2003 - BDVR

bdvr.de

2003 - BDVR

Herausgeber:

Bund Deutscher Verwaltungsrichter

und Verwaltungsrichterinnen

Deutscher

6 Verwaltungsgerichtstag e.V.

Münster

,QKDOW 6HLWH

,PSUHVVXP

$XV GHP %'95

$UEHLWVJUXSSH Å1HXHV 6WHXHUXQJVPRGHOO´ GHV %'95

9HUZDOWXQJVULFKWHUWDJ %UHPHQ

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

5KHLQODQG 3IDO] /DQGWDJVDQK|UXQJ ]XP 5LFKWHUZDKODXVVFKXVV

5KHLQODQG 3IDO] 5HJLHUXQJVHQWZXUI ]XU bQGHUXQJ

GHV /DQGHVULFKWHUJHVHW]HV

=XU *HVFKLFKWH GHU 9HUHLQLJXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO]

+HVVHQ 'LVNXVVLRQVHQWZXUI HLQHV =ZHLWHQ *HVHW]HV ]XU %HVFKOHXQLJXQJ

YRQ 9HUIDKUHQ GHU -XVWL] =ZHLWHV -XVWL]EHVFKOHXQLJXQJVJHVHW]

+HVVHQ 6WHOOXQJQDKPH GHV 3UlVLGHQWHQ

GHV +HVVLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWVKRIHV

+HVVHQ 1DFKZXFKVNUlIWH EHL GHQ 9HUZDOWXQJVULFKWHUQ

ZHLWHU EHVFKlIWLJHQ

2VW /DQGHVYHUElQGH 7UHIIHQ GHU 2VW /DQGHVYRUVLW]HQGHQ

-XVWL]

'LH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU

'LH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU %HVFKOXVV GHU .DPPHU

GHV =ZHLWHQ 6HQDWV GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV

3HUVRQDOQDFKULFKWHQ

1HXH 9L]HSUlVLGHQWLQ DP 29* %HUOLQ

*HULFKWVPHGLDWLRQ DP 9* %HUOLQ

$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

5LFKWHUUHFKW 6DFKOLFKH 8QDEKlQJLJNHLW HLQHV 5LFKWHUV

*HULFKWVYHUIDKUHQ %HVFKOXVV GHV %XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKWV

9HUVRUJXQJVUHFKW

.RQNXUUHQWHQVWUHLWYHUIDKUHQ

$XV GHU 3UHVVH

9HUWUDXHQ DOV *HERW

%HVWHQDXVOHVH

*HPHLQVDPHU $QWUDJ DXV 6FKZHULQ XQG 6WXWWJDUW

9LHO =XVWLPPXQJ I U -XVWL] 9RUVFKOlJH

*HULFKWVEDUNHLWHQ ]XVDPPHQIDVVHQ

%XQGHVJHULFKWH VHKHQ 5HFKWVVFKXW] JHIlKUGHW

%XQGHVDUEHLWVJHULFKW JHJHQ HLJHQH $EVFKDIIXQJ

0LWJOLHGHU XQG 6HLWHQ *HVHW]HVWH[W

,WDOLHQV 5LFKWHU VROOHQ VLFK QLFKW PHKU SROLWLVFK lX‰HUQ

November

Dezember

2003

35. Jahrgang


,PSUHVVXP

+HUDXVJHEHU

�������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������

�������������

����������������������������

��������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������

,QWHUQHW XQG ( 0DLO

���������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

��������������������������������

�������������������������������������

��������������

����������������������

9HUDQWZRUWOLFKH 5HGDNWHXUH

����������������������������������������

�������������������������������������

0DQXVNULSWH XQG =XVFKULIWHQ

����������������

��������������

���������������������������

������������

���������������

��������������

���������������

�������� ������������

�������� ������������

$Q]HLJHQ 3UHLVOLVWH

����������������������������������

6LW] GHU 5HGDNWLRQ

���������

:HUEHDQ]HLJHQ

����������������

����������������

���������������������������

����������

���������������

�������� ������������

�������� ������������

���������������������������������������

%HVWHOOXQJHQ XQG

$GUHVVlQGHUXQJHQ

����������������

����������������������������

���������������������������

������������

���������������

��������������

���������������

�������� ������������

�������� ������������

��������������������������

����������������������

6DW] /D\RXW XQG 'UXFN

���������������������

���������������

���������������������������

�������������������������������������

��������������������������

������������������Ã


$UEHLWVJUXSSH

Å1HXHV 6WHXHUXQJVPRGHOO´ GHV %'95

$EVFKOXVVEHULFKW GHV %'95

'LH $UEHLWVJUXSSH ZXUGH LP -DKUH

PLW GHU $XIJDEH HLQJHVHW]W DXI

GHU *UXQGODJH HLQHU %HVWDQGVDXIQDK

PH LQ GHQ HLQ]HOQHQ %XQGHVOlQGHUQ

HLQH 6WHOOXQJQDKPH GHV %'95 ]X GHP

VR JHQDQQWHQ 1HXHQ 6WHXHUXQJVPR

GHOO ]X HUDUEHLWHQ +LHUXQWHU VROOWH VR

ZRKO GDV QHXH +DXVKDOWVZHVHQ HLQHU

VHLWV (LQI KUXQJ HLQHU .RVWHQ XQG

/HLVWXQJVUHFKQXQJ %XGJHWLHUXQJ

(LQI KUXQJ YRQ RSHUDWLYHP XQG VWUD

WHJLVFKHQ &RQWUROOLQJ XQG GLH PRGHU

QH *HULFKWVRUJDQLVDWLRQ DQGHUHUVHLWV

'H]HQWUDOLVLHUXQJ 3URIHVVLRQDOLVLHUXQJ

GHV *HULFKWVPDQDJHPHQWV .XQGHQ

XQG 6HUYLFH 2ULHQWLHUXQJ 4XDOLWlWVVL

FKHUXQJ PRGHUQH ,QIRUPDWLRQV XQG

.RPPXQLNDWLRQVWHFKQLN YHUVWDQGHQ

ZHUGHQ

9RUZRUW %HJULIIVNOlUXQJ

'LH 'LVNXVVLRQ XP GLH -XVWL]UHIRUP

ZLUG VSlWHVWHQV VHLW %HJLQQ GHU DFKW]L

JHU -DKUH GXUFK GLH )RUGHUXQJ QDFK

XPIDVVHQGHU 0RGHUQLVLHUXQJ EH

KHUUVFKW 1DFK GHU .RPPXQDOYHUZDO

WXQJ XQG VSlWHU GHU VWDDWOLFKHQ 9HU

ZDOWXQJ VROOWH QXQPHKU DXFK -XVWL]

XQWHU 6WLFKZRUWHQ ZLH 9HUVFKODQ

NXQJ $XIJDEHQNULWLN YRU DOOHP DEHU

(IIL]LHQ]VWHLJHUXQJ .RVWHQPLQGHUXQJ

XQG .XQGHQRULHQWLHUXQJ PRGHUQL

VLHUW ZHUGHQ XP VR LKUHQ %HLWUDJ ]XU

+DXVKDOWVNRQVROLGLHUXQJ ]X OHLVWHQ

1XQ LVW HV VLFKHU DXFK JHJHQ EHU *H

ULFKWHQ XQG 6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ NHLQ

XQELOOLJHV 9HUODQJHQ GLH )UDJH QDFK

GHQ 0|JOLFKNHLWHQ ]XU (IIL]LHQ]VWHLJH

UXQJ XQG GDPLW .RVWHQPLQLPLHUXQJ ]X

VWHOOHQ 'HQQ HV VWHKW DX‰HU )UDJH

GDVV DXFK GLH -XVWL] VHL VLH 'ULWWH *H

ZDOW RGHU DXFK $QNODJHEHK|UGH ]X

ZLUWVFKDIWOLFKHP +DQGHOQ YHUSIOLFKWHW

LVW $XFK VLH GDUI QXU VRYLHO DQ 0LWWHOQ

LQ $QVSUXFK QHKPHQ ZLH VLH ]XU (U

I OOXQJ GHU LKU JHVHW]OLFK EHUWUDJHQHQ

$XIJDEHQ XQEHGLQJW EHQ|WLJW 9HU

VFKZHQGXQJ LVW LKU VHOEVWYHUVWlQGOLFK

QLFKW JHVWDWWHW (QWVFKHLGHQG LVW DEHU

GHU %OLFN DXI GDV ,QVWUXPHQWDULXP PLW

GHP ZLUWVFKDIWOLFKHV +DQGHOQ HUUHLFKW

ZHUGHQ VROO

������������������Ã

:DV GDV ,QVWUXPHQWDULXP DQJHKW VR

VROO GHU NRVWHQVSDUHQGH (IIL]LHQ]JH

ZLQQ QDFK GHP :LOOHQ DOOHU /DQGHVMXV

WL]YHUZDOWXQJHQ QLFKW QXU GXUFK GHQ

(LQVDW] PRGHUQHU ,8. 7HFKQLN VSULFK

('9 XQG GXUFK HLQ ZHQLJ bQGHUXQJ

GHU $EODXIRUJDQLVDWLRQ VRQGHUQ DXFK

XQG JHUDGH GXUFK GHQ (LQVDW] PRGHU

QHU 0DQDJHPHQW 7HFKQLNHQ HU]LHOW

ZHUGHQ 6FKODJZRUWH KLHUI U VLQG 3UR

GXNWELOGXQJ %XGJHWLHUXQJ $.9

3ULQ]LS /HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJHQ

&RQWUROOLQJ XQG KLHUPLW XQWUHQQEDU

YHUEXQGHQ ZHLO &RQWUROOLQJ HUVW ZLUN

OLFK HUP|JOLFKHQG GLH .RVWHQ XQG

/HLVWXQJVUHFKQXQJ ./5 =XVDPPHQ

JHID‰W (V KDQGHOW VLFK XP GLH (OH

PHQWH GHV VRJ 1HXHQ 6WHXHUXQJV

PRGHOOV RGHU DXFK NXU] 160 6HLQ

$XVJDQJVSXQNW LVW GLH 2ULHQWLHUXQJ

DQ GHU SULYDWZLUWVFKDIWOLFKHQ %H

WULHEV XQG 8QWHUQHKPHQVRUJDQL

VDWLRQ XQG VHLQH 3KLORVRSKLH NDQQ

PLW 2XWSXWRULHQWLHUXQJ XQG 'H

]HQWUDOLVLHUXQJ XPVFKULHEHQ ZHUGHQ

'LHVHV 0RGHOO VROO GLH YHUPXWHWHQ

VRJ %LQQHQUHVHUYHQ DXIVS UHQ XQG VR

]XP (UKDOW GHU /HLVWXQJVIlKLJNHLW GHU

-XVWL] EHL WHQGHQ]LHOO VFKUXPSIHQGHQ

+DXVKDOWHQ EHLWUDJHQ 'DKLQWHU VWHKW

GLH hEHU]HXJXQJ GDVV GLH WUDGLWLRQHO

OHQ 0HWKRGHQ GHU 6WHXHUXQJ NODVVL

VFKHV +DXVKDOWVUHFKW 3HQVHQ 'LHQVW

DXIVLFKW %HXUWHLOXQJVZHVHQ GHQ JH

Z QVFKWHQ (UIROJ QLFKW EULQJHQ ZHU

GHQ

7KHRUHWLVFKH *UXQGODJHQ GHU

VRJHQDQQWHQ 1HXHQ 6WHXHUXQJ

'DV 1HXH 6WHXHUXQJVPRGHOO LVW HLQH

(QWZLFNOXQJ GHU .RPPXQDOHQ *H

PHLQVFKDIWVVWHOOH I U 9HUZDOWXQJVYHU

HLQIDFKXQJ .*6W (V QLPPW DXVJH

KHQG LQVEHVRQGHUH YRQ IU KHQ DQJHO

VlFKVLVFKHQ (QWZLFNOXQJHQ EHUHLWV YRU

KDQGHQH $QVlW]H GHU 9HUZDOWXQJVOHK

UH GHU 3ROLWLNZLVVHQVFKDIW VRZLH GHV

ZHLWHUHQ VR]LRORJLVFKH VR]LDOSV\FKR

ORJLVFKH XQG YRU DOOHP EHWULHEVZLUW

VFKDIWOLFKH $QVlW]H DXI XQG YHUVXFKW

DXV GHU 9HUELQGXQJ YRQ |IIHQWOLFKHP

$XV GHP %'95

6HNWRU XQG 0DQDJHPHQWZLVVHQ DXV

GHP %HUHLFK 8QWHUQHKPHQVWKHRULH XQG

8QWHUQHKPHQVSUD[LV .RQ]HSWH I U HLQH

/HLVWXQJVVWHLJHUXQJ GHU |IIHQWOLFKHQ

9HUZDOWXQJ ]X HQWZLFNHOQ 'DV 0RGHOO

VROOWH XUVSU QJOLFK GHU (IIL]LHQ]VWHLJH

UXQJ GHU NRPPXQDOHQ 9HUZDOWXQJV

WUlJHU GLHQHQ XQG ZXUGH I U GLH /HLV

WXQJVYHUZDOWXQJ HQWZLFNHOW GHUHQ

6WUXNWXUHQ GHQHQ HLQHV SULYDWZLUW

VFKDIWOLFK RUJDQLVLHUWHQ XQG DXI *H

ZLQQHU]LHOXQJ JHULFKWHWHQ 8QWHUQHK

PHQV QRFK DP HKHVWHQ JOHLFKHQ ,P

(UJHEQLV VROOHQ ]HQWUDOH %HUHLFKH GHU

9HUZDOWXQJ XPJHVWDOWHW G K LKUH WUD

GLWLRQHOO KLHUDUFKLVFK JHJOLHGHUWH XQG

VWDUN DUEHLWVWHLOLJH 6WUXNWXU ]XJXQVWHQ

HLJHQYHUDQWZRUWOLFK KDQGHOQGHU GH

]HQWUDOHU (LQKHLWHQ VR YHUlQGHUW ZHU

GHQ GDVV LKUH 6WUXNWXU LP (QGDXVEDX

GHUMHQLJHQ HLQHV :LUWVFKDIWVEHWULHEHV

JOHLFKW .RQ]HUQVWUXNWXU

$QGHUV DOV GLH WUDGLHUWH 6WHXHUXQJ

QDFK GHP NDPHUDOLVWLVFKHQ 3ULQ]LS ZLOO

GDV QHXH 6WHXHUXQJVPRGHOO ZLU

NXQJVRULHQWLHUW VWHXHUQ (V VROO IRUW

DQ QLFKW PHKU QXU *HOG LQ +DXVKDOWV

DQVlW]HQ XQG 6WHOOHQSOlQHQ EHUHLWJH

VWHOOW XQG EHVWLPPWHQ $XIJDEHQ ]XJH

RUGQHW ZHUGHQ LQ GHU EOR‰HQ XQG

GXUFK GLH +DXVKDOWV EHUZDFKXQJ XQG

GLH 5HFKQXQJVK|IH NDXP JHVW W]WHQ

+RIIQXQJ GDVV GDPLW ZLUNOLFK GDV JH

VFKLHKW ZDV GHU %XGJHWJHEHU EHDE

VLFKWLJW 0DQ VDJW LKU G K GHU NODVVL

VFKHQ +DXVKDOWVZLUWVFKDIW QDFK GDVV

VLH GHU 9HUVFKZHQGXQJ 9RUVFKXE OHLV

WHW ZHLO HV DQ HLQHU EHUSU IEDUHQ

9HUELQGXQJ ]ZLVFKHQ EHUHLWJHVWHOOWHQ

5HVVRXUFHQ XQG $UEHLWVHUJHEQLVVHQ

IHKOW 'HVKDOE VROO GLHVH VRJHQDQQWH

,138767(8(581* GXUFK HLQH HIIHNWL

YHUH $UW GHU 6WHXHUXQJ DEJHO|VW ZHU

GHQ %HL $QZHQGXQJ GHU QHXHQ 6WHX

HUXQJ VROO QXQ QLFKW PHKU GLH 7lWLJNHLW

VRQGHUQ GHU (UIROJ ILQDQ]LHUW ZHUGHQ

'HU ]HQWUDOH *HGDQNH GHV 6\VWHPV LVW

GDKHU GLH 28738725,(17,(581*

)ROJHULFKWLJ VROOHQ GLH SURGX]LHUHQGHQ

(LQKHLWHQ I U GLH 2UJDQLVDWLRQ LKUHU

3URGXNWLRQ PHKU (LJHQVWlQGLJNHLW HU

KDOWHQ 'H]HQWUDOLVLHUXQJ EHL LKQHQ


$XV GHP %'95

VROO $XIJDEH .RPSHWHQ] XQG 9HUDQW

ZRUWXQJ G K YRU DOOHP GLH .RVWHQYHU

DQWZRUWXQJ ]XVDPPHQJHI KUW ZHUGHQ

$.9 3ULQ]LS

'XUFK GLH $XVULFKWXQJ DXI GDV 3UR

GXNW GHQ 2XWSXW GLH EHLP % UJHU DQ

NRPPHQGH 9HUZDOWXQJVOHLVWXQJ ZLUG

GDV 3URGXNW ]XP =HQWUDOEHJULII GHV

6\VWHPV 'DV 3URGXNW ELOGHW YHUHLQ

IDFKW GLH JHZ QVFKWH $X‰HQZLUNXQJ

GHV 9HUZDOWXQJVKDQGHOQV DE XQG ELH

WHW GHQ $QVDW] I U GLH 6WHXHUXQJ

'XUFK GLH .RVWHQ XQG /HLVWXQJVUHFK

QXQJ ZHUGHQ GHP 3URGXNW GLH DQ GHQ

YHUVFKLHGHQHQ EHWHLOLJWHQ 6WHOOHQ DQ

IDOOHQGHQ .RVWHQ VHLQHU (UVWHOOXQJ ]X

JHRUGQHW XP HLQH 3URGXNW

.RVWHQSDXVFKDOH )DOOSDXVFKDOH ]X

EHVWLPPHQ 'LHVH 3DXVFKDOH PXOWLSOL

]LHUW PLW GHU =DKO GHU JHZ QVFKWHQ

3URGXNWH HUJLEW GDV %XGJHW DXV GHP

GDQQ JUXQGVlW]OLFK DOOH .RVWHQ GHU

'LHQVWVWHOOH DE]XGHFNHQ VLQG NHLQH

.RVWHQ DP %XGJHW YRUEHL NHLQH .RVWHQ

RKQH 3URGXNWEH]XJ

'LH 6ROO :HUWH I U 0HQJH XQG 4XDOLWlW

GHU JHZ QVFKWHQ 3URGXNWH VLQG *H

JHQVWDQG HLQHU IODQNLHUHQGHQ /HLV

WXQJVYHUHLQEDUXQJ ]ZLVFKHQ *HOGJH

EHU XQG SURGX]LHUHQGHU 'LHQVWVWHOOH

'LH 'LHQVWVWHOOH YHUGLHQW VLFK LKU %XG

JHW GXUFK GLH 3URGXNWLRQ

'XUFK GDV %HULFKWVZHVHQ XQG VRQVWLJH

'DWHQHUKHEXQJ ZLUG GLH 9HUZDOWXQJV

HLQKHLW GDEHL YRQ HLQHU &RQWUROOLQJ

VWHOOH EHUZDFKW %HL HUKHEOLFKHQ $E

ZHLFKXQJHQ GHU ,VW YRQ GHQ 6ROOZHU

WHQ XQG QDFK 0D‰JDEH HLQHU 8UVD

FKHQDQDO\VH NRPPW HV ]X HLQHP 6WHX

HUXQJVHLQJULII GHU ) KUXQJ &RQWURO

OLQJ 'LH )ROJHQ GLHVHU 0D‰QDKPHQ

VLQG ZLHGHUXP *HJHQVWDQG GHU hEHU

ZDFKXQJ HWF

OLQJ

5HJHONUHLV GHV &RQWURO

'LH 0|JOLFKNHLW ]X UHODWLY IUHLHU 9HUI

JXQJ EHU GLH %XGJHWPLWWHO DOOHLQ VROO

EHUHLWV GLH 0LWDUEHLWHU ]X K|KHUHU

/HLVWXQJ PRWLYLHUHQ KLQ]X NRPPW GLH

0|JOLFKNHLW YRQ $QUHL]HQ HWZD GXUFK

HLJHQYHUDQWZRUWOLFKH 9HUZHQGXQJ YRQ

%XGJHWUHVWHQ $QUHJXQJHQ I U GDV

&RQWUROOLQJ ZLH DXFK $QVSRUQ ]X JU|

‰HUHU /HLVWXQJ VROO DXV GHP %HQFKPDU

NLQJ JHZRQQHQ ZHUGHQ GHP /HLV

WXQJVYHUJOHLFK PHKUHUHU (LQKHLWHQ

'DV ZLUNOLFK 1HXH DQ GLHVHU ,GHH LVW

GDVV QLFKW PHKU QXU *HOG EHUHLWJHVWHOOW

VRQGHUQ JOHLFK]HLWLJ LP 'HWDLO IHVWJH

OHJW ZLUG ZDV GDPLW ]X JHVFKHKHQ

KDW 'DQDFK LVW HV HUIRUGHUOLFK DOOH $U

EHLWVHUJHEQLVVH HLQHU 'LHQVWVWHOOH LQ

)RUP VRJHQDQQWHU 3URGXNWH DE]XELO

GHQ XQG ]ZDU QDFK $UW 0HQJH XQG

4XDOLWlW 'LH KLHUI U YRUDXVVLFKWOLFK

DXI]XZHQGHQGHQ .RVWHQ VLQG LP 9RU

DXV ]X HUPLWWHOQ XQG LQ )RUP YRQ SULQ

]LSLHOO QDFK REHQ DEJHVFKORVVHQHQ

%XGJHWV DQ GLH 'LHQVWVWHOOHQ ]X YHUJH

EHQ 'LHVH KDEHQ KLHUDXV DOOH LKUH

.RVWHQ ]X GHFNHQ 0DQ NDQQ VDJHQ

GDVV GLH $UEHLWVHUJHEQLVVH G K GLH

3URGXNWH YRP +DXVKDOWVJHVHW]JHEHU

]XP )HVWSUHLV EHVWHOOW ZHUGHQ (WZD

DXIWUHWHQGH 0HKUNRVWHQ VLQG JUXQG

VlW]OLFK GXUFK (LQVSDUXQJHQ DQ DQGH

UHU 6WHOOH DXI]XEULQJHQ 1DFKVFKOlJH

JLEW HV SULQ]LSLHOO QLFKW 'HFNHOXQJ

'XUFK /HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJHQ GLH DQ

GHU %HK|UGHQVSLW]H EHJLQQHQG ELV KLQ

XQWHU ]XP HLQ]HOQHQ $PWVZDOWHU DEJH

VFKORVVHQ ZHUGHQ HQWVWHKW HLQ 6\VWHP

GHU 6HOEVWYHUSIOLFKWXQJ =XVlW]OLFK ZLUG

GLH (LQKDOWXQJ GHU 9RUJDEHQ GXUFK GDV

EHL GHU %HK|UGHQVSLW]H DQJHVLHGHOWH

&RQWUROOLQJ EHUZDFKW .RQWUROOH GXUFK

ODXIHQGH 6ROO ,VW 9HUJOHLFKH XQG ]X

VlW]OLFK $EZHLFKXQJVDQDO\VH VRZLH

6WHXHUXQJ

'XUFK =XRUGQXQJ GHV LQGLYLGXHOOHQ

5HVVRXUFHQYHUEUDXFKV ZLUG GDV HLQ]HO

QH 3URGXNW ]XP .RVWHQWUlJHU LP EH

WULHEVZLUWVFKDIWOLFKHQ 6LQQH G K HV

NDQQ GXUFK GLH =XRUGQXQJ GHU *HVWH

KXQJVNRVWHQ XQG LKUHQ 9HUJOHLFK PLW

GHQ HU]LHOWHQ (UO|VHQ HLQH $XVVDJH JH

WURIIHQ ZHUGHQ RE XQG LQZLHZHLW HLQ

3URGXNW LQ GHU /DJH LVW GLH I U VHLQH

(UVWHOOXQJ DQIDOOHQGHQ .RVWHQ ]X WUD

JHQ G K HUZLUWVFKDIWHQ 'LH VR JH

ZRQQHQH .RVWHQWUDQVSDUHQ] HUP|J

OLFKW RSHUDWLYHV XQG VWUDWHJLVFKHV

&RQWUROOLQJ G K VWHXHUQGH (LQJULIIH

DXI XQWHUVFKLHGOLFKHQ (EHQHQ GHV

/HLVWXQJVSUR]HVVHV 'DV LVW GDV HLJHQW

OLFK 1HXH GLHVHV XQPLWWHOEDU DXV GHU

3ULYDWZLUWVFKDIW EHUQRPPHQHQ XQG

GRUW VHLW ODQJHP VHOEVWYHUVWlQGOLFKHQ

.RQ]HSWV .RVWHQGHFNXQJ LVW LQGHVVHQ

LQ GHU 9HUZDOWXQJ ² DQGHUV DOV LQ GHU

8QWHUQHKPHQVZLUNOLFKNHLW UHJHOPl‰LJ

QXU LQ 7HLOEHUHLFKHQ GHU )DOO (V OlVVW

VLFK DEHU DXFK KLHU MHGHQIDOOV IHVWVWHO

OHQ ZLH KRFK GHU .RVWHQGHFNXQJV

JUDG HLQHV 3URGXNWHV LVW

'LH )RUGHUXQJ QDFK .RVWHQWUDQVSDUHQ]

EHGLQJW HLQH .RVWHQ XQG /HLVWXQJV

UHFKQXQJ QDFK EHWULHEVZLUWVFKDIWOL

FKHQ *UXQGVlW]HQ 'RSSLN LQ GHU GLH

.RVWHQ GHQ (UO|VHQ JHJHQ EHUJHVWHOOW

ZHUGHQ 'HPJHJHQ EHU EHLQKDOWHW GLH

KHUN|PPOLFKH +DXVKDOWVUHFKQXQJ

.DPHUDOLVWLN OHGLJOLFK HLQH *HJHQ

EHUVWHOOXQJ YRQ +DXVKDOWVDQVlW]HQ LP

+LQEOLFN DXI $XVJDEHQ HLQHUVHLWV XQG

(LQQDKPHQ DQGHUHUVHLWV RKQH $XVVD

JHQ GDU EHU ]X WUHIIHQ ZDV PLW GHQ

MHZHLOV JHWlWLJWHQ $XVJDEHQ HUUHLFKW

ZHUGHQ VROO

,Q GHU 3ULYDWZLUWVFKDIW ZLUG GLH .RVWHQ

XQG /HLVWXQJVUHFKQXQJ DOV HLQ ZHVHQW

OLFKHV +LOIVPLWWHO ]XU (UIDVVXQJ GHU

8QWHUQHKPHQVZLUNOLFKNHLW EHJULIIHQ

6LH ELOGHW DOOH GHP HLJHQWOLFKHQ %H

WULHEV]ZHFN GLHQHQGHQ 9RUJlQJH LQ

QHUKDOE HLQHV 8QWHUQHKPHQV ]DKOHQ

Pl‰LJ DE 6LH VWHOOW .RVWHQ XQG /HLV

WXQJHQ GHU *HVFKlIWVWlWLJNHLW JHJHQ

EHU XQG HUPLWWHOW VR GHQ GXUFK 3UR

GXNWLRQ XQG DQVFKOLH‰HQGHQ 9HUNDXI

GHU 3URGXNWH HUZLUWVFKDIWHWHQ 8QWHU

QHKPHQVHUIROJ =XVDPPHQ PLW GHU

)LQDQ]EXFKKDOWXQJ ELOGHW GLH .RVWHQ

UHFKQXQJ GDV EHWULHEOLFKH 5HFKQXQJV

ZHVHQ ,Q GHU |IIHQWOLFKHQ 9HUZDOWXQJ

KLHU]X VLQG LQ GHP YRUOLHJHQGHQ (U

OlXWHUXQJV]XVDPPHQKDQJ YHUHLQID

FKHQG DXFK GLH *HULFKWH ]X UHFKQHQ

ZLUG GLH .RVWHQ XQG /HLVWXQJVUHFK

QXQJ LQ $QOHKQXQJ DQ GLH EHWULHEV

ZLUWVFKDIWOLFKH 7HUPLQRORJLH DOV HLQ

,QVWUXPHQW EHJULIIHQ GDV GLH .RVWHQ

GLH EHL GHU /HLVWXQJVHUVWHOOXQJ HQWVWH

KHQ VDFK]LHOEH]RJHQHU 5HDOJ WHU

YHUEUDXFK HUIDVVW XQG YHUXUVDFKXQJV

JHUHFKW ]XRUGQHW XQG VR GD]X EHLWUlJW

GLH .RVWHQ XQG /HLVWXQJVWUDQVSDUHQ]

]X YHUEHVVHUQ 'D ² DQGHUV DOV LQ GHU

3ULYDWZLUWVFKDIW ² GLH 3URGXNWH LQ GHU

|IIHQWOLFKHQ 9HUZDOWXQJ QLFKW JOHLFK

VDP GXUFK GHQ 8QWHUQHKPHQV]ZHFN

YRUJHJHEHQ VLQG NRPPW GHU 'HILQLWLRQ

YRQ 3URGXNWHQ HLQH HQWVFKHLGHQGH %H

GHXWXQJ ]X 6LH VLQG DXV GHQ JHVHW]

OLFK RGHU DEHU DQGHUZHLWLJ GXUFK GHQ

SROLWLVFKHQ :LOOHQ IHVWJHOHJWHQ =LHOHQ

XQG $XIJDEHQ GHU MHZHLOLJHQ 2UJDQL

VDWLRQVHLQKHLW DE]XOHLWHQ

8PVHW]XQJ GHV 160

LQ GHQ %XQGHVOlQGHUQ

'LH $UEHLWVJUXSSH KDWWH GLH /DQGHVYHU

ElQGH LP 6HSWHPEHU JHEHWHQ

EHU GHQ 6WDQG GHU (LQI KUXQJ GHV

160 LQ LKUHQ %XQGHVOlQGHUQ ]X EH

ULFKWHQ /HLGHU KDEHQ QLFKW DOOH /DQGHV

YHUElQGH JHDQWZRUWHW

'LH 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW LVW

QDFK GHQ YRUOLHJHQGHQ $QJDEHQ LQ

K|FKVW XQWHUVFKLHGOLFKHP 0D‰H LQ GLH

(LQI KUXQJ GHV 160 HLQJHEXQGHQ 'HU

%RJHQ UHLFKW YRQ GHU %HWHLOLJXQJ DQ

HLQHU $UEHLWVJUXSSH I U GLH JHVDPWH

-XVWL] VR LQ %HUOLQ ELV ]XU (LJHQEXG

JHWLHUXQJ XQWHU (LQVFKOXVV VlPWOLFKHU

������������������Ã


DXFK 3HUVRQDO .RVWHQ XQG $XVODJHQ

LQ 5HFKWVVDFKHQ VR LQ %UHPHQ ,Q HL

QLJHQ %XQGHVOlQGHUQ ZLUG DQ HLQHU

('9 JHVW W]WHQ .RVWHQ

/HLVWXQJVUHFKQXQJ JHDUEHLWHW EHU

ZLHJHQG DXI GHU %DVLV YRQ 6$3 5

,QVJHVDPW EHILQGHW VLFK GLH -XVWL] RI

IHQEDU LQ HLQHU (USUREXQJVSKDVH PLW

XQWHUVFKLHGOLFKHU

)DFKJHULFKWVEDUNHLW

(LQELQGXQJ GHU

6RZHLW QDFK GHQ 5 FNPHOGXQJHQ IHVW

]XVWHOOHQ LVW LVW GLH (LQI KUXQJ GHV

160 DP ZHLWHVWHQ LQ %DGHQ

: UWWHPEHUJ GRUW 16, JHQDQQW IRUW

JHVFKULWWHQ 'RUW JLOW I U GLH HLQ]HOQHQ

(OHPHQWH GHV 160 GHU]HLW IROJHQGHV

D

'H]HQWUDOH %XGJHWLHUXQJ

'DV %XGJHW ZLUG GHU 9HUZDOWXQJV

JHULFKWVEDUNHLW LQVJHVDPW ]XJHWHLOW

XQG VRGDQQ QDFK $EVSUDFKH DXI

GLH HLQ]HOQHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWH

DXIJHWHLOW 'LH 7LWHO VLQG ZHLWHVWJH

KHQG JHJHQVHLWLJ GHFNXQJVIlKLJ

1LFKW ]XP %XGJHW JHK|UHQ GLH

MXVWL]VSH]LILVFKHQ QLFKW VWHXHUEDUHQ

$XVJDEHQ ZLH $XVODJHQ LQ 5HFKWV

VDFKHQ EHL GHQHQ EHNDQQWHUPD‰HQ

] % 'ROPHWVFKHUNRVWHQ YRU DOOHP LQ

$V\OVDFKHQ NRVWHQLQWHQVLY VLQG

$XFK GLH DXV +DXVKDOWVVWHOOHQ EH

]DKOWHQ 3HUVRQDONRVWHQ JHK|UHQ

QLFKW ]XP %XGJHW ZRKO DEHU VRQV

WLJH 3HUVRQDONRVWHQ $XVKLOIHQ 5HL

QLJXQJVGLHQVWH VRZLH ,QYHVWLWLR

QHQ 8QWHU EHVWLPPWHQ 9RUDXVVHW

]XQJHQ LVW DXFK HLQH .DSLWDOLVLH

UXQJ QLFKW EHVHW]WHU 6WHOOHQ P|J

E

OLFK VRJ 6DFKPLWWHOVFK|SIXQJ DXV

(LQVSDUXQJ GHU 1LFKWEHVHW]XQJ YRQ

6WHOOHQ

$XI GLH ULFKWHUOLFKH 7lWLJNHLW KDW GLH

(LJHQEXGJHWLHUXQJ XQPLWWHOEDU

NHLQHQ (LQIOXVV 0LWWHOEDU LVW VLH

YRUWHLOKDIW ZHLO VLH HV HUP|JOLFKW

RKQH HLQ Å'H]HPEHUILHEHU´ JH

ULFKWVVSH]LILVFKHQ %HGDUI ]X GH

FNHQ (EHQVR NDQQ GXUFK GLH $XI

WHLOXQJ GHV -DKUHVEXGJHWV DXI GLH

HLQ]HOQHQ *HULFKWH LQ HLJHQHU 9HU

DQWZRUWXQJ GHU 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW IOH[LEOHU DXI GHQ LQGL

YLGXHOOHQ %HGDUI GHV MHZHLOLJHQ *H

ULFKWV ² ] % ]XP $XVJOHLFK YRQ

6WDQGRUWQDFKWHLOHQ ² UHDJLHUW ZHU

GHQ 'LH (LQULFKWXQJ YRQ %XGJHW

UlWHQ RGHU NRPPLVVLRQHQ EHL GHQ

HLQ]HOQHQ *HULFKWHQ ZXUGH GLVNX

WLHUW DEHU QLFKW LQVWLWXWLRQDOLVLHUW

(V N|QQWH VLQQYROO VHLQ KLHUDQ

ZHLWHU ]X DUEHLWHQ ZHQQJOHLFK

EHUHLWV MHW]W VFKRQ $XVJDEHQ LP

������������������Ã

(LQ]HOIDOO LQIRUPHOO *HJHQVWDQG YRQ

*HVSUlFKHQ GHU *HVFKlIWVOHLWXQJ

PLW 9HUWUHWHUQ GHU 5LFKWHUVFKDIW

XQG DQGHUHQ 0LWDUEHLWHU VLQG ,Q

1RUGUKHLQ :HVWIDOHQ LVW LP hEULJHQ

GXUFK 5XQGYHUI JXQJ GHV -XVWL]

PLQLVWHULXPV YRP JH

UHJHOW GDVV GLH 5LFKWHU XQG 3HUVR

QDOUlWH EHU GLH EHDEVLFKWLJWH 9HU

ZHQGXQJ GHV %XGJHWV LP =XVDP

PHQKDQJ PLW GHP 160 ]X XQWHU

ULFKWHQ VLQG ,QVJHVDPW ZLUG GLH (L

JHQEXGJHWLHUXQJ SRVLWLY EHZHUWHW

ZHLO VLH LQ HLQHP IU KHU XQJHDKQ

WHQ 0D‰ HUODXEW GLH YHUI JEDUHQ

0LWWHO ]LHOJHQDX XQG VDFKJHUHFKW

HLQ]XVHW]HQ 'LHV LVW DOOHUGLQJV QXU

VRODQJH P|JOLFK DOV GHQ 9HUZDO

WXQJVJHULFKWHQ QLFKW DXFK GLH QLFKW

VWHXHUEDUHQ $XVJDEHQ EHUDQW

ZRUWHW ZHUGHQ

.RVWHQ XQG /HLVWXQJV

UHFKQXQJ ./5

'LH ./5 LVW LQ %DGHQ : UWWHPEHUJ PLW

GHU (LJHQEXGJHWLHUXQJ YHUEXQGHQ 'D

VLH DXI HLQHU VRJHQDQQWHQ NRVWHQWUl

JHURULHQWLHUWHQ =HLW XQG 0HQJHQHUIDV

VXQJ EHUXKW XP GLH HQWVWHKHQGHQ

.RVWHQ GHQ HLQ]HOQHQ .RVWHQWUlJHUQ

Å3URGXNWHQ´ ]XRUGQHQ ]X N|QQHQ LVW

GLHVHU %HUHLFK KRFKVHQVLEHO GD HU

JUXQGVlW]OLFK DXFK GLH 0|JOLFKNHLW HU

|IIQHQ N|QQWH GLH Å3URGXNWLYLWlW´ GHV

HLQ]HOQHQ 5LFKWHUV ]X HUIDVVHQ $OV HLQ

VROFKHV (UIDVVXQJVPLWWHO LVW 3HEE†\

YRUJHVHKHQ YJO GD]X XQWHQ

'D 3HEE†\ I U GLH 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW GHU]HLW QRFK QLFKW YHUI J

EDU LVW HUIROJW GLH ./5 QRFK DXI HLQHU

=XRUGQXQJ GHU 3URGXNWH ]X LQVJHVDPW

6DFKJHELHWHQ .RPPXQDO XQG $E

JDEHQUHFKW .XOWXUUHFKW :LUWVFKDIWV

3ROL]HL XQG 8PZHOWVFKXW]UHFKW $XV

OlQGHUUHFKW $V\OUHFKW 5DXPRUGQXQJ

XQG %DXUHFKW gIIHQWOLFKHU 'LHQVW XQG

3HUVRQDOYHUWUHWXQJ 6R]LDOUHFKW VRQVWL

JH 9HUIDKUHQ 'LH =HLW XQG 0HQJHQ

HUIDVVXQJ GHU ULFKWHUOLFKHQ 7lWLJNHLW I U

GLHVH *HELHWH HUIROJW DOOHUGLQJV QLFKW

YRQ )DOO ]X )DOO VRQGHUQ DXI GHU

*UXQGODJH IUHLZLOOLJHU $XI]HLFKQXQ

JHQ ]X %HJLQQ GHU (LQI KUXQJ GHU (L

JHQEXGJHWLHUXQJ 6HLQHU]HLW KDWWHQ

.DPPHUQ E]Z %HULFKWHUVWDWWHU EHL GHQ

HLQ]HOQHQ *HULFKWHQ EHU HLQHQ =HLW

UDXP YRQ PHKUHUHQ 0RQDWHQ GXUFK

HQWVSUHFKHQGH =HLWDXIVFKULHEH GHQ

$QWHLO GHU HLQ]HOQHQ 6DFKJHELHWH DQ

GHU ULFKWHUOLFKHQ 7lWLJNHLW DXIJH]HLFK

QHW 'LH NRQNUHWHQ $XIVFKULHEH ZXUGHQ

GXUFK HLQ ]XU 9HUI JXQJ JHVWHOOWHV

$XV GHP %'95

3URJUDPP VROFKHUPD‰HQ DJJUHJLHUW

GDVV GLH $XVZHUWXQJ NHLQHUOHL 5 FN

VFKO VVH DXI TXDOLWDWLYH RGHU TXDQWLWD

WLYH $VSHNWH GHU ULFKWHUOLFKHQ 7lWLJNHLW

GHU %HWHLOLJWHQ HUODXEWH 'LHVH *HZlKU

HUP|JOLFKWH HUVW GLH $XI]HLFKQXQJHQ

&RQWUROOLQJ

3UDNWLVFKH (UIDKUXQJHQ JLEW HV QRFK

QLFKW (V ZLUG DE]XZDUWHQ VHLQ RE HV

KLHU QDFK (LQI KUXQJ HLQHU GHWDLOOLHU

WHUHQ ./5 DQGHUV DOV ELVODQJ ]X 9HUVX

FKHQ HLQHU (LQIOXVVQDKPH NRPPHQ

ZLUG

4XDOLWlWVPDQDJHPHQW

9RQ EHVRQGHUHU %HGHXWXQJ LVW GDV

4XDOLWlWVPDQDJHPHQW 'LH EHL GHQ

*HULFKWHQ JHELOGHWHQ =LUNHO .RPPLVVL

RQHQ R l DUEHLWHQ XQDEKlQJLJ YRQ GHU

*HVFKlIWVOHLWXQJ GLH VLH DOOHUGLQJV

XQWHUVW W]W ,KUH 7KHPHQ VLQG QHEHQ

DOOJHPHLQHQ $VSHNWHQ GHU ULFKWHUOLFKHQ

$UEHLW L H 6 YRU DOOHP $EOlXIH LQ GHU

*HULFKWVRUJDQLVDWLRQ =XVDPPHQDUEHLW

YRQ .DPPHU XQG 6HUYLFHHLQKHLW GDV

(UVFKHLQXQJVELOG GHV *HULFKWV QDFK

DX‰HQ VRZLH VHLQH Å.XQGHQIUHXQGOLFK

NHLW´ 'LH $UEHLWVJUXSSHQ VHW]HQ VLFK

XQWHUVFKLHGOLFK QXU DXV ULFKWHUOLFKHP

3HUVRQDO RGHU DXFK DXV ULFKWHUOLFKHP

XQG 8QWHUVW W]XQJVSHUVRQDO ]XVDP

PHQ 'LH (UJHEQLVVH VLQG QLFKW I U HLQH

9HU|IIHQWOLFKXQJ QDFK DX‰HQ EH

VWLPPW VRQGHUQ GLHQHQ DOOHLQ 9HUEHV

VHUXQJHQ DP NRQNUHWHQ *HULFKW $OOHU

GLQJV ZLUG GHU]HLW DXFK EHUOHJW HLQ

JHPHLQVDPHV 7UHIIHQ GHU MHZHLOLJHQ

$UEHLWVJUXSSHQ I U HLQHQ (UIDKUXQJV

DXVWDXVFK ]X YHUDQVWDOWHQ *HJHQVWDQG

GHU $UEHLW ZDUHQ X D XPIDQJUHLFKH

8PIUDJHQ EHLP ULFKWHUOLFKHQ XQG

QLFKWULFKWHUOLFKHQ 3HUVRQDO XQG GHUHQ

$XVZHUWXQJ 8PIUDJHQ EHL $QZlOWHQ

XQG %HK|UGHQ VLQG HEHQIDOOV LQ GHQ

%OLFN JHQRPPHQ DEHU ELVODQJ VRZHLW

EHNDQQW QRFK QLFKW HUIROJW $XI JUR‰H

5HVRQDQ] VLQG IHUQHU *HVSUlFKVUXQGHQ

EHLP 9* )UHLEXUJ JHVWR‰HQ GLH GHP

=LHO GLHQWHQ GLH =XVDPPHQDUEHLW PLW

%HK|UGHQ XQG $QZlOWHQ ]X YHUEHVVHUQ

6ROFKH *HVSUlFKVNUHLVH ZXUGHQ I U

GDV DOOJHPHLQH $XVOlQGHUUHFKW ZLH I U

GDV $V\OUHFKW VRZLH GDU EHU KLQDXV PLW

)DFKDQZlOWHQ I U 9HUZDOWXQJVUHFKW

GXUFKJHI KUW *UXQGODJH ZDU NHLQH

NRQNUHWHQ )lOOH DQ]XVSUHFKHQ VRQGHUQ

GLH =XVDPPHQDUEHLW JHQHUHOO ]X EH

VSUHFKHQ bKQOLFKH (UIDKUXQJHQ JLEW HV

LQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ

'LH (UIDKUXQJHQ PLW GHP 4XDOLWlWVPD

QDJHPHQW VLQG ELVODQJ JXW 'LH *H


$XV GHP %'95

VSUlFKVNUHLVH XQG 8PIUDJHQ KDEHQ

JH]HLJW GDVV EHU GLH HLJHQWOLFKH

ULFKWHUOLFKH $UEHLW KLQDXV %HGDUI DQ

HQWVSUHFKHQGHQ 'LVNXVVLRQHQ EHVWHKW

'DU EHU KLQDXV LVW IHVW]XVWHOOHQ GDVV

LQWHUQH 9HUEHVVHUXQJHQ DOV (UJHEQLV

GHV 4XDOLWlWVPDQDJHPHQWV QLFKW

VSHNWDNXOlU VLQG DEHU DXFK DWPRVSKl

ULVFK HLQHQ %HLWUDJ ]XP %HWULHEVNOLPD

OLHIHUQ N|QQHQ +LHUYRQ DEJHVHKHQ KDW

EHUHLWV GHU 8PVWDQG GDVV HV GDV 4XD

OLWlWVPDQDJHPHQW JLEW ]X HLQHU HU

K|KWHQ 6HQVLELOLWlW I U GLHVH 7KHPHQ

JHI KUW VRZHLW GDV IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ

NDQQ (LQ HIIHNWLYHV 4XDOLWlWVPDQDJH

PHQW VHW]W DOOHUGLQJV YRUDXV GDVV HV

YRQ GHU 5LFKWHUVFKDIW XQG GHP QLFKW

ULFKWHUOLFKHQ 'LHQVW JHWUDJHQ XQG QLFKW

YHURUGQHW ZLUG

3(%%†< )DFK

(LQ +LOIVPLWWHO I U GLH (LQI KUXQJ GHV

160 GDV GLH 9HUZDOWXQJVJHULFKWH LQ

DOOHQ %XQGHVOlQGHUQ LQ GHQ QlFKVWHQ

-DKUHQ PHKU RGHU ZHQLJHU VS UEDU

EHU KUHQ G UIWH LVW GDV 3HUVRQDOEH

GDUIVEHUHFKQXQJVV\VWHP DXI DQDO\WL

VFKHU *UXQGODJH ) U GLH RUGHQWOLFKH

*HULFKWVEDUNHLW KDW GLH %HUDWXQJVILUPD

$UWKXU $QGHUVHQ %XVLQHVV &RQVXOWLQJ

HLQ VROFKHV 0RGHOO EHUHLWV HQWZLFNHOW

ZREHL PLW HLQHU ÅYHUJOHLFKVZHLVH KR

KHQ 8QVLFKHUKHLW´ I U GDV -DKU

HLQ GHXWOLFKHU )HKOEHVWDQG EHL 5LFKWHUQ

XQG 6WDDWVDQZlOWHQ HUUHFKQHW ZRUGHQ

LVW 3(%%†< , XQG ,, V HWZD '5L=

6 II (V EHILQGHW VLFK GHU]HLW LQ

GHU 8PVHW]XQJVSKDVH ZREHL DE]X

ZDUWHQ EOHLEW RE GHU HUUHFKQHWH )HKO

EHVWDQG LQ GHU NRQNUHWHQ $QZHQGXQJ

]X .RQVHTXHQ]HQ I KUW ,P -XQL

KDW GLH -XVWL]PLQLVWHUNRQIHUHQ] EH

VFKORVVHQ GLHVHV 3URMHNW DXI GLH )DFK

JHULFKWVEDUNHLWHQ DXV]XGHKQHQ

3(%%†< )DFK (V VROO DOOH %HUXIVJUXS

SHQ GHV ULFKWHUOLFKHQ XQG QLFKWULFKWHU

OLFKHQ 'LHQVWHV LQ GHQ )DFKJHULFKWVEDU

NHLWHQ HUIDVVHQ 6RZHLW EHNDQQW ZRO

OHQ VLFK DOOH /lQGHU WHLOZHLVH JHJHQ

GHQ :LGHUVWDQG GHU *HULFKWH GDUDQ

EHWHLOLJHQ 0LW VHLQHU 9RUODJH ZLUG

ZRKO HWZD 0LWWH (QGH

QHQ VHLQ

]X UHFK

=LHO YRQ 3(%%†< )DFK LVW HV GLH ELVKH

ULJHQ YRQ /DQG ]X /DQG XQWHUVFKLHGOL

FKHQ ZHQLJ QDFKYROO]LHKEDUHQ XQG

GHVKDOE HEHQVR ZHQLJ DN]HSWLHUWHQ ²

Å3HQVHQVFKO VVHO´ GXUFK HLQ WUDQVSD

UHQWHV HLQKHLWOLFKHV 6\VWHP DXI GHU

*UXQGODJH HLQHV REMHNWLYHQ 9HUIDKUHQV

PLW ÅPDWKHPDWLVFK DQDO\WLVFKHU´ %DVLV

]X HUVHW]HQ $XVJDQJVJU|‰H GHV %H

UHFKQXQJVV\VWHPV VROO GLH GXUFK

VFKQLWWOLFKH %HDUEHLWXQJV]HLW I U GLH

Å*HVFKlIWH´ GHU )DFKJHULFKWH VHLQ (U

PLWWHOW ZHUGHQ P VVHQ GDI U GLH

'XUFKVFKQLWWVZHUWH GHV I U GLH (UOHGL

JXQJ GHU HLQ]HOQHQ 9HUIDK

UHQ 7lWLJNHLWHQ HUIRUGHUOLFKHQ =HLWDXI

ZDQGV XQG HLQ 6\VWHP YRQ =X XQG

$EVFKOlJHQ ]XU $EELOGXQJ XQWHU

VFKLHGOLFKHU GHQ $UEHLWVDXIZDQG EH

HLQIOXVVHQGHU )DNWRUHQ ] % GLH ,X.

