do fázy 8 pravých listov

slnečnice

Gramin ® 1,0 l/ha

Express ® 50 SX

22,5 g/ha + 22,5 g/ha

+ Trend ® 9 0 ( 0 ,1 % o b j .)

Gramin ® 1,0 l/ha

trávovité buriny

dvojklíčnolisté buriny

pichliač roľný, ambrózia

trávovité buriny

min. odstup 7 dní medzi aplikáciami

(pri hybridoch, ktoré nie sú tolerantné

k TM Express+graminicíd)

delená dávka prípravku pri etapovitom

vzchádzaní burín a zvýšenom výskyte

ambrózie

min. odstup 7 dní medzi aplikáciami

(pri hybridoch, ktoré nie sú tolerantné

k TM Express+graminicíd)

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l/ha

Maximálny počet aplikácií:

1x za vegetačné obdobie

Slnečnica (odrody tolerantné k tribenuron-methylu):

ošetrujte proti odolným

dvojklíčnolistovým burinám (pichlič, voškovníky)

postemergentne do fázy 8 pravých

listov slnečnice.

Zmáčadlo Trend 90 ® zvyšuje účinnosť prípravku

na menej citlivé buriny.

Prípravok EXPRESS ® 50 SX je určený výlučne

na použitie v slnečnici tolerantnej

k EXPRESS ® 50 SX.

Pri etapovitom vzchádzaní a zvýšenom

výskyte ambrózie v porastoch Express Sun

slnečníc je osvedčeným riešením delená

dávka herbicídneho prípravku Express ® 50 SX

(2x22,5 g/ha + Trend 90 0,1%)

25


Pred použitím prekonzultujte odrodovú toleranciu k EXPRESS ® 50 SX s držiteľom autorizácie.

Nepoužívajte Express ® 50 SX, pokiaľ je slnečnica stresovaná suchom alebo zamokrením,

pokiaľ dochádza k extrémnym rozdielom medzi dennými a nočnými teplotami (<1ºC alebo

>28ºC), alebo pokiaľ bol porast slnečnice poškodený mrazom, škodcami, krúpami alebo

inou mechanickou príčinou. Neošetrujte skôr ako za tri dni po výdatných dažďoch keď

pôda už nie je nasýtená vodou. Aplikácia Express ® 50 SX na hybridy slnečnice, ktoré boli

stresované nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zamokrením, suchom alebo

poškodené škodcami prípadne predchádzajúcim herbicídnym zásahom môže slnečnicu

poškodiť.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych

a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Tribenuron-methyl (HRAC skupina B) ako ALS inhibítor blokuje tvorbu esenciálnych aminokyselín

s rozvetveným reťazcom. Rezistencia v praktických podmienkach SR a dodržaní

návodu na použitie nie je dokumentovaná.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku

môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným.

Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd

neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá

predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov

s odlišným spôsobom účinku.

Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny - po zbere slnečnice ošetrenej prípravkom Express ® 50 SX je možné

vysievať plodiny bez obmedzenia.

Náhradné plodiny - v prípade zaorania slnečnice ošetrenej prípravkom Express ® 50 SX

je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje

výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy

určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

26


Fenova ® Super

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda (EW)

na postemergentné ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných jednoročných

tráv v obilninách.

PŠENICA OZIMNÁ - PŠENICA JARNÁ - JAČMEŇ JARNÝ - JAČMEŇ OZIMNÝ - TRITIKALE - RAŽ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

69 g/l fenoxaprop-p-ethyl

5 l HDPE/PA kanister

Prípravok Fenova ® Super je postemergentný selektívny graminicíd. Pôsobí kontaktne

aj systémovo, je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do

koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2-3 dní rásť a netvoria nové

listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina

odumiera v priebehu 2-3 týždňov. Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách

a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Herbicídne spektrum

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre,

prstovky, lesknice, proso, cirok alepský

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

pšenica ozimná,

pšenica jarná, jačmeň

jarný, jačmeň ozimný,

tritikale, raž

ovos hluchý,

metlička, psiarka, iné

jednoročné trávy

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

0,8 - 1 l AT -

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu

Dávka vody: 200 l/ha

Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie:

• pšenica ozimná a pšenica jarná: BBCH 13-32, t.j. 3. list až 2. kolienko

• jačmeň jarný: BBCH 13-29, t.j. 3. list až koniec odnožovania

• jačmeň ozimný, tritikale, raž: BBCH 13-31, 3. list až 1. kolienko

27


VÝHODY PRÍPRAVKU

Neoceniteľný pre osivárske porasty obilnín

Výborná selektivita vďaka safeneru

Pestovanie následných plodín bez obmedzení

Rýchly nástup účinku

Nižšiu dávku 0,8 l/ha voľte pri aplikácii do fázy 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) alebo za

podmienok priaznivých pre rast (vyššia teplota, vyššia vzdušná a pôdna vlhkosť). Počas

odnožovania tráv (BBCH 21-29) alebo za podmienok nepriaznivých pre rast rastlín

odporúčame vyššiu dávku 1 l/ha.

Nepoužívať v tvrdej pšenici a ovse.

Neodporúča sa miešať s prípravkami na báze úč.látok bentazone, dicamba, metsulfuronmethyl

a florasulam.

Použitie adjuvantov:

Pri aplikácii v pšenici, jačmeni ozimnom, raži a tritikale odporúčame pridať adjuvant a to

v prípade menej vhodných aplikačných podmienok a neskoršej rastovej fáze tráv. Kvôli

možnosti nižšej selektivity neodporúčame aplikáciu adjuvantu v jačmeni jarnom.

Pre použitie prípravku Fenova ® Super v pšenici ozimnej a pšenici jarnej sú vhodné

adjuvanty, prípadne Trend ® 90.

Nepoužívajte v poškodených alebo oslabených porastoch jačmeňa.

Vplyv na následné, náhradné

a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je

bez obmedzenia. Ak je porast

ošetrený prípravkom Fenova ®

Super z akéhokoľvek dôvodu

potrebné vyorať, tak je možné

na jeho miesto vysiať akúkoľvek

náhradnú plodinu. Prípravok

nesmie zasiahnuť susediace

plodiny, zvlášť trávovité rastliny

z čeľade lipnicovité.

Zdroj: https://pixabay.com/en/users/leoleobobeo-1487549/

28


Gajus ®

Postrekový preemergentný a postemergentný herbicíd vo forme emulzného

koncentrátu (EC) na ničenie dvojklíčnolistých burín a jednoročných tráv v repke

ozimnej.

REPKA OZIMNÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

400 g/l pethoxamid, 8 g/l picloram

10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Účinné látky pethoxamid a picloram pôsobia najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou,

čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín. Pethoxamid prijímajú trávy cez výhonky

a dvojklíčnolisté buriny najmä cez korene; príjem cez listy je len v menšej miere. Picloram

je prijímaný najmä listami a byľami s následnou akumuláciou v meristematických pletivách

rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: lipnica ročná, metlička obyčajná, nevädza poľná, mrlík biely, pakosty,

hluchavka purpurová, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mak vlčí, veronika

perzská.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, zemedym lekársky,

hviezdica prostredná.

Odolné buriny: peniažtek roľný, fialka roľná.

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

repka ozimná

dvojklíčnolistové

buriny a jednoročné

trávy

NÁŠ TIP pre dokonalé odburinenie:

Gajus 2,25 l/ha + Belkar 0,25 l/ha

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

2,4 – 3,0 l AT preemergentne

repka ozimná

dvojklíčnolistové

buriny a jednoročné

trávy

2,4 – 3,0 l AT postemergentne

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

29


VÝHODY PRÍPRAVKU

Preemergentná aj postemergentná aplikácia

Nová kombinácia dvoch účinných látok

Široké spektrum kontrolovaných burín

Bez obmedzenia výsevu následných plodín

Dlhodobá ochrana repky

Vhodná alternatíva do suchých podmienok v čase sejby

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia je možná len raz za 3 roky na tom istom pozemku.

Dávka vody je 100-300 l/ha.

Gajus ® aplikujte preemergentne - do 3 dní po sejbe (BBCH 00-09) - na dobre pripravený

povrch bez hrúd, alebo postemergentne - od rastového štádia úplne vyvinutých klíčnych

listov až po štvrtý list repky ozimnej (BBCH 10-14).

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny – pestovanie následných plodín je bez obmedzenia

Náhradné plodiny – v prípade výpadku plodiny ošetrenej prípravkom Gajus ® sa môžu

ako náhradné plodiny vysievať v tú istú jeseň ozimné obilniny, ale iba po 3 mesiacoch

po aplikácii a po hlbokej kultivácii pôdy. Nasledujúcu jar sa môžu vysievať kukurica a repa

cukrová v normálnom termíne. Repka môže byť vysievaná po 4, jačmeň jarný po 5 a bôb

po 6 mesiacoch po aplikácii. Pred vysievaním je vždy odporúčaná kultivácia pôdy.

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty ani ostatné plochy alebo plochy

určené na výsev.

Porast repky ozimnej ošetrený balíkom

Gajus Komplet – delená aplikácia PD Bebrava

Veľ ké Chlievany

30

Porast repky ozimnej ošetrený balíkom

Gajus Komplet – účinok na burinnú repu

PD Bebrava Veľ ké Chlievany


Gramin ®

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu,

určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych

plodinách.

REPA CUKROVÁ - REPA KŔMNA - REPKA OZIMNÁ - ZEMIAK - SLNEČNICA - ĽAN - HRACH - BÔB

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

50 g/l quizalofop - P-ethyl

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Gramin ® je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov

a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa

hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Gramin ®

je vysoko selektívny graminicíd určený na ničenie širokého spektra jedno roč ných

a trvácich trávovitých burín v širokolisto vých kultúrach. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch,

v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: moháre, cirok alepský,

ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý,

mätonoh trváci, metlička obyčajná,

ovos hluchý, prstnatec obyčajný,

prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr

plazivý, výmrv obilnín.

PRÍPRAVOK SA NESMIE MIEŠAŤ

S PRÍPRAVKAMI:

1. na báze fenoxykyselín (úč. l.

MCPA, 2,4-D, dicamba,…),

2. s úč. l. bentazon,

3. so síranom amónnym!

31


Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

repa cukrová,

2,5 – 3,0 l

60

repa kŕmna pýr

1,5 l (2x) DA

výmrv obilnín

0,75 l

skorá jeseň

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

repka ozimná a výmrv obilnín

110

pýr

2,5 – 3,0 l jeseň

2 l jar

zemiak jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 45

slnečnica

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

90

ľan

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

90

hrach

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

42 na zrno

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

42 konzervárenský

bôb jednoročné trávy 1,0 – 1,5 l 45 na zrno

šošovica pýr 2,5 – 3,0 l 45 na zrno

fazuľa

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

45 struková

sója

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

90

rajčiak

jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

pýr

2,5 – 3,0 l

21

mrkva, jednoročné trávy

1,0 – 1,5 l

semenné

40

petržlen pýr

3,0 l

porasty

kostrava

červená

trávovité buriny 1,0 l AT

mak jednoročné trávy 1,0 - 1,5 l 100

semenné

porasty

32


VÝHODY PRÍPRAVKU

Široká registrácia

Eliminácia trávovitých burín a pýru

Spoľahlivý účinok

Výborná selektivita k širokolistým kultúram

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie. Odporúčaná

dávka vody je 200 – 500 l. Za podmienok sucha a vysokých teplôt a pri veľkej biomase

odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

1,2 l/ha Graminu, 12 dní po aplikácii

33


Nero ®

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie

dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

NOVINKA

REPKA OZIMNÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

24 g/l clomazone, 400 g/l pethoxamid

10 l HDPE kanister

Prípravok Nero ® je určený na preemergentné ošetrenie repky ozimnej proti jednoročným

trávam a dvojklíčnolistovým burinám. Tvorený je kombináciou dvoch účinných látok -

pethoxamid a clomazone.

Pôsobenie prípravku

Účinná látka pethoxamid patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov, ktorá do rastlín

preniká cez korene, hypokotyl a klíčne listy mladých rastlín. Spôsob účinku je čiastočne

systémový. Pethoxamid inhibuje delenie buniek a tvorbu lipidov, čím zabraňuje

vzchádzaniu burín. Reziduálna účinnosť proti neskôr vzchádzajúcim burinám trvá

niekoľko týždňov po aplikácii prípravku.

Účinná látka clomazone patrí do chemickej skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká

cez korene, následne je rozvádzaná do ostatných pletív; v rastlinných bunkách potom

dochádza k inhibícii biosyntézy prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých

burín alebo klíčiace buriny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dobre

pripravený povrch pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou, bez pozberových zvyškov

z predchádzajúcej plodiny. Bezprostredne po aplikácii prípravku nesmie byť herbicídny

film narušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami. Pôsobenie prípravku,

pri aplikácii na vysušený povrch pôdy, nastupuje až po následných zrážkach (ideálne

20 mm za 14 dní). Možné zníženie účinnosti je pri vzchádzaní trávovitých burín z hlbších

pôdnych vrstiev a na vysušenej pôde. Taktiež aj na pôdach s vysokým obsahom humusu

(cez 3%) sa účinná látka viaže na organické pôdne častice. Prípravok nie je možné použiť

na piesočnatých pôdach a obsahom humusu pod 1%.

34


VÝHODY PRÍPRAVKU

Synergické pôsobenie účinných látok clomazone a pethoxamid

Kompletné herbicídne ošetrenie repky bez potreby kombinácií

Dlhodobý reziduálny účinok

Vysoká selektivita k repke

Výborný účinok na úhorník liečivý, lipkavec obyčajný

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný,

hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, peniažtek

roľný, veroniky

Menej citlivé buriny: mak vlčí

Registrované použitie

PLODINA

ÚČEL POUŽITIA

DÁVKA

na ha

OCHRANNÁ

DOBA

POZNÁMKA

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

3 l AT PRE

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1×.

Obmedzenie: aplikujte 1× (t.j. 1200 g/ha účinnej látky pethoxamid a 72 g/ha účinnej

látky clomazone) za 2 roky na tom istom pozemku.

Repku ozimnú ošetrite preemergentne (po sejbe pred vzídením plodiny aj burín),

najneskôr do 3 dní po zasiatí plodiny.

Aplikujte za bezvetria a pri nízkom prevádzkovom tlaku. Nastavte minimálnu výšku

postrekovacieho zariadenia (ramená a trysky postrekovača) nad povrchom ošetrovanej

pôdy, dbajte na to aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho

ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom. Aplikujte na jemne skyprenú

pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné

plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou.

Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy

s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou

riadky prekryté bránením v priečnom smere.

35


Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po repke ozimnej ošetrenej prípravkom Nero ® v rámci zvyčajného osevného postupu je

možné vysiať akúkoľvek následnú plodinu.

Ako náhradná plodina pri zaoraní repky, môže byť v tú istú jeseň vysiata repka ozimná

a po 6 týždňoch pšenica ozimná. Výsevnú dávku pšenice ozimnej je potrebné zvýšiť -

pred vysiatím pšenice odporúčame orbu do hĺbky 15 cm.

Ako náhradná plodina pri zaoraní repky po prezimovaní môže byť v jarnom období

vysiata repka jarná, kukurica, slnečnica, zemiaky, fazuľa, hrach, lupina, ďatelina. Jačmeň

jarný, pšenicu jarnú, ovos, mätonoh a repu cukrovú možno vysievať po dodatočnej

15 cm hlbokej orbe.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty, pozemky s výsevom inej plodiny a ani

pozemky určené na sejbu!

Ponechajte 5 m ochrannú zónu od susediacich plodín a necieľových oblastí.

36


Nico Super ® 240 SC

Postemergentný herbicíd do kukurice proti jednoročným a trvácim trávam

a niektorým dvojklíčnolistovým burinám

KUKURICA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

240 g/l nicosulfuron

1 l HDPE/PA fľaša

Pôsobenie prípravku

Nico Super ® 240 SC je postemergentný systémový herbicíd s rýchlym nástupom

účinku. Účinná látka nicosulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín.V rastline

pôsobí ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), čím sa zastaví delenie buniek

a následne ďalší rast burín. Účinná látka je rýchlo absorbovaná do listov zasiahnutých

postrekom. Jej prednosťou je, že je vysoko hydrofilná a vďaka tomu sa rýchlo pohybuje

rastlinnými cievnymi zväzkami. Už niekoľko hodín po aplikácii prípravku dochádza pri

citlivých burinách k výraznému obmedzeniu príjmu vody a živín a k zastaveniu ich rastu.

Výsledkom je červenanie a žltnutie burín a počas 2-3 týždňov dochádza k ich odumretiu.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Nico Super ® 240 SC v dávke 0,17 l/ha:

Citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec

ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička

pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky,

hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice,

starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný.

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka

ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda

konáristá

Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, mrlík biely

Nico Super ® 240 SC v dávke 0,25 l/ha:

Citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený,

lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka

zeleninová

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost

nízky

37


Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská,

ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

kukurica

jednoročné trávy,

dvojklíčnolistové buriny

pýr plazivý,

dvojklíčnolistové buriny

0,17 l AT -

0,25 l AT -

Maximálny počet ošetrení za rok: 1 x (max. 60 g nicosulfuron/ha/rok)

Odporúčané množstvo vody je 200 - 400 l/ha

Dávkovanie a aplikácia

Herbicíd Nico Super ® 240 SC odporúčame použiť v štádiu 2 - 6 listov kukurice (BBCH

12-16). Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej

účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu Nico Super ® 240 SC je pri

jednoročných trávach fáza 3 – 4 listov, pri dvojklíčnolistových burinách 2 – 4 pravé

listy aktívne rastúcich burín a pri pichliači fáza listovej ružice. Proti pýru plazivému je

najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90 % výhonkov pýru v dĺžke

10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rizómov)

sa dosiahne aplikáciou v štádiu, keď cirok má výšku cca 30 cm.

