09.05.2023 Views

1696 casopis Via Colas 1-2023 V4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Časopis skupiny Colas v strednej Európe

Most Solivarská v Prešove

Dynamická penetračná skúška

Dievčatá (a chlapci) v pohybe

Kedy si nás klienti vyberú

Klimatická kríza – týka sa každého

#01

2023


OBSAH

DIVÍZIA VÝCHOD

strana 12 – 13

EDITORIÁLY

strana 3 a 10

TECHNOLÓGIE

strana 26 – 27

COLAS TEAM CUP

strana 4 – 5

COLAS V AFRIKE

strana 28 – 29

DIVÍZIA ZÁPAD

strana 14 – 15

MOSTY

strana 16

POHĽADNICA

Z POĽSKA

strana 6 – 7

GIRLS

ON

THE

MOVE

strana 30

KALEIDOSKOP

strana 8 – 9

Krížovka

strana 31

Časopis

Číslo 1/2023

Vydanie z mája 2023

BEZPEČNOSŤ

strana 23

Na obálke: Most Solivarská, Prešov

Zadná strana obálky: Cyklistický

chodník spájajúci ulice Andreja

Žarnova a Zelenečskú v Trnave

02


EDITORIÁL

Vďaka našim

silným tímom

zvládneme

ťažké časy

V rozhovore s Thierrym Le

Roch’om, generálnym riaditeľom

pre strednú a severnú Európu, sme

zhodnotili minulý rok a diskutovali

sme aj o horúcej súčasnosti.

Thierry Le ROCH

Generálny riaditeľ skupiny Colas

pre strednú a severnú Európu

AKO BY STE OPÍSALI VLAŇAJŠOK?

Použil by som dve slová – komplikovaný,

náročný rok. Ale napriek množstvu výziev som

hrdý na to, že vidím zjednotené tímy. Dnes máme

v strednej Európe skúsených a kvalifikovaných ľudí.

Je tu sieť odborníkov, ktorá nám umožňuje byť veľmi

efektívni v príprave tendrov ako aj v oblasti knowhow

a skúseností na realizáciu veľkých projektov.

SPOMENULI STE VEĽKÉ PROJEKTY.

ČO SA PRIPRAVUJE NA ROK 2023 A ĎALEJ

DO BUDÚCNOSTI?

So spoločnosťou Mercedes realizujeme veľký projekt,

investíciu vo výške jednej miliardy eur na juhu Poľska.

Sme tiež v hre s ďalšími projektmi na výstavbu

výrobní batérií v Maďarsku ako aj továrne Volvo

na Slovensku.

AKÉ SÚ VAŠE OBAVY V SÚČASNEJ NEISTEJ

EKONOMICKEJ A GEOPOLITICKEJ SITUÁCII?

Vojna je stále veľmi živá so všetkými dôsledkami,

ktoré poznáme, či už ide o infláciu alebo nárast

cien energií. A existuje aj priamy dopad na náš

personál – mnohí ukrajinskí zamestnanci nastúpili

na front alebo dali výpoveď. Postihnuté je celé

odvetvie dopravy. Nie sme to teda len my stavbári;

trpí nákladná doprava, prepravcovia materiálu, sektor

potravinových komodít. Nikto nebol ušetrený. Inflácia

v regióne sa pohybuje medzi 15 a 20 % a sprevádza

ju energetická kríza, pričom v niektorých krajinách sa

ceny znásobili 4- alebo až 7-krát.

Až keď sa skončí vojna, budeme si môcť reálne

predstaviť stabilnejšie hospodárstvo. My však

vydržíme, pretože sa môžeme spoľahnúť na silu

nášho obchodného modelu a na expertízu

našich tímov.

POĎME K INEJ TÉME. CHORVÁTSKO A MAĎARSKO

SA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO

DŇA ŽIEN ZÚČASTNILI NA TÝŽDNI AKTIVÍT

„DIEVČATÁ V POHYBE”. ČO PRE VÁS ZNAMENÁ

TENTO TYP INICIATÍVY?

Je vynikajúca, pretože upozorňuje na kariérne

príležitosti v stavebníctve, ktoré sa často nedostávajú

do povedomia. Študentky môžu spoznať, čomu sa

venujeme. Vidia, že existujú rovnaké príležitosti pre

všetkých. Naším cieľom je takéto možnosti vytvárať,

aby neexistovali žiadne prekážky, či už pri prijímaní

do zamestnania alebo pri kariérnom postupe.

Rovnosť musí byť našou silnou stránkou.

ČO SA TÝKA INICIATÍV, AKÝ JE POKROK

PROJEKTU ACT V STREDNEJ EURÓPE?

Všetky aktivity v rámci ACT prebiehajú a sú

vo viac či menej pokročilom štádiu, v závislosti

od regiónu. Dokonca napriek energetickým

obmedzeniam; niektorí kolegovia sa totiž pokúšali

vrátiť k využívaniu uhoľného prachu vo výrobe.

V tomto smere nesmieme poľaviť: od chvíle, keď

sme prijali tento prístup, by zníženie našich záväzkov

znamenalo neúspech.

Prioritou sú recyklačné techniky na zníženie spotreby

energie pri výstavbe ciest, a teda obmedzenie

nepriaznivého vplyvu na naše životné prostredie.

V SÚČASNOSTI SA V NAŠEJ ZÓNE UPLATŇUJE

BEZPEČNOSTNÝ KONCEPT ONE SAFETY. AKÉ

VÝSLEDKY MÔŽEME UŽ TERAZ POZOROVAŤ?

Ľudia sa s ním stotožnili. Prístup „Vidíš nedostatok

– upozorni naň” je konkrétny, no bez hierarchického

vzťahu. Od každého sa očakáva, že okamžite

upozorní na riziko. To znamená, že všetci

zamestnanci preberajú zodpovednosť.

Existuje množstvo rutinných postupov, ktoré

si kolegovia postupne osvojujú, One Safety

predstavuje zmenu správania a návykov, čo si

vyžaduje trochu času. Momentálne ešte zlepšenie

v štatistikách nevidíme, no so zvyšujúcim sa počtom

zapojených zamestnancov očakávame skorý

nástup pozitívnych trendov.

03


COLAS TEAM CUP 2023

ŠPORT A UMENIE SA STRETLI V MAROKU

COLAS TEAM CUP 2023

VÝNIMOČNÉ PODUJATIE

Je 10:30 a na štadión Grand Stade de Marrakech prichádza množstvo ľudí. Desiatky národností sú v úzkom

kontakte. To rodina Colasákov z celého sveta sa zišla v severozápadnej Afrike, aby dva dni súťažila

na jedinečnom podujatí. V telách účastníkov stúpa vzrušenie v rytme hudby. Prítomných je 300 súťažiacich

v troch rôznych kategóriách: futbal pre päťčlenné družstvá, beh a neuveriteľný talent. Každý je pripravený

bojovať o víťazstvo.

Na začiatku bolo viac ako 4 000 súťažiacich. Teraz idú súťaže do rozhodujúcej fázy. Dostať sa do Marrákeša

znamenalo prejsť mnohými výberovými kolami; finalistov už nemôže nič zastaviť.

O 14:00 páli marcové slnko naplno. Športovci sa snažia

dostať do cieľa a získať čo najviac pre svoje tímy. Medzitým

pred porotou vystupujú umelecké talenty. Zoznam

postupujúcich sa s pribúdajúcim časom stále zmenšuje.

Za Európu sa ako nebezpeční pre súperov ukazujú

chorvátski futbalisti. Medzitým dvaja umelci z nášho

regiónu očarili porotu svojím výtvarným umením a hrou

na gitare. Dvadsaťkilometrová kvalifikácia vo dvojiciach

pre 10 európskych bežcov bola mimoriadne náročná.

Dokázali sa však prebojovať do súťaže aj na ďalší deň.

Na druhý deň sa aj študenti konečne vybrali na ihrisko.

Tento rok sa Colas Team Cup totiž otvoril aj študentom

z celého sveta: bolo to po prvýkrát v rámci tejto našej

veľkej, globálnej športovo-umeleckej akcie. Jedinečná

príležitosť reprezentovať svoju školu alebo univerzitu

a zároveň sa stretnúť možno aj s budúcimi kolegami.

Veľmi sa tešíme, že spoznáme iných

študentov a nadviažeme kontakty, ktoré si

budeme ceniť po celý život.

vysvetľuje Mate Boroša zo stavebnej fakulty v Záhrebe.

04


KTO TEDA ZVÍŤAZIL

V ROČNÍKU 2023?

Na konci druhého dňa prišiel čas na vyhlásenie

výsledkov. Vo futbalových súťažiach zvíťazili oba

futbalové tímy z Chorvátska, tím študentov aj

zamestnancov. V behu dosiahlo družstvo strednej

a západnej Európy na celkové 5. miesto.

Bežať v týchto

teplotách nebolo

ľahké, ale všetci

sme dosiahli

vynikajúce výsledky.

Poháňal nás pocit

hrdosti, že sme

súčasťou rodiny

Colas. Už teraz sa

chystám trénovať

na ďalšiu súťaž.

hovorí Patrycja Kontek,

vedúca kancelárie

Colas Rail v Poľsku.

Z neuveriteľných talentov

sa na 6. mieste umiestnil

gitarista Jan Šilhán

z Česka a na 10. mieste

z 21 súťažiacich skončila

výtvarníčka z Maďarska.

Chcela som sa

na CTC zúčastniť,

pretože som videla

príležitosť ešte

viac rozvíjať svoje

schopnosti. Mojou

zručnosťou je

umenie. Maľujem

obrazy s cieľom

očariť tých, čo sa

na ne pozerajú. Ale

vyskúšala som si aj

3D pero. Vyrobila

som kvety z virgule.

Colas Team Cup bol

od prvej sekundy

neuveriteľný. Veľmi

sa mi páčilo stretávať

ľudí z rôznych krajín.

Úžasný zážitok.

komentuje Krisztina Pintér,

prevádzková asistentka

maďarského Colasu

POMÁHAME V KRÍZACH

CHARITATÍVNE

PODUJATIE AJ PRE

MLADÝCH

Spoločnosť Colas sa zaviazala venovať 5 eur

za každý štart v Colas Team Cupe marockému

združeniu Al Karam, ktoré sa zaoberá integráciou

mladých ľudí. Celkový príspevok vo výške vyše

20 000 eur pomôže projektu Najah, ktorý

podporuje nadácia Apprentis d’Auteuil, partner

nadácie Colas.

Pre deti zo združenia Al Karam nastal čas na

krásny zážitok aj priamo na Colas Team Cupe.

Dostali výsadu otvoriť športové súťaže na

otváracom ceremoniáli podujatia.

Počas záverečného ceremoniálu generálny

riaditeľ spoločnosti Colas Frédéric Gardès

odovzdal charitatívny šek organizácii na podporu

vzdelávania a integrácie mladých ľudí v krízových

životných situáciách. Ohlásil tiež budúci 4. ročník

podujatia, na ktoré sa môžu zamestnanci začať

tešiť a už aj pripravovať.

05


POHĽADNICA Z POĽSKA

WILCZA

GORA

sanácia čadičového lomu

skrášlila krajinu

Spoločnosť Colas Kruszywa ukončila

ťažbu čadiča v bani Wilcza Góra

v roku 2020. Odvtedy sa vďaka projektu

obnovy lom zmenil na rekreačnú

a náučnú oblasť v prírode – nielen pre

miestnu komunitu, ale čoraz viac aj

pre turistov navštevujúcich Sudety

a Kaczawskie Podhorie v južnom Poľsku.

REKULTIVOVANÁ OBLASŤ

PONÚKA NÁVŠTEVNÍKOM

NA TAKEJTO RELATÍVNE

MALEJ PLOCHE BOHATÚ

INFRAŠTRUKTÚRU

A ATRAKCIE:

turistické chodníky s vyhliadkami,

náučné chodníky s tabuľami približujúcimi

históriu tohto miesta, procesy geologických

zmien a opis okolitej flóry a fauny,

skalné arborétum s ukážkami približne

40 vyvretých a metamorfovaných hornín,

ktoré sa nachádzajú v oblasti

Dolného Sliezska,

vyhliadku, miesto na odpočinok vybavené

prístreškom a ohniskom a vyhradený druhý

priestor s rozlohou asi 1 ha, prispôsobený na

organizovanie podujatí pre väčšie skupiny,

veľkú dráhu pre horskú cyklistiku s muldami

a rampami,

30-metrovú stenu navrhnutú s ohľadom

na miestnych umelcov štýlu graffiti.