$XVVWDWWXQJ $XV GHU GXUFKVFKQLWWOL

FKHQ %HDUEHLWXQJV]HLW XQG GHU -DKUHV

DUEHLWV]HLW HUUHFKQHW VLFK GDQQ GDV

-DKUHVSHQVXP GDV LQ 5HODWLRQ ]XP WDW

VlFKOLFKHQ *HVFKlIWVDQIDOO ZLHGHUXP

GHQ 3HUVRQDOEHGDUI HUJLEW

'UHK XQG $QJHOSXQNW GHV JHSODQWHQ

0RGHOOV LVW GLH (UPLWWOXQJ GHU GXUFK

VFKQLWWOLFKHQ %HDUEHLWXQJV]HLWHQ +LHU

PXVV ]XQlFKVW GHU JHVDPWH *HVFKlIWV

DQIDOO HLQHV *HULFKWV DOVR GLH 9HUIDKUHQ

XQG YHUIDKUHQVXQDEKlQJLJHQ 7lWLJ

NHLWHQ GXUFK HLQH VDFKJHUHFKWH *H

VFKlIWVJOLHGHUXQJ GDUJHVWHOOW ZHUGHQ

'DEHL VROO VR LVW YRUJHVHKHQ GLH 6\V

WHPDWLN GHU 3URGXNWUDKPHQSOlQH GHU

$UEHLWVJUXSSH Å1HXHV +DXVKDOWVZH

VHQ´ EHU FNVLFKWLJW ZHUGHQ %HL

3(%%†< , KDW VLFK JH]HLJW GDVV JHUDGH

I U GHQ ULFKWHUOLFKHQ %HUHLFK HLQH VWlU

NHUH 'LIIHUHQ]LHUXQJ YRU]XQHKPHQ LVW

DOV VLH GHU ELVKHULJH Å3HQVHQVFKO VVHO´

DXIZHLVW $QGHUHUVHLWV LVW HV QLFKW VLQQ

YROO *HVFKlIWH PLW QXU PDUJLQDOHU 3HU

VRQDOELQGXQJ DXI]XVFKO VVHOQ (LQH

hEHUQDKPH GHU 9Z* 6WDWLVWLN VFKHLGHW

GHVKDOE DXV *HIRUGHUW LVW HLQH

6FKZHUSXQNWELOGXQJ XQG NHLQH EOR‰H

6FKHLQJHQDXLJNHLW 'DVV DEJHVHKHQ

YRQ GHQ 6FKZLHULJNHLWHQ EHL GHU (U

PLWWOXQJ GHU GXUFKVFKQLWWOLFKHQ %HDU

EHLWXQJV]HLW DXFK LQ GHQ IROJHQGHQ

5HFKHQVFKULWWHQ GHU 7HXIHO LP 'HWDLO

VWHFNW OlVVW VLFK HWZD DQ GHU QXU

VFKHLQEDU HLQIDFKHQ *U|‰H GHU -DKUHV

DUEHLWV]HLW YHUGHXWOLFKHQ 6LH KlQJW

QLFKW QXU YRQ GHU YRQ /DQG ]X /DQG

XQWHUVFKLHGOLFKHQ $Q]DKO GHU )HLHUWD

JH VRQGHUQ DXFK YRQ GHU YRQ *HULFKW

]X *HULFKW YDULLHUHQGHQ )HKO]HLWHQ

TXRWH XQG QLFKW ]XOHW]W YRP $OWHU GHU

%HGLHQVWHWHQ DE ZHLO GLHVHV ZLHGHUXP

EHU GLH $Q]DKO GHU 8UODXEVWDJH EH

VWLPPW

) U GLH VR GLIIHUHQ]LHUWHQ *HVFKlIWH

P VVHQ GDQQ GLH %HDUEHLWXQJV]HLWHQ

HUPLWWHOW ZHUGHQ *UXQGODJH VROOHQ

YRUUDQJLJ IUHLZLOOLJH 6HOEVWDXIVFKUHL

EXQJHQ GHU 0LWDUEHLWHU EHL UHSUlVHQ

WDWLY DXVJHZlKOWHQ *HULFKWHQ GHU HUV

WHQ XQG ]ZHLWHQ ,QVWDQ] VHLQ hEHU GLH

=XYHUOlVVLJNHLW VROFKHU 'DWHQ OlVVW VLFK

QDW UOLFK WUHIIOLFK VWUHLWHQ 'LH (UKH

EXQJVPHWKRGLN LVW MHGHQIDOOV QLFKW ]X

OHW]W QDFK GHQ LQ GHU RUGHQWOLFKHQ *H

ULFKWVEDUNHLW JHVDPPHOWHQ (UIDKUXQJHQ

GXUFKDXV LQ GHU /DJH GHXWOLFK DXVVD

JHNUlIWLJHUH =DKOHQ ]X OLHIHUQ DOV VLH

JHJHQZlUWLJ YHUZHQGHW ZHUGHQ (QW

VFKHLGHQG LVW DOOHUGLQJV GDVV GLH .ROOH

JLQQHQ XQG .ROOHJHQ DQ GHQ DXVJH

ZlKOWHQ *HULFKWHQ GLH /DVW HLQHU P|J

OLFKVW JHQDXHQ XQG UHDOLVWLVFKHQ =HLW

HUIDVVXQJ DXI VLFK QHKPHQ 3(%%†< ,

KDW GHU $QRQ\PLWlW GLHVHU (UKHEXQJHQ

JUR‰HV *HZLFKW EHLJHPHVVHQ %HWRQW

VHL GDVV GDV *XWDFKWHQ GLH GXUFK

VFKQLWWOLFKHQ %HDUEHLWXQJV]HLWHQ HU

PLWWHOQ VROO HV LVW DOVR NHLQH ÅEHVWSUDF

WLFH 0HWKRGH´ YRUJHVHKHQ EHL GHU GHU

VHNWRUDO 6FKQHOOVWH GHQ 7DNW DQJLEW

3(%%†< )DFK ZLUG KLHUQDFK ]X HLQHP

ZHVHQWOLFKHQ (OHPHQW GHU .RVWHQ XQG

/HLVWXQJVUHFKQXQJ %HL VHLQHU %HZHU

WXQJ VLQG IROJHQGH *HVLFKWVSXQNWH ]X

EHU FNVLFKWLJHQ

• (V KDQGHOW VLFK XP HLQ HPSLULVFKHV

9HUIDKUHQ GDV GHQ ,VW =XVWDQG DE

]XELOGHQ YHUVXFKW 'DV EHGHXWHW

]XP HLQHQ GDVV QLFKW GDQDFK JH

IUDJW ZLUG ZLH ODQJH HLQ 9HUIDKUHQ

EHDUEHLWHW ZHUGHQ VROOWH HV ZLUG

YLHOPHKU XQWHUVWHOOW GDVV GLH WDW

VlFKOLFK JHPHVVHQH %HDUEHLWXQJV

]HLW UHFKWVVWDDWOLFKHQ $QIRUGHUXQ

JHQ JHQ JW 'DEHL ZLUG ]XQlFKVW

GLH Å%HDUEHLWXQJVJHVFKZLQGLJNHLW´

DOV =LHOZHUW IHVWJHVFKULHEHQ GLH

GXUFK GLH JHJHQZlUWLJH LQ GHQ

/lQGHUQ XQWHUVFKLHGOLFKH $UEHLWV

EHODVWXQJ JHSUlJW LVW RKQH LQ GLH

9HUJDQJHQKHLW RGHU =XNXQIW ]X EOL

FNHQ 'DPLW DEHU LVW GDV 6\VWHP

]XP DQGHUHQ PHWKRGLVFK ]ZLQ

JHQG DXI VWlQGLJH )RUWVFKUHLEXQJ

DQJHOHJW 'DV JLOW I U GLH 9HUZDO

WXQJVJHULFKWVEDUNHLW LQ JDQ] EH

VRQGHUHP 0D‰H 'HQQ EHL LKU VLQG

QLFKW QXU GLH (LQJDQJV]DKOHQ VWDU

NHQ 6FKZDQNXQJHQ XQWHUZRUIHQ

LQVEHV LP %HUHLFK $V\O DEHU HWZD

DXFK EHL 1& 9HUIDKUHQ R l VRQ

GHUQ DXFK GHU 3U IXQJVDXIZDQG

XQG GDPLW GLH %HDUEHLWXQJV]HLW

ZHJHQ VWlQGLJHU UHFKWOLFKHU bQ

GHUXQJHQ HWZD GXUFK GLH GLY Å%H

VFKOHXQLJXQJVJHVHW]H´ RGHU WDW

VlFKOLFKHU (QWZLFNOXQJHQ ] % LQ


GHQ +HUNXQIWVVWDDWHQ GHU $V\OVX

FKHQGHQ

'LH EXQGHVZHLWH =LHOULFKWXQJ GHV

3URMHNWV HUVFKHLQW GXUFKDXV VLQQ

YROO VW|‰W DEHU JHUDGH EHL GHU

������������������Ã


9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW DQ LP

PDQHQWH *UHQ]HQ (LQ HUKHEOLFKHU

7HLO GHU 9HUIDKUHQ EHXUWHLOW VLFK

QDFK /DQGHVUHFKW 'DULQ NDQQ HLQ

QLFKW XQHUKHEOLFKHU *UXQG I U 8Q

WHUVFKLHGH LQ GHQ %HDUEHLWXQJV]HL

WHQ OLHJHQ 'LHVHU 8PVWDQG ]HLJW


GDVV GLH %HVRQGHUKHLWHQ GHU HLQ]HO

QHQ )DFKJHULFKWVEDUNHLWHQ VRUJIlO

WLJ EHDFKWHW XQG LQ GDV 3URMHNW HLQ

JHEUDFKW ZHUGHQ P VVHQ

(V ZLUG PLW PHKU RGHU ZHQLJHU

JUR‰HU 8QVFKlUIH DOOHLQ GHU 3HUVR

QDOEHGDUI HUIDVVW $XI DQGHUH %HUHL

FKH ODVVHQ VLFK GLH HUPLWWHOWHQ

EXQGHVZHLWHQ 'XUFKVFKQLWWV]DKOHQ

DOOHQIDOOV PLW JUR‰HQ (LQVFKUlQNXQ

JHQ EHUWUDJHQ ,QVEHVRQGHUH N|Q

QHQ XQG VROOHQ VLH QLFKW DXI GLH

HLQ]HOQHQ 6SUXFKN|USHU RGHU JDU

5LFKWHU ÅKHUXQWHUJHEURFKHQ´ ZHU

GHQ $OV %HXUWHLOXQJVNULWHULXP LP

6LQQH HLQHV NRQNUHWHQ 5LFKWHUSHQ

VXPV VLQG VLH XQWDXJOLFK 8QWHU

GLHVHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ G UIWHQ

*HIDKUHQ I U GLH ULFKWHUOLFKH 8QDE

KlQJLJNHLW DXV]XVFKOLH‰HQ VHLHQ

*UHQ]HQ GHU hEHUWUDJXQJ

GHV 160 DXI GLH -XGLNDWLYH

'LH QHXH $UW GHU 6WHXHUXQJ KHEW VLFK

TXDOLWDWLY YRQ GHQ ELVKHULJHQ 6WHXH

UXQJVLQVWUXPHQWHQ +DXVKDOWVUHFKW

'LHQVWDXIVLFKW %HXUWHLOXQJVZHVHQ XQG

GHU (UKHEXQJ YRQ (UOHGLJXQJV]DKOHQ

DE 6LH LVW LQ GDV 6\VWHP HLQJHZREHQ

HUIROJW JOHLFKVDP YRQ LQQHQ KHUDXV

VWlQGLJ DOOXPIDVVHQG XQG YHUIDKUHQV

EHJOHLWHQG ('9 JHVW W]W ]HLWQDK 'LH

$QZHQGXQJ GHU ,QVWUXPHQWDULHQ GHV

1HXHQ 6WHXHUXQJVPRGHOOV DXI GLH *H

ULFKWH XQG LQ GHQ *HULFKWHQ ZlUH GDKHU

JHHLJQHW HLQ 0D‰ GHU $EKlQJLJNHLW GHU

5HFKWVSUHFKXQJ YRP +DXVKDOWVJHVHW]

JHEHU XQG YRU DOOHP DXFK YRQ GHQ -XV

WL]YHUZDOWXQJHQ ]X VFKDIIHQ ZHOFKHV

ZHLW EHU GDV 0D‰ GHU $EKlQJLJNHLW

KLQDXVJHKW GDV GXUFK GDV %XGJHWUHFKW

GHV 3DUODPHQWV XQG GDV 7lWLJZHUGHQ

GHU -XVWL]YHUZDOWXQJHQ LQ $QVHKXQJ

GHU JHJHQZlUWLJ DQJHZDQGWHQ 6WHXH

UXQJVLQVWUXPHQWH EHUHLWV HU]HXJW ZLUG

'HP VW QGH GHU *UXQGVDW] GHU *H

������������������Ã

ZDOWHQWHLOXQJ XQG KLHU QDPHQWOLFK GLH

EHVRQGHUH 6WHOOXQJ GHU UHFKWVSUHFKHQ

GHQ *HZDOW HQWJHJHQ 'LHV VFKOLH‰W

HLQH 1HXH 6WHXHUXQJ GHU *HULFKWH LQ

VRZHLW DXV DOV KLHUYRQ GHUHQ )XQNWLRQ

DOV 5HFKWVSUHFKXQJVRUJDQH EHWURIIHQ

LVW 'HQQ MHJOLFKH $X‰HQVWHXHUXQJ GHU

6SUXFKN|USHU LP +LQEOLFN DXI GLH

5HFKWVSUHFKXQJVIXQNWLRQ ZLGHUVSULFKW

GHU YHUIDVVXQJVUHFKWOLFKHQ $XVJHVWDO

WXQJ GHU 'ULWWHQ *HZDOW *HULFKWH VLQG

YRQ 9HUIDVVXQJV ZHJHQ DQGHUV ]X RU

JDQLVLHUHQ XQG ]X I KUHQ DOV GLH |I

IHQWOLFKH 9HUZDOWXQJ 2E GLH (LQI K

UXQJ GHV 160 LQ GHU 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW GHV HLQ]HOQHQ %XQGHVODQ

GHV JHJHQ GLHVH *UXQGVlW]H YHUVW|‰W

NDQQ LP %OLFN DXI GLH MHZHLOLJH OlQGHU

VSH]LILVFKH 8PVHW]XQJ QXU LP (LQ]HO

IDOO EHXUWHLOW ZHUGHQ XQG VROOWH GDKHU

GHU NULWLVFKHQ %HJOHLWXQJ GHU EHWURIIH

QHQ .ROOHJ,QQHQ XQWHUOLHJHQ ) U GLHVH

%HJOHLWXQJ VROOWHQ LQVEHVRQGHUH IRO

JHQGH *HVLFKWSXQNWH EHDFKWHW ZHUGHQ

• 'LH $QZHQGXQJ GHU ,QVWUXPHQWD

ULHQ GHV 1HXHQ 6WHXHUXQJVPRGHOOV

]LHOW GDUDXI DE GHQ 2XWSXW GHU

SURGX]LHUHQGHQ (LQKHLW QDFK $UW

8PIDQJ XQG 4XDOLWlW ]X EHHLQIOXV

VHQ 6RZHLW KLHUGXUFK LQ GLH 5HFKW

VSUHFKXQJVIXQNWLRQ GHU *HULFKWH

XQPLWWHOEDU RGHU DXFK QXU PLWWHO

EDU HLQJHJULIIHQ ZLUG VWHKW GHP

GLH DXVVFKOLH‰OLFKH %LQGXQJ GHU

5HFKWVSUHFKXQJ DQ *HVHW] XQG

5HFKW HQWJHJHQ *HVHW] XQG 5HFKW

VLQG GLH QDFK GHU 9HUIDVVXQJ HLQ]LJ

]XOlVVLJHQ 6WHXHUXQJVPLWWHO 1LFKW

GHU 3URGXNWH GHILQLHUHQGH %XGJHW

JHEHU VRQGHUQ QXU GHU *HVHW]JH

EHU JHJHEHQHQIDOOV GHU YHUIDV

VXQJVlQGHUQGH *HVHW]JHEHU GDUI

GLH $UW GHU XQG GLH $QIRUGHUXQJHQ

DQ GLH 4XDQWLWlW XQG GLH 4XDOLWlW

GHU ULFKWHUOLFKHQ $UEHLW EHVWLPPHQ

$XVN|PPOLFKH %XGJHWV VWHOOHQ VL

FKHU NHLQHQ (LQJULII LQ GLH ULFKWHUOL

FKH 8QDEKlQJLJNHLW GDU -HGRFK

ZlUH VFKRQ GHU 9HUVXFK GLH 5LFK

WHUVFKDIW LP 5DKPHQ GHU %XGJH

WLHUXQJ GXUFK HLQH NQDSSH %HPHV

VXQJ GHU 3URGXNWNRVWHQSDXVFKDOHQ

RGHU GLH MlKUOLFKH . U]XQJ GHUVHO

$XV GHP %'95

EHQ ]X ELOOLJHUHP $UEHLWHQ DQ]X

KDOWHQ HLQ PDVVLYHU (LQJULII LQ GLH

ULFKWHUOLFKH 8QDEKlQJLJNHLW XQG

ZLGHUVSUlFKH ]XVlW]OLFK GHU -XVWL]

JHZlKUXQJVSIOLFKW GHV 6WDDWHV 'LH

GHP DEVROXWHQ *HZDOWPRQRSRO

GHV 6WDDWHV NRPSOHPHQWlUH -XVWL]

JHZlKUXQJVSIOLFKW HUIRUGHUW GLH

*HZlKUXQJ HIIHNWLYHQ 5HFKWVFKXW

]HV +LHU]X KDW GHU 6WDDW VHLQH *H

ULFKWH LQVEHVRQGHUH VR DXV]XVWDW

WHQ ZLH HV HUIRUGHUOLFK LVW XP GLH

DQVWHKHQGHQ 9HUIDKUHQ RKQH YHU

PHLGEDUH 9HU]|JHUXQJ DE]XVFKOLH

‰HQ 'LH 5LFKWHUVFKDIW XQWHUOLHJW D

EHU VHOEVWYHUVWlQGOLFK GHP *HERW

]XU YROOVWlQGLJHQ (UI OOXQJ LKUHU

$XIJDEHQ QXU VRYLHO DQ 0LWWHOQ LQ

$QVSUXFK ]X QHKPHQ

GLQJW HUIRUGHUOLFK

ZLH XQEH

• 9HUIDVVXQJVUHFKW YHUELHWHW GHQ $E

VFKOXVV YRQ /HLVWXQJVYHUHLQEDUXQ

JHQ ]ZLVFKHQ GHU SROLWLVFKHQ ) K

UXQJ XQG GHQ *HULFKWVOHLWXQJHQ

XQG HUVW UHFKW GHQ HLQ]HOQHQ

6SUXFKN|USHUQ 'LH 5HFKWVSUH

FKXQJ GLHQW DOOHLQ GHP 5HFKW VLH

KDW NHLQHQ $XIWUDJJHEHU LP 6LQQH

GHV 160 ,KUH $XIJDEH ZLUG DOOHLQ

GXUFK GHQ 9HUIDVVXQJV *HVHW]

JHEHU GHILQLHUW $XV GHQ JOHLFKHQ

*U QGHQ VFKHLGHQ 9HUIDKUHQ ZLH

EHQFKPDUNLQJ RGHU EHVWSUDFWLFH


DXV PLW GHUHQ +LOIH GLH ULFKWHUOLFKH

7lWLJNHLW ]XPLQGHVW GXUFK VR]LDOHQ

'UXFN JHOHQNW XQG JHVWHXHUW ZHU

GHQ VROO

=XOlVVLJ XQG UHFKWOLFK XQEHGHQNOLFK

LVW GHU (LQVDW] YRQ (OHPHQWHQ GHV

160 EHUDOO GRUW ZR GLH 5HFKW

VSUHFKXQJVIXQNWLRQ QLFKW EHWURIIHQ

LVW +LHU VROOWH VLFK GHU 5LFKWHU GHU

GXUFK GHQ (LQVDW] GHU 6WHXHUXQJV

LQVWUXPHQWH RSWLPLHUWHQ 2UJDQLVD

WLRQV XQG $EODXIVWUXNWXUHQ EHGLH

QHQ XQG VR ]X HLQHP HIIL]LHQWHUHQ

$UEHLWHQ VHLQHV *HULFKWV EHLWUDJHQ

+LQZHLV GHU 5HGDNWLRQ

1U ZXUGH DOV %HVFKOXVV GHU

0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ GHV %'95 DP

LQ .DVVHO YHUDEVFKLHGHW


$XV GHP %'95

0LWWZRFK 0DL

8KU

)HVWYRUWUDJ

'HU PRGHUQH %XQGHVVWDDW 9RUDXVVHW

]XQJHQ I U HLQH OHLVWXQJVIlKLJH -XVWL]

9HUZDOWXQJ XQG :LUWVFKDIW

%XQGHVMXVWL]PLQLVWHULQ %ULJLWWH =\SULHV

$.

8KU

=XU *HVFKLFKWH GHV 9HUZDOWXQJVUHFKWV

GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG

3URI 'U 0LFKDHO 6WROOHLV

0D[ 3ODQFN ,QVWLWXW I U (XURSlLVFKH

5HFKWVJHVFKLFKWH

0RGHUDWRU

95L9*+ 'U $[HO 6FKXO] +HVV 9*+

6FKULIWI KUHU

5L9*+ +DQV +HXVHU +HVV 9*+

$.

0HGLDWLRQ LP 9HUZDOWXQJVUHFKW

D 5LFKWHULQ DP 9*

$QWMH 1LHZLVFK /HQQDUW]

9* +DQQRYHU

E )DFKDQZDOW I U 9HUZDOWXQJVUHFKW

'U 5DLQHU 9RVV 0HGLDWRU .|OQ

0RGHUDWRU

3UlVLGHQWLQ 6XVDQQH 6FKOLFKWLQJ

9* /HLS]LJ :LUWVFKDIWVPHGLDWRULQ

,+.

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* %HUQG

*URVFKXSS 9* 'UHVGHQ

$.

'LH 5HIRUP GHV %DXRUGQXQJVUHFKWV

LQ 'HXWVFKODQG

D 'LH %HGHXWXQJ GHU

0XVWHUEDXRUGQXQJ

0LQLVWHULDOUDW +HQQLQJ -lGH

2EHUVWH %DXEHK|UGH LP %D\HUL

VFKHQ 6WDDWVPLQLVWHULXP GHV ,QQHUQ

E 9RU] JH XQG 0lQJHO

GHU %DXRUGQXQJVUHIRUP

9RUVLW]HQGHU 5LFKWHU DP 29*

'U %HUQKDUG 6FKXOWH

29* 1RUGUKHLQ :HVWIDOHQ

9HUZDOWXQJVULFKWHUWDJ %UHPHQ

3URJUDPP

0RGHUDWRU

9L]HSUlVLGHQW $QGUHDV .QXWK

9* )UDQNIXUW 2GHU

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* 5XEHQ /DQJHU

9* 3RWVGDP

$.

)UHLKHLW XQG 6LFKHUKHLW QDFK GHP

6HSWHPEHU

D :ROIJDQJ %RVEDFK 0G%

6WHOOY 9RUVLW]HQGHU GHU

&'8 &68 %XQGHVWDJVIUDNWLRQ

E 3URI 'U * QWHU )UDQNHQEHUJ

-RKDQQ :ROIJDQJ *RHWKH

8QLYHUVLWlW )UDQNIXUW 0DLQ

0RGHUDWRU 3UlVLGHQW 3URI 'U .DUO

)ULHGULFK 0H\HU 29* 5KHLQODQG 3IDO]

6FKULIWI KUHU 9RUVLW]HQGHU 5LFKWHU DP

29* 'U :ROIJDQJ %LHU 29* 5KHLQ

ODQG 3IDO]

'RQQHUVWDJ 0DL

$. $

8KU

5HFKWVSUREOHPH GHU HXURSlLVFK

QDWLRQDOHQ 0HKUHEHQHQYHUZDOWXQJ

3URI 'U *HUG :LQWHU

)RUVFKXQJVVWHOOH I U (XURSlLVFKHV

8PZHOWUHFKW 8QLYHUVLWlW %UHPHQ

0RGHUDWRU

9RUVLW]HQGHU 5LFKWHU DP 9*

3URI 'U 8OULFK 5DPVDXHU

9* +DPEXUJ

6FKULIWI KUHU

5LFKWHULQ DP 9* 'U 6DELQH 6WXWK

9* %UHPHQ

$. $

9HUZDOWXQJVULFKWHU 6HOEVWYHUVWlQGQLV ²

4XDOLWlW ² /HJLWLPDWLRQ

3UlVLGHQW (FNDUW +LHQ %9HUZ*

0RGHUDWRU

3UlVLGHQW - UJHQ .LSS 29* %HUOLQ

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* 6WHSKDQ *URVFXUWK

9* %HUOLQ

$.

'HU *HVHW]HVYRUEHKDOW KHXWH

5LFKWHU GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV

3URI 'U :ROIJDQJ +RIIPDQQ 5LHP

0RGHUDWRU

3UlVLGHQW 'U 5ROI *HVWHIHOG

29* +DPEXUJ

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* .ODXV 7KRUZDUWK

9* +DPEXUJ

$.

6R]LDOKLOIHUHFKW LP 8PEUXFK

5LFKWHU DP %9HUZ*

'U 5DOI 5RWKNHJHO %9HUZ*

0RGHUDWRU

5LFKWHU DP 9*+ 'U 7KRPDV %RHVH

%D\HULVFKHU 9*+

6FKULIWI KUHU

5HJLHUXQJVUDW 0DUWLQ %D\HUOH

/DQGUDWVDPW ) UVWHQIHOGEUXFN

$. %

8KU

(XURSlLVLHUXQJ GHV 9HUZDOWXQJV

SUR]HVVUHFKWV

3URI 'U 'LUN (KOHUV

:HVWIlOLVFKH :LOKHOPV 8QLYHUVLWlW

0 QVWHU

0RGHUDWRU

5LFKWHU DP 9* &KULVWRSK : QGULFK

9* 2OGHQEXUJ

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* )UDQN + VLQJ

9* 2OGHQEXUJ

$. %

3HUVRQDOHQWZLFNOXQJ XQG

ULFKWHUOLFKH %HXUWHLOXQJ

D 3HUVRQDOHQWZLFNOXQJ LQ GHU -XVWL]

0LQLVWHULDOGLUHNWRU

0LFKDHO 6WHLQGRUIQHU

-XVWL]PLQLVWHULXP %DGHQ : UWWHPEHUJ

E &KDQFHQ XQG 5LVLNHQ

ULFKWHUOLFKHU %HXUWHLOXQJ

3UlVLGHQW +HLQULFK 5HKDN 9* 'UHVGHQ

������������������Ã


0RGHUDWRU

3UlVLGHQW 'U +DQVMRFKHQ ' UU

9* .DUOVUXKH

6FKULIWI KUHULQ

5LFKWHULQ DP 9* 3ULVFD 6FKLOOHU

9* )UHLEXUJ

$.

9HUVDPPOXQJVUHFKW DOV ,QVWUXPHQW

SROLWLVFKHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ"

D .ULPLQDOGLUHNWRU 2OLYHU 7|OOH

%HUOLQHU 3ROL]HL

E 3UlVLGHQW 3URI 'U 5RODQG )ULW]

9* *LH‰HQ

0RGHUDWRU

3UlVLGHQW 'U -RDFKLP $UQW]

9* .|OQ

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* .ODXV -XGLFN

9* .|OQ

������������������Ã

$.

3ULYDWLVLHUXQJ LQ GHU

.RPPXQDOYHUZDOWXQJ

D 'LH 3ULYDWLVLHUXQJ |IIHQWOLFKHU

$XIJDEHQ XQG LKUH )ROJHQ I U GLH

NRPPXQDOH 6HOEVWYHUZDOWXQJ

3URI 'U +DQV * QWHU +HQQHNH

'HXWVFKHU /DQGNUHLVWDJ %HUOLQ

E $XVZLUNXQJHQ YRQ 3ULYDWLVLHUXQJHQ

DXI NRPPXQDOH %HQXW]XQJVJH

E KUHQ

9RUVLW]HQGHU 5LFKWHU DP 9*

+HUPDQQ :LHVHPDQQ

9* *HOVHQNLUFKHQ

0RGHUDWRULQ

5LFKWHULQ DP 29*

$QGUHD %ORPHQNDPS

7K ULQJHU 29*

6FKULIWI KUHU

5LFKWHU DP 9* 0DUWLQ %HFNHU

] =W 7K ULQJHU 29*

$XV GHP %'95

)UHLWDJ 0DL

8KU

3RGLXPVGLVNXVVLRQ

'HU ,VODP 5HOLJLRQVIUHLKHLW ² ,QWHJUDWL

RQ ² |IIHQWOLFKH 6LFKHUKHLW

0DULHOXLVH %HFN 3DUO 6WDDWVVHNUHWlULQ

%HDXIWUDJWH GHU %XQGHVUHJLHUXQJ I U

0LJUDWLRQ )O FKWOLQJH XQG ,QWHJUDWLRQ

'U +HLQHU %LHOHIHOGW

'LUHNWRU GHV 'HXWVFKHQ ,QVWLWXWV

I U 0HQVFKHQUHFKWH

7KRPDV 5|ZHNDPS

6HQDWRU I U ,QQHUHV XQG 6SRUW GHU

)UHLHQ +DQVHVWDGW %UHPHQ

3URI 'U +DQV 8OULFK :HKOHU

+LVWRULNHU

0RGHUDWRU

3HWHU 0HLHU + VLQJ

5DGLR %UHPHQ


:HUEXQJ

������������������Ã


5KHLQODQG 3IDO]

/DQGWDJVDQK|UXQJ ]XP 5LFKWHUZDKODXVVFKXVV

9HUZDOWXQJVULFKWHU YHUODQJHQ bQGHUXQJHQ

3UHVVHPLWWHLOXQJ GHU 9HUHLQLJXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO] 1U

'LH (LQI KUXQJ HLQHV 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVVHV ZLUG YRQ GHU 9HUHLQLJXQJ GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO]

995 LQ GHU QDKH]X DOOH UKHLQODQG

SIlO]LVFKHQ 9HUZDOWXQJVULFKWHULQQHQ

XQG ULFKWHU RUJDQLVLHUW VLQG ZHLWHUKLQ

JUXQGVlW]OLFK DEJHOHKQW 'LHV KDW GLH

995 9RUVLW]HQGH 'U $QQHWWH &DP

EHLV *OHQ] DQOlVVOLFK GHU DP 1R

YHPEHU VWDWWILQGHQGHQ /DQGWDJV

DQK|UXQJ ]XP 5HJLHUXQJVHQWZXUI HL

QHU bQGHUXQJ GHV /DQGHVULFKWHUJHVHW

]HV QRFKPDOV QDFKGU FNOLFK EHWRQW

'LH 995 EHI UFKWHW QDFK ZLH YRU HLQH

YHUVWlUNWH SDUWHLSROLWLVFKH (LQIOXVVQDK

PH DXI GLH 5LFKWHUDXVZDKO ZHQQ GDV

*UHPLXP ² ZLH LP 5HJLHUXQJVHQWZXUI

ZHLWHUKLQ YRUJHVHKHQ ² PLW DFKW

/DQGWDJVDEJHRUGQHWHQ HLQHP 5HFKWV

DQZDOW XQG OHGLJOLFK ]ZHL 5LFKWHUQ EH

VHW]W ZLUG 'HVKDOE KDWWHQ VLFK GLH LQ

GHU 995 RUJDQLVLHUWHQ 9HUZDOWXQJV

ULFKWHULQQHQ XQG ULFKWHU LQ HLQHU DX

‰HURUGHQWOLFKHQ 0LWJOLHGHUYHUVDPP

OXQJ LP -DQXDU HLQVWLPPLJ JHJHQ

GLH (LQI KUXQJ HLQHV 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVVHV DXVJHVSURFKHQ

'LH (LQI KUXQJ HLQHV 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVVHV VHL DOOHQIDOOV XQWHU GHQ QDFK

IROJHQGHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ DN]HSWD

EHO GLH GLH 995 9RUVLW]HQGH GHQ

/DQGWDJVDEJHRUGQHWHQ LQ GHU $QK|

UXQJ DP

HUOlXWHUQ ZLUG

1RYHPEHU QlKHU

'LH =XVDPPHQVHW]XQJ GHV 5LFK

WHUZDKODXVVFKXVVHV PXVV JHZlKU

OHLVWHQ GDVV SDUWHLSROLWLVFKH ,QWH

UHVVHQ QLFKW LP 9RUGHUJUXQG VWH

KHQ 'HVKDOE PXVV GLH $Q]DKO GHU

ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU LP 5LFKWHU

ZDKODXVVFKXVV HUK|KW ZHUGHQ

'LH 995 IRUGHUW GDKHU LP 5LFKWHU

ZDKODXVVFKXVV YLHU ULFKWHUOLFKH

0LWJOLHGHU 'DV OlVVW VLFK RKQH

6W|UXQJ GHV *HVDPWYHUKlOWQLVVHV

GHU $XVVFKXVVPLWJOLHGHU GXUFK 9HU

]LFKW DXI HLQHQ /DQGWDJVDEJHRUG

QHWHQ XQG DXI GDV ]XVlW]OLFKH 0LW

JOLHG DXV GHU $QZDOWVFKDIW HUUHL

FKHQ 'LH DXV YHUIDVVXQJVUHFKWOL

FKHQ *U QGHQ HUIRUGHUOLFKH 0HKU

KHLW GHU 3DUODPHQWDULHU EOHLEH JH

ZDKUW

������������������Ã

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

%HL GHU %HVHW]XQJ YRQ 6WHOOHQ LQ

HLQHU )DFKJHULFKWVEDUNHLW ] % GHU

9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW P V

VHQ MHZHLOV DOOH LP 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV EHWHLOLJWHQ 5LFKWHU DXV GLHVHU

*HULFKWVEDUNHLW NRPPHQ

'LH 5LFKWHU DXV GHU EHWURIIHQHQ

*HULFKWVEDUNHLW VLQG DP EHVWHQ LQ

GHU /DJH GHUHQ EHVRQGHUH 6LWXDWL

RQ XQG GLH GDUDXV IROJHQGHQ $Q

IRUGHUXQJHQ ]X EHU FNVLFKWLJHQ

XQG LQ GLH 'LVNXVVLRQ HLQ]XEULQJHQ

'LH ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU GHV

5LFKWHUZDKODXVVFKXVVHV P VVHQ

YRQ GHU 5LFKWHUVFKDIW GLUHNW JH

ZlKOW ZHUGHQ GDPLW GLH 5LFKWHU HLQ

HLJHQHV *HZLFKW JHJHQ EHU GHU

3ROLWLN HUODQJHQ N|QQHQ

'LH YRUJHVHKHQH 5HJHOXQJ ZRQDFK

DXFK GLH ² ZHQLJHQ ² ULFKWHUOLFKHQ

0LWJOLHGHU GXUFK GHQ /DQGWDJ JH

ZlKOW ZHUGHQ OlVVW EHI UFKWHQ

GDVV GHU /DQGWDJ DXFK GLH ULFKWHUOL

FKHQ 0LWJOLHGHU YRU DOOHP QDFK

SDUWHLSROLWLVFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ

DXVVXFKHQ ZLUG =XGHP KDW GLH

5LFKWHUVFKDIW XQWHU GLHVHQ 8PVWlQ

GHQ NDXP (LQIOXVV GDUDXI GXUFK

ZHOFKH 3HUVRQHQ VLH LP $XVVFKXVV

YHUWUHWHQ ZLUG 'LH GLUHNWH :DKO

GHU ULFKWHUOLFKH 0LWJOLHGHU ZLGHU

VSULFKW NHLQHVZHJV GHP 'HPRNUD

WLHSULQ]LS VRODQJH GLH 0HKUKHLW HL

QHV 5LFKWHUZDKODXVVFKXVVHV XQ

PLWWHOEDU YRP 3DUODPHQW JHZlKOW

ZLUG

$X‰HUGHP ZLUG GLH 995 9RUVLW]HQGH

GLH /DQGWDJVDQK|UXQJ ]XP $QODVV

QHKPHQ VLFK HQWVFKLHGHQ JHJHQ GLH

LP 5HJLHUXQJVHQWZXUI HQWKDOWHQH 9HU

VFKOHFKWHUXQJ GHU 0LWZLUNXQJVUHFKWH

GHU 5LFKWHUVFKDIW LP 3HUVRQDOYHUWUH

WXQJVUHFKW DXV]XVSUHFKHQ

1DFK GHP 5HJLHUXQJVHQWZXUI VROO DQ

GLH 6WHOOH GHV 0LWEHVWLPPXQJVUHFKWV

GHV +DXSWULFKWHUUDWHV LQ ZLFKWLJHQ SHU

VRQHOOHQ $QJHOHJHQKHLWHQ ZLH ] % GHU

$XIVWHOOXQJ YRQ 5LFKWOLQLHQ EHU %HXU

WHLOXQJ XQG %HI|UGHUXQJ N QIWLJ HLQ

EOR‰HV %HWHLOLJXQJVUHFKW GHV 3UlVLGLDO

UDWHV WUHWHQ 'DI U JLEW HV NHLQH

5HFKWIHUWLJXQJ 'LH +HUDEVWXIXQJ EH

GHXWHW HLQH 'LVNULPLQLHUXQJ GHU 5LFK

WHUVFKDIW JHJHQ EHU DOOHQ %HDPWHQ

XQG $QJHVWHOOWHQ LP |IIHQWOLFKHQ

'LHQVW I U GLH GDV /DQGHVSHUVRQDOYHU

WUHWXQJVJHVHW] PLW VHLQHQ ]DKOUHLFKHQ

0LWEHVWLPPXQJVUHJHOXQJHQ

EDU JLOW

XQPLWWHO

'LH 995 IRUGHUW GDKHU GDVV GLH ELVKHU

GHU 0LWEHVWLPPXQJ GHU 5LFKWHUUlWH

XQG +DXSWULFKWHUUlWH XQWHUOLHJHQGHQ

7DWEHVWlQGH ZHLWHUKLQ QDFK GHQ 9HU

IDKUHQVYRUVFKULIWHQ GHV /DQGHVSHUVR

QDOYHUWUHWXQJVJHVHW]HV EHKDQGHOW ZHU

GHQ

5KHLQODQG 3IDO]

5HJLHUXQJVHQWZXUI

]XU bQGHUXQJ GHV /DQGHVULFKWHUJHVHW]HV

6WHOOXQJQDKPH 9HUHLQLJXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO]

$QK|UXQJ YRU GHP /DQGWDJ DP

,

'LH 995 OHKQW GLH (LQI KUXQJ HLQHV

5LFKWHUZDKODXVVFKXVVHV ZLH HU LP YRU

OLHJHQGHQ (QWZXUI ]XP /DQGHVULFKWHU

JHVHW] HQWKDOWHQ LVW DXV JUXQGVlW]OL

FKHQ (UZlJXQJHQ DE 'LHV KDW LKUH

DX‰HURUGHQWOLFKH 0LWJOLHGHUYHUVDPP

OXQJ DP -DQXDU ]XP GDPDOL

JHQ 5HIHUHQWHQHQWZXUI HLQVWLPPLJ EH

VFKORVVHQ 'HU MHW]W YRUOLHJHQGH 5H

JLHUXQJVHQWZXUI VWLPPW LQ GHQ ZH

VHQWOLFKHQ 3XQNWHQ PLW GHP 5HIHUHQ

WHQHQWZXUI EHUHLQ VR GDVV GLH %H

GHQNHQ LQ JOHLFKHU :HLVH ZHLWHUEHVWH

KHQ

1DFK hEHU]HXJXQJ GHU 995 ZlUH HLQH

5HIRUP GHU 3HUVRQDODXVZDKO LQ GHU

-XVWL] EHVVHU GXUFK HLQH 6WlUNXQJ GHU

5HFKWH GHU 3UlVLGLDOUlWH LQVEHVRQGHUH

HLQH (UZHLWHUXQJ LKUHV ELVKHULJHQ 0LW

ZLUNXQJVUHFKWV DXI /HLWXQJVlPWHU VR


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

ZLH GXUFK GLH HQWVSUHFKHQGH HUZHL

WHUWH (LQVFKDOWXQJ GHV 6FKLHGVDXV

VFKXVVHV ]X HUUHLFKHQ

'HU MHW]W YRUJHVHKHQH 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV ZLUG ² LQVEHVRQGHUH DQJHVLFKWV

VHLQHU YRUJHVHKHQHQ =XVDPPHQVHW

]XQJ PLW DFKW 3DUODPHQWDULHUQ XQG QXU

]ZHL 5LFKWHUQ VRZLH HLQHP 5HFKWVDQ

ZDOW ² ]X HLQHU YHUVWlUNWHQ SDUWHLSROLWL

VFKHQ (LQIOXVVQDKPH DXI GLH $XVZDKO

GHU 5LFKWHULQQHQ XQG 5LFKWHU I KUHQ

$XFK ZHQQ GHU *HVHW]HQWZXUI (LJ

QXQJ %HIlKLJXQJ XQG IDFKOLFKH /HLV

WXQJ DOV DOOHLQLJH .ULWHULHQ IHVWVFKUHLEW

LVW ]X EHI UFKWHQ GDVV GLH %HXUWHLOXQJ

ZHU GLHVH .ULWHULHQ DP EHVWHQ HUI OOW

]XGHP YRQ GHU ´ULFKWLJHQµ SDUWHLSROLWL

VFKHQ =XRUGQXQJ GHU %HZHUEHU DE

KlQJLJ JHPDFKW ZLUG ² ZHQQ Q|WLJ

DXFK GXUFK $EVSUDFKHQ GHU 3DUOD

PHQWDULHU LP $XVVFKXVV 'LHV ZLUG VLFK

LQVEHVRQGHUH EHL ]X EHVHW]HQGHQ /HL

WXQJVlPWHUQ DXVZLUNHQ 'LH ZHQLJHQ

ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU ZHUGHQ GLHV

QLFKW YHUKLQGHUQ N|QQHQ VFKRQ JDU

QLFKW ZHQQ VLH HEHQIDOOV YRP /DQGWDJ

QDFK SDUWHLSROLWLVFKHQ *HVLFKWVSXQNWHQ

JHZlKOW ZHUGHQ VROOWHQ (LQH 3ROLWLVLH

UXQJ GHU *HULFKWH NDQQ DEHU ZHGHU LP

6LQQH GHU 5HFKWVVXFKHQGHQ QRFK GHU

SROLWLVFK YHUDQWZRUWOLFK 'HQNHQGHQ

VHLQ

-HGHQIDOOV GDUI GLH (LQI KUXQJ GHV

5LFKWHUZDKODXVVFKXVVHV QXU XQWHU IRO

JHQGHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ JHVFKHKHQ

'LH =XVDPPHQVHW]XQJ GHV 5LFK

WHUZDKODXVVFKXVVHV PXVV JHZlKU

OHLVWHQ GDVV SDUWHLSROLWLVFKH ,QWH

UHVVHQ QLFKW LP 9RUGHUJUXQG VWH

KHQ 'HVKDOE PXVV GLH $Q]DKO GHU

ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU LP 5LFKWHU

ZDKODXVVFKXVV HUK|KW ZHUGHQ 'LH

ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU VLQG DP

EHVWHQ LQ GHU /DJH GLH $QIRUGH

UXQJHQ DQ GDV ]X EHVHW]HQGH $PW

HLQ]XVFKlW]HQ XQG ]XU (LJQXQJ GHU

%HZHUEHU 6WHOOXQJ ]X QHKPHQ 6LH

N|QQHQ GLHV GHQ SDUODPHQWDULVFKHQ

0LWJOLHGHUQ YHUPLWWHOQ XQG VR ZH

VHQWOLFK ]X HLQHU VDFKJHUHFKWHQ %H

VHW]XQJ EHLWUDJHQ 6LH N|QQHQ GLH

VH )XQNWLRQ MHGRFK QXU GDQQ VLQQ

YROO HUI OOHQ ZHQQ VLH JHJHQ EHU

GHQ 0LWJOLHGHUQ DXV GHQ /DQGWDJV

IUDNWLRQHQ DXFK GHU =DKO QDFK HLQ

JHZLVVHV *HZLFKW KDEHQ =ZHL

ULFKWHUOLFKH 0LWJOLHGHU EHL HLQHU *H

VDPW]DKO YRQ $XVVFKXVVPLWJOLH

GHUQ UHLFKHQ GDI U QLFKW DXV

(LQH JU|‰HUH =DKO ULFKWHUOLFKHU 0LW

JOLHGHU LVW DXFK ZHGHU XQGHPRNUD

WLVFK QRFK KLQGHUW VLH GDV =LHO GHU

(UK|KXQJ GHU 7UDQVSDUHQ] QRFK

ZLUG GDGXUFK GHU 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV ]X HLQHP ÅZHLWHUHQ ULFKWHU

OLFKHQ 0LWEHVWLPPXQJVJUHPLXP´

YJO /7 'UXFNVDFKH 6

,P (QWZXUI ZDUHQ QRFK

ULFKWHUOLFKH 0LWJOLHGHU QHEHQ $E

JHRUGQHWHQ XQG HLQHP 5HFKWVDQ

ZDOW YRUJHVHKHQ ,Q DOOHQ DQGHUHQ

%XQGHVOlQGHUQ PLW HLQHP 5LFKWHU

ZDKODXVVFKXVV ZLUNHQ GDULQ MH

GHQIDOOV PHKU DOV ULFKWHUOLFKH

0LWJOLHGHU PLW IHUQHU LVW GDULQ DXFK

GLH =DKO GHU ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU

LP 9HUKlOWQLV ]XU *HVDPW]DKO GHU

0LWJOLHGHU K|KHU DOV LP (QWZXUI

'LH 995 IRUGHUW GDKHU LP 5LFKWHU

ZDKODXVVFKXVV QHEHQ GHQ LP (QW

ZXUI YRUJHVHKHQHQ 0LWJOLHGHUQ

DXV GHP .UHLV GHU /DQGWDJVDEJH

RUGQHWHQ MHW]W QRFK PLQGHVWHQV

ULFKWHUOLFKH 0LWJOLHGHU 'DV OlVVW

VLFK RKQH 6W|UXQJ GHV *HVDPWYHU

KlOWQLVVHV GXUFK 9HU]LFKW DXI HLQHQ

/DQGWDJVDEJHRUGQHWHQ XQG DXI GDV

]XVlW]OLFKH 0LWJOLHG DXV GHU $Q

ZDOWVFKDIW HUUHLFKHQ 'DPLW ZLUG

GLH $QZDOWVFKDIW QLFKW DXVJH

VFKORVVHQ GHQQ HV LVW VLFKHU ]X HU

ZDUWHQ GDVV ]XPLQGHVW HLQHU GHU

/DQGWDJVDEJHRUGQHWHQ GLH 5HFKWV

DQZlOWH VLQG LQ GHQ 5LFKWHUZDKO

DXVVFKXVV JHZlKOW ZLUG 6R NDQQ

GLHVHU GLH $XIJDEH GHV UHFKWVDQ

ZDOWVFKDIWOLFKHQ 0LWJOLHGV GHP

$XVVFKXVV GLH SUDNWLVFKHQ $QIRU

GHUXQJHQ DQ GLH 5LFKWHUVFKDIW DXV

GHU 6LFKW GHU $QZDOWVFKDIW XQG GHU

LP JHULFKWOLFKHQ 9HUIDKUHQ %HWHL

OLJWHQ ]X YHUPLWWHOQ %HJU QGXQJ

6 RKQH ZHLWHUHV ZDKUQHKPHQ

%HL GHU %HVHW]XQJ YRQ 6WHOOHQ LQ

HLQHU )DFKJHULFKWVEDUNHLW P VVHQ

MHZHLOV DOOH LP 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV EHWHLOLJWHQ 5LFKWHU DXV GLHVHU

*HULFKWVEDUNHLW NRPPHQ 'LH 995

ZHQGHW VLFK JHJHQ HLQ VWlQGLJHV

ULFKWHUOLFKHV 0LWJOLHG DXV GHU RU

GHQWOLFKHQ *HULFKWVEDUNHLW GDV

DXFK EHL GHU %HVHW]XQJ YRQ 6WHOOHQ

LQ GHQ )DFKJHULFKWVEDUNHLWHQ PLW

JOHLFKHP *HZLFKW ZLH GDV 0LWJOLHG

DXV GHU )DFKJHULFKWVEDUNHLW PLWZLU

NHQ VROO 5LFKWHU DXV GHU EHWURIIH

QHQ *HULFKWVEDUNHLW VLQG DP EHVWHQ

LQ GHU /DJH GHUHQ EHVRQGHUH 6LWX

DWLRQ XQG GLH GDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ

$QIRUGHUXQJHQ ]X EHU FNVLFKWLJHQ

XQG LQ GLH 'LVNXVVLRQ HLQ]XEULQJHQ

ZlKUHQG HLQ ULFKWHUOLFKHV 0LWJOLHG

DXV GHU RUGHQWOLFKHQ *HULFKWVEDU

NHLW LQ GLH 6LWXDWLRQ LQ GHQ )DFKJH

ULFKWVEDUNHLWHQ QLFKW GHQ HUIRUGHUOL

FKHQ (LQEOLFN KDW 'HP 8PVWDQG

GDVV HLQ VWlQGLJHV ULFKWHUOLFKHV

0LWJOLHG ZHJHQ VHLQHU KlXILJHUHQ

0LWZLUNXQJ LP $XVVFKXVV JU|‰HUH

(UIDKUXQJ PLW GLHVHP *UHPLXP

KDW NDQQ GDGXUFK 5HFKQXQJ JH

WUDJHQ ZHUGHQ GDVV EHU GLH LQ

† $EV 6DW] GHV (QWZXUIV

HQWKDOWHQH 5HJHOXQJ KLQDXV

GLH 7HLOQDKPHP|JOLFKNHLW GHU

QLFKWVWlQGLJHQ 0LWJOLHGHU DQ DOOHQ

6LW]XQJHQ YRUJHVHKHQ ZLUG

(V HQWIlOOW GDQQ DXFK GLH 1RWZHQ

GLJNHLW GDV VWlQGLJH 0LWJOLHG JH

VRQGHUW ZlKOHQ ]X ODVVHQ 'DV YHU

HLQIDFKW GDV 9HUIDKUHQ

:LU EOHLEHQ EHL XQVHUHU )RUGHUXQJ

GDVV GLH ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU

GHV 5LFKWHUZDKODXVVFKXVVHV ² ZLH

ELVKHU VFKRQ GLH GHV 6FKLHGVDXV

VFKXVVHV ² YRQ GHU 5LFKWHUVFKDIW

GLUHNW JHZlKOW ZHUGHQ P VVHQ

GDPLW GLH 'ULWWH *HZDOW LP 5DKPHQ

GHU VWDDWOLFKHQ *HZDOWHQWHLOXQJ HLQ

*HZLFKW JHJHQ EHU GHU 3ROLWLN HU

ODQJHQ NDQQ

'LH YRUJHVHKHQH 5HJHOXQJ ZRQDFK

DXFK GLH ² ZHQLJHQ ² ULFKWHUOLFKHQ

0LWJOLHGHU GXUFK GHQ /DQGWDJ JH

ZlKOW ZHUGHQ LVW QLFKW DN]HSWDEHO

'LH 5LFKWHUVFKDIW KDW DXI GLHVH :HL

VH IDVW EHUKDXSW NHLQHQ (LQIOXVV

GDUDXI GXUFK ZHOFKH 3HUVRQHQ VLH

OHW]WOLFK UHSUlVHQWLHUW ZLUG 'DVV VLH

GXUFK HLQ NRPSOL]LHUWHV :DKOYHU

IDKUHQ 9RUVFKODJVOLVWHQ HUVWHOOHQ

GDUI YHUEHVVHUW GLH 6LWXDWLRQ

QLFKW :HQQ GDV (UJHEQLV GHV

NRPSOL]LHUWHQ :DKOYHUIDKUHQV I U

GLH 9RUVFKODJVOLVWHQ XQYHUELQGOLFK

EOHLEW ZLUG GLH 5LFKWHUVFKDIW GLHVH

:DKO ]X 5HFKW DOV )DUFH HPSILQGHQ

XQG VLFK GXUFK GLH YRP /DQGWDJ

JHZlKOWHQ ULFKWHUOLFKHQ 0LWJOLHGHU

QLFKW YHUWUHWHQ I KOHQ

'LH GLUHNWH :DKO GHU ULFKWHUOLFKHQ

0LWJOLHGHU ZLGHUVSULFKW DXFK NHL

QHVZHJV GHP 'HPRNUDWLHSULQ]LS

VRODQJH QXU GLH 0HKUKHLW GHU 0LW

JOLHGHU HLQHV 5LFKWHUZDKODXVVFKXV

VHV XQPLWWHOEDU YRP 3DUODPHQW

JHZlKOW ZLUG (V JLEW ]XGHP HLQH

'LUHNWZDKO GXUFK GLH 5LFKWHUVFKDIW

DXFK LQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ PLW

5LFKWHUZDKODXVVFKXVV QlPOLFK LQ

+HVVHQ LQ %UHPHQ XQG PLW JHZLV

VHQ %HVRQGHUKHLWHQ LQ +DPEXUJ

$XFK LQ † G GHV UKHLQODQG

SIlO]LVFKHQ (QWZXUIV YRQ ZDU

GLH 'LUHNWZDKO YRUJHVHKHQ

������������������Ã


,,

:LU ZHQGHQ XQV HQWVFKLHGHQ JHJHQ

GLH LP 5HJLHUXQJVHQWZXUI HQWKDOWHQH

9HUVFKOHFKWHUXQJ GHU 0LWZLUNXQJV

UHFKWH GHU 5LFKWHUVFKDIW GLH GXUFK GLH

bQGHUXQJHQ LQ †† XQG GHV 5H

JLHUXQJVHQWZXUIV EHZLUNW ZHUGHQ

ZLUG 'D GLHV QLFKW *HJHQVWDQG XQVHUHU

IU KHUHQ 6WHOOXQJQDKPH ZDU VROO GLH

JHSODQWH

ZHUGHQ

5HJHOXQJ NXU] GDUJHVWHOOW

$QVWHOOH GHV +DXSWULFKWHUUDWV VROO N QI

WLJ JHP † GHV 5HJLHUXQJVHQWZXUIV

GHU 3UlVLGLDOUDW EHWHLOLJW ZHUGHQ DQ

• GHU $XVZDKO I U GLH 7HLOQDKPH DQ

0D‰QDKPHQ GHU EHUXIOLFKHQ )RUW

ELOGXQJ GHU 5LFKWHULQQHQ XQG

5LFKWHU ZHQQ PHKU %HZHUEHULQQHQ

XQG %HZHUEHU YRUKDQGHQ VLQG DOV

3OlW]H ]XU 9HUI JXQJ VWHKHQ †

$EV 1U VRZLH

• EHL DOOJHPHLQHQ XQG SHUVRQHOOHQ

$QJHOHJHQKHLWHQ HQWVSUHFKHQG

† $EV /3HUV9*

,Q GHU %HJU QGXQJ ]X † GHV (QW

ZXUIV KHL‰W HV GD]X Z|UWOLFK

'DU EHU KLQDXV ZHUGHQ LQ $EVDW]