Najvyššiu účinnosť prípravku dosiahneme pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia

v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok

aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo

stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie

vývojová fáza kukurice. Prípravok Nico Super ® 240 SC je možné aplikovať samotný alebo

s kombinačným partnerom.

38


VÝHODY PRÍPRAVKU

Jednoduchá manipulácia

Výborný partner do kombinácií

Spoľahlivé ničenie trávovitých burín

Vplyv na následné a náhradné plodiny

V bežnom osevnom postupe je možné po orbe na jeseň vysiať ako následnú plodinu

pšenicu ozimnú, jačmeň ozimný, raž a tritikale. Na jar bez obmedzenia.

V prípadoch zaorania kukurice je možné bez obmedzenia znovu zasiať kukuricu, siatiu

sóje musí predchádzať orba. Ako následnú plodinu v tomto prípade nie je možné použiť

slnečnicu, cirok, kapustovité plodiny (reďkev, horčica) alebo bôb.

Odporúčaná kombinácia

Ideálna kombinácia troch účinných látok, ktoré sa vzájomne dopĺňajú ako v spôsobe, tak

aj v spektre účinku.

Zvýhodnený produktový balíček Successor TX Pack

4 l Nico Super ® 240 SC + 40 l Successor ® TX

39


Refine ® 50 SX

Postrekový selektívny herbicíd vo forme mikrogranulátu rozpustného vo vode

na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici, sóji,

lucerne, na lúkach a pasienkoch.

KUKURICA - SÓJA - LUCERNA - LÚKY A PASIENKY

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

500 g/kg thifensulfuron methyl

90 g (200 ml HDPE fľaša)

Pôsobenie prípravku

Refine ® 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom (ALS inhibítor) prijímaný predovšetkým

listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu 2-3 týždňov v dôsledku krátkeho

reziduálneho pôsobenia v pôde. Refine ® 50 SX zastavuje veľmi rýchlo rast citlivých

burín. Typické príznaky poškodenia sú viditeľné až za 3-10 dní po ošetrení v závislosti na

podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú

účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskorujú účinok.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: loboda konáristá, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička pastierska,

reďkev ohnicová, mrlíky (biely, hybridný), konopnica, rumany, pohánkovec ovíjavý,

horčiaky (obyčajný, štiavolistý), štiavce (kučeravý, okrúhlolistý), štiavy, rumančeky,

parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, horčica roľná, hviezdica.

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

dvojklíčnolistové buriny,

láskavce, lipkavec

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

22,5 g + 0,1 % AT (TM) Trend 90

22,5 g + (0,1 l) AT (TM) Silwet L-77

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

láskavce, lipkavec, trváce

trávy

15 g + (30-60 g) 1 +

+ (0,1 %) 2 AT

15 g + (30-60 g) 1 +

+ (0,1 l) 2 AT

(TM) 1 Titus 25 WG,

(TM) 2 Trend 90

(TM) 1 Titus 25 WG,

(TM) 2 Silwet L-77

40


VÝHODY PRÍPRAVKU

- nízke dávkovanie

- široké herbicídne spektrum

- použitie bez obmedzení

- tank-mix aplikácia s kvapalnými N-hnojivami

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

sója

dvojklíčnolistové buriny,

láskavce, lipkavec

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

12 g + (0,1 %) AT (TM) Trend 90

12 g + (0,1 l) AT (TM) Silwet L-77

lucerna

lúky a

pasienky

dvojklíčnolistové buriny,

štiavy, štiavce

dvojklíčnolistové buriny,

štiavy, štiavce

15-30 g + (0,1 %) 90 (TM) Trend 90

15-30 g + (0,1 l) 90 (TM) Silwet L-77

15-30 g + (0,1 l) 14 (TM) Trend 90

15-30 g + (0,1 l) 14 (TM) Silwet L-77

Dávkovanie a aplikácia

Kukurica:

Obsah jedného balenia (t.j. 90 g thifensulfuron methylu 50 % SG) je určený na ošetrenie

4 ha (t.j. ekvivalent 22.5 g Refine ® 50 SX l/ha) alebo na 6 ha kukurice (t.j. ekvivalent 15 g

Refine ® 50 SX l/ha).

Lucerna:

Obsah jedného balenia (t.j. 90 g thifensulfuron methylu 50 % SG) je určený na ošetrenie

4-6 ha lucerny (t.j. ekvivalent 10-15 g Refine ® 50 SX l/ha). Lucernu ošetrujte prípravkom

Refine ® 50 SX v dávke 15-30 g/ha so zmáčadlom Trend ® 90 V ČASE VEGETAČNÉHO

POKOJA na jeseň po kosbe, alebo skoro na jar. Aplikácia prípravku je v tomto období

spoľahlivo účinná proti pastierskej kapsičke, peniažteku roľnému, hviezdici prostrednej,

horčiakom, štiavom, pohánkovcu ovíjavému a iným burinám.

41


Sója:

V sóji aplikujte Refine ® 50 SX postemergentne

vo fáze BBCH 12 - 14, buriny by

mali byť vo vývojovej fáze 2-4 pravých listov.

Posledná možná aplikácia prípravku je

pred začiatkom kvitnutia sóje.

Lúky a pasienky:

Jedno balenie Refine ® 50 SX (t.j. 90 g

thifensulfuron methylu 50 % SG) použite

na ošetrenie 3-6 ha na vyrastené štiavy a

štiavce od vytvorenie ružice do výšky byle

20-30 cm vždy pred kvetom! Vyššiu dávku

použite pri väčšom výskyte burín. Lepší

účinok dosiahnete pri jesennej aplikácii.

Agroconsulting s.r.o. Jatov – porast sóje

ošetrený herbicídom Refine ® 50 SX v dávke

12 g/ha (+Trend 90 0,1%)

Upozornenie:

• Prípravok Refine ® 50 SX neodporúčame miešať do kombinácií s prípravkami

zo skupiny organofosfátov. Pri ich aplikácii je potrebné dodržať odstup minimálne

14 dní pred alebo po aplikácii Refine ® 50 SX.

• Neodporúčame miešať Refine ® 50 SX s prípravkami na báze MCPA!

• Aplikujte iba na suché buriny, t.j. nie bezprostredne po daždi alebo za rosy. Dážď 2-3

hodiny po aplikácii môže znížiť účinok (príjem listami).

Ďatelina biela je po aplikácii Refine ® 50 SX dočasne potlačená v raste, počas vegetácie

však regeneruje.

Špeciálne odporúčania pre použitie prípravku Refine ® 50 SX v sóji

Refine ® 50 SX použite proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v sóji

postemergentne v čase od vyvinutého prvého trojlístka až do začiatku kvitnutia sóje.

Buriny by mali byť vo fáze intenzívneho rastu od klíčnych listov do max. 4 pravých listov.

Pre úspešnosť herbicídneho zásahu je kľúčové zohľadnenie fázy vývoja jednotlivých

burín. Abutilon Theophrastov vyžaduje aplikáciu Refine ® 50 SX vo fáze 2-4 pravých

listov, mrlík biely vo fáze 2-6 pravých listov, ambrózia palinolistá vo fáze 2-4 pravých

listov, láskavce vo fáze 2-6 pravých listov a voškovník vo fáze 2-4 pravých listov.

42


V prípade zvlášť silného tlaku burín aplikujte Refine ® 50 SX aj druhýkrát a to 10 dní

po prvej aplikácii. V prípade silného tlaku durmanov, voškovníka a výmrvu slnečnice

skráťte interval medzi 1. a 2. ošetrením prípravkom Refine ® 50 SX na 3 - 4 dni.

Neodporúčame tank-mix aplikáciu prípravku Refine® 50 SX s graminicídmi!

Na neskôr vzchádzajúce vlny trávovitých burín, hlavne ježatiek a mohárov aplikujte

graminicíd (napr. Gramin v dávke 1 - 1,5 l/ha). Aplikáciu graminicídu vykonajte cca

3 dni po prvej aplikácii Refine ® 50 SX. V prípade aplikácie graminicídu pred prípravkom

Refine ® 50 SX, dodržte interval interval medzi ošetreniami min. 7 dní.

Porasty sóje neošetrujte v čase rosy, mokré, mechanicky, alebo inak poškodené. Po daždi

aplikujte prípravky na ochranu rastlín až po 2-3 dňoch. Neaplikujte v sóji prípravky

na ochranu rastlín pri teplote vzduchu pod +12 °C a nad +25 °C.

Po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín v sóji nevykonávajte mechanické zásahy

v poraste po dobu min. 7 dní.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych

a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Prípravok použitý podľa návodu na použitie nemá nežiadúce škodlivé účinky na rastliny.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej

látky na báze ALS inhibítorov (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny,

triazoliny) na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom

s odlišným mechanizmom účinku.

Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku

po aplikácii herbicídu Refine ® 50 SX akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy

určené na výsev, alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Aplikácia Refine ® 50 SX v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv

na užitočné a iné necieľové organizmy.

43


Safari ® 50 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG)

na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

REPA CUKROVÁ – REPA KŔMNA

ÚČINNÁ LÁTKA 500 g/kg triflusulfuron – methyl

BALENIE 0,2 l HDPE fľaša (120 g)

Pôsobenie prípravku

Safari ® 50 WG je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom

určený na postemergentnú aplikáciu. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu

acetolaktátsyntetázy, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu aminokyselín s rozvetveným

reťazcom (leucin, isoleucin a valin) a tvorbu bielkovín v rastlinách. Inhibícia ALS vedie

k rýchlej zástave bunkového delenia a rastu.

Safari ® 50 WG je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený

na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase

po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko

dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku,

chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: tetlucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, repka (výmrv), kapsička

pastierska, mrlík hybridný, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný,

žltnica maloúborová, slnečnica (výmrv), hluchavka purpurová, rumančekovité buriny,

bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná,

mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník, pŕhľava malá, veronika perzská,

veronika roľná.

Stredne citlivé buriny:

stavikrv vtáčí, hviezdnica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny:

loboda konáristá, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, veronika

brečtanolistá a trváce buriny

44


VÝHODY PRÍPRAVKU

Vysoká účinnosť na široké spektrum burín

Vysoká selektivita k cukrovej a kŕmnej repe

Jedinečný na kontrolu Podslnečníka Theophrastovho

Listový aj koreňový účinok

Nničí výmrv repky aj slnečnice

Výhodná kombinovateľnosť v rôznych programoch ošetrenia repy

Bezpečný a flexibilný v systéme častých-nízkych dávok herbicídov (3-4x)

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha

repa

cukrová,

repa

kŕmna

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy,

výmrv repky

dvojklíčnolistové buriny –

podslnečník, mrkvovité

T 1-3

: 30 g +(1 l )

OCHR.

DOBA

AT

AT

POZNÁMKA

(TM) Betanal

Expert - DA

T 1-3

: 30 g + (0,1 l) AT (TM) Silwet L-77

T 1-3

: 30 g + (0,05 % obj.) AT (TM) Trend 90

Množstvo vody 100 - 500 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 4x 30 g/ha/rok

Pokyny pre aplikáciu

SAFARI ® 50 WG používajte vždy na vzídené aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych

listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g + 0,05 % zmáčadla TREND ® 90

(prípadne 0,1 l SILWET L-77) s výrazným účinkom na podslnečník a mrkvovité buriny.

SAFARI ® 50 WG je možné aplikovať v rastovej fáze repy od klíčnych listov vodorovne

rozprestretých, 1. list viditeľný do zapojenia porastu (BBCH 10-39), doba ošetrenia sa

riadi vývojovou fázou burín t.j. BBCH 10-12. Optimálny účinok dosiahnete ak použijete

2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi vždy po vzídení nových burín.

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Aplikujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými a udržiavanými postrekovačmi.

Pozor! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25°C!

45


Neošetrujte poškodenú repu! Neošetrujte poškodené porasty ani porasty stresované

mrazom, prísuškom, zamokrením, vysokými teplotami, napadnutím škodcami

a výživovým deficitom!

Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku!

Odporúčania pri použití Safari ® 50 WG

Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2 - 4 aplikácie vždy po vzídení nových

burín. Interval medzi aplikáciami by nemal byť väčší ako 10 dní. Odporúčame aplikovať

pri teplotách do + 25 °C a pri nižšej intenzite slnečného svitu. Pre ošetrenie repy proti

mrlíkom a lobodám odporúčame tank - mix aplikáciu Safari ® 50 WG s herbicídmi na báze

úč. látky metamitron. Pre kontrolu porastov repy proti pichliaču roľnému odporúčame

tank-mix aplikáciu Safari ® 50 WG s herbicídmi na báze úč. látky clopyralid. Pri výskyte

ambrózie a láskavcov v porastoch repy odporúčame tank-mix aplikáciu Safari ® 50 WG

s herbicídmi na báze úč. látky phenmedipham. Kombinácia Safari ® 50 WG s účinnou

látkou ethofumesate v repe bezpečne eliminuje výskyt horčiakov.

Upozornenia pri aplikácii Safari ® 50 WG

- Neaplikovať Safari ® 50 WG pri teplotách nad 25 °C

- Zmáčadlo Trend ® 90 použiť vždy, s výnimkou TM aplikácie s prípravkami, ktoré adjuvant

už obsahujú

- Safari ® 50 WG nemiešať v TM kombinácii s pýrohubnými dávkami graminicídov

- Maximálny počet ošetrení 4 x 30 g/ha/rok

Vplyv na úrodu

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá SAFARI ® 50 WG negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

Po aplikácii SAFARI ® 50 WG je možné na jeseň vysievať alebo vysádzať bez obmedzenia

ľubovoľnú plodinu. V prípade zaorania repy po aplikácii prípravku SAFARI ® 50 WG je

možné vysievať opäť iba repu. Kukuricu je možné zaradiť po uplynutí 30 dní od aplikácie.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri

postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu

citlivých poľnohospodárskych plodín.

46


Opatrenia proti vzniku rezistencie

Prípravok SAFARI ® 50 WG obsahuje účinnú látku triflusulfuron-methyl, ktorá podľa

HRAC patrí do skupiny B.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku

môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať

dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý

herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke.

Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany

rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu

plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s

rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním

tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup

rozpúšťania:

1. vodorozpustné vrecká

2. vo vode rozpustné granuláty

3. vo vode dispergovateľné granuláty

4. zmáčateľné prášky

5. suspenzné koncentráty na vodnej báze

6. suspenzné emulzie

7. emulzie typu olej:voda

8. emulzné koncentráty

9. koncentráty pre riedenie vodou

10. adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11. rozpustné hnojivá

12. spomaľovače úletu

47


Successor ® TX

Postrekový preemergetntný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie

(SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

KUKURICA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187,5 g/l

10 l HDPE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

Successor ® TX obsahuje dve herbicídne účinné látky pethoxamid a terbuthylazine. Obe

účinkujú najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín

vzchádzajúcich vo vlnách, ako napríklad ježatka kuria noha. Pethoxamid trávy prijímajú

cez výhonky a dvojklíčnolistové buriny najmä cez korene; príjem cez listy je možný len

v menšej miere. Terbuthylazine je prijímaný najmä cez korene, vysoké teploty a nízka

vlhkosť urýchľujú jeho príjem. V rastline sa translokuje hlavne akropetálne xylémom,

prípadne tiež po príjme listami.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: Dvojklíčnolistové buriny - podslnečník Theophrastov, láskavec ohnutý,

loboda konáristá, výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný,

bocianik, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky,

bažanka ročná, nezábudka roľná, horčiaky, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica

prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná

Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzchádzania), lipnica ročná, ježatka kuria,

mätonoh

Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

4 l AT preemergentne

4 l AT postemergentne

48


VÝHODY PRÍPRAVKU

Účinok na širokolisté aj trávovité buriny

Kontrola burín vzchádzajúcich vo vlnách

Účinok na klíčiace buriny, cez korene aj listy burín

Zvlášť účinný na durman obyčajný

Pre- aj postemergentné použitie

Široká kombinovateľnosť

Pokyny pre aplikáciu

Na tom istom pozemku je aplikácia 1 x 4 l/ha možná len raz za 3 roky.

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Successor ® TX aplikujte preemergentne - do 3 dní po sejbe (BBCH 00 – 07) - na dobre

pripravený povrch bez hrúd, alebo postemergentne - od prvého až po štvrtý list kukurice

(BBCH 11 – 14).

Prípravok Successor ® TX je možné kombinovať s inými herbicídmi do kukurice, napríklad

s účinnými látkami mesotrione alebo nicosulfuron.

Vplyv na následné, náhradné

a susediace plodiny

V prípade výpadku plodiny na jar po

aplikácii Successor ® TX sa môže znovu

zasiať priamo iba kukurica, alebo 6 –

8 týždňov po ošetrení a orbe môžu

byť vysiate nasledovné plodiny: cirok,

slnečnica, ďatelina a trávy.

Po zbere kukurice ošetrenej prípravkom

Successor ® TX môže byť na jeseň alebo na

jar zasiata ako následná akákoľvek plodina.

Zabráňte zasiahnutiu plodín a necieľových

rastlín mimo ošetrovanej plochy.

Successor ® TX + Nico Super ® 240 SC, PD Mestečko,

foto: 25. 5. 2018

49


Toutatis ® DAM TEC

Prípravok Toutatis ® DAM TEC je preemergentný herbicíd vo forme vodou

dispergovateľných granúl (WG) na ochranu zemiakov, hrachu, fazule a mrkvy proti

jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám.

ZEMIAK - HRACH SIATÝ - MRKVA OBYČAJNÁ - FAZUĽA OBYČAJNÁ

NOVINKA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

30 g/l clomazone, 500 g/l aclonifen

12 kg PP vedro

Toutatis ® DAM TEC je herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý sa používa po výseve pred

vzídením plodiny. Tento herbicíd je kombináciou dvoch účinných látok. Aclonifen

patrí medzi látky inhibujúce biosyntézu karotenoidov. Je prijímaný klíčiacimi rastlinami

prerastajúcimi cez herbicídny film na povrchu pôdy.

Clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu

prekurzorov chlorofylu a karotenoidov, pričom aktívna zložka clomazone je vo forme

mikrokapsulovaného koncentrátu.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, pastierska kapsička, peniažtek roľný,

horčica poľná, fialka roľná, láskavce, výdrol repky, bažanka ročná, žltnica maloúborová,

mlieč roľný, mrlík biely, lipkavec obyčajný, starček obyčajný, hluchavka purpurová,

rumančeky, vlčí mak, loboda konáristá, hviezdica prostredná, veronika perzská.

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

2,4 kg AT PRE

hrach

fazuľa

mrkva

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

dvojklíčnolistové buriny

a jednoročné trávy

2,4 kg AT PRE

2,4 kg AT PRE

2,4 kg AT PRE

50


VÝHODY PRÍPRAVKU

Nový herbicíd s obsahom 2 účinných látok pre preemergentnú aplikáciu

Pokrýva široké herbicídne spektrum jednoročných dvoj- a jednoklíčnych burín

Dlhý reziduálny účinok na vzchádzajúce buriny

Inovatívna formulácia s vysokou účinnosťou, s jednoduchým a bezpečným použitím

Kompletné herbicídne riešenie bez potreby použitia tank-mix kombinácií

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie

Prípravok aplikujte preemergentne (PRE), pred vzídením plodín v rastovom štádiu

plodín (BBCH 01 – 08). Prípravok Toutatis ® DAM TEC používajte na dobre pripravenej

pôde s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou. Dbajte na dostatočnú a pravidelnú hĺbku

sejby (1,5 cm). Maximálnu účinnosť dosiahnete vtedy, ak prípravok Toutatis ® DAM TEC

použijete na vlhkú pôdu, ktorá umožňuje dobrú distribúciu prípravku po povrchu pôdy

a dobrú absorpciu burinami. V prípade špecifických podmienok, najmä ak po použití

prípravku nasleduje obdobie sucha s následnými silnými dažďami, môže dôjsť k výskytu

prechodných fytotoxických účinkov.

Upozornenie

Predpokladom dobrej účinnosti prípravku Toutatis ® DAM TEC je dostatočná pôdna

vlhkosť. Herbicíd musí byť aktivovaný, napr. zrážkami. Na pôdach s vysokou sorpčnou

schopnosťou, alebo na pôdach s rýchlym vysychaním povrchu sa nedá vylúčiť znížený

účinok.

Herbicídny film vzniknutý po správnom ošetrení, nesmie byť porušený spracovaním pôdy

alebo prudkými zrážkami bezprostredne po postreku. Ak bezprostredne po ošetrení

nastanú prudké zrážky, nedá sa vylúčiť, hlavne na ľahkých pôdach, splavenie prípravku

ku koreňovému systému plodiny a jej následné poškodenie.

51


Opatrenia proti vzniku rezistencie

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

- dodržiavať zásady striedania plodín,

- dodržiavať zásady správnej agrotechniky, ničiť vzídené buriny pred sejbou plytkou

kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi,

- pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych

chemických skupín,

- používať čistené certifikované osivo, aby sa zabránilo prenosu semien burín medzi

pozemkami a regiónmi.

Vplyv na úrodu

Prípravok TOUTATIS ® DAM TEC nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúča sa pred vysiatím následných

plodín orba min. 20 cm.

Po predčasnom zaoraní ošetrených plodín je po predchádzajúcej 15 cm orbe možné ako

náhradné plodiny vysiať hrach, šošovicu, zemiaky, fazuľu.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny! Postrekom nesmú byť

priamo zasiahnuté vodné toky, odvodňovacie rigoly a recipienty povrchových vôd.

Toutatis ® DAM TEC 2,4 kg/ha, v pozadí neošetrená

kontrola. Zdroj: FMC Agro Česká Republika.

Porast hrachu ošetrený prípravkom Toutatis ® DAM TEC

2,4 kg/ha. Zdroj: FMC Agro Česká Republika.

52


Tripali ®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na

postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

PŠENICA - JAČMEŇ - RAŽ OZIMNÁ - TRITIKALE - OVOS

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

105 g/kg florasulam, 83 g/kg metsulfuron methyl,

83 g/kg tribenuron methyl

1000 ml HDPE fľaša s obsahom 250 g

Pôsobenie prípravku

Tripali ® je trojzložkový herbicíd so systémovým účinkom. Metsulfuron methyl, tribenuron

methyl (sulfonylmočoviny) a florasulam (triazolopyrimidin) ako ALS inhibítory blokujú

tvorbu esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom. Prijímané sú listami rastlín a

ničia väčšinu dvojklíčnolistových burín. Tripali ® v krátkej dobe po aplikácii (do 6 hodín)

zastavuje rast citlivých burín, účinok na buriny (zmena farby) sa prejavuje až za 1-3

týždne po ošetrení v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. Teplo a vlhko po

aplikácii podporuje účinok prípravku. Chladné a suché počasie redukuje a oneskoruje

účinok herbicídu. Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii na buriny v skorých rastových

fázach. Prerastené buriny sú odolnejšie a odporúčame evidovať veľkosť jednotlivých

druhov burín v dobe ošetrenia. Rovnomerné pokrytie porastu postrekovou kvapalinou

je predpokladom spoľahlivého účinku.

Všetky tri účinné látky v Tripali ® sú v obilninách rýchlo rozložené na herbicídne neaktívne

metabolity a preto sú obilniny k účinným látkam v Tripali ® vysoko selektívne.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: drchnička roľná, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, kapsička

pastierska, konopnica napuchnutá, mrlík biely (2-6 listov), mak vlčí, pohánkovec ovíjavý

(2-4 listy), pichliač roľný, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak

obyčajný, veronika perzská, výmrv repky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, fialka trojfarebná

Menej citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný, mrlík

biely a mrlík mnohoplodý (staršie rastliny - viac ako 6 listov), pohánkovec ovíjavý (viac

ako 4 listy), veronika brečtanolistá, zemedym lekársky (2-6 listov)

Odolné buriny: loboda konáristá, veronika brečtanolistá (staršie rastliny viac ako 6

listov)

53


Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHRANNÁ DOBA POZNÁMKA

pšenica ozimná, pšenica

ozimná tvrdá, pšenica

jarná, pšenica jarná

tvrdá, jačmeň ozimný,

jačmeň jarný, raž

ozimná, tritikale, ovos

dvojklíčnolistové

buriny

50 g AT -

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 x

Ochranná doba: AT (najneskôr BBCH 39)

Množstvo aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň

ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, ovos.

Tripali ® aplikujte v obilninách postemergentne na jar na vzídené aktívne rastúce buriny

od 2. listu obilniny až do fázy plne rozvinutého zástavnicového listu obilniny (BBCH 12-39)

v dávke 50 g/ha, optimálne vo fáze 2-6 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-

16) resp. vo fáze listovej ružice až začiatku predlžovacieho rastu (pichliač) (BBCH 30-31).

Aplikujte pozemne schválenými postrekovačmi.

Tripali ® je možné v niektorých situáciách (prerastené buriny), pre optimalizáciu účinku,

kombinovať s neionogénnymi zmáčadlami (napr. Trend ® 90 0,1% obj.).

Dažďové zrážky do dvoch hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť ošetrenia.

Nepoužívajte v poškodených alebo oslabnutých porastoch.

Neošetrujte porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, mrazov, prítomnosti

škodcov a chorôb, nedostatku živín alebo ďalších faktorov, ktoré obmedzujú rast rastlín.

Nepoužívajte v obilninách s podsevom tráv, ďateliny alebo strukovín.

Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov!

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych

a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Tripali ® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá fytotoxické účinky.

Neodporúčame TM kombinácie s insekticídnymi prípravkami zo skupiny organofosfátov

(dodržte minimálne 14 dňový odstup medzi aplikáciami).

Vplyv na úrodu

Tripali ® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete nemá negatívny vplyv na úrodu.

54


VÝHODY PRÍPRAVKU

Základný pilier v ochrane obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám

Široká registrácia

Jednoduché dávkovanie

Široké aplikačné okno (až po plne rozvinutý zástavnicový list)

Jedinečný synergizmus troch účinných látok

Použitie aj v tvrdej pšenici

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Následné plodiny - po normálnom zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom Tripali ® je

v tom istom roku na jeseň a po orbe možné vysievať iba ozimné obilniny, repku ozimnú

alebo trávy. V prípade tankmixovej alebo sekvenčnej kombinácie s prípravkami na

báze ALS inhibítorov odporúčame zaradiť iba obilniny a trávy. Medziplodiny môžu byť

poškodené v závislosti na klimatických podmienkach (pH pôdy >6, dlhodobé sucho).

Ďalší rok po aplikácii a orbe je možné zaradiť všetky obilniny, repu cukrovú, zemiaky,

kukuricu, repku ozimnú, slnečnicu aj strukoviny.

Prípadnú citlivosť a voľbu následných plodín v podmienkach výrazne alkalických pôd v

kombinácii s nedostatkom zrážok a dlhodobým suchom konzultujte s držiteľom povolenia.

Zeleniny, kvetiny a okrasné kry neodporúčame

pestovať po dobu 16 mesiacov od aplikácie

Tripali ® pokiaľ ich druhová a odrodová citlivosť

nebola dostatočne overená.

Náhradné plodiny - v prípade vynúteného zaorania

obilniny ošetrenej prípravkom Tripali ® je možné

po dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako

náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu.

Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku,

ktorý je v zmesi použitý!

Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť

žiadne susediace plodiny, vodné toky, priekopy

a recipienty povrchových vôd.

Vplyv na užitočné

a iné necieľové organizmy

Tripali ® pri aplikácii v súlade s návodom na etikete

nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové

organizmy.

Tripali 50 g/ha, PD “Považie” Považany

55


56

INSEKTICÍDY


PRODUKT

PŠENICA OZIMNÁ

PŠENICA JARNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

JAČMEŇ JARNÝ

REPKA OZIMNÁ

REPKA JARNÁ

RAŽ

TRITIKALE

OVOS

KUKURICA

KUKURICA CUKROVÁ

SLNEČNICA

ZEMIAKY

SÓJA

HRACH

MAK SIATY

TEKVICA

TABAK

STRANA

Alphamiprid ® 20 SP ● ● ● ● ● ● 58

Benevia ® ● 64

Coragen ® 20 SC ● ● 69

Exirel ® 72

Nexide ® ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

Nexide ® Duo ● ● ● ● ● 79

PRODUKT

REPA CUKROVÁ

REPA KŔMNA

ĽAN

ŠOŠOVICA

BÔB

FAZUĽA

RAJČIAK

PAPRIKA

CIBUĽA

MRKVA, PETRŽLEN

KAPUSTOVÁ ZELENINA

KARFIOL

VINIČ

BAKLAŽÁN

JAHODA

JABLOŇ

LUCERNA, ĎATELINA

KOSTRAVA ČERVENÁ

STRANA

Alphamiprid ® 20 SP ● ● ● ● ● ● 58

Benevia ® ● ● ● ● ● 64

Coragen ® 20 SC ● ● 69

Exirel ® ● ● 72

Nexide ® ● 76

Nexide ® Duo ● ● ● ● 79

57


Alphamiprid ® 20 SP

NOVINKA

Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu

zemiakov, repky, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní proti hmyzím škodcom.

REPKA OZIMNÁ - ZEMIAKY - JABLOŇ - RAJČIAK - PAPRIKA - SLIVKA - ČEREŠŇA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

200 g/kg acetamiprid

4x300 g vodorozpustná fólia WSB a potlačené PET/ALU/PE vrecko

Prípravok Alphamiprid ® 20 SP je systémový insekticíd určený na reguláciu širokého

spektra živočíšnych škodcov významných poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.

Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, účinná látka prípravku Alphamiprid ® 20 SP, je systémový širokospektrálny

insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant, tj. blokuje nikotínový Ach receptor

v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí

systémovo aj translaminárne, prechádza celým profilom listu, v rastline je rozvádzaný

akropetálne nahor, do novo narastajúcich listov. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným

reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov významných

poľnohospodárskych plodín. Alphamiprid ® 20 SP je veľmi flexibilný a tolerantný k vyššej

teplote v priebehu aplikácie.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 dní max. 2×

repka ozimná,

repka jarná

jabloň

krytonos repkový

krytonos štvorzubý

0,12 kg AT max. 1×

blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×

byľomor kelový,

krytonos šešuľový

0,15 kg AT max. 1×

voška skorocelová 0,125 kg 14 dní max. 1×

voška jabloňová 0,1 kg 14 dní max. 1×

rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 dní max. 2×

paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 dní max .2×

58


VÝHODY PRÍPRAVKU

Systémové aj translaminárne pôsobenie, prechádza celým profilom listu

Rýchle počiatočné pôsobenie v poraste

Dlhodobý a vyrovnaný reziduálny účinok

Kontroluje široké spektrum živočíšnych škodcov

Flexibilný a tolerantný k vyššej teplote v priebehu aplikácie

Rozvádzaný akropetálne nahor do novo narastajúcich listov

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín

je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre

minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou

po dobu aspoň 12 hodín!

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných

stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel,

neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu

aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Zemiak:

Repka:

Ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev, v rastovej fáze od

začiatku kvitnutia, do rastovej fázy kedy 50% bobúľ v 1. plodenstve

má konečnú veľkosť (BBCH 60 – 75).

Dávka vody: 400 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému ošetrujte

repku podľa signalizácie, na začiatku náletu škodcov; do konca

rastovej fázy predlžovania stonky (BBCH 39); proti blyskáčikovi

repkovému ošetrujte repku podľa signalizácie v čase od začiatku,

do konca tvorby súkvetia (žltý puk) (BBCH 50 – 59); proti byľomorovi

kelovému a krytonosovi šešuľovému ošetrujte repku v čase plného

kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 63 – 69).

Dávka vody: 300 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

59


Jabloň:

Rajčiak:

Paprika:

Proti voškám ošetrujte jabloň na začiatku ich výskytu, od rastovej fázy

začiatku pučania pupeňov (BBCH 53). Neaplikujte počas kvitnutia

jablone!

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Proti molici skleníkovej ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy,

kedy je 1.vrcholík viditeľný, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH

51 – 69).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Proti voške broskyňovej ošetrujte pri zistení 1. výskytu neokrídlených

vošiek na listoch rastlín, od rastovej fázy viditeľného 1. kvetného

pupeňa, do začiatku kvitnutia (BBCH 51 – 61).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Menej významné registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

mak byľomor makový 0,15 kg AT

slnečnica potemník pieskový 0,15 kg AT

slnečnica bzdôšky, strapky 0,15 kg AT

kôstkoviny

štítnička

nebezpečná

0,25 kg 14 dní

čerešňa, višňa

nosániky 0,25 kg 14 dní

kvetovka kôstková 0,25 kg 14 dní

malina, černica byľomor ostružinový 0,25 kg 49 dní

ďatelina lúčna nosániky (rod Apion) 0,15 kg AT semenné porasty

jabloň, hruška obalovač jablčný 0,25 kg 14 dní

použitie iba po

ukončení kvitnutia

marhuľa,

broskyňa

vošky, obalovač

jablčný

0,25 kg 14 dní

orech vrtivka orechová 0,25-0,375 kg 14 dní

použitie iba po

ukončení kvitnutia

použitie iba po

ukončení kvitnutia

60


hrach

vošky,

listárik čiarkovaný,

zrniarka hrachová

0,20-0,25 kg 14 dní

zemiak vošky 0,20-0,25 kg 7 dní

repa cukrová

kapusta hlávková

šalát hlávkový,

špenát,

bylinky a jedlé

kvety

repka ozimná

rýhovec repový,

psota repová

molica

lastovičníková,

vošky

0,25 kg 7 dní

0,20-0,25 kg 14 dní

vošky 0,25 kg 7 dní

voška broskyňová,

molička kapustová

0,15 kg AT

(so strukmi aj bez

strukov)

použitie iba pred

kvitnutím

použitie iba pred

kvitnutím

použitie iba pred

kvitnutím

použitie iba pred

kvitnutím

použitie iba pred

kvitnutím

jesenná aplikácia

na mladé rastliny

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku

a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej

významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná!

Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných

stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel,

neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu

aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Mak

Slnečnica

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, v rastovej fáze vývoja kvetenstva

(BBCH 55 – 59).

Dávka vody: 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Proti potemníkovi ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy klíčnych

listov, do rastovej fázy konca predlžovania stonky (BBCH 10 – 39); proti

bzdôškam a strapkám ošetrujte podľa signalizácie, od rastovej fázy

klíčnych listov, do začiatku vývoja súkvetia (BBCH 10 – 51).

Dávka vody: 300-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

61


Kôstkoviny

Čerešňa, višňa

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja

kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja

kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií proti nosánikom 2x.

Maximálny počet aplikácií proti kvetovke kôstkovej: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Malina, černica Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja

kvetenstva (BBCH 59), taktiež je možná aplikácia po zbere.

Dávka vody: 200-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Ďatelina lúčna

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja

kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 300-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň, hruška, marhuľa, broskyňa

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov,

v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu, keď je ovocie zrelé

pre spotrebu (BBCH 71-89).

Dávka vody: 600-1200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

Orech

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov,

v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu plnej zrelosti

(BBCH71-89).

Dávka vody: 600-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

62


Hrach (so strukmi aj bez strukov)

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja

súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Zemiak

Repa cukrová

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja

súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do štádia keď buľva

dosahuje typickú veľkosť (BBCH 49*).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Kapusta hlávková Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia 50%

veľkosti hlávky (BBCH 45).

Dávka vody: 400-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Šalát hlávkový, špenát, bylinky a jedlé kvety

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia typickej

veľkosti (BBCH 49).