06


POHĽADNICA Z POĽSKA

O procese sanácie sme sa

porozprávali s riaditeľom baní

Colas Kruszywa Pawlom Marekom.

Stodvadsať rokov prevádzky tohto lomu,

z toho 18 rokov v správe spoločnosti Colas,

to je kus dejín. Je niečo, na čo ste ako riaditeľ

lomu obzvlášť hrdý?

Wilcza Góra má na mape lomov v Poľsku

osobitné miesto vďaka svojej dlhej histórii

a predovšetkým vďaka rezervácii neživej

prírody založenej v roku 1959. Odvtedy toto

miesto pravidelne navštevuje množstvo

nadšencov geológie, zamestnancov všetkých

priemyselných inštitúcií, ako aj obyvateľov

susedného lomu Złotoryja. V roku 2012, po

predĺžení povolenia na ťažbu, sme miestnym

orgánom predložili návrh na konečnú premenu

tohto miesta v súlade s jeho charakterom

a funkciami, ktoré plnilo pre obyvateľov obce

a mesta Złotoryja. Dnes, po ukončení ťažobných

prác a plánovanej rekultivácie, sme dokázali,

že sa nám oplatilo dôverovať a že výsledkom

našej činnosti môže byť niečo nové a jedinečné,

čo bude slúžiť obyvateľom dlhé roky. Naše

aktivity síce trochu zmenili okolitú krajinu, ale

na oplátku vytvorili aj niečo nové a krásne.

Ako prebiehali jednotlivé fázy sanácie a bola

niektorá z nich obzvlášť náročná?

Bol to veľmi dynamický a tvorivý proces,

do ktorého sa zapojilo mnoho ľudí vrátane

našich zamestnancov a subdodávateľov, ako aj

spoločenských organizácií z obce a dokonca

aj obyvateľov okolitých miest, ktorí sú

s prevádzkou kameňolomu roky profesionálne

spojení a ktorých sme pri tvorbe koncepcie

sanácie pozorne počúvali. Rád by som dodal,

že realizácia tohto projektu sa stretla aj s veľmi

pozitívnou odozvou celého dolnosliezskeho

lomárskeho priemyslu (teda do istej miery našej

konkurencie), ktorého zástupcovia poskytli

horniny zo svojich lomov bezplatne na účely

vybudovania náučného chodníka. Vízia, ktorú

sme predstavili, mnohých ľudí naozaj nadchla.

Každý, kto sa na tomto projekte podieľal,

k nemu niečím prispel a ovplyvnil tak konečný

výsledok, ktorý dnes môžeme vidieť. Je to vždy

mimoriadna výzva, keď náš potenciál umožní

naplniť očakávania miestnej komunity. Príklad

Wilczej Góry ukazuje, že kompromis je nielen

možný, ale že s úprimným a širokým zapojením

všetkých strán sa dá dosiahnuť niečo veľkolepé

a zároveň rozumné z hľadiska nákladov.

Podporili tento projekt miestne orgány?

Aký je súčasný stav oficiálnych náležitostí?

Orgány obce nám pred viac ako 10 rokmi dali

dôveru, udelili súhlas s predĺžením koncesie

a vydali kladné stanovisko k projektu sanácie.

Paweł MAREK

riaditeľ baní

Colas Kruszywa

Špecifická povaha

predpisov o sanácii

však prenáša

rozhodovaciu

právomoc na iný

orgán, a to na

zástupcu štátnej

pokladnice

v osobe župana.

Museli sme teda

aj tento orgán

presvedčiť

o našej vízii, čo

sa nám podarilo.

V súčasnosti sme

v štádiu formálnoprávneho

konania

súvisiaceho so

schválením súladu

sanácie s vydaným

rozhodnutím. Zástupcovia dotknutých

zodpovedných orgánov už vykonali potrebnú

návštevu lokality. Čakáme na posledné

stanovisko obvodného banského úradu, po

ktorom bude môcť župan vydať konečné

rozhodnutie.

Čo vzbudzuje najväčší obdiv návštevníkov?

Máte v tejto oblasti svoje obľúbené miesto?

Je ťažké vybrať len jedno takéto miesto.

Oblasť je naozaj rozsiahla a atrakcie sú

určené rôznym skupinám a potrebám – od

vzdelávacích a poznávacích, cez nenáročnú

pešiu rekreáciu a niečo pre tých, ktorí túžia po

väčšom adrenalíne, až po oblasť pre rekreantov,

čo si chcú užiť pobyt v prírode alebo väčšie

kultúrne podujatie, napríklad poľnohospodárske

dožinky. Ľuďom, ktorých stretávame na Wilczej

Góre, sa vo všeobecnosti páči celé miesto.

Umožňuje aktívny oddych v zaujímavej scenérii

s rozmanitými výhľadmi.

Ako podľa vás táto oblasť ovplyvní miestnu

komunitu a cestovný ruch v regióne?

Miestni obyvatelia sem už teraz počas

slnečných víkendov húfne prúdia. Aj počas

týždňa, ak nie je daždivé počasie, tu môžete

stretnúť chodcov. Počuli sme správy, že túto

oblasť ľudia už považujú za veľkú atrakciu, ktorú

sa oplatí navštíviť – a to aj ďaleko za hranicami

okresu. V marci sme hostili predsedov

12 susedných obcí, ktorí sa spojili v úsilí

o zapísanie geoparku Krajina vyhasnutých

sopiek do zoznamu UNESCO a pracovali na

zvýšení turistickej atraktivity tohto regiónu.

Miesto na nich urobilo veľký dojem a stáva

sa hybnou silou realizácie tejto myšlienky.

V bezprostrednej blízkosti sa nenachádza

žiadna iná oblasť tak komplexne pripravená

na rekreáciu. Odpoveď na túto otázku by som

zhrnul citátom jedného zo starostov obcí, ktorí

nás navštívili: „Ešte včera tu bolo pole ako

strnisko, ale teraz máme celé San Francisco“.

07


KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP

SLOVINSKO

Rekonštrukcia regionálnej cesty

v regióne Maribor

Rekonštrukcia regionálnej cesty v Miklavži na Dravskom poli

– v blízkosti významného mesta Maribor – sa začala v marci 2023.

Súčasťou projektu je rekonštrukcia cesty, krajníc pre chodcov

a cyklistov, križovatiek, jednotlivých napojení a prepojení na obecné

cesty. Okrem toho dielo zahŕňa výstavbu odvodnenia, autobusových

zastávok a komunálnej infraštruktúry. Tá výrazne zvýši úroveň

bezpečnosti premávky už po jej dokončení vo februári 2024.

CHORVÁTSKO

Výstavba obchvatu mesta Ston

V rámci projektu pre investora Hrvatske cesty d.o.o.

(Národná cestná agentúra) vykonáva spoločnosť Colas

Hrvatska práce pre grécky AVAX. Výstavba obchvatu

mesta Ston má veľký význam pre toto historickú

lokalitu nachádzajúcu sa južne od polostrova Pelješac,

kam odnedávna vedie nový moderný most (pozri

Via Colas 2/2022). Nová cesta Ston odľahčí od

dopravných zápch a uľahčí cestovanie tranzitujúcim

turistom. Práce sú od apríla 2023 v záverečnej fáze.

SLOVENSKO

Spolupráca s automobilkou

Vo svojom domovskom meste Trnava pokračuje slovenský Colas

v dlhodobej spolupráci s najväčším priemyselným podnikom mesta,

automobilkou Stellantis. Spolupráca, ktorá trvá už vyše 15 rokov,

priniesla v druhej polovici roka 2022 ďalšie viditeľné výsledky

– zákazku za vyše 1,3 milióna eur na asfaltovanie vonkajších plôch,

vrátane skladovacích, vo výmere približne 17 000 m 2 . Boli pritom

využité aj produkty Colas Betoflex a Optibase. Pre tento rok získal

Colas unikátnu zákazku, ktorá súvisí s aktuálnymi zmenami

výrobného programu automobilky – v duchu rozvoja

elektromobility. Práce pre Stellantis zabezpečuje Colas väčšinou vo

vlastnej réžii, niekedy za pomoci overených miestnych dodávateľov.

08


KALEIDOSKOP

ČESKO

Most v južných Čechách

finišuje

Kolegovia z Colasu CZ dokončujú nový most

v Planej nad Lužnicí v južných Čechách.

Na mieste starého mosta vyrástla 81,5 metra

dlhá oceľová nosná konštrukcia s elegantným

nízkym oblúkom bez stredovej opory, ktorej

dizajn bude ladiť s okolitou zástavbou.

Nový most cez rieku Lužnice a nábrežie vodnej

elektrárne umožní bezpečný pohyb nielen

pre autá, ale aj pre chodcov a cyklistov.

MAĎARSKO

Nová rýchlostná cesta

zlepší dopravu

Dlho očakávaná diaľnica v okolí mesta Pápa je takmer

pripravená na prevádzku; vysokorýchlostná cesta spojí

región Győr na severozápade krajiny s diaľnicou M1.

Úplne nový úsek cesty M83 tvoria zdvojené

obojsmerné jazdné pruhy dlhé 36 km. Spoločnosť

Colas Hungária realizovala cestné práce a šesť mostov

na oboch úsekoch. Po dokončení hlavná komunukácia

odľahčí dopravu z obytných štvrtí a prinesie

bezpečné a rýchle spojenie medzi Pápou a Győrom

s maximálnou povolenou rýchlosťou 110 km/h.

Poslúži aj lepšiemu spojeniu na győrske letisko.

POĽSKO

Projekt obchvatu mesta

Strzelce Krajeńskie

Práce na projekte obchvatu Strzelcov Krajeńskich sa oficiálne

začali. V súčasnosti prechádza hlavná štátna cesta č. 22 cez

historické centrum tohto mesta v severozápadnom Poľsku.

Obyvateľom premávka výrazne prekáža, keďže zasahuje

priamo doprostred obytnej zóny. Rozsahom prác spoločnosti

Colas Polska je návrh a výstavba 7,3 km dlhej cesty, nových

mostov, križovatiek, prechodov pre zvieratá, cestného

osvetlenia a bezpečnostných zariadení. Dokončenie je

naplánované na posledný štvrťrok roku 2024.

09


EDITORIÁL

Spolupráca

dovnútra

i navonok – naša

jediná cesta

Martin Papala

Generálny riaditeľ Colas Slovakia

Milé kolegyne, milí kolegovia,

stavebná sezóna 2023 sa naplno rozbehla a rád konštatujem,

že naše výrobné kapacity sú na celý tento

rok už prakticky naplnené. Máme za sebou volebný rok

a ďalší prežívame práve teraz, čo nám do istej miery

pomohlo zabezpečiť dostatok práce na verejných zákazkách.

Dobre výsledky máme aj na privátnom trhu,

kde sa nam darí každý rok získavať čoraz viac zákaziek.

Teším sa, že sa nám podarilo uspieť v tendroch a začať

realizovať projekty pre Slovenskú správu ciest ako

sú Rimavská Baňa – Hnúšťa, Bátka – Figa, Rakovec či

Hronský Beňadik, kde ide o komplexné rekonštrukcie

ciest a mostov. Som presvedčený, že tento klient je pre

budúcnosť Colasu na Slovensku rovnako dôležitý ako

vyššie územné celky, ako mestá a obce.

Samozrejme, za tým všetkým je vaša usilovná, tvrdá

práca – jednak na príprave súťažných ponúk ako aj pri

realizácii zákaziek. Často pod veľkým časovým tlakom.

A kým v niektorých regiónoch v rámci Slovenska sme

na tom lepšie, v iných stále máme dostatočný priestor

získavať si dobré meno a oprieť sa o silnú značku.

V tomto roku to treba využiť naplno.

Už teraz sa totiž potrebujeme dívať dopredu, na rok

2024. Môžeme očakávať, že po jesenných voľbách sa

najmä na úradoch vo verejnej správe vymení nemálo

ľudí. Niektorých zákaziek bude menej a aj veľkí hráči

z oblasti stavby diaľnic budú „loviť v našom rybníku“,

viac sa uchádzať o zákazky napríklad v samosprávnych

krajoch či Slovenskej správe ciest.

Preto sa v tomto roku snažíme o užšiu komunikáciu

s našimi konkurentmi, v tomto prípade skôr partnermi,

ktorá by mala vyústiť do našej väčšej účasti v združeniach.

Takéto konzorciá sú pre nás významnou

možnosťou udržať si pozíciu na trhu, keďže sami na realizáciu

veľkých projektov aktuálne kapacity nemáme.

