lesen - E&C

eundc.de

lesen - E&C

E]Z DNWXHOOH YRUKDQGHQH +HPPQLVVH I U

GLH (LQELQGXQJ YRQ .XOWXUDUEHLW LQ HLQ YHU

QHW]WHV +DQGOXQJVNRQ]HSW ]XU ,QWHJUDWLRQ

YRQ EHQDFKWHLOLJWHQ -XJHQGOLFKHQ DXI]HLJHQ

6R]LRNXOWXU HU|IIQHW LQGLYLGXHOOH

&KDQFHQ

,P 5DKPHQ GHU QHXHQ VR]LDOHQ %HZHJXQ

JHQ (QGH GHU HU $QIDQJ GHU HU -DKUH

HQWVWDQGHQ YLHOIlOWLJH NXOWXUHOOH $XVGUXFNV

IRUPHQ GLH VLFK JHJHQ GLH KHUN|PPOLFKHQ

VWDUUHQ .XQVW XQG .XOWXUIRUPHQ LQ 7KHDWHUQ

XQG 0XVHHQ ZDQGWHQ *HIRUGHUW ZXUGH Ä.XO

WXU I U DOOH YRQ DOOHQ³ 0LWWOHUZHLOH KDEHQ

VLFK EXQGHVZHLW EHU .XOWXU]HQWUHQ

KlXVHU RGHU OlGHQ HWDEOLHUW NQDSS GD

YRQ LQ +HVVHQ

6R VSHUULJ XQG XQHLQGHXWLJ GHU %HJULII 6R

]LRNXOWXU ]XZHLOHQ HUVFKHLQHQ PDJ VR OH

EHQGLJ LVW GLH GDKLQWHUVWHKHQGH .XOWXUDUEHLW

GLH VLFK DXI HLQHQ HUZHLWHUWHQ .XOWXUEHJULII

EH]LHKW

6R]LRNXOWXUHOOH =HQWUHQ VLQG NHLQH UHLQHQ

.XOWXUDQELHWHU XQG HUVW UHFKW QLFKW PLW NRP

PHU]LHOOHU $XVULFKWXQJ VRQGHUQ VLQG 2UWH I U

'HPRNUDWLH XQG 'LDORJ I U 3UlYHQWLRQ XQG

3DUWL]LSDWLRQ I U 0LWPDFKHQ XQG 0LWJHVWDO

WHQ

$OOHLQ LQ +HVVHQ ELHWHQ VLH 3ODW] I U +XQ

GHUWH YRQ JHVHOOVFKDIWVSROLWLVFK DNWLYHQ

*UXSSHQ XQG 3URMHNWHQ RGHU 3UREH XQG

$XIWULWWVP|JOLFKNHLWHQ I U XQ]lKOLJH ORNDOH

%DQGV XQG 7KHDWHUSURMHNWH 1HEHQ GHU WUD

GLWLRQHOOHQ 6R]LDO XQG *HPHLQZHVHQDUEHLW

ZHUGHQ EHGDUIV XQG ]LHOJUXSSHQRULHQWLHUWH

%LOGXQJVDQJHERWH HQWZLFNHOW XQG GXUFKJH

I KUW GLH KHOIHQ QLHGULJVFKZHOOLJ %LOGXQJV

GHIL]LWH DE]XEDXHQ XQG ,QWHJUDWLRQ ]X I|U

GHUQ

=LHO LVW

„ GLH )|UGHUXQJ YRQ (LJHQLQLWLDWLYH XQG

EHWlWLJXQJ

„ GLH (QWZLFNOXQJ NUHDWLYHU 3RWHQ]LDOH

„ GLH (LQEH]LHKXQJ YHUVFKLHGHQHU $OWHUV

JUXSSHQ VRZLH VR]LDOHU RGHU HWKQLVFKHU

0LQGHUKHLWHQ

:LFKWLJHV 3ULPDW GHU =HQWUHQ LVW GLH *H

ZlKUOHLVWXQJ YRQ 1XW]HURULHQWLHUXQJ GHPR

NUDWLVFKHQ 2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ XQG (QW

VFKHLGXQJVVWUXNWXUHQ

0LOOLRQHQ 0HQVFKHQ EXQGHVZHLW EH

VXFKWHQ ODXW 6WDWLVWLN GHU %XQGHVYHUHLQLJXQJ

LP -DKU UXQG NXOWXUHOOH 9HUDQ

VWDOWXQJHQ XQG EHU NRQWLQXLHUOLFKH

$QJHERWH %HUDWXQJ .XUVH HWF 8QWHU GHQ

1XW]HU LQQHQ VLQG YLHOH -XJHQGOLFKH XQG

MXQJH (UZDFKVHQH OW *UR‰HU $QIUDJH GHU

( & )DFKNRQIHUHQ] 6 G :HVW ,QWHUNXOWXUHOOH 1DFKEDUVFKDIWHQ -XOL

&'8 &68 %XQGHVWDJVIUDNWLRQ