Dávka vody: 400-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok

počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Repka ozimná

Ošetrujte jesennou aplikáciou na mladé rastliny proti voškám podľa

signalizácie.

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

63


Benevia ®

Postrekový insekticíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD)

určený na ochranu zemiakov, jahôd a zeleniny proti žravým a cicavým škodcom.

ZEMIAK - JAHODA - CIBUĽA - ŠALOTKA - CESNAK - MRKVA - PAŠTRNÁK - ZELER -

PETRŽLEN KOREŇOVÝ - REĎKOVKA - KVAKA - KARFIOL - BROKOLICA - KAPUSTA

HLÁVKOVÁ - KEL RUŽIČKOVÝ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

100 g/l cyantraniliprole

1 l PET fľaša, 50 ml PET fľaša

Pôsobenie prípravku

Benevia ® obsahuje cyantraniliprole, kontaktný a požerový insekticíd zo skupiny

antranildiamidov s novým mechanizmom účinku (IRAC skupina 28). Benevia ® aktivuje

ryanodinové receptory cieľového hmyzu, blokuje svalovú reguláciu a spôsobuje rýchlu

paralýzu a úhyn. Expozícia toxickej dávky vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému

zastaveniu príjmu potravy (do niekoľkých hodín po ošetrení) s plným úhynom za 3-6

dní po aplikácii. Benevia ® účinkuje ovicídne a ovi-larvicídne a ničí všetky larválne štádia

a dospelých jedincov citlivých druhov hmyzu. Rýchly nástup účinku znamená vynikajúcu

ochranu plodiny proti poškodeniu. Benevia ® účinkuje špecificky na vošky, molice,

strapky, húsenice motýľov a niektoré chrobáky.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

zemiak pásavka zemiaková 0,125 l 14 dní max. 1x, pole

jahoda

kvetovka jahodová,

húsenice sivkavca

stavikrvového

0,75 l 1 deň max. 1x, pole

cibuľa, šalotka,

cesnak

mrkva, paštrnák,

zeler, petržlen

koreňový,

reďkovka, kvaka

karfiol, brokolica,

kapusta

hlávková, kel

ružičkový

strapka tabaková,

kvetárka cibuľová

0,75 l 1 deň max. 1x, pole

vŕtavka mrkvová 0,75 l 14 dní max. 1x, pole

húsenice 0,6 l 7 dní max. 1x, pole

húsenice 0,4-0,5 l 7 dní max. 1x, pole

molica

lastovičníková

0,75 + (2,5) l 7 dní

(TM) zmáčadlo

max. 1x, pole

kvetárka kapustová 0,75 l 7 dní max. 1x, pole

64


VÝHODY PRÍPRAVKU

Benevia – nová účinná látka a rozdielny mechanizmus účinku, inovatívna OD formulácia

Má výbornú účinnosť na široké spektrum žravých a savých hmyzích škodcov

Účinkuje aj pri vyšších teplotách a má vynikajúcu odolnosť proti zmytiu dážďom

Rýchle zastavenie príjmu potravy škodcom – nedochádza k ďalšiemu poškodzovaniu

rastlín

Jedným zásahom ničí rôzne štádia cieľových organizmov

Ideálny prípravok do IPM, aj ako súčasť antirezistentnej stratégie

Krátka ochranná doba

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x plodina/rok

Prípravok Benevia ® aplikujte ako foliárny postrek v odporúčaných dávkach na začiatku

vývoja populácie hmyzu, optimálne po dosiahnutí prahov ekonomickej škodlivosti.

Používajte dostatočné objemy vody na zaistenie dôkladného a rovnomerného pokrytia.

Pre optimalizáciu účinku používajte vhodné zmáčadlo na báze oleja (napr. MERO 0,25 %

obj.).

Neodporúča sa pridávať povrchovo aktívne zmáčadlo, ak je do TM s prípravkom

Benevia ® pridaný iný produkt, ktorý už obsahuje povrchovo aktívnu látku alebo je do TM

použité tekuté hnojivo.

Kedy a ako používať zmáčadlo MERO?

Pridanie adjuvantu MERO vo forme rastlinného oleja, vo vybraných prípadoch, zlepšuje

pohyb účinnej látky cez povrch kutikuly a napomáha účinnej látke presunúť sa do listov

a cievnych zväzkov rastliny. Z hľadiska účinnosti prípravku Benevia ® je to veľmi dôležité,

pretože primárny spôsob účinku je zabezpečený požitím účinnej látky. Žraví škodcovia

(Lepidoptera, Coleoptera) požívajú produkt, aj keď účinná látka zostáva na povrchu

ošetrenej rastliny. Pre savých škodcov je dôležité, aby sa účinná látka dostala do vnútra

listov a cievnych zväzkov, odkiaľ tento hmyz prijíma potravu.

Pridaním adjuvantu MERO je možné optimalizovať kontrolu škodlivého hmyzu a zvýšiť

účinnosť prípravku Benevia ® pri niektorých druhoch škodcov (molice, strapky, vošky).

65


Pri niektorých škodcoch nie je povinné pridávať adjuvant, hoci tento môže pomôcť

zvýšiť účinnosť, najmä v prípade vysokého tlaku škodcov. Avšak pre cicavý hmyz a/alebo

niektoré konkrétne plodiny, ako sú jahody alebo nektarinky, je nutné pridávať adjuvant,

aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť prípavku Benevia ® a očakávaná kontrola

škodcov.

FMC odporúča používať pomocné látky typu MERO (rastlinné oleje). Ak sa použijú iné

typy pomocných látok, pozorne si prečítajte etiketu adjuvantu, aby ste skontrolovali

fyzickú aj biologickú kompatibilitu s insekticídmi všeobecne. Jednou z adjuvantných

charakteristík by mala byť schopnosť presunúť insekticíd cez listovú kutikulu.

Minimálna dávka adjuvantu MERO je 1 l/ha. Maximálna dávka je 2,5 l/ha na 1000 l/ha

postreku alebo 0,25% obj./ha aplikovaného postreku. Vyššiu dávku použite v prípade

vyššieho tlaku škodcov.

Prípravok Benevia ® je kompatibilný s mnohými bežne používanými fungicídmi, tekutými

hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a biologickými prípravkami.

Pozor: NESMIE sa miešať s fungicídmi na báze medi !

Aplikácia v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších

večerných hodinách! Vstup do ošetrených porastov je možný na druhý deň po aplikácii.

Dažďové zrážky po 2 hodinách od zaschnutia postreku na povrchu ošetrených rastlín už

nevyžadujú opakovanie zásahu.

Porast zemiakov ošetrený prípravkom Benevia ® v dávke 0,125 l/ha AgroMačaj a.s. Kráľová pri Senci

66


Plodinové odporúčania

Zemiak (pásavka zemiaková)

Zemiaky ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, v rastovom štádiu dvoch listov, najneskôr

keď prvé bobule sú viditeľné (BBCH 12-70).

Dávka vody: 300-600 l/ha.

Jahoda (kvetovka jahodová, húsenice sivkavca stavikrvového)

Jahody ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, v rastovom štádiu dvoch listov najneskôr

po 2. zbere (BBCH 12-89).

Dávka vody: 300-1000 l/ha.

Cibuľa, šalotka, cesnak (strapka tabaková, kvetárka cibuľova)

Porasty ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev strapiek /

na začiatku letu dospelcov kvetárky v rastovom štádiu dvoch listov, najneskôr na začiatku

dozrievania (BBCH 12-80).

Dávka vody: 200-800 l/ha

Mrkva, paštrnák, zeler, petržlen koreňový,

reď kovka, kvaka (vŕtavka mrkvová)

Porasty ošetrujte v rastovom štádiu prvého

listu, najneskôr v plnej zrelosti (BBCH

11-89).

Dávka vody: 300-1000 l/ha

Mrkva, paštrnák, zeler, petržlen koreňový,

reď kovka, kvaka (húsenice)

Porasty ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok,

pred výskytom prvých lariev v rastovom

štádiu prvého listu, najneskôr v plnej

zrelosti (BBCH 11-89).

Dávka vody: 300-1000 l/ha.

Karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel

ružičkový (húsenice, molica lastovičníková)

Porasty ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok,

pred výskytom prvých lariev v rastovom

štádiu dvoch listov, najneskôr keď

vegetatívne časti rastlín dosiahli typickú

veľkosť (BBCH 12-49).

Dávka vody: 300-800 l/ha

Kalamitné poškodenie porastu pásavkou

zemiakovou na neošetrenej kontrole

67


Karfiol, brokolica, kapusta hlávková, kel ružičkový (kvetárka kapustová)

Porasty ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, pred výskytom prvých lariev v rastovom štádiu

9 listov, najneskôr keď vegetatívne časti rastlín dosiahli typickú veľkosť (BBCH 19-49).

Dávka vody: 300-800 l/ha

Insekticíd Benevia ® bol špeciálne navrhnutý na použitie v schémach integrovanej

ochrany proti škodcom (IPM).

Na zabránenie vzniku rezistencie striedajte s insekticídmi s odlišným mechanizmom pôsobenia.

Vplyv na úrodu

Porasty ošetrené prípravkom Benevia ® sú veľmi dobre chránené pred škodcami a dosahujú

kvalitnú a výnosnú produkciu.

Vplyv na následné, náhradné

a susediace plodiny

Použitie prípravku Benevia ® podľa

návodu na použitie nemá negatívne

dopady ani riziká na následné

a na náhradné plodiny. V prípade

nutnosti zaorania ošetreného porastu

nie sú žiadne časové obmedzenia

na zaradenie náhradných plodín.

Rovnako aj výsadba následných

plodín nevyžaduje špecifické opatrenia/obmedzenia.

Účinok insekticídu Benevia ® v rôznych

vývojových štádiách niektorých druhov

hmyzu

ŠKODCA

VÝVOJOVÉ ŠTÁDIUM HMYZU

VAJÍČKO/LARVA KUKLA IMAGO

motýle *** *** *

strapky * ** ***

molice *** *** ***

mínerky X *** ***

AgroMačaj a.s. Kráľová pri Senci - porast cibule ošetrenej insekticídom Benevia ® proti strapke

tabakovej a kvetárke cibuľovej v dávke 0,75 l/ha (+Istroekol 1 l/ha)

68


Coragen ® 20 SC

Postrekový insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie

vodou, určený na ochranu kukurice, jabloní, viniča a zemiaka proti žravým

škodcom.

JABLOŇ - VINIČ - KUKURICA - ZEMIAK

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

200 g/l chlorantraniliprole

1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Coragen ® 20 SC je kontaktný a požerový insekticíd z triedy antranildiamídov. Obsahuje

účinnú látku chlorantraniliprole, s novým mechanizmom účinku, ktorý spočíva v tom,

že ovplyvňuje ryanodínové receptory cieľového hmyzu, blokuje svalovú reguláciu, čo

vedie k rýchlej paralýze a úhynu. Expozícia v toxickej dávke vedie v dôsledku ochrnutia

k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy s plným účinkom o 2 - 4 dni po ošetrení.

Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádia citlivých druhov hmyzu.

Má vynikajúci účinok na škodcov z radu Lepidoptera (motýle) a niektorých ďalších

druhov Coleoptera (chrobáky). Účinkuje aj na rezistentných škodcov.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

jabloň obaľovač jablčný 20 ml/100 l 14 dní -

vinič

obaľovač pásový,

obaľovač 17,5 ml/100 l 30 dní na víno

mramorovaný

kukurica vijačka kukuričná 100-150 ml/ha

7 dní -

AT

na zrno

zemiak pásavka zemiaková 50-60 ml/ha 14 dní -

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v poraste a podraste jabloní a viniča!

69


Pokyny pre aplikáciu

Jabloň

Dávka vody: 800 - 1500 l /ha podľa vzrastu stromov.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Obaľovač jablčný: Ošetrujte na začiatku kladenia vajíčok, najneskôr pred liahnutím,

formou postreku alebo rosenia, v BBCH 70-87 (t.j. veľkosť plodov do 10 mm až ovocie

zrelé pre zber). Interval medzi aplikáciami je 14-21 dní.

Vinič

Dávka vody: 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný: Ošetrite postrekom alebo rosením podľa

signalizácie, na začiatku liahnutia lariev druhej, prípadne tretej generácie. Vinič (na víno)

ošetrujte v BBCH 57-83 (t.j. metlina celkom vyvinutá, kvety oddelené až bobule jasno

sfarbené).

Kukurica

Dávka vody: 300 - 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Vijačka kukuričná: Ošetrite podľa signalizácie na začiatku liahnutia lariev, v BBCH 14-

55 (t.j. 4 listy vyvinuté až stred metliny sa začína oddeľovať) a v BBCH 73-87 (t.j. skorá

mliečna zrelosť až fyziologická zrelosť, zrno má 60 % sušiny). Interval medzi aplikáciami

je 10 - 30 dní.

Zemiak

Dávka vody je 300 - 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Pásavka zemiaková: Prípravok aplikujte podľa signalizácie, na začiatku liahnutia lariev,

v BBCH 31-60 (t.j. začiatok zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do

začiatku kvitnutia).

Aplikujte v odporúčaných dávkach, keď populácia škodcov dosiahne prah ekonomickej

škodlivosti. Používajte dostatočné objemy postrekovej kvapaliny pre zaistenie dôkladného

a rovnomerného pokrytia. Striedajte s insekticídmi s odlišným mechanizmom účinku.

Dažďové zrážky v dobe, keď postreková kvapalina na povrchu ošetrených rastlín už

zaschla, nevyžadujú opakovanie ošetrenia.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych

a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Coragen ® 20 SC bol testovaný na množstve odrôd bez zistenia fytotoxických príznakov.

Prípravok je možné použiť na ošetrenie všetkých odrôd jabloní a viniča, ako aj na všetky

hybridy kukurice.

70


VÝHODY PRÍPRAVKU

Nová účinná látka - nový mechanizmus účinku - nové cieľové miesta v tele hmyzu

Pôsobí ovicídne, ovicídno-larvicídne a larvicídne

Výborná účinnosť na škodlivé organizmy, ale minimálne následky pre užitočný hmyz

Výborná účinnosť aj na rezistentné populácie škodcov (napr. pásavka zemiaková)

Prípravok vhodný na použitie aj v schémach udržateľnej ochrany rastlín

Vstup do ošetreného porastu možný ihneď po uschnutí postrekovej kvapaliny

Chlorantraniliprol je na základe svojho mechanizmu účinku vhodným nástrojom

v schémach udržateľnej ochrany rastlín.

Podľa doterajších skúseností všetky kultúrne rastliny dobre znášajú ošetrenie prípravkom

Coragen ® 20 SC bez príznakov fytotoxicity.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Viacročné používanie insekticídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku

môže viesť ku vzniku rezistentných populácií škodcov, ktorých výskyt sa potom môže stať

dominantným. Pôvodne citlivý druh sa považuje za rezistentný, ak ho použitý insekticíd

neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov

sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním prípravkov

s odlišným spôsobom účinku. Coragen ® 20 SC je insekticíd zo skupiny 28 podľa IRAC

(modulátory ryanodínových receptorov).

Pre zabránenie vzniku rezistencie nepoužívajte viac ako dve ošetrenia za sezónu.

Coragen ® 20 SC aplikujte v rámci postrekových programov s použitím insekticídov

s iným mechanizmom účinku a v registrovaných dávkach.

• Dodržujte striedanie s inými insekticídmi.

• Monitorujte populácie škodlivého hmyzu a prípravok aplikujte až po dosiahnutí prahov

ekonomickej škodlivosti.

• Dodržiavajte návod na použitie.

71


Exirel ®

Postrekový insekticíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ochranu jadrového

ovocia, kôstkového ovocia a viniča proti žravým a cicavým škodcom.

JABLOŇ – HRUŠKA – SLIVKA – ČEREŠŇA – VIŠŇA – VINIČ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

100 g/l cyantraniliprole

1 l PET fľaša

Pôsobenie prípravku

Exirel ® je kontaktný a požerový insekticíd, ktorý obsahuje účinnú látku cyantraniliprole

zo skupiny diamidov. Exirel ® aktivuje ryanodinové receptory cieľového hmyzu, blokuje

svalovú reguláciu a spôsobuje rýchlu paralýzu a úhyn. Expozícia toxickej dávky vedie

v dôsledku ochrnutia, k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy (do niekoľkých hodín

po ošetrení) a následne k úhynu hmyzu 3-6 dní po aplikácii. Exirel ® účinkuje tiež ovicídne

a ovi-larvicídne a ničí všetky larválne štádia a dospelých jedincov citlivých druhov hmyzu.

Rýchly nástup účinku znamená vynikajúcu ochranu plodiny proti poškodeniu. Exirel ®

účinkuje špecificky na vošky, molice, strapky, húsenice motýľov a niektoré chrobáky.

Registrované použitie

PLO DINA

vinič

ŠKODLIVÝ

ČINITEĽ

obaľovač

mramorovaný,

obaľovač

pásový

cikádky

DÁVKA

0,6 - 0,72

l/ha

0,72 - 0,9

l/ha

POČET

APLIKÁCII

ZA SEZÓNU

2x

2x

TERMÍNY OŠETRENIA

- BBCH

Ošetrujte postrekom na

začiatku kladenia vajíčok

pred výskytom prvých

lariev, v rastovom štádiu

od začiatku vývoja plodov

po fázu mäknutia bobúľ

(BBCH 71-85).

Ošetrujte postrekom na

začiatku kladenia vajíčok

pred výskytom prvých

lariev, v rastovom štádiu

od začiatku vývoja plodov

po fázu mäknutia bobúľ

(BBCH 71-85).

OCHR.