Ďalšou našou víziou je uzavretie niektorých rámcových

zmlúv s Národnou diaľničnou spoločnosťou, najmä

v regiónoch, kde sme historicky silnejšie zastúpení.

Patrí medzi ne aj oblasť Popradu, kde by sme radi

v neďalekej budúcnosti vytvorili plnohodnotné

stredisko s presahom aj na Gemer. V oboch týchto

regiónoch máme spoľahlivé surovinové zdroje a najmä

podtatranská oblasť v súčasnosti ponúka veľa možností

nielen na regionálnych cestách, ale i na komunikáciách

vyšších tried.

„Konzorciá sú pre nás

významnou možnosťou

udržať si pozíciu na trhu“

Strategicky sme si v portfóliu ponechali stredisko

Mosty. Je to v súlade s prístupom spoločnosti Colas,

keďže šikovné mostné tímy naďalej pôsobia aj v okolitých

krajinách. Slovensko má v starostlivosti o mosty

stále čo doháňať a naša dlhoročná skúsenosť s výstavbou

a obnovou mostných objektov patrí medzi najcennejšie

know-how, akým sa Colas u nás môže pochváliť.

Všetky tieto ciele si však vyžadujú, aby sme ešte viac

popracovali na úprimnom a transparentnom dialógu

vnútri spoločnosti. Preto – napríklad – ak sa dopustíme

chyby, otvorene o nej hovorme, nezakrývajme ju,

neprenášajme zodpovednosť na iných. Snažme sa

z nej poučiť.

Osobitne chcem pri príležitosti korporátnej iniciatívy

„Girls on the Move“ touto cestou pozdraviť ženy v našich

radoch. A opäť pripomenúť, že každý z nás môže

napĺňať aj ciele, ktoré si skupina Colas stanovila v boji

s klimatickou krízou.

Prajem vám počas stavebnej sezóny veľa úspechov

a dobrej komunikácie so všetkými kolegyňami

a kolegami.

10


Aktuálna organizačná štruktúra

slovenského Colasu

ŠTRUKTÚRA

DIVÍZIA ZÁPAD:

Ľubomír Rác

STREDISKO NITRA:

Tomáš Heč

STREDISKO TRNAVA:

Tomáš Žiaček

STREDISKO TRENČÍN:

Roman Vlachynský

STREDISKO

BANSKÁ BYSTRICA:

Matej Matyšek

Matej Matyšek, nový vedúci

strediska Banská Bystrica:

V tomto roku bude našou kľúčovou zákazkou

logistické centrum Contera v Žiari nad Hronom

za vyše 5 miliónov eur. Pokračujeme aj v prácach

pre nákupné centrá, realizujeme menšie

asfaltovanie v obytných zónach a v poddodávke

aj niekoľko cyklolávok v krajskom meste.

STREDISKO KOŠICE:

Marián Adamčík

DIVÍZIA VÝCHOD:

Maroš Horenský

STREDISKO POPRAD:

vo fáze príprav

STREDISKO MOSTY:

Martin Lesník

11


POHĽADNICA

Divízia Východ obnovuje komunikáciu

v Slanských vrchoch

CESTA POD GEJZÍROM

Slovensko je plné čarovných zákutí, kam však často

vedú neveľmi kvalitné cesty. Je to tak aj v prípade

najsevernejšej spojnice Košíc a severného Zemplína

cez Slanské vrchy. Tá zároveň aj najkratšou – trasa

do mesta Vranov nad Topľou meria po nej až

o 22 kilometrov menej ako po najviac využívanej

Jedinečný prírodný úkaz

Jednou z významných úloh samosprávnych krajov

je ponúkať prímestskú autobusovú dopravu ako

alternatívu osobných áut. Hoci je to beh na dlhú trať,

kraje napríklad v nedeľu znižujú ceny cestovných

lístkov pre rodiny. Zameranie na verejnú dopravu prináša

úspech aj tam, kde spoje smerujú do turisticky

atraktívnych oblastí.

Herľany majú takúto svoju turistickú zvláštnosť

v podobe studeného gejzíra, jedného z mála svojho

druhu na svete. Vodu vytryskuje približne každých

34 – 36 hodín do výšky vyše 20 metrov. „Herľany

sú pokojná, tichá obec. Počas opravy autobusovej

zastávky v obci okolo nás zrazu prešlo množstvo áut.

Všetky smerovali ku gejzíru,“ spomína si na začiatky

prác na úseku Jozef Skonc.

ceste 1. triedy. Napriek tomu vodiči jazdia cez hory

len málo. Okrem charakteru vozovky – cez hustý les

a s množstvom zákrut – bol dôvodom hlavne nevyhovujúci

technický stav. Kvôli tomu už celé roky

nepremáva ani autobus, ktorý kedysi spájal Košice

a Vranov cez obec Herľany.

Pre určitú zmenu sa rozhodol Košický samosprávny

kraj. Colas u tohto investora vysúťažil zákazku na

rekonštrukciu cesty II. triedy Bohdanovce – Herľany,

ktorej prvá etapa, dlhá bezmála šesť kilometrov, sa

začína v Herľanoch a končí v Herlianskom sedle,

kde vodiči približne v nadmorskej výške 660 metrov

môžu pokračovať do Prešovského kraja.

Podstatou projektu je výmena opotrebovanej asfaltovej

vrstvy na najkritickejších miestach vozovky

a znovuvybudovanie mostného objektu.

Práce do leta

„Zákazku sme si od investora prevzali 5. septembra

2022,“ približuje stavbyvedúci Jozef Skonc

z Divízie Východ. Do konca roka prestavali približne

štvrtinu predpokladaných výkonov a na zimu sa

odobrali 14. decembra.

Práce na autobusovej zastávke, kde vzniklo úplné nástupište spolu

so zastávkovou nikou na oboch stranách.

12


POHĽADNICA

Výmena podložia v smerových

oblúkoch za účelom ich

rozšírenia. Následne sa

na vnútornej strane uložia

krajnicové prefabrikáty.

nakladať ako so stavebným materiálom,“ komentuje

Jozef Skonc.

Stavba pri Herľanoch si vyžaduje rozšírenie krajníc

a spevnenie svahov. „V tomto prípade je výhodou,

že na to môžeme využiť zeminu priamo z výkopov.

Cesta vrátane krajnice sa oproti predošlému stavu

miestami rozšíri až o meter.“ Stavba sa práve pri

mostnom objekte dotýka ochranného pásma č. 5

so vzácnymi rastlinami, čo treba mať tiež na pamäti,

napríklad pri zaobchádzaní so zeminou.

Plná uzávera hlavne kvôli mostu

V súčasnosti je ešte stále v platnosti plná uzávera

úseku pre všetku dopravu. Na oboch stranách

Slanských vrchov, teda vo Vranove aj pri Bidovciach,

na to upozorňujú dočasné žlté dopravné značky.

„Je však pravda, že miestni obyvatelia, turisti či

hubári občas dostanú povolenie prejsť po pontónovom

moste, ktorý nechal kraj postaviť namiesto

opravovaného mosta,“ konštatuje náš stavbyvedúci.

Dielo by chceli ukončiť v júli tohto roka. „Investor by

bol rád aj za skorší dátum, no treba vziať do úvahy

pomerne drsné klimatické podmienky, tiež absenciu

zimnej údržby zo strany správcu komunikácie

a v neposlednom rade aj netypickú konštrukciu

mosta známu ako IS Tubosider, ktorú si na základe

projektu objednáme od dodávateľa,“ komentuje

stavbyvedúci.

Navyše, samotný projekt pochádza ešte z roku

2016. „Pri obhliadke staveniska sme zistili, že výmena

podloží by mala prebehnúť na väčšej plošnej

výmere, ako bolo plánované.“ Okrem toho sa

na niektorých miestach budú nové vrstvy asfaltu

z dôvodu úspory nákladov klienta klásť na starý.

K výmene podložia do hĺbky 50 – 100 centimetrov

dôjde približne na tretine úseku, teda dohromady

na dvoch kilometroch.

Kľúčom je asfalt

Asfaltové zmesi nemusíme dovážať na stavbu z veľkej

diaľky. Obaľovačka Vechec je blízko, na druhej

strane Slanských vrchov v smere od Vranova. Keď

chýba kapacita, doplňujeme potreby z OS Trebejov.

„Stavba mosta zaberie asi tri mesiace, keďže súčasťou

objektu budú aj presypané časti, konštrukcie

z nitovaných plechov, gabiónové múry a nasledovať

bude zosilnená konštrukcia vozovky. Okrem toho

nám tento dodávateľ zrealizuje aj rámový priepust,

ktorý sa nachádza asi 800 metrov nad mostom

v trase cesty. Ten pomôže odvádzať vodu z lesa

napríklad počas prívalových dažďov tak, aby

netiekla na cestu,“ približuje stavbyvedúci ťažisko

prác počas tejto jari.

Stavba teda zohľadňuje nielen komfort pre vodičov,

ale je budovaná aj s ohľadom na životné prostredie

a okolie, v ktorom sa nachádza. Pre Colas a Košický

samosprávny kraj ide o ďalšiu dôležitú spoluprácu,

pri ktorej sa ukazuje dôležitosť dobrej komunikácie

a predvídavosti zo strany zhotoviteľa. Robíme tak

ďalší krok, aby sme boli vyhľadávaným partnerom

po odbornej aj ľudskej stránke.

Práce sa začali ešte v októbri.

Popritom sa Colasáci musia vyrovnať s dnešnou

neľahkou situáciou. „V minulom roku stúpli ceny

zmesí asi trikrát,“ naznačuje stavbyvedúci. A ďalšou

dôležitou stránkou dnešnej doby je zaobchádzanie

s vyfrézovaným asfaltom. „Pokiaľ neobsahuje decht,

nemusíme s ním zaobchádzať ako s nebezpečným

odpadom. Naše merania potvrdili, že decht vo

vyfrézovanom materiáli nie je. Čo sa týka frézy,

využívame ju tak, aby sme s recyklátom mohli ďalej

13


ROZHOVOR

ZRASTENÝ

S COLASOM

Tomáš Žiaček

Keď sa Tomáš Žiaček obzrie na svojich

desať rokov v Colase, ani sa mu

nechce veriť, že ubehli tak rýchlo.

No prehľad projektov, ktoré má

za sebou, mu dáva za pravdu.

Rôzne stavby ho zocelili po odbornej

aj ľudskej stránke a aktuálne vedie

Stredisko Trnava možno v najlepších

časoch, aké kedy zažilo.

Tomáš, ktoré skúsenosti vás formovali na začiatku

vašej stavbárskej dráhy?

Do CESTY NITRA som prišiel v roku 2013 ako čerstvý

inžinier. Prvé skúsenosti som zbieral pri oprave

Národnej ulice v Žiline a pri veľkoplošných opravách

pre Slovenskú správu ciest v okolí tohto krajského

mesta. Živo si spomínam na dokončovanie

diaľničného úseku Jánovce – Jablonov na Spiši pre

Inžinierske stavby. A neskôr som bol pritom, keď sa

v rokoch 2014 – 2015 v okolí Trenčína modernizovala

hlavná železničná trať z Bratislavy do Žiliny.

Postupne ste dostávali čoraz väčšiu zodpovednosť,

dokonca ako člen trenčianskeho tímu ste ako

stavbyvedúci manažovali zákazku pri Bratislave,

kde vznikala obytná zóna v Čunove. Vtedy sa

v našom časopise objavilo vaše meno po prvý raz.

Začala sa takto spolupráca s Trnavčanmi?

Áno. Bol som členom strediska Trenčín v čase,

keď sa divíznym riaditeľom stal pre cesty na západe

stal Ľubomír Rác. Spolu s Martinom Papalom

mi ponúkli možnosť nastúpiť ako vedúci strediska

do Trnavy. Bola to veľká zodpovednosť nadviazať

na jeho prácu, pretože Trnava bola už v tom čase

lídrom medzi strediskami slovenského Colasu.

Moji nadriadení sú pre mňa stále príkladom,

ako žiť so svojou firmou. Za seba môžem povedať,

že si neviem predstaviť odísť inam. Som so značkou

Colas a tým, čo predstavuje, skutočne zrastený.

Môžete byť konkrétnejší?

V Trnave sme nedávno dokončili viacero mestských

zákaziek hlavne v réžii Michala Pavlíka, predstavili

sme ich v minulom čísle. Zároveň však posilňujeme

svoju prítomnosť v Bratislave. Sme napríklad hrdí,

že pokračujeme v práci pre klienta Lucron na ich

investičnom zámere, budúcej rezidenčnej zóne

Nesto v Petržalke, v tomto roku za 3,7 milióna eur.

