centrum architektury a designu - CENTRAL GROUP a.s.

www2.central.group.cz

centrum architektury a designu - CENTRAL GROUP a.s.

Společnost CENTRAL GROUP a hlavní město Praha

ve spolupráci s mediálními partnery, deníkem

MF DNES a zpravodajským serverem iDNES.cz, vyhlašují

jednokolovou ideovou anonymní architektonicko - urbanistickou

soutěž pro VŠ studenty oboru architektura a příbuzných oborů

„CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

Zadáním soutěže je zpracování ideového návrhu CENTRA ARCHITEKTURY A DESIGNU.

Součástí zadání je i vytipování vhodné lokality pro jeho umístění.

Účel a poslání soutěže, téma

Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavé návrhy a názory na zařízení, které v Praze chybí.

Cílem je poskytnout příležitost mladým architektům pro uplatnění kreativních myšlenek. Výběr

lokality je ponechán na soutěžících. Umístění návrhu je pouze ideové a nemá žádnou vazbu na

reálné majetkoprávní vztahy nebo územní plán.

Centrum architektury a designu by mělo být architektonicky unikátní objekt, ve kterém lidé

naleznou informace o architektuře a urbanismu města, obchod s pragensiemi, ale také například

model Prahy a ideálně i vyhlídku na město. Mělo by být v centru nebo nejbližším okolí, aby mohlo

návštěvníkům prakticky sloužit, nutné je napojení na MHD.

Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a

marketingové účely vyhlašovatelů.

Způsob vyhlášení soutěže

• Na internetových stránkách www.central-group.cz, www.idnes.cz, www.cka.cc

• Doporučeným dopisem adresovaným sekretariátu vysokých škol a fakult architektonického a

stavebního zaměření v ČR s žádostí o zveřejnění a vyvěšení v těchto školách

Účastníci soutěže

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo

magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i

výtvarných).

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

1 / 5


Soutěžní podklady

• Soutěžní podklady jsou od data vyhlášení soutěže bezplatně k dispozici ke stažení na

www.central-group.cz

Závazné podmínky soutěže

• Ze soutěže jsou vyloučeni:

- studenti, jež jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky členů poroty, sekretáře

poroty a osob, které se podílely na přípravě soutěže

- zaměstnanci CENTRAL GROUP a.s., hlavního města Prahy a jejich rodinní příslušníci

Odevzdání návrhů

Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP

a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 9. 1. 2013 do 16. 1. 2013 od 8:00 - 18:00

hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání

nejpozději 16. 1. 2013 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Ing. arch. Eva Koláčková tel:

226 221 127, e-mail: kolackova@central-group.cz.

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora

architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je

součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a

zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje

soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD“.

Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat

podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Všechny grafické přílohy, seznam a obálky budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 ×

3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu. Všechny přílohy budou

očíslovány shodně se seznamem příloh a budou vloženy do tuhých, neprůhledných,

neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu

s nápisem:

Architektonicko – urbanistická soutěž

„CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

1) Seznam příloh soutěžního návrhu v pěti kopiích bude na formátu A4 nastojato

2) Grafická a textová část v pěti kopiích bude na formátu A3 naležato a bude obsahovat:

• architektonická situace ve vhodném měřítku

• dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

2 / 5


• minimálně dva perspektivní pohledy na území, dostatečně dokumentující návrh,

případně zákres do fotografie, doporučena je ptačí perspektiva dokumentující

zakomponování návrhu do struktury města

• textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) je

součástí grafické části návrhu

3) Digitální část:

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.

1 × CD / DVD v zalepené obálce s nadpisem „CD/ DVD“, obsahující:

• grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro

publikování soutěžního návrhu.

• Celý soutěžní návrh včetně zprávy sestavený na maximálně 3 listy A1 na výšku ve

formátu *.pdf. - pro účely vystavení.

4) Přílohy:

1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude

obsahovat:

• jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na

ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové

adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže

• potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující

tuto skutečnost

Kritéria hodnocení:

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení

jejich váhy takto:

Porota

• komplexní architektonicko-urbanistické řešení

• originalita návrhu

• výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Porota má pět řádných členů a dva náhradníky:

• členové poroty nezávislí Ing. arch. Zdeněk Lukeš - předseda poroty

Akad. arch. David Vávra

Ing. arch. Jiří Hůrka

• členové poroty závislí Ing. arch. Zdeněk Frey (zástupce Central Group)

PhDr. Alena Řezníčková (zástupce iDnes)

• náhradník poroty nezávislý Ing. arch. Luděk Jasiok

• náhradník poroty závislý Ing. arch. Vojtěch Martínek (zást.Central Group)

• sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů - Ing. arch. Eva Koláčková

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

3 / 5


Ceny

• 1. cena se stanovuje ve výši 50.000,- Kč

• 2. cena se stanovuje ve výši 25.000,- Kč

• 3. cena se stanovuje ve výši 10.000,- Kč

Autoři vyhodnocených soutěžních prací obdrží zároveň diplom potvrzující umístění v soutěži.

Porota si vyhrazuje ceny v určených pořadích neudělit – viz. Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8 § 1 a

§ 12 odst.2

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které nesplňují obsahové požadavky vypsání,

neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném

termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze

mimo soutěž a nemohou být oceněny.

Rozhodování poroty

Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže toto rozhodnutí

bylo učiněno v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty,

stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13

Soutěžního řádu ČKA.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na

webových stránkách vyhlašovatele od 6. 2. 2013

Základní termíny soutěže

Vyhlášení soutěže na internetových stránkách

www.central-group.cz, www.cka.cc a www.idnes.cz od 1. 10. 2012

Datum pro podání dotazů soutěžícími do 26. 11. 2012

Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz do 30. 11. 2012

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími (uzávěrka) do 16. 1. 2013

Zasedání poroty, telefonické vyrozumění oceněných 23. 1. 2013

Vyhlášení výsledků soutěže na Charitativním galavečeru CENTRAL GROUP 5. 2. 2013

Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách

www.central-group.cz, www.cka.cc a www.idnes.cz 6. 2. 2013

Oceněné návrhy budou prezentovány na www.central-group.cz, v MF DNES a www.idnes.cz a na

www.cka.cc. Vybrané návrhy budou také vystaveny na Žofíně v době konání Charitativního

galavečeru CENTRAL GROUP.

Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a

mohou jich opět využít v jiném případě. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovatelům souhlas užít

jejich autorská díla jak pro účely této soutěže, tak pro další případnou prezentaci. Užití

autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je však vázáno

na výslovné svolení autorů.

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

4 / 5


4 paré neoceněných návrhů budou po telefonické domluvě se sekretářem soutěže připravena

k vyzvednutí autory v sídle CENTRAL GROUP a.s. do 14. 2.2013. Po uplynutí této doby budou

nevyzvednuté návrhy skartovány.

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

5 / 5

Similar magazines