1U XQG GLH %HIXJQLVVH GHV 3UlVLGL

DOUDWV LQ SHUVRQHOOHQ $QJHOHJHQKHLWHQ

DQ GLH %HIXJQLVVH GHU EHDPWHQUHFKWOL

FKHQ 3HUVRQDOYHUWUHWXQJ DQJHQlKHUW

XQG GLH 5HJHOXQJHQ GHV † $EV

6DW] 1U /3HUV9* VRZLH GHV †

$EV 6DW] 1U /3HUV9* HQWVSUH

FKHQG EHUWUDJHQ 'LH %HJU QGXQJ

GHU =XVWlQGLJNHLW GHV 3UlVLGLDOUDWV I U

EHLGH %HWHLOLJXQJVWDWEHVWlQGH ZDKUW

GLH QDFK GHU 6\VWHPDWLN GHV 'HXWVFKHQ

5LFKWHUJHVHW]HV YRUJHVHKHQH $EJUHQ

]XQJ GHU $XIJDEHQ YRQ 3UlVLGLDOUDW

XQG 5LFKWHUUDW (V LVW GDKHU QXU IRO

JHULFKWLJ GHQ 0LWEHVWLPPXQJVWDWEH

VWDQG GHV † $EV /3HUV9* JOHLFK

IDOOV GLHVHP *UHPLXP ]X]XRUGQHQ (L

QH PLWEHVWLPPXQJVUHFKWOLFKH

6FKOHFKWHUVWHOOXQJ GHU 5LFKWHUVFKDIW LVW

KLHUPLW QLFKW YHUEXQGHQ 6RZRKO 3UlVL

GLDOUDW DOV DXFK 5LFKWHU XQG +DXSWULFK

WHUUDW ZHUGHQ YRQ LKU JHZlKOW (V LVW

GDKHU 6DFKH GHU 5LFKWHUVFKDIW ZHOFKHQ

LKUHU 0LWJOLHGHUQ VLH GLH :DKUQHKPXQJ

GHU HQWVSUHFKHQGHQ )XQNWLRQHQ EHU

DQWZRUWHW 'LH %HODQJH GHV +DXSWULFK

WHUUDWV ZHUGHQ GXUFK VHLQ LQ † $EV

6DW] /5L* IHVWJHVFKULHEHQHV bX‰H

UXQJVUHFKW JHZDKUW

������������������Ã

:DV GDEHL YHUVFKOHLHUW ZLUG LVW GLH 7DW

VDFKH GDVV QLFKW QXU HLQ DQGHUHV *UH

PLXP EHWHLOLJW ZLUG VRQGHUQ GDVV VLFK

DXFK GLH ,QWHQVLWlW GHU %HWHLOLJXQJ lQ

GHUW %LVKHU KDQGHOWH HV VLFK QlPOLFK

EHL GHU %HWHLOLJXQJ GHV +DXSWULFKWHU

UDWV GHU GDI U ]XVWlQGLJ ZDU XP HLQ

HFKWHV 0LWEHVWLPPXQJVYHUIDKUHQ QDFK

GHQ 9RUVFKULIWHQ GHV /3HUV9* %OLHEH HV

GDEHL EHG UIWH DXFK N QIWLJ GLH (U

VWHOOXQJ RGHU bQGHUXQJ YRQ %HI|UGH

UXQJV XQG %HXUWHLOXQJVULFKWOLQLHQ DOV

+DXSWDQZHQGXQJVIDOO GHU VRJ DOOJH

PHLQHQ SHUVRQHOOHQ $QJHOHJHQKHLWHQ

LQ † $EV /3HUV9* VHLQHU =XVWLP

PXQJ DQGHUQIDOOV NlPH HV ]XP (LQL

JXQJVYHUIDKUHQ QDFK ††

/3HUV9* QRWIDOOV ]XU (QWVFKHLGXQJ GHU

(LQLJXQJVVWHOOH

'HU 3UlVLGLDOUDW KLQJHJHQ VROO OHGLJOLFK

HLQ %HWHLOLJXQJVUHFKW QDFK GHQ 9RU

VFKULIWHQ GHU †† XQG /5L* KDEHQ

(LQHU =XVWLPPXQJ EHGDUI HV GDEHL

QLFKW 'LYHUJLHUHQGH 6WDQGSXQNWH I K

UHQ QXU ]X HLQHP OHW]WOLFK QLFKW PLW

UHFKWOLFKHQ .RQVHTXHQ]HQ YHUEXQGH

QHQ (LQLJXQJVJHVSUlFK 'DV LVW LP

+LQEOLFN DXI NRQNUHWH 3HUVRQDOHQW

VFKHLGXQJHQ ZHJHQ GHV :HJIDOOV GHV

ELVKHULJHQ 6FKLHGVDXVVFKXVVHV VFKRQ

GHXWOLFK ZHQLJHU DOV ELVKHU GRUW DEHU

LP +LQEOLFN DXI GHQ 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV ZHQLJVWHQV V\VWHPJHUHFKW ) U

GLH +HUDEVWXIXQJ HLQHV ZLFKWLJHQ 0LW

EHVWLPPXQJVWDWEHVWDQGHV ]XP EOR‰HQ

*HJHQVWDQG GHU %HWHLOLJXQJ JLEW HV

MHGRFK NHLQH 5HFKWIHUWLJXQJ

/HW]WOLFK EHGHXWHW GDV LQ PLWEHVWLP

PXQJVUHFKWOLFKHU +LQVLFKW HLQH 'LVNUL

PLQLHUXQJ GHU 5LFKWHUVFKDIW JHJHQ EHU

GHQ %HDPWHQ XQG $QJHVWHOOWHQ LP |I

IHQWOLFKHQ 'LHQVW I U GLH GDV /3HUV9*

XQPLWWHOEDU JLOW XQG VRJDU JHJHQ EHU

GHP +DXSWVWDDWVDQZDOWVUDW I U GHQ

VRZHLW HU $XIJDEHQ GHV 3UlVLGLDOUDWV

ZDKUQLPPW ZHQLJVWHQV QRFK HLQ VRJ

9HUPLWWOXQJVDXVVFKXVV YRUJHVHKHQ LVW

† /5L*

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

,P hEULJHQ SDVVW DXFK GDV %HWHLOL

JXQJVYHUIDKUHQ LQ † PLW VHLQHQ

)ULVWHQ XQG GHU REOLJDWRULVFKHQ $XI

QDKPH GHU 6WHOOXQJQDKPH GHV 3UlVLGL

DOUlWH LQ GLH 3HUVRQDODNWH LQ VROFKHQ

)lOOHQ QLFKW (V LVW HUVLFKWOLFK DXI GLH

NRQNUHWHQ 3HUVRQDOHQWVFKHLGXQJHQ YRQ

JHZLVVHP *HZLFKW ]XJHVFKQLWWHQ I U

GLH GHU 3UlVLGLDOUDW ELVKHU ]XVWlQGLJ

ZDU %HL GHU %HWHLOLJXQJ EH] JOLFK

)RUWELOGXQJVPD‰QDKPHQ † $EV

1U GHV 5HJLHUXQJVHQWZXUIV HLQHP

PHKUPDOV MlKUOLFK DQIDOOHQGHQ 5RXWL

QHJHVFKlIW GHU ]XVWlQGLJHQ $EWHLOXQJ

LP 0LQLVWHULXP ZlUH HLQ VROFKHV

9HUIDKUHQ QXU KLQGHUOLFK

(V LVW GDKHU XQDEGLQJEDU GDVV GLH LQ

† $EV 1UQ XQG DXIJHQRP

PHQHQ 7DWEHVWlQGH GLH ELVKHU GHU

0LWEHVWLPPXQJ GHU 5LFKWHUUlWH E]Z

+DXSWULFKWHUUlWH XQWHUODJHQ DXFK

ZHLWHUKLQ ]XPLQGHVW QDFK GHQ 9HU

IDKUHQVYRUVFKULIWHQ GHV 0LWEHVWLP

PXQJVUHFKWV GHV /DQGHVSHUVRQDOYHU

WUHWXQJVJHVHW]HV EHKDQGHOW ZHUGHQ

ZLH VLH LQ † GHV (QWZXUIHV I U GLH

YHUEOHLEHQGHQ $XIJDEHQ GHU 5LFKWHU

UlWH LQ %H]XJ JHQRPPHQ VLQG

(LQIDFKHU XQG VLQQYROOHU ZlUH HV DEHU

LQ † $EV GLH 1UQ XQG 1U ]X

VWUHLFKHQ VWDWWGHVVHQ LQ † $EV

6DW] ]XVlW]OLFK DXI † $EV 1U

XQG † $EV ]X YHUZHLVHQ XQG VR

EHLP ELVKHULJHQ EHZlKUWHQ 6\VWHP GHU

0LWEHVWLPPXQJ GXUFK GLH 5LFKWHUUlWH

]X EOHLEHQ

1HXVWDGW .REOHQ] GHQ

'U $QQHWWH &DPEHLV *OHQ]

9RUVLW]HQGH GHU 995


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

=XU *HVFKLFKWH GHU 9HUHLQLJXQJ

GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO]

/HLFKW EHUDUEHLWHWH )DVVXQJ GHV EHL GHU 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ

LQ 7ULHU ]XP MlKULJHQ %HVWHKHQ GHU UKHLQODQG SIlO]LVFKHQ

9HUHLQLJXQJ JHKDOWHQHQ 5HIHUDWV

YRQ 95L9* 'U $QQHWWH &DPEHLV *OHQ]

9HUHKUWH )HVWYHUVDPPOXQJ

DQOlVVOLFK HLQHV MlKULJHQ -XELOlXPV

PXVV EHU GDV ZDV LQ GLHVHQ -DK

UHQ JHVFKHKHQ LVW DXFK HWZDV JHVDJW

ZHUGHQ

1DFKGHP VLFK OHLGHU QLHPDQG JHIXQ

GHQ KDW GHU KLHU KHXWH DXV HLJHQHU

$QVFKDXXQJ DXFK EHU GLH $QIlQJH

GHU 9HUHLQLJXQJ EHULFKWHQ N|QQWH KD

EH LFK GLHVH $XIJDEH EHUQRPPHQ ,FK

KDEH DOOHUGLQJV GDV 3UREOHP GDVV LFK

QXU GLH OHW]WHQ JXW -DKUH VHOEVW PLW

HUOHEW KDEH $XV GHU =HLW GDYRU ZDU LFK

SULPlU DXI GDV DQJHZLHVHQ ZDV DQ

8QWHUODJHQ QRFK YRUKDQGHQ LVW 'DV

VLQG LQVEHVRQGHUH .DVVHQXQWHUODJHQ

'DEHL KDWWHQ ZLU MHGRFK GDV *O FN

GDVV +HUU 'U 6WLFK GHU ]ZHLWH .DVVHQ

ZDUW XQVHUHU *HVFKLFKWH ELV

DXV GHU IU KHQ =HLW 8QWHUODJHQ

EHUQRPPHQ KDWWH XQG LQ VHLQHU

$PWV]HLW DXFK ZHLWHU GDV :HVHQWOLFKH

JHVDPPHOW XQG LQ GUHL QRFK HUKDOWHQHQ

+HIWHUQ NRQVHUYLHUW KDW $E ZDU

+HUU =LPPHUPDQQ VSlWHU 3UlVLGHQW LQ

1HXVWDGW .DVVHQZDUW XQG DXFK YRQ

LKP LVW HLQ 2UGQHU 8QWHUODJHQ HUKDOWHQ

+LOIH KDEH LFK DX‰HUGHP YRQ +HUUQ 9L

]HSUlV29* L 5 'U 6FKZDU] LQ )RUP

P QGOLFKHU (ULQQHUXQJHQ XQG YRQ

+HUUQ 3URI 'U 0H\HU +HQWVFKHO LQ

)RUP YRQ GUHL GLFKW EHVFKULHEHQHQ

6FKUHLEPDVFKLQHQVHLWHQ HUIDKUHQ

'DV DOOHV KDW PHLQH DQIlQJOLFKH %H

I UFKWXQJ GDVV DXV GLHVHP 5HIHUDW HLQ

6FKZHL]HU .lVH PLW ZHVHQWOLFK PHKU

/|FKHUQ DOV 6XEVWDQ] ZHUGHQ N|QQWH

GRFK HWZDV JHPLOGHUW GHQQRFK EOHLEW

HV VHKU O FNHQKDIW XQG LQ GHU $XVZDKO

DXFK HWZDV ZLOON UOLFK $P VFK|QVWHQ

XQG LQWHUHVVDQWHVWHQ IDQG LFK GLH

GDPDOV RIW QRFK KDQGJHVFKULHEHQHQ

%ULHIH XQG 6WHOOXQJQDKPHQ

'D VLFK GDV 5HIHUDW QLFKW JOHLFK]HLWLJ

DXFK PLW GHU *HVFKLFKWH GHU 9HUZDO

WXQJVJHULFKWVEDUNHLW EHIDVVHQ NDQQ

XQG GLH UKHLQODQG SIlO]LVFKH 9HUZDO

WXQJVJHULFKWVEDUNHLW EHUHLWV LKU

MlKULJHV -XELOlXP JHIHLHUW KDW VHL

LQVRIHUQ DXI GLH EHLGHQ %lQGH

-DKUH 9HUIDVVXQJV XQG 9HUZDOWXQJV

JHULFKWVEDUNHLW DXV GHU 6FKULIWHQUHLKH

GHV 0LQLVWHULXPV GHU -XVWL] LQ 5KHLQ

ODQG 3IDO] YHUZLHVHQ :HU VLFK QRFK

HLQPDO LQ GLH (LQ]HOKHLWHQ XQG GLH =X

VDPPHQKlQJH YHUWLHIHQ ZLOO ZLUG DXI

GLHVH )XQGJUXEH ]XJUHLIHQ N|QQHQ

$EHU MHW]W ]X XQVHUHQ $QIlQJHQ

*HJU QGHW ZXUGH XQVHUH KHXWLJH 9HU

HLQLJXQJ DP -DQXDU 9RQ GLH

VHP 7DJ GDWLHUW GDV XQWHUVFKULHEHQH

6WDWXW GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO]

PLW GHP 6LW] LQ .REOHQ] GDV GHU GD

PDOLJH 'LUHNWRU GHV %H]LUNVYHUZDO

WXQJVJHULFKWV .REOHQ] +HUU 1LHPDQQ

HQWZRUIHQ KDW GHU GDQQ DXFK GHU HUVWH

9RUVLW]HQGH GHU $* ZXUGH 1DFKGHP

GHU %XQG GHXWVFKHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU

GDPDOV VFKRQ EHVWDQG XQG LQ HLQLJHQ

%XQGHVOlQGHUQ DXFK /DQGHV]XVDP

PHQVFKO VVH YRQ 9HUZDOWXQJVULFKWHUQ

JHJU QGHW ZRUGHQ ZDUHQ ZDU EHL HL

QHU 5LFKWHUEHVSUHFKXQJ EHL GHU DOOH

KDXSWDPWOLFKHQ 0LWJOLHGHU GHV /DQGHV

YHUZDOWXQJVJHULFKWV XQG GHU %H]LUNV

YHUZDOWXQJVJHULFKWH 1HXVWDGW XQG

.REOHQ] LP 2NWREHU ]XVDPPHQ

JHNRPPHQ ZDUHQ GLH )UDJH HLQHV =X

VDPPHQVFKOXVVHV DXFK GHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU YRQ 5KHLQODQG 3IDO] HU|U

WHUW ZRUGHQ +HUU 1LHPDQQ XQG GHU

GDPDOLJH 6HQDWVSUlVLGHQW EHLP /DQ

GHVYHUZDOWXQJVJHULFKW 'U 0H\HU

+HQWVFKHO EHULFKWHWHQ EHU YHUVFKLH

GHQH 9RUJHVSUlFKH PLW GHP %'95 LQ

GHQHQ GULQJHQG GLH *U QGXQJ HLQHV

/DQGHVYHUHLQV GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU

LQ 5KHLQODQG 3IDO] HPSIRKOHQ ZRUGHQ

VHL 'LVNXWLHUW ZXUGH RE GHU %LOGXQJ

HLQHU ORFNHUHQ $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

9RU]XJ ]X JHEHQ VHL RGHU HLQ H 9 JH

JU QGHW ZHUGHQ VROOH (LQH $UEHLWVJH

PHLQVFKDIW EHI UZRUWHWHQ LQVEHVRQ

GHUH GLH $QJHK|ULJHQ GHV 5LFKWHUEXQ

GHV YLHOH GHU GDPDOLJHQ QHXHQ 9HU

ZDOWXQJVULFKWHU NDPHQ DXV GHU RUGHQW

OLFKHQ *HULFKWVEDUNHLW ZHLO RIIHQ ZDU

RE LP )DOOH HLQHV HLJHQHQ =XVDPPHQ

VFKOXVVHV GLH 9HUZDOWXQJVULFKWHU DXV

GHQ |UWOLFKHQ 5LFKWHUYHUHLQHQ DXVVFKHL

GHQ P VVWHQ

(V KDW GDPDOV EHUUHJLRQDO ZRKO

6SDQQXQJHQ PLW GHP 5LFKWHUEXQG JH

JHEHQ 'LH QRUGGHXWVFKHQ 9HUZDO

WXQJVULFKWHUYHUHLQLJXQJHQ VFKHLQHQ

GHVZHJHQ GLH $EVRQGHUXQJ YRP

5LFKWHUEXQG YHUWUHWHQ ]X KDEHQ GLH

V GGHXWVFKHQ GDJHJHQ QLFKW +LHU]X

HLQH NOHLQH 3DVVDJH DXV HLQHP %ULHI YRQ

+HUUQ +DXWPDQQ GDPDOV 'LUHNWRU GHV

%H]LUNVYHUZDOWXQJVJHULFKWV 1HXVWDGW

DQ VHLQHQ .ROOHJHQ 1LHPDQQ LQ .RE

OHQ] YRP 1RYHPEHU +HUU

+DXWPDQQ VFKULHE

:LU VLQG KLHU GHU $XIIDVVXQJ GDVV

DOOHV YHUPLHGHQ ZHUGHQ PXVV ZDV *H

JHQVlW]H ]ZLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW XQG =LYLOJHULFKWVEDUNHLW

QDFK DX‰HQ KLQ LQ (UVFKHLQXQJ WUHWHQ

OlVVW 'HVKDOE PXVV HV GLH +DXSWDXI

JDEH GHU DQ GHP (LQWULWW GHU 6SDQQXQ

JHQ 1LFKWEHWHLOLJWHQ VHLQ HLQHQ :HJ

]X ILQGHQ XP GLHVH 6SDQQXQJHQ DXV

]XJOHLFKHQ :HQQ PDQ LQ GHQ V G

GHXWVFKHQ /lQGHUQ GHU $XIIDVVXQJ LVW

GDVV GLH 9HUZDOWXQJVULFKWHU LP 5LFKWHU

EXQG HLQH DXVUHLFKHQGH 9HUWUHWXQJ

LKUHU ,QWHUHVVHQ ILQGHQ GDQQ ZLUG PDQ

GRFK GDI U JXWHQ *UXQG KDEHQ GHU

+DXSWJUXQG ZLUG LQ GHU JU|‰HUHQ 9HU

WUlJOLFKNHLW XQG JHJHQVHLWLJHQ $FKWXQJ

GHU GRUWLJHQ 0HQVFKHQ ]X VXFKHQ VHLQ

GLH VLFK DXFK LQ GHU VWlUNHUHQ 'XUFK

VHW]XQJ GHV GHPRNUDWLVFKHQ 3ULQ]LSV

LP V GGHXWVFKHQ 5DXP DXVGU FNW

+DXWPDQQ NRPPW ]X GHP (UJHEQLV

GDVV GLH .LHOHU (QWJOHLVXQJ ² RIIHQEDU

GHU 6WHLQ GHV $QVWR‰HV I U GDV

VFKOHFKWH 9HUKlOWQLV ]XP 5LFKWHUEXQG

² QLFKW PHKU ]XP $QODVV I U HLQ $EU

FNHQ ]XP 5LFKWHUEXQG JHQRPPHQ

ZHUGHQ VROOH %HL GHU JHULQJHQ =DKO GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU LQ 5KHLQODQG 3IDO]

HUVFKHLQH DXFK GLH %LOGXQJ HLQHV H 9

QRFK QLFKW QRWZHQGLJ VR GDVV GHU =X

VDPPHQVFKOXVV PLW GHU JOHLFKHQ :LU

NXQJ ]XQlFKVW LQ HLQHU ORVHUHQ )RUP

HUIROJHQ N|QQH

������������������Ã


6R NDP HV GDQQ ]X GHU $UEHLWVJH

PHLQVFKDIW GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU YRQ

5KHLQODQG 3IDO] ,KU =LHO ZDU GLH )|U

GHUXQJ GHU 9HUZDOWXQJVUHFKWVSIOHJH

VRZLH GHU EHUXIOLFKHQ $QOLHJHQ GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU 'LH /HLWXQJ REODJ

QDFK GHP 6WDWXW GHU $UEHLWVJHPHLQ

VFKDIW HLQHP *UHPLXP GDV VLFK DXV MH

HLQHP 9HUWUHWHU GHV /DQGHVYHUZDO

WXQJVJHULFKWV YRQ 5KHLQODQG 3IDO] XQG

GHU EHLGHQ %H]LUNVYHUZDOWXQJVJHULFKWH

1HXVWDGW XQG .REOHQ] ]XVDPPHQ

VHW]WH (V ZDU ]XQlFKVW EHUHFKWLJW YRQ

MHGHP 0LWJOLHG HLQH 8PODJH ELV ]XP

+|FKVWEHWUDJ YRQ '0 MlKUOLFK ]X

HUKHEHQ 'LH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW WUDW

NRUSRUDWLY GHP %XQG GHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU LQ 0 QVWHU EHL 8QWHU

VFKULHEHQ ZDU GDV 6WDWXW YRQ LQVJH

VDPW KDXSWDPWOLFKHQ 9HUZDOWXQJV

ULFKWHUQ GDUXQWHU GHU GDPDOLJH 6H

QDWVSUlVLGHQW 'U 0H\HU +HQWVFKHO

VSlWHU 3UlVLGHQW GHV 29* 5HJLH

UXQJVDVVHVVRU 3ODXWK VSlWHU 3UlVLGHQW

GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV 1HXVWDGW XQG

GHU GDPDOLJH 3UlVLGHQW GHV /DQGHVYHU

ZDOWXQJVJHULFKWV 3URI 'U 6 VWHUKHQQ

'HU HUVWH 9RUVLW]HQGH ZDU 9HUZDO

WXQJVJHULFKWVGLUHNWRU 1LHPDQQ .RE

OHQ] VHLQ 6WHOOYHUWUHWHU 9HUZDOWXQJV

JHULFKWVGLUHNWRU +DXWPDQQ 1HXVWDGW

GHU HUVWH .DVVHQZDUW 'U $GDPV GD

PDOV 9HUZDOWXQJVJHULFKWVUDW EHLP %9*

.REOHQ] VSlWHU 6HQDWVSUlVLGHQW EHLP

29* (V NDQQ VHLQ GDVV DXFK 'U

0H\HU +HQWVFKHO GHP /HLWXQJVJUHPL

XP DQJHK|UWH 6HLQHU (ULQQHUXQJ QDFK

ZDU HV ZRKO VR 9RUVLW]HQGHU ZDU HU

QLH DEHU HU ZDU PHKUHUH -DKUH HLQHU

GHU /DQGHVYHUWUHWHU LP 9HUZDOWXQJV

DXVVFKXVV GHV %'95 XQG VHLW R

GHU ELV ]X VHLQHU (UQHQQXQJ ]XP

29* 3UlVLGHQWHQ 0LWJOLHG GHV %'95

9RUVWDQGV

=XU FN ]XU &KURQRORJLH %HL GHU 6LW

]XQJ GHV 9HUZDOWXQJVDXVVFKXVVHV GHV

%'95 DP )HEUXDU NRQQWH +HUU

1LHPDQQ GHU GDUDQ WHLOQDKP GLH

*U QGXQJ GHV UKHLQODQG SIlO]LVFKHQ

9HUEDQGHV YHUPHOGHQ ,P $SULO

]HLJWH PDQ VLH GHP &KHI GHU 6WDDWV

NDQ]OHL 6WDDWVPLQLVWHU D ' 'U +DEH

UHU DQ XQG EDW XP HLQHQ *HVSUlFKV

WHUPLQ 2E GDUDXV HWZDV JHZRUGHQ LVW

HQW]LHKW VLFK PHLQHU .HQQWQLV

'LH HUVWH PLU EHNDQQWH JU|‰HUH (LQJD

EH DQ GLH SROLWLVFKH (EHQH MHGHQIDOOV

KDWWH HLQ UHFKW WUDXULJHV 6FKLFNVDO 0LW

6FKUHLEHQ YRP $XJXVW DQ

GHQ 0LQLVWHUSUlVLGHQWHQ GHV /DQGHV

5KHLQODQG 3IDO] EDW GLH $UEHLWVJHPHLQ

VFKDIW GLH /DQGHVUHJLHUXQJ DOVEDOG GLH

������������������Ã

%HVROGXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU LQ

5KHLQODQG 3IDO] ]X UHJHOQ XQG GLH

'LHQVWEH] JH GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU

DQ GLH GHQ 9HUZDOWXQJVULFKWHUQ LQ

1RUGUKHLQ :HVWIDOHQ JHZlKUWH %HVRO

GXQJ DQ]XJOHLFKHQ (V IROJWH HLQH

DFKWVHLWLJH %HJU QGXQJ :LH DXFK ZLU

KHXWH LPPHU ZLHGHU EHUOHJHQ ZDV

DQJHPHVVHQ XQG ZLUNVDP LVW ZXUGH

DXFK GDPDOV EHUHLWV LQ GHQ *HULFKWHQ

GLVNXWLHUW RE GLH (LQJDEH DXFK DQ GLH

EULJHQ 0LQLVWHULHQ XQG GLH 0LWJOLHGHU

GHV +DXVKDOWV XQG )LQDQ]DXVVFKXVVHV

YHUWHLOW ZHUGHQ VROOH 'LH .REOHQ]HU

5LFKWHU KLHOWHQ GLHV I U ]XU =HLW QLFKW

]ZHFNPl‰LJ ZHJHQ GHU *HIDKU GDVV

XQVHU 6FKULWW YRU]HLWLJHQ $QODVV ]X *H

JHQPD‰QDKPHQ JHEHQ N|QQWH +LQ]X

NRPPW GDVV GHU 0LQLVWHUSUlVLGHQW VLFK

YLHOOHLFKW GXUFK HLQH 9HUWHLOXQJ XQVHUHV

6FKUHLEHQV HWZDV XQWHU 'UXFN JHVHW]W

I KOHQ N|QQWH

'DPDOV HUVFKLHQ GDQQ DXFK DXV GLHVHP

$QODVV GDV HUVWH 5XQGVFKUHLEHQ GHU

$UEHLWVJHPHLQVFKDIW QlPOLFK GLH 0LW

WHLOXQJ YRP $XJXVW LQ GHU

GLH 0LWJOLHGHU YRQ GHU (LQJDEH XQWHU

ULFKWHW ZXUGHQ

:DV GDV EHUHLWV HUZlKQWH WUDXULJH

6FKLFNVDO GHU (LQJDEH DQJHKW VHL GDV

6FKUHLEHQ GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

YRP 0DL DQ GHQ 0LQLVWHUSUl

VLGHQWHQ YRQ 5KHLQODQG 3IDO] ]LWLHUW

6HKU JHHKUWHU +HUU 0LQLVWHUSUlVLGHQW

GLH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU LQ 5KHLQODQG 3IDO] KDW VLFK

HUODXEW ,KQHQ DP $XJXVW

9RUVFKOlJH I U HLQH %HVROGXQJVUHJH

OXQJ ]X XQWHUEUHLWHQ (LQH $QWZRUW LVW

XQV DXI XQVHUH (LQJDEH ELV KHXWH QLFKW

]XJHJDQJHQ :LU KDEHQ YLHOPHKU GHU

5HJLHUXQJVYRUODJH HLQHV 5LFKWHUEHVRO

GXQJVJHVHW]HV HQWQHKPHQ P VVHQ

GDVV GHU 0LQLVWHUUDW LQ NHLQHP 3XQNWH

XQVHUHQ $QUHJXQJHQ HQWVSURFKHQ KDW

'D GHU (QWZXUI EHUHLWV GHP /DQGWDJ

GHV /DQGHV 5KHLQODQG 3IDO] YRUOLHJW

KDEHQ VLFK GLH 9HUZDOWXQJVULFKWHU JH

Pl‰ $UW UKHLQODQG SIlO]LVFKH 9HU

IDVVXQJ PLW HLQHU 3HWLWLRQ DQ GHQ +HUUQ

3UlVLGHQWHQ GHV /DQGWDJV JHZDQGW

'LHV G UIWH GDV HUVWH YRQ YLHOHQ ZHLWH

UHQ )UXVWUDWLRQVHUOHEQLVVHQ GHV 9HU

EDQGHV JHZHVHQ VHLQ 'DV ELVKHU OHW]WH

)UXVWUDWLRQVHUOHEQLV XQVHUHU 9HUHLQL

JXQJ LVW GHU 5HJLHUXQJVHQWZXUI ]XP

/DQGHVULFKWHUJHVHW] YRP -XOL GLHVHV

-DKUHV (LQ KHXWLJHV 5HDNWLRQVVFKUHLEHQ

N|QQWH GDKHU JDQ] lKQOLFK ODXWHQ

'LH GDPDOV DQJHN QGLJWH 3HWLWLRQ KLQ

JHJHQ ZXUGH XQWHU GHP 'DWXP

0DL ZLUNOLFK HLQJHUHLFKW 6LH

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

XPIDVVW 6HLWHQ XQG KHEW LQVEHVRQ

GHUH DXI GLH 1RWZHQGLJNHLW DE GXUFK

DQJHPHVVHQH %HVROGXQJVUHJHOQ GHU

%HGHXWXQJ GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWV

EDUNHLW 5HFKQXQJ ]X WUDJHQ XQG LKU

QLFKW GHQ 1DFKZXFKV DE]XVFKQHLGHQ

=ZLVFKHQ]HLWOLFK KDWWH GLH $* DXFK HL

QH 6WHOOXQJQDKPH ]XP (QWZXUI GHV

5LFKWHUUDKPHQJHVHW]HV JHJHQ EHU

GHP %'95 DEJHJHEHQ

,Q GHU OHLGLJHQ %HVROGXQJVDQJHOHJHQ

KHLW YHUVXFKWH PDQ DE PLW GHP

%HDPWHQEXQG ]XVDPPHQ]XDUEHLWHQ

ZLH VLFK DXV HLQHP 5XQGVFKUHLEHQ YRP

$SULO HUJLEW 'RUW ZLUG EH

ULFKWHW GHU 'HXWVFKH %HDPWHQEXQG

KDEH VLFK DXI HLQHU 6LW]XQJ JUXQGVlW]

OLFK EHUHLW HUNOlUW GLH )UDJH GHU %HVRO

GXQJVUHJHOXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU

]X XQWHUVW W]HQ ,Q GLHVHP 6FKUHLEHQ

KHL‰W HV

$P G 0 HUIXKU +HUU 6HQDWVSUlVL

GHQW 'U 0H\HU +HQWVFKHO JHOHJHQWOLFK

HLQHU 7DJXQJ LQ 0DLQ] GDVV GHU 'HXW

VFKH %HDPWHQEXQG QLFKW LQ GHU /DJH

LVW GLH YHUVFKLHGHQDUWLJHQ : QVFKH

GHU HLQ]HOQHQ )DFKJUXSSHQ ]X NRRUGL

QLHUHQ YLHOPHKU ZLUG GHU %HDPWHQ

EXQG OHGLJOLFK HLQ DOOJHPHLQHV %HVRO

GXQJVJHULSSH DXIVWHOOHQ XQG GLH

'XUFKVHW]XQJ GHU : QVFKH GHU (LQ

JOLHGHUXQJ GHQ HLQ]HOQHQ )DFKJUXSSHQ

EHUODVVHQ 'DQNHQVZHUWHU :HLVH KDW

+HUU 6HQDWVSUlVLGHQW 'U 0H\HU +HQW

VFKHO 9HUELQGXQJ ]XU )DFKJUXSSH ,Q

QHUH 9HUZDOWXQJ DXIJHQRPPHQ GLH LQ

$XVVLFKW JHVWHOOW KDW XQV NRUSRUDWLY

DXI]XQHKPHQ XQG XQVHU %HVROGXQJV

DQOLHJHQ ]X XQWHUVW W]HQ XQG ]X YHU

WUHWHQ %HGLQJXQJ KLHUI U LVW HLQH NRU

SRUDWLYH 0LWJOLHGVFKDIW GHU $UEHLWVJH

PHLQVFKDIW

'LH (LQJOLHGHUXQJ LQ GHQ 'HXWVFKHQ

%HDPWHQEXQG OHKQWH GLH 0HKU]DKO GHU

0LWJOLHGHU GDPDOV MHGRFK DE XQG SOl

GLHUWH I U HLQ ORVHV 9HUKlOWQLV ZLH HV

DXFK ]XP 5LFKWHUEXQG EHVWHKH 1LH

PDQQ DQ 'U -HVVHQEHUJHU YRP 0DL

'LH %HVROGXQJVIUDJHQ ZXUGHQ GDQQ

LQVEHVRQGHUH DXI GLHQVWOLFKHP :HJH

JHJHQ EHU GHU 6WDDWVNDQ]OHL GXUFK GHQ

+HUUQ &KHISUlVLGHQWHQ YRUDQJHWULH

EHQ

*OHLFK]HLWLJ EHJDQQ GDPDOV DXFK GLH

3UHVVHDUEHLW GHU 9HUHLQLJXQJ 1LHPDQQ

VFKULHE LQ HLQHP %ULHI DQ 'U 'U :HL

QHUWK LQ 1HXVWDGW

+HUU &KHISUlVLGHQW KDW XQV JHEHWHQ

DXFK GHU 7DJHVSUHVVH $XIVlW]H EHU

GLH %HGHXWXQJ GHU 9HUZDOWXQJVJH


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

ULFKWVEDUNHLW ]XU 9HU|IIHQWOLFKXQJ DQ

]XELHWHQ XP GLH /DLHQ DQ]XVSUHFKHQ

JHGDFKW LVW ZRKO LQVEHVRQGHUH GDUDQ

GDV ,QWHUHVVH GHU /DQGWDJVDEJHRUGQH

WHQ DXI GLHVH :HLVH ZDFK ]X KDOWHQ ,Q

VROFKHQ =HLWXQJVDUWLNHOQ G UIWHQ VHOEVW

YHUVWlQGOLFK GLH %HVROGXQJVIUDJHQ GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU QLFKW ]XU 6SUDFKH

JHEUDFKW ZHUGHQ LQVEHVRQGHUH P VV

WHQ DXFK $UJXPHQWH YHUPLHGHQ ZHU

GHQ GLH HWZD HLQHQ :LGHUVSUXFK GHV

5LFKWHUEXQGV LQ GHU gIIHQWOLFKNHLW DXV

O|VHQ N|QQWHQ *HGDFKW LVW DQ $XVI K

UXQJHQ DOOJHPHLQHU $UW YLHOOHLFKW DXFK

DQ GLH (U|UWHUXQJ GHU 6LFKHUXQJ GHU

)UHLKHLWVUHFKWH GXUFK HLQH .RQWUROOH GHU

9HUZDOWXQJ

'DV -DKU ZDU QLFKW QXU ZHJHQ

GHU %HVROGXQJVUHIRUP GLH LQ GLHVHP

-DKU ZRKO QLFKW PHKU DEJHVFKORVVHQ

ZRUGHQ LVW VRQGHUQ YRU DOOHP DXV HL

QHP DQGHUHQ *UXQGH I U GLH $UEHLWV

JHPHLQVFKDIW YRQ %HGHXWXQJ +LHU EH

JDQQ GLH =XVDPPHQDUEHLW PLW GHQ

VDDUOlQGLVFKHQ .ROOHJHQ ,Q HLQHP

6FKUHLEHQ 1LHPDQQ DQ 'U 'U :HL

QHUWK YRP KHL‰W HV

6LH ZHUGHQ VLFK HULQQHUQ GDVV DQOlVV

OLFK GHU 7DJXQJ GHV %'95 LQ 0 Q

FKHQ GLH EHLGHQ +HUUHQ DXV GHP 6DDU

ODQG LQ $XVVLFKW VWHOOWHQ GDVV VLFK GLH

9HUZDOWXQJVULFKWHU GHV 6DDUODQGHV XQ

VHUHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW X 8 DQ

VFKOLH‰HQ Z UGHQ ZHLO PDQ HV ZHJHQ

GHU JHULQJHQ =DKO YRQ 9HUZDOWXQJV

ULFKWHUQ GRUW QLFKW I U RSSRUWXQ KLHOW

HLQHQ HLJHQHQ /DQGHVYHUHLQ ]X ELOGHQ

,FK Z UGH HV EHJU ‰HQ ZHQQ ZLU GLH

VHQ 6FKULWW GHPQlFKVW YROO]LHKHQ N|QQ

WHQ XQG ELWWH DXFK ]X GLHVHU )UDJH GDV

(LQYHUVWlQGQLV GHU +HUUHQ .ROOHJHQ LQ

1HXVWDGW XQG 0DLQ] KHUEHL]XI KUHQ

'LH .ROOHJHQ VWLPPWHQ GHP QRFK LP

'H]HPEHU ]X

=X GHP HLJHQWOLFKHQ =XVDPPHQVFKOXVV

NDP HV GDQQ EHL GHU -DKUHVYHUVDPP

OXQJ GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

GLH DP XQG 2NWREHU LQ RI

IHQEDU JUR‰HP XQG VFK|QHP 5DKPHQ

LP 5DWKDXV YRQ 6DDUORXLV VWDWWIDQG

'HU %HULFKW GDU EHU GHU VLFK DXFK

QRFK LQ GHQ $NWHQ EHILQGHW XPIDVVW

6HLWHQ GLH MHGRFK ]XP JUR‰HQ 7HLO

GHQ JHKDOWHQHQ )DFKUHIHUDWHQ JHZLG

PHW VLQG

'HU 3UlVLGHQW GHV 29* GHV 6DDUODQGHV

'U /X[HPEXUJHU HU|IIQHWH DP 2N

WREHU XP 8KU LP 6LW]XQJVVDDO

GHV 5DWKDXVHV GLH 6LW]XQJ

=LWDW

'HU 3UlVLGHQW EHJU ‰WH GLH 7HLOQHKPHU

GHU $UEHLWVWDJXQJ QDPHQWOLFK GHQ

3UlVLGHQWHQ GHV 29* YRQ 5KHLQODQG

3IDO] 6WDDWVPLQLVWHU D ' 3URI 'U

6 VWHUKHQQ GHQ 9L]HSUlVLGHQWHQ 'U

0H\HU +HQWVFKHO GLH 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVSUlVLGHQWHQ 1LHPDQQ .REOHQ]

'U 'U :HLQHUWK 1HXVWDGW 2H

OHQVFKOlJHU 6DDUORXLV IHUQHU GHQ

6WDDWVNRPPLVVDU EHLP 2EHUYHUZDO

WXQJVJHULFKWHV GHV 6DDUODQGHV (LVH

PDQQ VRZLH GLH HLQ]LJH 5LFKWHULQ GHU

7DJXQJ )UDX 'U 6FKDXIOHU

6RZHLW LFK VHKHQ NDQQ LVW )UDX 'U

6FKDXIOHU QRFK ODQJH =HLW GDV HLQ]LJH

ZHLEOLFKH 0LWJOLHG JHEOLHEHQ

,Q VHLQHU (U|IIQXQJVDQVSUDFKH JDE 3Ul

VLGHQW 'U /X[HPEXUJHU VHLQHU )UHXGH

GDU EHU $XVGUXFN GDVV GLH $UEHLWVWD

JXQJ GHU VLFKWEDUH (UIROJ GHU =XVDP

PHQDUEHLW GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU EHL

GHU /lQGHU VHL GLH QDFKGHP GLH 5 FN

NHKU GHV 6DDUODQGHV QDFK 'HXWVFKODQG

IHVWJHVWDQGHQ KDEH PLW HLQHU $XV

VSUDFKH GHU 3UlVLGHQWHQ EHLGHU

2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKWH LQ .REOHQ]

DP HLQJHOHLWHW ZRUGHQ VHL

XQG LKUHQ VLQQIlOOLJHQ $XVGUXFN KHXWH

DXFK LQ GHU 7DWVDFKH ILQGH GDVV GLH

JUXQGVlW]OLFKHQ (QWVFKHLGXQJHQ EHLGHU

*HULFKWH LQ HLQHU JHPHLQVDPHQ DPWOL

FKHQ 6DPPOXQJ YHU|IIHQWOLFKW Z UGHQ

'DV ELVKHULJH 6WDWXW GHU $UEHLWVJH

PHLQVFKDIW GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU LQ

5KHLQODQG 3IDO] ZXUGH JHlQGHUW XQG

DXI GHU QlFKVWHQ 0LWJOLHGHUYHUVDPP

OXQJ GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW DP

2NWREHU LQ %LUNHQIHOG DOV 6DW]XQJ

EHVFKORVVHQ

† ODXWHWH 'LH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU GHU /lQGHU

5KHQODQG 3IDO] XQG 6DDUODQG LVW GHUHQ

%HUXIVRUJDQLVDWLRQ LQ GHQ /lQGHUQ

5KHLQODQG 3IDO] XQG 6DDUODQG

† EHVWLPPWH 'LH $UEHLWVJHPHLQ

VFKDIW VHW]W VLFK GLH )|UGHUXQJ GHU

9HUZDOWXQJVUHFKWVSIOHJH VRZLH GHU

EHUXIOLFKHQ $QOLHJHQ GHU 9HUZDOWXQJV

ULFKWHU ]XP =LHO

QDFK † VROOWH GHU 9RUVWDQG QDFK

0|JOLFKNHLW MlKUOLFK HLQH 0LWJOLHGHUYHU

VDPPOXQJ HLQEHUXIHQ

8P ,KQHQ HLQHQ (LQGUXFN ]X JHEHQ

ZLH GDPDOV GLH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQ

JHQ RUJDQLVLHUW ZRUGHQ VLQG KLHU HLQ

$XV]XJ DXV HLQHP ZHLWHUHQ 6FKUHLEHQ

YRQ +HUUQ 1LHPDQQ DQ 'U 'U :HL

QHUWK YRP (U VFKUHLEW

GDVV GHU]HLW HLQH 'LHQVWEHVSUHFKXQJ

YRQ GHP +HUUQ &KHISUlVLGHQWHQ QLFKW

YRUJHVHKHQ VHL GDVV DEHU GHU GULQ

JHQGH :XQVFK EHVWHKH HLQH -DKUHVYHU

VDPPOXQJ GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

HLQ]XEHUXIHQ ]XPDO EHU GLH QHXH

6DW]XQJ GLH %LOGXQJ GHV 9RUVWDQGHV

XQG GLH %HVWLPPXQJ GHU 9HUWUHWXQJ LP

%XQG GHXWVFKHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU

%HVFKOXVV JHIDVVW ZHUGHQ P VVH $X

‰HUGHP KHL‰W HV

$EJHVHKHQ GDYRQ YHUODQJHQ YHUVFKLH

GHQH 0LWJOLHGHU ZLH PLU P QGOLFK JH

lX‰HUW ZRUGHQ LVW 5HFKHQVFKDIW GDU

EHU ZHOFKHQ 6WDQGSXQNW GLH $UEHLWV

JHPHLQVFKDIW LQQHUKDOE GHV %'95 ]X

GHQ DNXWHQ 2UJDQLVDWLRQVIUDJHQ 5LFK

WHUJHVHW] (LQKHLWVPLQLVWHULXP YHUWUH

WHQ KDW (V LVW GDPLW ]X UHFKQHQ GDVV

LQQHUKDOE GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW VLFK

HLQH HUKHEOLFKH *HJHQVWU|PXQJ JHJHQ

GLH KHUUVFKHQGH 0HLQXQJ GHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU LQVEHVRQGHUH GHU 9HUHLQL

JXQJ GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWVSUlVLGHQ

WHQ XQG GHV %XQGHV GHXWVFKHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU EHPHUNEDU PDFKW 0LU LVW

VHKU GDUDQ JHOHJHQ GLHVH 'LQJH QRFK

YRU XQVHUHU 7DJXQJ LQ %UHPHQ LQQHU

KDOE GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW NODU]X

VWHOOHQ

$XFK GLH IROJHQGHQ 6lW]H VFKHLQHQ PLU

EHPHUNHQVZHUW

:LU KDEHQ HLQHQ 6DPVWDJ YRUJHVHKHQ

XP QLFKW VW|UHQG DXI 6LW]XQJVWHUPLQLH

UXQJHQ ]X ZLUNHQ VLQG DQGHUHUVHLWV

GHU $XIIDVVXQJ GDVV I U EHUXIVHWKL

VFKH %HODQJH XQVHUH .ROOHJHQ UXKLJ

DXFK PDO HLQHQ 6DPVWDJ RSIHUQ N|Q

QHQ ]XPDO GLH )DKUW QDFK %LUNHQIHOG

GXUFK GLH +HUEVWZlOGHU HLQH DQJH

QHKPH $EZHFKVOXQJ EULQJHQ ZLUG

'HU 2NWREHU DQ GHP GLH

6DW]XQJ YHUDEVFKLHGHW ZXUGH ZDU

GDQQ DXFK ZLUNOLFK HLQ 6DPVWDJ

9RUVLW]HQGHU GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU GHU /lQGHU

5KHLQODQG 3IDO] XQG 6DDUODQG ZDU VHLW

%LUNHQIHOG 'U 6FKUDPP 6HQDWVSUlVL

GHQW EHLP 29* LQ .REOHQ] GHU GLHV ELV

JHEOLHEHQ LVW 9RQ ELV

ZDU 'U $GDPV LQ]ZLVFKHQ HEHQIDOOV

6HQDWVSUlVLGHQW EHLP 29* 9RUVLW]HQ

GHU GHU $UEHLWVJHPHLQVFKDIW HU LVW

GDQQ /* 3UlVLGHQW JHZRUGHQ

9RQ ELV KDWWH 'U %LFNHO

GHQ 9RUVLW] GDQQ NRPPLVVDULVFK ELV

]XU QlFKVWHQ 09 GLH ZRKO HUVW

RGHU VWDWWIDQG 'U 6FKZDU] YRQ

ELV 6HQDWVSUlVLGHQW 6SHFN

YRQ ELV HUQHXW XQG GLHVPDO

RIIL]LHOO 'U 6FKZDU] GHU LQ]ZLVFKHQ

3UlVLGHQW GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV

.REOHQ] JHZRUGHQ ZDU EHL GHU

������������������Ã


0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LQ $QGHUQDFK

ZXUGH GDQQ 5LFKWHU DP 2EHUYHUZDO

WXQJVJHULFKW 0LFKDHO =LPPHU ]XP 9RU

VLW]HQGHQ GHU LQ]ZLVFKHQ ZLHGHU

UHLQ UKHLQODQG SIlO]LVFKHQ 9HUHLQL

JXQJ JHZlKOW GHU VLH ELV ]X VHLQHP

GLHQVWOLFK PRWLYLHUWHQ 5 FNWULWW LP

-DKUH I KUWH XQG LKU (UVFKHL

QXQJVELOG LQ GLHVHU =HLW SUlJWH XQG

DXFK YHUlQGHUWH GD]X WUXJ DXFK VHLQ

HQJHU .RQWDNW PLW GHP %'95 EHL GHV

VHQ .DVVHQZDUW HU HEHQIDOOV YLHOH -DKUH

SDUDOOHO ]X VHLQHP 9RUVLW] LQ GHU 995

ZDU 6HLWKHU KDEH LFK GLH (KUH GLH /DVW

XQG GLH )UHXGH GHV 9RUVLW]HV

$EHU ZDV LVW VHLW LQ %LUNHQIHOG

VRQVW QRFK LQ GHU 9HUHLQLJXQJ JHVFKH

KHQ DX‰HU GDVV GLH 3HUVRQHQ JHZHFK

VHOW KDEHQ" 1XQ HV JDE 0LWJOLHGHUYHU

VDPPOXQJHQ ZRKO ]XQlFKVW LP ]ZHL

MlKULJHQ 5K\WKPXV XQG P|JOLFKVW DE

ZHFKVHOQG LQ 5KHLQODQG 3IDO] XQG LP

6DDUODQG ZRKO DXFK ZHQQ P|JOLFK

XQG YRU DOOHP DXV .RVWHQJU QGHQ LP

$QVFKOXVV DQ HLQH 'LHQVWEHVSUHFKXQJ

+lXILJHU ZDUHQ VLH ]ZHLWlJLJ ZDV HLQ

DEHQGOLFKHV =XVDPPHQVHLQ HUODXEWH

0DQFKPDO P VVHQ GLH =HLWUlXPH ]ZL

VFKHQ GHQ 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJHQ

DXFK OlQJHU JHZHVHQ VHLQ ZLH PLU 'U

6FKZDU] VDJWH (V ZXUGHQ DXFK ZHL

WHUKLQ 6WHOOXQJQDKPHQ ]X *HVHW]HV

YRUKDEHQ LQ 5KHLQODQG 3IDO] XQG JH

JHQ EHU GHP %'95 DEJHJHEHQ

] % ]XP (QWZXUI GHV GHXWVFKHQ

5LFKWHUJHVHW]HV ]X HLQHU UKHLQ

ODQG SIlO]LVFKHQ :DKORUGQXQJ

$QIDQJ GHU VHFK]LJHU -DKUH VWDQG GDV

9HUKlOWQLV ]XP 5LFKWHUEXQG ]XU 'LV

NXVVLRQ LQVEHVRQGHUH GLH )UDJH RE

HLQ]HOQH 9HUZDOWXQJVULFKWHU DXFK GHV

VHQ 0LWJOLHGHU VHLQ N|QQWHQ XQG ZHQQ

MD RE VLH GDQQ YRP %H]XJ GHU GHXW

VFKHQ 5LFKWHU]HLWXQJ HQWEXQGHQ ZHU

GHQ N|QQWHQ ] % 6FKUHLEHQ 'U $

GDPV DQ 29* 5DW 'U 0 OOHU LQ 6DDU

ORXLV YRP ,PPHUKLQ

ZXUGH LP 1RYHPEHU DXI GHU

9HUWUHWHUYHUVDPPOXQJ GHV /DQGHVYHU

EDQGHV 5KHLQODQG 3IDO] GHU 5LFKWHU XQG

6WDDWVDQZlOWH 9* 'LUHNWRU 'U .HPSHU

DXV 7ULHU DOV 0LWJOLHG GHV 9RUVWDQGHV

XQG 9HUWUHWHU GHU 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW JHZlKOW /DXW 'U