Okrem štandardných realizácií inžinierskych sietí

nás tam čaká výstavba 100 m oporného múru.

Tieto aktivity koordinuje Ľubomír Balážik.

Pre Bratislavský samosprávny kraj v tomto roku

realizujeme na troch úsekoch takzvané „studené

reckylácie“ za 2,8 milióna eur. Tu je naším

stavbyvedúcim Marek Vetrík.

Cyklochodník v Malackách.

V Trnave stále trvá jedno z najúspešnejších

období histórie Colasu na Slovensku.

Kto všetko má na tom zásluhu?

V roku 2022 sme zaznamenali v stredisku rekordný

objem zákaziek od vzniku jednotnej spoločnosti

COLAS Slovakia, priblížili sme sa 20 miliónom eur.

Počet súťaží, do ktorých sme sa prihlásili, ako aj

úspešných ponúk, bol skutočne výnimočný.

Obrovskú zásluhu na tom ma oddelenie prípravy

na trnavskom stredisku, stavbyvedúci a majstri

v mojom tíme bez ktorých by to nešlo. A v tomto

roku sa budeme chcieť k týmto číslam priblížiť.

Uvidíme či sa nám to podarí.

14


ROZHOVOR

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Bývame s manželkou a s našimi dvomi ratolesťami

v obci Veľká Čierna pri Rajci, takže vstávam okolo

piatej. Do práce sa dostanem okolo pol ôsmej. Počas

dňa sa zaujímam o prípravu stavieb, chcem mať

prehľad, do akých sa chceme zapojiť, aby to bolo

výhodné pre všetky strany. Musím dobre poznať

aktuálnu ekonomickú bilanciu stavieb a vedieť aj

o prípadných právnych záležitostiach. Vždy, keď

je to možné, chcem byť v teréne. Cestu domov

využívam na telefonáty, ktoré som cez deň nestihol.

Obytná zóna Bory v Bratislave.

Pavol Velický má na starosti zákazky na Záhorí.

V meste Malacky realizuje cyklochodník na ulici

Radlinského v hodnote 1,5 milióna eur a ďalšie

diela v regióne.

Ján Varhaník už niekoľko rokov zastrešuje práce

pre developera Penta na obytnej zóne Bory

na severozápade Bratislavy. Tento rok tam do leta

prestaviame asi 1,3 milióna eur.

Som rád, že sa v minulom roku podarilo posilniť náš

tím aj o nového člena, je ním asistent stavbyvedúceho

Vladimír Krížik. Veľmi sa osvedčil na mestských

zákazkách pri Michalovi Pavlíkovi aj v Stellantise,

kde má teraz na starosti zákazku v hodnote

830 tisíc eur a má veľké predpoklady ďalej rásť.

Som na všetkých týchto svojich spolupracovníkov

pyšný.

Ružový park v Trnave.

Hovorí sa, že práca s ľuďmi je najťažšia.

Čo vy na to?

Vážim si všetkých kolegov, robotníkov, strojníkov,

ľudí v kanceláriách. Všetkých, ktorí sa zaslužia

o úspech a splnenie cieľov strediska. Každý z nich

si zaslúži, aby som ich pozdravil, podal ruku.

So stavbyvedúcimi sa snažím mať priateľské vzťahy,

zaujímam sa o ich život, problémy, ktoré prežívajú.

Ak môžem, snažím sa vyjsť v ústrety ich potrebám,

lebo viem, že potom budú v práci „šliapať“, ako sa

patrí. Potom za mnou prídu, aj keď nastane nejaký

problém. Hovoríme o tom otvorene.

Aj cyklotrasy

Vďaka práci strediska Trnava sa postupne zlepšuje

stav cyklistickej infraštruktúry na juhozápade

Slovenska. „V tomto roku vybudujeme chodníky

pre cyklistov v oblasti Senice a Prietržky za dokopy

800 tisíc eur. Cyklotrasy, ktoré nadväzujú na

budovanú novú svetelnú križovatku v Malackách,

majú samy osebe cenu okolo 1,5 milióna eur,

pričom obslúžia prakticky celé mesto.

Ďalšie státisíce eur investujú samosprávy

do cyklotrás v úseku Bohdanovce – Špačince,“

sumarizuje Tomáš Žiaček.

15


MOSTY

Rozširujeme

kľúčový most

v Prešove

Rieka Sekčov často ukazuje

svoju menej vľúdnu tvár.

Solivarská ulica vedie z centra Prešova

do mestskej časti, kde sa ešte donedávna

vyrábala soľ, vyťažená v neďalekých

soľných baniach.

Ulica je kľúčovou pre dopravnú infraštruktúru

mesta, najmä kvôli trolejbusovej

doprave, ktorá tadiaľto smeruje

na najväčšie sídlisko Sekčov.

Most navštívili aj zástupcovia

spoločnosti Bouygues.

Opory ľavého mosta vyrástli,

v súčasnosti sa pripravuje

nosná konštrukcia

Prešovský samosprávny kraj ako správca cesty III/3440 zveril Colasu

rekonštrukciu mosta dlhého 45 metrov. Ako však pripomína stavbyvedúci

zo Strediska Mosty Dominik Chovanec, ide o podstatne viac ako

bežnú rekonštrukciu. „Robíme prakticky kompletnú výstavbu dvoch

mostov, ktoré nakoniec zabezpečia premávku v štyroch jazdných pruhoch,

na cyklochodníku a dvoch chodníkoch pre peších. Máme tu teda

významnú referenciu z pohľadu výstavby nového mosta.“

Reálne sa najskôr postaví nový most, kým po starom ešte premávajú

autá a trolejbusy takmer ako doteraz, iba so zníženou rýchlosťou

a s vylúčením nákladnej prepravy. Potom sa doprava presmeruje na

nový most, starý sa úplne zbúra a na jeho mieste vybuduje druhý nový

most. „Práve kvôli trolejbusom sa tu premávka nemôže obmedziť ani

len do jedného pruhu nieto úplne uzavrieť cestu, čo by nám značne

zjednodušilo prácu,“ komentuje Dominik.

Zmluvná cena diela vrátane DPH presahuje 3,1 miliónov eur, v procese

prípravy je ešte dodatok na vybudovanie dočasnej hrádze koryta

rieky Sekčov. Tá nám už počas realizácie prác niekoľkokrát ukázala

svoju moc a aj počas návštevy redakcie v polovici apríla platil na rieke

2. stupeň povodňovej aktivity. Práce vo výške, nad riekou a v blízkosti

inžinierskych sietí kladú na zhotoviteľov veľkú zodpovednosť z hľadiska

bezpečnosti – nehovoriac o plnej premávke.

Niektoré práce boli zazmluvnené subdodávateľsky, napríklad preložky

vedení vrátane trolejového, optických sietí, riadené mikrotunelovanie

či veľkopriemerové pilóty. Naopak, z nášho portfólia sa opäť dostávajú

k slovu larsenové steny, známe aj ako štetovnice.

Postup prác slovami Dominika Chovanca

16

„Stavenisko sme prevzali v auguste 2022. Nasledovala príprava preložiek

sietí a spracovanie projektovej dokumentácie. S preložkami sietí sme začali

v októbri – do nového kábelovodu realizovaného riadeným mikrotunelovaním,

čiže prepichmi pod riekou. V decembri sme čiastočne odbúrali nosnú

konštrukciu mosta so zachovaním premávky v oboch jazdných smeroch.

V januári sa začalo zakladanie nového ľavého mosta – štetovnicové paženie,

veľkopriemerové pilóty, základy pilierov, opôr. Nosnú konštrukciu

mosta bude tvoriť monolitická doska s dodatočným predpätím a bude

realizovaná na pevnej skruži. Po dokončení ľavého mosta sa premávka

presmeruje na tento nový, odbúra sa zvyšok starého mosta a na jeho mieste

vyrastie nový pravý. Oba mosty zapadnú do celkového projektu rozšírenia

cesty na Solivarskej ulici na štvorprúdovú komunikáciu. Stavba by podľa

zmluvného termínu mala byť ukončená v auguste 2023, ale vzhľadom na

množstvo nepredvídateľných okolnosti sa termín určite posunie.“


STAVBY

NOVÉ SPOJENIE SO SVETOM

Približne rok a pol trvali práce na novom cezhraničnom

moste a prístupových komunikáciách k nemu. Spájajú obec

Chľaba v okrese Nové Zámky s maďarskou obcou Ipolymadás,

pričom mostný objekt preklenul rieku Ipeľ iba niekoľko

kilometrov pred jej ústím do Dunaja.

Most veľmi pomôže miestnym obyvateľom, ktorí museli doteraz

do blízkeho Maďarska merať 25-kilometrovú cestu. Je

to jednopoľový asymetrický oblúkový objekt konštrukčnej

dĺžky 106 metrov a široký 14,3 metrov.

Dielo za vyše 3,8 milióna eur bez DPH mali z hľadiska budovania

prístupových komunikácií na slovenskej strane na starosti

nitrianski Colasáci na čele so stavbyvedúcim Danielom

Snovákom. Stavebne projekt ukončili v januári tohto roka.

Odozdania stavby prebehlo v apríli. Rozpočet na slovenskej

časti projektu dosiahol 610,5 tis. eur bez DPH.

Medzi dôležité stavebné objekty patrila nová cesta III. triedy,

križovatka, protihluková stena ako i preložky inžinierskych

sietí. V blízkosti mosta je nové verejné osvetlenie,

prebehli vegetačné úpravy a na vhodných miestach ožila

nová výsadba.

Stavba bola financovaná z programu cezhraničnej spolupráce

Interreg. „Pri odovzdávaní cenovej ponuky v júni

2020 bola úplne iná situácia z hľadiska cien vstupných

stavebných materiálov či pohonných hmôt. Dopady pandémie

COVID-19, vojny na Ukrajine a oneskorené odovzdanie

staveniska, až v apríli 2022, stavbu výrazne ekonomicky

ovplyvnili,“ komentuje šéf strediska Nitra Tomáš Heč.

„Z týchto dôvodov sme ako zhotovitelia spoločne predložili

žiadosť o zvýšenie ceny diela vo výške 15 percent pôvod-

V TRENČIANSKOM

KRAJI SME

STÁLE SILNÍ

Niektoré štvrte v dedine sú chránené

novou protihlukovou stenou.

Z mosta vedie pomyselná vstupná brána

do Nitrianskeho kraja, konkrétne do okresu

Nové Zámky. Doteraz museli ľudia cestovať

do Maďarska cez obec Salka.

nej zmluvnej hodnoty. Nitriansky kraj aj maďarský investor

ju odsúhlasili, malo by sa tak stať aj od riadiaceho orgánu

programu Interreg.“

Chľaba tak prestáva byť koncovou obcou, do ktorej doteraz

viedla jediná prístupová cesta.

Trenčín tiež patrí k baštám Colasu na Slovensku, o čom

svedčia aktuálne rekonštrukcie ciest pre tamojší samosprávny

kraj. Jednou z nich je úsek cesty II/581 Nové

Mesto n/V – Myjava, IV. etapa. Trasa dlhá 3 178 metrov

sa začína v extraviláne pri obci Bzince pod Javorinou

a končí v okružnej križovatke s cestou I/54. Súčasťou

rekonštrukcie je aj obnova dvoch mostov – šesťpoľového

s dĺžkou 150 m pri obci Rudník a nad potokom Rudník

a menšieho 12-metrového nad Topoleckým potokom

v meste Stará Turá.

Ľubomír Rác poskytuje rozhovor

lokálnej televízii na začiatku realizácie

stavby vo Veľkých Uherciach.

Poklep základného kameňa medzi

Novým Mestom nad Váhom a Myjavou.

Ďalšia rekonštrukcia cesty II/511, spájajúcej Veľké Uherce

v okrese Partizánske so Skýcovom v okrese Zlaté Moravce

je v I. etape. Celková dĺžka modernizovaného úseku

predstavuje 3,432 km. Obnova sa začala pri križovatke

s cestou I/64 a pokračuje až po koniec Veľkých Uheriec.

Obnovou prejdú aj dva mostné objekty – dvojpoľový most

dlhý 28 metrov ponad potok Drahožica a menší jednopoľový

s dĺžkou 8,8 m.

Oba úseky má ako stavbyvedúci na starosti Peter Galbavý

z trenčianskeho strediska.

17


PROFILY

ŠTYRIDSAŤPÄŤ

ROKOV

MEDZI NAMI

Jozef Vasilišin

Takých ako on nie je ľahké nahradiť.