DOBA

10 dní

10 dní

POZN.

na víno,

500-1200 l

vody/ha

na víno,

500-1200 l

vody/ha

72


PLO DINA

vinič

hruška,

jabloň

slivka

čerešňa,

višňa

ŠKODLIVÝ

ČINITEĽ

drozofila

japonská

kvetovka

jabloňová,

obaľovače,

piadivka

jesenná

obaľovače,

piadivka

jesenná

DÁVKA

POČET

APLIKÁCII

ZA SEZÓNU

0,9 l/ha 2x

0,75 - 0,9

l/ha

2x

0,75 l/ha 2x

obaľovače 0,75 l/ha 2x

vrtivka

čerešňová,

drozofila

japonská

1 l/ha 2x

TERMÍNY OŠETRENIA

- BBCH

Ošetrujte postrekom na

začiatku kladenia vajíčok

pred výskytom prvých

lariev, v rastovom štádiu

od začiatku vývoja plodov

po fázu mäknutia bobúľ

(BBCH 71-85).

Ošetrujte po odkvitnutí,

od začiatku vývoja plodu

po fázu, keď je ovocie

zrelé pre zber (BBCH 71-

87) na začiatku kladenia

vajíčok, pred výskytom

prvých lariev.

Ošetrujte na začiatku

kladenia vajíčok, pred

výskytom prvých lariev

v rastovom štádiu od

začiatku vývoja plodu

po fázu, pokročilého

zafarbenia (BBCH 71-85).

Proti pupeňovým

obaľovačom ošetrujte na

začiatku kladenia vajíčok,

pred výskytom prvých

lariev v rastovom štádiu

od začiatku vývoja plodu,

po fázu pokročilého

zafarbenia plodu (BBCH

71 - 85).

Proti vrtivke čerešňovej

a drozofile japonskej

ošetrujte počas kladenia

vajíčok, resp. na začiatku

výskytu lariev, v rastovom

štádiu plodín od konca

vývoja plodu po štádium,

keď je ovocie zrelé pre

zber (BBCH 79-87).

OCHR.

DOBA

10 dní

7 dní

7 dní

7 dní

7 dní

POZN.

na víno,

500-1200 l

vody/ha

500-1500 l

vody/ha

500-1500 l

vody/ha

500-1500 l

vody/ha

500-1500 l

vody/ha

Interval medzi aplikáciami: vinič, slivka, čerešňa a višňa 7-14 dní; jabloň a hruška 10 dní

73


Drozofila japonská – Drosophila

suzukii

Nebezpečný škodca kôstkového

ovocia bol z pôvodnej oblasti výskytu

(juhovýchodná Ázia) zavlečený

do Ameriky a Európy v r. 2008.

V priebehu roka 2014 bol jeho výskyt

potvrdený aj na Slovensku. Škodca

sa v posledných rokoch invazívnym

spôsobom veľmi rýchlo šíri do nových

oblastí, kde spôsobuje významné škody.

Škodca poškodzuje predovšetkým

ovocie s tenkou pokožkou, avšak škody

činí aj na plodoch s tvrdou pokožkou.

Bezprostredne po napadnutí

poškodenie plodu nie je výrazné.

Pletivá sa v miestach po vpichu samičiek

pri kladení vajíčok mierne prepadávajú.

Napadnuté plody sa deformujú a mäknú.

Neskôr dochádza v miestach žeru lariev

k rôznym škvrnitostiam a rýchlej hnilobe

čiastočne spôsobenej aj sekundárnou

infekciou hubami, resp. baktériami.

Drozofila japonská spôsobuje veľmi

vysoké hospodárske straty, napadnuté

plody sú nekonzumovateľné, doslovne

nepredajné a podliehajú rýchlemu

kazeniu.

Drosophila suzukii

Drosophila suzukii – nakladené vajíčka

Dôležité informácie

Dažďové zrážky po 2 hodinách

od zaschnutia postreku na povrchu

ošetrených rastlín už nevyžadujú

opakovanie zásahu.

Aplikácia v čase kvitnutia plodín je

možná len v mimoletovom čase včiel

v neskorších večerných hodinách!

Vstup do ošetrených porastov je možný

ihneď po zaschnutí postreku.

Drosophila suzukii – larvy

74


VÝHODY PRÍPRAVKU

Účinok na všetky vývojové štádiá škodcov

Rýchle zastavenie príjmu potravy škodcom – nedochádza k ďalšiemu poškodzovaniu

rastlín, ani ku kladeniu vajíčok

Použitie aj pri vyšších teplotách

Vynikajúca odolnosť voči zmytiu dažďom

Šetrný k necieľovým organizmom

Použitie v integrovanej produkcii

Krátka ochranná doba, ošetrenie možné tesne pred zberom

Vysoká ekonomická návratnosť

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Exirel ® je insekticíd s účinnou látkou zo skupiny modulátorov ryanodínových receptorov

(IRAC 28). Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý

obsahuje účinnú látku zo skupiny diamidov po sebe bez prerušenia ošetrením iným

insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Exirel ® nemá žiadne obmedzenia z hľadiska vplyvu na následné ani náhradné plodiny.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy

určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Prípravok je nebezpečný pre včely, avšak foliárna aplikácia prípravku Exirel ® podľa návodu

na tejto etikete v mimoletovom čase včiel predstavuje pre včely zanedbateľné riziko.

Pri použití prípravku podľa návodu na tejto etikete, vrátane dodržania bezpečnostných

obmedzení pri aplikácii (ochranné vzdialenosti, redukcia úletu) je riziko ohrozenia iných

necieľových organizmov nepravdepodobné.

75


Nexide ®

Postrekový pyretroidný insekticíd vo forme suspenzie kapsúl pre riedenie vodou,

určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice, repy cukrovej, obilnín a

hrachu proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu.

OBILNINY - HRACH - REPA CUKROVÁ - REPKA JARNÁ - REPKA OZIMNÁ - HORČICA

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

60 g/l gamma-cyhalothrin

1 l PET alebo HDPE/PA fľaša

Pôsobenie prípravku

Nexide ® je svetlo stabilný pyretroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého

a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy

škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto

je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom je

použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C)

účinnosť prípravku klesá.

Pokyny pre aplikáciu

V obilninách sa Nexide ® aplikuje proti kohútikom v priebehu liahnutia lariev. Na jeseň proti

voškám, prenášačom vírusových chorôb, pri zistení prvých výskytov škodcu v poraste. Na jar

prípravok aplikujte proti voškám na listoch, alebo aj po odkvitnutí proti voškám v klasoch.

V hrachu sa Nexide ® aplikuje proti voškám kedykoľvek počas vegetácie podľa výskytu

vošiek v poraste. Proti zrniarke hrachovej pred kvitnutím ak je zistený nálet škodcu.

Požer listovej plochy skočkami

Piliarka repková v poraste repky ozimnej

76


VÝHODY PRÍPRAVKU

Široká registrácia

Komplexné riešenie pre ochranu repky

Aj repelentný účinok

Jednoduché dávkovanie

Aj do Integrovanej produkcie!

V repe cukrovej sa Nexide ® aplikuje proti voškám pri prvom výskyte škodcu v poraste.

V repke ozimnej, repke jarnej a horčici sa Nexide ® aplikuje proti skočkám pri prvom výskyte

škodcu na vzchádzajúcom poraste. Proti piliarke repkovej aplikujte na jeseň, spravidla

od vzídenia do konca októbra. Proti krytonosovi štvorzubému a krytonosovi repkovému,

prípravok aplikujte v čase náletu chrobákov do porastu. Proti blyskáčikovi repkovému

v období kedy je základ kvetenstva krytý zelenými lístkami. Proti krytonosovi šešuľovému

a byľomorovi kelovému aplikujeme v prípade zistenia výskytu škodcov v kvitnúcom poraste.

Aplikácia sa vykonáva len vo večerných hodinách, keď nelietajú včely, najneskôr však

do 22:00 hod!

Nexide ® možno aplikovať 2x za vegetačné obdobie. Minimálny odstup medzi aplikáciami je

14 dní. Do porastu vstupujte až po zaschnutí postreku.

Kohútiky dokážu významne poškodiť asimilačnú plochu listov obilnín, Bánovecko, foto: 23. 5. 2018

77


Registrované použitie

PLODINA

ŠKODLIVÝ ČINITEĽ

DÁVKA

na ha

OCHRANNÁ

DOBA

obilniny

vošky 0,06 l 28 dní

kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový 0,08 l 28 dní

hrach

voška hrachová 0,06 l 14 dní

zrniarka hrachová 0,08 l 14 dní

repa cukrová voška maková 0,08 l 14 dní

skočky, piliarka repková, krytonos repkový,

repka jarná,

krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos 0,08 l 28 dní

repka ozimná,

šešuľový, byľomor kelový

horčica

voška kapustová 0,06 l 28 dní

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Gamma-cyhalothrin patrí do skupiny pyretroidov. Pri ošetrovaní striedajte účinné látky

zo skupiny pyretroidov s insekticídnymi účinnými látkami z iných skupín. Dodržiavajte

dávkovanie a maximálny počet aplikácií podľa etikety.

78

Larvy blyskáčika repkového


Nexide ® Duo

Komerčný set insekticídnych prípravkov,

ktorý sme pripravili ako výhodné

riešenie ochrany repky proti stonkovým

krytonosom a ďalším škodcom počas

celej vegetácie s možnosťou použitia

v množstve ďalších plodín.

Nexide ®

Zloženie balíčka

Nexide ® 1 l

+

Mospilan ® 20 SP 4 x 300 g

Mospilan ® 20 SP

ÚČINNÁ

LÁTKA

BALENIE

gamma-cyhalothrin 60g/l

1 l

ÚČINNÁ

LÁTKA

BALENIE

acetamiprid 200 g/kg (20 % hm.)

4x300 g vodorozpustná fólia WSB

a potlačené PET/ALU/PE vrecko

Odporúčaná aplikácia

PLO DINA

repka

ozimná,

repka

jarná

ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS

krytonos repkový, krytonos

štvorzubý, blyskáčik repkový,

krytonos šešuľový, byľomor

kelový

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

NEXIDE ®

MOSPILAN ® 20 SP

OŠETRENÁ

VÝMERA

BALÍKOM

0,08 l/ha 100 g/ha 12 ha

Nexide ® Duo je primárne určený na ochranu repky ozimnej a repky jarnej

pred stonkovými krytonosmi (krytonos repkový, krytonos štvorzubý). Prípravky

obsiahnuté v tomto zvýhodnenom sete je však možné použiť taktiež

na elimináciu ďalších škodcov repky olejnej ako na jar, tak aj v jesennom období.

Oba insekticídy majú okrem repky širokú registráciu aj v ďalších plodinách.

Pôsobenie prípravku Nexide ®

NEXIDE ® je svetlo stabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom

žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov

a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový

účinok, preto je potrebné, aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín

(predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých

teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

79


Návod na použitie Nexide ®

PLO DINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA /ha OCHR. DOBA

obilniny

hrach

vošky 0,06 l 28 dní

kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor

sedlový

0,08 l 28 dní

voška hrachová 0,06 l 14 dní

zrniarka hrachová 0,08 l 14 dní

repa cukrová voška maková 0,08 l 14 dní

repka jarná, repka

ozimná, horčica

skočky, piliarka repková, krytonos

repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik

repkový, krytonos šešuľový, byľomor

0,08 l 28 dní

kelový

voška kapustová 0,06 l 28 dní

Pôsobenie prípravku Mospilan ® 20 SP

Acetamiprid, účinná látka prípravku Mospilan ® 20 SP, je systémový širokospektrálny

insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant, tj. blokuje nikotínový Ach receptor

v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí

systémovo aj translaminárne, prechádza celým profilom listu, v rastline je rozvádzaný

akropetálne nahor, do novo narastajúcich listov. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným

reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov významných

poľnohospodárskych plodín. Mospilan ® 20 SP je veľmi flexibilný a tolerantný k vyššej

teplote v priebehu aplikácie.

Návod na použitie Mospilan ® 20 SP

PLO DINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA OCHR. DOBA POZNÁMKA

zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 dní max. 2×

repka

ozimná,

repka jarná

jabloň

krytonos repkový

krytonos štvorzubý

0,12 kg AT max. 1×

blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×

byľomor kelový, krytonos

šešuľový

0,15 kg AT max. 1×

voška skorocelová 0,125 kg 14 dní max. 1×

voška jabloňová 0,1 kg 14 dní max. 1×

rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 dní max. 2×

paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 dní max .2×

80


VÝHODY BALÍKA

Dva prípravky s dvomi rôznymi účinnými látkami, s odlišným mechanizmom účinku

Kombinuje rýchlu kontaktnú účinnosť s dlhodobým systémovým účinkom

Kombinácia účinných látok sa výborne dopĺňa v rozsahu aj spôsobe účinku

Posilňuje insekticídnu účinnosť proti cieľovým škodcom

Zabezpečuje razantnosť a spoľahlivosť účinku

Eliminuje vznik rezistencie škodcov

Široká registrácia do mnohých plodín a proti širokému spektru škodcov

Flexibilnosť a výborná tolerancia aj k vyšším teplotám pri aplikácii

Dlhodobá ochrana plodín pred hmyzími škodcami

Pokyny pre aplikáciu NEXIDE DUO v repke

Ošetrenie proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému odporúčame podľa

signalizácie alebo na začiatku náletu škodcov do porastu repky (do konca rastovej fázy

predlžovania stonky – BBCH 39). Prvé nálety imág týchto škodcov sú skoro na jar, po

prvom významnejšom oteplení, kedy je nutné robiť pravidelný monitoring ich prítomnosti

v poraste a následne cielene zasiahnuť. Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte repku

podľa signalizácie v čase od začiatku do konca tvorby súkvetia (žltý puk – BBCH 50-59).

Ošetrenie proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému vykonajte v čase plného

kvitnutia, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 63 - 69).

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia

plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách!

Upozornenie:

Pre sezónu 2023 v balíku Nexide DUO dopredaj Mospilan ® 20 SP,

následne bude uvolňovaný Alphamiprid ® 20 SP.

81


82

FUNGICÍDY


PRODUKT

PŠENICA OZIMNÁ

PŠENICA JARNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

JAČMEŇ JARNÝ

REPKA OZIMNÁ

REPKA JARNÁ

RAŽ

TRITIKALE

OVOS

KUKURICA

SLNEČNICA

ZEMIAKY

SÓJA

HRACH

MAK SIATY

TEKVICA

TABAK

STRANA

Azaka ® ● ● ● ● ● ● ● ● ● 84

Rombus ® Power ● ● ● ● 86

Sparta ® 200 EC ● ● ● ● ● 88

Vendetta ® ● 91

PRODUKT

REPA CUKROVÁ

REPA KŔMNA

ĽAN

ŠOŠOVICA

BÔB

FAZUĽA

RAJČIAK

PAPRIKA

CIBUĽA

MRKVA, PETRŽLEN

KARFIOL

VINIČ

BAKLAŽÁN

JABLOŇ

LUCERNA, ĎATELINA

KOSTRAVA ČERVENÁ

STRANA

Azaka ® 84

Rombus ® Power 86

Sparta ® 200 EC 88

Vendetta ® 91

83


Azaka ®

Širokospektrálny systémový fungicídny prípravok na ochranu pšenice ozimnej,

pšenice jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, ovsa, raže ozimnej, raže jarnej,

tritikale, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

PŠENICA OZIMNÁ - PŠENICA JARNÁ - JAČMEŇ OZIMNÝ - JAČMEŇ JARNÝ - OVOS -

RAŽ OZIMNÁ - RAŽ JARNÁ - TRITIKALE - REPKA OZIMNÁ - REPKA JARNÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

250 g/l azoxystrobin

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok Azaka ® obsahuje účinnú látku azoxystrobin. Azoxystrobin je QoI fungicíd

– inhibítor viazania chinónov na cytochrómový bc1 komplex (FRAC skupina 7). Má

systémové a translaminárne vlastnosti. Inhibuje mitochondriálnu respiráciu patogénov,

čím pozastavuje klíčenie spór a rast mycélia. Účinkuje predovšetkým protektívne, preto

musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.

Azoxystrobin pôsobí dlhodobo a v závislosti od infekčného tlaku môže chrániť porasty

pred vznikom novej infekcie až po dobu 3-8 týždňov. Ošetrené rastliny vykazujú výrazný

“green efekt“ – sú dlhšie zelené, čím sa významne predĺži obdobie ukladania asimilátov,

ktoré je dôležité pre výšku a kvalitu úrody. Azoxystrobin významne spomaľuje starnutie

pletív a zvyšuje aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čím prispieva k lepšiemu

nalievaniu zrna a tým aj k zvýšeniu úrody a HTZ.

Azaka ® účinkuje proti širokému spektru významných hubových patogénov v obilninách.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA

pšenica jarná,

pšenica ozimná

jačmeň jarný

septorióza pšenice,

septorióza plevová, hrdze

hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná,

múčnatka trávová

1 l AT

1 l AT

jačmeň ozimný hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná 1 l AT

ovos hrdza ovsená, múčnatka trávová 1 l AT

raž ozimná, raž

jarná, tritikale

repka ozimná,

repka jarná

hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť,

múčnatka trávová

1 l AT

čerň repková, biela hniloba 1 l 21 dní

Prípravok AZAKA má významný vedľajší účinok proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni

ozimnom a jačmeni jarnom.

84


VÝHODY PRÍPRAVKU

Široké spektrum účinnosti proti hubovým chorobám obilnín

Dlhodobá ochrana porastov – zabraňuje vzniku nových infekcií po dobu 3-8 týždňov

Zabezpečuje dlhodobo zelené porasty (tzv. green efekt) a predlžuje obdobie

ukladania asimilátov

Zvyšuje úrodu a HTZ

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok Azaka ® v obilninách aplikujte preventívne alebo najneskôr na začiatku výskytu

choroby od fázy 1. kolienko je 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) až do rastovej

fázy, keď prvé obilky dosahujú polovičnú veľkosť s vodnatým obsahom (BBCH 71).