6FKZDU] KDW DEHU GHU %H]XJVSUHLV I U

GLH 5LFKWHU]HLWXQJ LP (UJHEQLV HUKHE

OLFK GD]X EHLJHWUDJHQ GDVV ZLU 9HU

ZDOWXQJVULFKWHU XQV QLFKW ZLH ] % GLH

)LQDQ]ULFKWHU GHP 'HXWVFKHQ 5LFKWHU

EXQG DQJHVFKORVVHQ KDEHQ 'DV ILHO

XPVR OHLFKWHU DOV LP 6HSWHPEHU

GHU %'95 YRP %0, DXFK DOV 6SLW]HQRU

������������������Ã

JDQLVDWLRQ QDFK † GHV %XQGHVEH

DPWHQJHVHW]HV DQHUNDQQW ZXUGH

4XHOOH %'95 6RQGHUKHIW

HUVWHOOWH GLH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW

HLQHQ :DKOYRUVFKODJ I U GHQ HUVWHQ

3UlVLGLDOUDW LP /DQGH ,FK KDEH QLFKW

ILQGHQ N|QQHQ ZHU GDPDOV YRUJH

VFKODJHQ ZRUGHQ LVW +LQJHJHQ EH

QHQQW GHU HUVWH :DKOYRUVFKODJ I U GHQ

+DXSWULFKWHUUDW DP -XOL GLH

+HUUHQ 'U 6FKXOWH .REOHQ] 'U /DKP

.REOHQ] 3ODXWK 1HXVWDGW 'U -HFNH

.REOHQ] 'U 'H &OHUFN .REOHQ] XQG

6WHSSHUW 0DLQ]

,P 1RYHPEHU ZDU HUQHXW HLQH

(LQJDEH DQ GHQ 3UlVLGHQWHQ GHV /DQG

WDJV XQG GLH $EJHRUGQHWHQ IlOOLJ ZHLO

HLQH %HVROGXQJVQRYHOOH ]XU 9HUDE

VFKLHGXQJ DQVWDQG 'RUW JLQJ HV LQVEH

VRQGHUH XP GLH (LQVWXIXQJ GHU %HI|U

GHUXQJVlPWHU LQ GHU 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVEDUNHLW LP 9HUKlOWQLV ]X DQGHUHQ

bPWHUQ ZREHL GDPDOV GLH HLJHQH 5

%HVROGXQJ QRFK QLFKW EHVWDQG /HLGHU

KDEH LFK GLH (QGIDVVXQJ GHU HQWVSUH

FKHQGHQ (LQJDEH LQ GHQ $NWHQ QLFKW

PHKU JHIXQGHQ QXU HLQHQ (QWZXUI LQ

GHP ] % JHIRUGHUW ZXUGH GLH 9HU

ZDOWXQJVJHULFKWVSUlVLGHQWHQ XQG 6H

QDWVSUlVLGHQWHQ LQ GLH %HVROGXQJV

JUXSSH % HLQ]XUHLKHQ XQG GLH 2EHU

YHUZDOWXQJVJHULFKWVUlWH YRQ $ QDFK

$ K|KHU ]X VWXIHQ

:LFKWLJ ]X HUZlKQHQ LVW GDVV GLH YRU

PDOLJH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW EHUHLWV VHLW

GHU 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LQ

,GDU 2EHUVWHLQ GHQ 1DPHQ 9HUHLQL

JXQJ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQ

ODQG 3IDO] XQG 6DDUODQG I KUWH $OV

VROFKH KDWWH VLH %HVWDQG ELV

$XIJUXQG GHV %HVFKOXVVHV GHU 0LWJOLH

GHUYHUVDPPOXQJ GHU 9HUHLQLJXQJ YRP

$SULO LQ 6DDUEU FNHQ KDW VLFK

PLW :LUNXQJ YRP -XOL GLH

VDDUOlQGLVFKH 9HUHLQLJXQJ DOV VHOE

VWlQGLJH 2UJDQLVDWLRQ NRQVWLWXLHUW

6HLWGHP EHVWHKHQ GLH EHLGHQ /DQGHV

YHUElQGH DOV 9HUHLQLJXQJ GHU 9HUZDO

WXQJVULFKWHU GHV 6DDUODQGHV HLQHUVHLWV

XQG 9HUHLQLJXQJ GHU 9HUZDOWXQJV

ULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO] DQGHUHUVHLWV

DXFK ZHQQ VLFK GDV QRFK QLFKW DOOVHLWV

KHUXPJHVSURFKHQ KDW 6R KDW VLFK ] %

GLH )LUPD 9RGDIRQH QRFK LP -DKU

ZHUEHQG DQ GLH 9HUHLQLJXQJ GHU 9HU

ZDOWXQJVULFKWHU 5KHLQODQG 3IDO] XQG

GHV 6DDUODQGHV JHZDQGW

1DFK DOOHP ZDV LFK JHK|UW KDEH ² ]X

OHVHQ IDQG LFK GD]X OHLGHU SUDNWLVFK

QLFKWV ² ZDU GLH =XVDPPHQDUEHLW VR

ODQJH VLH JHGDXHUW KDWWH lX‰HUVW HU

IUHXOLFK XQG XQSUREOHPDWLVFK 'LH

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

7UHQQXQJ HQWVSUDFK SUDNWLVFKHQ XQG

RUJDQLVDWRULVFKHQ (UIRUGHUQLVVHQ HU

ODXEWH DXFK GLH EHVVHUH 2ULHQWLHUXQJ

DXI ODQGHVSROLWLVFKH %HODQJH XQG KDW ²

HEHQIDOOV VRZHLW LFK HV EHUKDXSW EH

XUWHLOHQ NDQQ ² QLFKW ]X 5HVVHQWLPHQWV

JHI KUW $XV PHLQHU KHXWLJHQ 6LFKW

VWHOOH LFK HUIUHXW IHVW GDVV VLFK GLH EHL

GHQ 9HUHLQLJXQJHQ VRJDU LP 1DPHQ

QRFK VR ZHLW JOHLFKHQ GDVV VLH EHLGH

DXI GHQ =XVDW] XQG 9HUZDOWXQJVULFK

WHULQQHQ ELVKHU YHU]LFKWHW KDEHQ ZDV

ZLH LFK ZHL‰ QLFKW $XVGUXFN YRQ

$EZHUWXQJ RGHU JDU 8QWHUGU FNXQJ

GHU ZHLEOLFKHQ .ROOHJHQ LVW VRQGHUQ

PHKU GHU $EQHLJXQJ JHJHQ GLH

6SUDFKPRQVWHU HQWVSULQJW GLH XQV LQ

]ZLVFKHQ GDV /HVHQ YRQ *HVHW]HVWH[WHQ

XQG DQGHUHQ DPWOLFKHQ 7H[WHQ YHUOHL

GHQ 'LHV DEHU QXU DP 5DQGH

) U GLH =HLW ]ZLVFKHQ XQG

VLQG LQ GHQ 8QWHUODJHQ 6WHOOXQJQDK

PHQ ]X *HVHW]JHEXQJVYRUKDEHQ XQG

lKQOLFKHP QLFKW YRUKDQGHQ +LHU PXVV

LFK PLFK LP :HVHQWOLFKHQ DXI GLH $XI

]lKOXQJ GHUMHQLJHQ 0LWJOLHGHUYHU

VDPPOXQJHQ EHVFKUlQNHQ ]X GHQHQ

.DVVHQEHULFKWH HUVWHOOW ZXUGHQ

LQ %DG 0 QVWHU DP 6WHLQ X D 6DW

]XQJVlQGHUXQJ LQ 0HU]LJ

LQ 6SH\HU B GRUW KDW DXFK GHU

MHW]LJH 3UlVLGHQW GHV 29* GHV 6DDUODQ

GHV +HUU 5XEO\ HLQ 5HIHUDW JHKDOWHQ

XQG ]ZDU ]XU )UDJH GHU (LQI KUXQJ

HLQHU 3HUVRQDOEHGDUIVEHUHFKQXQJ EHL

GHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ

ZDU ]XQlFKVW GLH OHW]WH JHPHLQ

VDPH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ LQ 6DDU

EU FNHQ GDQQ DP GLH

HUVWH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ GHU

UKHLQODQG SIlO]LVFKHQ 9HUHLQLJXQJ

QDFK GHU 7UHQQXQJ LQ .REOHQ] LP 6R]L

DOUDXP GHV 29*

+LHU LVW DP 1RYHPEHU GLH 6DW

]XQJ GHU UKHLQODQG SIlO]LVFKHQ 9HUHL

QLJXQJ EHVFKORVVHQ ZRUGHQ 6HLWKHU

ODXWHW LKU † =ZHFN GHU 9HUHLQLJXQJ

'LH 9HUHLQLJXQJ LVW GLH %HUXIVRUJDQLVD

WLRQ GHU 9HUZDOWXQJVULFKWHU LQ 5KHLQ

ODQG 3IDO] ,KU =ZHFN LVW GLH )|UGHUXQJ

GHU 9HUZDOWXQJVUHFKWVSIOHJH GLH

:DKUXQJ GHU 8QDEKlQJLJNHLW GHU

9HUZDOWXQJVULFKWHU XQG GLH 9HUWUHWXQJ

LKUHU %HODQJH

'LH 6DW]XQJ KDW XQG bQ

GHUXQJHQ HUIDKUHQ $XFK ZXUGHQ GLH

0LWJOLHGHUEHLWUlJH QRFK PHKUIDFK JH

lQGHUW 6LH HULQQHUQ VLFK DQ GHQ 8UEHL

WUDJ YRQ '0 SUR -DKU " 6HLW

VLQG HV '0 I U DNWLYH 0LWJOLHGHU

XQG '0 I U 3HQVLRQlUH XQG DQGHUH

1LFKW PHKU 9HUZDOWXQJVULFKWHU E]Z


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

KHXWH (XUR E]Z (XUR 'DV

VFKHLQW PLU OHW]WOLFK JDU QLFKW VR YLHO ]X

VHLQ GDV 6HFKVIDFKH LQ -DKUHQ

'LH 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJHQ EHIDVV

WHQ VLFK KlXILJ DXFK PLW DNWXHOOHQ SR

OLWLVFKHQ 7KHPHQ LQVEHVRQGHUH ZHQQ

GLH MHZHLOLJHQ -XVWL]PLQLVWHU EHL XQV ]X

*DVW ZDUHQ ZLH ] % LQ 6W 0DU

WLQ XQG LQ 6SH\HU -XVWL]PLQLVWHU

&DHVDU RGHU LP -DKU LQ $O]H\ VHLQ

1DFKIROJHU -XVWL]PLQLVWHU 0HUWLQ 'LH

0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ YRQ LQ

%HUQNDVWHO .XHV EOLHE GHVKDOE LQ OHE

KDIWHU (ULQQHUXQJ ZHLO VLFK GLH 0HKU

KHLW GHU 0LWJOLHGHU ]XU hEHUUDVFKXQJ

GHV 9RUVWDQGV XQG XQWHU $EZHLFKXQJ

YRQ GHVVHQ 9RUODJH QDFK UHJHU 'LVNXV

VLRQ JUXQGVlW]OLFK JHJHQ GLH (LQI K

UXQJ GHV JHSODQWHQ 5LFKWHUZDKO

DXVVFKXVVHV DXVVSUDFK 'LH GD]X YHU

EUHLWHWH 3UHVVHHUNOlUXQJ KDW GHU GDPD

OLJH 9RUVLW]HQGH =LPPHU PLW (LQYHU

VWlQGQLV GHV 9RUVWDQGV ZRKO HUVWPDOV

LQ GHU *HVFKLFKWH GHV 9HUEDQGHV QLFKW

UHLQ MXULVWLVFK IRUPXOLHUW VRQGHUQ LQ

HWZDV GUDVWLVFKHUH GHXWOLFKHUH XQG

ZLH ZLU KRIIWHQ PHGLHQZLUNVDPHUH

:RUWH JHIDVVW

'HU 5LFKWHUZDKODXVVFKXVV LVW GDQQ

VFKOLH‰OLFK ² VLFKHU QLFKW QXU XQVHUHV

:LGHUVWDQGHV ZHJHQ ² LQ GHU $PWV]HLW

YRQ 0LQLVWHU &DHVDU DOV 9RUKDEHQ QLFKW

PHKU ZHLWHUYHUIROJW ZRUGHQ /HLGHU KDW

HV OHW]WOLFK QLFKWV JHQ W]W ZLH ZLU ZLV

VHQ GHQQ MHW]W NlPSIHQ ZLU ZLHGHU ²

XQG ZLH LFK I UFKWH GLHVPDO PLW ZHQL

JHU (UIROJ ² JHJHQ HLQHQ HQWVSUHFKHQ

GHQ *HVHW]HQWZXUI

'LH 995 KDW QDW UOLFK EHU GLH -DKUH ]X

HLQHU 5HLKH YRQ DQGHUHQ /DQGHVJHVHW

]HQ XQG EHU GHQ %'95 DXFK ]X

%XQGHVJHVHW]HQ 6WHOOXQJ JHQRPPHQ

'LHVH KLHU DXI]X]lKOHQ Z UGH ]X ZHLW

I KUHQ :HU GLH 5XQGVFKUHLEHQ JH

VDPPHOW KDW NDQQ VLFK OHLFKW HLQ %LOG

PDFKHQ

%HVRQGHUV HUZlKQHQ P|FKWH LFK YRQ

GHQ 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJHQ DXV

QHXHUHU =HLW QRFK GLH 9HUDQVWDOWXQJ

]XP (XURSDUHFKW DXI GHP +DPEDFKHU

6FKORVV GLH ZLU ]XVDPPHQ PLW

GHU (5$ YHUDQVWDOWHW KDEHQ 'DV HXUR

SlLVFKH 5HFKW ZDU GDQQ QRFKPDOV

LQ )UDQNHQWKDO PLW GHP 9RUWUDJ

YRQ 3URI 6FKRFK XQG LQ 7ULHU LQ

GHQ 5lXPHQ GHU (5$ PLW GHP 5HIHUDW

GHV GDPDOLJHQ 5LFKWHUV DP (X*+ 'U

+LUVFK *HJHQVWDQG HLQHU 0LWJOLHGHU

YHUVDPPOXQJ $X‰HUGHP ZDUHQ GLH

0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJHQ PHLVW LP

YHUHLQVLQWHUQHQ 7HLO )RUXP I U )UDJHQ

GHV =XVWDQGV XQG GHU (QWZLFNOXQJ XQ

VHUHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW GDV

LQVEHVRQGHUH DXFK GLH MHZHLOLJHQ 3Ul

VLGHQWHQ GHV 29* ]XU .RPPXQLNDWLRQ

PLW GHQ 0LWJOLHGHUQ JHQXW]W KDEHQ

'UHL 'LQJH P VVHQ QRFK HUZlKQW ZHU

GHQ 6HLW JLEW HV GLH UHJHOPl‰L

JHQ 5XQGVFKUHLEHQ GHU 995 LQ GHU

)RUP GDVV VLH YHUYLHOIlOWLJW XQG DQ MH

GHV 0LWJOLHG YHUWHLOW ZHUGHQ 6HLW GHU

=HLW LQ GHU 0LFKDHO =LPPHU 9RUVLW]HQ

GHU ZDU I KUW GHU 9RUVWDQG GHU 995

UHJHOPl‰LJ *HVSUlFKH PLW GHP 0LQLV

WHU GHU -XVWL] EHU DNWXHOOH 7KHPHQ

JHI KUW (LQ +LJKOLJKW LQ GHU 9HU

EDQGVDUEHLW DXFK ZHQQ ZLU DOV 995

QXU PLWWHOEDU EHWHLOLJW ZDUHQ XQG HL

QH EHVRQGHUH .UDIWDQVWUHQJXQJ I U GLH

0DLQ]HU .ROOHJHQ ZDU VFKOLH‰OLFK GLH

$XVULFKWXQJ GHV 9HUZDOWXQJVULFKWHU

WDJV LQ 0DLQ] GLH ZXQGHUEDU

UHLEXQJVORV EHU GLH % KQH JHJDQJHQ

LVW +LHU ]HLJWH VLFK HLQGU FNOLFK ZDV

GDV SHUV|QOLFKH (QJDJHPHQW GHU EHWHL

OLJWHQ .ROOHJLQQHQ XQG .ROOHJHQ DOOHV

]XVWDQGH EULQJHQ NDQQ ZDV ]X GHU

]XYHUVLFKWOLFKHQ +RIIQXQJ YHUDQODVVW

HV ZHUGH DXFK LQ =XNXQIW LPPHU ZLH

GHU MXQJH .ROOHJHQ XQG .ROOHJLQQHQ

JHEHQ GLH GLH $UEHLW I U GLH 995 GHU

0 KH ZHUW ILQGHQ

=XP JXWHQ 6FKOXVV EOHLEW PLU QXU QRFK

HLQHV DOOHQ GLH EHU GLHVH -DKUH KLQ

LKUH $UEHLWVNUDIW XQG LKU (QJDJHPHQW

GHU $UEHLW GLHVHU 9HUHLQLJXQJ JHZLG

PHW KDEHQ LQVEHVRQGHUH DOOHQ PHLQHQ

9RUJlQJHUQ LP 9RUVLW] GHU $UEHLWVJH

PHLQVFKDIW E]Z GHU GDUDXV KHUYRUJH

JDQJHQHQ 9HUHLQLJXQJ XQG GHQ MHZHL

OLJHQ 9RUVWDQGVPLWJOLHGHUQ DEHU DXFK

GHQ .DVVHQSU IHUQ XQG DOOHQ 0LWJOLH

GHUQ GLH DXI GLH HLQH RGHU DQGHUH :HL

VH DQ XQVHUHU $UEHLW $QWHLO JHQRPPHQ

KDEHQ VHKU KHU]OLFK ]X GDQNHQ

+HVVHQ

'LVNXVVLRQVHQWZXUI HLQHV =ZHLWHQ *HVHW]HV

]XU %HVFKOHXQLJXQJ YRQ 9HUIDKUHQ GHU -XVWL]

=ZHLWHV -XVWL]EHVFKOHXQLJXQJVJHVHW]

6WDQG

$ 3UREOHP

'LH %HODVWXQJ GHU -XVWL] EHZHJW VLFK

VHLW -DKUHQ DXI KRKHP 1LYHDX 'LH $XV

VWDWWXQJ GHU *HULFKWH NRQQWH WURW] HU

KHEOLFKHU $QVWUHQJXQJHQ LP 5DKPHQ

GHU 0RGHUQLVLHUXQJ GHU -XVWL] QLFKW

EHUDOO PLW GHP %HGDUI 6FKULWW KDOWHQ

8P GLH -XVWL]JHZlKUXQJ DXFK XQWHU

GLHVHQ EHVRQGHUV VFKZLHULJHQ %HGLQ

JXQJHQ LP ZHVHQWOLFKHQ QRFK XQJH

VFKPlOHUW DXIUHFKW HUKDOWHQ ]X N|QQHQ

ZHUGHQ ZHLWHUH 0D‰QDKPHQ ]XU 6WHL

JHUXQJ GHU (IIHNWLYLWlW GHU 5HFKWVSIOH

JH YRUJHVFKODJHQ

% /|VXQJ

) U GDV =LYLOYHUIDKUHQ ZLUG YRUJHVFKOD

JHQ

• $QKHEXQJ GHU 6WUHLWZHUWJUHQ]H

]ZLVFKHQ $PWV XQG /DQGJHULFKW

YRQ

(XUR

(XUR DXI

• GLH $XVZHLWXQJ GHV (LQVDW]HV GHV

RULJLQlUHQ (LQ]HOULFKWHUV LQ HUVWHU

XQG ]ZHLWHU ,QVWDQ]

) U GDV 6WUDIYHUIDKUHQ ZLUG YRUJH

VFKODJHQ

• $XVZHLWXQJ GHV $QZHQGXQJVEH


UHLFKV GHU $QQDKPHEHUXIXQJ DXI

7DJHVVlW]H XQG

(UK|KXQJ GHV 6WUDIEDQQV LP EH

VFKOHXQLJWHQ 9HUIDKUHQ DXI ]ZHL

-DKUH )UHLKHLWVVWUDIH

) U GDV YHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKH 9H

IDKUHQ ZLUG YRUJHVFKODJHQ

• $EVFKDIIXQJ GHU /DLHQEHWHLOLJXQJ

LQ GHQ 6SUXFKN|USHUQ HUVWHU XQG

]ZHLWHU ,QVWDQ]

• (LQI KUXQJ HLQHV IU KHQ HUVWHQ

7HUPLQV XQG GHV RULJLQlUHQ (LQ]HO

ULFKWHUV QDFK GHP 9RUELOG GHU =LYLO

SUR]HVVRUGQXQJ

) U GDV VR]LDOJHULFKWOLFKH 9HUIDKUHQ

ZLUG YRUJHVFKODJHQ

• =XU FNZHLVXQJ GHV 9HUIDKUHQV DQ

GLH 9HUZDOWXQJVEHK|UGH EHL QLFKW

DXVUHLFKHQGHU 6DFKHUPLWWOXQJ

������������������Ã


• (LQI KUXQJ GHV VWULNWHQ (LQ]HOULFK

WHUSULQ]LSV LQ GHU %HUXIXQJVLQVWDQ]

& $OWHUQDWLYHQ

'LH (QWZ UIH HLQHV -XVWL]PRGHUQLVLH

UXQJVJHVHW]HV XQG HLQHV (UVWHQ -XVWL]

EHVFKOHXQLJXQJVJHVHW]HV HQWKDOWHQ

JOHLFKIDOOV (QWODVWXQJVPD‰QDKPHQ

0LW GHQ LP YRUOLHJHQGHQ (QWZXUI YRU

JHVFKODJHQHQ ZHLWHUJHKHQGHQ 5HJH

OXQJHQ ZLUG GHU (QWODVWXQJVHIIHNW

QDFKKDOWLJ YHUVWlUNW

' .RVWHQ

'LH DXI 9HUIDKUHQVYHUHLQIDFKXQJHQ

DE]LHOHQGHQ 5HJHOXQJHQ ZHUGHQ VLFK

NRVWHQPLQGHUQG DXVZLUNHQ RKQH GDVV

HLQH

ZlUH

NRQNUHWH %H]LIIHUXQJ P|JOLFK

'LVNXVVLRQVHQWZXUI HLQHV =ZHL

WHQ *HVHW]HV ]XU %HVFKOHXQLJXQJ

YRQ 9HUIDKUHQ GHU -XVWL] =ZHL

WHV -XVWL]EHVFKOHXQLJXQJVJHVHW]

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHV

*HULFKWVYHUIDVVXQJVJHVHW]HV

,Q † 1U GHV *HULFKWVYHUIDVVXQJV

JHVHW]HV LQ GHU )DVVXQJ GHU %HNDQQW

PDFKXQJ YRP 0DL %*%O , 6

GDV ]XOHW]W GXUFK $UWLNHO GHV

*HVHW]HV YRP -XQL %*%O , 6

JHlQGHUW ZRUGHQ LVW ZLUG GDV

:RUW ÅI QIWDXVHQG´ GXUFK GDV :RUW

ÅVLHEHQWDXVHQGI QIKXQGHUW´ HUVHW]W

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHU =LYLOSUR]HVVRUGQXQJ

'LH =LYLOSUR]HVVRUGQXQJ LQ GHU LP %XQ

GHVJHVHW]EODWW 7HLO ,,, *OLHGHUXQJV

QXPPHU YHU|IIHQWOLFKWHQ EHUHL

QLJWHQ )DVVXQJ ]XOHW]W JHlQGHUW GXUFK

$UWLNHO GHV *HVHW]HV YRP -XOL

%*%O , 6 ZLUG ZLH

IROJW JHlQGHUW

† ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

D $EVDW] 6DW] XQG $EVDW]

ZHUGHQ DXIJHKREHQ

E $EVlW]H XQG ZHUGHQ $E

VlW]H XQG

† D ZLUG DXIJHKREHQ

������������������Ã

,Q † ZLUG LQ GHU .ODPPHU GLH

$QJDEH ņ D´ JHVWULFKHQ

† ZLUG ZLH IROJW JHIDVVW

Å 'DV %HUXIXQJVJHULFKW HQW

VFKHLGHW GXUFK HLQHV VHLQHU 0LWJOLH

GHU DOV (LQ]HOULFKWHU


FKHQG

$EV XQG JLOW HQWVSUH

,Q 6DFKHQ GHU .DPPHU I U +DQ

GHOVVDFKHQ NDQQ (LQ]HOULFKWHU QXU

GHU 9RUVLW]HQGH VHLQ ´

,Q † ZLUG GLH $QJDEH Å:LUG

GHU 5HFKWVVWUHLW QLFKW QDFK †

GHP (LQ]HOULFKWHU EHUWUDJHQ ´ HU

VHW]W GXUFK GLH :RUWH Å1DFK hEHU

QDKPH GHV 5HFKWVVWUHLWV YRP (LQ

]HOULFKWHU´

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHU

6WUDISUR]HVVRUGQXQJ

'LH 6WUDISUR]HVVRUGQXQJ LQ GHU )DV

VXQJ GHU %HNDQQWPDFKXQJ YRP $S

ULO %*%O , 6 ]XOHW]W

JHlQGHUW GXUFK $UWLNHO GHV *HVHW]HV

YRP 2NWREHU %*%O , 6

ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW


GHUW

$EV ZLUG ZLH IROJW JHlQ

D ,Q 6DW] ZLUG MHZHLOV GDV :RUW

ÅI QI]HKQ´ GXUFK GDV :RUW

ÅQHXQ]LJ´ HUVHW]W

E ,Q 6DW] ZLUG GDV :RUW ÅGUHL

F

‰LJ´ GXUFK GDV :RUW ÅQHXQ]LJ´

HUVHW]W

)ROJHQGHU 6DW] ZLUG DQJHI JW

Å'LH 6lW]H XQG JHOWHQ DXFK

ZHQQ QHEHQ GHQ GRUW JHQDQQ

WHQ 5HFKWVIROJHQ HLQ )DKUYHU

ERW GLH (QW]LHKXQJ GHU )DKU

HUODXEQLV EHL GHU GLH 6SHUUH

QLFKW PHKU DOV QHXQ 0RQDWH

EHWUlJW RGHU HLQH 6SHUUH YRQ

QLFKW PHKU DOV QHXQ 0RQDWHQ

DQJHRUGQHW

ZRUGHQ LVW ´

RGHU EHDQWUDJW

,Q † $EV 6DW] ZHUGHQ GLH

:|UWHU ÅHLQHP -DKU´ GXUFK GLH

:|UWHU Å]ZHL -DKUHQ´ HUVHW]W

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHU

9HUZDOWXQJVJHULFKWVRUGQXQJ

'LH 9HUZDOWXQJVJHULFKWVRUGQXQJ LQ GHU

)DVVXQJ GHU %HNDQQWPDFKXQJ YRP

0lU] %*%O , 6 ]XOHW]W JH

lQGHUW GXUFK $UWLNHO XQG GHV *H

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

VHW]HV YRP 'H]HPEHU %*%O

, 6 ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

'HP † $EV ZLUG IROJHQGHU

6DW] DQJHI JW

Å'LH .DPPHUQ VLQG VRZHLW QLFKW

GHU (LQ]HOULFKWHU HQWVFKHLGHW PLW

GUHL 0LWJOLHGHUQ HLQVFKOLH‰OLFK GHV

9RUVLW]HQGHQ EHVHW]W ´

† $EV ZLUG DXIJHKREHQ

† HUKlOW IROJHQGH )DVVXQJ

ņ (LQ]HOULFKWHU

'LH .DPPHU HQWVFKHLGHW GXUFK HL

QHV LKUHU 0LWJOLHGHU DOV (LQ]HOULFKWHU

'HU (LQ]HOULFKWHU EHUWUlJW QDFK

$QK|UXQJ GHU %HWHLOLJWHQ GHQ 5HFKWV

VWUHLW DXI GLH .DPPHU ZHQQ GLH 6DFKH

EHVRQGHUH 6FKZLHULJNHLWHQ WDWVlFKOL

FKHU RGHU UHFKWOLFKHU $UW DXIZHLVW RGHU

JUXQGVlW]OLFKH %HGHXWXQJ KDW

'HU %HVFKOXVV QDFK $EVDW] LVW XQ

DQIHFKWEDU $XI HLQH XQWHUODVVHQH h

EHUWUDJXQJ NDQQ HLQ 5HFKWVEHKHOI QLFKW

JHVW W]W ZHUGHQ ´

† ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

D 'HP $EVDW]

DQJHI JW

ZLUG IROJHQGHU 6DW]

Å'LH 6HQDWH VLQG VRZHLW QLFKW GHU

(LQ]HOULFKWHU HQWVFKHLGHW PLW GUHL

0LWJOLHGHUQ HLQVFKOLH‰OLFK GHV 9RU

VLW]HQGHQ EHVHW]W 'LH /DQGHVJH

VHW]JHEXQJ NDQQ YRUVHKHQ GDVV

GLH 6HQDWH PLW

VLQG ´

5LFKWHUQ EHVHW]W

E $EVDW] HUKlOW IROJHQGH )DVVXQJ

Å hEHU 5HFKWVEHKHOIH JHJHQ (QW

VFKHLGXQJHQ GHV 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWV HQWVFKHLGHW GHU 6HQDW GXUFK

HLQHV VHLQHU 0LWJOLHGHU DOV (LQ]HO

ULFKWHU † $EVDW] XQG JLOW HQW

VSUHFKHQG ´

'LH ††

EHQ

ELV ZHUGHQ DXIJHKR

† ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

D 'HU ELVKHULJH :RUWODXW ZLUG

E

$EVDW]

$OV $EVDW] ZLUG DQJHI JW

Å 1DFK 9HUI JXQJ GHU .ODJH

]XVWHOOXQJ EHVWLPPW GHU 9RUVLW

]HQGH HLQHQ IU KHQ HUVWHQ 7HU

PLQ GHU LQQHUKDOE YRQ GUHL

0RQDWHQ QDFK (LQJDQJ GHU

.ODJH VWDWW]XILQGHQ KDW ´


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHV

$V\OYHUIDKUHQVJHVHW]HV

† GHV $V\OYHUIDKUHQVJHVHW]HV LQ GHU

)DVVXQJ GHU %HNDQQWPDFKXQJ YRP

-XOL %*%O , 6 GDV ]XOHW]W

GXUFK $UWLNHO GHV *HVHW]HV YRP

-DQXDU %*%O 6 JH

lQGHUW ZRUGHQ LVW HUKlOW IROJHQGH )DV

VXQJ

ņ (LQ]HOULFKWHU

'LH .DPPHU HQWVFKHLGHW GXUFK HL

QHV LKUHU 0LWJOLHGHU DOV (LQ]HOULFKWHU

'HU (LQ]HOULFKWHU EHUWUlJW GHQ

5HFKWVVWUHLW DXI GLH .DPPHU ZHQQ GLH

5HFKWVVDFKH JUXQGVlW]OLFKH %HGHXWXQJ

KDW RGHU ZHQQ HU YRQ GHU 5HFKWVSUH

FKXQJ GHU .DPPHU DEZHLFKHQ ZLOO (LQ

HUQHXWH hEHUWUDJXQJ DXI GHQ (LQ]HO

ULFKWHU LVW DXVJHVFKORVVHQ

'HU %HVFKOXVV QDFK $EVDW] LVW XQ

DQIHFKWEDU $XI HLQH XQWHUODVVHQH

hEHUWUDJXQJ NDQQ HLQ 5HFKWVEHKHOI

QLFKW JHVW W]W ZHUGHQ ´

$UWLNHO

bQGHUXQJ GHV

6R]LDOJHULFKWVJHVHW]HV

'DV 6R]LDOJHULFKWVJHVHW] LQ GHU )DVVXQJ

GHU %HNDQQWJDEH YRP 6HSWHPEHU

%*%O , 6 ]XOHW]W JHlQ

GHUW GXUFK $UWLNHO GHV *HVHW]HV YRP

$SULO %*%O , 6 ZLUG

ZLH IROJW JHlQGHUW

,Q † ZHUGHQ QDFK GHP :RUW

ÅZLUG´ HLQ .RPPD XQG IROJHQGH

:|UWHU HLQJHI JW

ÅVRZHLW QLFKW GHU (LQ]HOULFKWHU HQW

VFKHLGHW ´

,Q †

DQJHI JW

ZLUG IROJHQGHU $EVDW]

Å +lOW GDV *HULFKW HLQH ZHLWHUH

6DFKDXINOlUXQJ I U HUIRUGHUOLFK

NDQQ HV RKQH LQ GHU 6DFKH VHOEVW

]X HQWVFKHLGHQ GHQ 9HUZDOWXQJV

DNW XQG GHQ :LGHUVSUXFKVEHVFKHLG

DXIKHEHQ VRZHLW QDFK $UW XQG

8PIDQJ GLH QRFK HUIRUGHUOLFKHQ

(UPLWWOXQJHQ HUKHEOLFK VLQG XQG

GLH $XIKHEXQJ DXFK XQWHU %HU FN

VLFKWLJXQJ GHU %HODQJH GHU %HWHL

OLJWHQ VDFKGLHQOLFK LVW $XI $QWUDJ

NDQQ GDV *HULFKW ELV ]XP (UODVV GHV

QHXHQ 9HUZDOWXQJVDNWV HLQH HLQVW

ZHLOLJH 5HJHOXQJ WUHIIHQ LQVEH

VRQGHUH EHVWLPPHQ GDVV 6LFKHU

KHLWHQ JHOHLVWHW ZHUGHQ RGHU JDQ]

RGHU ]XP 7HLO EHVWHKHQ EOHLEHQ

P VVHQ XQG /HLVWXQJHQ ]XQlFKVW

QLFKW ]XU FNJHZlKUW ZHUGHQ P V

VHQ 'HU %HVFKOXVV NDQQ MHGHU]HLW

JHlQGHUW RGHU DXIJHKREHQ ZHU

GHQ (LQH (QWVFKHLGXQJ QDFK 6DW]

NDQQ QXU ELQQHQ VHFKV 0RQDWHQ

VHLW (LQJDQJ GHU $NWHQ GHU %HK|UGH

EHL *HULFKW HUJHKHQ ´

† ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

D $EVDW]

)DVVXQJ

6DW] HUKlOW IROJHQGH

Å,P )DOOH GHV † $EV LVW

GDV 8UWHLO GXUFK GHQ 9RUVLW]HQ

GHQ DQVRQVWHQ YRQ GHQ 0LW

JOLHGHUQ GHV 6HQDWV ]X XQWHU

VFKUHLEHQ ´

E ,Q $EVDW] ZHUGHQ GLH :|UWHU

ÅHLQVWLPPLJ I U´ GXUFK GLH :|UWHU

ÅI U RIIHQVLFKWOLFK´ HUVHW]W

† ZLUG ZLH IROJW JHlQGHUW

D LQ GHU hEHUVFKULIW ZLUG GDV

:RUW Å%HULFKWHUVWDWWHU´ GXUFK

GDV

VHW]W

:RUW Å(LQ]HOULFKWHU´ HU

E $EVDW]

VXQJ

HUKlOW IROJHQGH )DV

ÅhEHU 5HFKWVEHKHOIH JHJHQ

(QWVFKHLGXQJHQ GHV 6R]LDOJH

ULFKWV HQWVFKHLGHW GHU 6HQDW

GXUFK HLQHV VHLQHU 0LWJOLHGHU

DOV (LQ]HOULFKWHU

F $EVDW]

GHUW

ZLUG ZLH IROJW JHlQ

Å'HU (LQ]HOULFKWHU EHUWUlJW

QDFK $QK|UXQJ GHU %HWHLOLJWHQ

GHQ 5HFKWVVWUHLW DXI GHQ 6HQDW

ZHQQ GLH 6DFKH EHVRQGHUH

6FKZLHULJNHLWHQ WDWVlFKOLFKHU

RGHU UHFKWOLFKHU $UW DXIZHLVW R

GHU JUXQGVlW]OLFKH %HGHXWXQJ

KDW ´

G $EVDW]

VXQJ

HUKlOW IROJHQGH )DV

Å%HVFKO VVH QDFK $EVDW] VLQG

XQDQIHFKWEDU $XI HLQH XQWHU

ODVVHQH hEHUWUDJXQJ NDQQ HLQ

5HFKWVPLWWHO

ZHUGHQ ´

QLFKW JHVW W]W

H GHU ELVKHULJH $EVDW]

VDW]

ZLUG $E

,Q † ZLUG GDV :RUW Å%HULFKWHU

VWDWWHUV´ GXUFK GDV :RUW Å(LQ]HO

ULFKWHUV´ HUVHW]W

$UWLNHO

hEHUOHLWXQJVYRUVFKULIW

) U DQKlQJLJH 9HUIDKUHQ LQ GHU =LYLO

9HUZDOWXQJV XQG 6R]LDOJHULFKWVEDUNHLW

JHOWHQ GLH 9RUVFKULIWHQ EHU GDV 9HU

IDKUHQ YRU GHP (LQ]HOULFKWHU LQ GHU ELV

KHULJHQ )DVVXQJ

$UWLNHO

,QNUDIWWUHWHQ

'LHVHV *HVHW] WULWW DP HUVWHQ 7DJH GHV

GULWWHQ DXI GLH 9HUN QGXQJ IROJHQGHQ

.DOHQGHUPRQDWV LQ .UDIW

+HVVHQ 'LVNXVVLRQVHQWZXUI HLQHV =ZHLWHQ *HVHW]HV ]XU %HVFKOHXQL

JXQJ YRQ 9HUIDKUHQ GHU -XVWL] =ZHLWHV -XVWL]EHVFKOHXQLJXQJVJHVHW]

6WHOOXQJQDKPH GHV 3UlVLGHQWHQ

GHV +HVVLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWVKRIHV

=X GHP R D *HVHW]HQWZXUI QHKPH LFK

QDFK %HWHLOLJXQJ GHU 3UlVLGHQWLQ XQG

GHU 3UlVLGHQWHQ GHU 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWH ZLH IROJW 6WHOOXQJ

=X $UW bQGHUXQJ GHU

9HUZDOWXQJVJHULFKWVRUGQXQJ

=X 1U XQG †† XQG

9Z*2 ² (KUHQDPWOLFKH 5LFKWHU

'HU PLW GHU bQGHUXQJ GHU †† XQG

9Z*2 EHDEVLFKWLJWHQ %HHQGLJXQJ

GHU %HWHLOLJXQJ HKUHQDPWOLFKHU 5LFKWHU

DQ GHU YHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKHQ 5HFKW

VSUHFKXQJ ² PLW $XVQDKPH GHU EH

VRQGHUHQ )DFKNDPPHUQ XQG 6HQDWH ²

VWLPPH LFK ]X 'LHVH 0D‰QDKPH ZlUH

GHP =LHO GHV PLW GHP YRUOLHJHQGHQ

*HVHW]HQWZXUI YHUIROJWHQ 5HIRUPYRU

KDEHQV ]X JHZlKUOHLVWHQ GDVV GLH

-XVWL] LKUHQ JHVHW]OLFKHQ $XIWUDJ DXFK

YRU GHP +LQWHUJUXQG GHU DQJHVSDQQ

WHQ /DJH GHU |IIHQWOLFKHQ +DXVKDOWH

HUI OOHQ NDQQ PLW 6LFKHUKHLW LQ QLFKW

XQHUKHEOLFKHP 0D‰H GLHQOLFK

������������������Ã


%HL DOOHU $QHUNHQQXQJ GHU %HGHXWXQJ

YRQ 7UDQVSDUHQ] XQG $N]HSWDQ] JH

ULFKWOLFKHU (QWVFKHLGXQJHQ LQ GHU gI

IHQWOLFKNHLW LQ HLQHU =HLW LQ GHU VLFK HL

QHUVHLWV GLH 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW

VHOEVW DXFK DOV 'LHQVWOHLVWHU YHUVWHKW

XQG LQ GHU DQGHUHUVHLWV LPPHQVH

+DXVKDOWVSUREOHPH GLH )XQNWLRQVIlKLJ

NHLW GHU |IIHQWOLFKHQ +DQG XQG GDPLW

DXFK GHU -XVWL] LQ ZHLWHQ %HUHLFKHQ

HUQVWKDIW ]X HUVFK WWHUQ GURKHQ VLQG

GLH PLW HLQHU $EVFKDIIXQJ GHU HKUHQ

DPWOLFKHQ 5LFKWHU YHUEXQGHQHQ ILQDQ

]LHOOHQ (LQVSDUXQJVP|JOLFKNHLWHQ QLFKW

JHULQJ HLQ]XVWXIHQ 'LH 6XPPH GHU

(QWVFKlGLJXQJV]DKOXQJHQ DQ HKUHQ

DPWOLFKH 5LFKWHU HUUHLFKW MlKUOLFK GLH

+|KH PHKUHUHU -DKUHVJHKlOWHU GHU (LQ

JDQJVVWXIH GHU %HVROGXQJVJUXSSH 5

+LQ]X NRPPW GHU HUKHEOLFKH 9HUZDO

WXQJVDXIZDQG GHU PLW GHU :DKO %H

VWLPPXQJ GHU 9HUWUDXHQVOHXWH GHV

:DKODXVVFKXVVHV %HWHLOLJXQJ GHV VWD

WLVWLVFKHQ /DQGHVDPWV (UVWHOOXQJ GHU

9RUVFKODJVOLVWHQ GHU .UHLVH XQG NUHLV

IUHLHQ 6WlGWH :DKOYRUJDQJ EHL GHQ

9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ XQG EHLP 9*+

VRZLH GHQ /DGXQJHQ XQG (QWVFKlGL

JXQJHQ GHU HKUHQDPWOLFKHQ 5LFKWHU

YHUEXQGHQ LVW 'LHVH hEHUOHJXQJHQ

YHUGLHQHQ XPVR PHKU %HDFKWXQJ DOV

LP =XJH GHU IRUWVFKUHLWHQGHQ 9HUUHFKW

OLFKXQJ GHV JHVDPWHQ |IIHQWOLFKHQ /H

EHQV YRU GHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ

LPPHU KlXILJHU DOOHLQ XP 5HFKWVIUDJHQ

JHVWULWWHQ ZLUG VR GDVV GHU /DLHQEHWHL

OLJXQJ DXFK YRQ GDKHU QLFKW PHKU LKUH

IU KHUH %HGHXWXQJ ]XNRPPW 'LHV JLOW

DXFK I U GDV YRQ %HI UZRUWHUQ YRUJH

WUDJHQH $UJXPHQW GHU HUK|KWHQ $N

]HSWDQ] YRQ JHULFKWOLFKHQ (QWVFKHL

GXQJHQ GXUFK 0LWZLUNXQJ HKUHQDPWOL

FKHU 5LFKWHU $QJHVLFKWV GHU )HVWLJXQJ

GHU GHPRNUDWLVFKHQ 6WUXNWXUHQ LP %H

ZXVVWVHLQ GHU %HY|ONHUXQJ ZLUG GLH

0LWZLUNXQJ GHU HKUHQDPWOLFKHQ 5LFK

WHU ]XPDO GHU ZHLW EHUZLHJHQGH 7HLO

GHU (QWVFKHLGXQJHQ LP 9HUZDOWXQJV

SUR]HVV PLWWOHUZHLOH RKQHKLQ GXUFK

HLQHQ RGHU PHKUHUH %HUXIVULFKWHU HU

IROJW QLFKW PHKU QDFKZHLVEDU DOV DN

]HSWDQ]I|UGHUQG ZDKUJHQRPPHQ ) U

GHQ )DOO GDVV VLFK HLQH $EVFKDIIXQJ

GHU 0LWZLUNXQJ HKUHQDPWOLFKHU 5LFKWHU

LQ GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW LQ

*lQ]H UHFKWVSROLWLVFK QLFKW GXUFKVHW

]HQ ODVVHQ VROOWH ZLUG GLH (LQI KUXQJ

HLQHU gIIQXQJVNODXVHO I U GLH /lQGHU

QDFK GHP 9RUELOG GHV I U GLH ]ZHLWH

,QVWDQ] JHOWHQGHQ † $EV 6DW]

+DOEVDW] 9Z*2 DXFK I U GDV HUVWLQ

VWDQ]OLFKH YHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKH

9HUIDKUHQ QDFKGU FNOLFK DQJHUHJW

������������������Ã

=X 1U † 9Z*2 ²

(LQ]HOULFKWHU

*HJHQ GLH YRUJHVFKODJHQH 1HXIDVVXQJ

GHV † 9Z*2 ZRQDFK GLH 9HUIDKUHQ

EHL GHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ ÅRULJL

QlU´ EHLP (LQ]HOULFKWHU DQIDOOHQ GHU VLH

LQ GHQ )lOOHQ EHVRQGHUHU 6FKZLHULJ

NHLWHQ WDWVlFKOLFKHU RGHU UHFKWOLFKHU $UW

RGHU ZHQQ GLH 5HFKWVVDFKH JUXQGVlW]

OLFKH %HGHXWXQJ DXIZHLVW DXI GLH

.DPPHU EHUWUlJW EHVWHKHQ %HGHQNHQ

JUXQGVlW]OLFKHU $UW =ZDU LVW LQ GLHVHP

=XVDPPHQKDQJ RKQH :HLWHUHV HLQ]X

UlXPHQ GDVV GHU (LQ]HOULFKWHUHLQVDW]