Neďaleko vodnej nádrže Domaša, pri zátoke

Dobrá, pracuje partia Colasákov. V lesnom teréne,

no na dohľad čistých vôd priehrady a len na skok

od civilizácie v podobe chatiek i moderného

hotela. Bager zarovnáva štrkodrvinu na bielej

geotextílii. Asistuje niekoľko robotníkov z cestnej

Divízie Východ. Medzi nimi nenápadný fúzatý pán

s lopatou v ruke. Práve naňho ukážu kolegovia,

keď sa pýtam na Jozefa Vasilišina (63). V tomto

roku si pripomína už 45 rokov, odkedy spojil svoj

život so spoločnosťou Inžinierske stavby (ISK).

Vyrastal na gazdovstve v Hermanovciach, pod Slanskými

vrchmi. „Odmala sme robili,“ odkrýva svoj celoživotný

vzťah k usilovnej práci… Po inštalatérskom učilišti

smeroval do ISK. Najskôr závod 07, nazývaný aj PSV

– Pomocná stavebná výroba. Tam sa sústreďovali vodári,

maliari či elektrikári. Jozefovou špecialitou bola voda,

kúrenárske činnosti. Živo si pamätá na montáž vodovodov

či radiátorov v našej (dlhé roky) vlajkovej výškovej budove

na Priemyselnej 7 v Košiciach.

Časom prešiel do závodu 03, predchodcu dnešnej cestnej

divízie. V 2. polovici 80. rokov mal príležitosť pracovať

rok vo vtedajšom Sovietskom zväze na plynovode

Progres, konkrétne v okolí Ivano-Frankivska na Ukrajine.

„Veľmi dobre sa tam o nás starali, jedlo napríklad

zabezpečovala firma z Prahy,“ spomína na tímovú prácu,

kde sa prezentovalo niekoľko partií z ISK.

Ak niekto strávi 45 rokov v jednej spoločnosti, musí

rátať s tým, že rady jeho kolegov sa prerieďujú…

Jozef je však na svoj vek stále čiperný a aktívny.

Chcel by v práci zotrvať do konca roka 2023. Potom sa

chystá žiť viac pre svoju rodinu, deti a vnúčatá. Na moju

poznámku, že vyzerá dobre, s úsmevom odvetí: „Keď je

dobrá manželka, aj manžel vyzerá dobre – a opačne.“

Nie je sám, čo sa za desaťročia v stavbárčine vypracoval

v každej oblasti. Má zváračské skúšky, pilčícky kurz a medzi

svoje najnovšie zručnosti zaraďuje pokládku dlažby,

obrubníky, chodníky. Stále sa cíti pri sile. „Nie tak dávno

som ešte skákal po kanalizáciách na obytnej zóne Lorinčík.

V mladosti som hrával futbal, stále niečo okolo domu…“

Asi v roku 2008 uvažoval, že odíde k plynárom. Bude

dobre, nechoď, vraveli mu vtedy. Zostal. Lanárili ho aj

do Nemecka. Určite by sa uplatnil… No svoju domovskú

firmu neopustil.

Aké boli ďalšie dôvody, prečo zotrval? „Myslim, že som

nebol konfliktný a vychádzal som s každým.“ Dobré vzťahy

sa mu zišli aj na týždenných turnusoch pri výstavbe

automobilky Kia či počas budovania obchvatu Prešova.

Pýtam sa Jozefa, čo hovorí na dnešnú mlaď. Má voči nej

jednu výhradu. „Nechcú sa ísť učiť remeslo. A to je škoda.

Dnes to majú už oveľa ľahšie, ako keď sme vodovody

a kanalizácie stavali my pred 40 rokmi. Dnes máme výbavu,

ľahké plastové rúry, nie ako tie hrubé a tenké liatinové,

ktoré ťahali kúrenári vtedy… Remeslo má zlaté dno, platilo

vtedy a platí to stále.“ Pravdivé slová.

Kde pracuje Jozef

Tím pod vedením Mariána Popovca, ktorého

členom je i Jozef Vasilišin, realizuje stavbu,

ktorej podstatou je zlepšovanie bezpečnostných

pomerov na úseku cesty III. triedy Malá Domaša

– Detrik v okrese Vranov nad Topľou. Práce spočívajú

hlavne v zosilnení krajníc, inštalácii bezpečnostných

prvkov. No opravené boli aj miesta

s kriticky poškodeným asfaltovým krytom.

Medzitým kolegovia zo strediska Mosty v rámci

tejto zákazky renovujú mostný objekt dlhý

cca 110 metrov, ktorý sa klenie ponad rieku

Ondavu vytekajúcu z vodnej nádrže Veľká Domaša

do vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. O stavbe sa

dozviete viac v niektorom z ďalších čísel časopisu.

18


PROFILY

VLADIMÍR KRÍŽIK:

RAST V REÁLNOM ČASE

Počuť naňho samú chválu. Od nadriadených

i kolegov, pre ktorých sa stal vítaným tímovým

spoluhráčom. Akoby šlo o zvláštny prírodný

úkaz, akých je v dnešnej dobe málo – stavbár,

ktorý sa pre svoje povolanie narodil a naozaj sa

v ňom našiel.

Vlado na aktuálnej stavbe – príprava miesta

pre budúci lis v trnavskej automobilke.

Členom nášho tímu je Vladimír Krížik od januára 2022.

Ako absolvent Slovenskej technickej univerzity si

vyskúšal prácu v projekčnej firme a krátko nato v ďalšej,

na projektovanie nosných konštrukcií. Sedieť celý deň

za počítačom však pre Vlada nebolo to pravé, rovnako

ani denné dochádzanie do Bratislavy.

O Colase sa dozvedel až z inzerátu na pozíciu asistenta

stavbyvedúceho. V hre bola ešte jedna spoločnosť.

„Rozhodujúce bolo, že v Colase je u väčšiny stavieb

veľká výhoda – možnosť každý večer spať doma,“

hovorí ženatý Trnavčan. Proste sme čakali, kým nás

objaví, hoci na Orešiansku naozaj nebolo ďaleko

– ani obrazne, veď susedou Vladovej manželky je naša

dlhoročná kolegyňa Ruženka Petrášová. A stavbárčina

sa u Krížikov tak trochu podedila aj po meči.

(„Otec je živnostník v stavbárskom fachu.“)

Práca v rušnom stredisku naplnila Vladove očakávania

– realizácia stavieb musí tvoriť súhru viacerých činností,

k čomu patrí i koordinácia subdodávateľov či zabezpečenie

strojového vybavenia. „Zo začiatku som mal obavy

najmä z komunikácie s investorom, postupom času som

si zvykol. Voči subdodávateľom som najprv prejavoval

priveľký rešpekt, dnes už viem, kedy pritlačiť a kedy

trochu ustúpiť,“ hovorí Vlado. Zrejme z duše každého

stavbyvedúceho či majstra. Prešli si tým všetci.

Školitelia priamo z praxe

Na kvalitu školení v Colase Vlado nemá krivého slova.

„Z pohľadu odovzdávania skúseností je tiež všetko

v najlepšom poriadku. Vždy, keď mám nejaký problém,

stačí zavolať služobne starším kolegom a hneď so

všetkým poradia a pomôžu.“ Najviac skúseností mu

odovzdal Michal Pavlík na obnove Ružového parku

a rekonštrukcii Hajdóczyho ulice v Trnave. „Tam sme mali

veľké problémy s únosnosťou podložia a náročnú sanáciu

kvôli sieťam, ktoré častokrát viseli aj meter nad úrovňou

pláne,“ popisuje výzvy mestského projektu.

Zažíva osobný rast prakticky zo dňa na deň.

Pochvaľuje si i spoluprácu s Pavlom Velickým na PSA

(dnes Stellantis). „A nemôžem opomenúť vedúceho

strediska Tomáša Žiačeka, ktorý sa ma od začiatku ujal,

viedol správnym smerom a dal mi možnosť rozvíjať sa

na najkomplikovanejších stavbách, ktoré sa v čase

krátko po mojom príchode realizovali.“

Pravdaže, stále sa má čo učiť. „Každý večer si niektoré

veci spätne premyslím a poviem si, toto som mohol

„Zo začiatku som mal

obavy a rešpekt, dnes

už viem, kedy ustúpiť

a kedy trocha pritlačiť.“

urobiť inak.“ Za svoju silnú stránku pokladá Vlado

plánovanie – aj keď realita býva trochu zložitejšia.

Ani vo vypätých situáciách sa však neuchyľuje

k vulgárnemu slovníku.

A čo hranice pracovného života? Veď každý z nás

má toho občas až po krk… „Niekedy sa neviem dočkať

konca dňa, inokedy by som najradšej domov ani nešiel

a všetko, čo sa dá, dokončil. Snažím sa byť doma

hlavne cez víkendy, preto si aj v piatok veci riadim tak,

aby bolo na sobotu a nedeľu všetko pripravené…“

A ak horia termíny? „Tak ako vlani v automobilke.

Celý mesiac sme boli v práci. Aj cez víkendy.

Ale viem, že aj to k práci stavbára patrí.“

19


PRIVÁTNE ZÁKAZKY

BLIŽŠIE

K SÚKROMNÝM

INVESTOROM

Za posledný rok sme v Colase

urobili výraznejší krok smerom

k užšej spolupráci so súkromnými

investormi. V číslach sa to prejavilo

hlavne v zvýšenom počte zmlúv, kde

si nás súkromní klienti-developeri

objednávali napriamo. Tvorili až

70 % z celkového objemu privátnych

zákaziek, ktoré sa celkovo vyšplhali

na 13,5 milióna eur.

„Predtým, keď sa v dodávateľskom reťazci nachádzala

medzi nami a investorom ešte jedna spoločnosť, tieto

stavebné firmy si nás najímali najčastejšie len na asfaltovanie,“

vysvetľuje nedávno ešte typickú situáciu obchodný

manažér Colasu pre privátnych klientov Stanislav Viskupič.

Dnes sme vo výhodnejšej situácii. „Stále viac veľkých

hráčov vidí, že si nás môžu zazmluvniť priamo, pretože

ponúkame komplexný balík prác. Teda realizáciu kompletných

komunikácií vrátane inžinierskych sietí, nielen asfaltové

povrchy“ približuje Stanislav.

„Túto stratégiu, ktorá sa nám v posledných rokoch osvedčila

na západe krajiny, chceme preniesť aj na východ.

Zaujímavý bude hlavne príchod automobilky Volvo, ktorá

začne stavať závod pri Košiciach pravdepodobne v roku

2024 a naviaže na seba množstvo ďalších súkromných

firiem napríklad z oblasti logistických parkov, ktoré

v danom regióne budú realizovať svoje investície,“ avizuje

náš manažér plánovanú expanziu firiem na východné

Slovensko. Bude si to vyžadovať silnú angažovanosť našich

tímov na východe.

Optimalizácie na mieru

Za ostatné obdobie sme pracovali aj na ďalšej konkurenčnej

výhode – optimalizácii ponúk. „Súkromní klienti očakávajú

od budúceho dodávateľa angažovanosť a ochotu

vniesť do projektu vlastné know-how, ktoré pomôže znížiť

cenu diela. Projektanti často pripravia príliš všeobecné

riešenie, ktoré sa dá upraviť a výrazne sa tak znížia náklady

na realizáciu takejto komunikácie. Napríklad vozovka býva

aj v nových obytných štvrtiach často dimenzovaná aj pre

pravidelný pohyb kamiónov. Vieme tu navrhnúť úsporné

riešenie, ktoré kvalitatívne spĺňa všetky požiadavky na používanie

komunikácie v takejto zóne, navyše aj s využitím

nami vyrábaných špeciálnych asfaltov, ktoré naši konkurenti

v portfóliu svojich výrobkov nemajú.“

Spolu so strediskármi a technikmi z prípravy stavieb si

Stanislav Viskupič nachádza čas na dôležité stretnutia

s novými klientmi z developerského sektora a je pripravený

našim strediskám poskytnúť všetku potrebnú podporu

pri získavaní nových zákaziek.

20


VEREJNÉ ZÁKAZKY

GABRIEL VJESZTI:

SEZÓNA SÚŤAŽÍ VRCHOLÍ

Projekty z verejných peňazí sa nedajú

vysúťažiť ľahko, no cesty k nim existujú,

hovorí šéf oddelenia tendrov v Colase.

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ (NDS)

A SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST (SSC) SA SNAŽIA

DRŽAŤ KROK S REÁLNOU SITUÁCIOU, KTOREJ

SA NACHÁDZAJÚ KOMUNIKÁCIE VYŠŠÍCH TRIED.

