centrum architektury a designu - CENTRAL GROUP a.s.

www2.central.group.cz

centrum architektury a designu - CENTRAL GROUP a.s.

• minimálně dva perspektivní pohledy na území, dostatečně dokumentující návrh,

případně zákres do fotografie, doporučena je ptačí perspektiva dokumentující

zakomponování návrhu do struktury města

• textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) je

součástí grafické části návrhu

3) Digitální část:

Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.

1 × CD / DVD v zalepené obálce s nadpisem „CD/ DVD“, obsahující:

• grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro

publikování soutěžního návrhu.

• Celý soutěžní návrh včetně zprávy sestavený na maximálně 3 listy A1 na výšku ve

formátu *.pdf. - pro účely vystavení.

4) Přílohy:

1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude

obsahovat:

• jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na

ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové

adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže

• potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující

tuto skutečnost

Kritéria hodnocení:

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení

jejich váhy takto:

Porota

• komplexní architektonicko-urbanistické řešení

• originalita návrhu

• výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Porota má pět řádných členů a dva náhradníky:

• členové poroty nezávislí Ing. arch. Zdeněk Lukeš - předseda poroty

Akad. arch. David Vávra

Ing. arch. Jiří Hůrka

• členové poroty závislí Ing. arch. Zdeněk Frey (zástupce Central Group)

PhDr. Alena Řezníčková (zástupce iDnes)

• náhradník poroty nezávislý Ing. arch. Luděk Jasiok

• náhradník poroty závislý Ing. arch. Vojtěch Martínek (zást.Central Group)

• sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů - Ing. arch. Eva Koláčková

Architektonická soutěž 2013 – „CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU“

3 / 5

Similar magazines