LQ GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW XQG

]ZDU VRZRKO LP NODVVLVFKHQ DOV DXFK LP

$V\OEHUHLFK ]X EHHLQGUXFNHQGHQ (UIRO

JHQ EHLP $EEDX GHV EHL GHQ 9HUZDO

WXQJVJHULFKWHQ XQG EHLP +HVV 9*+

YRUKDQGHQHQ %HVWDQGV DQ $OWYHUIDKUHQ

EHLJHWUDJHQ KDW 'LHV JLOW VRZRKO I U

GHQ (LQ]HOULFKWHU LP :HJH YRQ %HULFKW

HUVWDWWHUHQWVFKHLGXQJHQ QDFK † D

$EV XQG 9Z*2 LQ EHLGHQ ,QVWDQ

]HQ DOV DXFK I U GHQ (LQ]HOULFKWHUHLQ

VDW] GXUFK hEHUWUDJXQJVEHVFKOXVV GHU

.DPPHU QDFK $EV 9Z*2 XQG

QDFK † $EV $V\O9I* LP HUVWLQ

VWDQ]OLFKHQ 9HUIDKUHQ 2KQH GLH YRU

JHQDQQWHQ SUR]HVVXDOHQ ,QVWUXPHQWD

ULHQ ZlUHQ GLH PLWWOHUZHLOH HUUHLFKWHQ

(UIROJH EHL GHU 9HUIDKUHQVEHZlOWLJXQJ

VLFKHUOLFK QLFKW HU]LHOEDU JHZHVHQ 'HU

PLW GHP YRUOLHJHQGHQ (QWZXUI LQGHV

EHVFKULWWHQH :HJ GHU JHQHUHOOHQ (LQ

I KUXQJ GHV ÅRULJLQlUHQ´ (LQ]HOULFKWHUV

LQ GHU HUVWHQ ,QVWDQ] QDFK † 9Z*2 (

XQG GHU ZHLWHUKLQ YRUJHVHKHQH

† $V\O9I* ( GHU DXFK I U GLH $V\O

KDXSWVDFKHYHUIDKUHQ GLH (LQI KUXQJ

GHV ÅRULJLQlUHQ´ (LQ]HOULFKWHUV YRUVLHKW

KHEW GH IDFWR OHW]WOLFK GDV JHZDFKVHQH

.ROOHJLDOLWlWV E]Z .DPPHUSULQ]LS DXI

=LHKW PDQ GHQ 8PVWDQG LQ %HWUDFKW

GDVV DXFK GHQ HUVWLQVWDQ]OLFKHQ YHU

ZDOWXQJVJHULFKWOLFKHQ (QWVFKHLGXQJHQ

I U GLH LQ LKUHP =XVWlQGLJNHLWVEHUHLFK

DQVlVVLJHQ %HK|UGHQ HLQH QLFKW ]X

XQWHUVFKlW]HQGH /HLWIXQNWLRQ ]XNRPPW

XQG EHU FNVLFKWLJW PDQ ZHLWHUKLQ GDVV

JHUDGH GLH VSUXFKULFKWHUOLFKH 7lWLJNHLW

GHU M QJHUHQ XQG GDPLW QLFKW VR EH

UXIVHUIDKUHQHQ 5LFKWHU HLQHU DUJXPHQ

WDWLYHQ LQVWDQ]LQWHUQHQ .RQWUROOH EHL

ZLFKWLJHQ (QWVFKHLGXQJHQ EHGDUI VR

LVW KLHUI U GLH W\SLVFKH 2UJDQLVDWLRQV

IRUP GHU 6SUXFKN|USHU LQ GHVVHQ

5DKPHQ GLH 1RWZHQGLJNHLW I U MHGHQ

5LFKWHU EHVWHKW VHLQH $UJXPHQWH I U

XQG JHJHQ HLQ EHVWLPPWHV (UJHEQLV

DE]XZlJHQ XQG YRU GHQ .ROOHJHQ LQ

GHU .DPPHU ]X EHJU QGHQ (UVW KLHU

$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

GXUFK NDQQ VLFK HLQH .DPPHUUHFKW

VSUHFKXQJ KHUDXVELOGHQ GLH DXFK LP

+LQEOLFN DXI GLH EHUHLWV DQJHI KUWH

/HLWIXQNWLRQ GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWH

HLQH ZLFKWLJH 9RUDXVVHW]XQJ I U GLH

$N]HSWDQ] YHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKHU

5HFKWVSUHFKXQJ JHUDGH DXI GHU %HK|U

GHQVHLWH LVW $XFK HUIRUGHUW HLQH HIIHN

WLYH 5HFKWVSUHFKXQJ GHQ JXW DXVJHELO

GHWHQ XQG SUDNWLVFK HUIDKUHQHQ 5LFK

WHU ]X GHP VLFK GHU %HUXIVDQIlQJHU

JHUDGH GXUFK VHLQH 7lWLJNHLW LQ GHU

.DPPHU HQWZLFNHOQ NDQQ XQG VROO 'D

EHL LVW QRFKPDOV GDUDXI KLQ]XZHLVHQ

GDVV GLH YHUZDOWXQJVJHULFKWOLFKHQ (QW

VFKHLGXQJHQ LP 8QWHUVFKLHG ]X LQVEH

VRQGHUH HUVWLQVWDQ]OLFKHQ ]LYLOUHFKWOL

FKHQ (QWVFKHLGXQJHQ GLH LPPHU QXU

LQWHU SDUWHV *HOWXQJ EHVLW]HQ QLFKW

VHOWHQ ² XQG Y|OOLJ XQDEKlQJLJ YRQ GHU

+|KH GHV 6WUHLWZHUWHV ² EHU GHQ ,Q

WHUHVVHQWHQNUHLV GHU XQPLWWHOEDUHQ

9HUIDKUHQVEHWHLOLJWHQ /HLWIXQNWLRQ EH

VLW]HQ 9RUDXVVHW]XQJ I U HLQH 2ULHQ

WLHUXQJ GHU 9HUZDOWXQJ DQ GHU YHU

ZDOWXQJVJHULFKWOLFKHQ 5HFKWVSUHFKXQJ

LVW DEHU HLQH .RQWLQXLWlW GHU .DPPHU

5HFKWVSUHFKXQJ GLH JHUDGH GXUFK GDV

6SUXFKN|USHUSULQ]LS JHZlKUOHLVWHW

ZLUG ,FK UHJH GDKHU I U GHQ )DOO GDVV

GLH (LQI KUXQJ GHV ÅRULJLQlUHQ´ (LQ

]HOULFKWHUV LP HUVWLQVWDQ]OLFKHQ YHU

ZDOWXQJVJHULFKWOLFKHQ 9HUIDKUHQ DXFK

XQWHU %HU FNVLFKWLJXQJ GHU YRQ PLU

YRUJHWUDJHQHQ %HGHQNHQ LP DQVWHKHQ

GHQ *HVHW]JHEXQJVYHUIDKUHQ ZHLWHU

YHUIROJW XQG XPJHVHW]W ZHUGHQ VROOWH

DQ HQWVSUHFKHQG GHU LQ † $EV

6DW] $V\O9I* HQWKDOWHQHQ 9RUVFKULIW

HLQH hEHUWUDJXQJVSIOLFKW GHV (LQ]HO

ULFKWHUV DXFK I U GHQ )DOO YRU]XVHKHQ

GDVV HU YRQ GHU 5HFKWVSUHFKXQJ GHU

.DPPHU DEZHLFKHQ ZLOO

=X 1U † 9Z*2 ²

(LQ]HOULFKWHU

'LH (LQI KUXQJ GHV ,QVWLWXWV GHV RULJL

QlUHQ (LQ]HOULFKWHUV I U VlPWOLFKH 9HU

IDKUHQ LQ GHQHQ GLH 2EHUYHUZDOWXQJV

JHULFKWH XQG 9HUZDOWXQJVJHULFKWVK|IH

DOV ]ZHLWH ,QVWDQ] ]XVWlQGLJ VLQG OHK

QH LFK PLW 1DFKGUXFN DE +LHUI U JHO

WHQ ]XQlFKVW GLH YRQ PLU DXFK I U GHQ

ÅRULJLQlUHQ´ (LQ]HOULFKWHUHLQVDW] LQ GHQ

9HUIDKUHQ YRU GHQ 9HUZDOWXQJVJHULFK

WHQ HUKREHQHQ %HGHQNHQ VLQQJHPl‰

+LQ]X NRPPW GDVV GHQ 2EHUYHUZDO

WXQJVJHULFKWHQ XQG 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVK|IHQ LQ 9HUIDKUHQ VRZHLW /DQ

GHVUHFKW EHWURIIHQ LVW GLH DEVFKOLH‰HQ

GH $XVOHJXQJVNRPSHWHQ] ]XJHZLHVHQ

LVW 'DV JLOW HWZD I U GLH %HUHLFKH GHV


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ

5HFKWV GHU /DQGHVEHDPWHQ VRZHLW

9RUVFKULIWHQ GHV +HVVLVFKHQ %HDPWHQ

JHVHW]HV ² +%* ² HLQVFKOlJLJ VLQG GHV

6WUD‰HQUHFKWV VRZHLW 9RUVFKULIWHQ GHV

+HVVLVFKHQ 6WUD‰HQJHVHW]HV ² +6WU* ²

EHWURIIHQ VLQG GHV %DX XQG 1DWXU

VFKXW]UHFKWV VRZHLW 9RUVFKULIWHQ GHU

+HVVLVFKHQ %DXRUGQXQJ ² +%2 ² XQG

GHV +HVVLVFKHQ 1DWXUVFKXW]JHVHW]HV ²

+H1DW* ² EHWURIIHQ VLQG GHV JHVDP

WHQ %HUHLFKV GHV $EJDEHQUHFKWV QDFK

.RPPXQDODEJDEHQJHVHW] ² +.$*

GHV 6FKXOUHFKWV GHV .RPPXQDOUHFKWV

GHV JHVDPWHQ 3ROL]HL XQG 2UGQXQJV

UHFKWV VRZLH HLQHU 9LHO]DKO ZHLWHUHU

5HFKWVJHELHWH 1LPPW PDQ QRFK GHQ

JHVDPWHQ (LOUHFKWVVFKXW] LQ GHQ %OLFN

GHU XQDQIHFKWEDU GXUFK GLH 2EHUYHU

ZDOWXJVJHULFKWH XQG 9HUZDOWXQJVJH

ULFKWVK|IH ² DXFK VRZHLW 1RUPHQ GHV

%XQGHVUHFKWV VWUHLWHQWVFKHLGHQG VLQG ²

HQWVFKLHGHQ ZLUG VR ZLUG KLHUDXV RKQH

:HLWHUHV GHXWOLFK GDVV DQJHVLFKWV GHU

OHLWHQWVFKHLGHQGHQ %HGHXWXQJ GLHVHU

9HUIDKUHQ HLQ REOLJDWRULVFKHU (LQ]HO

ULFKWHUHLQVDW] DE]XOHKQHQ LVW $OOHU

GLQJV LVW ]X EHU FNVLFKWLJHQ GDVV EHL

GHQ 2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKWHQ XQG

9HUZDOWXQJVJHULFKWVK|IHQ ]ZHLW

LQVWDQ]OLFKH 9HUIDKUHQ DQIDOOHQ EHL

GHQHQ GLH GHQ MHZHLOLJHQ 5HFKWVVWUHL

WLJNHLWHQ ]X *UXQG OLHJHQGHQ 5HFKWV

XQG 7DWVDFKHQIUDJHQ GXUFK GLH 5HFKW

VSUHFKXQJ GHU HQWVFKHLGHQGHQ 6HQDWH

EHUHLWV JHNOlUW VLQG GHQHQ PLWKLQ NHLQH

JUXQGVlW]OLFKH %HGHXWXQJ EHL]XPHV

VHQ LVW XQG GLH VLFK DXFK ZHGHU DOV

UHFKWOLFK QRFK WDWVlFKOLFK VFKZLHULJ

HUZHLVHQ %HL 9HUIDKUHQ GLHVHU $UW EH

VWHKW GXUFKDXV HLQ %HG UIQLV GHU

5HFKWVSUD[LV GHQ )DOO DXFK HQWJHJHQ

GHP :LOOHQ GHU 9HUIDKUHQVEHWHLOLJWHQ

GXUFK GHQ %HULFKWHUVWDWWHU E]Z (LQ]HO

ULFKWHU HQWVFKHLGHQ ]X ODVVHQ XP GLH

EHWURIIHQHQ 6HQDWH YRQ 9HUIDKUHQ ]X

HQWODVWHQ EHL GHQHQ EHUHLWV HLQH JH

IHVWLJWH 6HQDWVUHFKWVSUHFKXQJ EHVWHKW

XQG EHL GHQHQ GLH %HWHLOLJWHQ LQVEH

VRQGHUH LQ DV\OYHUIDKUHQVUHFKWOLFKHQ

6WUHLWLJNHLWHQ QXU GHVKDOE NHLQ (LQYHU

VWlQGQLV PLW HLQHU %HULFKWHUVWDWWHUHQW

VFKHLGXQJ JHPl‰ † D $EV XQG

9Z*2 HUNOlUHQ XP GLH 9HUIDKUHQ LQ

GLH /lQJH ]X ]LHKHQ ,QVRZHLW ZlUH

HLQH GHP KHXWLJHQ † 9Z*2 HQWVSUH

FKHQGH 5HJHOXQJ DXFK I U GDV ]ZHL

WLQVWDQ]OLFKH 9HUIDKUHQ Z QVFKHQV

ZHUW 0LW GHU (LQI KUXQJ HLQHU GHUDUWL

JHQ 5HJHOXQJ ZlUH GXUFKDXV HLQ HIIL

]LHQ]VWHLJHUQGHU (LQVDW] GHU NQDSSHQ

5HVVRXUFH 5LFKWHUDUEHLWVNUDIW YHUEXQ

GHQ RKQH GLH PLW GHP REOLJDWRULVFKHQ

(LQ]HOULFKWHUHLQVDW] YHUEXQGHQHQ QH

JDWLYHQ %HJOHLWHUVFKHLQXQJHQ

=X 1U

'LH PLW † $EV 9Z*2 ( YHUEXQ

GHQH 9HUSIOLFKWXQJ ]XU 'XUFKI KUXQJ

HLQHV IU KHQ HUVWHQ 7HUPLQV LQQHUKDOE

YRQ GUHL 0RQDWHQ QDFK (LQJDQJ GHU

.ODJH OHKQH LFK PLW 1DFKGUXFN DE 'HU

9RUVFKODJ YHUNHQQW JUXQGOHJHQG GLH

8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ ]LYLOUHFKWOLFKHQ

XQG YHUZDOWXQJVUHFKWOLFKHQ 9HUIDKUHQ

XQG Z UGH HKHU ]X HLQHU 9HUIDKUHQV

YHU]|JHUXQJ DOV ]X HLQHU 9HUIDKUHQVEH

VFKOHXQLJXQJ I KUHQ 'LH 9Z*2 VLHKW

GLH HUIRUGHUOLFKHQ 0D‰QDKPHQ I U HLQH

9HUIDKUHQVEHVFKOHXQLJXQJ XQG HLQYHU

QHKPOLFKH 9HUIDKUHQVEHHQGLJXQJ EH

UHLWV YRU 'DV *HULFKW NDQQ YRQ GLHVHQ

,QVWUXPHQWHQ JH]LHOW LQ GHQ 9HUIDKUHQ

*HEUDXFK PDFKHQ LQ GHQHQ HLQH J WOL

FKH (LQLJXQJ P|JOLFK HUVFKHLQW 9RU

GHU P QGOLFKHQ 9HUKDQGOXQJ NDQQ GHU

9RUVLW]HQGH RGHU GHU %HULFKWHUVWDWWHU

]X HLQHP (U|UWHUXQJVWHUPLQ ODGHQ XQ

WHU GHU 9RUDXVVHW]XQJ GDVV LKP GDV

]ZHFNPl‰LJ HUVFKHLQW YRU DOOHP NHLQH

9HU]|JHUXQJ GHV 9HUIDKUHQV HLQWULWW

XQG HU NDQQ HLQHQ 9HUJOHLFK HQWJH

JHQQHKPHQ † $EV 6DW]

1U 9Z*2 'DV *HULFKW NDQQ ZHLWHU

HLQHQ 9HUJOHLFKVYRUVFKODJ LQ )RUP HL

QHV %HVFKOXVVHV XQWHUEUHLWHQ †

6DW] 9Z*2 9RU HLQHU P QGOLFKHQ

9HUKDQGOXQJ NDQQ GHU 9RUVLW]HQGH R

GHU GHU %HULFKWHUVWDWWHU ]XGHP LP YRU

EHUHLWHQGHQ 9HUIDKUHQ GHQ %HWHLOLJWHQ

VFKULIWOLFK RGHU DXFK WHOHIRQLVFK +LQ

ZHLVH ]XU 6DFK XQG 5HFKWVODJH JHEHQ

XQG DXI HLQH DX‰HUJHULFKWOLFKH (LQL

JXQJ KLQZLUNHQ † D 9Z*2 (LQ RE

OLJDWRULVFKHU (U|UWHUXQJVWHUPLQ EUlFKWH

GHPJHJHQ EHU NHLQH 9RUWHLOH ,QVEH

VRQGHUH Z UGH HU ]HLWOLFK YRU HLQHU

P QGOLFKHQ 9HUKDQGOXQJ VWDWWILQGHQ ²

LP 9HUZDOWXQJVSUR]HVV ZLUG GXUFK

ZHJV DXI *UXQG HLQHU HLQ]LJHQ P QGOL

FKHQ 9HUKDQGOXQJ HQWVFKLHGHQ RKQH

GDVV GDV *HULFKW GHQ VWUHLWHQWVFKHL

GHQGHQ 6DFKYHUKDOW ]XYRU LQ GHP JH

ERWHQHQ 0D‰H DXIJHNOlUW KlWWH 'LHVH

9HUIDKUHQVZHLVH ZlUH DEHU ZHGHU HU

IROJYHUVSUHFKHQGHQ 9HUJOHLFKVYHU

KDQGOXQJHQ ]XJlQJOLFK QRFK PLW GHP

$PWVHUPLWWOXQJVJUXQGVDW] YHUHLQEDU

(LQ IU KHU HUVWHU 7HUPLQ † =32

ZLUNW LP =LYLOSUR]HVV JHUDGH GHVKDOE

EHVFKOHXQLJHQG ZHLO GHU 5LFKWHU ]XU

9RUEHUHLWXQJ ² EHU GDV $NWHQVWXGLXP

KLQDXV ² UHJHOPl‰LJ NHLQH ZHLWHUHQ

(UPLWWOXQJHQ YRQ $PWV ZHJHQ GXUFK

I KUW 'LHVH %HVFKUlQNXQJ GHV *HULFKWV

DXI GHQ 9RUWUDJ GHU %HWHLOLJWHQ LVW LQ

GHV GHP 9HUZDOWXQJVSUR]HVV ZHVHQV

IUHPG (LQ REOLJDWRULVFKHU (U|UWH

UXQJVWHUPLQ Z UGH ]XGHP HKHU ]X

9HUIDKUHQVYHU]|JHUXQJHQ I KUHQ GHQQ

JHUDGH LQ 5HFKWVJHELHWHQ GLH HLQHQ

*UR‰WHLO GHU 9HUIDKUHQ YRU GHQ 9HU

ZDOWXQJVJHULFKWHQ DXVPDFKHQ LVW HLQ

HLQYHUQHKPOLFKHU ,QWHUHVVHQDXVJOHLFK

QLFKW P|JOLFK 'LHV JLOW LQ 6RQGHUKHLW

I U GDV $V\OUHFKW GDV HLQHQ ZHVHQWOL

FKHQ $QWHLO GHU YHUZDOWXQJVJHULFKWOL

FKHQ 9HUIDKUHQ DXVPDFKW DEHU DXFK LQ

KRKHP 0D‰H I U GDV $XVOlQGHUUHFKW

XQG DQGHUH NODVVLVFKH 5HFKWVJHELHWH

,P hEULJHQ YHUZHLVH LFK LQ GLHVHP =X

VDPPHQKDQJ ZHLWHUKLQ DXI PHLQHQ

%HULFKW YRP 0DL ² ²

GHQ LFK GLHVHP %HULFKW LQ

GHU $QODJH EHLI JH

+HVVHQ

1DFKZXFKVNUlIWH EHL GHQ 9HUZDOWXQJVULFKWHUQ

ZHLWHU EHVFKlIWLJHQ

3UHVVHLQIRUPDWLRQ

9HUHLQLJXQJ KHVVLVFKHU 9HUZDOWXQJVULFKWHULQQHQ XQG 9HUZDOWXQJVULFKWHU

,Q HLQHP %ULHI DQ -XVWL]PLQLVWHU 'U

&KULVWHDQ :DJQHU KDW GLH 9HUHLQLJXQJ

KHVVLVFKHU 9HUZDOWXQJVULFKWHULQQHQ

XQG 9HUZDOWXQJVULFKWHU 9K9 DQ GLH

/DQGHVUHJLHUXQJ DSSHOOLHUW GLH 9RUDXV

VHW]XQJHQ I U GLH ZHLWHUH %HVFKlIWL

JXQJ YRQ 1DFKZXFKVNUlIWHQ EHL GHQ

KHVVLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWHQ ]X

VFKDIIHQ

(LQH VHLW $QIDQJ 6HSWHPEHU EH

VWHKHQGH 6WHOOHQEHVHW]XQJVVSHUUH XQG

GHU DEVHKEDUH =XVFKQLWW GHU 3HUVRQDO

NRVWHQEXGJHWV I U GDV +DXVKDOWVMDKU

ODVVHQ EHI UFKWHQ GDVV DXFK GLH

*HULFKWH GHU 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDU

NHLW LQ HUKHEOLFKHP 8PIDQJ 3HUVRQDO

HLQVSDUHQ XQG GDEHL YRU DOOHP DXI M Q

������������������Ã


$XV GHQ /DQGHVYHUElQGHQ -XVWL]

JHUH .UlIWH YHU]LFKWHQ P VVHQ GLH LQ

QRFK UHODWLY XQJHVLFKHUWHQ 'LHQVW RGHU

$UEHLWVYHUKlOWQLVVHQ VWHKHQ (V JHKW

GDEHL ]XP HLQHQ XP LQVJHVDPW HOI

5LFKWHULQQHQ XQG 5LFKWHU GLH VLFK HQW

ZHGHU QRFK LP 5LFKWHUYHUKlOWQLV DXI

3UREH EHILQGHQ RGHU DXV DQGHUHQ *H

ULFKWV]ZHLJHQ ]X GHQ *HULFKWHQ GHU

9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW DEJHRUG

QHW VLQG =XP DQGHUHQ VLQG LQVJHVDPW

PHKU DOV GUHL‰LJ M QJHUH $QJHVWHOOWH

EHWURIIHQ GLH EHUZLHJHQG LQ GHQ *H

VFKlIWVVWHOOHQWHDPV 6HUYLFHHLQKHLWHQ

WlWLJ VLQG XQG JU|‰WHQWHLOV PLW HUKHEOL

FKHP .RVWHQDXIZDQG I U GLH :DKU

QHKPXQJ LKUHU $XIJDEHQ EHVRQGHUV

DXVJHELOGHW ZRUGHQ VLQG 'D LKUH $U

EHLWVYHUWUlJH EHIULVWHW VLQG XQG HLQH

9HUOlQJHUXQJ GHU *HOWXQJVGDXHU EHL

GHU GHU]HLWLJHQ +DQGKDEXQJ GHU %H

VHW]XQJVVSHUUH GHP 9HUQHKPHQ QDFK

ZLH HLQH 1HXHLQVWHOOXQJ EHKDQGHOW

ZHUGHQ VROO LVW GLH EHUXIOLFKH =XNXQIW

GLHVHU 1DFKZXFKVNUlIWH GHU]HLW XQJH

ZLVV 'LH 9K9 VHW]W VLFK I U GHQ

9HUEOHLE VRZRKO GHU HUZlKQWHQ 5LFKWH

ULQQHQ XQG 5LFKWHU DOV DXFK GHU EH

WURIIHQHQ $QJHVWHOOWHQ LQ LKUHQ ELVKHUL

JHQ )XQNWLRQHQ HLQ GD GLHVH $UEHLWV

NUlIWH VRZRKO YRQ LKUHU 4XDOLILNDWLRQ

KHU I U GLH 9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW

YRQ HUKHEOLFKHU %HGHXWXQJ DOV DXFK

]XU (UKDOWXQJ HLQHU YHUQ QIWLJHQ $O

WHUVVWUXNWXU GHV *HULFKWVSHUVRQDOV XQ

HUOlVVOLFK VLQG

'LH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU

������������������Ã

2VW /DQGHVYHUElQGH

7UHIIHQ GHU 2VW /DQGHVYRUVLW]HQGHQ

$XFK LQ GLHVHP -DKU JDE HV ZLHGHU HLQ

7UHIIHQ GHU 2VW /DQGHVYRUVLW]HQGHQ GHV

%'95 GLHVHV 0DO LQ 'UHVGHQ DP

6HSWHPEHU

(UVFKLHQHQ ZDUHQ GLH /DQGHVYRUVLW]HQ

GHQ DXV %HUOLQ 6DFKVHQ 6DFKVHQ

$QKDOW XQG 7K ULQJHQ

$XI GHU 7DJHVRUGQXQJ VWDQG ]XQlFKVW

GLH EHL GHU 2VW -XVWL]PLQLVWHU

.RQIHUHQ] GLVNXWLHUWH 9HUOlQJHUXQJ GHV

5HFKWVSIOHJH $QSDVVXQJVJHVHW]HV 'DV

*HVHW] HQWKlOW EHIULVWHW ELV

6RQGHUUHJHOXQJHQ I U GLH

QHXHQ /lQGHU YRU DOOHP GLH 0|JOLFK

NHLW GDVV DXFK 5 5LFKWHU .DPPHUYRU

VLW]HQGH VHLQ N|QQHQ :DV VLFK EHLP

7UHIIHQ GHU 2VW /DQGHVYRUVLW]HQGHQ

VFKRQ DQJHGHXWHW KDW LVW ]ZLVFKHQ

]HLWOLFK EHVWlWLJW GDV *HVHW] ZLUG QXQ

GRFK QLFKW PHKU YHUOlQJHUW ZHUGHQ

$OV 3UREOHP LQ PDQFKHQ *HULFKWHQ HU

ZHLVW VLFK DEHU GLH DQVWHKHQGH %HVHW

]XQJ GHU YRQ )XQNWLRQVVWHOOHQLQKDEHUQ

EHVHW]WHQ 5 6WHOOHQ (V JLEW PDQFKHU

RUWV ]X YLHOH (USUREWH XQG XQDQJH

QHKPH .RQNXUUHQ]VLWXDWLRQHQ 6FKZLH

ULJ LVW DXFK GLH 6LWXDWLRQ PDQFKHU

)XQNWLRQVYRUVLW]HQGHU GLH SRWHQWLHOOH

.RQNXUUHQWHQ LP 6SUXFKN|USHU KDEHQ

'LVNXWLHUW ZXUGHQ DXFK 5HIRUPWHQGHQ

]HQ ZLH GLH =XVDPPHQOHJXQJ YRQ

)DFKJHULFKWVEDUNHLWHQ XQG GLH (LQI K

UXQJ YRQ 5LFKWHUDVVLVWHQWHQ 'LH EHLP

7UHIIHQ QRFK DNWXHOOHQ 3OlQH EHU HLQH

=XVDPPHQOHJXQJ YRQ 2EHUJHULFKWH LQ

6DFKVHQ $QKDOW 6DFKHQ XQG 7K ULQJHQ

$QPHUNXQJHQ DXV $QODVV GHV .DPPHUEHVFKOXVVHV GHV %XQGHV

YHUIDVVXQJVJHULFKWV YRP -XOL ² %Y/ XQG %Y/

YRQ 5L9* 'U &KULVWRSK +H\GHPDQQ %HUOLQ

=RUQ LVW VHOWHQ HLQ JXWHU 5DWJHEHU 'HU

5LFKWHU DP /DQGJHULFKW )UDQNIXUW

0DLQ PXVV VHKU ]RUQLJ JHZHVHQ VHLQ

GHU GHP %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW HL

QH HUEUHFKWOLFKH VRZLH HLQH ZHUNYHU

WUDJVUHFKWOLFKH 6WUHLWVDFKH YRUOHJWH PLW

GHP $UJXPHQW VHLQH %HVROGXQJ QDFK

GHU %HVROGXQJVJUXSSH 5 YHUOHW]H VHLW

GHU (LQI KUXQJ GHV RULJLQlUHQ (LQ]HO

ULFKWHUV LQ GHU VHLW GHP -DQXDU

JHOWHQGHQ )DVVXQJ GHV † $EV

6DW] =32 GHQ *OHLFKKHLWVVDW] ZHLO

HLQ 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ LKP XQG HL

QHP 9RUVLW]HQGHQ 5LFKWHU DP /DQGJH

ULFKW QLFKW PHKU EHVWHKH 'LH 9RUODJHQ

ODVVHQ MHGHQ $QVFKHLQ HLQHU WUDJIlKL

JHQ 9RUODJHQEHJU QGXQJ PLVVHQ

:lUH QLFKW DX‰HU $UW $EV **

QRFK GLH 8QDEKlQJLJNHLW GHU 5LFKWHU

DQ]XI KUHQ JHZHVHQ DXI ZHOFKH GLH

3DUWHLHQ HLQHQ $QVSUXFK KDEHQ" 6R

ZlUH ZHQLJVWHQV GHU +DXFK HLQHV %H

)* /$UE* /6* QLFKW 29* VROO LQ]ZL

VFKHQ P|JOLFKHUZHLVH ÅYRP 7LVFK´

VHLQ

=XP 7KHPD ULFKWHUOLFKH 6HOEVWYHUZDO

WXQJ 0LWYHUZDOWXQJ LVW LQ 6DFKVHQ HLQH

1HXUHJHOXQJ LQ $UEHLW GHU GHU]HLWLJH

6WDQG LVW DEHU HQWWlXVFKHQG (V VROO QXU

$QK|UXQJVUHFKWH PLW %HDQWZRUWXQJV

SIOLFKW XQG NHLQH 0LWEHVWLPPXQJ JH

EHQ

'DV 7KHPD *HVFKlIWVSU IXQJHQ %H

ULFKWVSIOLFKWHQ QDKP LQ GHQ %HUDWXQ

JHQ GHQ JU|‰WHQ 5DXP HLQ ZDV QDFK

$XIIDVVXQJ GHU /DQGHVYRUVLW]HQGHQ HLQ

EH]HLFKQHQGHV /LFKW DXI GDV 9HUKlOWQLV

-XVWL] -XVWL]YHUZDOWXQJ ZLUIW (V

KHUUVFKW LQ HLQLJHQ /lQGHUQ LQVEHVRQ

GHUH LQ 6DFKVHQ DEHU DXFK LQ 6DFKVHQ

$QKDOW HLQ .OLPD GHV 0LVVWUDXHQV JH

JHQ EHU GHQ *HULFKWHQ 2IW LVW HV GDEHL

QLFKW GLH )UDJH ZLH PDQ GRUW GLH $U

EHLW YHUEHVVHUQ NDQQ JHIUDJW LVW DOOHLQ

GLH 0RELOLVLHUXQJ YRQ DOV VLFKHU DQJH

QRPPHQHQ (IIHNWLYLWlWVUHVHUYHQ PLW

GHP =LHO GHU (LQVSDUXQJ YRQ 6WHOOHQ

'DVV GLHV QLFKW PRWLYDWLRQVI|UGHUQG LVW

XQG GHQ RIW DOV KDQGOXQJVOHLWHQG EH

]HLFKQHWHQ PRGHUQHQ 0DQDJHPHQW

PHWKRGHQ +RKQ VSULFKW OLHJW DXI GHU

+DQG

:HJHQ GHV GULQJHQGHQ %HGDUIV DQ HL

QHP UHJHOPl‰LJHQ (UIDKUHQVDXVWDXVFK

ZHUGHQ GLH MlKUOLFKHQ 7UHIIHQ DQGHUV

DOV GLH -X0L.R 2VW ZHLWHU JHI KUW 'LH

7HLOQHKPHU YHUDEUHGHWHQ VLFK LP

QlFKVWHQ -DKU LQ 0HLQLQJHQ ]X WUHIIHQ

]XJHV ]X GHQ %HWHLOLJWHQ DQ GHQ $XV

JDQJVVWUHLWLJNHLWHQ KHUJHVWHOOW GHQ GDV

%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW LQ GHQ

)UDQNIXUWHU %HVFKO VVHQ Y|OOLJ YHUPLVV

WH $UW $EV ** ZLOO QLFKW QXU GHQ

YRQ lX‰HUHQ (LQIO VVHQ IUHLHQ VRQGHUQ

DXFK GHQ LQQHUOLFK ]XU XQDEKlQJLJHQ

(QWVFKHLGXQJ IlKLJHQ 5LFKWHU JDUDQ

WLHUHQ $EHU ZHQQ ZLU LQ HKUHQDPWOL

FKHQ 5LFKWHUQ ]X 5HFKW XQDEKlQJLJH

5LFKWHU HUNHQQHQ NDQQ GLH 5 ² %H


-XVWL]

VROGXQJ DOV VROFKH QRFK QLFKW GLH *H

IDKU GHU $EKlQJLJNHLW KHUDXIEH

VFKZ|UHQ 'HU )UDQNIXUWHU .ROOHJH KDW

GHQQ DXFK QLFKW EHKDXSWHW HU P VVH

VLFK DXV ILQDQ]LHOOHU 1RW GHU +LOIH YRQ

Å*|QQHUQ´ YHUVLFKHUQ XQG I UFKWH VR

GHQ 3DUWHLHQ 8QUHFKW ]X WXQ (U OLH‰

HLQIDFK VHLQHP =RUQ IUHLHQ /DXI EHU

HLQH DOV XQJHUHFKW HPSIXQGHQH %HVRO

GXQJ XQG KDW YRP %XQGHVYHUIDV

VXQJVJHULFKW GLH DQJHPHVVHQH $QW

ZRUW HUKDOWHQ 'DV 9RUODJHYHUIDKUHQ

VHL NHLQ )RUXP I U GLH (U|UWHUXQJ VWDQ

GHVSROLWLVFKHU $QOLHJHQ GHU 5LFKWHU

$QGHUV GDV %'95 5XQGVFKUHLEHQ KLHU

LVW GLH )UDJH EHUHFKWLJW RE GHU )UDQN

IXUWHU ZHQLJVWHQV LQ JHUHFKWHP =RUQ

KDQGHOWH 'LH )UDJH LVW DXFK I U 9HU

ZDOWXQJVULFKWHU YRQ ,QWHUHVVH GHQQ HV

LVW NHLQHVZHJV DXVJHPDFKW GDVV DP

(QGH GHU HEHQ DXIOHEHQGHQ 'LVNXVVLRQ

EHU GLH )XVLRQ GHU 9HUZDOWXQJV 6R

]LDO XQG )LQDQ]JHULFKWVEDUNHLW QLFKW

JOHLFKIDOOV GLH (LQI KUXQJ GHV RULJLQl

UHQ (LQ]HOULFKWHUV VWHKHQ N|QQWH 'HU

DUWLJH 9RUVFKOlJH NXUVLHUHQ VFKRQ

KHXWH 6R ZLH GLHVH 'HEDWWH GHU -XV

WL]PLQLVWHU ZHQLJHU YRQ V\VWHPDWLVFKHQ

DOV YRQ ILQDQ]LHOOHQ (UZlJXQJHQ JHWUD

JHQ ZLUG LP 9RUGHUJUXQG GHU RSWL

PDOH (LQVDW] GHU LQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ

)DFKJHULFKWHQ XQJOHLFKHQ SHUVRQHOOHQ

5HVVRXUFHQ VWHKW OHLFKW JHPDFKW GXUFK

GLH GDQQ I U GLH *HVFKlIWVYHUWHLOXQJ

]XVWlQGLJHQ 3UlVLGLHQ GHU JHELOGHWHQ

0DPPXWJHULFKWH G UIWH DXFK GLH

$QWZRUW DXI GLH )UDJH QDFK GHU DQJH

PHVVHQHQ %HVROGXQJ ZRKO NDXP ODX

WHQ GDVV DOOH HUVWLQVWDQ]OLFKHQ 5LFKWHU

DXI GHU +|KH YRQ 5 EHVROGHW ZHUGHQ

P VVWHQ (LQH YHUHLQKHLWOLFKWH %HVRO

GXQJ Z UGH VLFKHU LQ GHU 1lKH YRQ 5

OLHJHQ RGHU GHP ZDV QDFK DOOHQ . U

]XQJHQ GDYRQ EULJJHEOLHEHQ VHLQ

ZLUG :HU PLW HLQHU 5LFKWHUYRUODJH HLQH

%HVROGXQJVGHEDWWH DQIDFKW PXVV VLFK

GLHVHU 5LVLNHQ EHZXVVW VHLQ 'HU

)UDQNIXUWHU .ROOHJH KDW ZRKO DQ QLFKW

PHKU DOV DQ GLH (UK|KXQJ VHLQHU HLJH

QHQ %HVROGXQJ JHGDFKW

'LH JHOWHQGH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU

HUJLEW VLFK DXV GHU QDFK REHQ JH

VFKORVVHQHQ 5LFKWHUVNDOD DOV $QODJH

]XP %XQGHVEHVROGXQJVJHVHW] GLH YRQ

ELV UHLFKW 1XU GLH %HVROGXQJ GHU

%XQGHVYHUIDVVXQJVULFKWHU YHUELUJW VLFK

KLQWHU HLQHP DQGHUHQ *HVHW] GHP *H

VHW] EHU GDV $PWVJHKDOW GHU 0LWJOLH

GHU GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV

6HW]W PDQ GLH *UXQGJHKlOWHU K|FKVWH

6WXIH DXV GHU 5LFKWHUVNDOD LQ 5HODWLRQ

XQG QLPPW GLHVH DOV $XVGUXFN GHV

4XDOLWlWVXQWHUVFKLHGV ]ZLVFKHQ GHQ

5LFKWHUQ LVW HLQ 9RUVLW]HQGHU 5LFKWHU

DP (LQJDQJVJHULFKW 5 QXU

EHVVHU GUDQ DOV HLQ 5LFKWHU LP (LQ

JDQJVDPW .DXP HLQ VLJQLILNDQWHU 8Q

WHUVFKLHG :LUNOLFK HUZlKQHQVZHUW LVW

GHU *HKDOWV XQG 4XDOLWlWVXQWHUVFKLHG

HUVW LP 9HUJOHLFK ]X HLQHP 9RUVLW]HQ

GHQ DP 2EHUJHULFKW 5 IDFK

XQG HLQ %HLVLW]HU DP %XQGHVJHULFKW

5 LVW EHL GHU GHP %HVROGXQJVUHFKW

HLJHQHQ 3DXVFKDOLHUXQJ XQG 7\SLVLH

UXQJ VRJDU PDO VR JXW ZLH ² XP

HLQ %HLVSLHO ]X QHQQHQ ² GHU )UDQNIXU

WHU .ROOHJH 0DQ LVW ]XPLQGHVW LQ GHP

HLQHQ RGHU DQGHUHQ )DOO JHQHLJW GDV ]X

JODXEHQ -HGHQIDOOV YHUVW|‰W GDV HWZDV

K|KHUH *HKDOW GHU 9RUVLW]HQGHQ 5LFKWHU

DP /DQGJHULFKW EHL GHP YHUEOLHEHQHQ

5HVW DQ .DPPHU]XVWlQGLJNHLW YJO †

$EV 6DW] $EV =32 QRFK

QLFKW JHJHQ GHQ *UXQGVDW] GHU IXQNWL

RQVJHUHFKWHQ %HVROGXQJ † %%HV*

$EHU JHKW HV ZLUNOLFK XP GLH EHVVHUH

%H]DKOXQJ GHU %HVVHUHQ" 1DFK GHU WUD

GLHUWHQ 7HUPLQRORJLH VROO GLH %HVROGXQJ

DPWVDQJHPHVVHQ VHLQ VR DOV KlWWH VLH

QLFKWV PLW GHU 3HUVRQ ]X WXQ GRFK HU

KlOW GLH 3HUVRQ XQG QLFKW HWZD LKU $PW

GLH %HVROGXQJ XQG GHU (LQ]HOQH

NRPPW LQ GDV $PW LP :HJH GHU %HVWH

QDXVOHVH 5LFKWLJ LVW QDW UOLFK GDVV HV

YRQ GHU 3HUVRQ ZHLWJHKHQG JHO|VWH

$PWVPHUNPDOH GHU %HVROGXQJ JLEW DP

DXIIlOOLJVWHQ YLHOOHLFKW EHL GHU %HVRO

GXQJ GHU 3UlVLGHQWHQ GHU (LQJDQJV

XQG 2EHUJHULFKWH GLH YRQ GHU =DKO GHU

]XJHK|ULJHQ 5LFKWHU DEKlQJW (V LVW

KLHU QLFKW GHU 2UW DPWV XQG SHUVR

QHQEH]RJHQH %HPHVVXQJVPHUNPDOH

YRQHLQDQGHU ]X WHLOHQ 6SDQQHQG ZLUG

GLH VWDQGHVSROLWLVFKH 'LVNXVVLRQ RE HV

QXU HLQH ULFKWHUOLFKH 4XDOLWlW JLEW GLH

GHQ 9HUJOHLFK ÄJXW ² EHVVHU ² DP EHV

WHQ· HUODXEW RGHU RE HV QLFKW XP HLQ

% QGHO ULFKWHUOLFKHU 4XDOLWlWHQ JHKW

GLH LQ XQWHUVFKLHGOLFKHU :HLVH LP

6WUDIJHULFKW =LYLOJHULFKW 9HUZDOWXQJV

JHULFKW XVZ LQ GHU HUVWHQ ]ZHLWHQ

RGHU GULWWHQ ,QVWDQ] DQJHVSURFKHQ

ZHUGHQ 'DQQ ZlUH GLH $XVZDKO GHV

I U GDV 5HYLVLRQVJHULFKW %HVWJHHLJQHWHQ

QLFKW YHUEXQGHQ PLW GHU %HKDXSWXQJ

GDVV GHU QLFKW DXVJHZlKOWH 5LFKWHU DQ

GHP *HULFKW ZR HU YHUEOHLEW VFKOHFK

WHU LVW DOV GHU $XVJHZlKOWH 6R ULFKWLJ

HV DOOHUGLQJV LVW GDVV HLQH HLQGHXWLJH

%HQRWXQJ HLQH GLIIHUHQ]LHUWHUH %HZHU

WXQJ DQKDQG YHUVFKLHGHQHU 4XDOLWlWHQ

HUVFKZHUW *HQDXLJNHLW GHU 6DFKYHU

KDOWVHUIDVVXQJ 9HUVWlQGQLV GHU UHFKWOL

FKHQ =XVDPPHQKlQJH *HVS U I U GLH

JHUHFKWH (QWVFKHLGXQJ *HVFKZLQGLJ

NHLW VSUDFKOLFKHV $XVGUXFNVYHUP|JHQ

XVZ VR ZLFKWLJ LVW HV YLHOHQ ]X ZLV

VHQ ZR VLH LP 9HUJOHLFK PLW DQGHUHQ

VWHKHQ ZDV HLQ *HVDPWXUWHLO ZLHGHU

XP QDKH OHJW 'LH 9HUJDEH YRQ *H

VDPWXUWHLOHQ HUZHFNW GHQQ DXFK QXU

EHL ZHQLJHQ 8QEHKDJHQ (V G UIWH HL

QH XQWHU -XULVWHQ YHUEUHLWHWH $QVLFKW

VHLQ GDVV HLQ ZLUNOLFK JXWHU 5LFKWHU

PHKUHUH MXULGLVFKH 4XDOLWlWHQ LQ VLFK

YHUHLQLJHQ P VVH 'HPQDFK VLQG

5LFKWHU QLFKW HLQIDFK QXU YHUVFKLHGHQ

YRQHLQDQGHU YLHOPHKU LVW HLQH ZHLWJH

KHQGH 9HUVWlQGLJXQJ GDU EHU P|JOLFK

RE MHPDQG LP *DQ]HQ JHVHKHQ EHVVHU

LVW DOV HLQ DQGHUHU 2GHU YRUVLFKWLJHU

IRUPXOLHUW GDVV HLQLJH LQQHUKDOE HLQHU

*UXSSH EHVVHU VLQG DOV GHU 'XUFK

VFKQLWW XQG HLQLJH VFKOHFKWHU (LQ GHU

DUWLJHV LQWHUVXEMHNWLYHV 8UWHLO IlOOW XPVR

OHLFKWHU MH SUl]LVHU 5LFKWHUOHLWELOGHU JH

SUlJW VLQG ² LQ GLHVH 5LFKWXQJ JHKHQ MD

LQ GHU OHW]WHQ =HLW $QIRUGHUXQJVSURILOH

DXV PHKUHUHQ -XVWL]YHUZDOWXQJHQ -X

ULVWLVFKH 6SH]LDOEHJDEXQJHQ EHL XQWHU

HQWZLFNHOWHQ DQGHUHQ 4XDOLWlWHQ VLQG

ZRKO HKHU VHOWHQ 1RFK DP HKHVWHQ LVW

GDV 9HUGLNW ]X K|UHQ MHPDQG WDXJH

QXU I U GDV 5HYLVLRQVJHULFKW ZHLO HU HLQ

SULPD 5HFKWVGRJPDWLNHU DEHU HLQ PL

VHUDEOHU 6DFKYHUKDOWVHUPLWWOHU RGHU

9HUKDQGOHU VHL 2E GLH GDQQ ZLUNOLFK

GRUW KLQJHK|UHQ ZDJH LFK DOOHUGLQJV

]X EH]ZHLIHOQ

:R VLQG QXQ GLH EHVVHU EHVROGHWHQ

%HVVHUHQ DP EHVWHQ DXIJHKREHQ" (V

VFKHLQW HLQ XQXPVW|‰OLFKHU *UXQGVDW]

]X VHLQ GDVV GLH 5LFKWHU LP 2EHUJHULFKW

XQG PHKU QRFK LP %XQGHVJHULFKW EHV

VHU VHLQ VROOHQ DOV GLH .ROOHJHQ LP (LQ

JDQJVJHULFKW 6HOEVW GLH ]X XPVW U]HQ

GHQ -XVWL]UHIRUPHQ EHUHLWH +HUWD

'lXEOHU *PHOLQ JLQJ QLFKW VR ZHLW LK

UHU 7KHVH YRQ GHU 6WlUNXQJ GHU (LQ

JDQJVJHULFKWH GLH )RUGHUXQJ EHL]XI

JHQ GDVV GRUW GLH EHVW EH]DKOW HQ

5LFKWHU SODW]LHUW ZHUGHQ P VVWHQ 'LHVH

5HYROXWLRQ VWHKW QLFKW LQV +DXV

(LQH DQGHUH bQGHUXQJ GHU 5LFKWHUEH

VROGXQJ OLHJW SROLWLVFK lKQOLFK IHUQ

ZlUH UHFKWVWHFKQLVFK LPPHUKLQ OHLFKWHU

HLQ]XI KUHQ ,WDOLHQ GLHQW GHP 'HXW

VFKHQ 5LFKWHUEXQG EHUHLWV DOV 9RUELOG

I U VHLQH hEHUOHJXQJHQ ]XU 9HUVHOE

VWlQGLJXQJ GHU GULWWHQ *HZDOW 'DV

/DQG KDW DXFK HLQH HJDOLWlUH 5LFKWHUEH

VROGXQJ YHUZLUNOLFKW $OOH 5LFKWHU HU

KDOWHQ GLHVHOEH %H]DKOXQJ XQDEKlQJLJ

YRP 5DQJ GHV *HULFKWV JHVWXIW QXU

QDFK GHP $OWHU (QWVSUHFKHQGH )RU

������������������Ã


GHUXQJHQ VLQG LQ 'HXWVFKODQG ZRKO

QRFK QLFKW ODXW JHZRUGHQ 'DEHL

VFKHLQW GDV LWDOLHQLVFKH %HVROGXQJV

UHFKW GHQ 6FKXW] GHU ULFKWHUOLFKHQ 8Q

DEKlQJLJNHLW ]X EH]ZHFNHQ (V LVW DO

OHUGLQJV ]X EH]ZHLIHOQ GDVV LQ HUVWHU

/LQLH GDV EHVVHUH *HKDOW 5LFKWHU ÅQDFK

+|KHUHP´ VWUHEHQ OlVVW 'LH DXV HLQHU

%HVWHQDXVOHVH IROJHQGH 5HSXWDWLRQ

G UIWH HLQ PLQGHVWHQV HEHQE UWLJHU

$QWULHE VHLQ :HU LP .DUULHUHVWUHEHQ

YRQ 5LFKWHUQ HLQ 5LVLNR I U GHUHQ 8Q

DEKlQJLJNHLW HUNHQQW ZLUG HV PLW HLQHU

(LQKHLWVEHVROGXQJ NDXP HLQGlPPHQ

(LQH HJDOLWlUH %HVROGXQJ N|QQWH VRJDU

GHQ QHJDWLYHQ (IIHNW ]HLWLJHQ GDVV

5LFKWHU VLFK HLQH %HI|UGHUXQJ DQ HLQ

IHUQJHOHJHQHV *HULFKW GUHLPDO EHUOH

JHQ ZHQQ VLH XQG LKUH )DPLOLH :XU

]HOQ JHVFKODJHQ KDEHQ GLH ILQDQ]LHOO

QXU XQWHU 6FKPHU]HQ ]X NDSSHQ VLQG

1HLQ XQJHUHFKW LVW GLH 5LFKWHUEHVRO

GXQJ LP *UR‰HQ XQG *DQ]HQ QLFKW ²

ZRKO DEHU ]X QLHGULJ ZHQQ PDQ VLFK

YRP HXURSlLVFKHQ 9HUJOHLFK OHLWHQ

OlVVW EHL GHP GLH GHXWVFKHQ 5LFKWHU

VFKOHFKW DEVFKQHLGHQ YJO 'HXWVFKH

5LFKWHU]HLWXQJ I :HQQ

VLFK LQ GHU +|KH GHU %HVROGXQJ GHU

*UDG GHU :HUWVFKlW]XQJ GHU VWDDWOL

FKHQ )XQNWLRQHQ DXVGU FNW EOHLEW

'HXWVFKODQG KLQWHU HWOLFKHQ 1DFKEDUQ

]XU FN 'DV PDJ GHU 3UHLV GHV Ä5HFKWV

ZHJHVWDDWV· VHLQ GDVV VLFK YLHOH 5LFKWHU

GHQ .XFKHQ WHLOHQ P VVHQ (V G UIWH

DOOHUGLQJV YRQ 5HFKWV ZHJHQ QLFKW JH

ERWHQ JHVFKZHLJH GHQQ SROLWLVFK

GXUFKVHW]EDU VHLQ GLH ULFKWHUOLFKHQ

.RQWUROOHXUH GHXWOLFK EHVVHU ]X EH]DK

OHQ DOV GLH EHDPWHWHQ $NWHXUH )UHLOLFK

VWHKHQ GLH 5LFKWHU LQ GLHVHU +LQVLFKW

QLFKW JDQ] VFKOHFKW GD 5LFKWHU EHJLQ

QHQ PLW 5 HWZDV EHVVHU DOV %HDPWH

GHU %HVROGXQJVJUXSSH $ LPPHUKLQ

GHP HUVWHQ %HI|UGHUXQJVDPW GHV K|

KHUHQ 'LHQVWHV 'XUFK GLH VWXIHQZHLVH

Å*HKDOWVEHI|UGHUXQJ´ GHU QDFK 5

RGHU 5 EHVROGHWHQ 5LFKWHU KDEHQ VLH

DP (QGH GLH 1DVH NQDSS YRU GHQ QDFK

$ E]Z $ EH]DKOWHQ %HDPWHQ

$EHU ZHU WUlXPW QLFKW JHUQH ZLH GHU

5LFKWHU DP /DQGJHULFKW )UDQNIXUW YRQ

PHKU *HOG" ,FK Z UGH PLFK LQ PHLQHQ

7UlXPHQ DOOHUGLQJV QLFKW ODQJH EHLP 5

² *HKDOW DXIKDOWHQ VRQGHUQ PLU

GDQQ GRFK OLHEHU GLH %H]DKOXQJ HLQHV

HQJOLVFKHQ 5LFKWHUV Z QVFKHQ

������������������Ã

,Q GHQ 9HUIDKUHQ ]XU 3U IXQJ

RE GLH %HVROGXQJ GHU EHLVLW]HQGHQ

5LFKWHU DP /DQGJHULFKW QDFK GHU %H

VROGXQJVJUXSSH 5 JHPl‰ GHU %XQ

GHVEHVROGXQJVRUGQXQJ 5 $QODJH ,,,

]XP %XQGHVEHVROGXQJVJHVHW] DQJH

VLFKWV GHU GXUFK GDV *HVHW] ]XU 5HIRUP

GHV =LYLOSUR]HVVHV YRP -XOL

%*%O , 6 DP -DQXDU LQ

.UDIW JHWUHWHQHQ 1HXUHJHOXQJ GHV

† =32 PLW $UW $EV ** YHU

HLQEDU LVW

• $XVVHW]XQJV XQG 9RUODJHEHVFKOXVV

GHV /DQGJHULFKWV )UDQNIXUW DP

0DLQ YRP -XQL ²

2

%9/

²

• $XVVHW]XQJV XQG 9RUODJHEHVFKOXVV

GHV /DQGJHULFKWV )UDQNIXUW DP

0DLQ YRP $XJXVW ²

2 ²

%9/ ²

KDW GLH .DPPHU GHV =ZHLWHQ 6HQDWV

GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV GXUFK

GLH 5LFKWHU 6RPPHU 'L )DELR XQG GLH

5LFKWHULQ / EEH :ROII

JHPl‰ † D %9HUI** LQ GHU )DVVXQJ

GHU %HNDQQWPDFKXQJ YRP

$XJXVW %*%O , 6 DP

-XOL HLQVWLPPLJ EHVFKORVVHQ

'LH 9HUIDKUHQ %Y/ XQG

%Y/ ZHUGHQ ]XU JHPHLQVDPHQ

(QWVFKHLGXQJ YHUEXQGHQ

'LH 9RUODJHQ VLQG XQ]XOlVVLJ

*U QGH

,

*HJHQVWDQG GHU 9RUODJHQ LVW GLH )UDJH

RE GLH %HVROGXQJ GHU EHLVLW]HQGHQ

5LFKWHU DP /DQGJHULFKW QDFK GHU %H

VROGXQJVJUXSSH 5 JHPl‰ GHU %XQ

GHVEHVROGXQJVRUGQXQJ 5 $QODJH ,,,

]XP %XQGHVEHVROGXQJVJHVHW] DQJH

VLFKWV GHU GXUFK GDV *HVHW] ]XU 5HIRUP

GHV =LYLOSUR]HVVHV YRP -XOL

%*%O , 6 DP -DQXDU LQ

.UDIW JHWUHWHQHQ 1HXUHJHOXQJ GHV

† =32 RULJLQlUHU (LQ]HOULFKWHU PLW

$UW $EV ** YHUHLQEDU LVW

-XVWL]

'LH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU

%HVFKOXVV GHU .DPPHU GHV =ZHLWHQ 6HQDWV

GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV

%XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW %9/ XQG %9/

,P $XVJDQJVYHUIDKUHQ GHU 9RUODJH

%Y/ EHJHKUW GLH .OlJHULQ YRQ

GHU %HNODJWHQ $XVNXQIW EHU GHQ %H

VWDQG GHV 1DFKODVVHV LKUHV YHUVWRUEH

QHQ 9DWHUV VRZLH GLH $XV]DKOXQJ LKUHV

VLFK GDQDFK HUJHEHQGHQ 3IOLFKWWHLOV

'LH 3DUWHLHQ GHV $XVJDQJVYHUIDKUHQV

GHU 9RUODJH %Y/ VWUHLWHQ XP GLH

+|KH HLQHU :HUNORKQIRUGHUXQJ I U YRQ

GHU .OlJHULQ HUEUDFKWH

1HW]ZHUNDUEHLWHQ

(OHNWUR XQG

0LW %HVFKO VVHQ YRP -XQL

XQG YRP $XJXVW KDW GDV *H

ULFKW GLH EHL LKP DQKlQJLJHQ 9HUIDKUHQ

DXVJHVHW]W XQG JHPl‰ $UW

$EV ** GDV %XQGHVYHUIDVVXQJVJH

ULFKW ]XU 3U IXQJ GHU )UDJH DQJHUXIHQ

RE GLH %HVROGXQJ GHU EHLVLW]HQGHQ

5LFKWHU DP /DQGJHULFKW QDFK GHU %H

VROGXQJVJUXSSH 5 JHPl‰ GHU %XQ

GHVEHVROGXQJVRUGQXQJ 5 $QODJH ,,,

]XP %XQGHVEHVROGXQJVJHVHW] PLW

$UW $EV ** YHUHLQEDU LVW 'DV *H

ULFKW KlOW GLH %HVROGXQJ GHU LQ =LYLO

NDPPHUQ WlWLJHQ 5LFKWHU DP /DQGJH

ULFKW QDFK GHU %HVROGXQJVJUXSSH 5

I U VHLW GHP -DQXDU YHUIDV

VXQJVZLGULJ =X GLHVHP =HLWSXQNW VHL

GLH 1HXUHJHOXQJ GHV † =32 LQ

.UDIW JHWUHWHQ QDFK GLHVHU %HVWLP

PXQJ VHLHQ ]LYLOUHFKWOLFKH 6WUHLWLJNHLWHQ

LP HUVWHQ 5HFKWV]XJ EHLP /DQGJHULFKW

ZHLWJHKHQG GHP (LQ]HOULFKWHU EHUWUD

JHQ ZRUGHQ YJO † $EV =32

'LHV KDEH GHQ 9RUVLW]HQGHQ HLQHU =LYLO

NDPPHU GHQ %HLVLW]HUQ JOHLFKJHVWHOOW

RKQH GDVV GHU *HVHW]JHEHU GDV ELVKH

ULJH %HVROGXQJVUHFKW GHU 5LFKWHU JHlQ

GHUW KDEH 'LH EHVRQGHUH 6WHOOXQJ GHV

ZHLWHUKLQ QDFK GHU %HVROGXQJVJUXSSH

5 EHVROGHWHQ 9RUVLW]HQGHQ GHU =LYLO

NDPPHU GLH LQ VHLQHU $XIJDEH JHOHJHQ

KDEH ULFKWXQJVZHLVHQGHQ (LQIOXVV DXI

GLH 5HFKWVSUHFKXQJ GHU .DPPHU ]X

QHKPHQ VHL DXIJUXQG GHU 1HXUHJH

OXQJ GHV † =32 HQWIDOOHQ GDQDFK

N|QQH HLQH XQWHUVFKLHGOLFKH %HVROGXQJ

GHU 5LFKWHU LP %HUHLFK GHU =LYLONDP

PHUQ DP /DQGJHULFKW QLFKW PHKU JH

UHFKWIHUWLJW ZHUGHQ


-XVWL] 3HUVRQDOQDFKULFKWHQ

,,

'LH 9RUODJHQ VLQG XQ]XOlVVLJ

*HPl‰ $UW $EV ** LQ 9HU

ELQGXQJ PLW † $EV

6DW] %9HUI** PXVV GDV YRUOHJHQGH

*HULFKW GDUOHJHQ LQZLHIHUQ VHLQH (QW

VFKHLGXQJ YRQ GHU * OWLJNHLW GHU ]XU

3U IXQJ JHVWHOOWHQ 1RUP DEKlQJW

VW5VSU YJO %9HUI*( !