AKÉ SÚŤAŽE V TOMTO ROKU VYPÍSALI?

U NDS sa uchádzame hlavne o väčšie rekonštrukcie

mostov a rámcové zmluvy pre opravu krytov

diaľníc. Čo sa týka diaľnic, prioritu v štáte dostalo

dokončenie kysuckého koridoru Žilina – Čadca

v rámci diaľnice D3 a budúce pokračovanie

rýchlostnej cesty R4 z Prešova na poľské hranice.

Sme aj v súťažiach na nové rámcové zmluvy

na opravu existujúcich úsekov diaľnic a rýchlociest.

Slovenská správa ciest vypisuje nové súťaže,

kde už s dodávateľom majú v zmluve zahrnutú

valorizáciu cien, čo je ochrana proti inflácii.

AKO SA VÔBEC HODNOTIA SÚŤAŽE? STÁLE

ROZHODUJE NAJNIŽŠIA CENA PONUKY

AKO V MINULOSTI?

V zásade áno, aj keď si investori už viac všímajú

aj plánovaný čas vykonania zákazky a snažia sa

posudzovať kvalitu referencií. Tu však medzi

konkurentmi a nami veľký rozdiel nie je, certifikáty

majú takmer všetci. V poslednom čase sa kladie

pri týchto obstarávaniach hlavne u NDS dôraz aj

na vytvorenie pracovných miest pre absolventov

škôl, čo je podľa nás krok vpred, keďže záujem

u mladých o stavebníctvo je nízky.

A ČO SAMOSPRÁVNE KRAJE, KDE SA NÁM

ZVYKNE DARIŤ?

Trochu ich pribrzdilo, že eurofondové financie,

ktorých treba po inflácii viac, im riadi ministerstvo

investícií, kde máme na Slovensku dosť bujnú

byrokraciu. U NDS a SSC sú peniaze spravované

ministerstvom dopravy a výstavby a tam je práca

na rozpočtoch pružnejšia. Dá sa povedať, že práve

v jarných mesiacoch vyvrcholia viaceré súťaže.

Chcem poďakovať všetkým kolegom za prípravu

rozpočtov a podkladov, s ktorými sme sa mohli

do tendrov zapojiť.

AKÉ ORGANIZAČNÉ ZMENY BOLI VÝSLEDKOM

NÁŠHO PODIELU NA TRHU?

Máme už plne funkčné stredisko Banská Bystrica,

kde sme v minulom aj v tomto roku vysúťažili dôležité

zákazky priamo v krajskom meste a v jeho blízkosti.

V tomto kraji chceme byť naďalej silno aktívní, darí

sa nám aj v jeho východnej časti, kde máme kľúčový

projekt Rimavská Baňa – Hnúšťa, dokončujeme úsek

Bátka – Figa, v západnej časti kraja sú aktívni kolegovia

zo strediska Nitra a Banská Bystrica.

AKÉ ZLEPŠOVANIE BY SME MALI DOSIAHNUŤ

V TOMTO ROKU INTERNE, V RÁMCI SPOLOČNOSTI,

ABY SME BOLI V SÚŤAŽIACH EŠTE ÚSPEŠNEJŠÍ?

Rád by som dotiahol do konca doladenie procesov,

harmonizáciu postupov. Stále sú určité rozdiely

v príprave ponúk a kalkulácií medzi východoslovenskými

a západoslovenskými strediskami. Ako dobrý

nástroj pri zlaďovaní sa ukazujú napríklad jednotné

školenia o zákone o verejnom obstarávaní.

Vzorový projekt na Gemeri

Konečne je to tak, ako má byť! V priebehu tohto roka pracujeme na zákazke, ktorá je zo strany

investora pripravená na vysokej úrovni. Modernizácia úseku cesty I. triedy Rimavská Baňa – Hnúšťa

vychádza z projektu, ktorý bol dokončený iba pred rokom, dobre zohľadňuje súčasný technický stav

vozovky aj ceny stavebných materiálov. Hodnota zákazky dosahuje 7,2 milióna eur.

Ide o opravu severojužnej trasy pozdĺž rieky Rimava, kde západný Gemer prechádza do úpätí

Slovenského Rudohoria. Lokalita nie je ďaleko od inej zákazky v realizácii Colasu – rekonštruovanej

časti hlavného južného ťahu cez Banskobystrický kraj medzi obcami Figa a Bátka. „Vzhľadom na

prestíž aj tejto novej zákazky sa od nás právom očakáva, že pri jej realizácii ukážeme to najlepšie,

čo v nás je,“ prízvukuje riaditeľ cestnej Divízie Východ Maroš Horenský.

Opravovaný úsek meria 6 665 metrov, nerekonštruuje sa však kompletne, skôr po jednotlivých

častiach. Na vynovenej ceste pribudnú nové bezpečnostné prvky, napríklad 1780 metrov zvodidiel

či osvetlené priechody pre chodcov. Značná časť úseku totiž prechádza cez intravilán mesta Hnúšťa

a tiež cez obec Rimavské Brezovo.

Dielo zahŕňa aj opravu mosta, kde dôjde k výmene ríms a mostného zvršku.

21


SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI

DIEVČATÁ

V POHYBE…

… je názov iniciatívy korporácie

Colas, ktorá má okrem iného za

cieľ podporiť ženy v stavebníctve

a čoraz viac ich doň aj zapájať.

V tomto roku prebehla v týždni od

6. do 10. marca, aj pri príležitosti

Medzinárodného dňa žien.

V laboratóriu.

Výklad na obaľovacej súprave.

Rozvoj diverzity je vhodný i v našich slovenských

podmienkach. V piatok 3. marca sa študentky zo Strednej

priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach

zúčastnili exkurzie v Colase.

Dievčatám a ich vyučujúcim sme predstavili našu spoločnosť

a jej aktivity. V neposlednom rade si návštevníčky

mohli všimnúť viaceré kolegyne, ktoré u nás pracujú

na rôznych pozíciách. Potom sa čisto ženská zostava

presunula do laboratória a prezrela si aj obaľovaciu

súpravu v Trebejove.

„Veľmi pekne vám ďakujeme za zorganizovanie exkurzie,

za ochotu, za úžasnú atmosféru, ktorú sme vo vašom

kolektíve mali možnosť zažiť… Vlastne za všetko! Dievčatá,

a samozrejme aj my s kolegyňou, sme boli veľmi spokojné

a veľmi milo prekvapené. ĎAKUJEME,“ napísala jedna

z vďačných učiteliek.

Výhľad z obaľovačky v Trebejove.

O MIMORIADNYCH

UDALOSTIACH

A opäť naša partnerská škola – SPŠ stavebná a geodetická.

Jej tretiaci mali v apríli možnosť zúčastniť sa výjazdového

školenia – kurzu ochrany života a zdravia. V rámci neho

sa im 18. apríla prihovorila naša manžérka pre bezpečnosť,

kvalitu a životné prostredie Michaela Lopušniaková.

Prednášku z niekoľkých častí na tému civilnej ochrany

pripravili spoločne so záchranárom, ktorý sa venoval

prvej pomoci. Hovorilo sa o tom, čo robiť pri mimoriadnych

udalostiach – od varovania obyvateľstva cez evakuáciu

a ukrytie až po využitie ochranných prostriedkov a ďalšie

následné opatrenia.

22


BEZPEČNOSŤ A KVALITA

PRÁCE

V PREMÁVKE

Väčšina prác, ktoré vykonávame v rámci stavebnej

sezóny, prebieha počas premávky. Investor často usúdi,

že uzatvorenie staveniska nie je možné, keďže by

spôsobilo účastníkom cestnej premávky prílišné

komplikácie. Preto sa musíme prispôsobiť my.

Je to mimoriadne dôležité. Nesprávne alebo slabo

zabezpečené pracovisko predstavuje vysoké riziko

nežiaducich udalostí, ktoré pri nepriaznivej zhode

okolností môžu mať až fatálne následky.

Stavbu je teda nutné vopred pripraviť. Projekt dočasného

dopravného značenia (DDZ) musí schváliť miestne

príslušný dopravný inšpektorát. K tomu si potrebujeme

prichystať dostatočné množstvo značiek a zábran.

Pri výmene podložia nesmieme zabudnúť, že nás

zaväzuje Vyhláška č. 147/2013 o stavebných prácach,

nielen samotný projekt DDZ.

Reflexný oranžový pracovný odev a prilba spolu

s bezpečnostnou obuvou sú samozrejmosťou počas

celého roka a pre všetkých – a k tomu ešte treba

pripojiť dodatočné OOPP podľa konkrétnej

vykonávanej činnosti.

Aj počas premávky platí, že náš bezpečný prístup

odráža nielen starostlivosť o našu vlastnú bezpečnosť,

ale potrebujeme myslieť preventívne na to, čo by sa

mohlo stať – teda, myslieť akoby aj za tých druhých.

Betónové zábrany (tzv. New Jersey)

opatrené odrazovými plôškami. Používame

ich napríklad na moste Solivarská v Prešove,

kde práce prebiehajú za plnej premávky.

KVALITA RIADENIA:

OBHAJUJEME ZÍSKANÉ

CERTIFIKÁTY

Každoročné audity systému manažérstva majú

v tomto roku špeciálny rozmer – uchádzame sa

o recertifikáciu na ďalšie tri roky. Kontroluje nás

spoločnosť SGS Slovakia. Ako prvý príde na rad už

v júni špeciálny audit EMAS, zameraný na niektoré

prvky ekologického manažmentu.

Nasledovať budú audity ISO: 9001 (kvalita),

14001 (životné prostredie), 45001 (bezpečnosť)

a 10006 (projektové riadenie).

Počas tohtoročnej série je pre nás zvlášť dôležitá

poctivá príprava a to, ako sa auditované procesy dostali

do našej každodennej rutiny. Preto platí, že pozitívny

výsledok a obhájenie certifikátov bude naozaj

výsledkom tímového snaženia.

Auditmi sa potvrdí, či spoločnosť dodržiava požiadavky

vyššie uvedených noriem a dokladom by mali byť certifikáty.

Zavedené systémy sú podmienkou účasti v obstarávaní

– hlavne vo verejnom sektore, ale už sme sa s týmito

požiadavkami stretli aj pri privátnych zákazkách.

23


KLIMATICKÁ KRÍZA

Zmeny sa blížia ku kritickej hranici

NECHCEME SA NEČINNE PRIZERAŤ

Dôsledkov klimatickej krízy sú nielen plné médiá, prinášajúce správy

z prírodných katastrof vo vzdialených krajinách. Extrémy počasia sa stále

viac dotýkajú aj nás v strednej Európe. Colas ako globálna spoločnosť

si uvedomuje vážnosť situácie, keďže ju má pred sebou ako na dlani.

Navrhla preto opatrenia na globálnej aj lokálnej úrovni, prostredníctvom

ktorých môže svojím malým dielom prispieť k spomaleniu klimatickej

zmeny každý z nás.

Konkrétne?

Určili sme si smelý cieľ: do roku 2030 znížiť uhlíkovú

stopu Colasu o 30 % v porovnaní s rokom 2019

Čo je uhlíková stopa?

Zjednodušene, ide o množstvo oxidu uhličitého

a ostatných skleníkových plynov, ktoré

sa uvoľnia do ovzdušia. Primárnou stopou

sú plyny, ktoré sa uvoľňujú priamo počas

našej činnosti, napríklad spaľovanie benzínu

pri cestovaní. Vyhodnocuje sa však i nepriama

(sekundárna) uhlíková stopa. Môže to

byť napríklad výroba asfaltových zmesí.

Čiastkové ciele Colasu stanovené do roku 2030 sa

týkajú týchto oblastí:

zvyšovanie povedomia zamestnancov,

dekarbonizácia a znižovanie spotreby elektriny,

rozvoj projektov na získavanie energie

z obnoviteľných zdrojov (napr. solárne panely)

znižovanie spotreby energie a uhlíkovej stopy

pri výrobe asfaltových zmesí

doprava s nízkou uhlíkovou stopou

– obnova vozového parku

znižovanie spotreby pohonných hmôt a prestojov

zvyšovanie recyklácie – aj vďaka

novým projektom

návrhy ekologickejších riešení už počas

prípravy tendrov

preferovanie dodávateľov, ktorí ponúkajú

nízkouhlíkové riešenia a produkty

aktivity na podporu biodiverzity

Paralelne v rámci korporácie beží aj projekt ACT, ktorý obsahuje 8 oblastí

(súčasťou je aj „low carbon“)

Vytvoriť príkladnú kultúru

etiky a dodržiavania

právnych predpisov

Budovať zodpovedný

dodávateľský

reťazec založený na

udržateľnom výkone

Podporiť silnejšiu

kultúru zdravia

a bezpečnosti

s cieľom chrániť životy

Prilákať, rozvíjať

a udržať si talenty

prostredníctvom

vynikajúcej kvality riadenia

Ponúknuť našim zákazníkom a užívateľom

riešenia, ktoré zodpovedajú výzvam

trvalo udržateľného rozvoja

v miestnych komunitách

Zaviesť stratégiu

pre nízkouhlíkové

hospodárstvo

a zachovanie

biodiverzity s cieľom

zachovať planétu

Podporovať riešenia

obehového hospodárstva na

ochranu prírodných zdrojov

Znižovať dopad našich

aktivít pre posilnenie

akceptácie našej činnosti

24


KLIMATICKÁ KRÍZA

AJ ŠKOLENIA NA PULZE DŇA

Začiatok roka patrí v stavebných

spoločnostiach povinným školeniam

a overovaniu odborných spôsobilostí.