V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby

(vysoká vzdušná vlhkosť) je možné ošetrenie opakovať v stanovenom intervale.

Odporúčané množstvo vody: 200 – 300 l/ha.

Aplikujte max. 2x za rok v intervale min.10 dní.

V repke ozimnej a repke jarnej prípravok aplikujte počas kvitnutia od rastovej fázy,

kedy sú prvé kvety otvorené do fázy plného kvitnutia (BBCH 60 - 65).

Odporúčané množstvo vody: 200-300 l/ha. Maximálny počet aplikácii: 2x za rok.

Minimálny interval medzi aplikáciami: 10 dní.

V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby

(vysoká vzdušná vlhkosť) je možné ošetrenie po 10 dňoch opakovať.

Najlepšia účinnosť prípravku je pri aplikácii v skorých štádiách rozvoja ochorenia.

Neaplikujte prípravok Azaka ® na plodiny, ktoré trpia stresom alebo je pravdepodobné,

že ním budú trpieť v období krátko po aplikácii prípravku, hlavne ak je stresovým

faktorom nedostatok vlahy, mráz alebo poškodenie herbicídom. Neaplikovať pri riziku

dažďa po aplikácii, možnosti mrazu, ani na mokré obilniny. Účinná látka azoxystrobin

je kompatibilná s väčšinou bežne používaných insekticídov a fungicídov. Pred

zmiešaním vykonajte test kompatibility.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok Azaka ® nemá žiaden negatívny vplyv na úrodu, ani na následné a náhradné

plodiny. Pri aplikácii prípravku môže dôjsť v prípade úletu postrekovej zmesi k poškodeniu

jabloní, pre ktoré je účinná látka azoxystrobin toxická.

85


Rombus ® Power

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený

na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

PŠENICA OZIMNÁ - PŠENICA JARNÁ - JAČMEŇ OZIMNÝ - JAČMEŇ JARNÝ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

160 g/l prothioconazole, 300 g/l spiroxamine

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Rombus ® Power je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti

hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym

a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje

demethyláciu lanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu

záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán.

Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív

a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo

preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou

účinnosťou, má preventívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách

pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov.

Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje

enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká

do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť

bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné

odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne,

tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade

rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie

uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA

pšenica ozimná,

pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná,

septorióza pšenice, septorióza plevová,

helmintosporióza pšenice

1 l 35

pšenica ozimná múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy 0,75 – 1,0 l 35

múčnatka trávová, hrdza jačmenná,

jačmeň ozimný,

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová 1 l 35

jačmeň jarný

škvrnitosť jačmeňa, steblolam, fuzariózy

86


VÝHODY PRÍPRAVKU

Preventívny, eradikatívny aj kuratívny účinok

Široké fungicídne spektrum

Rýchly nástup účinku („stop efekt“)

Prienik aj do neošetrených častí rastliny (nových pletív)

Spoľahlivý dlhodobý účinok

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.

Pšenica ozimná:

Ošetrenie proti múčnatke trávovej, steblolamu a fuzariózam v dávke 0,75 l/ha

vykonávajte pri zistení prvých príznakov infekcie od začiatku steblovania, kedy sa hlavné

steblo a odnože vzpriamujú až do štádia zreteľného 1. kolienka (BBCH 30-31), v štádiu

zreteľného 1. kolienka (BBCH 31) najneskôr do štádia konca odnožovania, pri objavení

sa vlajkového listu (BBCH 37) ošetrenie vykonávajte v dávke 1,0 l/ha.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:

Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení

počiatočných príznakov choroby, od štádia, kedy je plodina na začiatku predlžovania

stebla (vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom - BBCH 30) až do štádia konca

klasenia (BBCH 59).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:

Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby od začiatku steblovania

do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Prípravok Rombus ® Power nie je určený na leteckú aplikáciu!

Aplikujte iba pozemne schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné

a rovnomerné dávkovanie. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C

a za intenzívneho slnečného žiarenia. Dážď 1 hodinu po aplikácii nemá negatívny vplyv

na účinnosť prípravku. Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom!

87


Sparta ® 200 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo formulácii EC určený na ochranu pšenice

ozimnej, jačmeňa jarného, raži ozimnej, tritikale a repky ozimnej proti hubovým

chorobám.

PŠENICA OZIMNÁ - JAČMEŇ JARNÝ - RAŽ OZIMNÁ - TRITIKALE - REPKA OZIMNÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

200 g/l tebuconazole

5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Sparta ® 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym

účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny

triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu,

čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaná listami, stonkami rastlín

a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Má veľmi dobrú

účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhotrvajúci účinok. Účinná látka

má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov a klasov: pšenica

ozimná - múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice (Septoria spp.), hrdze

(Puccinia spp.), jačmeň jarný - múčnatka trávová, hrdza jačmenná (Puccinia hordei).

Prípravok má veľmi dobrú účinnosť aj proti všetkým hospodársky významným chorobám

repky ozimnej: čerň repková (Alternaria brassicae), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum),

Základným predpokladom úspechu pestovania repky je jej ochrana proti hubovým chorobám

88


fómová hniloba (Phoma lingam). Sparta ® 200 EC zároveň vykazuje rastovoregulačný

efekt, ktorý v prípade jesenného použitia obmedzuje prerastanie rastlín, spomaľuje

predlžovací rast a optimalizuje pomer medzi nadzemnou a podzemnou biomasou, čím

prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky proti vyzimovaniu. Pre morforegulačný efekt je

pri aplikácii dôležitá dostatočná listová plocha a denná teplota po aplikácii nad 10 °C,

pri ktorej rastliny ešte intenzívne vegetujú. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti

poliehaniu, zabezpečuje vitalitu porastu a optimalizuje úrodotvorné prvky. Skoré jarné

ošetrenie je vhodné urobiť včas, v období intenzívneho rastu, pri výške porastu 30-40

cm. Ošetrenie pred kvitnutím znižuje apikálnu dominanciu rastového vrcholu, čo má

za následok skrátenie dĺžky kvitnutia a tým uľahčenie určenia vhodného termínu pre

aplikáciu insekticídov proti šešuľovým škodcom. Ošetrenie v tomto čase má pozitívny

vplyv na pevnosť šešúľ a zaistí ich rovnomerné dozrievanie.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA

pšenica ozimná,

raž ozimná, tritikale

jačmeň jarný

múčnatka trávová, hrdze,

septoriózy pšenice

múčnatka trávová, hrdza

jačmenná

1 - 1,25 l AT

1 - 1,25 l AT

repka ozimná biela hniloba, čerň repková 1,25 l 56 dní

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná:

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok je možné aplikovať od začiatku predlžovania stebla do štádia vodnej zrelosti

(BBCH 30 – 71), v závislosti od patogéna, proti ktorému je postrek cielený. Proti skorým

infekciám septoriózy pšenice aplikujte od začiatku predlžovania stebla až po začiatok

kvitnutia (BBCH 30 – 61), proti múčnatke trávovej a hrdziam aplikujte prípravok

preventívne alebo po objavení sa prvých príznakov choroby, v období od objavenia sa

prvého kolienka až do konca metania (BBCH 31 – 49).

Jačmeň jarný:

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania stebla do štádia vodnej zrelosti

(BBCH 30 – 71), podľa výskytu choroby.

89


VÝHODY PRÍPRAVKU

Riešenie na široké spektrum hubových patogénov v repke a obilninách

Flexibilný termín aplikácie

Široké možnosti použitia – sólo aplikácia, aj ako partner do kombinácií

Morforegulačné vlastnosti v porastoch repky – regulácia výšky, zvýšenie odolnosti

proti vyzimovaniu, zjednotenie kvitnutia a dozrievania porastov

Zvýšenie produkcie a kvality úrody

Repka ozimná:

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Min. interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Prípravok aplikujte od začiatku tvorby bočných výhonov do štádia plného kvitnutia

(BBCH 20 – 65), podľa výskytu choroby.

Repku ozimnú ošetrujte nasledovne:

Fomová hniloba koreňového krčku a stonky (Phoma lingam)

- na jeseň – v štádiu 4 až 8 listov, t.j. cca do polovice októbra

- na jar – po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia (BBCH 57). Najlepšie

pred objavením sa vrcholového pupeňa. Dávka sa volí podľa sily infekčného

tlaku choroby.

Biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň repková (Alternaria brassicae)

- od štádia BBCH 55, najlepšie však v dobe plného kvetu (BBCH 65), keď je

50 – 60 % kvetov otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby.

Neaplikujte prípravok na plodiny trpiace stresom, alebo ak v blízkej budúcnosti budú

trpieť stresom, najmä za nedostatku vody alebo po poškodení mrazom alebo herbicídom.

Neaplikujte prípravok ak je očakávaný dážď alebo mráz, ani keď je plodina vlhká.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny

vplyv na kvalitu úrody, na následné a náhradné plodiny.

Opakované použitie prípravkov zo skupiny triazolov viac ako 2 x počas vegetácie

podporuje vznik rezistencie.

90


Vendetta ®

Postrekový listový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu

pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej

a alternáriovej škvrnitosti zemiakov.

ZEMIAK

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

375 g/l fluazinam, 150 g/l azoxystrobin

1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Vendetta ® je systémový listový fungicíd, ktorý obsahuje dve účinné látky. Účinná látka

fluazinam patrí medzi látky ovplyvňujúce dýchanie na úrovni oxidatívnej fosforylácie.

Pôsobí ako viacmiestny inhibítor, ktorý narúša proces tvorby energie v hubách. Fluazinam

vytvára na povrchu listov ochranný fungicídny film, ktorý bráni klíčeniu spór na povrchu

listov a stoniek.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny metoxyakrylátov. Mechanizmus jej

účinku spočíva v inhibícií transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií, čím inhibuje

klíčenie spór a rast mycélia. Má systémové a translaminárne vlastností. Účinkuje

predovšetkým preventívne, preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie.

Azoxystrobin poskytuje rastline nielen dlhodobú fungicídnu ochranu, ale zvyšuje

aj aktivitu antistresového enzýmu v rastlinách, čo je veľmi dôležité z hľadiska výšky

a kvality úrody. Zmes týchto dvoch účinných látok, ktoré sa navzájom dopĺňajú v rozsahu

a spôsobe účinku poskytuje ošetrovaným rastlinám dlhodobú a spoľahlivú ochranu pred

cieľovými hubovými patogénmi.

Prípravok Vendetta ® má výrazné antisporulačné účinky, pretože veľmi účinne bráni

tvorbe zoospór. Ochranný film, ktorý sa po aplikácii prípravku vytvorí na povrchu pôdy,

bráni prieniku zoospór k hľuzám a tak zabezpečuje najvyšší stupeň ochrany hľúz pred

infekciou plesňou zemiakovou.

Registrované použitie

PLODINA ŠKODLIVÝ ČINITEĽ DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

zemiak

pleseň zemiaková,

alternáriová škvrnitosť

zemiakov

0,5 l 7 dní -

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte preventívne, ak sú priaznivé klimatické a poveternostné podmienky

91


VÝHODY PRÍPRAVKU

Dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku = dokonalé ošetrenie zemiakov

proti plesni zemiakovej a alternárii

Rýchla väzba účinných látok na ošetrovaný povrch rastlín

Výrazný antisporulačný účinok zabezpečuje vysoký stupeň ochrany hľúz

Účinok aj na vločkovitosť zemiakov a koletotrichové vädnutie zemiakov

Vedľajšie akaricídne účinky proti roztočom

Green efekt

Ideálny pre ošetrenie zemiakov na záver vegetácie - zlepšenie skladovateľnosti hľúz

pre rozvoj choroby, od rastovej fázy začiatku vývinu bočných výhonkov (BBCH 20).

V prípade, ak nie sú priaznivé poveternostné podmienky na šírenie choroby, prvé

ošetrenie vykonajte preventívne – pred nástupom infekcie plesne zemiakovej – najneskôr

pred úplným zapojením porastu (BBCH 39).

Prípravok Vendetta ® je možné použiť kedykoľvek v priebehu vegetácie, pričom je nutné

dodržať maximálny počet aplikácii v danom roku a minimálny časový interval medzi

aplikáciami. Veľmi vhodné je jeho použitie v druhej polovici sezóny a pre záverečné

ošetrenie. Antisporulačný účinok prípravku zabezpečuje dlhodobú ochranu hľúz pred

infekciou plesňou a zlepšuje skladovateľnosť zemiakov.

Dávka vody: 200 – 500 l/ha

Maximálny počet aplikácií v plodine: 3x.

Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Prípravok Vendetta ® účinne pôsobí tiež proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej

koreňomor kou zemiakovou (Rhizoctonia solani) a koletotrichovému vädnutiu zemiakov

(Colletotrichum spp.). Ma tiež akaricídny účinok proti roztočom.

Vplyv na úrodu, na následné, náhradné a susediace plodiny

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny

vplyv na kvalitu úrody, na následné a náhradné plodiny.

Vplyv na susediace plodiny: Niektoré odrody jabĺk sú vysoko citlivé na azoxystrobin.

Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa Vendetta ® neaplikovala na miestach, kde je riziko

zasiahnutia susediacich jabloní. Postrekové zariadenie, s ktorým sa aplikoval tento

prípravok sa nesmie použiť na ošetrenie jabloní.

92


NÁŠ TIP PRE VÁS: Spojte záverečné fungicídne ošetrenie zemiakov prípravkom

Vendetta ® (0,5 l/ha) s desikáciou zemiakovej vňate v tank-mix kombinácii s prípravkom

Spotlight ® Plus (0,6 l/ha)!

Konzumné zemiaky ošetrené prípravkom Vendetta ® 0,5 l/ha,

SHR Mikušík, foto: 23. 7. 2018

Množiteľské plochy zemiakov ošetrené prípravkom Vendetta ® 0,5 l/ha,

Europlant Poprad, foto: 19. 7. 2018

93


REGULÁTORY

RASTU

94


PRODUKT

PŠENICA OZIMNÁ

PŠENICA JARNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

JAČMEŇ JARNÝ

REPKA OZIMNÁ

REPKA JARNÁ

RAŽ

TRITIKALE

OVOS

KUKURICA

SLNEČNICA

ZEMIAKY

SÓJA

HRACH

MAK SIATY

TEKVICA

TABAK

STRANA

Cuadro ® NT ● ● ● ● ● ● ● 96

Spodnam ® DC ● ● ● 99

PRODUKT

REPA CUKROVÁ

REPA KŔMNA

ĽAN

ŠOŠOVICA

BÔB

FAZUĽA

RAJČIAK

PAPRIKA

CIBUĽA

MRKVA, PETRŽLEN

KARFIOL

VINIČ

BAKLAŽÁN

JABLOŇ

LUCERNA, ĎATELINA

KOSTRAVA ČERVENÁ

STRANA

Cuadro ® NT 96

Spodnam ® DC ● 99

95


Cuadro ® NT

Cuadro NT ® je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncen trátu

určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín.

PŠENICA - JAČMEŇ - OVOS - RAŽ - TRITIKALE

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

250 g/l trinexapac-ethyl

5 l HDPE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov, ktoré pôsobia ako

inhibítory enzýmov v biosyntéze kyseliny giberelínovej. Giberelíny sú rastové hormóny,

ktoré podporujú predlžovací rast. Trinexapac-ethyl významne inhibuje ich syntézu, čím

dochádza k spomaleniu predĺžovacieho rastu rastlín, k zhrubnutiu stebla a k podpore

koreňového systému. Prípravok je prijímaný zelenými časťami rastliny a následne

hydrolyzovaný na aktívny derivát, ktorý je translokovaný do meristematických pletív.

Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej, čo

následne vedie k redukcii dĺžky internódií, čím sa znižuje celková výška rastlín a zvyšuje

sa odolnosť proti poliehaniu.

Požadovaný efekt je možné dosiahnúť predovšetkým správnym načasovaním aplikácie.

Skorý termím aplikácie (BBCH 29-33) výrazne skracuje spodné internódia, zosilňuje

steblo a má pozitívny vplyv na tvorbu a rast koreňového systému. Mohutnejšie korene,

ktoré siahajú do väčšej hĺbky dokážu rastline zabezpečiť efektívnejšie využitie vody

a lepšiu prístupnosť k živinám. Neskorší termín aplikácie (BBCH 33-35 a neskôr) má vplyv

hlavne na skrátenie horných internódií a na celkové zníženie výšky porastu.

96


VÝHODY PRÍPRAVKU

Ochrana porastov pred poliehaním

Registrácia do všetkých druhov obilnín

Flexibilný termín aplikácie

Skrátenie internódií a zvýšenie hrúbky a pevnosti stebla

Podpora koreňového systému – zlepšenie príjmu vody a živín

Pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody

Efektívnejší zber obilnín aj následné spracovanie pôdy

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

pšenica ozimná

pšenica jarná

jačmeň ozimný

jačmeň jarný,

ovos, raž,

tritikale

skrátenie stebla,

obmedzenie poliehania

skrátenie stebla,

obmedzenie poliehania

skrátenie stebla,

obmedzenie poliehania

skrátenie stebla,

obmedzenie poliehania

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

0,4 – 0,5 l AT -

0,4 l AT -

0,5 – 0,6 l AT -

0,4 – 0,6 l AT -

- Cuadro ® NT je účinné už pri teplotách od 7 o C. Aplikácia pri vysokých teplotách

(nad 25 o C) sa neodporúča.

- Nesmú sa ošetrovať rastliny stresované suchom, chladom, podmáčaním alebo inými

nepriaznivými faktormi. Aplikácia sa má robiť na zdravý, aktívne rastúci porast.

- Porast pri aplikácii musí byť suchý. Ideálna je aplikácia pri silnom svite, za jasného alebo

poloblačného počasia.

- Zrážky v priebehu 12 hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Pšenica ozimná:

Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list

celkom vyvinutý (BBCH 29 – 39).