! ! I U

GHQ $XVJDQJ GHV 9HUIDKUHQV YRU GHP

)DFKJHULFKW PXVV HV DOVR DXI GLH * O

WLJNHLW GHU ]XU 3U IXQJ JHVWHOOWHQ 1RUP

DQNRPPHQ 'D]X PXVV GLH 9RUODJH

DXV VLFK KHUDXV RKQH %HL]LHKXQJ GHU

$NWHQ YHUVWlQGOLFK VHLQ 6LH PXVV GHQ

HQWVFKHLGXQJVHUKHEOLFKHQ 6DFKYHUKDOW

XQG HLQH XPIDVVHQGH 'DUOHJXQJ GHU

WUDJHQGHQ (UZlJXQJHQ HQWKDOWHQ YJO

%9HUI*( ! )HUQHU PXVV

LP 9RUODJHEHVFKOXVV GDV *HULFKW VHLQH

hEHU]HXJXQJ YRQ GHU 9HUIDVVXQJVZLG

ULJNHLW GHU 1RUP QlKHU GDUOHJHQ XQG

GHXWOLFK PDFKHQ PLW ZHOFKHP YHUIDV

VXQJVUHFKWOLFKHQ *UXQGVDW] GLH ]XU

3U IXQJ JHVWHOOWH 5HJHOXQJ VHLQHU $Q

VLFKW QDFK QLFKW YHUHLQEDU LVW YJO

%9HUI*( !

+LHUEHL KDQGHOW HV VLFK XP XQYHU]LFKW

EDUH $QIRUGHUXQJHQ (LQH VRUJIlOWLJH

3U IXQJ GHU 9RUDXVVHW]XQJHQ I U HLQH

9RUODJH LVW VFKRQ GHVKDOE JHERWHQ

ZHLO GHU 5LFKWHU PLW GHU $XVVHW]XQJ

GHV 9HUIDKUHQV GHQ 3DUWHLHQ HLQH (QW

VFKHLGXQJ LQ GHU 6DFKH ]XQlFKVW YHU

ZHLJHUW XQG GLH (UOHGLJXQJ GHV 5HFKWV

VWUHLWV YHU]|JHUW YJO %9HUI*(

!

'LHVHQ $QIRUGHUXQJHQ JHQ JHQ GLH

9RUODJHQ QLFKW

(V IHKOW DQ MHJOLFKHU 'DUOHJXQJ GHU (U

KHEOLFKNHLW GHU YRP *HULFKW I U YHUIDV

VXQJVZLGULJ JHKDOWHQHQ XQWHUVFKLHGOL

FKHQ %HVROGXQJ GHV 9RUVLW]HQGHQ XQG

GHU %HLVLW]HU LQ GHQ =LYLONDPPHUQ GHV

/DQGJHULFKWV I U GLH YRQ LKP ]X WUHI

IHQGHQ (QWVFKHLGXQJHQ 'LH (QWVFKHL

GXQJ EHU GLH LQ GHQ $XVJDQJVYHU

IDKUHQ JHOWHQG JHPDFKWHQ HUEUHFKWOL

FKHQ E]Z ZHUNYHUWUDJVUHFKWOLFKHQ $Q

VSU FKH KlQJW HUVLFKWOLFK QLFKW GDYRQ

DE RE GLH YRP YRUOHJHQGHQ *HULFKW

]XU hEHUSU IXQJ JHVWHOOWH %HVROGXQJ

GHU 5LFKWHU DP /DQGJHULFKW QDFK GHU

%HVROGXQJVJUXSSH 5 QDFK ,QNUDIWWUH

WHQ GHU 1HXUHJHOXQJ GHV † =32

DP -DQXDU PLW $UW

$EV ** LQ (LQNODQJ VWHKW (LQ =X

VDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ GHU 5LFKWHUEH

VROGXQJ XQG GHQ ]X HQWVFKHLGHQGHQ

]LYLOUHFKWOLFKHQ 6WUHLWLJNHLWHQ LVW QLFKW

HUNHQQEDU XQG ZLUG GXUFK GLH 9RUOD

JHEHVFKO VVH DXFK QLFKW KHUJHVWHOOW

GLH GHQ 9RUODJHQ ]XJUXQGHOLHJHQGHQ

$XVJDQJVYHUIDKUHQ ZHUGHQ LQ GHQ %H

VFKO VVHQ GHV /DQGJHULFKWV QLFKW HLQ

PDO HUZlKQW

9RUODJHIUDJHQ GLH GHP %XQGHVYHUIDV

VXQJVJHULFKW RKQH NRQNUHWHQ VDFKOL

FKHQ %H]XJ ]X GHP *HJHQVWDQG GHV

$XVJDQJVYHUIDKUHQV DXIJHGUlQJW ZHU

GHQ VROOHQ VLQG XQ]XOlVVLJ (V LVW QLFKW

$XIJDEH GHV %XQGHVYHUIDVVXQJVJH

ULFKWV XQG HQWVSULFKW QLFKW GHU )XQNWL

RQ GHV 1RUPHQNRQWUROOYHUIDKUHQV

5HFKWVIUDJHQ ]X HQWVFKHLGHQ GLH HU

NHQQEDU I U GLH (QWVFKHLGXQJ GHV $XV

JDQJVYHUIDKUHQV EHGHXWXQJVORV VHLQ

ZHUGHQ YJO %9HUI*( !

'LH PLW GHU 'XUFKI KUXQJ GHV 1RU

PHQNRQWUROOYHUIDKUHQV YHUEXQGHQH ,Q

DQVSUXFKQDKPH REHUVWHU 9HUIDVVXQJV

RUJDQH OlVVW VLFK QXU UHFKWIHUWLJHQ

ZHQQ VLH ]XU (QWVFKHLGXQJ HLQHV EH

VWLPPWHQ 5HFKWVVWUHLWV XQHUOlVVOLFK LVW

YJO %9HUI*( !

'DV YRUOHJHQGH *HULFKW P|FKWH RKQH

NRQNUHWHQ %H]XJ ]X GHQ DQVWHKHQGHQ

(QWVFKHLGXQJHQ GLH I U YHUIDVVXQJV

ZLGULJ HUDFKWHWH %HVROGXQJ GHU 5LFKWHU

DP /DQGJHULFKW QDFK GHU %HVROGXQJV

1HXH 9L]HSUlVLGHQWLQ DP 29* %HUOLQ

$P 2NWREHU HUQDQQWH -XVWL]

VWDDWVVHNUHWlU )O JJH LP 5DKPHQ HLQHU

NOHLQHQ )HLHUVWXQGH LP 2EHUYHUZDO

WXQJVJHULFKW %HUOLQ (UQD 9LNWRULD ;DOWHU

]X GHVVHQ QHXHU 9L]HSUlVLGHQWLQ 'LH

DP $SULO LQ 5HXWOLQJHQ *H

ERUHQH VWXGLHUWH YRQ ELV LQ

7 ELQJHQ VRZLH ² I U HLQ -DKU ² LQ $L[

HQ 3URYHQFH 5HFKWVZLVVHQVFKDIW 1DFK

GHP 5HIHUHQGDULDW HEHQIDOOV LQ 7 ELQ

JHQ EHJDQQ LKUH 5LFKWHUODXIEDKQ LP

+HUEVW EHLP 9HUZDOWXQJVJHULFKW

.DUOVUXKH ,P ZHLWHUHQ 9HUODXI ZXUGH

VLH I U HLQ -DKU ]XP /DQGUDWVDPW

.DUOVUXKH I U ]ZHL -DKUH DOV ZLV

VHQVFKDIWOLFKH 0LWDUEHLWHULQ DQ GDV

*HULFKWVPHGLDWLRQ DP 9* %HUOLQ

'HU 9RUVLW]HQGH 5LFKWHU DP 9HUZDO

WXQJVJHULFKW 3URI 'U .DUVWHQ 0LFKDHO

2UWORII LVW DE GHP 2NWREHU YRQ

VHLQHQ 5HFKWVSUHFKXQJVDXIJDEHQ IUHL

JHVWHOOW XQG QXQPHKU DXVVFKOLH‰OLFK DOV

*HULFKWVPHGLDWRU WlWLJ ) U GLH EHLP

9HUZDOWXQJVJHULFKW %HUOLQ XP 5HFKWV

VFKXW] 1DFKVXFKHQGHQ EHVWHKW GDPLW

LQ JHHLJQHWHQ )lOOHQ GLH 0|JOLFKNHLW LQ

DQKlQJLJHQ 6WUHLWYHUIDKUHQ DQ HLQHP

JUXSSH 5 GXUFK GDV %XQGHVYHUIDV

VXQJVJHULFKW EHUSU IHQ ODVVHQ 'LHV

NDQQ HLQ *HULFKW LP :HJH GHU NRQNUH

WHQ 1RUPHQNRQWUROOH QLFKW HUUHLFKHQ

'DV 1RUPHQNRQWUROOYHUIDKUHQ KDW QLFKW

GLH )XQNWLRQ GHP YRUOHJHQGHQ *HULFKW

HLQ )RUXP I U GLH (U|UWHUXQJ VWDQGHV

SROLWLVFKHU $QOLHJHQ GHU 5LFKWHU ² XQWHU

EHZXVVWHU ,QNDXIQDKPH HLQHU 9HU]|

JHUXQJ GHV $XVJDQJVYHUIDKUHQV ²]X

ELHWHQ 0LW GHU 0|JOLFKNHLW GHU 5LFK

WHUYRUODJH VROO GHQ *HULFKWHQ QXU HU

VSDUW ZHUGHQ LQ HLQHP 5HFKWVVWUHLW

1RUPHQ DQ]XZHQGHQ YRQ GHUHQ 9HU

IDVVXQJVZLGULJNHLW VLH EHU]HXJW VLQG

.HLQHV GHU YRP YRUOHJHQGHQ *HULFKW

JHQDQQWHQ $UJXPHQWH KDW LUJHQGHLQHQ

%H]XJ ]X GHQ LQ GHQ $XVJDQJVYHUIDK

UHQ DQVWHKHQGHQ (QWVFKHLGXQJHQ GLH

GXUFK GLH $XVVHW]XQJ GHV 9HUIDKUHQV

QXU XQEHUHFKWLJWHUZHLVH KLQDXVJH

VFKREHQ ZHUGHQ YJO %HVFKOXVV GHU

.DPPHU GHV (UVWHQ 6HQDWV GHV %XQ

GHVYHUIDVVXQJVJHULFKWV YRP

)HEUXDU ² %Y/

XQG

19Z= 6 I

'LHVH (QWVFKHLGXQJ LVW XQDQIHFKWEDU

%XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKW XQG

I U QHXQ 0RQDWH ÅDQ GHQ +RI´ LQ

0DQQKHLP DEJHRUGQHW 'HU /LHEH ZH

JHQ ZHFKVHOWH )UDX ;DOWHU $QIDQJ

]XP 9HUZDOWXQJVJHULFKW %HUOLQ

ZR VLH DP )HEUXDU 9RUVLW

]HQGH ZXUGH 'LH $XVZDKO I U GDV

QHXH $PW JHKW DXI GHQ 9RUVFKODJ GHV

29* 3UlVLGHQWHQ .LSS ]XU FN %HL LKUHU

$PWVHLQI KUXQJ lX‰HUWH )UDX ;DOWHU

GLH $XIIDVVXQJ GDVV VLH LQ GHU QHXHQ

3RVLWLRQ HLQH JUR‰H +HUDXVIRUGHUXQJ

VHKH GHU VLH VLFK VWHOOHQ ZROOH XQG

YHUZLHV LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ DXI

LKUH -XJHQG]HLW DOV /HLVWXQJVVSRUWOHULQ

LQ GHU /HLFKWDWKOHWLN

*HULFKWVPHGLDWLRQVYHUIDKUHQ WHLO]X

QHKPHQ 9RUDQ JHJDQJHQ LVW HLQ HU

IROJUHLFKHU 0RGHOOYHUVXFK LQ GHQ OHW]

WHQ GUHL -DKUHQ

3URI 'U 2UWORII LVW DXVJHELOGHWHU 0H

GLDWRU PLW ODQJMlKULJHU (UIDKUXQJ XQG

KDW VLFK PLW ]DKOUHLFKHQ 9HU|IIHQWOL

FKXQJHQ DQ GHU (LQI KUXQJ GHU 0HGL

DWLRQ LQ 'HXWVFKODQG EHWHLOLJW

������������������Ã


5LFKWHUUHFKW

6DFKOLFKH 8QDEKlQJLJNHLW HLQHV 5LFKWHUV

'LH VDFKOLFKH 8QDEKlQJLJNHLW GHV

5LFKWHUV LVW GDQQ WDQJLHUW ZHQQ

LKP I U VHLQH 7lWLJNHLW QLFKW GLH

QRWZHQGLJHQ 0LWWHO LQ GHP P|JOL

FKHQ 0D‰H ]XU 9HUI JXQJ JHVWHOOW

ZHUGHQ

/* %HUOLQ 'LHQVWJHULFKW 8UWHLO YRP

'H]HPEHU ² '* ²

QLFKW UHFKWVNUlIWLJ

'HU $QWUDJVWHOOHU LVW 5LFKWHU DP $PWV

JHULFKW )DPLOLHQJHULFKW

0LW GHU YRUOLHJHQGHQ .ODJH PDFKW GHU

$QWUDJVWHOOHU HLQHQ (LQJULII GHV $Q

WUDJVJHJQHUV LQ GLH ULFKWHUOLFKH 8QDE

KlQJLJNHLW JHOWHQG GLH GXUFK GLH XQ

]XPXWEDUHQ $UEHLWVEHGLQJXQJHQ YHU

OHW]W ZHUGH 'D]X WUlJW HU YRU )DPLOL

HQUHFKWVVWUHLWLJNHLWHQ YRQ 0LOOLRQHQ

% UJHUQ P VVWHQ VHLW GHU :LHGHUYHUHL

QLJXQJ YRQ HLQHP 3HUVRQDO EHDUEHLWHW

ZHUGHQ GDV EHUZLHJHQG I U 0LOOLR

QHQ % UJHU EHPHVVHQ VHL GDV DP

LQ .UDIW JHWUHWHQH .LQG

VFKDIWVUHIRUPJHVHW] KDEH ]X HLQHU HU

KHEOLFKHQ 0HKUEHODVWXQJ JHI KUW

7URW] GHU (UZHLWHUXQJ GHU |UWOLFKHQ

XQG VDFKOLFKHQ =XVWlQGLJNHLW VHLHQ VHLW

YHUVFKLHGHQH $EWHLOXQJHQ GHV

)DPLOLHQJHULFKWV JHVFKORVVHQ ZRUGHQ

6HLW +HUEVW VHLHQ LQ FLUFD

)lOOHQ %HVFKO VVH 9HUI JXQJHQ X l

HUVW JHVFKULHEHQ ZRUGHQ QDFKGHP VLH

² 0RQDWH LQ GHU .DQ]OHL JHOHJHQ

KlWWHQ 'LH ODQJHQ %HDUEHLWXQJV]HLWHQ

LQ GHU .DQ]OHL I KUWHQ XQG I KUHQ ]X

]DKOUHLFKHQ WHOHIRQLVFKHQ XQG VFKULIWOL

FKHQ 6DFKVWDQGVDQIUDJHQ GDU EHU

KLQDXV VHLHQ GLH *HVFKlIWVVWHOOHQ QXU

XQ]XUHLFKHQG EHVHW]W 'D HLQVDW]IlKLJH

%HUHLWVFKDIWVULFKWHU VHLW -DKUHQ QLFKW

PHKU YRUKDQGHQ VHLHQ VHLHQ VHLW GHP

EHUGXUFKVFKQLWWOLFK YLHOH

9HUWUHWXQJVHLQVlW]H HUIROJW 'HU $Q

WUDJVWHOOHU EHKDXSWHW ZHLWHU GHU $QWHLO

GHV GXUFK GLH GHVRODWHQ $UEHLWVEHGLQ

JXQJHQ YHUXUVDFKWHQ $UEHLWVDXIZDQ

GHV EHWUDJH HWZD 6WXQGHQ SUR :R

FKH 'XUFK GLH XQ]XPXWEDUHQ $UEHLWV

EHGLQJXQJHQ ZHUGH HU LQ VHLQHU ULFK

WHUOLFKHQ 8QDEKlQJLJNHLW YHUOHW]W ZH

JHQ GHU ZHLWHU DQJHVWLHJHQHQ %HODV

WXQJ VHL GLH *UHQ]H EHUVFKULWWHQ LKP

VHL HV QLFKW PHKU P|JOLFK GHU -XVWL]

JHZlKUXQJVSIOLFKW QDFK UHFKWVVWDDWOL

FKHQ 5HJHOQ QDFK]XNRPPHQ

'HU $QWUDJVWHOOHU EHDQWUDJW IHVW]X

VWHOOHQ GDVV GHU $QWUDJVJHJQHU VHLW

������������������Ã

$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

GHP GLH ULFKWHUOLFKH 8QDE

KlQJLJNHLW GHV $QWUDJVWHOOHUV GXUFK GLH

XQ]XPXWEDUHQ

YHUOHW]W

$UEHLWVEHGLQJXQJHQ

'HU $QWUDJVJHJQHU EHDQWUDJW GHQ

$QWUDJ ]XU FN]XZHLVHQ

'HU $QWUDJ LVW DEHU QDFK $XIIDVVXQJ

GHU .DPPHU XQEHJU QGHW

$XV GHQ *U QGHQ

'LH 8QDEKlQJLJNHLW GHV 5LFKWHUV LVW

GXUFK $UW ** †† '5L* JH

ZlKUOHLVWHW XQG JHVFK W]W 'LH ULFKWHU

OLFKH 8QDEKlQJLJNHLW LVW ZHGHU HLQ

*UXQGUHFKW QRFK HLQ 6WDQGHVSULYLOHJ

GHU 5LFKWHU VRQGHUQ GLHQW GHU (UI O

OXQJ GHU -XVWL]JHZlKUOHLVWXQJVSIOLFKW

GXUFK GHQ 5HFKWVVWDDW 'LH LQ

$UW ** QRUPLHUWH VDFKOLFKH 8QDE

KlQJLJNHLW GHV 5LFKWHUV EHGHXWHW ]X

QlFKVW GDVV GHU 5LFKWHU DQ :HLVXQJHQ

QLFKW JHEXQGHQ XQG QXU GHP 5HFKW

XQG *HVHW] XQWHUZRUIHQ LVW :HL

VXQJVIUHLKHLW LVW ZHLW DXV]XOHJHQ MHGHU

YHUPHLGEDUH (LQIOXVV GHU ([HNXWLYH KDW

]X XQWHUEOHLEHQ $XV GHP :HVHQ GHU

VDFKOLFKHQ 8QDEKlQJLJNHLW IROJW DEHU

DXFK GDVV GHU 5LFKWHU LQ VHLQHU HLJHQW

OLFKHQ $UEHLW GHU 5HFKWVILQGXQJ YRQ

lX‰HUHQ =ZlQJHQ VHLHQ VLH DXFK QXU

DWPRVSKlULVFKHU 1DWXU

EHQ P|JOLFK IUHL VHLQ VROO

VRZHLW DOV H

(LQH %HHLQWUlFKWLJXQJ GHU ULFKWHUOLFKHQ

8QDEKlQJLJNHLW NDQQ GDQQ YRUOLHJHQ

ZHQQ HLQH 7lWLJNHLW RGHU 8QWlWLJNHLW

GHU GLHQVWDXIVLFKWVI KUHQGHQ 6WHOOH

VLFK DXI GLH HLJHQWOLFKH $XIJDEH GHV

5LFKWHUV DXVZLUNW 'D GLH ULFKWHUOLFKH

8QDEKlQJLJNHLW GHU (UI OOXQJ GHU -XV

WL]JHZlKUXQJVSIOLFKW GXUFK GHQ

5HFKWVVWDDW GLHQW LVW HV 6DFKH GHU -XV

WL]YHUZDOWXQJ GHP 5LFKWHU GLH VDFKOL

FKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ I U GLH (UI O

OXQJ GLHVHU 3IOLFKW ]XU 9HUI JXQJ ]X

VWHOOHQ 'HU 5LFKWHU KDW HLQHQ $QVSUXFK

GDUDXI GDVV HU EHL GHU =XWHLOXQJ GHU

YRUKDQGHQHQ I U GLH $UEHLW HUIRUGHUOL

FKHQ SHUVRQHOOHQ XQG VlFKOLFKHQ 0LWWHO

LQ HUPHVVHQVIHKOHUIUHLHU :HLVH EHU FN

VLFKWLJW ZLUG :HUGHQ LKP GLH I U VHLQH

ULFKWHUOLFKH 7lWLJNHLW QRWZHQGLJHQ

0LWWHO QLFKW LQ GHP P|JOLFKHQ 0D‰H

]XU 9HUI JXQJ JHVWHOOW NDQQ HLQH %H

HLQWUlFKWLJXQJ GHU ULFKWHUOLFKHQ 8QDE

KlQJLJNHLW YRUOLHJHQ

1DFK GLHVHQ *UXQGVlW]HQ HUI OOW GHU

5HFKWVVWDDW GDQQ VHLQH 9HUSIOLFKWXQJ

]XU -XVWL]JHZlKUXQJ QLFKW ZHQQ GLH

*HULFKWH ZHGHU SHUVRQHOO QRFK VDFKOLFK

DQJHPHVVHQ DXVJHVWDWWHW VLQG :HQQ

GLH .DPPHU GDQDFK LP NRQNUHWHQ )DOO

GHQQRFK NHLQHQ (LQJULII LQ GLH ULFKWHUOL

FKH 8QDEKlQJLJNHLW GHV $QWUDJVWHOOHUV

GXUFK GHQ $QWUDJVJHJQHU DQQLPPW

OLHJW GHP IROJHQGH (UZlJXQJ ]XJ

UXQG 'HP $QWUDJVWHOOHU LVW ]X]XJHEHQ

GDVV GLH SHUVRQHOOH XQG VlFKOLFKH $XV

VWDWWXQJ ZLH YRQ LKP LP :HVHQWOLFKHQ

XQVWUHLWLJ YRUJHWUDJHQ GLH %H]HLFK

QXQJ ÅGHVRODW´ UHFKWIHUWLJW *HUDGH

DXFK LP %HUHLFK GHV )DPLOLHQJHULFKWV

LVW QHEHQ GHU SK\VLVFKHQ %HODVWXQJ GHU

5LFKWHU DXFK GLH SV\FKLVFKH %HODVWXQJ

DQJHVLFKWV GHU RIW SHUV|QOLFK VFKZLHUL

JHQ )lOOH ]X EHU FNVLFKWLJHQ 'DV PDJ

GDQQ LP (LQ]HOIDOO GD]X I KUHQ GDVV

GLH *UHQ]H GHV (UWUlJOLFKHQ EHU

VFKULWWHQ ZLUG :HQQ GLH .DPPHU GHQ

QRFK ]XU =HLW QLFKW HLQHQ (LQJULII LQ GLH

VDFKOLFKH 8QDEKlQJLJNHLW GHV $Q

WUDJVWHOOHUV VLHKW VR LQVEHVRQGHUH GHV

KDOE ZHLO GLH YRP $QWUDJVWHOOHU EH

VFKULHEHQHQ =XVWlQGH QLFKW GD]X I K

UHQ GDVV GHU ,QKDOW GHU LP (LQ]HOIDOO

YRQ LKP ]X WUHIIHQGHQ (QWVFKHLGXQJHQ

EHU KUW ZLUG (V LVW DXFK QLFKW HUNHQQ

EDU GDVV GHU $QWUDJVWHOOHU LP (LQ]HOIDOO

EHL GHU =XWHLOXQJ GHU 0LWWHO HUPHV

VHQVIHKOHUKDIW XQEHU FNVLFKWLJW RGHU

QLFKW DXVUHLFKHQG EHU FNVLFKWLJW ZRU

GHQ LVW 'DEHL NDQQ HV ]XQlFKVW QXU

XP GLH =XWHLOXQJ GHU YRUKDQGHQHQ I U

GLH $UEHLW HUIRUGHUOLFKHQ SHUVRQHOOHQ

XQG VlFKOLFKHQ 0LWWHO JHKHQ 'LH VDFK

OLFKH 8QDEKlQJLJNHLW GHV 5LFKWHUV LVW

GDQQ WDQJLHUW ZHQQ GLH QRWZHQGLJHQ

0LWWHO QLFKW LQ GHP P|JOLFKHQ 0D‰H

]XU 9HUI JXQJ JHVWHOOW ZHUGHQ 'HU

$QWUDJVJHJQHU LVW GDKHU ]XQlFKVW QXU

LP 5DKPHQ GHV KDXVKDOWVUHFKWOLFK

0|JOLFKHQ YHUSIOLFKWHW GHU $Q

WUDJVWHOOHU VHLQHUVHLWV PXVV DXI GLH (L

JHQJHVHW]OLFKNHLWHQ GHV DOOJHPHLQHQ

*HULFKWVEHWULHEV DOVR DXFK GHU DOOJH

PHLQHQ 3HUVRQDODXVVWDWWXQJ 5 FNVLFKW

QHKPHQ (LQ (LQJULII LQ GLH ULFKWHUOLFKH

8QDEKlQJLJNHLW GXUFK GLH GLHQVWDXI

VLFKWVI KUHQGH 6WHOOH NDQQ HUVW GDQQ

DQJHQRPPHQ ZHUGHQ ZHQQ GLHVH LK

UHUVHLWV LP 5DKPHQ GHV LKU 0|JOLFKHQ

GHQ $QWUDJVWHOOHU QLFKW DXVUHLFKHQG

DXVJHVWDWWHW KlWWH 2E GHU +DXVKDOWV

JHVHW]JHEHU GLH -XVWL]JHZlKUOHLVWXQJV

SIOLFKW GHV 5HFKWVVWDDWV GDGXUFK YHU

OHW]W GDVV HU GLH -XVWL]YHUZDOWXQJ QLFKW

PLW DXVUHLFKHQGHQ 0LWWHOQ YHUVRUJW LVW

KLHU QLFKW ]X HQWVFKHLGHQ %HXUWHL

OXQJVJUXQGODJH I U GDV 'LHQVWJHULFKW

LVW DOOHLQ RE HLQH 0D‰QDKPH GHU

'LHQVWDXIVLFKW LQ GLH ULFKWHUOLFKH 8QDE

KlQJLJNHLW HLQJUHLIW


$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

*HULFKWVYHUIDKUHQ

%HVFKOXVV GHV %XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKWV

,P $QVFKOXVV DQ 5XQGVFKUHLEHQ $XVJDEH 6HLWH 6lFKVLVFKH

=HLWXQJ YRP %XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKW DOV Å6FKLHGVULFKWHU´

'LH 9HUIDKUHQ %9HUZ* $9

XQG ZHUGHQ ]XU JHPHLQVDPHQ

(QWVFKHLGXQJ YHUEXQGHQ

'DV *HVXFK GHV $QWUDJVWHOOHUV GLH

5LFKWHULQ DP 2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW

GHQ 9L]HSUlVLGHQWHQ GHV 2EHUYHUZDO

WXQJVJHULFKWV GHQ 9RUVLW]HQGHQ 5LFK

WHU DP 2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW GLH

5LFKWHU DP 2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW

VRZLH GHQ 5LFKWHU DP 9HUZDOWXQJVJH

ULFKW I U EHIDQJHQ ]X HUNOlUHQ

DEJHOHKQW

ZLUG

'HU $QWUDJ GHV $QWUDJVWHOOHUV GDV

2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW HLQHV DQGHUHQ

%XQGHVODQGHV ]XP ]XVWlQGLJHQ *HULFKW

]X EHVWLPPHQ ZLUG DEJHOHKQW

*U QGH

'LH 9HUELQGXQJ GHU 9HUIDKUHQ LVW

DQJH]HLJW GD GLH %HJHKUHQ LQ HQ

JHP UHFKWOLFKHQ =XVDPPHQKDQJ

VWHKHQ

'DV DXI † $EV 9Z*2 L 9 P

† $EV =32 JHVW W]WH %HIDQ

JHQKHLWVJHVXFK GHV $QWUDJVWHOOHUV

EHU GDV JHPl‰ † $EV GDV

%XQGHVYHUZDOWXQJVJHULFKW ]X HQW

VFKHLGHQ KDW LVW XQEHJU QGHW

%HIDQJHQ LP 6LQQH GHU JHQDQQWHQ

%HVWLPPXQJ LVW HLQ 5LFKWHU GDQQ

ZHQQ YRP 6WDQGSXQNW GHV %HWHL

OLJWHQ DXV JHVHKHQ KLQUHLFKHQG

REMHNWLYH *U QGH YRUOLHJHQ GLH EHL

YHUQ QIWLJHU : UGLJXQJ DOOHU 8P

VWlQGH $QODVV JHEHQ DQ VHLQHU 8Q

SDUWHLOLFKNHLW ]X ]ZHLIHOQ 'LH UHLQ

VXEMHNWLYH %HVRUJQLV I U GLH EHL

: UGLJXQJ GHU 7DWVDFKHQ YHUQ QI

WLJHUZHLVH NHLQ *UXQG HUVLFKWOLFK

LVW UHLFKW GDJHJHQ ]XU $EOHKQXQJ

QLFKW DXV 8UWHLO YRP

'H]HPEHU %9HUZ* &

%9HUZ*( YJO

DXFK %HVFKOXVV YRP $SULO

%9HUZ* $9 %XFKKRO]

† 9Z*2 1U

'HU 8PVWDQG GDVV DOOH 5LFKWHU GHV

6lFKVLVFKHQ 2EHUYHUZDOWXQJVJH

ULFKWV GHU 'LHQVWDXIVLFKW GHV 3UlVL

GHQWHQ GHV 6lFKVLVFKHQ 2EHUYHU

ZDOWXQJVJHULFKWV XQWHUOLHJHQ VWHOOW

ZHGHU I U VLFK QRFK LP =XVDP

PHQKDQJ PLW GHQ ]XJUXQGH OLH

JHQGHQ .ODJH XQG %HVFKZHUGH

YHUIDKUHQ GHV $QWUDJVWHOOHUV HLQHQ

*UXQG GDU DQ GHU 2EMHNWLYLWlW GHU

DEJHOHKQWHQ 5LFKWHU ]X ]ZHLIHOQ

'LH 'LHQVWDXIVLFKW EHU GLH EHLP

2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW WlWLJHQ

5LFKWHU GLH LQ 6DFKVHQ QLFKW DQGHUV

DOV LQ GHQ DQGHUHQ %XQGHVOlQGHUQ

XQG LP %XQG YJO †

$EV 9Z*2 EHLP 3UlVLGHQWHQ

GHV *HULFKWV OLHJHQ HUVWUHFNW VLFK

DOOHLQ DXI GLH lX‰HUH :DKUQHK

PXQJ GHU GLHQVWOLFKHQ $XIJDEHQ

DEHU QLFKW DXI GLH $XV EXQJ GHU

GHQ 5LFKWHUQ LQ YROOHU 8QDEKlQJLJ

NHLW DQYHUWUDXWHQ UHFKWVSUHFKHQGHQ

*HZDOW † $EV '5L* 8QEH

JU QGHW LVW GLH %HI UFKWXQJ GLH

5LFKWHU GHV 6lFKVLVFKHQ 2EHUYHU

ZDOWXQJVJHULFKWV N|QQWHQ VFKRQ

ZHJHQ GHU GHP 3UlVLGHQWHQ GLHVHV

*HULFKWV HU|IIQHWHQ 0|JOLFKNHLW

(LQIOXVV DXI LKU EHUXIOLFKHV )RUW

NRPPHQ ]X QHKPHQ QLFKW IUHL HQW

VFKHLGHQ 6RZHLW GHU 3UlVLGHQW HL

QHQ GHUDUWLJHQ (LQIOXVV EHUKDXSW

DXV EHQ NDQQ JHVFKLHKW GLHV LQ

GHP IRUPDOLVLHUWHQ 9HUIDKUHQ GHU

GLHQVWOLFKHQ %HXUWHLOXQJ (LQH QH

JDWLYH %HXUWHLOXQJ LP +LQEOLFN DXI

GHP 3UlVLGHQWHQ SHUV|QOLFK XQOLHE

VDPH (QWVFKHLGXQJHQ ZlUH XQ]X

OlVVLJ XQG Z UGH HLQHU JHULFKWOL

FKHQ .RQWUROOH QLFKW VWDQGKDOWHQ

'LHV JLOW DXFK DQJHVLFKWV GHU 7DWVD

FKH GDVV GHU 3UlVLGHQW GHV 6lFKVL

VFKHQ 2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKWV LQ

GHP JHJHQ GDV 6lFKVLVFKH 6WDDWV

PLQLVWHULXP GHU -XVWL] JHI KUWHQ

%HXUWHLOXQJV XQG .RQNXUUHQWHQ

VWUHLWYHUIDKUHQ GHV $QWUDJVWHOOHUV

YHUWUHWHQ XQG GLH 3UR]HVVI KUXQJ LQ

HLJHQHU 3HUVRQ ZDKUJHQRPPHQ

KDW 'LH (QWVFKHLGXQJ HLQHV 5HFKWV

VWUHLWV DQ GHP GHU HLJHQH 'LHQVW

KHUU EHWHLOLJW LVW LVW LP $UEHLWVDOOWDJ

HLQHV 9HUZDOWXQJVULFKWHUV NHLQH

6HOWHQKHLW 'LH :DKUQHKPXQJ GHU

3UR]HVVYHUWUHWXQJ GXUFK GHQ 3UlVL

GHQWHQ HQWVSULFKW GHU JHOWHQGHQ

5HFKWVODJH 1DFK † GHU 9HURUG

QXQJ GHU 6lFKVLVFKHQ 6WDDWVUHJLH

UXQJ EHU GLH 9HUWUHWXQJ GHV )UHL

VWDDWHV 6DFKVHQ LQ JHULFKWOLFKHQ

9HUIDKUHQ ZLUG GHU )UHLVWDDW 6DFK

VHQ LQ 9HUIDKUHQ GHU YRUOLHJHQGHQ

$UW GXUFK GHQ 3UlVLGHQWHQ GHV

6lFKVLVFKHQ 2EHUYHUZDOWXQJVJH

ULFKWV YHUWUHWHQ *U QGH KLHUYRQ

DE]XZHLFKHQ KDW GLH 6lFKVLVFKH

6WDDWVUHJLHUXQJ QLFKW JHVHKHQ =XU

9HUWUHWXQJ GHV /DQGHV LVW GHU 3UlVL

GHQW GDKHU YHUSIOLFKWHW (V LVW GDEHL

DXFK QLFKW ]X EHDQVWDQGHQ GDVV HU

DOV 3DUWHLYHUWUHWHU GLH ,QWHUHVVHQ GHV

/DQGHV ZDKUQLPPW XQG GDEHL VHLQH

HLJHQH GLHQVWOLFKH 7lWLJNHLW GLH GHQ

$QODVV XQG *HJHQVWDQG GHV

5HFKWVVWUHLWV ELOGHW YHUWHLGLJW 2E

HU GLHV SHUV|QOLFK RGHU GXUFK HLQHQ

PLW 3UlVLGLDOJHVFKlIWHQ EHWUDXWHQ

XQG LQVRZHLW VHLQHQ :HLVXQJHQ

XQWHUOLHJHQGHQ 5LFKWHU JHWDQ KDW

NDQQ GDEHL NHLQH %HGHXWXQJ KD

EHQ -HGHQIDOOV LVW DOOHQ %HWHLOLJWHQ

HEHQVR ZLH GHQ 5LFKWHUQ NODU GDVV

GHU 3UlVLGHQW LQ GLHVHP )DOOH ZHGHU

DOV 'LHQVWYRUJHVHW]WHU QRFK DOV

5LFKWHU VRQGHUQ DOV %HK|UGHQOHLWHU

WlWLJ ZLUG XQG GDEHL HLQH %HKDQG

OXQJ GXUFK GDV *HULFKW KLQ]XQHK

PHQ KDW ZLH MHGHU DQGHUH %HK|U

GHQOHLWHU DXFK

'D GHU %HIDQJHQKHLWVDQWUDJ QLFKW

GXUFKJUHLIW LVW GDV 6lFKVLVFKH

2EHUYHUZDOWXQJVJHULFKW ZHGHU

UHFKWOLFK QRFK WDWVlFKOLFK JHKLQ

GHUW GLH DQKlQJLJHQ %HUXIXQJV

XQG %HVFKZHUGHYHUIDKUHQ GHV $Q

WUDJVWHOOHUV GXUFK]XI KUHQ 'HU

$QWUDJ GHV $QWUDJVWHOOHUV JHPl‰

† $EV 1U 9Z*2 GDV 2EHU

YHUZDOWXQJVJHULFKW HLQHV DQGHUHQ

%XQGHVODQGHV DOV ]XVWlQGLJHV *H

ULFKW ]X EHVWLPPHQ LVW GDPLW

HEHQIDOOV XQEHJU QGHW

������������������Ã


9HUVRUJXQJVUHFKW

%HVFKOXVV GHV +HVVLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWVKRIHV

YRP 8(

'LH %HUXIXQJ GHU .OlJHULQ JHJHQ GDV

8UWHLO GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV *LH‰HQ

YRP $XJXVW (

ZLUG ]XU FNJHZLHVHQ

'LH .OlJHULQ KDW GLH .RVWHQ GHV %HUX

IXQJVYHUIDKUHQV ]X WUDJHQ

'LH 5HYLVLRQ ZLUG QLFKW ]XJHODVVHQ

'HU :HUW GHV 6WUHLWJHJHQVWDQGHV ZLUG

XQWHU HQWVSUHFKHQGHU $ElQGHUXQJ GHU

HUVWLQVWDQ]OLFKHQ )HVWVHW]XQJ I U EHLGH

5HFKWV] JH DXI MH (XUR IHVW

JHVHW]W

*U QGH

,

'LH JHERUHQH .OlJHULQ VWDQG VHLW

ELV ]X LKUHU =XUUXKHVHW]XQJ PLW

$EODXI GHV 0RQDWV 2NWREHU DOV

/HKUHULQ LP 6FKXOGLHQVW GHV EHNODJWHQ

/DQGHV 6LH KDW ]ZHL DP 0DL

XQG -DQXDU JHERUHQH .LQGHU

,Q GHU =HLW YRP $XJXVW ELV

-XOL ZDU VLH DXV IDPLOLHQSROLWL

VFKHQ *U QGHQ JHPl‰ † D $EV

1U +HVVLVFKHV %HDPWHQJHVHW] +%*

LQ GHU GDPDOV JHOWHQGHQ )DVVXQJ YRP

-XQL *9%O , 6 RKQH

'LHQVWEH] JH EHXUODXEW ,P 5DKPHQ

GHU )HVWVHW]XQJ GHU 9HUVRUJXQJVEH]

JH ZXUGH PLW %HVFKHLG GHV 5HJLH

UXQJVSUlVLGLXPV .DVVHO YRP 2NWR

EHU EHVWlWLJW GXUFK :LGHU

VSUXFKVEHVFKHLG YRP 'H]HPEHU

OHGLJOLFK GHU =HLWUDXP YRP

-DQXDU ELV -XOL DOV .LQGHUHU

]LHKXQJV]HLW EHU FNVLFKWLJW GLH $QHU

NHQQXQJ GHU %HXUODXEXQJV]HLW DOV UX

KHJHKDOWIlKLJH 'LHQVW]HLW ZXUGH DE

JHOHKQW

$P 'H]HPEHU KDW GLH .OlJH

ULQ .ODJH HUKREHQ 6LH KDW EHDQWUDJW

XQWHU HQWVSUHFKHQGHU $XIKHEXQJ

GHV %HVFKHLGHV GHV 5HJLHUXQJVSUl

VLGLXPV .DVVHO YRP 2NWREHU

XQG XQWHU $XIKHEXQJ GHV

:LGHUVSUXFKVEHVFKHLGHV GHUVHOEHQ

%HK|UGH YRP 'H]HPEHU

GHQ %HNODJWHQ ]X YHUSIOLFKWHQ GLH

=HLW YRP $XJXVW ELV

-XOL DOV UXKHJHKDOWIlKLJH

'LHQVW]HLW DQ]XHUNHQQHQ

'HU %HNODJWH KDW EHDQWUDJW

GLH .ODJH DE]XZHLVHQ

������������������Ã

:HJHQ GHV YRP 9HUZDOWXQJVJHULFKW

IHVWJHVWHOOWHQ 6DFKYHUKDOWV XQG GHV

9RUEULQJHQV GHU %HWHLOLJWHQ LP HUVWLQ

VWDQ]OLFKHQ 9HUIDKUHQ ZLUG LQ HQWVSUH

FKHQGHU $QZHQGXQJ GHV † E 6DW]

9Z*2 DXI GHQ 7DWEHVWDQG GHV DQ

JHIRFKWHQHQ 8UWHLOV YRP $XJXVW

YHUZLHVHQ PLW GHP GDV 9HUZDO

WXQJVJHULFKW GLH .ODJH DEJHZLHVHQ KDW

=XU %HJU QGXQJ KDW HV DXVJHI KUW GLH

%HUHFKQXQJ GHU UXKHJHKDOWIlKLJHQ

'LHQVW]HLW ULFKWH VLFK EHL %HDPWHQ

YHUKlOWQLVVHQ GLH DP 'H]HPEHU

EHUHLWV EHVWDQGHQ KlWWHQ QDFK

GHP ELV ]X GLHVHP =HLWSXQNW JHOWHQGHQ

5HFKW † $EV 6lW]H XQG

%HDPW9* ) U GLH %HU FNVLFKWLJXQJ

YRQ .LQGHUHU]LHKXQJV]HLWHQ I U YRU

GHP -DQXDU JHERUHQH .LQGHU

VHL † $EV 6lW]H XQG %HDPW9*

LQ GHU VHLQHU]HLW JHOWHQGHQ )DVVXQJ

PD‰JHEOLFK 'DQDFK VHLHQ %HXUODX

EXQJV]HLWHQ ]XP =ZHFN GHU .LQGHU

HU]LHKXQJ QXU ELV ]X GHP 7DJ UXKHJH

KDOWIlKLJ DQ GHP GDV .LQG VHFKV 0R

QDWH DOW JHZRUGHQ VHL +LQVLFKWOLFK GHU

JHVDPWHQ %HXUODXEXQJV]HLW VHLHQ GLH

9RUDXVVHW]XQJHQ GHV † $EV 6DW]

1U %HDPW9* D ) QLFKW HUI OOW

'DV HUIRUGHUOLFKH VFKULIWOLFKH =XJH

VWlQGQLV GDVV GHU 8UODXE |IIHQWOLFKHQ

%HODQJHQ RGHU GLHQVWOLFKHQ =ZHFNHQ

GLHQH OLHJH QLFKW YRU $XFK LQKDOWOLFK

GLHQH HLQH %HXUODXEXQJ DXV IDPLOLlUHQ

*U QGHQ ]XP =ZHFNH GHU .LQGHUHU]LH

KXQJ QDFK † D +%* D ) NHLQHQ |I

IHQWOLFKHQ %HODQJHQ 'LH JHERWHQH HQ

JH $XVOHJXQJ GLHVHV %HJULIIHV VWHOOH

NHLQH PLWWHOEDUH 'LVNULPLQLHUXQJ YRQ

)UDXHQ LP 6LQQH YRQ $UW GHV (*

9HUWUDJHV YRP 0lU] XQG GHU

5LFKWOLQLH GHV 5DWHV (:* GDU

'DQDFK VHLHQ 5HJHOXQJHQ XQ]XOlVVLJ

GLH ]ZDU QHXWUDO IRUPXOLHUW XQG GDKHU

DXI )UDXHQ XQG 0lQQHU JOHLFKHUPD‰HQ

DQ]XZHQGHQ VHLHQ DEHU DXV *U QGHQ

GLH DXI GHP *HVFKOHFKW RGHU GHU *H

VFKOHFKWHUUROOH EHUXKWHQ SUR]HQWXDO

HUKHEOLFK PHKU )UDXHQ DOV 0lQQHU

QDFKWHLOLJ EHWUlIHQ 'LHV JHOWH MHGRFK

GDQQ QLFKW ZHQQ GLH EHWUHIIHQGH 5H

JHOXQJ GXUFK VDFKOLFKH QLFKW PLW HLQHU

'LVNULPLQLHUXQJ DXI *UXQG GHV *H

VFKOHFKWV ]XVDPPHQKlQJHQGH *U QGH

JHUHFKWIHUWLJW VHL 'LH 8QJOHLFKEH

$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

KDQGOXQJ P VVH HLQHQ JHZLFKWLJHQ

VDFKOLFKHQ JHVFKOHFKWVQHXWUDOHQ

=ZHFN YHUIROJHQ XQG HUIRUGHUOLFK XQG

JHHLJQHW VHLQ

HUUHLFKHQ

GLHVHQ =ZHFN DXFK ]X

0LW GHU $QUHFKQXQJ HLQHV 7HLOV GHV ]X

.LQGHUHU]LHKXQJV]ZHFNHQ JHZlKUWHQ

8UODXEV DOV UXKHJHKDOWIlKLJ QDFK †

$EV 6lW]H XQG %HDPW9* D )

KDEH GHU *HVHW]JHEHU GHP 8PVWDQG

5HFKQXQJ JHWUDJHQ GDVV HLQHUVHLWV PLW

GHU .LQGHUHU]LHKXQJ KlXILJ $XV]HLWHQ

YHUEXQGHQ VHLHQ XQG GDVV DQGHUHUVHLWV

UXKHJHKDOWIlKLJH 'LHQVW]HLWHQ DQ GLH

=HLWHQ WDWVlFKOLFKHU 'LHQVWOHLVWXQJ DQ

NQ SIWHQ 'LHVHU =ZHFN GHU JHVHW]OL

FKHQ 5HJHOXQJ KDEH PLW GHU %HQDFK

WHLOLJXQJ EHXUODXEWHU %HDPWLQQHQ JH

JHQ EHU %HDPWHQ GLH QDFK GHU VR]L

DOW\SLVFKHQ 5ROOHQYHUWHLOXQJ HUKHEOLFK

VHOWHQHU ]X (U]LHKXQJV]ZHFNHQ EHXU

ODXEW Z UGHQ QLFKWV ]X WXQ $XV GHP

JOHLFKHQ *UXQGH NRPPH DXFK HLQH

9HUOHW]XQJ GHV *OHLFKEHKDQGOXQJVJH

ERWV QDFK $UW $EV XQG ** DXI

*UXQG GHU 1LFKWDQUHFKQXQJ ZHLWHUHU

%HXUODXEXQJV]HLWHQ QLFKW LQ %HWUDFKW

$XFK GHU DOOJHPHLQH *OHLFKKHLWVVDW]