Bolo to tak aj tentoraz, preškolené boli všetky kategórie

zamestnancov. „Školenia na bezpečnosť, požiarnu

ochranu a témy súvisiace so životným prostredím sme

si zabezpečovali vo vlastnej réžii, externí školitelia nám

vypomáhali pri preškoľovaní odborných spôsobilostí,“ sumarizuje

Michaela Lopušniaková, manažérka slovenského

Colasu pre bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie.

Veľmi potrebné je mať dobrý prehľad o poskytovaní

predlekárskej prvej pomoci. „Tu máme cieľ, aspoň 40 %

percent zamestnancov preškolených a minimálne dvaja

takíto kolegovia na každom pracovisku.“

Premiéra „klimatickej fresky“

V súvislosti s ochranou klímy sme pre vedúcich

zamestnancov, riaditeľov a vedúcich oddelení zorganizovali

workshop Climate Fresk. Popri právnych požiadavkách

na aplikovanie súvisiacich postupov sa všetci

účastníci – vo všetkých behoch od februára do apríla

ich školenie absolvovalo v Trnave aj v Košiciach vyše

90 – zapojili do vytvárania klimatickej fresky; obrazu

z vecí a dejov, ktoré sa odohrávajú na planéte ako dôsledky

klimatickej krízy.

Toto sú najčastejšie vymenované akcie, ktoré účastníci školení

pokladajú za nevyhnutné:

OBMEDZUJEME

SPOTREBU

A KONZUM

ŠETRÍME

ZDROJE

RECYKLUJEME

A TRIEDIME

SPOTREBUJEME

MENEJ

FOSÍLNYCH

PALÍV

VYUŽÍVAME

MIESTNE

ZDROJE

VYSÁDZAME

STROMY

STARÁME SA

O ZARIADENIA

25


TECHNOLÓGIE

DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ

SKÚŠKA OVERÍ

KVALITU PODLOŽIA

Nepoznáme presne charakter

podložia, kde budeme

rekonštruovať cestu?

Alebo potrebujeme overiť stabilitu

výkopov? Presne v takýchto

a podobných situáciách je

naporúdzi dynamická penetračná

skúška za pomoci špeciálnej sondy.

Tento typ nástroja na inžiniersko-geologický prieskum

lokality je pomerne starý. O prvom zarážaní tyče

kladivom je zmienka už z roku 1699 v Taliansku.

Súčasný princíp sa používa približne 90 rokov.

Prirodzene, dnešné sondy využívajú digitálnu

technológiu a sú veľmi presné pri penetrácii (prenikaní

do podložia) aj pri vyhodnocovaní. Ich používanie je

pomerne jednoduché a výsledky sa čítajú veľmi ľahko.

Testovanie podložia pri Hronskom

Beňadiku, kde prebieha oprava cesty

I. triedy v susedstve železničnej trate,

rieky Hron a skalného zrázu.

Dynamickou penetračnou skúškou sa dá

overiť aj stabilita svahu.

Princíp merania

Technologický postup približuje hlavný geotechnický

inžinier stredoeurópskeho Colasu Jozef Jurko: „Dynamická

penetračná sonda funguje tak, že 50-kilogramové

závažie padá voľným pádom z výšky 50 centimetrov

a zaráža oceľový hrot a sútyčie v jednometrových

intervaloch. Priamym výsledkom testu je potom počet

úderov, ktorý potrebujeme na zarazenie oceľového hrotu

o 10 centimetrov penetrácie, teda hlbšie do podložia.“

Cieľom je teda overiť únosnosť podložia. Predstavme si

situáciu. Urobíme túto skúšku a zistíme, že treba doplniť

pôvodný projekt – napríklad je nutné spevniť podložie

vo väčšej hĺbke, než sa predpokladalo. Ak však investor

neupraví projekt, môžeme ho upozorniť na to, že za dielo

následne nemusíme prevziať zodpovednosť a nemusí sa

naň vzťahovať záruka, keďže zodpovedáme za vykonané

práce a nie riziko existujúceho podložia.

Interne môžeme urobiť penetračnú skúšku aj pri realizácii

výkopov. Na jej základe potom vieme optimalizovať, aký

sklon majú mať svahy týchto výkopov, a teda ako môžeme

výkopy realizovať bezpečne.

26


TECHNOLÓGIE

Trendová práca

V Colase vznikla akútna potreba tejto technológie

najskôr na stavbe polygónu pre inteligentné autá spoločnosti

BMW, ktorý budujeme v západných Čechách.

„V tých miestach sa nachádzajú banské výsypky,

pozostatok dobývacej činnosti. Geotechnika je tam tou

najväčšou výzvou. Podložie vytvára predpoklady pre

deformácie a poruchy stability pri výstavbe rôznych

stavebných objektov. Na ilustráciu, maximálna deformácia

po zime môže dosiahuť okolo 75 centimetrov,“

približuje Jozef. Výsledkom môže byť narušená stabilita

svahov, zvýšené sadanie objektov, priesaky vody, erózia.

Na Slovensku, v Čechách či v Maďarsku je vhodné použiť

dynamickú penetračnú skúšku pred väčšinou rekonštrukcií

ciest I. – III. triedy. „Napríklad na projekte Rimavská

Baňa – Hnúšťa či v okolí Horného Tisovníka v Banskobystrickom

kraji. Ale tiež na moste Solivarská v Prešove.

Tam sme šli do hĺbky 10 – 12 metrov. Pomocou dvoch

sérií meraní so sondou sme navrhli, ako postaviť

platformu, ktorá bude spoľahlivo slúžiť ako základ

pre všetky podperné systémy debnenia pre vysoké

zaťaženia potrebné pre betonáž mosta.“

Inštalácia zariadenia si vyžaduje

školenú obsluhu.

Zaujímavosti

Sútyčia dokážu preniknúť až do hĺbky

14 metrov s možnosťou rozšírenia;

Charakter podložia je dôležité posúdiť

už v hĺbke 0,5 metra, ale až kvalita

v hĺbke okolo 1 metra určuje, ako sa

cesta bude správať;

Colas chce v každej krajine vyškoliť

malé dvojčlenné tímy, ktoré budú

odborne a flexibilne využívať

danú technológiu.

LOTO: SYNERGIA

OCHRANY A BEZPEČNOSTI

Anglické spojenie LOCK-OUT – TAG-OUT (zamkni

a označ, v skratke LOTO) sa stalo v posledných rokoch vo

výrobných firmách známym pojmom. Ide o systém, ktorý

zabezpečuje, aby sa stroje a zariadenia spúšťali kontrolovane

a bezpečne. Dôležitou súčasťou systému bývajú

špeciálne kľúče a zámky, ktoré môže na zabezpečenie pri

oprave či alebo údržbe použiť iba oprávnená osoba.

„Z nášho pohľadu LOTO znamená zabezpečenie technológie

pred nežiaducim uvoľnením energie – kinetickej,

elektrickej, pneumatickej, hydraulickej či tepelnej – počas

opráv a údržby zariadení,“ približuje Michaela Lopušniaková,

manažérka pre bezpečnosť, kvalitu a životné prostredie

v slovenskom Colase.

Túto korporátnu aktivitu zatiaľ preberáme na našich obaľovacích

súpravách. Na každej bude postupne k dispozícii

LOTO Box, teda súprava komponentov potrebných na

uzamknutie energetických zariadení.

Postup pri aplikácii systému naznačuje nasledovná schéma:

Nastavenie procesu označenie miest pripravenie konkrétnych pokynov

pre jednotlivé zariadenia oboznámenie zamestnancov používanie

27


POHĽADNICA Z AFRIKY

POBREŽIE SLONOVINY:

RODÍ SA MODERNÁ

VÝCHODNÁ CESTA

Od roku 2021 tímy spoločností

Colas Africa a Colas Projects

modernizujú a posilňujú dva

úseky kľúčovej Východnej cesty

(Route de l’Est) v západoafrickom

štáte Pobrežie Slonoviny,

pozdĺž hranice s Ghanou.

Zákazku na spevnenie 133 km Východnej cesty,

modernizáciu 33 km existujúcej poľnej cesty a výstavbu

30 vodohospodárskych objektov (popri napríklad štyroch

mostoch) získal Colas Africa v roku 2020. Jej celková

hodnota dosahuje 180 miliónov eur. Do konca tohto roka

ukončená Východná cesta podporí hospodársky rozvoj

regiónu a zlepší kvalitu života miestnych komunít.

Vo všestrannej réžii

„Po dokončení projektu bude možné počas obdobia sucha

dostať sa do ekonomického hlavného mesta Abidjanu

od hraníc s Ghanou za menej ako 6 hodín v porovnaní

s predchádzajúcimi 9 hodinami,“ hovorí šéf projektu

Cyril Pinault, ktorý na Pobrežie Slonoviny prišiel

so skúsenosťami aj zo slovenského Colasu.

Pohľad z výšky na stavenisko Východnej cesty

z Abidjanu k hraniciam s Ghanou.

„Počas trvania prác pracujeme so striedavou jednopruhovou

premávkou. Cesty nemôžeme uzavrieť, dediny potrebujú

zásobovanie,“ približuje

projektový manažér Sylvain

Roche. Jeho kolega z druhého

úseku, Damien Lechaptois,

dodáva na margo bezpečnosti:

„Na trase máme umiestnené

výstražné značky. Spomalenie

a riadenie dopravy zabezpečuje

bezpečnostný motocykel, ktorý

vedie motoristov cez striedavé

jednopruhové úseky zníženou

rýchlosťou 30 km/h.“

Colas využíva pri stavbe kameňolom

s výrobnou kapacitou jeden

milión ton kameniva ročne.

Nachádza sa v Assafo, iba pár

kilometrov od Východnej cesty.

Vďaka štyrom betonárňam

(kapacita 40 – 80 m 3 za hodinu),

dvom obaľovačkám (160

a 220 ton za hodinu), drvičke

a trom dielňam na prefabrikáty

máme pod kontrolou celý

výrobný reťazec.

Projektový manažér

Cyril Pinault.

Práca pre komunity

Colas zároveň pozdvihol kvalitu života miestnych komunít,

v súlade so zameraním na spoločenskú zodpovednosť.

V dedine Iguela tímy Colasu postavili tri triedy a domy pre

zamestnancov školy. V Assafo boli nainštalované ručne

ovládané čerpadlá na zásobovanie vodou, postavený

vežový vodojem, ďalej tri školské triedy a upravené futbalové

ihrisko. V Attakro sa zrekonštruovali prístupové cesty

k dedinským školám.

„V dedinách pozdĺž trasy sme zvyšovali povedomie

zamerané jednak na bezpečnosť – riziká spojené s prácami

na cestách najmä kvôli deťom – a tiež na choroby ako

HIV, malária či meningitída,“ vysvetľuje Zuzana Salajová,

manažérka BOZP. Na osvetových stretnutiach sa celkovo

zúčastnilo viac ako 3 500 miestnych obyvateľov.

V rámci tohto projektu bolo zamestnaných viac ako

1 200 ľudí, predovšetkým miestnych.

28


POHĽADNICA Z AFRIKY

KRAJINA

KONTRASTOV

Bezpečnostná manažérka

Zuzana Salajová odpovedala

na zopár zvedavých otázok

Čo je v Afrike je asi najväčší rozdiel oproti

strednej Európe?

Šokovalo ma znečistenie, odpadky sú ozaj všade.

Potom chudoba a na druhej strane bohatstvo, hlavne

v Abidjane. Cestná premávka je ozaj nebezpečná,

málokto tam rešpektuje pravidlá. Ľudia majú na všetko

čas. Keď niekto povie, že príde na ôsmu, čakajte ho

o desiatej. Ale aj keď miestni majú toho málo, užívajú

si život a tešia sa z každého dňa.