97


Pšenica jarná:

Prípravok aplikujte od konca odnožovania do rastovej fázy 2. kolienka (BBCH 29 – 32).

Jačmeň ozimný, raž, tritikale:

Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania stebla do rastovej fázy, kedy je zástavnicový

list celkom vyvinutý (BBCH 30 – 39). Vyššia dávka z daného rozpätia je vhodná pre

skoršie aplikácie alebo pri ošetrovaní odrôd, ktoré sú viac náchylné k poľahnutiu.

Jačmeň jarný, ovos:

Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania stebla do rastovej fázy, kedy je zástavnicový

list už viditeľný, stále stočený (BBCH 30 – 37).

Pri jačmeni sa odporúča použiť dávku 0,4 l/ha. Na spevnenie stebla a zvýšenie odolnosti

proti poliehaniu je vhodná aplikácia v skorších vývojových štádiach (BBCH 30-33),

neskoršie aplikácie (BBCH 34-37) sú cielené na skrátenie posledného internódia a na

zníženie celkovej výšky porastu. Na reguláciu porastu ovsa sa používa vyššia dávka - 0,6

l/ha.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vplyv na následné a náhradné plodiny – nepožadujú sa žiadne opatrenia.

Vplyv na susediace plodiny – zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace rastliny.

Vplyv termínu aplikácie Cuadro ® NT na vývoj porastov obilnín

REGULAČNÝ ÚČINOK

Posilnenie odnožovania

Zvýšená tvorba koreňov

Zvýšenie obsahu chlorofylu

Vyššia vitalita

Dlhšia vegetácia

Skrátenie stebla

Spevnenie hrúbky stebla

Zníženie výšky rastliny

chladnejšie počasie priemerné teploty teplé počasie

odnožovanie

(do BBCH 29)

zvýšenie zimuvzdornosti

vyšší úrodový potenciál

vyšší príjem vody a živín

vyššia odolnosť proti suchu

lepšia využiteľnosť živín

intenzívnejšia fotosyntéza

viac asimilátov

vyšší úrodový potenciál

steblovanie

(do BBCH 35)

objavenie sa vlajkového listu

(BBCH 37-39)

vyšší podiel uhľohydrátov

nižšia poliehavosť

vyšší úrodový potenciál

spevnenie vrchnej časti stebla

inzenzívnejšia fotosyntéza

nižšia poliehavosť

Zníženie lámavosti klasu zníženie zberových strát

- silný účinok - slabý účinok

98


Spodnam ® DC

Spodnam ® DC je postrekový prípravok vo forme emulgo vateľného koncentrátu

určený na zníženie predzberových a zberových strát v repke ozimnej, repke jarnej,

hrachu a semenných porastoch karfiolu.

REPKA OZIMNÁ - REPKA JARNÁ - HRACH - KARFIOL

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

555,4 g/l oligomerizačné produkty beta-pinénu

10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Spodnam ® DC aplikovaný na rastliny pôsobením vzduchu

polymerizuje a vytvára polopriepustnú membránu, ktorá umožňuje

vysychanie šešúľ alebo strukov a ich prirodzené dozrievanie, ale

neprepustí vodu opačným smerom, to znamená späť do rastliny.

Spodnam ® DC patrí do kategórie nadstavbových prípravkov.

Zabraňuje tiež opakovanému zvlhčovaniu a vysychaniu šešúľ

či strukov (zrážky, rosa a pod.), ktoré zapríčiňujú ich pukanie.

Pri jeho správnom použití sa vplyv poveternostných podmienok

na pukanie šešúľ (strukov) podstatne znižuje.

99


Pokyny pre aplikáciu

Repka ozimná, repka jarná - prípravok aplikujte v dobe, keď 50 % šešúľ mení farbu

z tmavozelenej na svetlozelenú, t.j. asi 3 – 4 týždne pred predpokladaným zberom.

Najneskorší termín ošetrenia je vtedy, keď sú šešule žlté, ale sú ešte pružné. Množstvo

postrekovej kvapaliny pri leteckej aplikácii je 55 – 70 l/ha. Neošetrovať porasty

zaburinené, napadnuté škodcami a hubovými chorobami!

Hrach - aplikujte v dobe, keď hrach začína dozrievať a semená obsahujú 40-50 % vody.

Porast je zvyčajne žltý, struky sú svetlo zelené, ešte pružné, semená sú vyvinuté a tuhé.

Karfiol (semenné porasty) - aplikujte na začiatku žltnutia šešúľ. Aby prípravok dokonale

pokryl povrch šešúľ, je možné uvedenú dávku pri leteckej aplikácii rozdeliť na

polovicu (0,625 l prípravku Spodnam ® DC v 20-60 l/ha vody) a aplikovať tak, aby sa

v predchádzajúcom lete ošetrený pás z polovice prekrýval pri ďalšom lete v protismere,

takže porast bude ošetrený dvakrát pri zachovaní povolenej aplikačnej dávky. Pri

pozemnej aplikácii je možné urobiť to isté (s polovičnou dávkou prípravku 0,625 l/ha

a vody 200-250 l/ha) v proti pásoch.

POZOR!!! Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov.

Registrované použitie

PLODINA

repka ozimná

repka jarná

hrach na zrno

karfiol

ÚČEL POUŽITIA

obmedzenie predzber.

a zberových strát

obmedzenie predzber.

a zberových strát

obmedzenie predzber.

a zberových strát

DÁVKA

na ha

OCHR.

DOBA

POZNÁMKA

1,25 l AT -

1,25 l 21 - 28 -

1,25 l AT

semenné porasty

pozemne aj letecky

Deň aplikácie Spodnamom na šešule

8 dní po aplikácii Spodnamom na šešule

100


VÝHODY PRÍPRAVKU

Spodnam ® DC obsahuje navyše auxíny, vitamíny, aminokyseliny a rastové hormóny

Pri repke ozimnej zvýšenie olejnatosti a zníženie obsahu glukosinolátov

Rovnomerné biologické dozrievanie semien

Zníženie obsahu nečistôt

Zvýšenie HTS

Zvýšenie hektárových výnosov

Žiadna záťaž pre životné prostredie

Možnosť lepšieho plánovania zberov

Porast repky ozimnej ošetrený prípravkom Spodnam ® DC 1 l/ha,

PD Dražkovce.

101


OSTATNÉ

PRÍPRAVKY

102


PRODUKT

PŠENICA OZIMNÁ

PŠENICA JARNÁ

JAČMEŇ OZIMNÝ

JAČMEŇ JARNÝ

REPKA OZIMNÁ

REPKA JARNÁ

RAŽ

TRITIKALE

OVOS

KUKURICA

SLNEČNICA

ZEMIAKY

SÓJA

HRACH

MAK SIATY

TEKVICA

TABAK

STRANA

Spotlight ® Plus ● 104

Trend ® 90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 106

PRODUKT

REPA CUKROVÁ

REPA KŔMNA

ĽAN

ŠOŠOVICA

BÔB

FAZUĽA

RAJČIAK

PAPRIKA

CIBUĽA

MRKVA, PETRŽLEN

KARFIOL

VINIČ

BAKLAŽÁN

JABLOŇ

LUCERNA, ĎATELINA

KOSTRAVA ČERVENÁ

STRANA

Spotlight ® Plus 104

Trend ® 90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 106

103


Spotlight ® Plus

Postrekový kontaktný prípravok - desikant vo forme mikroemulzie (typu voda -

olej) určený na desikáciu vňate zemiakov.

ZEMIAKY

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

60 g/l carfentrazone-ethyl

1 l PET fľaša

Pôsobenie prípravku

Carfentrazone-ethyl (triazoliny) pôsobí ako inhibítor enzýmu protoporphyrin oxygenázy,

spôsobuje zbrzdenie až zablokovanie syntézy chlorofylu. Carfentrazone-ethyl je

neperzistentná účinná látka s veľmi krátkym polčasom rozpadu - odbúravaný je hydrolýzou

a pôdnym metabolizmom.

Mechanizmus účinku prípravku Spotlight ® Plus

1. Blokovanie fotosyntézy v zasiahnutých miestach

2. Vznik oxidačných zlúčenín

3. Rozpad bunkových stien

4. Usychanie pletív (nekrózy) a odumieranie buniek

Registrované použitie

PLODINA ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

zemiaky desikácia 0,6 + 0,6 l 7 (NA)

Pokyny pre aplikáciu

Odporúčaná dávka vody je 500 - 600 l/ha.

Vzhľadom na kontaktné pôsobenie prípravku je potrebné dokonalé pokrytie ošetrených

častí rastlín.

Pre prvú aplikáciu v dávke 0,6 l/ha je požadovaná fáza 83-85 BBCH (polovica listov

zožltla, začiatok žltnutia bylí).

Druhá, následná aplikácia v dávke 0,6 l /ha by mala nasledovať po 7-10 dňoch po prvej

aplikácii v závislosti na citlivosti vňate zemiakov.

Pôsobenie prípravku je závislé na svetelných podmienkach. Aplikáciu je vhodné vykonať

pri vyššej svetelnej intenzite, t.j. dopoludnia, počas jasného slnečného počasia.

Nepostrekujte pri teplotách nad +25°C a v dobe, kedy očakávate do 1 hodiny po aplikácii

dážď.

104


VÝHODY PRÍPRAVKU

Rýchle a účinné riešenie, bezproblémový zber

Rovnomerný účinok

Ekonomická návratnosť

Kvalita a bezproblémové skladovanie zemiakov

Nespôsobuje zmenu hladkosti šupky

Odporúčanie FMC: pri odrodách so silným habitusom rastliny a neskorým dozrievaním

ako napr. Laura, odporúčame mechanické drvenie vňate a po zmladení následne

aplikáciu Spotlight ® Plus v dávke 0,6 l/ha

Informácie o možnej fytotoxicite prípravku

Pri dodržaní hore uvedených podmienok použitia je fytotoxicita žiaducim prejavom

pôsobenia prípravku (desikácia vňate zemiakov).

Vplyv na úrodu a kvalitu

Prípravok Spotlight ® Plus, na rozdiel od niektorých iných desikantov používaných

v zemiakoch, nemá žiadny vplyv na úrodu a kvalitu ošetrených zemiakov, hľuzy majú

po zbere hladkú, zdravú a pre danú odrodu typicky sfarbenú šupku.

Spotlight ® Plus 0,6 l/ha + 0,6 l/ha v následnej aplikácii.

Zdesikovaný porast zemiakov pripravený na zber - AgroMačaj a.s. Kráľová pri Senci.

105


Trend ® 90

Tekutý zmáčateľný prípravok vo forme koncentrátu pre riedenie vodou určený na

kombinácie s prípravkami na ochranu rastlín.

REPA CUKROVÁ

ÚČINNÁ LÁTKA

BALENIE

909 g/l isodecylalkohol ethoxylat

1 L HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Trend ® 90 zlepšuje zmáčavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje tak ľahšiu penetráciu

použitých herbicídov, fungicídov a insekticídov do rastlín.

Registrované použitie

ÚČEL POUŽITIA DÁVKA na ha OCHR. DOBA POZNÁMKA

repa cukrová dvojklíčnolistové buriny 0,05 % AT (TM) Safari 50 WG

všetky

plodiny

0,1% AT

TM s herbicídmi,

fungicídmy

a insekticídmi

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Potrebné množstvo herbicídu vsypte / vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača

naplnenej do polovice vodou, rozpustite, pridajte potrebné množstvo zmáčadla a doplňte

vodou na celkový objem a všetko dôkladne premiešajte. Prázdny obal z tohto prípravku

vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení,

ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal

odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie

prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

106


VÝHODY PRÍPRAVKU

Zvýšenie účinnosti aplikovaných prípravkov

Zlepšenie ekonomickej efektívnosti pri aplikácii

Použiteľný do všetkých plodín

Neškodný pre životné prostredie

Porovnanie aplikácie prípravkov na ochranu rastlín bez zmáčadla

a so zmáčadlom Trend ® 90

BEZ ZMÁČADLA SO ZMÁČADLOM TREND ® 90:

veľký dotykový uhol postrekovej kvapky

na rastline (tvar gule)

bez úpravy povrchu listu - rastliny

nízka priľnavosť postrekovej kvapaliny

riziko odplavenia postrekovej kvapaliny

slabé zvlhčovanie listu

nižšia rovnomernosť rozloženia postreku na

liste

rýchly rozklad a vyparovanie postrekovej

kvapky

nižší a pomalší účinok

menší dotykový uhol postrekovej kvapky

na rastline (tvar polgule)

úprava povrchu listu – rastliny

vysoká priľnavosť postrekovej kvapaliny

bez rizika odplavenia postrekovej kvapaliny

dokonalé zvlhčovanie listu

vysoká rovnomernosť rozloženia postreku

na liste

rozklad a vyparovanie postrekovej kvapky

minimálne

vyšší a rýchlejší účinok

107


108


FÁZY PLODÍN

A POUŽITIE PRÍPRAVKOV

109


OBILNINY

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Nexide ®

Sparta ® 200 EC

Rombus ® Power

Tripali ®

Azaka ®

Fenova ® Super

Biplay ® SX + Starane Forte ®

Cuadro NT ®

Aurora ® 40 WG

Battle ® Delta (oziminy - jeseň)

110


KUKURICA

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Coragen ® 20 SC

Nico ® Super

Refine ® 50 SX

Successor ® TX

111


REPKA

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Nexide ®

Nexide Duo (Nexide ® + Mospilan ® 20 SP)

Circuit ® SYNC TEC

Command ® 36 CS

Gajus ®

Spodnam ® DC

Alphamiprid ® 20 SP

Azaka ®

Nero ® Gramin ® Sparta ® 200 EC

112


SLNEČNICA

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Alphamiprid ® 20 SP

Gramin ®

Express ® 50 SX

(len odrody tolerantné k

Express ® 50 SX)

113


SÓJA

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

114

Gramin ®

Refine ® 50 SX

Command ® 36 CS


ZEMIAKY

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Coragen ® 20 SC

Benevia ® Alphamiprid ® 20 SP

Vendetta ®

Command ® 36 CS

Toutatis ® DAM TEC Gramin ® Spotlight ® Plus

115


CUKROVÁ REPA

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Nexide ®

Alphamiprid ® 20 SP

Safari ® 50 WG

Gramin ®

116


VINIČ

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Exirel ®

Coragen ® 20 SC

117


JABLOŇ

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Regulátory Ostatné

Exirel ®

Alphamiprid ® 20 SP

Coragen ® 20 SC

118


CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKOV FMC

Prípravok

Účinná látka

/kg, l prípravku

Formulácia

Zaradenie

Čislo autorizácie

ÚKSÚP

Alphamiprid ® 20 SP acetamiprid 200 g SP insekticíd 22-01414-AU

Aurora ® 40 WG carfentrazone-ethyl 400 g WG herbicíd 21-01070-AU

Azaka ® azoxystrobin 250 g SC fungicíd 16-02-1771

Battle ® Delta

flufenacet 400 g

diflufenican 200 g

SC herbicíd 16-11-1798

Benevia ® cyantraniliprole 100 g OD insekticíd 18-00405-AU

Biplay ® SX

tribenuron-methyl 222 g

metsulfuron-methyl 111 g

SG herbicíd 18-00373-AU

Circuit ® SYNC TEC clomazone 40 g

metazachlor 300 g

CS herbicíd 21-01066-AU

Command ® 36 CS clomazone 360 g CS herbicíd 21-01064-AU

Coragen ® 20 SC chlorantraniliprole 200 g CS insekticíd 18-00336-AU

Cuadro ® NT trinexapac-ethyl 250 g EC morforegulátor 17-00127-AU

Exirel ® cyantraniliprole 100 g SE insekticíd 21-01108-AU

Express ® 50 SX tribenuron methyl 500 g SG herbicíd 18-00380-AU

Fenova ® Super fenoxaprop-p-ethyl 69 g EW herbicíd 16-11-1832

Gajus ®

pethoxamid 400 g

picloram 8 g

EC herbicíd 18-00388-AU

Gramin ® quizalofop-p-ethyl EC herbicíd 14-11-1444

pethoxamid 400 g,

Nero ® clomazone 24 g

EC herbicíd 21-01230-AU

Nexide ® gamma-cyhalothrin 60 g CS insekticíd 10-05-1131

Nico Super ® 240 SC nicosulfuron 240 g SC herbicíd 12-11-1230

Mospilan ® 20 S acetamiprid 200 g SP insekticíd 96-05-0296

Refine ® 50 SX thifensulfuron methyl 500 g SG herbicíd 18-00400-AU

Rombus ® Power

prothioconazole 160 g

spiroxamine 300 g

EC fungicíd 19-00578-AU

Safari ® 50 WG triflusulfuron 485,760 g WG herbicíd 18-00368-AU

Sparta ® 200 EC tebuconazole 250 g EC fungicíd 19-00572-AU

Spodnam ® DC pinolene 555,4 g DC regulátor 15-20-1521

Spotlight ® Plus carfentrazone-ethyl 60 g ME desikant 21-01063-AU

Starane ® Forte fluroxypyr 333 g EC herbicíd 14-11-1489

Successor ® TX

pethoxamid 300 g

terbuthylazine 187,5 g

SE herbicíd 15-11-1660

clomazone 30 g,

Toutatis ® DAM TEC aclonifen 500 g

WG herbicíd 22-01349-AU

Trend ® 90 isodecylalkohol ethoxylat 909 g SL zmáčadlo 18-00358-PM

Tripali ®

florasulam 105 g

metsulfuron methyl 83 g

WG herbicíd 18-00355-AU

tribenuron methyl 83 g

Vendetta ®

fluazinam 375 g

azoxystrobin 150 g

SC fungicíd 16-02-1837

119


APLIKAČNÉ OBMEDZENIA PRÍPRAVKOV FMC

Použitie v ochranných pásmach vôd

Riziko znečistenia vôd

Prípravok

Obmedzenie

použitia v

ochranných

pásmach (OP)

vodných zdrojov

OP II. stupňa

zdrojov

povrchovej vody

OP II. stupňa

zdrojov

podzemnej vody

SP1

Aplikácia len pri dodržaní

neošetreného pásu

(od vodného toku / od

odvodňovacieho kanálu)

s minimálnou šírkou

Alphamiprid ® 20 SP obmedzené obmedzené 50 m / 10 m

Aurora ® 40 WG PHO2 obmedzené vylúčené 50 m / 10 m

Azaka ® PHO1 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Battle ® Delta

Benevia ® PHO1 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Biplay ® SX PHO1 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Circuit ® SYNC TEC 1) PHO4 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Command ® 36 CS

Coragen ® 20 SC PHO4 vylúčené vo vnútornej časti II. OP max. 1 x za 3 roky

120

Cuadro ® NT obmedzené 50 m / 10 m

Exirel ® PHO4 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Express ® 50 SX

Fenova ® Super

Gajus ® PHO4 vylúčené vo vnútornej časti II. OP max. 1 x za 3 roky

Gramin ®

N/A

Nero ®

PHO3

vylúčené

vo vnútornej časti

II. OP

Nexide ®

Nico Super ® 240 SC 2)

PHO3

vylúčené

vo vnútornej časti

II. OP

Mospilan ® 20 SP obmedzené obmedzené 50 m / 10 m

Refine ® 50 SX

Rombus ® Power

obmedzené

Safari ® 50 WG 5) PHO5 vylúčené vylúčené

Sparta ® 200 EC PHO1 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Spodnam ® DC

Spotlight ® Plus PHO2 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

Starane ® Forte

PHO3

vylúčené

vo vnútornej časti

II. OP

Successor ® TX 3) PHO5 vylúčené vylúčené

Toutatis ® DAM TEC

Trend ® 90

Tripali ®

PHO3

vylúčené

vo vnútornej časti

II. OP

Vendetta ® PHO1 vylúčené vo vnútornej časti II. OP

1)

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok obsahujúci účinnú látku metazachlór častejšie ako

1 x za 3 roky na tom istom pozemku.