YHUELHWH HV QLFKW %HDPWLQQHQ XQG %H

DPWH GLH VLFK I U LKUH )DPLOLHQDUEHLW

EHXUODXEHQ OLH‰HQ DQGHUV ]X EHKDQ

GHOQ DOV VROFKH GLH WURW] )DPLOLHQDUEHLW

XQG .LQGHUHU]LHKXQJ GLH YROOH 'LHQVW

OHLVWXQJ HUEUDFKW KlWWHQ

*HJHQ GDV LKUHQ %HYROOPlFKWLJWHQ DP

'H]HPEHU ]XJHVWHOOWH 8UWHLO

ULFKWHW VLFK GLH YRP 9HUZDOWXQJVJH

ULFKW ]XJHODVVHQH DP -DQXDU

HLQJHOHJWH %HUXIXQJ GHU .OlJHULQ 6LH

WUlJW YRU GLH %HXUODXEXQJ ]XP =ZH

FNH GHU .LQGHUHU]LHKXQJ GLHQH |IIHQWOL

FKHQ %HODQJHQ (V VHL NHLQ *UXQG GDI U

HUVLFKWOLFK GLHVH 9RUDXVVHW]XQJHQ QXU

ELV ]X GHP =HLWSXQNW LQ GHP GDV .LQG

VHFKV 0RQDWH DOW ZHUGH DOV JHJHEHQ

DQ]XQHKPHQ 'LH JHVHW]OLFKH 5HJHOXQJ

VWHOOH HLQH PLWWHOEDUH 'LVNULPLQLHUXQJ

GDU XQG YHUVWR‰H JHJHQ GDV DXFK LP

%HDPWHQYHUVRUJXQJVUHFKW ZLUNVDPH

JHPHLQVFKDIWVUHFKWOLFKH *HERW GHU

(QWJHOWJOHLFKKHLW I U )UDXHQ XQG 0lQ

QHU hEHU GHU 3HUVRQHQ GLH LP

%HUHLFK GHV %HNODJWHQ (U]LHKXQJVXU

ODXE RKQH 'LHQVWEH] JH HUKLHOWHQ VHL

HQ )UDXHQ 'LHVH N|QQWHQ DXI *UXQG

GHU VR]LDOW\SLVFKHQ 5ROOHQYHUWHLOXQJ

QXU LQ $XVQDKPHIlOOHQ GLH YROOH +|KH

GHU 9HUVRUJXQJVEH] JH HUUHLFKHQ

'LH .OlJHULQ EHDQWUDJW VLQQJHPl‰

GDV 8UWHLO GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV

*LH‰HQ YRP $XJXVW DE]X


$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

lQGHUQ XQG QDFK LKUHP LQ HUVWHU ,Q

VWDQ] JHVWHOOWHQ $QWUDJ ]X HQW

VFKHLGHQ

'HU %HNODJWH EHDQWUDJW

GLH %HUXIXQJ ]XU FN]XZHLVHQ

(U PDFKW JHOWHQG GHU %HJULII GHU |I

IHQWOLFKHQ %HODQJH VHL XQWHU %HU FN

VLFKWLJXQJ GHV =ZHFNV GHU MHZHLOLJHQ

JHVHW]OLFKHQ 5HJHOXQJ XQG GHU EH

UHFKWLJWHQ ,QWHUHVVHQ GHV 'LHQVWKHUUQ

DXV]XOHJHQ ,P EHDPWHQUHFKWOLFKHQ

=XVDPPHQKDQJ VHL YRQ GHP *UXQG

VDW] DXV]XJHKHQ GDVV =HLWHQ HLQHU %H

XUODXEXQJ RKQH 'LHQVWEH] JH QLFKW

UXKHJHKDOWIlKLJ VHLHQ 2E DXVQDKPV

ZHLVH HLQ |IIHQWOLFKHQ %HODQJHQ GLH

QHQGHU 8UODXE YRUOLHJH VHL GDQDFK ]X

EHXUWHLOHQ RE HLQ DXI GLH $XIJDEHQ

GHV 'LHQVWKHUUQ XQG GLH YRP %HDPWHQ

KLHUI U ZDKUJHQRPPHQHQ 2EOLHJHQ

KHLWHQ EH]RJHQHV GLHQVWOLFKHV ,QWHUHV

VH DQHUNDQQW ZHUGHQ N|QQH 'LHV VHL

EHL .LQGHUHU]LHKXQJV]HLWHQ QLFKW GHU

)DOO 'HU :DKUQHKPXQJ GHU $XIJDEHQ

GHU .LQGHUHU]LHKXQJ ZHUGH GXUFK GLH

JHVHW]OLFKHQ 5HJHOXQJHQ ]XU %HU FN

VLFKWLJXQJ YRQ (U]LHKXQJV]HLWHQ XQG

HQWVSUHFKHQGH =XVFKOlJH LP +LQEOLFN

DXI GLH 9HUVRUJXQJ DXVUHLFKHQG 5HFK

QXQJ JHWUDJHQ 'HU YHUVRUJXQJVUHFKW

OLFKH *UXQGVDW] GDVV GLH $QHUNHQQXQJ

UXKHJHKDOWIlKLJHU 'LHQVW]HLWHQ DQ WDW

VlFKOLFK HUEUDFKWH 'LHQVW]HLWHQ DQ

NQ SIH HQWKDOWH NHLQH JHVFKOHFKWHU

VSH]LILVFKH =LHOVHW]XQJ XQG VWHOOH GDKHU

NHLQH PLWWHOEDUH 'LVNULPLQLHUXQJ YRQ

)UDXHQ GDU

:HJHQ GHU ZHLWHUHQ (LQ]HOKHLWHQ GHV

6DFKYHUKDOWV XQG GHV 9RUEULQJHQV GHU

%HWHLOLJWHQ ZLUG DXI GHQ ,QKDOW GHU *H

ULFKWVDNWH VRZLH GHU 3HUVRQDODNWH XQG

GHU 9HUVRUJXQJVDNWH GHU .OlJHULQ YHU

ZLHVHQ GLH *HJHQVWDQG GHU %HUDWXQJ

JHZHVHQ VLQG

,,

'HU 6HQDW HQWVFKHLGHW JHPl‰ † D

$EV 9Z*2 EHU GLH %HUXIXQJ GXUFK

%HVFKOXVV GD HU VLH HLQVWLPPLJ I U XQ

EHJU QGHW KlOW XQG HLQH P QGOLFKH

9HUKDQGOXQJ QLFKW I U HUIRUGHUOLFK KlOW

GLH %HWHLOLJWHQ KDWWHQ *HOHJHQKHLW ]X

GLHVHU 9HUIDKUHQVZHLVH 6WHOOXQJ ]X

QHKPHQ

'DV 9HUZDOWXQJVJHULFKW KDW HV ]X

5HFKW DEJHOHKQW GHQ %HNODJWHQ ]XU

$QHUNHQQXQJ GHV GHU .OlJHULQ DXV ID

PLOLHQSROLWLVFKHQ *U QGHQ JHZlKUWHQ

8UODXEV RKQH 'LHQVWEH] JH DOV UXKH

JHKDOWIlKLJH 'LHQVW]HLW ]X YHUSIOLFKWHQ

'HU GLHVHV %HJHKUHQ DEOHKQHQGH %H

VFKHLG LVW QLFKW UHFKWVZLGULJ YJO †

$EV 6DW] 9Z*2 GHQQ HV EHVWHKW

KLHUI U NHLQH 5HFKWVJUXQGODJH

'LH (U]LHKXQJV]HLWHQ I U GLH XQG

JHERUHQHQ .LQGHU GHU .OlJHULQ

VLQG DXI *UXQG GHU EHDPWHQYHUVRU

JXQJVUHFKWOLFKHQ 6SH]LDOYRUVFKULIW GHV

† $EV 6DW] %HDPW9* L 9 P

† $EV 6lW]H XQG %HDPW9* LQ

GHU KLHU DQ]XZHQGHQGHQ ELV ]XP

'H]HPEHU JHOWHQGHQ )DVVXQJ

GHV *HVHW]HV YRP )HEUXDU

%*%O , 6 ]XOHW]W JHlQGHUW GXUFK

*HVHW] YRP 1RYHPEHU %*%O

, 6 LP YRUJHVFKULHEHQHQ 8P

IDQJ YRQ VHFKV 0RQDWHQ EHU FNVLFKWLJW

ZRUGHQ $XI HLQH GDU EHU KLQDXVJH

KHQGH $QUHFKQXQJ GHV JHVDPWHQ DXV

IDPLOLHQSROLWLVFKHQ *U QGHQ JHZlKU

WHQ 8UODXEV QDFK GHU JHPl‰ † $EV

6lW]H XQG %HDPW9* JOHLFKIDOOV

DQ]XZHQGHQGHQ 9RUVFKULIW GHV †

$EV 6DW] 1U %HDPW9* D ) KDW

GLH .OlJHULQ NHLQHQ $QVSUXFK

'LH 9RUVFKULIW HQWKlOW HLQH $XVQDKPH

YRQ GHU DXV † $EV 6lW]H XQG

1U +DOEVDW] %HDPW9* D ) ]X

HQWQHKPHQGHQ 5HJHO QDFK GHU GLH LP

%HDPWHQYHUKlOWQLV ]XU FNJHOHJWH

'LHQVW]HLW UXKHJHKDOWIlKLJ LVW QLFKW

MHGRFK GLH =HLW HLQHU %HXUODXEXQJ RKQH

'LHQVWEH] JH 6LH VHW]W YRUDXV GDVV

GHU 'LHQVWKHUU GHP %HDPWHQ VSlWHV

WHQV EHL %HHQGLJXQJ GHV 8UODXEV

VFKULIWOLFK ]XJHVWDQGHQ KDW GDVV GLHVHU

|IIHQWOLFKHQ %HODQJHQ RGHU GLHQVWOL

FKHQ ,QWHUHVVHQ GLHQW

'HU 6HQDW NDQQ GDKLQVWHKHQ ODVVHQ RE

YRQ GHU KLHU IHKOHQGHQ VFKULIWOLFKHQ

$QHUNHQQXQJ DEJHVHKHQ ZHUGHQ

N|QQWH YJO GD]X %9HUZ* 8UWHLO YRP

)HEUXDU 9, & %9HUZ

*( =%5 'LH

$QZHQGXQJ GHV † $EV 6DW] 1U

%HDPW9* D ) VFKHLWHUW HQWVSUH

FKHQG GHU ]XWUHIIHQGHQ $XIIDVVXQJ

GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV MHGHQIDOOV

GDUDQ GDVV HLQH %HXUODXEXQJ ]XU

%HWUHXXQJ XQG 3IOHJH HLQHV .LQGHV

ZHGHU GLHQVWOLFKHQ ,QWHUHVVHQ QRFK

|IIHQWOLFKHQ %HODQJHQ LP 6LQQH GLHVHU

9RUVFKULIW GLHQW

%HL GHU $XVOHJXQJ XQG $QZHQGXQJ

GHV LQ ]DKOUHLFKHQ JHVHW]OLFKHQ 9RU

VFKULIWHQ YHUZHQGHWHQ XQEHVWLPPWHQ

5HFKWVEHJULIIV GHU |IIHQWOLFKHQ %HODQ

JH NDQQ QLFKW DXI HLQH DOOJHPHLQJ OWL

JH 'HILQLWLRQ ]XU FNJHJULIIHQ ZHUGHQ

YLHOPHKU HUJLEW VLFK VHLQ ,QKDOW DXV GHU

GHP MHZHLOLJHQ *HVHW] ]X *UXQGH OLH

JHQGHQ ,QWHUHVVHQODJH GHU =ZHFNEH

VWLPPXQJ XQG =LHOVHW]XQJ GHU EHWUHI

IHQGHQ 9RUVFKULIW XQG GHP V\VWHPDWL

VFKHQ =XVDPPHQKDQJ LQ GHP GHU

%HJULII YHUZHQGHW ZLUG ,P 5DKPHQ

GHV † $EV %HDPW9* D ) LVW YRQ

GHP EHUHLWV GDUJHVWHOOWHQ *UXQGVDW]

DXV]XJHKHQ GDVV =HLWHQ HLQHU %HXU

ODXEXQJ RKQH 'LHQVWEH] JH QLFKW UX

KHJHKDOWIlKLJ VLQG 'LHVHP EHDPWHQ

YHUVRUJXQJVUHFKWOLFKHQ )XQNWLRQV]X

VDPPHQKDQJ HQWVSULFKW HV EHL GHU

%HXUWHLOXQJ RE DXVQDKPVZHLVH HLQ

|IIHQWOLFKHQ %HODQJHQ GLHQHQGHU XQG

GHVKDOE UXKHJHKDOWIlKLJHU 8UODXE YRU

OLHJW LQ HUVWHU /LQLH DXI GDV GLHQVWOLFKH

,QWHUHVVH DE]XVWHOOHQ GDV VLFK DXV GHQ

$XIJDEHQ GHV 'LHQVWKHUUQ XQG GHQ ]X

LKUHU (UI OOXQJ ZDKU]XQHKPHQGHQ 2E

OLHJHQKHLWHQ GHV %HDPWHQ HUJLEW YJO

GD]X %9HUZ* 8UWHLO YRP )HEUXDU

9, & D D 2 (LQ VRO

FKHV GLHQVWOLFKHV ,QWHUHVVH LVW EHL GHP

GHU .OlJHULQ JHZlKUWHQ 8UODXE ZHGHU

NRQNUHW QRFK XQWHU GHP %OLFNSXQNW GHV

$OOJHPHLQZRKOV HUNHQQEDU

(LQ IDPLOLHQSROLWLVFKHV ,QWHUHVVH GDUDQ

GDVV HV %HDPWLQQHQ XQG %HDPWHQ

GXUFK GLH 0|JOLFKNHLW HLQHU OlQJHUHQ

%HXUODXEXQJ RKQH HLQH 6FKPlOHUXQJ

LKUHU 5HFKWVVWHOOXQJ HUOHLFKWHUW ZLUG

VLFK GHU .LQGHUEHWUHXXQJ ]X ZLGPHQ

YHUPDJ HV HEHQVR ZHQLJ ZLH HLQ JH

VHOOVFKDIWOLFKHV ,QWHUHVVH DQ GHU %HWUHX

XQJ YRQ .OHLQNLQGHUQ GXUFK HLQHQ EH

UXIOLFK QLFKW RGHU QXU JHULQJ EHODVWHWHQ

(OWHUQWHLO ]X UHFKWIHUWLJHQ YRQ HLQHP

EHUZLHJHQGHQ ,QWHUHVVH GHU $OOJH

PHLQKHLW LP 6LQQH |IIHQWOLFKHU %HODQJH

DXV]XJHKHQ ,P 9RUGHUJUXQG VWHKHQ

YLHOPHKU HLQGHXWLJ SULYDWH %HODQJH GHU

%HDPWLQQHQ XQG %HDPWHQ YJO

%9HUZ* 8UWHLOH YRP )HEUXDU

9, & D D 2 VRZLH YRP

0DL & '9%O

=%5 MHZHLOV

P Z 1 HEHQVR LP (UJHEQLV 6WHJ

P OOHU 6FKPDOKRIHU %DXHU %HDPW9*

6WDQG $XJXVW (UO F XQG

]X † Y 5RHWWHNHQ 5RWKOlQGHU

+%* $XIO 5Q ]X † D +%*

) U GLH EHU GHQ 6HFKVPRQDWV]HLWUDXP

KLQDXVJHKHQGH $QUHFKQXQJ YRQ (U]LH

KXQJVXUODXE IHKOW HV VRPLW LP (UJHEQLV

DQ GHU JHPl‰ † $EV %HDPW9*

HUIRUGHUOLFKHQ JHVHW]OLFKHQ *UXQGODJH

HEHQVR EHUHLWV %HVFKOXVV GHV 6HQDWV

YRP -XQL 8=

'LH ]X *UXQGH ]X OHJHQGH YHUVRU

JXQJVUHFKWOLFKH hEHUJDQJV 5HJHOXQJ

YHUVW|‰W DXFK QLFKW JHJHQ K|KHUUDQJL

JHV 5HFKW LQ *HVWDOW GHV JHPHLQ

������������������Ã


VFKDIWVUHFKWOLFKHQ *UXQGVDW]HV GHU

(QWJHOWJOHLFKKHLW GHU $UEHLW YRQ )UDXHQ

XQG 0lQQHUQ $UW GHV 9HUWUDJV

]XU *U QGXQJ GHU (XURSlLVFKHQ *H

PHLQVFKDIW YRP 0lU] %*%O

,, 6 L 9 P GHU 5LFKWOLQLH

GHV 5DWHV (:* 'HP HQW

VSULFKW HV GDVV GDV %XQGHVYHUIDV

VXQJVJHULFKW LQ VHLQHU DXI GHQ 9RUOD

JHEHVFKOXVV GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV

)UDQNIXUW DP 0DLQ YRP 1RYHPEHU

( -0%O

HUJDQJHQHQ (QWVFKHLGXQJ NHLQH

9HUDQODVVXQJ JHVHKHQ KDW GLH GXUFK

† $EV %HDPW9* HU|IIQHWH YHUVRU

JXQJVUHFKWOLFKH %HKDQGOXQJ YRQ =HL

WHQ GHU .LQGHUHU]LHKXQJ YHUIDVVXQJV

UHFKWOLFK ]X EHDQVWDQGHQ YJO %9HUI*

%HVFKOXVV YRP -DQXDU %Y/

=%5 XQWHU +LQZHLV

DXI %9HUI* %HVFKOXVV YRP 0lU]

%Y5 %9HUI*(

1-: 'HU HUNHQQ

EDUH =ZHFN GHU 5HJHOXQJ LQ † $EV

%HDPW9* D ) UHJHOPl‰LJ QXU GLH LP

.RQNXUUHQWHQVWUHLWYHUIDKUHQ

%HVFKOXVV GHV +HVVLVFKHQ 9HUZDOWXQJVJHULFKWVKRIV

YRP 6HSWHPEHU 8(

$XI GLH %HUXIXQJ GHU %HNODJWHQ ZLUG

GDV 8UWHLO GHV 9HUZDOWXQJVJHULFKWV

)UDQNIXUW DP 0DLQ YRP 0lU]

( 9 DXIJHKREHQ VRZHLW

HV GHU .ODJH VWDWWJHJHEHQ KDW

'LH .ODJH ZLUG LQVJHVDPW DEJHZLHVHQ

'HU .OlJHU KDW GLH .RVWHQ GHV JHVDP

WHQ 9HUIDKUHQV HLQVFKOLH‰OLFK GHU DX

‰HUJHULFKWOLFKHQ .RVWHQ GHV %HLJHODGH

QHQ ]X LP %HUXIXQJVYHUIDKUHQ ]X

WUDJHQ 'LH %HLJHODGHQHQ ]X XQG

WUDJHQ LKUH DX‰HUJHULFKWOLFKHQ .RV

WHQ VHOEVW

'LH 5HYLVLRQ ZLUG QLFKW ]XJHODVVHQ

'HU 6WUHLWZHUW ZLUG I U GDV %HUXIXQJV

YHUIDKUHQ DXI

VHW]W

(XUR IHVWJH

$XV GHQ *U QGHQ

,

'HU .OlJHU LVW 3ROL]HLYROO]XJVEHDPWHU

LP %XQGHVJUHQ]VFKXW] (U EHP KW VLFK

VHLW -DKUHQ XP VHLQH 9HUVHW]XQJ YRP

%XQGHVJUHQ]VFKXW]DPW )UDQNIXUW 0DLQ

]X HLQHU KHLPDWQDKHQ 'LHQVWVWHOOH $P

$XJXVW EHZDUE HU VLFK X D

XP HLQHQ YRQ YLHU XQWHU GHU 1U P

������������������Ã

DNWLYHQ |IIHQWOLFKHQ 'LHQVW YHUEUDFKWHQ

=HLWHQ DOV UXKHJHKDOWIlKLJ DQ]XHUNHQ

QHQ NQ SIW QLFKW DQ GDV *HVFKOHFKW

E]Z GLH *HVFKOHFKWHUUROOH YRQ %HDP

WLQQHQ XQG %HDPWHQ DQ ZLH GDV 9HU

ZDOWXQJVJHULFKW LP HLQ]HOQHQ PLW ]X

WUHIIHQGHQ (UZlJXQJHQ GDUJHVWHOOW KDW

6 GHV $EGUXFNV ,QVRZHLW VLHKW

GHU 6HQDW JHPl‰ † $EV 6DW]

9Z*2 YRQ HLQHU ZHLWHUHQ %HJU QGXQJ

DE

'D GLH %HUXIXQJ HUIROJORV EOHLEW KDW

GLH .OlJHULQ QDFK † $EV 9Z*2

GLH .RVWHQ GHV %HUXIXQJVYHUIDKUHQV ]X

WUDJHQ

'LH )HVWVHW]XQJ GHV 6WUHLWZHUWV EHUXKW

DXI †† $EV $EV 6DW]

*.* 'HU 6HQDW JHKW LQ $QOHKQXQJ DQ

GLH 5HFKWVSUHFKXQJ GHV %XQGHVYHU

ZDOWXQJVJHULFKWV LQ EHDPWHQUHFKWOL

FKHQ 6WUHLWLJNHLWHQ ZHJHQ HLQHV VRJ

7HLOVWDWXV YRP ]ZHLIDFKHQ -DKUHVEHWUDJ

KLHU GHU 'LIIHUHQ] ]ZLVFKHQ GHQ IHVW

JHVHW]WHQ XQG GHQ PLW GHU .ODJH EH

EHL GHU %XQGHVJUHQ]VFKXW]LQVSHNWLRQ

*LH‰HQ DXVJHVFKULHEHQHQ $ P

'LHQVWSRVWHQ 6HLQH %HZHUEXQJ EOLHE

HUIROJORV 'LH 'LHQVWSRVWHQ ZXUGHQ

XQWHU %HU FNVLFKWLJXQJ VR]LDOHU .ULWH

ULHQ GHQ %HLJHODGHQHQ ]X ELV

EHUWUDJHQ +LHUJHJHQ KDW GHU .OlJHU

QDFK HUIROJORVHP 9RUYHUIDKUHQ .ODJH

YRU GHP 9HUZDOWXQJVJHULFKW )UDQNIXUW

DP 0DLQ HUKREHQ

'DV 9HUZDOWXQJVJHULFKW KDW PLW 8UWHLO

YRP 0lU] ( 9

GHU .ODJH WHLOZHLVH VWDWWJHJHEHQ XQG

GLH %HNODJWH ]XU 1HXEHVFKHLGXQJ YHU

SIOLFKWHW 'HQ $QWUDJ GHP .OlJHU HL

QHQ GHU DXVJHVFKULHEHQHQ 'LHQVWSRV

WHQ ]X EHUWUDJHQ KDW HV MHGRFK DE

JHOHKQW (V LVW GDYRQ DXVJHJDQJHQ

GDVV GLH %HNODJWH EHL LKUHU $XVZDKOHQW

VFKHLGXQJ QLFKW DOOHLQ VR]LDOH *HVLFKWV

SXQNWH EHU FNVLFKWLJHQ GXUIWH VRQGHUQ

GLH (QWVFKHLGXQJ XQWHU %HDFKWXQJ GHV

/HLVWXQJVSULQ]LSV KlWWH WUHIIHQ P VVHQ

(LQ XQPLWWHOEDUHU $QVSUXFK DXI hEHU

WUDJXQJ HLQHV GHU DXVJHVFKULHEHQHQ

'LHQVWSRVWHQ VWHKH GHP .OlJHU MHGRFK

QLFKW ]X ZHLO LKP GLHV HQWJHJHQ VHLQHU

$QVLFKW QLFKW ZLUNVDP ]XJHVDJW ZRU

GHQ VHL

$XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

JHKUWHQ 9HUVRUJXQJVEH] JHQ DXV GD

GHU JHOWHQG JHPDFKWH $QVSUXFK QLFKW

DXI GHQ (UODVV HLQHV 9HUZDOWXQJVDNWHV

JHULFKWHW LVW GHU XQPLWWHOEDU =DKOXQ

JHQ DXVO|VW YJO %9HUZ* %HVFKOXVV

YRP 6HSWHPEHU %

19Z= 55 %HVFKOXVV GHV

6HQDWV YRP $SULO 8=

,Q GHUDUWLJHQ )lOOHQ ZHUGHQ

† $EV XQG *.* QLFKW DQJH

ZDQGW 'HU PRQDWOLFKH 'LIIHUHQ]EHWUDJ

EHOLHI VLFK QDFK GHU %HUHFKQXQJ GHV

%HNODJWHQ YRP 'H]HPEHU LP

=HLWSXQNW GHU .ODJHHUKHEXQJ YJO †

*.* DXI (XUR 'DUDXV HUJLEW

VLFK HLQ =ZHLMDKUHVEHWUDJ YRQ

(XUR 'LH %HIXJQLV ]XU $ElQ

GHUXQJ GHU HUVWLQVWDQ]OLFKHQ )HVWVHW

]XQJ IROJW DXV † $EV 6DW] *.*

'LH JHVHW]OLFKHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ I U

HLQH =XODVVXQJ GHU 5HYLVLRQ OLHJHQ

QLFKW YRU †† %55* +%*

$EV 1U XQG 9Z*2

0LW GHU ]XJHODVVHQHQ %HUXIXQJ EH

JHKUW GLH %HNODJWH GLH $EZHLVXQJ GHU

.ODJH

,,

'HU 6HQDW HQWVFKHLGHW JHPl‰ † D

$EV 9Z*2 EHU GLH %HUXIXQJ GXUFK

%HVFKOXVV GD HU VLH HLQVWLPPLJ I U EH

JU QGHW KlOW XQG HLQH P QGOLFKH 9HU

KDQGOXQJ QLFKW I U HUIRUGHUOLFK KlOW

GLH %HWHLOLJWHQ KDWWHQ *HOHJHQKHLW ]X

GLHVHU 9HUIDKUHQVZHLVH 6WHOOXQJ ]X

QHKPHQ

'LH VWDWWKDIWH IRUP XQG IULVWJHUHFKW

HLQJHOHJWH XQG DXFK LP hEULJHQ ]XOlV

VLJH %HUXIXQJ LVW EHJU QGHW 'DV 9HU

ZDOWXQJVJHULFKW KDW GHU .ODJH ]X 8Q

UHFKW WHLOZHLVH VWDWWJHJHEHQ

'LH QDFK VR]LDOHQ *HVLFKWVSXQNWHQ JH

WURIIHQH $XVZDKOHQWVFKHLGXQJ LVW

UHFKWPl‰LJ XQG YHUOHW]W GHQ .OlJHU

QLFKW LQ VHLQHQ 5HFKWHQ %HUHLWV LQ GHU

$XVVFKUHLEXQJ ZXUGH UHFKWVIHKOHUIUHL

IHVWJHOHJW GDVV GLH $XVZDKO XQWHU

8PVHW]XQJVEHZHUEHUQ QDFK 6R]LDO

SXQNWHQ HUIROJHQ VROO XQG EHL .RQNXU

UHQ] ]ZLVFKHQ 8PVHW]XQJV XQG %H

I|UGHUXQJVEHZHUEHUQ MHQH JUXQGVlW]


$XV GHU 3UHVVH $XV GHU 5HFKWVSUHFKXQJ

OLFK GHQ 9RUUDQJ KDEHQ YJO 'LHQVWYHU

HLQEDUXQJ ]ZLVFKHQ GHP %XQGHVPL

QLVWHU GHV ,QQHUQ XQG GHP +DXSWSHU

VRQDOUDW GHV %XQGHVJUHQ]VFKXW]HV YRP

)HEUXDU (V LVW DQHUNDQQW

GDVV GHU 'LHQVWKHUU DXI *UXQG VHLQHU

2UJDQLVDWLRQV XQG 3HUVRQDOKRKHLW

QLFKW YHUSIOLFKWHW LVW IUHLH 6WHOOHQ HLQ

KHLWOLFK XQG JHQHUHOO DXV]XVFKUHLEHQ

%9HUZ* %HVFKOXVV YRP 0lU]

3 %9HUZ*( (U

NDQQ GHQ .UHLV GHU %HZHUEHU DXV VDFK

OLFKHQ *U QGHQ YRQ YRUQKHUHLQ EH

VFKUlQNHQ +HVV 9*+ %HVFKOXVV YRP

0lU] 7* XQG %H

VFKOXVV YRP 6HSWHPEHU 7=

'HU 'LHQVWKHUU LVW IUHL LQ

VHLQHU (QWVFKHLGXQJ RE HU IUHLH 6WHOOHQ

LP :HJH HLQHU 8PVHW]XQJ HLQHU 9HU

VHW]XQJ RGHU LP :HJH GHU %HI|UGH

UXQJ EHVHW]HQ ZLOO 'DV /HLVWXQJVSULQ

]LS HUODQJW EHU GHQ VRJHQDQQWHQ %H

ZHUEXQJVYHUIDKUHQVDQVSUXFK HUVW

GDQQ %HGHXWXQJ ZHQQ GHU 'LHQVWKHUU

]XU 9RUEHUHLWXQJ VHLQHU 3HUVRQDOHQW

VFKHLGXQJ $XVZDKOHQWVFKHLGXQJ HLQ

9HUIDKUHQ PLW GHP =LHO GHU %HVWHQDXV

OHVH HLQOHLWHW %HVWHKW ZLH KLHU NHLQH

$XVVFKUHLEXQJVSIOLFKW PLW GHP =LHO GHU

%HVWHQDXVOHVH VR VWHKW HV LP 2UJDQL

9HUWUDXHQ DOV *HERW

=X ODQJH KDW VLFK GLH -XVWL] (LQJULIIH ELHWHQ ODVVHQ

YRQ /RUH 0DULD 3HVFKHO *XW]HLW

,FK VSUHFKH PLFK I U GLH :DKODXV

VFKXVV /|VXQJ DXV ZHLO LFK VLH I U GDV

EHUOHJHQH 6\VWHP KDOWH 'HQQ :DKO

DXVVFK VVH VLQG GHPRNUDWLVFK OHJLWL

PLHUW 0LWJOLHGHU GHV 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVVHV VLQG 5LFKWHU 5HFKWVDQZlOWH

XQG YRU DOOHP XQEHWHLOLJWH 'ULWWH QlP

OLFK GLH 0LWJOLHGHU GLH YRP 3DUODPHQW

JHZlKOW ZHUGHQ XQG DOOH GRUW YHUWUHWH

QHQ 3DUWHLHQ SURSRUWLRQDO UHSUlVHQWLH

UHQ $XFK GLH 5LFKWHU XQG GLH 5HFKWV

DQZlOWH ZHUGHQ LQ LKUHP %HUHLFK JH

ZlKOW 'LH 0LWZLUNXQJ GHV -XVWL]PL

QLVWHUV EHVWHKW GDULQ GDVV HU GHP $XV

VFKXVV HLQHQ 9RUVFKODJ PDFKW XQG

GHP $XVVFKXVV YRUVLW]W ]XP 7HLO PLW

6WLPPUHFKW ZLH LQ +DPEXUJ ]XP 7HLO

RKQH ZLH %HUOLQ

'DVV GHP 0LQLVWHUYRUVFKODJ VWHWV HLQ

9RUVFKODJ GHV VR JHQDQQWHQ &KHISUl

VLGHQWHQ YRUDXVJHKHQ PXVV XQG GDVV

3UlVLGLDOUlWH HLQ 0LWZLUNXQJVUHFKW KD

VDWLRQVHUPHVVHQ GHV 'LHQVWKHUUHQ LQ

ZHOFKHP Å9HUIDKUHQ´ HU GLH IUHLH 6WHOOH

YHUJLEW ,QVRZHLW NDQQ VHLQH (QWVFKHL

GXQJ YRQ HLQHP EHUJDQJHQHQ %H

ZHUEHU QXU ZHJHQ (UPHVVHQVPLVV

EUDXFKV JHULFKWOLFK EHUSU IW ZHUGHQ

6HQDWVEHVFKOXVV YRP

7*

-XOL

.DQQ GHU 'LHQVWKHUU EHL HLQHU 3HUVRQDO

HQWVFKHLGXQJ GHU YRUOLHJHQGHQ $UW YRQ

YRUQKHUHLQ DXV VDFKOLFKHQ *U QGHQ

GHQ .UHLV GHU %HZHUEHU EHVFKUlQNHQ

GDQQ VWHKW HV LQ VHLQHP IUHLHQ JHULFKW

OLFK QXU VHKU HLQJHVFKUlQNW EHUSU I

EDUHQ RUJDQLVDWRULVFKHQ (UPHVVHQ RE

HU HLQH IUHLH 6WHOOH LP :HJH GHU 9HUVHW

]XQJ GHU 8PVHW]XQJ GHU %HI|UGHUXQJ

RGHU DXI VRQVWLJH :HLVH EHVHW]HQ ZLOO

(U LVW LQVEHVRQGHUH IUHL LQ GHU (QWVFKHL

GXQJ GDU EHU RE HU GHQ 7HLOQHKPHU

NUHLV DXI 9HUVHW]XQJV RGHU %HI|UGH

UXQJVEHZHUEHU EHVFKUlQNHQ RGHU DXI

EHLGH %HZHUEHUJUXSSHQ HUVWUHFNHQ

ZLOO 6ROO GLH 6WHOOH PLW HLQHP 9HUVHW

]XQJV E]Z 8PVHW]XQJVEHZHUEHU EH

VHW]W ZHUGHQ LVW GLH (QWVFKHLGXQJ GHV

'LHQVWKHUUQ DOV (UPHVVHQVHQWVFKHLGXQJ

KLQVLFKWOLFK GHU 9HUVHW]XQJVEHZHUEHU

QDFK GHQ *UXQGVlW]HQ GHV † %%*

]X WUHIIHQ 29* 0 QVWHU %HVFKOXVV

EHQ HUJLEW VLFK DXV GHQ HQWVSUHFKHQ

GHQ %XQGHVJHVHW]HQ XQG JLEW GHVKDOE

I U GLH HLQ RGHU DQGHUH /|VXQJ QLFKWV

KHU

:DUXP DOVR 5LFKWHUZDKODXVVFK VVH"

'LHVHU *UHPLXP LVW QLFKW QXU GHPR

NUDWLVFK JHZlKOW ]X VHLQHQ 0LWJOLHGHUQ

JHK|UHQ YRU DOOHP VWHWV DXFK 9HUWUHWHU

GHU SDUODPHQWDULVFKHQ 2SSRVLWLRQ

'LHVH 5HJHOXQJ LVW *DUDQW GHU 8QDE

KlQJLJNHLW GHU (QWVFKHLGXQJ LUJHQGHLQ

)LO]YHUGDFKW ZLUG KLHUGXUFK LP .HLP

HUVWLFNW (LQ %HLVSLHO PDJ GLHV YHUGHXW

OLFKHQ

,Q +DPEXUJ KDW GHU 5LFKWHUZDKODXV

VFKXVV VWLPPEHUHFKWLJWH 0LWJOLHGHU

'HU YRUVFKODJHQGH 6HQDWRU PXVV DOVR

PLQGHVWHQV DFKW 6WLPPHQ I U VHLQHQ

HLJHQHQ 9RUVFKODJ JHZLQQHQ 'UHL GHU

6WLPPHQ JHK|UHQ 0LWJOLHGHUQ GHV

+DPEXUJHU 6HQDWV HV IHKOHQ DOVR QRFK

I QI 6WLPPHQ 'UHL 6WLPPHQ EULQJHQ

YRP -DQXDU %

]LWLHUW QDFK -85,6 ) U 8PVHW]XQJV

HQWVFKHLGXQJHQ WULIIW GDV %XQGHVEH

DPWHQJHVHW] NHLQH (LQVFKUlQNXQJHQ

,QVEHVRQGHUH JLOW KLHU QLFKW GDV /HLV

WXQJVSULQ]LS

'DV /HLVWXQJVSULQ]LS ZDU YRQ GHU %H

NODJWHQ EHL GHU YRQ LKU JHWURIIHQHQ

$XVZDKOHQWVFKHLGXQJ DXFK QLFKW QDFK

† %XQGHVODXIEDKQYHURUGQXQJ %/9

]X EHDFKWHQ ZHLO I U GLH 3ROL]HLYROO

]XJVEHDPWHQ LP %XQGHVJUHQ]VFKXW]

GLH %XQGHVJUHQ]VFKXW]ODXIEDKQYHU

RUGQXQJ %*6/9 DOV VSH]LHOOH 5HJH

OXQJ JLOW 6LH HQWKlOW NHLQH GHP † %/9

HQWVSUHFKHQGH %HVWLPPXQJ ZRQDFK

DXFK 'LHQVWSRVWHQ QDFK GHP /HLV

WXQJVSULQ]LS ]X EHUWUDJHQ VLQG $EHU

DXFK EHL HLQHU HQWVSUHFKHQGHQ HUJlQ

]HQGHQ $QZHQGXQJ GHV † %/9 Z U

GH GLHV QLFKW GD]X I KUHQ GDVV EHL GHU

9HUJDEH GHU VWDWXVJOHLFKHQ 'LHQVW

SRVWHQ LP :HJH GHU 8P RGHU 9HUVHW

]XQJ GDV /DXIEDKQSULQ]LS DQ]XZHQ

GHQ LVW † %/9 LVW LP =XVDPPHQKDQJ

PLW † %/9 ]X VHKHQ GHU GLH hEHU

WUDJXQJ K|KHU EHZHUWHWHU 'LHQVWSRV

WHQ UHJHOW

GLH 5HJLHUXQJVIUDNWLRQ IHKOHQ DOVR

QRFK ]ZHL 6WLPPHQ 6LH ]X JHZLQQHQ

LVW QXU P|JOLFK ZHQQ HQWZHGHU GLH

5LFKWHU RGHU 5HFKWVDQZlOWH RGHU GLH

2SSRVLWLRQ PLWVWLPPHQ 6ROFKH =X

VWLPPXQJHQ ]X HUUHLFKHQ LVW QLFKW

OHLFKW XQG VHW]W .RPPXQLNDWLRQ XQG

DXFK .RPSURPLVVEHUHLWVFKDIW YRUDXV

'HU 6HQDWRU ZLUG PLW GHP 9RUVFKODJ

VFKHLWHUQ ZHQQ GLHVHU ZHGHU YRQ GHQ

5LFKWHUQ QRFK GHQ 5HFKWVDQZlOWHQ

QRFK GHU 2SSRVLWLRQ DN]HSWLHUW ZLUG

'LH 9RUVWHOOXQJ 5LFKWHU Z UGHQ VFKRQ

QLFKW JHJHQ LKUH HLJHQHQ .ROOHJHQ

VWLPPHQ LVW HUIDKUXQJVJHPl‰ LUULJ

GDV JLOW DXFK I U GLH 5HFKWVDQZlOWH

8QG GLH 2SSRVLWLRQ VLHKW ELVZHLOHQ LKUH

KDXSWVlFKOLFKH $XIJDEH GDULQ HLQHQ

6HQDWRU 9RUVFKODJ DE]XOHKQHQ *HOLQJW

HV EHL GLHVHU .RQVWHOODWLRQ HLQHQ .DQ

GLGDWHQ RGHU HLQH .DQGLGDWLQ ÅGXUFK

]XEULQJHQ´ GDQQ PXVV HV VLFK XP HL

������������������Ã


QHQ 9RUVFKODJ KDQGHOQ GHU HQWZHGHU

EHL GHP SROLWLVFKHQ *HJQHU RGHU EHL

GHQ 5LFKWHUQ RGHU 5HFKWVDQZlOWHQ GLH

Q|WLJH =XVWLPPXQJ ILQGHW 'HVKDOE

NDQQ HV VLFK EHL HLQHP VROFKHQ .DQGL

GDWHQ GXUFKDXV DXFK XP MHPDQGHQ

KDQGHOQ GHU GHP 6HQDWRU QXU EHGLQJW

JHIlOOW GHU DOV VFKZLHULJ JLOW XQG VR

ZHLWHU .RPPW HLQ VROFKHU .DQGLGDW

GXUFK VR NDQQ HU VLFK DXI HLQH EUHLWH

EHUSDUWHLOLFKH XQG DXFK NROOHJLDOH =X

VWLPPXQJ EHL GHQ 5LFKWHUQ XQG

5HFKWVDQZlOWHQ VW W]HQ

'DV DOOHV IHKOW ZHQQ HLQ -XVWL]PLQLVWHU

DOOHLQ HQWVFKHLGHW (U KDW NHLQH 0|J

OLFKNHLW )LO]YRUZ UIH DOVR GHQ 9HU

GDFKW SROLWLVFK 0LVVOLHELJH ]X EHUJH

KHQ RGHU SROLWLVFK 3DVVHQGH ]X I|UGHUQ

]X HQWNUlIWHQ 'DV $QVHKHQ GHV VR

*HI|UGHUWHQ NDQQ YRQ YRUQKHUHLQ HU

KHEOLFK OHLGHQ ELVZHLOHQ EHJOHLWHW LKQ

GHU 9HUGDFKW GHV Å6SH]LWXPV´ ZlK

UHQG VHLQHV JHVDPWHQ 5LFKWHUOHEHQV

8QG QRFK DXV HLQHP DQGHUHQ *UXQGH

LVW GLH :DKO YRQ 5LFKWHUQ GHU DOOHLQLJHQ

PLQLVWHULHOOHQ (QWVFKHLGXQJ YRU]X]LH

KHQ 5LFKWHU VLQG 7UlJHU GHU 'ULWWHQ

6WDDWVJHZDOW GHU -XGLNDWLYH GLH YRQ

GHU ([HNXWLYH 5HJLHUXQJ XQG GHU /H

JLVODWLYH 3DUODPHQW XQDEKlQJLJ LVW

%HVWHQDXVOHVH

9RUXUWHLOH EULQJHQ QLFKW ZHLWHU

YRQ 7KRPDV GH 0DL]LqUH

'LH %HJULIIH Å5LFKWHUZDKO´ XQG Å6HOEVW

YHUZDOWXQJ GHU -XVWL]´ VWHKHQ JOHLFK

EHUHFKWLJW QHEHQHLQDQGHU 'LH )UDJH

QDFK GHU EHVWHQ $XVZDKO ULFKWHUOLFKHQ

XQG VWDDWVDQZDOWVFKDIWOLFKHQ 3HUVR

QDOV LVW GXUFKDXV XQDQKlQJLJ YRQ GHU

)UDJH QDFK GHU EHVWHQ -XVWL]VWUXNWXU

0HKUHUH 3XQNWH VROOWHQ LQ GHU )UDJH

GHU 5LFKWHUZDKO XQVWUHLWLJ VHLQ 'LH %H

VHW]XQJ YRQ ULFKWHUOLFKHQ bPWHUQ KDW

VLFK DQ GHQ LP *UXQGJHVHW] IHVWJH

VFKULHEHQHQ .ULWHULHQ GHU (LJQXQJ %H

IlKLJXQJ XQG IDFKOLFKHQ /HLVWXQJ ]X

RULHQWLHUHQ %HVWHQDXVOHVH PXVV GHU

0D‰VWDE VHLQ 'DV 9HUIDKUHQ PXVV

WUDQVSDUHQW VHLQ ULFKWHUOLFKHQ 6DFK

YHUVWDQG HLQEH]LHKHQ DEHU .RRSHUDWL

RQ YHUPHLGHQ GDV KHL‰W GLH OHW]WH %H

VHW]XQJVHQWVFKHLGXQJ PXVV DX‰HUKDOE

GHU 5LFKWHUVFKDIW IDOOHQ 6WUHLWLJ DEHU LVW

GDV 9HUIDKUHQ ,Q GHU %XQGHVUHSXEOLN

VWHKHQ VLFK GDV 5LFKWHUZDKODXVVFKXVV

0RGHOO XQG GDV VR JHQDQQWH 3UlVLGLDO

������������������Ã

:RKHU QLPPW GLH ([HNXWLYH GDV 5HFKW

EHU (LQVWHOOXQJ XQG %HI|UGHUXQJ YRQ

0LWJOLHGHUQ GHU 'ULWWHQ *HZDOW DOOHLQ

]X HQWVFKHLGHQ" +LHU OHLVWHW VLFK HLQH

6WDDWVJHZDOW HLQHQ VFKOLFKWHQ hEHUJULII

LQ HLQH DQGHUH XQDEKlQJLJH *HZDOW VR

DOV ZROOWH ]XP %HLVSLHO HLQ *HULFKWVSUl

VLGHQW HLQHQ 0LQLVWHU HUQHQQHQ 'HUDU

WLJH hEHUJULIIH VLQG JUXQGVlW]OLFK DE

]XOHKQHQ KLHU DEHU EHVRQGHUV ZHLO HV

I U VLH NHLQH 5HFKWIHUWLJXQJ JLEW 'LH

%HKDXSWXQJ GLH UHLQH 0LQLVWHUHUQHQ

QXQJ SURGX]LHUH ÅEHVVHUH´ 5LFKWHU GLH

PDQ PDQFKPDO OHVHQ NDQQ LVW QLFKWV

ZHLWHU DOV HLQH XQEHZLHVHQH %HKDXS

WXQJ

'DV JLOW DXFK I U GLH JHZDJWH MD JHUD

GH]X DEHQWHXHUOLFKH 7KHVH GLH LQKDOWOL

FKH $XWRQRPLH GHU 5LFKWHU EHQ|WLJH

HLQ .RUUHNWLY XQG GDV VHL GLH PLQLVWH

ULHOOH 3HUVRQDOHQWVFKHLGXQJ $XWRQR

PLH VR ZLUG ZHLWHU EHKDXSWHW VHL QXU

GDQQ DN]HSWDEHO ZHQQ GLH $XVZDKO

GHUMHQLJHQ GLH YRQ GHU $XWRQRPLH JH

VFK W]W Z UGHQ QLFKW YRQ LQQHQ VRQ

GHUQ YRQ DX‰HQ HUIROJH :HU VR DUJX

PHQWLHUW KDW YRQ GHU ULFKWHUOLFKHQ 8Q

DEKlQJLJNHLW HLQH 9RUVWHOOXQJ GLH PLW

XQVHUHU 9HUIDVVXQJ QLFKW EHUHLQ

VWLPPW 'DV %RQQHU *UXQGJHVHW] VDJW

UDWVPRGHOO JHJHQ EHU EHL GHP GHU

-XVWL]PLQLVWHU GLH OHW]WH $XVZDKOHQW

VFKHLGXQJ WULIIW ,Q GHU 3UD[LV N|QQHQ

EHLGH 6\VWHPH IXQNWLRQLHUHQ 'LH 9HU

IDVVXQJ EHYRU]XJW RGHU YHUELHWHW NHL

QHV GHU EHLGHQ 0RGHOOH ,P I|GHUDOHQ

6WDDW VSULFKW QLFKWV GDJHJHQ LQ GHQ

/lQGHUQ XQWHUVFKLHGOLFKH 0RGHOOH ]X

SUDNWL]LHUHQ

6DFKVHQ ZLUG EHLP 3UlVLGLDOUDWVPRGHOO

EOHLEHQ ,FK VHKH QLFKW ZHVKDOE GLH

$XVZDKOHQWVFKHLGXQJ HLQHV ZLH DXFK

LPPHU EHVHW]WHQ .ROOHJLDORUJDQV ]X

PHKU 4XDOLWlW RGHU 8QDEKlQJLJNHLW

I KUHQ VROOWH 'LH =XVDPPHQVHW]XQJ

YRQ *UHPLHQ ZHFKVHOW ² PLW GHU )ROJH

GDVV GDV *UHPLXP I U P|JOLFKH )HKO

HQWVFKHLGXQJHQ OHW]WOLFK QLFKW PHKU

YHUDQWZRUWOLFK JHPDFKW ZHUGHQ NDQQ

8QG ZHQQ GRFK GDQQ ZDU HV HEHQ HLQ

DQRQ\PHV *UHPLXP XQG QLFKW HLQH

SHUV|QOLFKH 9HUDQWZRUWXQJ :HU HLQHQ

SROLWLVFKHQ (LQIOXVV DXI GHQ -XVWL]PL

$XV GHU 3UHVVH

VHKU VFKOLFKW DEHU DXFK VHKU NODU GDVV

GLH GULWWH UHFKWVSUHFKHQGH 6WDDWVJH

ZDOW GHQ 5LFKWHQ ÅDQYHUWUDXW´ LVW 'LH

9HUIDVVXQJ YHUWUDXW DOVR GHQ 5LFKWHUQ

XQG EHUOlVVW LKQHQ DOOHLQ GLH 5HFKW

VSUHFKXQJ .HLQ :RUW ILQGHW VLFK GDU

EHU GDVV 5LFKWHU EHVRQGHUV RGHU ]X

VlW]OLFK GXUFK LUJHQGZHOFKH .RUUHNWLYH

RGHU PLQLVWHULHOOH (QWVFKHLGXQJHQ JH

VFK W]W ZHUGHQ P VVWHQ

'LH -XVWL] KDW VLFK GHUDUWLJH (LQ XQG

hEHUJULIIH YLHO ]X ODQJH ELHWHQ ODVVHQ

(V ZLUG =HLW GDVV VLFK DOOH 5LFKWHU HQG

OLFK YRQ GHU PLQLVWHULHOOHQ %HYRUPXQ

GXQJ EHIUHLHQ ZHQQ HV GDUXP JHKW

ZLH VLH LQ GDV 5LFKWHUDPW JHODQJHQ XQG

ZLH VLH GRUW YRUDQNRPPHQ

0HKU DOV -DKUH QDFK ,QNUDIWWUHWHQ

GHV %RQQHU *UXQGJHVHW]HV LVW HV =HLW

I U GLHVHQ %HIUHLXQJVVFKODJ ZLH EHU

KDXSW I U GHQ HQGOLFKHQ $EVFKLHG YRQ

GHU PLQLVWHULHOOHQ 9HUZDOWXQJ GHU *H

ULFKWH 'LH *HULFKWH N|QQHQ VLFK VHOEVW

VHKU JXW DOOHLQ YHUZDOWHQ XQG VWUHEHQ

PLW 5HFKW GDQDFK

)5 YRP

QLVWHU EHI UFKWHW PDJ PLU HUNOlUHQ

ZHVKDOE HLQ VROFKHU (LQIOXVV DXI GLH

0LWJOLHGHU HLQHV 5LFKWHUZDKODXVVFKXV

VHV RGHU HLQHV -XVWL]YHUZDOWXQJVUDWHV

DXVJHVFKORVVHQ RGHU ]XPLQGHVW JHULQ

JHU VHLQ VROO 'LH $XVZDKOHQWVFKHLGXQJ

GXUFK HLQHQ $XVVFKXVV VFKUlQNW ]XGHP

GHQ 5HFKWVVFKXW] GHU %HZHUEHU HLQ

'LH 1HLJXQJ GLH TXDOLIL]LHUWHQ 0HKU

KHLWHQ LQ 5LFKWHUZDKODXVVFK VVHQ EHU

GDV 6FKQ UHQ VR JHQDQQWHU 3DNHWH ]X

HUUHLFKHQ OlVVW JHOHJHQWOLFK JXWH %H

ZHUEHU GXUFKIDOOHQ EOR‰ ZHLO VLH NHL

QHP /DJHU ]X]XRUGQHQ VLQG (LQ YHU

DQWZRUWXQJVEHZXVVWHU -XVWL]PLQLVWHU

NDQQ KLHU HKHU ]X *XQVWHQ GHU 4XDOLWlW

HQWVFKHLGHQ 8QG VFKOLH‰OLFK (LQH

PLWWHO XQG ODQJIULVWLJH 3HUVRQDOSROLWLN

I U GLH 5LFKWHUVFKDIW LP *DQ]HQ LVW EHL

HLQHP 5LFKWHUZDKODXVVFKXVV VR JXW ZLH

QLFKW P|JOLFK ZHLO VLFK HEHQ GLH

:DKOJUHPLHQ QLFKW DXI PLWWHO XQG

ODQJIULVWLJH 3ODQXQJHQ HLQODVVHQ VRQ

GHUQ VWHWV LP (LQ]HOIDOO HQWVFKHLGHQ


$XV GHU 3UHVVH

%HI UZRUWHU XQG *HJQHU HLQHU ZLH

DXFK LPPHU DXVJHVWDOWHWHQ ULFKWHUOL

FKHQ 6HOEVWYHUZDOWXQJ JHUDWHQ OHLFKW LQ

GLH *HIDKU HLQ SROHPLVFKHV =HUUELOG

GHV *HVSUlFKVSDUWQHUV ]X HQWZHUIHQ

'HU 5LFKWHU GHU MHGHQ $X‰HQNRQWDNW

PLW GHU ([HNXWLYH DOV YHUIDVVXQJVZLGULJ

DQVLHKW DXI GHU HLQHQ XQG GHU PDFKW

JLHULJH -XVWL]PLQLVWHU DXI GHU DQGHUHQ

6HLWH GHU DXVVFKOLH‰OLFK VHLQH 3DUWHL

JlQJHU LQ ULFKWHUOLFKH bPWHU KLHYHQ

ZLOO 'LH 3IOHJH YRQ 9RUXUWHLOHQ I KUW

QLFKW ZHLWHU 0LU JHKW HV XP GLH )UDJH

:HOFKH 4XDOLWlWVVWHLJHUXQJ EULQJW HLQH

6HOEVWYHUZDOWXQJ GHQ *HULFKWHQ XQG

6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ" 9HUEHVVHUW HLQH

QHXH 6WUXNWXU GLH $UEHLW GHU -XVWL] LP

,QWHUHVVH GHU % UJHULQQHQ XQG % UJHU"