S akými reakciami miestnych ľudí ste sa stretli pri

vykonávaní osvety na tému bezpečnosti a zdravia?

Boli zvedaví. Som presvedčená, že sa naučili veľa, no

nebolo to ľahké. Ľudia z miestnych dedín nenosia

žiadne topánky alebo dlhé rukávy. Keď im vysvetlíme,

že nesmú byť blízko stroja, nerozumejú prečo. Necítia

to riziko. Postupne sa naučili rešpektovať pravidlá.

Skoro každý deň sme ich ale museli opakovať.

Bude pre zamestnancov spomedzi miestnych

obyvateľov ďalšia práca?

Sú ďalšie tendre, ktoré sa aktuálne riešia. Minimálne

je snaha nechať si ľudí identifikovaných ako talenty.

No treba zobrať do úvahy aj to, že je povinnosťou

prijať do práce ľudí z lokality, kde sa nachádza

budúca stavba.

Akým spôsobom prebiehali vo vašom tíme porady?

Cyril Pinault si ich organizoval tak, aby bol s nami na

stavbe. Bolo to jednoduchšie, keďže internet nie je

veľmi spoľahlivý a dosť často vypadáva. Od začiatku

som na stavbe mala osobného lokálneho šoféra.

Ak by sa nám niečo prihodilo na ceste a nebol by

signál, mal inštrukcie odviezť ma rýchlo do bezpečia

na najbližšiu políciu.

Do akej miery pokladáte sociálne aktivity za dôležité?

Potreba investovať do miestnych komunít je veľmi

citeľná. Ľudia nemajú elektrinu, prístup k vode, jedia

stále tie svoje banány, deti chodia do školy pešo

niekoľko kilometrov denne, nemajú zdravotnícke zariadenia.

No sú na taký život zvyknutí a vážia si každú

maličkosť. Deti nemajú hračky, dokážu sa hrať s jednou

paličkou vystrúhanou z dreva alebo s igelitovým

vrecúškom… Dosť často sa tam zomiera na maláriu.

Aj ja som ju vlani dostala trikrát, vždy som skončila

v nemocnici s nastavenou liečbou. Miestni si ju však

nemôžu dovoliť.

V čom spočíva umenie prispôsobivosti

na nové podmienky?

Zuzana s obyvateľmi

miestneho detského domova.

Zistila som, čo znamená ocitnúť sa v inom prostredí.

Vo Francúzsku som pracovala vyše dva roky,

popritom som sa učila jazyk. Potom som dostala ponuku

odísť na Pobrežie Slonoviny. Tentoraz som

sa ocitla v úplne odlišnej krajine. Snažila som sa

prejavovať rešpekt všetkým okolo seba, čo je podľa

mňa to najdôležitejšie. Na stavbe som bola jediná

biela žena, ako ma tam volali, a mala som manažovať

okolo 30 miestnych ľudí. Bola to skutočná výzva

Ako trávia ľudia na Pobreží Slonoviny voľný čas?

Veľa ho trávia s rodinou alebo s priateľmi a zbožňujú

veľa jedla, hlavne pikantného, a hudbu. Tancujú všade.

Niekedy aj počas šoférovania… Na stavbe sme organizovali

zopár tímbildingov a všetko sa točilo okolo

jedla a hudby. Organizoval sa aj futbalový turnaj,

dali to doho všetko.

Ako ste jedli a bývali?

Vo vnútrozemí sme jedenásti boli v dome s vlastnou

izbou a kúpeľňou. Ale prvú noc v hoteli nebol splachovací

záchod ani teplá voda. Zato milión komárov.

A keď som v noci zapla svetlo, po izbe a po stenách

behalo množstvo jašteríc…

Mali sme kuchára ktorý nam varil každý deň. Často

sme mali ryžu a kurča, nikdy v živote som toľko ryže

nezjedla. A banány už nechcem vidieť J

Stihli ste mať aj voľno?

Pracovali sme šesť dní v týždni zhruba do 19:00.

Večerné vychádzky po dedinke nám neodporúčali.

Na konci mesiaca boli 3-4 dni voľna, ale až na pár

pláží a niečoho z Abidjanu sme toho veľa nevideli.

Celé to obdobie považujem za neskutočne náročné,

ale rovnako za vynikajúcu skúsenosť. Som veľmi

vďačná za spoluprácu so Cyrilom Pinaultom aj za to,

že mi dal túto príležitosť, dôveroval mi a bol ozajstným

správnym šéfom… a pozdravujem všetkých

kolegov na Slovensku a zvlášť moje zlatíčka z R2.

29


ĽUDIA

KRISTÍNA GAŠPAROVÁ A JEJ

BOJ O ROVNOVÁHU V ŽIVOTE

CHOP SA

PRÍLEŽITOSTI!

Vedie pomerne malé oddelenie nákupu. Ona a jej dvaja kolegovia sa

starajú o celý slovenský Colas. Navyše, ako žena je na manažérskom

poste v stavebnej firme aj v medzinárodnom meradle ešte skôr

výnimkou. Napriek tomu si dokáže nájsť v živote potrebnú rovnováhu. Kristína Gašparová.

Vzbudili ste pozornosť, keď ste sa kvalifikovali

na celosvetové finále podujatia Colas Team Cup.

Nie síce ako členka družstva kolektívneho športu,

ale ako bežkyňa. Ako k tomu došlo?

Rekreačnému behu som sa venovala už predtým.

Pamätám si, že sa to začalo v období Vianoc,

keď je väčšinou viac voľného času. Bola som vtedy

ešte na materskej dovolenke. Výhodou behu je,

že ho môžete vykonávať prakticky kedykoľvek.

Nemusíte sa viazať napríklad na otváracie hodiny

fitnescentier či iných športovísk.

Čo bolo potrebné, aby ste mohli reprezentovať

Slovensko na svetovom finále?

Mojou disciplínou sa stal beh na 10 kilometrov.

Úlohou bolo zúčastniť sa na oficiálnych pretekoch,

najlepšie niekoľkých, a fotografie z nich zdieľať

na internete. Potrebovala som k tomu získať

aspoň 50 sledovateľov, ktorí by ma podporili.

Znamenalo to aj dosť tvrdo trénovať, pretože čím

rýchlejší čas, tým viac bodov. Nakoniec ma

tabuľkové výsledky oprávnili na kvalifikáciu do

Maroka. Tam som však napokon kvôli pracovnej

zaneprázdnenosti odcestovať nemohla.

Škoda… Kondícia a radosť z behu vám však

zostala. Prezradíte nám, ako sa vám podarilo

zlepšiť si v roku 2022 osobný rekord?

Na 10 km trati som ho stlačila na úroveň 49 minút.

Samozrejme, tréning priniesol výsledky, pretože

sa fyzicky cítim veľmi dobre a po náročnom dni

v kancelárii sa neviem dočkať, až si obujem

bežecké topánky… Na druhej strane som videla

zopár videí z Colas Team Cupu a je mi jasné,

že pretekári to v Marrákeši nemali vôbec ľahké.

Bežalo sa v 30-stupňových horúčavách a organizátori

stanovili čas pretekov na obedňajšie hodiny.

dosiahnuť. Ja som už mala skúsenosti s nákupnými

procesmi napríklad vo firme zo sektoru automotive.

Ale je pravda, že pred vstupom do Colasu bolo

potrebné prekonať určitý strach. Keď to však žena

zvládne, keď sa vzdeláva a kladie otázky, potom vo

firme, ako je naša, sa jej otvárajú veľké možnosti.

A to sa mi veľmi páči. Takže odkaz ženám z mojej

strany by znel asi takto: Neboj sa, choď do toho

a snaž sa. Chop sa príležitosti, ktorá sa ti naskytne.

Ak ste už teda takto pokročili, dá sa hovoriť,

že plávate v pokojných vodách, že máte dokonca

stereotypnú prácu?

No to vôbec nie! Odkedy som nastúpila, každý rok

bol iný. Okrem vzniku COLAS Slovakia sme tu mali

covid, potom prišla vojna na Ukrajine, energetická

kríza, inflácia. Až v tomto roku sme sa vo väčšej

miere mohli dostať k nákupu investícií.

Aká je vaša úloha pri súťažiach a tendroch?

Stavbyvedúci do veľkej miery poznajú ceny materiálov

na trhu a vedia, aké zľavy vieme vyrokovať

ako celoslovenská a medzinárodná spoločnosť.

Nastávajú však aj také situácie, keď treba kúpiť

niečo špeciálne, napríklad hybridnú drvičku pre

obaľovačky na predrvenie recyklátu a rovnako aj

pre stavby, aby si kolegovia vedeli predrviť staré

materiály a znovu ich vedeli použiť. Toto sú investície,

aké robí ekologicky zameraná spoločnosť.

Takže na nudu sa rozhodne nemôžete sťažovať.

Predsa len, rozmýšľate, ako by ste si život ešte

obohatili a spríjemnili?

No, hneď ako na to nájdem čas, rada by som sa

začala učiť ďalší cudzí jazyk alebo zaujímavú

zručnosť. Prednosť však má rodina. A behávať

chcem aj naďalej!

Takže to bežcom rozhodne neuľahčili…

Prekonávanie prekážok však patrí k celému

nášmu životu. A vy ženy ich často zvládate

s obdivuhodnou vytrvalosťou. Aké to máte

ako manažérka nákupu?

Rozhodne sa v Colase ešte na manažérskych pozíciách

veľa žien nenachádza a to ani na globálnej

úrovni. Asi to súvisí s tým, že stavebníctvo sa považuje

stále za dosť mužské odvetvie. No ak sme

ochotní – a ochotné – vynaložiť úsilie, cieľ sa podarí

30


KRÍŽOVKA

Krížovka s cenou

Milé čitateľky, milí čitatelia, vylúštite krížovku,

v ktorej je ukrytá ďalšia z našich firemných

hodnôt. Text tajničky pripomína, prečo je

v našej praxi táto hodnota potrebná.

Správne znenie tajničky zasielajte

na media@colas-sk do 31. 7. 2023.

Uveďte svoje meno a telefonický kontakt.

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme

troch výhercov darčekovej poukážky

v hodnote 50 eur.

Výhercovia z čísla 2/2022:

1. Ľubomír Moskáľ, stredisko Trnava

2. Ivana Tóthová, Divízia Východ

3. Vladimír Dubík, OS Mníchova Lehota

Pomoc:

dilam,

ziban

1. časť

tajničky

meno

Otílie

farebný

tón

na iné

miesto

obruba

šiat

otravné

látky

vanád

Pomoc:

madon,

aperol

draslík

na, pri,

nemecky

predložka,

mínus

zbohom,

špan.

obloha

meno

Oľgy

sanitné

auto

české

mesto

lacná

klobása

detská

zbraň

druh

hrozna

fosfor

tropické

ovocie

deň

v týždni

hliník

filipínske

sídlo

Irena

úsmev,

angl.

alžírsky

kmeň

andante

prerazenie

obrany

kameň

omotá

Open

Office

ex offo

jód

nutnosť

aker,

česky

ohmat

časť

apadany

ľakaj

pátrajú

EČV

Poltára

gyps

hektár

americký

vojak

srnča

číslovka

príslušník

spolku

rival

športová

zbraň

kyslík

2. časť

tajničky

radová 5

našíva

záplaty

meter

poupratuje

lock-out

šabľa

doktor

medicíny

farbivo

3. časť

tajničky

Pomoc:

vanol,

ikako

na iné

miesto

neverec

pružina

prudko

klesol

druh

tkaniny

palma

Národná

kriminál.

agentúra

chaos

názov

čistidla

alebo

bohyňa

úrody

meno

Etely

hrádza

mužské

meno

aeroplán

neutrón

arzén

ampér

EČV

Žiliny

francúz.

rieka

pera,

bás.

cvikla

niet

dlhé u

meno

Gregora

dusík

panský

sluha

zor

MPZ

Nórska

pozývam

kus

morský

cicavec

gigavolt

úžitok

taliansky

aperitív

chladno

Kálefov

syn

hodina,

tal.

tamtie

rúcal

íver,

chorvát.

Personal

Computer

číslovka

manželka

Chaplina

pretože

MPZ

Talianska

batohy

newton

4. časť

tajničky

Pomoc:

iru, adte,

31


Cyklistický chodník spájajúci ulice

Andreja Žarnova a Zelenečskú

v Trnave.

Čítajte na stranách 14-15.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!