Palivové vsázky se zdokonaleným palivem na ... - Daneš Burket

danes.burket.cz

Palivové vsázky se zdokonaleným palivem na ... - Daneš Burket

Palivové vsázky se zdokonaleným palivem - dizertační práce

ei obohacení palivových souborů typu i

En energie neutronů

F fluence neutronů

Fk maximální relativní výkon v palivovém prutu souboru k

faktor nerovnoměrnosti poproutkových výkonů

FQ

F∆H faktor nerovnoměrnosti poproutkových výkonů v aktivní zóně

H6 poloha 6. skupiny HRK

HR výška aktivní zóny

K∞ koeficient násobení v nekonečné soustavě

keff efektivní koeficient násobení

Keng inženýrský koeficient

Kk nerovnoměrnosti výkonu proutků v rámci palivového souboru

Kmech mechanický koeficient

KN koeficient stanovený dodavatelem paliva

Ko koeficient nerovnoměrnosti v rozložení lineárního výkonu v palivových proutcích

Kq koeficient nerovnoměrnosti ve výkonu palivových souborů

Kqk neurčitosti v určení Kq a Kk

Kq-un

Kr

Kz

Kqzk

nepřesnost v určení hodnoty Kq

koeficient nerovnoměrnosti ve výkonu palivových proutků

koef. nerovnoměrnosti výkonu palivového souboru v axiálním výpočetním nódu

nepřesnost výpočtu Kq, Kk a Kz

MaxTc maximální „užitečná“ délka cyklu

MinTc minimální přijatelná délka cyklu

mi PS

m U235

U

MS 235

celková hmotnost uranu v palivovém souboru typu i

hmotnost izotopu U 235 v palivovém souboru

měrná spotřeba U 235

MWd megawatt den

MWhe megawatt hodina elektrická

N MWhe náklady na vyrobenou megawatt hodinu elektrickou

NAV

N MWhe

PROJ

N MWhe

REL

N MWhe

RELV

N MWhe

RELVO

N MWhe

Nnom

NR

pi

náklady navržené palivové vsázky

náklady projektové palivové vsázky

poměr nákladů projektové a navržené palivové vsázky

relativní náklady přepočtené na úsporu na výrobě

relativní náklady přepočtené na úsporu na výrobě a na odstávkách

nominální výkon reaktoru

výkon reaktoru

počet palivových souborů typu i

5

Similar magazines