2)

Maximálna dávka: 60 g úč.látky/ ha/ rok

3)

Z dôvodu ochrany podzemnej vody používajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku pethoxamid alebo

terbuthylazine maximálne 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.


Riziko pre vodné organizmy

Riziko pre včely

Riziko pre necieľové

rastliny

SPe2 SPe2 SPe3 SPe3 SPe3

Aplikácia

na svahovitých

pozemkoch (>7 o

svahovitosti),

ktorých okraje

sú vzdialené

od povrchových vôd

obmedzené

vylúčené použitie

Aplikácia

na pozemkoch

zvažujúcim sa

k povrchovým

vodám len pri

použití ochranného

vegetačného pásu

s minimálnou šírkou

Dodržať neošetrené

ochranné pásmo

vzhľadom k

povrchovej vode

(pri 50% / 75% /

90% redukcii úletu)

5 m

10 m

Dodržať

neošetrené

ochranné pásmo

od okraja pozemku

(pri 50% / 75% /

90% redukcii úletu)

Dodržať neošetrené

ochranné pásmo od

okraja pozemku (pri

50% / 75% / 90%

redukcii úletu)

4 m 5 m

vylúčené použitie

obmedzené

14 m

14 m (ovocné

stromy), 6 m (vinič,

kukurica), 4 m

(zemiaky)

15 m (sady),

10 m (vinič)

5 m (0 m/0 m/0 m)

10 m 20 m

5 m

10 m

10 m

obmedzené

5 m 3 m

5 m

5 m 3 m

8 m

(8 m/8 m/4 m+5 m) 4) 5 m

10 m, fazuľa 20 m

20 m

(20 m/20m/5m)

5 m

4)

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami

ochranný pás zeme v dĺžke 8m, resp. 4 m pri 50 % redukcii úletu spolu s 5 m ochranným pásom s rastlinným krytom.

5)

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci triflusulfuron-methyl viac

ako 1 x za 3 roky na tej istej pôde.

7 m

121


ZARADENIE PRÍPRAVKOV FMC

Z HĽADISKA OZNAČOVANIA A KLASIFIKÁCIE

Zaradenie prípravku

Klasifikácia prípravku z hľadiska ochrany

Prípravok

klasifikácia a

označenie

trieda

horľavosti

vodných

zdrojov

zvierat

vodných

organizmov

vtákov

včiel

dážďoviek

a pôdnych

organizmov

Alphamiprid ® 20 SP GHS07, GHS09 Z4 Vo3 Vt4 Vč3 V3

Aurora ® 40 WG GHS09 PHO2 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Azaka ® GHS09 PHO1 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Battle ® Delta GHS08, GHS09 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Benevia ® GHS07, GHS09 PHO1 Z4 Vo1 Vt5 Vč2 V3

Biplay ® SX GHS09 PHO1 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Circuit ® SYNC TEC GHS08, GHS09 PHO4 Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3

Command ® 36 CS III. Z4 Vo4 Vt5 Vč3 V3

Coragen ® 20 SC GHS09 PHO4 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Cuadro ® NT GHS07 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Exirel ® GHS07, GHS09 PHO4 Z4 Vo1 Vt5 Vč2 V3

Express ® 50 SX GHS07, GHS09 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Fenova ® Super GHS07, GHS09 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Gajus ®

GHS07, GHS08,

GHS09

PHO4 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Gramin ®

GHS05, GHS07,

GHS08, GHS09

III. N/A Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Nero ® GHS07, GHS09 PHO3 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Nexide ® GHS07, GHS09 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Nico Super ® 240 SC GHS07, GHS09 III. PHO3 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Mospilan ® 20 SP GHS07, GHS09 Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3

Refine ® 50 SX GHS09 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Rombus ® Power

GHS07, GHS08,

GHS09

Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Safari ® 50 WG GHS08, GHS09 PHO5 Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3

Sparta ® 200 EC

GHS05, GHS07,

GHS08, GHS09

PHO1 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Spodnam ® DC GHS07, GHS09 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Spotlight ® Plus GHS07, GHS09 PHO2 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Starane ® Forte GHS07, GHS09 PHO3 Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3

Successor ® TX

GHS07, GHS08,

GHS09

PHO5 Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Toutatis ® DAM TEC GHS07, GHS08,

GHS09

Z4 Vo2 Vt5 Vč3 V3

Trend ® 90 GHS05, GHS07 Z4 Vo3 Vt5 Vč3 V3

Tripali ® GHS07, GHS09 PHO3 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

Vendetta ®

GHS07, GHS08,

GHS09

PHO1 Z4 Vo1 Vt5 Vč3 V3

122


ODPORÚČANÝ POSTUP

PRI PRÍPRAVE TANK-MIX ZMESÍ (KOMBINÁCIÍ)

V prípade prípravy tank-mix kombinácie je potrebné venovať zvláštnu pozornosť poradiu pri

miešaní prípravkov na ochranu rastlín a dodržiavať hlavné zásady prípravy postrekovej kvapaliny.

Jednotlivé prípravky sa odporúča najprv premiešať s malým množstvom vody a až potom pridávať

za neustáleho miešania do nádrže postrekovača. Dôležité je pritom rešpektovať nasledujúce

poradie / postup rozpúšťania:

1. Vodorozpustné vrecká

2. Vo vode rozpustné granuláty

3. Vo vode dispergovateľné granuláty

4. Zmáčateľné prášky

5. Pevné hnojivá vo forme solí

6. Suspenzné koncentráty na vodnej báze

7. Suspenzné emulzie

8. Emulzie typu olej:voda

9. Emulzné koncentráty

10. Koncentráty pre riedenie vodou

11. Adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12. Kvapalné hnojivá (DAM a mikroelementy v chelátovej forme)

13. Spomaľovače úletu

Ďalší prípravok v poradí by mal byť pridávaný až po dokonalom rozmiešaní predchádzajúceho

prípravku. Pri niektorých formuláciach (napr. zmáčateľné prášky) môže dochádzať k horšiemu

rozpúšťaniu v studenej vode. V takomto prípade je vhodné prípravok najprv rozpustiť v menšom

množstve vlažnej vody. Objem pripravenej postrekovej kvapaliny by mal byť za stáleho miešania

čo najskôr aplikovaný, aby nedošlo k tvorbe usadenín, zrážaniu, vločkovaniu, prípadne inému

znehodnoteniu použitých prípravkov.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miešaniu pesticídov s kvapalnými a vo vode rozpustnými

hnojivami. Pri tvorbe takýchto tank-mixov môžu vzniknúť viaceré problémy. Najčastejším problémom

je nevhodné pH, ktoré spôsobuje tvrobu zrazenín alebo vyvločkovanie prípravkov. Takmer

bezproblémové je miešanie pesticídov s roztokom močoviny. Naopak kvapalné hnojivo DAM 390

zvyčajne zvyšuje fytotoxicitu a môže spôsobiť poškodenie plodiny aj pri jeho samostatnom použití,

najmä ak sa používa v kombinácii s vodou a za nevhodných poveternostných podmienok. V prípade

nutnosti aplikácie pesticídu v tank-mixe s DAM-om je potrebné vynechať adjuvanty a ošetrovať len

suché a zdravé porasty, bez poškodenej listovej plochy. Problematické môžu byť predovšetkým

kombinácie DAM-u s kontaktnými herbicídmi, listovými graminicídmi, ale aj ďalšími herbicídmi

vo formulácii OD a EC. Rovnako sa neodporúča použitie morfolinových a azolových fungicídov v

kombinácii s DAM-om. Používať by sa mal koncentrovaný DAM. Najvyššiu fytotoxicitu spôsobujú

zmesi DAM-u s vodou v pomere 1:1. Na druhej strane môže DAM zvýšiť účinnosť niektorých

herbicídov (najmä WG formulácii) na dvojklíčnolistové buriny, naopak účinnosť na niektoré trávy

môže DAM znížiť. Pri príprave postrekovej kvapaliny je vhodné pesticíd najprv rozmiešať v malom

množstve vody a následne tento koncentrovaný roztok vliať do nádrže naplnenej DAM-om.

Pri príprave akýchkoľvek postrekových zmesí je nutné riadiť sa platnými etiketami prípravkov

a odporúčaniami výrobcov.

123


NIEKTORÉ VŠEOBECNÉ ZÁSADY APLIKÁCIE

PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Vo všeobecnosti platí, že rôzne typy prípravkov na ochranu rastlín je potrebné aplikovať rôznymi

prislúchajúcimi rozptyľovačmi.

Kvapkové spektrum postreku je veľmi dôležité z hľadiska dokonalého ošetrenia rastlín. Ich pokrytie

je z hľadiska účinnosti aplikovaného pesticídu najdôležitejšou, avšak zároveň aj problémovou

úlohou. Kvapkové spektrum sa rozdeľuje na hrubé, stredné, jemné a veľmi jemné. Je potrebné

zabezpečiť aj určený počet kvapiek na 1 cm 2 plochy:

- pre herbicídy 25-35 kvapiek

- pre fungicídy 50-70 kvapiek

- pre insekticídy 30-40 kvapiek.

Pri systémových herbicídoch je možný nižší počet kvapiek, keďže účinná látka je translokovaná

pomocou vaskulárneho systému v rastline.

Pri aplikácii herbicídov na pôdu, a to či už preemergentnej, alebo postemergentnej, nie je dôraz

kladený na veľkosť kvapiek. Je však vhodné použiť väčšie kvapky (priemer kvapiek 1 000 – 1 200

mikrónov), keďže kvapôčky musia prejsť väčšiu dráhu a s požiadavkou, aby nevyschli a veľká časť z

nich bola zachovaná. Rozptyľovače (trysky) by mali byť postavené kolmo na pôdu.

Pri aplikácii herbicídov do obilnín je požadovaná stredná veľ kosť kvapiek (priemer kvapiek

400 -1 000 mikrónov), prietok rozptyľovačmi by mal byť nad 1,0 l/min, aplikovať by sa malo pri tlaku

200 – 300 kPa a pri pojazdovej rýchlosti stroja do 10 km/h. Rozptyľovače by mali byť postavené

šikmo dopredu voči zvislici.

Aplikácia insekticídov vyžaduje malé kvapky (priemer kvapiek 250 - 400 mikrónov) a prietok

rozptyľovačom 2,0 l/min, pracovný tlak min. 200 kPa a pojazdovú rýchlosť 8 km/h. Rozptyľovače by

mali byť nastavené pod uhlom 45 - 60°.

Fungicídy by mali byť aplikované jemným spektrom kvapiek (priemer 250 mikrónov a menej),

kvôli požiadavke pokrytia čo najväčšej plochy patogénnej huby. Rozptyľovače pri aplikácii tohto

typu pesticídov musia dosahovať prietok 0,8 l/min a mali by byť aplikované pri tlaku 300 kPa.

Tieto hodnoty sú určené pre klasické postrekovanie, avšak každá aplikácia je výhodnejšia, ak sa

použije postrekovač s Twin systémom, pri ktorom sú tlaky pri aplikácii vyššie a prietoky kvapaliny

rozptyľovačmi nižšie.

Veľkosť kvapiek v niektorých prípadoch je daná u niektorých prípravkov osobitnými požiadavkami.

V špeciálnych prípadoch aplikujeme kvapkami priemeru 51-100 mikrónov (LV aplikácia),

poprípade aj kvapkami s priemerom menším ako 50 mikrónov (ULV, UULV aplikácia). V týchto

prípadoch neaplikujeme klasický roztok prípravku rozpusteného v nádrži postrekovača, ale

prípravok pripravený v špeciálnom prevedení a určený priamo k aplikácii bez riedenia. Výsledkom

je aplikácia formou aerosolov, alebo hmloviny.

124


Účinok ochranného zásahu pri aplikáciách ovplyvňuje okrem účinnej látky, formulácie prípravku,

obsahu adjuvantov a prídavných látok, kombinácií prípravkov aj technika postreku a rôzne ďalšie

okolnosti:

- rastová fáza ošetrovanej plodiny

- vývojová fáza škodlivého činiteľa

- teplota a vlhkosť vzduchu pri aplikácii

- dážď po aplikácii

- rýchlosť a smer vetra pri aplikácii

- pojazdová rýchlosť aplikačného zariadenia

- výška postrekového rámu a

- smer (naklonenie) rozptyľovačov.

Úspešnosť ochranného zásahu môže ďalej závisieť aj od ďalších okolností, ktoré sú uvedené v

etiketách prípravkov, produktových katalógoch a ďalších špeciálnych odporúčaniach, preto je

potrebné, aby im užívatelia prípravkov na ochranu rastlín venovali osobitnú pozornosť.

125


PRE ZÁKAZNÍKOV:

PRIPOMÍNAME 7 OKRUHOV BEZPEČNOSTI

1. Nákup prípravkov

Dôraz na obstarávanie prípravkov, ktoré sú registrované, od deklarovaného

výrobcu a na použitie výhradne v súlade s autorizovanými použitiami.

Pred použitím vždy venovať pozornosť etikete.

2. Bezpečný transport prípravkov

Prepravujte prípravky zásadne v batožinovej/nákladnej časti vozidla a nikdy

nie spolu s ľuďmi, zvieratami, potravinami, oblečením alebo krmivom

pre zvieratá. Počas prepravy prípravkov nejedzte, nepite ani nefajčite. Vždy

majte k dispozícii vo vozidle prostriedky pre prípad potreby odstránenia

rozliateho / vysypaného materiálu.

3. Bezpečné skladovanie

Prípravky skladuje samostatne, v uzatvorenom mieste, bez prístupu

detí, zvierat, skladovaných potravín alebo krmív, v originálnych obaloch,

uzatvorené a označené.

4. Osobné ochranné pracovné prostriedky

Vždy používajte osobné ochranné pracovné prostriedky odporúčené

na etikete. Po ukončení použitia ich umyte a uložte na bezepčnom mieste.

Pri poškodení ich vymeňte.

5. Aplikačné zariadenia

Aplikačné zariadenie kalibrujte. Trysky používajte v odporúčanej veľkosti.

Postrekovú kvapalinu pripravte podľa návodu na etikete. Riaďte sa

počasím, aby ste obmedzili úlet častíc aerosolu, postrekujete v čase, ktorý

je na postrek najvhodnejší podľa návodu na etikete. Dodržiavajte platné

nariadenia. Po ukončení aplikácie zariadenie dokonale opláchnite podľa

návodu na etikete a udržiavajte ho v dobrom technickom stave.

6. Nakladanie s prázdnymi obalmi

Prázdne obaly vypláchnite trikrát podľa návodu na etikete, kontajnery

nad 20 L oplachujte tlakovým zariadením. Prázdne obaly odovzdajte

na likvidáciu v súlade s platnými predpismi.

7. Hygienické zásady

Po ukončení postrekovania vyzlečte pracovný odev a osprchujte sa, oblečte

si čitý odev. Pracovný odev čistite v rukaviciach a uložte na určenom mieste

mimo iného oblečenia.

126


REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

Ing. Marcel Fabian

+421 903 265 501

marcel.fabian@fmc.com

Ing. Ladislav Závodský

+421 903 730 489

ladislav.zavodsky@fmc.com

Ing. Marián Macko

+421 948 979 399

marian.macko@fmc.com

Ing. Mária Lichvárová

+421 903 265 509

maria.lichvarova@fmc.com

Riaditeľ

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.

+420 725 753 783

gerhard.herda@fmc.com

FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Tel.: +421 2 48 29 14 59

Fax: +421 2 48 29 12 29

Oddelenie logistiky

Mgr. Gabriela Kurucová

+421 903 705 838

gabriela.kurucova@fmc.com

Oddelenie registrácií

Ing. Dana Guljašová

+421 948 082 353

dana.guljasova@fmc.com


FMC Agro Slovensko, spol. s r. o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

tel.: +421 2 48 29 14 59

fax: +421 2 48 29 12 29

www.fmc.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!