0LR XQWHU -DKUHQ ]ZLVFKHQ XQG

-DKUHQ ± LQVJHVDPW 0LR XQWHU

-DKUHQ

Ä0RYLQJ &XOWXUHV ± 6WDGWWHLODUEHLW VFKDIIW

,QWHJUDWLRQ³ VR GLH hEHUVFKULIW PHLQHV %HL

WUDJHV 0RYLQJ FXOWXUHV ± EHGHXWHW I U GLH

$UEHLW GHV .XOWXU]HQWUXPV 6FKODFKWKRI GLH

9HUNQ SIXQJ YRQ $OOWDJVHUIDKUXQJ %LO

GXQJVDUEHLW XQG NXOWXUHOOHQ (UHLJQLVVHQ RE

DOV 5H]LSLHQW LQ RGHU $NWHXU LQ

.XOWXU]HQWUXP 6FKODFKWKRI ± HLQJHEHWWHW

LQV 4XDUWLHU

,P 5DKPHQ GHV UHJHOPl‰LJHQ .XOWXUSUR

JUDPPV GHV .XOWXU]HQWUXPV 6FKODFKWKRI

JHKW HV HLQHUVHLWV XP GLH 3UlVHQWDWLRQ XQ

WHUVFKLHGOLFKHU 0XVLNWUDGLWLRQHQ GHP YHU

PHLQWOLFK $XWKHQWLVFKHQ 8UVSU QJOLFKHQ XQG

8QYHUIlOVFKWHQ GHP 9HUWUDXWHQ I U GLH EHL

XQV OHEHQGHQ )UHPGHQ XQG GHP )UHPGDUWL

JHQ I U GLH (LQKHLPLVFKHQ $QGHUHUVHLWV

JHKW HV XP NXOWXUHOOH ,QWHUDNWLRQ XQG 3UR

]HVVH ZHQQ ] % EHL 3URMHNWHQ XQG N QVWOH

ULVFKHQ 3URGXNWLRQHQ ]ZLVFKHQ HULWUHLVFKHQ

0XVLNHU LQQHQ XQG GHQ 0LWJOLHGHUQ HLQHU

GHXWVFKHQ -D]]EDQG GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ

0XVLNWUDGLWLRQHQ DXIHLQDQGHUWUHIIHQ XQG ]X

VDPPHQZLUNHQ GDEHL HWZDV 1HXHV JH

VFKDIIHQ ZLUG ZHQQ VLH JOHLFKVDP JHPHLQ

VDP GHQ :HJ GLH 6WDWLRQHQ YRQ 0LJUDWL

RQVEHZHJXQJHQ XQG )OXFKW HUIDKUEDU K|U

EDU PDFKHQ

hEHU YLHOH -DKUH JDE HV LP .XOWXU]HQWUXP

6FKODFKWKRI 6D] :HUNVWlWWHQ LQ GHQHQ 9l

WHU RGHU *UR‰YlWHU GHU QDFKIROJHQGHQ *H

QHUDWLRQ WUDGLWLRQHOOH W UNLVFKH 0XVLNWUDGLWLR

QHQ DXV LKUHU +HLPDW ZHLWHUJHJHEHQ KDEHQ

$Q GLH 6WHOOH GLHVHV EHZDKUHQGHQ NXOWXUHO

OHQ $XVGUXFNV LVW LQ GHU =ZLVFKHQ]HLW GDV

3KlQRPHQ GHV +LS+RS JHWUHWHQ ,Q GHU +L

SKRS 6WDWLRQ XQVHUHV -XJHQG]HQWUXPV ZLUG

KHXWH DOODEHQGOLFK JHUDSSW JHVFUDWFKW XQG

JHEUHDN GDQFHG 'LH 7H[WH LQ HLQHP *H

PLVFK DXV 'HXWVFK 7 UNLVFK PDFKHQ GHXW

OLFK GDVV GLH -XJHQGOLFKHQ $OOWDJVHUIDKUXQ

JHQ DXV GHU )DPLOLH GHU 6FKXOH RGHU GHP

6WDGWWHLO EH E]Z YHUDUEHLWHQ VHLHQ HV GLH

hEHUWUHWXQJHQ YRQ UHOLJL|VHQ 1RUPHQ RGHU

GHU .RQIOLNW PLW GHU 6WDDWVJHZDOW

-XJHQGDUEHLW KDW I U HLQH LQWHUNXOWXUHOOH

6WDGWWHLODUEHLW HLQHQ EHVRQGHUHQ 6WHOOHQ

ZHUW

VR GDVV GDV .XOWXU]HQWUXP 6FKODFKWKRI VLFK

XP GLH hEHUQDKPH GHV HKHPDOV VWlGWLVFKHQ

-XJHQG]HQWUXPV EHP KW KDW XQG GLHV VHLW

QXQ PHKU -DKUHQ LQ HLJHQHU 7UlJHUVFKDIW

More magazines by this user
Similar magazines