lesen - E&C

eundc.de

lesen - E&C

UHQ N|QQHQ 'LH JHJHQVHLWLJH $N]HSWDQ]

RKQH HLQH +LHUDUFKLVLHUXQJ GHU 3URIHVVLRQHQ

RGHU .RPSHWHQ]HQ PXVV GHQ *UXQGVWHLQ I U

HLQH .RRSHUDWLRQ ÄDXI JOHLFKHU $XJHQK|KH³

OHJHQ

6WDGWWHLOHWDJH 1RUGVWDGW ± HLQ .RRSHUDWL

RQVEHLVSLHO

(LQ %HLVSLHO DXV GHP .DVVHOHU 1RUGHQ

'LH Ä6WDGWWHLOHWDJH 1RUGVWDGW³ GHUHQ $XV

EDX XQG %HWULHE GXUFK GLH )|UGHUXQJHQ GHU

(XURSlLVFKHQ 8QLRQ 8UEDQ XQG (6) XQG

GDV %XQG /lQGHU 3URJUDPP Ä6R]LDOH 6WDGW³

LP $XJXVW UHDOLVLHUW ZHUGHQ NRQQWH

YHUVXFKW GDV 2EHQJHQDQQWH LQ GLH 3UD[LV

XP]XVHW]HQ XQG HUOHEW ]XU =HLW GLH 9RU XQG

1DFKWHLOH YRQ 9HUQHW]XQJ

9LHU 7UlJHU GDV .XOWXU]HQWUXP 6FKODFKW

KRI GHU -XJHQGEHUXIVKLOIHWUlJHU %XQW6WLIW

GHU ,QWHUQDWLRQDOH %XQG I U 6R]LDODUEHLW XQG

GDV -XJHQGDPW GHU 6WDGW .DVVHO KDEHQ VLFK

LQ HLQHU 7UlJHUJHPHLQVFKDIW ]XVDPPHQJH

VFKORVVHQ XQG ]HLFKQHQ JHPHLQVDP I U

)UHL]HLW %LOGXQJV 4XDOLIL]LHUXQJV XQG

6SRUWDQJHERWH YRU DOOHP I U -XJHQGOLFKH

DXV GHP 6WDGWWHLO YHUDQWZRUWOLFK 8QWHUJH

EUDFKW VLQG GRUW X D GDV 0HGLHQSURMHNW ;H

QLD 6FKODFKWKRI GDV )UHLZLOOLJH 6R]LDOH

7UDLQLQJVMDKU %XQW6WLIW GDV EXQGHVZHLW

EHNDQQWH %R[FDPS I U -XJHQGOLFKH ,% XQG

GLH Ä.OLTXHQEHWUHXXQJ³ GHV VWlGWLVFKHQ -X

JHQGDPWHV 3ROLWLVFK GXUFKJHVHW]W ZHUGHQ

NRQQWH GLH 6FKDIIXQJ YRQ QHXHQ 5lXPHQ

I U -XJHQGOLFKH QXU GXUFK GHQ =XVDPPHQ

VFKOXVV GHU YLHU 7UlJHU GLH LQ GHU (QWZLFN

OXQJVSKDVH VFKQHOO JHPHUNW KDEHQ GDVV VLH

LKUH XQWHUVFKLHGOLFKHQ ,QWHUHVVHQ XQG =LHOH

SUl]LVLHUHQ XQG HLQHQ ,QWHUHVVHQVDEJOHLFK

YRUQHKPHQ P VVHQ

=X NOlUHQ ZDUHQ 5DXP XQG $XVVWDW

WXQJVDQVSU FKH YRU GHQ +LQWHUJUXQG LQGLYL

GXHOOHU XQG JHPHLQVDPHU 1XW]XQJHQ ] %

GHV QHXHQ 0HGLHQUDXPHV PLW 3&

$UEHLWVSOlW]HQ ,QKDOWOLFKH 3URMHNWH VLQG

QLFKW PHKU QXU ]X EHWUDFKWHQ DOV WUlJHUVSH

]LILVFKH $XVODJHUXQJHQ VRQGHUQ DOV 7HLOH

HLQHV QHXHQ JHPHLQVDP ]X HQWZLFNHOQGHQ

3URILOV

'DU EHU KLQDXV ZHUGHQ ]XU =HLW $XIJDEHQ

GHILQLHUW =XVWlQGLJNHLWHQ IHVWJHVFKULHEHQ

XQG HLQH YHUELQGOLFKH QLFKW ]XIlOOLJH .RP

PXQLNDWLRQVVWUXNWXU DXIJHEDXW .RQIOLNWH

ZLH Ä+DEHQ GLH 7HLOQHKPHU YRQ %XQW6WLIW

RGHU GHP 6FKODFKWKRI GDV &KDRV LP JH

PHLQVDPHQ %LVWUR KLQWHUODVVHQ"³ VSLHJHOQ

XQV LP $OOWDJ LPPHU ZLHGHU GDVV ZLU QRFK

HLQHQ ODQJHQ :HJ YRU XQV KDEHQ 'DEHL JLOW

HV VRZRKO VWDUUHV E URNUDWLVFKHV +DQGOLQJ LQ

GHU VWlGWLVFKHQ 9HUZDOWXQJ GLH $EJUHQ]XQ

( & )DFKNRQIHUHQ] 6 G :HVW ,QWHUNXOWXUHOOH 1DFKEDUVFKDIWHQ -XOL