,FK KDEH GDUDQ =ZHLIHO 'LH %HI UZRU

WHU YHUELQGHQ PLW GHU (LQI KUXQJ HLQHU

6HOEVWYHUZDOWXQJ GLH LUULJH (UZDUWXQJ

GLH -XVWL] ZHUGH VR XQWHU GHP 6WULFK

PHKU *HOG HUKDOWHQ 'LH 6FKXOG I U GLH

)LQDQ]PLVHUH GHU -XVWL] Z UGHQ GLH

-XVWL]PLQLVWHU WUDJHQ GLH LKUH ,QWHUHV

VHQ GHU .DELQHWWVGLV]LSOLQ RSIHUQ XQG

GHQ )LQDQ]PLQLVWHUQ QLFKW DXVUHLFKHQG

3DUROL ELHWHQ ,FK KDOWH HV I U OHEHQV

IUHPG DQ]XQHKPHQ GDVV GHU +DXV

KDOWVJHVHW]JHEHU QXU GDUDXI ZDUWHW

GLH : QVFKH GHU -XVWL] XQPLWWHOEDU

HQWJHJHQ]XQHKPHQ XQG XQJHN U]W LQ

GHQ +DXVKDOWVSODQ HLQ]XVWHOOHQ 'LH

-XVWL] YHUI JW QLFKW EHU GLH 0LWZLU

NXQJVP|JOLFKNHLWHQ HLQHV -XVWL]PLQLV

WHUV GHU DP .DELQHWWVWLVFK LQ GHU

)UDNWLRQ LQ GHQ 3DUWHLJUHPLHQ LQ YRU

EHUHLWHQGHQ *HVSUlFKHQ LQ +DXVKDOWV

NODXVXUHQ GLH %HODQJH GHU -XVWL] YHU

WULWW ,P SDUODPHQWDULVFKHQ $EZl

JXQJVSUR]HVV EHVWHKW OHLGHU GXUFKDXV

NHLQH JUXQGVlW]OLFKH 3ULRULWlW I U -XVWL]

YLHOPHKU LVW NRQNUHW ]X EHJU QGHQ

ZDUXP PHKU 5LFKWHU XQG HEHQ QLFKW

PHKU 3ROL]LVWHQ RGHU PHKU /HKUHU Q|WLJ

VLQG 2GHU DQGHUV JHVSURFKHQ 'HP

HLQ]HOQHQ $EJHRUGQHWHQ OLHJW VHLQH

8PJHKXQJVVWUD‰H RIW HKHU DP +HU]HQ

DOV GLH VlFKOLFKH $XVVWDWWXQJ GHV /DQ

GHVDUEHLWVJHULFKWV :HU DXI GDV %XQ

GHVYHUIDVVXQJVJHULFKW RGHU GLH 5HFK

QXQJVK|IH GHU /lQGHU YHUZHLVW YHU

JOHLFKW QLFKW PLWHLQDQGHU 9HUJOHLFKED

UHV

'HQQRFK KDW GLH 'HEDWWH HWZDV *XWHV

6LH EHOHJW ZLH ZLFKWLJ HV I U GLH -XVWL]

LVW =DKOHQ DXV LKUHP ,QQHQOHEHQ DXI

GHQ 7LVFK GHU gIIHQWOLFKNHLW ]X OHJHQ

1XU ZHQQ WUDQVSDUHQW LVW ZDV GLH

/HLVWXQJHQ GHU -XVWL] GLH % UJHULQQHQ

XQG % UJHU WDWVlFKOLFK NRVWHQ QXU

ZHQQ LQ HLQHP QDFKYROO]LHKEDUHQ

9HUIDKUHQ GDUJHOHJW ZLUG ZLH KRFK GHU

.RVWHQGHFNXQJVJUDG GHU -XVWL] ² KH

UXQWHUJHEURFKHQ DXI HLQ]HOQH *H

ULFKWVEDUNHLWHQ *HULFKWVHEHQHQ XQG

GLH YHUVFKLHGHQHQ 9HUIDKUHQ ² WDWVlFK

OLFK LVW EHVWHKW GLH &KDQFH .DELQHWWH

XQG 3DUODPHQWH YRQ GHU 6WLPPLJNHLW

GHV DQJHPHOGHWHQ )LQDQ]EHGDUIV ]X

EHU]HXJHQ 6ROFKH =DKOHQWUDQVSDUHQ]

LVW ]XGHP HLQ ZLFKWLJHU 6FKULWW DXI GHP

:HJ ]X PHKU ILQDQ]LHOOHU 6HOEVWVWlQ

GLJNHLW I U GLH *HULFKWH XQG 6WDDWVDQ

ZDOWVFKDIWHQ ² 6WLFKZRUW %XGJHWLH

UXQJ 'LH -XVWL] PXVV VLFK DOVR VFKRQ

MHW]W LQ LKUHP HLJHQHQ ,QWHUHVVH XP

JU|‰WP|JOLFKH 7UDQVSDUHQ] EHP KHQ

'DV QHXH 3HUVRQDOEHGDUIVV\VWHP

Å3HEE†\´ LVW HLQ HUVWHU 6FKULWW GLH

.RVWHQ /HLVWXQJV 5HFKQXQJ PXVV IRO

JHQ $XFK PXVV GLH -XVWL] QDFKZHLVHQ

GDVV VLH GLH LKU ]XU 9HUI JXQJ VWHKHQ

GHQ 0LWWHO HIIHNWLY HLQVHW]W 'LH 4XDOL

WlWVGLVNXVVLRQ GLH LQ GHU -XVWL] JHUDGH

HUVW EHJRQQHQ KDW ZHLVW GHQ ULFKWLJHQ

:HJ

*HPHLQVDPHU $QWUDJ

DXV 6FKZHULQ XQG 6WXWWJDUW

'DV ZLHGHUHUVWDQGHQH 6FKODJZRUW YRQ

GHU Å(QWIHVVHOXQJ GHU GULWWHQ *HZDOW´

HUZHFNW LQ GHU gIIHQWOLFKNHLW GHQ JH

IlKUOLFKHQ (LQGUXFN DOV VHL GLH -XVWL]

KHXWH OHLVWXQJV XQG EHZHJXQJVXQIl

KLJ 7DWVlFKOLFK EHQHLGHQ YLHOH /lQGHU

'HXWVFKODQG ]X 5HFKW XP GLH 4XDOLWlW

VHLQHU -XVWL] 6LH LVW HLQHU GHU ZLUNOLFKHQ

6WDQGRUWYRUWHLOH XQVHUHV /DQGHV 9LHO

IDFK KDW VLFK GLH -XVWL] VHOEVW LQ UH

IRUPYHUKLQGHUQGHQ )DOOVWULFNHQ YHUIDQ

JHQ ² GLHVH NDQQ VLH QXU JHPHLQVDP

PLW GHU gIIHQWOLFKNHLW XQG PLW GHU

5HFKWVSROLWLN O|VHQ 'DQQ VFKDGHW HV

DXFK QLFKW ZHQQ KLQ XQG ZLHGHU LQ

WKHRUHWLVFKHU 9HUNOlUXQJ YRQ HLQHU

:HOW RKQH E|VH -XVWL]PLQLVWHU XQG RK

QH SURIDQH +DXVKDOWV]ZlQJH JHWUlXPW

ZLUG

)5 YRP

:LH GLH /lQGHU GLH 5HFKWVSUHFKXQJ UHIRUPLHUHQ ZROOHQ

YRQ )UDQN 3HUJDQGH

$XI GHU +HUEVWWDJXQJ GHU -XVWL]PLQLV

WHUNRQIHUHQ] DP 1RYHPEHU LQ %HUOLQ

ZROOHQ GLH /lQGHU 0HFNOHQEXUJ

9RUSRPPHUQ XQG %DGHQ : UWWHPEHUJ

HUVWPDOV HLQHQ JHPHLQVDPHQ $QWUDJ

YRUOHJHQ ,KU =LHO LVW HV GLH 9HUZDO

WXQJV XQG 6R]LDOJHULFKWVEDUNHLW ]X

VDPPHQ]XOHJHQ 'DV =LHO LVW JUR‰ GHU

$QODVV GDI U DNWXHOO 'DV VRJHQDQQWH

$UEHLWVORVHQJHOG ,, GLH =XVDPPHQOH

JXQJ YRQ $UEHLWVORVHQKLOIH XQG 6R]LDO

KLOIH ZLUIW GLH )UDJH DXI ZHOFKH *H

ULFKWH I U GLH MXULVWLVFKHQ )ROJHQ ]X

VWlQGLJ VLQG (UVW KLH‰ HV GLH 9HUZDO

WXQJVJHULFKWH Z UGHQ GDV PDFKHQ

1XQ ZHUGHQ HV ZRKO GLH 6R]LDOJHULFKWH

VHLQ 'DV %HLVSLHO ]HLJW =X GHQ 5HIRU

PHQ LQ 'HXWVFKODQG VROOWH DXFK HLQH

5HIRUP GHU -XVWL] JHK|UHQ %XQGHVMXV

WL]PLQLVWHULQ %ULJLWWH =\SULHV 63' KDWWH

LP 0DL HUVWH 9RUVWHOOXQJHQ I U HLQ *H

VHW] YRUJHVWHOOW PLW GHP GLH -XVWL]

PRGHUQLVLHUW ZHUGHQ VROO 6R]LDO XQG

9HUZDOWXQJVJHULFKWVEDUNHLW ]XVDP

PHQOHJHQ ² VRZHLW ZROOWH VLH QLFKW JH

KHQ ,Q GHU -XVWL]PLQLVWHUNRQIHUHQ] GHU

/lQGHU MHGRFK ZLUG GDU EHU VFKRQ VHLW

HLQLJHU =HLW QDFKJHGDFKW 'DVV HV QXQ

VRJDU HLQHQ JHPHLQVDPHQ $QWUDJ HLQHV

63' 3'6 JHI KUWHQ %XQGHVODQGHV XQG

HLQHV YRQ &'8 XQG )'3 JHI KUWHQ JH

EHQ ZLUG N|QQWH %HZHJXQJ LQ GLH 'H

EDWWH EULQJHQ $OOHUGLQJV ZLUG VHLW HL

QHP 9LHUWHOMDKUKXQGHUW LQ 'HXWVFKODQG

EHU HLQH 5HIRUP GHU -XVWL] QDFKJH

GDFKW

'HU 6FKZHULQHU -XVWL]PLQLVWHU (UZLQ

6HOOHULQJ 63' P|FKWH HLQHU VROFKHQ

NOHLQHQ 5HIRUP HLQH JUR‰H IROJHQ ODV

VHQ 'LH -XVWL] VROOWH GDV WXQ ZDV PDQ

VRQVW YRQ 8QWHUQHKPHQ K|UW VLFK DXI

GDV .HUQJHVFKlIW NRQ]HQWULHUHQ 0DQ

FKH $XIJDEH GHU -XVWL] VROOWHQ QDFK

6HOOHULQJV 0HLQXQJ DQGHUH EHUQHK

PHQ :HQQ GLH -XVWL] ]XP 6R]LDODU

EHLWHU ZHUGH VHL GDV HLQH )HKOHQW

ZLFNOXQJ VDJW GHU 0LQLVWHU (U GHQNW

GDEHL DQ GDV %HWUHXXQJVUHFKW GDV VHLW

NQDSS ]HKQ -DKUHQ JLOW 6HLWGHP VFKLH

‰HQ GLH .RVWHQ LQ GLH +|KH 'LH P V

������������������Ã


VHQ DXV GHQ -XVWL]HWDWV GHU /lQGHU

EHVWULWWHQ ZHUGHQ 'LH %HWUHXHU YHU

ZLUUWHU 0HQVFKHQ UHFKQHQ LKUH /HLV

WXQJHQ EHL GHU -XVWL] DE -HGH HLQIDFKH

%HWUHXXQJVOHLVWXQJ ZLUG DXI GLHVH :HL

VH ]X HLQHU %HWUHXXQJ LQ 5HFKWVIUDJHQ

1LHGHUVDFKVHQ HWZD JDE IU KHU XPJH

UHFKQHW HLQH KDOEH 0LOOLRQ (XUR GDI U

DXV KHXWH VLQG HV YLHU]LJ 0LOOLRQHQ

'HU 9HUVXFK )DOOSDXVFKDOHQ HLQ]XI K

UHQ XP GLH .RVWHQ EHUVFKDXEDUHU ]X

PDFKHQ I KUWH ]X QRFK K|KHUHQ .RV

WHQ =ZDU KDW GLH =DKO GHU %HWUHXWHQ

]XJHQRPPHQ 9RU DOOHP DEHU ZHUGHQ

LPPHU PHKU /HLVWXQJHQ GHU %HWUHXHU

DEJHUHFKQHW *HJHQZlUWLJ PXVV LQ

'HXWVFKODQG MD DXFK HLQ 5LFKWHU HQW

VFKHLGHQ RE DP %HWW HLQHV 3DWLHQWHQ

HLQ *LWWHU DQJHEUDFKW ZLUG 'HQQ HLQ

*LWWHU NDQQ DOV )UHLKHLWVEHUDXEXQJ YHU

VWDQGHQ ZHUGHQ DXFK ZHQQ HV QXU

GHQ %HWWOlJHULJHQ VFK W]HQ VROO 6HOOH

ULQJ ZLOO VHLQH $PWVNROOHJHQ DQUHJHQ

I U HLQH bQGHUXQJ GHV %HWUHXXQJVJH

VHW]HV HLQ]XWUHWHQ $XFK VROOWHQ GLH

*HULFKWVYROO]LHKHU VHLQHU 0HLQXQJ QDFK

PHKU 5HFKWH HUKDOWHQ ZDV GLH =DK

OXQJVPRUDO EHI|UGHUQ N|QQWH 'LH VR

������������������Ã

JHQDQQWHQ $PWVDQZlOWH N|QQWHQ PHKU

DOV ELVKHU GLH -XVWL] HQWODVWHQ :HU VLFK

HLQYHUQHKPOLFK VFKHLGHQ ODVVHQ ZLOO

P VVWH QLFKW PHKU GLH *HULFKWH EHP

KHQ 'DV +DQGHOVUHJLVWHU VROOWH EHL GHQ

,QGXVWULH XQG +DQGHOVNDPPHUQ JH

I KUW ZHUGHQ ² HLQ 9RUVFKODJ GHQ

DXFK GLH %XQGHVMXVWL]PLQLVWHULQ JH

PDFKW KDWWH XQG GHU HV ELV LQ GLH 63'

%XQGHVWDJVIUDNWLRQ KLQHLQ JHVFKDIIW

KDWWH GRUW MHGRFK JHVWRSSW ZXUGH

$EHU DXFK EHL GHQ *HULFKWHQ VHOEVW

Z UGH 6HOOHULQJ PDQFKHV lQGHUQ ZRO

OHQ 'LH 9HUIDKUHQVGDXHU VROOWH NODU EH

JUHQ]W ZHUGHQ ,Q GHU )DFKJHULFKWVEDU

NHLW ZLOO 6HOOHULQJ EHUDOO GLH NOHLQH

.DPPHU EHVWHKHQG DXV HLQHP 5LFKWHU

XQG ]ZHL HKUHQDPWOLFKHQ 5LFKWHUQ %HL

GHU RUGHQWOLFKHQ *HULFKWVEDUNHLW VWHOOW

HU VLFK GUHL 6WXIHQ VWDWW GHU ELVKHU YLHU

YRU ² XQG YHUZHLVW GDEHL DXI GLH ''5

'D VHL EHL GHU GHXWVFKHQ (LQKHLW GLH

&KDQFH YHUJHEHQ ZRUGHQ GLH 'UHLVWX

ILJNHLW HLQ]XI KUHQ VDJW HU 8QG

VFKOLH‰OLFK VHL HV DQ GHU =HLW GDVV

PHKUHUH %XQGHVOlQGHU JHPHLQVDP *H

ULFKWH EHWULHEHQ

9LHO =XVWLPPXQJ I U -XVWL] 9RUVFKOlJH

'LH -XVWL]PLQLVWHU GHU /lQGHU XQWHUVW W

]HQ GLH 9RUVFKOlJH GHU QLHGHUVlFKVL

VFKHQ -XVWL]PLQLVWHULQ +HLVWHU

1HXPDQQ &'8 EHU GLH VWUXNWXUHOOH

1HXRUGQXQJ GHU -XVWL] GLH 6WUDIYHUE

‰XQJ DXVOlQGLVFKHU 7lWHU LQ LKUHP

+HLPDWODQG XQG GLH )LQDQ]LHUXQJ GHU

EHUXIOLFKHQ 4XDOLILNDWLRQ 6WUDIJHIDQJH

QHU $XI GHU +HUEVWNRQIHUHQ] GHU -XV

WL]PLQLVWHU LQ %HUOLQ ZDU DXI $QUHJXQJ

GHU 0LQLVWHULQ EHU GLH VWUXNWXUHOOH

1HXRUGQXQJ GHU -XVWL] JHVSURFKHQ

ZRUGHQ ,KU 9RUVFKODJ GXUFK GLH =X

VDPPHQOHJXQJ YHUVFKLHGHQHU )DFKJH

ULFKWVEDUNHLWHQ GLH /HLVWXQJVIlKLJNHLW

GHU -XVWL] LQVJHVDPW ]X VWHLJHUQ KDEH

EUHLWH =XVWLPPXQJ JHIXQGHQ VDJWH

)UDX +HLVWHU 1HXPDQQ -HW]W VROOH HLQH

%XQG /lQGHU $UEHLWVJUXSSH XQWHU

PD‰JHEOLFKHU 0LWZLUNXQJ 1LHGHUVDFK

VHQV 9RUVFKOlJH ]XU (UULFKWXQJ HLQHU

HLQKHLWOLFKHQ |IIHQWOLFK UHFKWOLFKHQ

)DFKJHULFKWVEDUNHLW HUDUEHLWHQ 'DU EHU

KLQDXV VR GLH -XVWL]PLQLVWHULQ VROOWH

GLH =XVDPPHQOHJXQJ YRQ $UEHLWVJH

ULFKWHQ XQG RUGHQWOLFKHQ *HULFKWHQ

JHSU IW ZHUGHQ

0HKUKHLWOLFK YHUODQJWHQ GLH -XVWL]PL

QLVWHU GLH %XQGHVUHJLHUXQJ VROOH HQG

OLFK GLH 9RUDXVVHW]XQJHQ GDI U VFKDI

IHQ VWUDIIlOOLJ JHZRUGHQH $XVOlQGHU

]XU 6WUDIYHUE ‰XQJ LQ LKU +HLPDWODQG

VFKLFNHQ ]X N|QQHQ 'DV GHU]HLW J OWL

JH hEHUVWHOOXQJV EHUHLQNRPPHQ YRP

0lU] YHUODQJW I U GLH hEHUVWHO

OXQJ 9HUXUWHLOWHU GHUHQ =XVWLPPXQJ

'HPJHJHQ EHU YHU]LFKWHW GDV YRQ

'HXWVFKODQG XQG IDVW DQGHUHQ

6WDDWHQ XQWHU]HLFKQHWH =XVDW]SURWRNROO

YRP 'H]HPEHU EHL DXVUHLVH

SIOLFKWLJHQ $XVOlQGHUQ DXI GHUHQ =X

VWLPPXQJ 8P GLHVH 5HJHOXQJ DXFK LQ

'HXWVFKODQG LQ .UDIW ]X VHW]HQ P VVWH

GLH %XQGHVUHJLHUXQJ GDV =XVDW]SURWR

NROO OHGLJOLFK UDWLIL]LHUHQ 1DFK -DKUHQ

GHU 8QWlWLJNHLW VR GLH QLHGHUVlFKVLVFKH

-XVWL]PLQLVWHULQ VHL MHW]W HQGOLFK %HZH

JXQJ DXI 6HLWHQ GHU %XQGHVUHJLHUXQJ

]X HUNHQQHQ

$XV GHU 3UHVVH

'HU 'HXWVFKH 5LFKWHUEXQG YHUVXFKW

VRYLHO (LIHU HWZDV ]X EUHPVHQ 6HLQ

9RUVLW]HQGHU :ROIJDQJ $UHQK|YHO

VSUDFK YRU HLQLJHQ 7DJHQ PLW 6HOOHULQJ

(V G UIH QLFKW XP (LQVSDUXQJHQ JH

KHQ VDJWH HU QDFK GHU 5XQGH 'HU -XV

WL]HWDW OLHJH RKQHKLQ LQ GHQ /lQGHUQ

QLH K|KHU DOV EHL GUHL RGHU YLHU 3UR]HQW

GHV *HVDPWKDXVKDOWV (V JHKH YLHOPHKU

GDUXP GLH -XVWL] OHLVWXQJVIlKLJHU ]X

PDFKHQ Å'D GDUI QLFKWV EHUKDVWHW

ZHUGHQ´ VDJWH $UHQK|YHO GHQQ MHGH

bQGHUXQJ N|QQWH DXFK JDQ] XQJH

ZROOWH :LUNXQJHQ ]HLJHQ 'DV %HWUHX

XQJVUHFKW VHL GDI U HLQ %HLVSLHO : U

GHQ 6R]LDO XQG 9HUZDOWXQJVJHULFKWH

]XVDPPHQJHOHJW Z UGHQ LQ 1RUG

UKHLQ :HVWIDOHQ HWZD ULHVLJH XQ EHU

VFKDXEDUH *HULFKWH HQWVWHKHQ *HULFKWH

I U PHKUHUH %XQGHVOlQGHU KlWWHQ YHU

PXWOLFK ZLHGHU =ZHLJVWHOOHQ LQ MHGHP

%XQGHVODQG 'DV JHPHLQVDPH DEHU

GH]HQWUDO EHWULHEHQH /DQGHVVR]LDOJH

ULFKW YRQ %UHPHQ XQG 1LHGHUVDFKVHQ

]HLJH GDV MHW]W VFKRQ

)$= YRP

'LH DQGHUHQ %XQGHVOlQGHU WHLOWHQ DXFK

GLH 6RUJH 1LHGHUVDFKVHQV EHU GLH

N QIWLJH )LQDQ]LHUXQJ GHU %HUXIVDXV

ELOGXQJ YRQ +lIWOLQJHQ 'HU 5 FN]XJ

GHU %XQGHVDQVWDOW I U $UEHLW DXV GHU

%HUXIVDXVELOGXQJ I U 6WUDIJHIDQJHQH

VWHOOH DOOH /lQGHU YRU ILQDQ]LHOOH 3URE

OHPH ZHLO DQQlKHUQG HLQ 9LHUWHO GHU

.RVWHQ XQJHGHFNW EOLHEHQ 0DQ EH

GDXHUH VR )UDX +HLVWHU 1HXPDQQ GDVV

GLH %XQGHVDQVWDOW I U $UEHLW ELVODQJ

QLFKW EHUHLW VHL PLW GHU %XQG /lQGHU

$UEHLWVJUXSSH ]X VSUHFKHQ (V VHL EH

VFKORVVHQ ZRUGHQ HLQHQ ZHLWHUHQ 9HU

VXFK ]X XQWHUQHKPHQ XP PLW GHU

%XQGHVDQVWDOW I U $UEHLW

7KHPD ]X VSUHFKHQ

)$= YRP

EHU GLHVHV


$XV GHU 3UHVVH

*HULFKWVEDUNHLWHQ ]XVDPPHQIDVVHQ

)RUGHUXQJ GHV %*+ 3UlVLGHQWHQ (QGH GHV Å$QDFKURQLVPXV´

'HU 3UlVLGHQW GHV %XQGHVJHULFKWVKRIV

%*+ * QWHU +LUVFK WULWW I U HLQH =X

VDPPHQIDVVXQJ GHU *HULFKWVEDUNHLWHQ

HLQ (LQH 5HGX]LHUXQJ GHU I QI JH

WUHQQWHQ *HULFKWV]ZHLJH VHL EHUIlOOLJ

VDJWH +LUVFK GLHVHU =HLWXQJ (U EHJU ‰H

GLH 'LVNXVVLRQ GHU -XVWL]PLQLVWHU KLHU

EHU =XU =HLW JLEW HV GLH RUGHQWOLFKH

*HULFKWVEDUNHLW I U =LYLO XQG 6WUDIVD

FKHQ VRZLH JHWUHQQWH *HULFKWVEDUNHL

WHQ I U 9HUZDOWXQJV $UEHLWV )LQDQ]

XQG 6R]LDOUHFKW 'LHVH VLQG LQ %XQG

XQG /lQGHUQ YHUVFKLHGHQHQ 0LQLVWHULHQ

]XJHRUGQHW HWZD GLH $UEHLWVJHULFKWH

]XP 7HLO GHQ $UEHLWVPLQLVWHULHQ RGHU

LQ %D\HUQ GLH 9HUZDOWXQJVJHULFKWH GHP

,QQHQPLQLVWHULXP 'DV VHL ÅDQDFKUR

QLVWLVFK´ XQG HLQ Å/X[XV´ GHQ VLFK NHLQ

DQGHUHV /DQG OHLVWH +LUVFK VSULFKW VLFK

I U HLQH =XVDPPHQIDVVXQJ ]X ]ZHL

*HULFKWVEDUNHLWHQ DXV HLQH RUGHQWOLFKH

GLH 6WUDI =LYLO XQG $UEHLWVUHFKW XP

IDVVW VRZLH HLQH |IIHQWOLFKH *HULFKWV

EDUNHLW PLW GHP 9HUZDOWXQJV

XQG 6R]LDOUHFKW

)LQDQ]

'HU 3UlVLGHQW GHV %XQGHVJHULFKWVKRIV

HUKRIIW VLFK GDYRQ PHKU ÅSHUVRQHOOH

)OH[LELOLWlW XQG +RPRJHQLWlW´ XQG VR

PLW ZHQLJHU .RVWHQ +LUVFK KHEW KHU

YRU GDVV GLH QRWZHQGLJH 6SH]LDOLVLH

UXQJ GHU 5LFKWHU GLH (LJHQDUWHQ EH

VWLPPWHU 9HUIDKUHQ XQG DXFK GLH %H

VHW]XQJ GHU 6SUXFKN|USHU GDYRQ QLFKW

EHWURIIHQ VHLHQ $OOHUGLQJV N|QQWHQ

5LFKWHU OHLFKWHU YHUVHW]W ZHUGHQ 6lPW

OLFKH *HULFKWH ZlUHQ QXU QRFK GHQ

-XVWL]PLQLVWHUQ ]XJHRUGQHW (U YHUNHQ

QH DXFK QLFKW GDVV GLH DNWXHOOH 'H

EDWWH XQWHU GHQ -XVWL]PLQLVWHUQ YRQ GHU

1RW GHU |IIHQWOLFKHQ +DXVKDOWH JHSUlJW

VHL VDJWH +LUVFK (V JHEH DEHU GXUFK

DXV GLH &KDQFH GHP EHVWHKHQGHQ

6\VWHP ]X /HLEH ]X U FNHQ XQG MHW]W

Å1lJHO PLW .|SIHQ´ ]X PDFKHQ

8QNODU LVW ZLHYLHO GXUFK HLQH VROFKH

=XVDPPHQOHJXQJ JHVSDUW ZHUGHQ

NDQQ 'HU 3UlVLGHQW GHV 'HXWVFKHQ

5LFKWHUEXQGHV :ROIJDQJ $UHQK|YHO

PHLQW GHU ZLUWVFKDIWOLFKH =ZDQJ DOOHLQ

VHL NHLQ DXVUHLFKHQGHV $UJXPHQW I U

HLQH =XVDPPHQOHJXQJ GHU *HULFKWV

EDUNHLWHQ (V P VVH HLQH Å4XDOLWlWVYHU

EHVVHUXQJ´ I U GLH -XVWL] GDEHL KHUDXV

NRPPHQ +LHUI U VHL GLH 3ROLWLN GDUOH

JXQJVSIOLFKWLJ 'HU 5LFKWHUEXQG VHW]W ²

ZLH GLH -XVWL]PLQLVWHU ² HLQH $UEHLWV

JUXSSH HLQ 'HU UHFKWVSROLWLVFKH 6SUH

FKHU GHU 8QLRQVIUDNWLRQ LP %XQGHVWDJ

1RUEHUW 5|WWJHQ JLEW ]X EHGHQNHQ

ZLHYLHO .UDIW HLQH GHUDUWLJH 2UJDQLVDWL

RQVUHIRUP NRVWH (U IRUGHUW HLQH

ÅQ FKWHUQH 1XW]HQ .RVWHQ 5HODWLRQ´

DXI]XVWHOOHQ 'LH 3UlVLGHQWLQ GHV 2

EHUODQGHVJHULFKWV &HOOH +HOJD 2OWURJ

JH KlOW HLQH =XVDPPHQOHJXQJ GHU

*HULFKWVEDUNHLWHQ DQJHVLFKWV GHV 6SDU

GUXFNV I U ÅYHUQ QIWLJ´ XQG ÅPDFK

EDU´ :LH +LUVFK ZHLVW VLH GDUDXI KLQ

GDVV DXV VDFKOLFKHQ *U QGHQ LQVEH

VRQGHUH GLH $UEHLWVJHULFKWVEDUNHLW ]XU

RUGHQWOLFKHQ *HULFKWVEDUNHLW JHK|UW

$XFK GHU 3UlVLGHQW GHV 2EHUODQGHVJH

ULFKWV =ZHLEU FNHQ :DOWHU 'XU\ YHU

VSULFKW VLFK YRQ HLQHU =XVDPPHQOH

JXQJ SRVLWLYH (IIHNWH YRU DOOHP

9HUZDOWXQJVEHUHLFK

)$= YRP

LP

%XQGHVJHULFKWH VHKHQ 5HFKWVVFKXW] JHIlKUGHW

%XQGHVILQDQ]KRI XQG %XQGHVVR]LDOJH

ULFKW ZHKUHQ VLFK JHJHQ HLQH P|JOLFKH

=XVDPPHQOHJXQJ PLW GHP %XQGHV

YHUZDOWXQJVJHULFKW ZLH VLH GHU 3UlVL

GHQW GHV %XQGHVJHULFKWVKRIV +LUVFK LQ

GLHVHU =HLWXQJ JHIRUGHUW KDWWH Å'LH

4XDOLWlW GHV 5HFKWVVFKXW]HV Z UGH LQV

EHVRQGHUH LP 6WHXHUUHFKW EHVFKlGLJW

ZHQQ GLH 6SH]LDOLVLHUXQJ GHU )LQDQ]

JHULFKWVEDUNHLW DXIJHKREHQ Z UGH´

VDJWH GLH 3UlVLGHQWLQ GHV %XQGHVIL

QDQ]KRIV (EOLQJ DP 'RQQHUVWDJ GLH

VHU =HLWXQJ 'LH %HVWHXHUXQJ VHL KHXWH

GHU ÅLQWHQVLYVWH KRKHLWOLFKH (LQJULII´ LQ

GLH 5HFKWH GHU % UJHU XQG EHWUHIIH GLH

JHVDPWH %HY|ONHUXQJ DXI 'DXHU (LQ

HIIHNWLYHU 5HFKWVVFKXW] VHL YHUIDV

VXQJVUHFKWOLFK YHUE UJW XQWHUVWULFK

(EOLQJ (U VHL QXU ]X JHZlKUOHLVWHQ

ZHQQ GLH )LQDQ]JHULFKWH PLW HQWVSUH

FKHQG TXDOLIL]LHUWHQ 6WHXHUUHFKWOHUQ

EHVHW]W VHLHQ %HL HLQHU =XVDPPHQOH

JXQJ GHU *HULFKWH Z UGH MHGRFK GLH

KRFKVSH]LDOLVLHUWH )LQDQ]YHUZDOWXQJ

GXUFK 5LFKWHU NRQWUROOLHUW ÅGLH QLFKW

EHU HLQH HEHQE UWLJH 4XDOLILNDWLRQ

XQG (UIDKUXQJ YHUI JHQ´ $XFK GHU

3UlVLGHQW GHV %XQGHVVR]LDOJHULFKWV YRQ

:XOIIHQ EHNUlIWLJWH VHLQH $EOHKQXQJ

,P 1DPHQ GHU 6R]LDOJHULFKWVEDUNHLW

VRZLH GHU LP 6R]LDOUHFKWVYHUEDQG YHU

WUHWHQHQ *HZHUNVFKDIWHQ XQG $UEHLW

JHEHUYHUElQGH VSUDFK HU VLFK JHJHQ

HLQH =XVDPPHQOHJXQJ GHU )DFKJH

ULFKWH DXV

)$= YRP

%XQGHVDUEHLWVJHULFKW JHJHQ HLJHQH $EVFKDIIXQJ

'HU 3UlVLGHQW GHV %XQGHVDUEHLWVJH

ULFKWV +HOOPXW :L‰PDQQ OHKQW HLQH

=XVDPPHQOHJXQJ PLW GHP %XQGHVJH

ULFKWVKRI HQWVFKLHGHQ DE Å'DPLW JLQJH

PDQ ]XU FN IDVW DXI GLH =HLW .DLVHU

:LOKHOPV´ VDJWH :L‰PDQQ GLHVHU

=HLWXQJ 'HU 3UlVLGHQW GHV %XQGHVJH

ULFKWVKRIV * QWHU +LUVFK KDWWH LQ HL

QHP *HVSUlFK PLW GLHVHU =HLWXQJ GHQ

=XVDPPHQVFKOXVV JHIRUGHUW ) $ =

YRP 1RYHPEHU :L‰PDQQ ZLHV

DXI GLH 5ROOH GHU HKUHQDPWOLFKHQ 5LFK

WHU KLQ GLH DQ GHQ $UEHLWVJHULFKWHQ

LQ DOOHQ ,QVWDQ]HQ HLQHQ HUKHEOLFKHQ

7HLO GHU $UEHLW EHZlOWLJWHQ .QDSS

5HFKWVVWUHLWLJNHLWHQ VHLHQ PLW

LKUHU +LOIH LP YHUJDQJHQHQ -DKU PLW

ZHQLJHU DOV %HUXIVULFKWHUQ HUOH

GLJW ZRUGHQ Å9RQ HLQHP =XVDPPHQ

VFKOXVV ]X JU|‰HUHQ XQG XQIOH[LEOHUHQ

*HULFKWVHLQKHLWHQ NDQQ LFK NHLQHQ 1XW

]HQ HUNHQQHQ´ VDJWH GHU *HULFKWVSUl

VLGHQW

)$= YRP

������������������Ã


0LWJOLHGHU XQG 6HLWHQ *HVHW]HVWH[W

'HU 9HUPLWWOXQJVDXVVFKXVV YRQ %XQGHVWDJ XQG %XQGHVUDW ULQJW XP

.RPSURPLVVH ]X $UEHLWVPDUNW 6WHXHUQ XQG )LQDQ]HQ

'LH (QWVFKHLGXQJ EHU GLH $UEHLWV

PDUNWUHIRUPHQ GHU 5HJLHUXQJ XQG

EHU HLQ 9RU]LHKHQ GHU 6WHXHUUHIRUP DXI

GHQ -DQXDU ZLUG HUVW NXU] YRU

:HLKQDFKWHQ IDOOHQ %LV GDKLQ ULQJHQ

GLH 0LWJOLHGHU GHV 9HUPLWWOXQJVDXV

VFKXVVHV XP HLQHQ .RPSURPLVV

6HLWHQ *HVHW]HVWH[W XQG (UOlXWHUXQJHQ

OLHJHQ LKQHQ YRU 9RONHU .DXGHU GHU

9HUKDQGOXQJVI KUHU GHU 8QLRQ LP $XV

VFKXVV HUZDUWHW GDVV VLFK HUVW DP

'H]HPEHU ]HLJW RE 5HJLHUXQJ XQG

2SSRVLWLRQ VLFK DXI HLQH JHPHLQVDPH

/LQLH YHUVWlQGLJHQ 'HU VWHOOYHUWUHWHQGH

&'8 &68 )UDNWLRQVYRUVLW]HQGH )ULHG

ULFK 0HU] ZHUWHWH GLH &KDQFH I U HLQH

(LQLJXQJ DXI ÅDOOHQIDOOV I QI]LJ ]X

I QI]LJ´ 'HU 9HUKDQGOXQJVI KUHU GHU

.RDOLWLRQ GHU 63' $EJHRUGQHWH :LO

KHOP 6FKPLGW ]HLJWH VLFK GDJHJHQ

RSWLPLVWLVFKHU (U HUZDUWHW GDVV %XQ

GHVUDW XQG %XQGHVWDJ DP

'H]HPEHU HLQHP .RPSURPLVV ]X

VWLPPHQ

,Q VHLQHU HUVWHQ 6LW]XQJ DP 'RQQHUVWDJ

$EHQG VHW]WH GHU 9HUPLWWOXQJVDXV

VFKXVV ]ZHL $UEHLWVJUXSSHQ HLQ 'LH

HLQH EHIDVVW VLFK PLW GHQ 5HIRUPHQ DP

$UEHLWVPDUNW GLH DQGHUH EHUlW EHU

VWHXHU XQG ILQDQ]SROLWLVFKH )UDJHQ

,QKDOWOLFK OLHJHQ GLH 3RVLWLRQHQ YRQ URW

JU QHU %XQGHVWDJVPHKUKHLW XQG GHU

0HKUKHLW GHU &'8 UHJLHUWHQ /lQGHU LP

%XQGHVUDW GDEHL ZHLW DXVHLQDQGHU

0LWJOLHGHU GHV 9HUPLWWOXQJVDXVVFKXV

VHV VSUDFKHQ DEHU YRQ HLQHU ÅJXWHQ

$WPRVSKlUH´ ]XP *HVSUlFKVDXIWDNW

%LV ]XP 1RYHPEHU ZROOHQ GLH $U

EHLWVJUXSSHQ GHP $XVVFKXVV HLQHQ

=ZLVFKHQEHULFKW YRUOHJHQ Å'HU ZLUG

GDQQ SROLWLVFK EHZHUWHW´ VDJWH

6FKPLGW 'DQQ ODVVH VLFK DEVHKHQ RE

HLQ .RPSURPLVV P|JOLFK VHL

'LH ZLFKWLJVWHQ $NWHXUH LQ GHQ $U

EHLWVJUXSSHQ GHV 9HUPLWWOXQJVDXV

VFKXVVHV VLQG GLH YRQ 5HJLHUXQJ XQG

2SSRVLWLRQ EHQDQQWHQ MHZHLOLJHQ 9RU

VLW]HQGHQ 'DV VLQG I U GLH $* 6WHXHUQ

XQG )LQDQ]HQ GHU EDGHQ

Z UWWHPEHUJLVFKH )LQDQ]PLQLVWHU *HU

KDUG 6WUDWWKDXV &'8 XQG GHU VWHOO

YHUWUHWHQGH 63' )UDNWLRQVFKHI -RDFKLP

3R‰ I U GLH $* $UEHLWVPDUNW GHU KHVVL

VFKH 0LQLVWHUSUlVLGHQW 5RODQG .RFK

&'8 XQG GHU VWHOOYHUWUHWHQGH 63'

������������������Ã

)UDNWLRQVFKHI /XGZLJ 6WLHJOHU 8QWHU

VW W]W ZHUGHQ VLH YRQ GHQ )DFKOHXWHQ

LKUHU )UDNWLRQ XQG GHQ )DFKOHXWHQ GHU

/DQGHVUHJLHUXQJHQ

$OOHLQ $NWHQRUGQHU OLHJHQ VFKRQ DXI

GHP 6FKUHLEWLVFK YRQ /XGZLJ 6WLHJOHU

XQG GHU $UEHLWVJUXSSH Å$UEHLWVPDUNW´

5RW *U Q ZLOO LP =XJH GHU +DUW]

5HIRUPHQ GLH $UEHLWVORVHQ XQG 6R]LDO

KLOIH ]X HLQHP VRJHQDQQWHQ $UEHLWVOR

VHQJHOG ,, ]XVDPPHQI KUHQ 8QLRQ

XQG )'3 UHLFKHQ GLH URW JU QHQ 3OlQH

QLFKW DXV 6LH ZROOHQ GLH =XPXWEDU

NHLWVUHJHOXQJHQ I U $UEHLWVORVH ZHLWHU

YHUVFKlUIHQ DXFK XQWHUKDOE GHV YRQ

GHU

ORKQV

5HJLHUXQJ JHSODQWHQ 0LQGHVW

'LH 8QLRQ PDFKW 9HUVFKlUIXQJHQ LP

$UEHLWVUHFKW bQGHUXQJHQ LP . QGL

JXQJVVFKXW] LP $UEHLWVUHFKW XQG GLH

0|JOLFKNHLW EHWULHEOLFKHU % QGQLVVH I U

$UEHLW ]XU 9RUDXVVHW]XQJ I U LKUH =X

VWLPPXQJ ]XU YRUJH]RJHQHQ 6WHXHU

UHIRUP 'DV 9RU]LHKHQ GHU 6WHXHUUH

IRUP EHODVWHW GHQ 6WDDW LQVJHVDPW PLW

0LOOLRQHQ (XUR GHQ %XQG PLW

NQDSS 0LOOLDUGHQ (XUR 6WULWWLJ VLQG

QHEHQ GHP 9RU]LHKHQ GHU 6WHXHUUH

IRUP DXFK GLH YRQ )LQDQ]PLQLVWHU +DQV

(LFKHO 63' JHSODQWH 6WHXHUDPQHVWLH

GLH JHSODQWH . U]XQJ GHU 3HQGOHUSDX

VFKDOH XQG GHU (LJHQKHLP]XODJH XQG

GLH *HPHLQGHILQDQ]UHIRUP .RPPX

QDOSROLWLNHU GHU 8QLRQ GUlQJHQ GLH

&'8 9HUWUHWHU LP 9HUPLWWOXQJVDXV

VFKXVV DEHU LQ GHU *HPHLQGHILQDQ]

UHIRUP DXI GLH 5HJLHUXQJVOLQLH HLQ]X

VFKZHQNHQ

'D]X P VVWH 5RW *U Q LQ GHQ %HUDWXQ

JHQ GHU $UEHLWVJUXSSHQ DEHU 9HU

VFKlUIXQJHQ DP . QGLJXQJVVFKXW]

XQG LQ GHQ =XPXWEDUNHLWVUHJHOXQJHQ

]XVWLPPHQ 'DV JLOW DOV ZDKUVFKHLQOLFK

ZHLO DXFK :LUWVFKDIWVPLQLVWHU :ROI

JDQJ &OHPHQW 63' GLHV I U ULFKWLJ

KlOW .RPSURPLVVH VLQG DXFK ]XU

%HWUHXXQJ XQG 9HUPLWWOXQJ /DQJ]HLW

DUEHLWVORVHU P|JOLFK 'LH =XVWlQGLJNHLW

GDI U VROO QLFKW ² ZLH GLH .RDOLWLRQ HV

SODQW ² DXI GLH %XQGHVDQVWDOW I U $UEHLW

EHUJHKHQ VRQGHUQ EHL GHQ .RPPX

QHQ EOHLEHQ

%DGHQ : UWWHPEHUJV )LQDQ]PLQLVWHU

6WUDWWKDXV ZLOO LP 9HUPLWWOXQJVYHUIDK

$XV GHU 3UHVVH

UHQ DXFK HLQH =XVDJH YRQ 5RW *U Q

GXUFKVHW]HQ ÅGDVV VLFK 5HJLHUXQJ XQG

2SSRVLWLRQ LP QlFKVWHQ -DKU EHU HLQH

JUXQGOHJHQGH 6WHXHUUHIRUP XQWHUKDO

WHQ´ (U VWHOOH VLFK YRU GDVV GLH 5HJLH

UXQJ GD]X LP 9HUPLWWOXQJVYHUIDKUHQ

HLQH Å$UW 3URWRNROOHUNOlUXQJ DEJLEW´

'HU ]ZHLWH 9RUVLW]HQGH GHU $UEHLWV

JUXSSH )LQDQ]HQ -RDFKLP 3R‰ OHKQWH

GDV DE $XFK DQGHUH 0LWJOLHGHU GHV

9HUPLWWOXQJVDXVVFKXVVHV XQWHUVW W]HQ

3R‰ Å'HU 9HUPLWWOXQJVDXVVFKXVV PXVV

NRQNUHWH *HVHW]HQWZ UIH YRUOHJHQ´

KLH‰ HV $QGHUHV VHL QLFKW VHLQH $XIJD

EH

)$= YRP


$XV GHU 3UHVVH

,WDOLHQV 5LFKWHU

VROOHQ VLFK QLFKW PHKU SROLWLVFK lX‰HUQ

%HUOXVFRQLV 0HKUKHLW SODQW Å0DXONRUE´ -XULVWHQ VHKHQ LKUH VFKOLPPV

WHQ %HI UFKWXQJHQ EHUWURIIHQ

'LH -XVWL]NRPPLVVLRQ GHV LWDOLHQLVFKHQ

6HQDWV ZLOO GHQ 5LFKWHUQ GHV /DQGHV

QXQ MHJOLFKH SROLWLVFKH %HWlWLJXQJ XQ

WHUVDJHQ 9HUERWHQ ZHUGHQ VROOHQ LK

QHQ DXFK ÅNUHDWLYH 8UWHLOH´ VRZLH

.RQWDNWH PLW GHQ 0HGLHQ

5HJLHUXQJVFKHI 6LOYLR %HUOXVFRQL KDWWH

QDFK GHP 8UWHLO JHJHQ VHLQHQ HQJHQ

9HUWUDXWHQ XQG $EJHRUGQHWHQ &HVDUH

3UHYLWL GHU (QGH $SULO YRQ HLQHP 0DL

OlQGHU *HULFKW ZHJHQ 5LFKWHUEHVWH

FKXQJ ]X HOI -DKUHQ *HIlQJQLV YHUXU

WHLOW ZRUGHQ ZDU NHLQH =ZHLIHO DXI

NRPPHQ ODVVHQ 0LW HLQHU 5HIRUP GHV

Å3ODQHWHQ -XVWL]´ ZHUGH PDQ YHUKLQ

GHUQ GDVV YRQ GHQ ÅURWHQ 5REHQ´

ZHLWHUKLQ GHUDUWLJH 8UWHLOH JHIlOOW Z U

GHQ ) U %HUOXVFRQL ZDU 3UHYLWL ² ZLH HU

VHOEHU ² HLQ Å2SIHU SROLWLVFKHU 9HUIRO

JXQJ´

(LQ %HVFKOXVV GHU -XVWL]NRPPLVVLRQ GHV

6HQDWV ² HLQHU GHU EHLGHQ .DPPHUQ

GHV LWDOLHQLVFKHQ 3DUODPHQWV ² EHUWULIIW

QXQ GLH VFKOLPPVWHQ %HI UFKWXQJHQ

GLH ,WDOLHQV 5LFKWHU QDFK GLHVHU

.DPSIDQVDJH JHKHJW KDEHQ PRFKWHQ

%HL GHU %HUDWXQJ GHU -XVWL]UHIRUP KDW

GLH .RPPLVVLRQ MHW]W HLQHQ $QWUDJ GHV

6HQDWRUV /XLJL %REELR $OOHDQ]D 1D]LR

QDOH JXW JHKHL‰HQ GHU QLFKW QXU HL

QHP ULJRURVHQ 0DXONRUE I U GLH 5LFK

WHU JOHLFKNlPH VRQGHUQ ]XJOHLFK QRFK

PDVVLY LQ GLH IUHLH ULFKWHUOLFKH 8UWHLOV

ILQGXQJ HLQJUHLIHQ Z UGH

9HUERWHQ Z UGH GHQ 5LFKWHUQ QLFKW QXU

MHJOLFKH 0LWJOLHGVFKDIW LQ HLQHU SROLWL

VFKHQ 3DUWHL GDV XQWHUVDJW EHUHLWV MHW]W

GLH 9HUIDVVXQJ VRQGHUQ DXFK GLH 0LW

JOLHGVFKDIW LQ HLQHU *HZHUNVFKDIW VR

ZLH LQ Å%HZHJXQJHQ 9HUHLQHQ XQG

9HUElQGHQ GLH SROLWLVFKH =LHOH YHUIRO

JHQ RGHU $NWLYLWlWHQ GLHVHU 1DWXU´

EHWUHLEHQ 1LFKW PHKU HUODXEW ZlUHQ

DOVR HWZD GLH 7HLOQDKPH DQ )ULHGHQV

PlUVFKHQ ÅUXQGHQ 7LVFKHQ´ RGHU GHU

%HLWULWW ]X 8PZHOWRUJDQLVDWLRQHQ 'D

PLW Z UGH I U 5LFKWHU GLH IUHLH 0HL

QXQJVlX‰HUXQJ DXIJHKREHQ ² HLQ IXQ

GDPHQWDOHV 5HFKW DOOHU % UJHULQQHQ

XQG % UJHU ZLH ([SRQHQWHQ GHU 2S

SRVLWLRQ XQG GHU 5LFKWHUJHZHUNVFKDI

WHQ EHWRQWHQ

) U GLH -XVWL] QRFK VFKZHUZLHJHQGHU

VLQG GLH JHSODQWHQ %HVWLPPXQJHQ ]XU

ULFKWHUOLFKHQ (QWVFKHLGXQJVILQGXQJ

0LW 'LV]LSOLQDUPD‰QDKPHQ ELV KLQ ]XU

(QWODVVXQJ EHVWUDIW Z UGHQ N QIWLJ VR

JHQDQQWH ÅNUHDWLYH 8UWHLOH´ LQ GHQHQ

HLQ 5LFKWHU GLH 3DUDJUDIHQ LQ ÅRIIHQ

VLFKWOLFKHU XQG HLQGHXWLJHU´ :HLVH JH

JHQ GHQ %XFKVWDEHQ XQG GHQ :LOOHQ

GHV *HVHW]HV LQWHUSUHWLHUH :DV KDUP

ORV XQG VHOEVWYHUVWlQGOLFK NOLQJW ELUJW

I U GLH XQDEKlQJLJH 5HFKWVSUHFKXQJ

GLH DXI HLQHU IUHLHQ ,QWHUSUHWDWLRQ GHU

*HVHW]HVWH[WH EDVLHUW HQRUPH *HIDK

UHQ Å'LHVH 5HIRUP LVW GHU 9HUVXFK GLH

JHVDPW -XVWL]RUGQXQJ EHU GHQ +DX

IHQ ]X ZHUIHQ XQG GLH 5HFKWVSUHFKXQJ

LPPHU GDQQ WRUSHGLHUHQ ]X N|QQHQ

ZHQQ VLH SROLWLVFK QLFKW JHQHKPH 5H

VXOWDWH OLHIHUW´ VDJW &ODXGLR &DVWHOOL

6HNUHWlU GHV 9HUEDQGHV 'HPRNUDWLVFKH

5LFKWHU /HW]WOLFK ZHUGHQ GDPLW GLH 8Q

DEKlQJLJNHLW GHU JHVDPWHQ -XVWL] LQ

)UDJH JHVWHOOW 8QWHUVDJW Z UGHQ PLW

GHU 5HIRUP DXFK .RQWDNWH GHU 5LFKWHU

]X GHQ 0HGLHQ DXVNXQIWVEHUHFKWLJW

JHJHQ EHU -RXUQDOLVWHQ ZlUH QXU QRFK

GLH 6WDDWVDQZDOWVFKDIW

Å:LU ZROOHQ ZLHGHU HLQHQ 5LFKWHUVWDQG

VFKDIIHQ GHU EHU MHGHP 9HUGDFKW

VWHKW´ QDQQWH -XVWL]PLQLVWHU 5REHUWR

&DVWHOOL /HJD 1RUG DOV =LHO GHU 5HIRUP

Å:HQQ HLQ 5LFKWHU VHLQH 9HUIDVVXQJV

UHFKWH ZLH GLH 0HLQXQJVIUHLKHLW DXV

EHQ RGHU JHJHQ GLH 5HJLHUXQJ RSSR

QLHUHQ ZLOO GDQQ VROO HU GHQ 0XW DXI

EULQJHQ DXI GLH 5HFKWH ]X YHU]LFKWHQ

GLH GLH 9HUIDVVXQJ GHQ 5LFKWHUQ JDUDQ

WLHUW ´ 0LW DQGHUHQ :RUWHQ :HQQ HLQ

5LFKWHU VHLQH 0HLQXQJ lX‰HUQ ZROOH

GDQQ VROO HU JHKHQ

'HU 6HQDW KDW GLH %HUDWXQJHQ ]XU -XV

WL]UHIRUP EHUHLWV DXIJHQRPPHQ GD

QDFK ZLUG GLH 9RUODJH LQ GLH $EJHRUG

QHWHQNDPPHU JHKHQ

'$9 3UHVVHVSLHJHO 1U

)UDQNIXUWHU 5XQGVFKDX

������������������Ã


������������������Ã

:HUEXQJ


������������������Ã

More magazines by this user
Similar magazines