JHQ ]ZLVFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ bPWHUQ ]X

EHUZLQGHQ DOV DXFK GDV .RQNXUUHQ] XQG

$EJUHQ]XQJVGHQNHQ IUHLHU 7UlJHU XQWHUHLQ

DQGHU DXI]XEUHFKHQ

'LH $QSDVVXQJ YRQ +DQGOXQJVNRPSHWHQ

]HQ LVW DXI DOOHQ 6HLWHQ HLQ ZLFKWLJHU 6FKULWW

GDPLW HLJHQVWlQGLJHV ]HLWQDKHV 8PVHW]HQ

XQG 'XUFKI KUHQ DXWRULVLHUW LVW

6WDGWWHLOEH]RJHQH .XOWXUDUEHLW ILQDQ]LHOO

DEVLFKHUQ

) U GLH 5HDOLVLHUXQJ HLQHU (LQELQGXQJ YRQ

VR]LRNXOWXUHOOHU $UEHLW LQ HLQH VR]LDOUlXPOL

FKH ,QWHJUDWLRQVDUEHLW LVW HLQH (UK|KXQJ GHU

ILQDQ]LHOOHQ 5HVVRXUFHQ QRWZHQGLJ G K HV

EHGDUI ]XVlW]OLFKHU )|UGHUSURJUDPPH PLW

H[SOL]LWHU $XVULFKWXQJ DXI VWDGWWHLOEH]RJHQH

.XOWXUDUEHLW DXI NRPPXQDOHU ZLH VWDDWOLFKHU

(EHQH

'HU ]XQHKPHQGH 7UHQG LQ GHU .XOWXUI|UGH

UXQJ LVW GLH .RQ]HQWUDWLRQ DXI HLQPDOLJH UH

SUlVHQWDWLYH *UR‰HUHLJQLVVH PLW ] 7 XQ

JODXEOLFK KRKHQ 6XEYHQWLRQHQ 'HPJHJHQ

EHU JLOW I U GLH 6R]LRNXOWXU OHLGHU DXFK QDFK

-DKUHQ GDVV YLHO .UHDWLYLWlW XQG ,PSURYL

VDWLRQVWDOHQW LPPHU QRFK LQ GHU ILQDQ]LHOOHQ

6LFKHUXQJ GHU $UEHLW JHEXQGHQ LVW 'LH /HLV

WXQJHQ GHU 6R]LRNXOWXU ZHUGHQ DXI GHP +LQ

WHUJUXQG EHVFKHLGHQHU QLFKW |IIHQWOLFKHU

6XEYHQWLRQHQ I U GLH HV NHLQH 3ODQXQJVVL

FKHUKHLW JLEW GXUFK HLQHQ JUR‰HQ $QWHLO HL

JHQHUZLUWVFKDIWHWHU 0LWWHO YRQ ZHQLJHQ XQG

]XGHP XQWHUEH]DKOWHQ KDXSWDPWOLFK %H

VFKlIWLJWHQ XQG HLQHP KRKHQ 0D‰ DQ (K

UHQDPWOLFKNHLW HUEUDFKW 1DFK ZLH YRU PDFKW

GLH )|UGHUXQJ GHU VR]LRNXOWXUHOOHQ =HQWUHQ

LQ GHQ .XOWXUKDXVKDOWHQ LP 9HUJOHLFK ]XU

%H]XVFKXVVXQJ HWDEOLHUWHU .XOWXUHLQULFKWXQ

JHQ HLQHQ ]X JHULQJHQ %UXFKWHLO DXV

)HVW]XVWHOOHQ LVW GDVV GLH 6R]LRNXOWXU

JDQ] VLFKHU ZHQLJ ILQDQ]LHOOH 6\QHUJLHQ I U

GLH 3UR]HVVH GHU % QGHOXQJ XQG 9HUQHW

]XQJ ]XU )ROJH KDEHQ ZLUG 8Q]ZHLIHOKDIW LVW

MHGRFK GDVV HLQ JUR‰HV 3RWHQ]LDO DQ LQKDOW

OLFKHQ .RPSHWHQ]HQ XQG ODQJMlKULJHU (UIDK

UXQJHQ HLQJHEUDFKW ZHUGHQ NDQQ

'HVKDOE PXVV LFK GLH )RUGHUXQJ QDFK GHU

%HUHLWVWHOOXQJ ]XVlW]OLFKHU 0LWWHO I U .XOWXU

DUEHLW LQ LQWHJUDWLRQVI|UGHUQGHU 6WDGWWHLODU

EHLW JHUDGH YRU GHP +LQWHUJUXQG GHU KRFK

YHUVFKXOGHWHQ +DXVKDOWH LQ %XQG /DQG XQG

.RPPXQHQ QRFK HLQPDO DXVGU FNOLFK EHWR

QHQ 'HQQ EHL GHP JHERWHQHQ . U]XQJV

V]HQDULR ZLUG ]X DOOHU HUVW EHL GHQ IUHLZLOOLJHQ

/HLVWXQJHQ ]X GHQHQ QXQ HLQPDO GLH .XOWXU

JHK|UW DQJHVHW]W $QJHVLFKWV GHU 'HFNH

OXQJ YRQ %XGJHWV N|QQWH LQ GHU 8PZLGPXQJ

More magazines by this user
Similar magazines